Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26

2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I USŁUGACH GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU I DOSTAWCACH INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W I POŁOWIE 2008 ROKU KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH PO I POŁOWIE 2008 ROKU OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ I ZNACZĄCYCH UMÓW GRUPY W I PÓŁROCZU OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ JAKIE MIAŁY MIEJSCE PO 30 CZERWCA 2008 ROKU DO DNIA SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZKACH, ORAZ O UDZIELONYCH GWARANCJACH, PORĘCZENIACH I POŻYCZKACH OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INFORMACJA O REALIZACJI PROGNOZY PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI GRUPY I ZDOLNOŚCI DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ OCENA REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH NIETYPOWE ZDARZENIA W I POŁOWIE 2008 ROKU I ICH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI GRUPY ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH PODMIOTU DOMINUJĄCEGO GRUPU KAPITAŁOWEJ W I POŁOWIE 2007 ROKU UMOWY ZAWARTE POMIEDZY SPÓŁKAMI GRUPY, A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA INFORMACJE O AKCJACH WASKO S.A. I UDZIAŁACH PODMIOTÓW Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ORAZ W PODMIOTACH POWIĄZANYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH INFORMACJE O ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZACH WASKO S.A INFORMACJE O UMOWACH MOGĄCYCH W PRZYSZŁOŚCI ZMIENIĆ PROPORCJE AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁKEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ POSIADANYCH PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I UDZIAŁOWCÓW INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO PODMIOTÓW Z GRUPY, W SZCZEGÓLNOŚCI DO WASKO S.A INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH INFORMACJE O OGRANICZENIACH DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚI DO AKCJI SPÓŁKI LUB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z TYCH AKCJI INFORMACJE O UMOWIE Z BIEGŁYM REWIDENTEM INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH PRZECIWKO SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA OŚWIADCZENIA ZARZĄDU WASKO S.A Strona 2 z 26

3 WYJAŚNIENIA WSTĘPNE W związku z faktem, że w I półroczu 2008 roku WASKO S.A. uzyskała 98,1% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej WASKO S.A., niniejsze sprawozdanie w znacznej części dotyczy i jest zbieżne ze sprawozdaniem z działalności WASKO S.A. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I USŁUGACH GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. Grupa Kapitałowa WASKO S.A. nie dokonywała zmian w przedmiocie prowadzonej działalności. W I półroczu 2008 roku Grupa świadczyła kompleksowe usługi informatyczne, integracyjne i serwisowe, dostarczała sprzęt komputerowy i oprogramowanie na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również instytucji, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji finansowych oraz jednostek administracji publicznej. Do podstawowych produktów i usług znajdujących się w ofercie Grupy Kapitałowej WASKO S.A. należą: PRODUKTY: eurząd system informatyczny wspierający obieg dokumentów w urzędach. System umożliwia petentom sprawdzenie statusu sprawy, informuje o niezbędnych dokumentach i formalnościach. System zawiera również moduł księgi podawczej. IntraDOK system elektronicznego obiegu dokumentów i przepływu zadań. IntraDok wykorzystuje technologię podpisu cyfrowego, pracuje w środowisku sieciowym poprzez interfejs popularnych przeglądarek internetowych. Głównym zadaniem systemu jest wspomaganie procesu wymiany informacji w przedsiębiorstwie lub w jednostce administracji publicznej, zarządzanie przepływem zadań i procesów, a także kontrola stanu ich realizacji. IntraDok może być dostosowywany do norm i procedur wewnętrznych przedsiębiorstw i organizacji. System spełnia ponadto wymagania norm rodziny ISO BIP system zarządzania treścią typu CMS wspierający prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, pozwalający na publikowanie i aktualizowanie informacji udostępnianej przez jednostki administracji rządowej i samorządowej w sieci Internet. SWD wielozadaniowa platforma informatyczna wspierająca działanie centrów koordynacji działań ratowniczych i porządkowych w zakresie przyjmowania zgłoszeń i obsługi zdarzeń, przetwarzania wprowadzanych informacji, dysponowania i alarmowania właściwych sił i środków, a także wizualizacji, kolekcji i przetwarzania danych pochodzących z różnorodnych urządzeń i systemów. SOR platforma teleinformatyczna wspierająca obsługę ruchu pacjentów w szpitalach, szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz ambulatoriach. Może współpracować z systemem SWD, wraz z którym tworzy jednorodną platformę teleinformatyczną wspierającą obsługę zgłoszeń, zdarzeń oraz koordynację działań służb ratowniczych. MPK system informatyczny wspomagający pracę dyspozytora w przedsiębiorstwach komunikacyjnych. System umożliwia obsługę zgłoszeń od kierowców pojazdów, koordynację działań mających na celu usunięcie awarii i usterek oraz likwidację utrudnień w ruchu, zarządzanie pojazdami znajdującymi się poza zajezdniami, przeglądanie rozkładów jazdy; śledzenie aktualnej pozycji pojazdu oraz monitorowanie odstępstw od rozkładu jazdy, ustalanie kalendarza komunikacyjnego, zarządzanie informacją wewnętrzną poprzez publikowanie informacji o zdarzeniach oraz prezentacja statystyk. PERSON system informatyczny wspierający procesy rejestracji danych osobowych i biometrycznych, personalizacji graficznej i elektronicznej dokumentu oraz dystrybucji i wydawania dokumentów osobistych. System umożliwia produkcję dowolnych dokumentów, w tym również dokumentów zawierających dane biometryczne, zgodnych z dokumentacją ICAO nr 9303 zawierającą normy dotyczące zabezpieczeń i danych biometrycznych dla paszportów i dokumentów podróży. Strona 3 z 26

4 KOBAT-Kolektor informatyczny system mediacji i kolekcji danych automatyzujący procesy transmisji, przetwarzania i gromadzenia danych rejestrowanych przez elementy sieci telekomunikacyjnej (rekordy bilingowe dla abonentów, rekordy bilingowe dla wiązek i łączy, rekordy z ruchu IP, dane licznikowe oraz dane z pomiarów ruchowych). Źródłem danych mogą być również inne systemy kolekcji i systemy bazodanowe rejestrujące dane na potrzeby prowadzenia rozliczeń dowolnych mediów. System może zbierać informacje jednocześnie z wielu różnych elementów sieci, realizując przy tym weryfikację i unifikację danych. System stanowi źródło danych dla innych systemów, takich jak: systemy bilingowe obsługi abonenta, systemy wykrywania nadużyć telekomunikacyjnych, systemy wspomagania zarządzania. BNP informatyczny system wspierający pracę centralnego biura numerów przeniesionych. Przechowuje informacje o przynależności numerów i zakresów numeracyjnych do operatorów telekomunikacyjnych. Wspomaga proces przenoszenia numerów między operatorami oraz między centralami w ramach operatora, a ponadto ułatwia obsługę ewentualnych reklamacji z tym związanych. System może udostępniać dane dla systemów rozliczeniowych. SAD informatyczny system analiz długoterminowych służący do nadzoru i optymalizacji pracy sieci telekomunikacyjnej. System stanowi kompleksowe rozwiązanie wspomagające i automatyzujące realizację procesów związanych z monitorowaniem, planowaniem rozwoju, oraz minimalizacją kosztów utrzymania sieci. SICC system teleinformatyczny realizujący mediację danych. System oferuje kompleksową obsługę potrzeb operatora telekomunikacyjnego w zakresie realizacji dostępu do posiadanych systemów komunikacyjnych, bez względu na ich różnorodność i obsługiwane funkcje. Elastyczna budowa oprogramowania pozwala na łatwą integrację z dowolnymi systemami informatycznymi, zarówno wykorzystującymi specyficzne interfejsy, jak i middleware (MQSeries, WebMethods, itp.). IntraTel system informatyczny wspierający proces doboru taryfy telekomunikacyjnej do specyficznych wymagań klienta. OpenEye to platforma informatyczna, obejmująca całą rodzinę produktów m.in. OE SCADA, OE NET, OE BMS, GAZTEL, HYDROTEL, COPYMANAGER i DZIENNIK DYSPOZYTORA, umożliwiających zarządzanie różnorodnym środowiskiem wraz z wizualizacją, monitorowaniem i rejestrowaniem danych. Platforma ta znajduje zastosowanie m.in.: w automatyce, gazownictwie, administrowaniu sieciami teleinformatycznymi, sieciach wodno-kanalizacyjnych. Zastosowanie wielowarstwowej architektury platformy umożliwia integrację z dowolnymi zewnętrznymi systemami IT, skalowalność i modularność oraz pracę na wszystkich dostępnych systemach operacyjnych. HelpDesk informatyczny system wspierający obsługę zgłoszeń serwisowych. Pozwala na pełną formalną obsługę zgłoszenia od momentu przyjęcia od klienta po rozwiązanie problemu. System monitoruje stan prac nad zgłoszeniem, weryfikując czas obsługi z czasem narzuconym przez SLA (Service Level Agreement). System umożliwia tworzenie grup specjalistów. System wspiera ewidencję zasobów przedsiębiorstwa z ich kategoryzacją. CallMax informatyczny system typu CallCenter wspierający procesy komunikacji biznesowej. Jest rozwiązaniem pozwalającym na standaryzację form komunikacji z klientem i systematyczne podnoszenie jakości obsługi, obejmując szereg modułów funkcjonalnych pozwalających na skuteczną i efektywną komunikację z klientami. System ułatwia obsługę klientów (helpdesk, reklamacje), sprzedaż przez telefon, reklamę i promocję nowych produktów, badania rynkowe, obsługę programów lojalnościowych, konkursów, windykację należności. Centrum informatyczny system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. System umożliwia kształtowanie polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, zapewniając kontrolę dostępu do budynków i pomieszczeń oraz elektroniczną rejestrację czasu pracy, obsługę wizyt gości przedsiębiorstwa. System ten dostarcza bieżące informacje o nadzorowanych obiektach oraz miejscach pobytu pracowników i gości przedsiębiorstwa. Strona 4 z 26

5 AWIA informatyczna platforma monitorowania pojazdów. Umożliwia obniżenie kosztów eksploatacji i efektywne, zdalne dysponowanie środkami transportu podłączonymi do systemu. System umożliwia dostęp do aktualnej informacji o lokalizacji pojazdów lub innych obiektów pozyskiwanej za pomocą technologii GPS/GPRS z wykorzystaniem aktualnych map Polski i Europy. AWIA obejmuje m.in. rozwiązania dla sektora kolejowego, w tym: lokalizację i elektroniczną ewidencję składów, monitorowanie zużycia paliwa przez lokomotywy, moduł dyspozytury, moduł kontroli remontów i przeglądów kontrolnych, kontrolę czasu pracy drużyn trakcyjnych i in. USŁUGI: usługi informatyczne - projektowanie i realizacja systemów teleinformatycznych na zamówienie; analizy i audyty systemów informatycznych; serwisowanie systemów informatycznych; integracja rozwiązań informatycznych; optymalizacja działania systemów informatycznych; outsourcing usług informatycznych; audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych. usługi wdrożeń i serwisu - usługi instalacyjne i wdrożeniowe infrastruktury teleinformatycznej; kontrola sprzętu komputerowego i audyt złożonych środowisk informatycznych; rozszerzona administracja bazami danych; utrzymanie oprogramowania własnego i firm trzecich; usługi gwarancyjne i pogwarancyjne infrastruktury teleinformatycznej; kompleksowa obsługa infrastruktury IT. audyty i ekspertyzy - audyty projektów finansowanych ze środków pomocowych UE; ekspertyzy i prace doradcze z zakresu ochrony środowiska; doradztwo i konsulting w zakresie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania (środki pomocowe UE); przygotowywanie dokumentacji wniosków o dofinansowanie projektu; realizacja Projektu Dojrzałość wykorzystuje wiedzę w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL; prowadzenie szkoleń e-learning. usługi hostingowe świadczone w ramach wydzielonej marki Webserwer.pl- oferowane są 4 rodzaje serwerów wirtualnych dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw oraz odbiorców indywidualnych, 2 platformy systemowe (Linux, Windows), funkcjonalne narzędzia (możliwość utrzymania własnych domen i poddomen, konta pocztowe, obsługa skryptów PHP, CGI, ASP i Front Page Extensions, obsługa baz danych (MySQL, MSSQL). 2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I półroczu 2008 roku WASKO S.A. nabyła udziały w dwóch podmiotach krajowych, wobec których w wyniku dokonanych transakcji jest podmiotem dominującym. Grupę Kapitałową WASKO S.A. tworzą następujące podmioty: Spółka Ilość udziałów % w kapitale zakładowym Data nabycia udziałów HOSTINGCENTER Sp. z o.o % ISA Sp. z o.o ,9% WASKO S.A. posiada również 29,95% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników w spółce Szulc- Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz akcje Security System Integration S.A. stanowiące 12,05 % kapitału zakładowego tej spółki oraz pozwalające na wykonywanie takiej samej ilości głosów na jej walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Strona 5 z 26

6 HOSTINGCENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi kolokacji szaf i serwerów w centrum kolokacji zlokalizowanym w ścisłym centrum Warszawy. Ponadto spółka zajmuje się świadczenie usług teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych, w tym usług tranzytu ruchu telefonicznego i telefonii internetowej VOIP. Klientami spółki są zarówno klienci biznesowi, jak i operatorzy telekomunikacyjni. HOSTINGCENTER Sp. z o.o. zamierza osiągnąć w 2008 r. sprzedaż na poziomie ,00 zł. ISA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej działa od stycznia 1989 roku w branży informatycznej. Przedmiotem działalności ISA Sp. z o.o. jest wdrażanie zintegrowanego rozwiązania Microsoft Dynamics AX klasy ERP, projektowanie i programowanie systemów dedykowanych na platformach systemowych MS Windows, HP UNIX, IBM i-series oraz doradztwo, integracja systemów informatycznych i tworzenie oprogramowania według indywidualnych potrzeb klienta. W roku 2008 "ISA" Sp. z o.o. planuje uzyskać przychody ze sprzedaży w wysokości tys. zł i osiągnąć zysk netto w kwocie 900 tys. zł. Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmuje się realizacją oraz utrzymywaniem Oficjalnych Internetowych Serwisów Informacyjnych Gmin i Powiatów oraz tworzeniem Biuletynów Informacji Publicznej - BIP. Szulc-Efekt Sp. z o.o. świadczy również usługi związane z wdrażaniem i konsultingiem w zakresie Elektronicznego Obiegu dokumentów w Urzędach i jednostkach samorządowych. Szulc Efekt Sp. z o.o. w 2008 r. planuje osiągnąć 1,1 mln zł sprzedaży z usług. Security System Integration S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa dla budownictwa komercyjnego. Do klientów działającej od 2004 roku spółki należą m.in. sieć hipermarketów Kaufland, dystrybutorzy sprzętu komputerowego: AB S.A. i ABC Data, firmy kurierskie UPS, a także Masterlink, Zakłady Mięsne DUDA S.A oraz Gazoprojekt S.A (spółka PGNiG). W 2007 roku SSI S.A. osiągnęła przychody w wysokości 5,76 mln zł, zysk w wysokości 0,704 mln zł oraz rentowność na poziomie 12,2%. Plany finansowe na 2008 rok zakładają wzrost przychodów do 14 mln zł, zysku do 2,1 mln zł oraz rentowności do 15 %. Akcje SSI S.A. notowane są na giełdzie NewConnect w Warszawie. 3. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU I DOSTAWCACH Grupa Kapitałowa WASKO S.A. działa na rynku krajowym i na nim też zrealizowała w całości przychody ze sprzedaży uzyskane w I półroczu 2008 roku. Głównymi odbiorcami towarów, produktów i usług świadczonych przez Grupę - podobnie jak w okresach wcześniejszych, były średnie i duże przedsiębiorstwa, spółki sektora IT, sektora telekomunikacyjnego oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej. Podmiotem, z którym zrealizowano największe w ujęciu wartościowym przychody ze sprzedaży, była ENTE Sp. z o.o., będąca wobec WASKO S.A. podmiotem powiązanym, której sprzedano sprzęt elektroniczny i komputerowy za ponad 86 mln zł, co stanowiło 39,8% uzyskanych przez Grupę przychodów ze sprzedaży. Transakcje zawierane były na warunkach rynkowych i były związane z dostawami pracowni komputerowych dla szkół. Kolejnymi największymi odbiorcami Grupy były następujące podmioty: Telekomunikacja Polska S.A. i Ministerstwo Edukacji Narodowej, z którymi zawarto transakcje o wartości odpowiednio: 7,2 i 7,0% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę w I półroczu 2008 roku. Grupa Kapitałowa WASKO S.A. współpracuje z wiodącymi międzynarodowymi i krajowymi dostawcami sprzętu komputerowego i oprogramowania. Partnerami, od których zakupiono w ciągu I połowy 2008 roku sprzęt o największej wartości była firma ACTION S.A. oraz WINUEL S.A.. Zakupiony od tych podmiotów sprzęt komputerowy stanowił odpowiednio 62,6% i 25,9% wartości sprzedanych towarów i materiałów. W ocenie Zarządu podmiotu dominującego Grupa Kapitałowa WASKO S.A. nie jest uzależniona, od jakiegokolwiek z dostawców. Strona 6 z 26

7 4. INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W I POŁOWIE 2008 ROKU Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej WASKO S.A. wg rynków zbytu (branż) osiągnięte w pierwszym półroczu 2008 roku kształtowały się następująco: Rynek zbytu (sektor) I półrocze 2008r skonsolidowane I półrocze 2007r skonsolidowane wartość udział % wartość udział % Zmiana Telekomunikacja ,2% ,9% 79,6% Sektor Publiczny ,7% ,0% 34,5% Bankowość i ubezpieczenia ,8% ,0% 96,4% Sektor Paliwowo Energetyczny ,9% 844 0,4% 631,9% Edukacja ,1% 811 0,4% 2591,0% Ochrona Zdrowia 695 0,3% 772 0,4% -10,0% Pozostałe przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe i informatyczne ,0% ,8% -16,6% RAZEM ,0% ,00% 14,3% Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej WASKO S.A. sklasyfikowane według segmentów działalności: Rynek zbytu (sektor) Systemy informatyczne oraz usługi analityczno-programistyczne Utrzymanie i serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania I półrocze 2008r skonsolidowane I półrocze 2007r skonsolidowane wartość udział % Wartość udział % Zmiana ,2% ,4% 32,0% ,2% ,2% 14,1% Sprzedaż pozostałych usług ,6% ,3% 125,0% Sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania ,0% ,0% 8,5% RAZEM ,0% ,0% 14,3% W I półroczu 2008 roku największą wartość przychodów ze sprzedaży Grupa Kapitałowa WASKO S.A. uzyskała ze sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania, która stanowiła 75% osiągniętych w tym okresie obrotów. W porównaniu do I półrocza 2007 udział sprzedaży tej kategorii w całości przychodach ogółem zmniejszył się o 4% na korzyść sprzedaży usług i produktów Grupy WASKO S.A. o znacznie większej rentowności. W opisywanym półroczu tempo wzrostu przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów i usług własnych było znacznie szybsze niż przychodów ze sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania. Łączna wartość sprzedanych produktów i usług osiągnęła kwotę tys. zł i była wyższa o 36,2% od osiągniętych w analogicznym kwartale roku ubiegłego przy 8,5% wzroście przychodów ze sprzedaży sprzętu komputerowego w tym samym okresie. Analizując przychody ze sprzedaży pod kątem rynków zbytu w I połowie 2008 roku Grupa Kapitałowa WASKO S.A. największą sprzedaż zrealizowała w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych, usługowych i informatycznych, do którego trafiło 56% sprzedanych towarów, produktów i usług. Strona 7 z 26

8 Podobnie, jak miało to miejsce w okresach wcześniejszych, bardzo ważnym rynkiem zbytu był sektor telekomunikacyjny, do którego sprzedaż w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. stanowiła 17,2 % ogółu uzyskanych przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i usług, przy czym wartość sprzedaży w tym sektorze wyniosła tys. zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o ponad 79,6 %. Najwyższe tempo wzrostu zanotowano jednak w sprzedaży do sektora edukacji i do sektora paliwowo-energetycznego, które wyniosło odpowiednio o 2591% oraz o 631,9%. W I półroczu 2008 Grupa Kapitałowa WASKO S.A. nie prowadziła działalności eksportowej. 5. KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH PO I POŁOWIE 2008 ROKU Komentarz do skonsolidowanego rachunku zysków i strat. I połowa 2008 % I połowa 2007 % 2008/ 2007 Zmiana Przychody ze sprzedaży ogółem ,00% ,00% ,30% Koszty sprzedanych produktów, towarów ,79% ,15% ,40% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,21% ,85% ,70% Pozostałe przychody operacyjne 260 0,12% ,86% ,08% Koszty sprzedaży ,01% ,68% ,50% Koszty ogólnego zarządu ,20% ,08% ,51% Pozostałe koszty operacyjne ,63% 522 0,28% ,49% Zysk na działalności operacyjnej ,49% ,67% ,10% Przychody finansowe ,38% ,61% ,10% Koszty finansowe ,67% 498 0,26% ,57% Zysk (strata) brutto ,19% ,82% ,80% Zysk (strata) netto ,41% ,16% ,47% Po sześciu miesiącach działalności w roku obrotowym 2008 Grupa Kapitałowa WASKO S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości tys. zł to jest o 14,3% więcej niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży po pierwszym półroczu 2006, 2007 i 2008 roku (w tys. zł) I półrocze 2006 I półrocze 2007 I półrocze 2008 Strona 8 z 26

9 Koszty sprzedanych produktów i towarów również wzrosły, ale w stopniu mniejszym o 11,4% osiągając wartość tys. zł,powodując, że skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży wyniósł tys. zł to jest o 53,7% więcej w porównaniu do wyniku z I półrocza W związku z dynamicznym rozwojem Grupy, w I półroczu 2008 r. nieco szybciej niż przychody ze sprzedaży rosły w I półroczu koszty sprzedaży (+28,5%). Wyższą dynamiką charakteryzowały się także wydatki zaklasyfikowane jako koszty ogólnego zarządu (+18,5%). Uwzględniając wyższe koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu, a także saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, które w odróżnieniu do I półrocza roku poprzedniego było w opisywanym półroczu ujemne ( tys. zł), zysk na działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej po pierwszym półroczu 2008 wyniósł tys. zł - to jest o 70,1% więcej niż przed rokiem. Po uwzględnieniu u dodatniego wyniku na działalności finansowej w wysokości 1.537,4 tys. zł w I półroczu 2008 r. Grupa Kapitałowa WASKO S.A. wypracowała zysku brutto w kwocie tys. zł, co oznacza jego wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o +99,8%. Po odjęciu obowiązkowych obciążeń podatkowych skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku osiągnął ostatecznie wartość tys. zł i był wyższy o 138,5% od uzyskanego w I półroczu 2007 roku. Udział wyniku jednostki dominującej w skonsolidowanym zysku netto wyniósł 96,2%. Zysk netto po pierwszym półroczu 2006, 2007 i 2008 roku (w tys. zł) I półrocze 2006 I półrocze 2007 I półrocze 2008 Komentarz do skonsolidowanego bilansu Na dzień 30 czerwca 2008 roku suma bilansowa wynosiła tys. zł i w okresie od 1 stycznia 2008 r. zwiększyła się o 27,1%. Pomimo istotnego zwiększenia sumy bilansowej, w strukturze aktywów nie zanotowano znaczących zmian. W ujęciu wartościowym w ciągu I półrocza 2008 najbardziej wzrosła wartość aktywów obrotowych o tys. zł tj. o 21 % - głównie za sprawą większych zapasów oraz większej wartości krótkoterminowych aktywów finansowych. Wartość zapasów zwiększyła się w porównaniu do stanu na dzień 1 stycznia 2008 roku o 306,2% do kwoty tys. zł, co bezpośrednio związane było z realizacją umów na dostawę sprzętu komputerowego. Z kolei wzrost krótkoterminowych aktywów finansowych z tys. zł na początku okresu do tys. zł na dzień 30 czerwca 2008 roku (+89,8%), wynikał głównie ze zwiększeniem stanu posiadania krótkoterminowych papierów wartościowych, co szczegółowo zostało opisane w nocie 31 do śródrocznego skonsolidowanego bilansu. Aktywa trwałe Grupy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy jej działalności w 2008 roku zwiększyły się o tys. zł, tj. o 49,0 %. W tej grupie aktywów największą zmianą było pojawienie się należności długoterminowych w kwocie tys. zł oraz wzrost rzeczowych aktywów trwałych z do tys. zł (+14,2%). Wykazane należności długoterminowe wynikają z faktu zapłacenia zaliczek na zakup nieruchomości w łącznej kwocie tys. zł (dotyczy nabycia nieruchomości w Warszawie) oraz zaliczki w kwocie tys. zł na poczet objęcia akcji nowej emisji spółki publicznej Security System Integration S.A. Wzrost wartości aktywów trwałych związany był przede wszystkim z prowadzeniem prac rozwojowych, prac modernizacyjnych oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania. Strona 9 z 26

10 Po stronie pasywów dominującą zmianą, która wpłynęła na wzrost wartości pasywów w przeciągu I półrocza 2008 roku było zwiększenie krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które zwiększyły się z tys. zł na dzień 1 stycznia 2008 roku do tys. zł na dzień 30 czerwca 2008 roku. Zmiana ta spowodowała zwiększenie udziału zobowiązań krótkoterminowych w pasywach ogółem z 44,9 do 56,3%, a samych krótkoterminowych zobowiązań handlowych z 28,7% do 49,8%, kosztem zmniejszenia się udziału kapitału własnego w sumie bilansowej z 52% na początku opisywanego okresu do 40,7% na koniec I półrocza 2008 roku. Komentarz do skonsolidowanego rachunku przepływów środków pieniężnych Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazuje, że w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku zmniejszeniu uległ stan środków pieniężnych Grupy z tys. zł do kwoty tys. zł. Dzięki działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa WASKO S.A. wypracowała w I półroczu środki pieniężne w kwocie tys. zł, które w całości pokryły ujemne przepływy finansowe z działalności inwestycyjnej w wysokości tys. zł. Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zostały osiągnięte dzięki dobremu wynikowi finansowemu brutto uzyskanemu przez Grupę Kapitałową w I półroczu oraz na skutek zmian stanu należności i zobowiązań krótkoterminowych. W działalności inwestycyjnej Grupy zakończonej ujemnymi przepływami pieniężnymi, głównymi czynnikami mającymi wpływ na jej ostateczne saldo, były wydatki związane z nabyciem aktywów trwałych (w głównej mierze była to zaliczka na zakup nieruchomości w Warszawie, wydatki na prace rozwojowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie) oraz aktywów finansowych (krótkoterminowych papierów wartościowych), wydatki związane z nabyciem udziałów w spółce zależnej (ISA Sp. z o.o.) oraz zaliczką na poczet objęcia akcji SSI S.A., których łączna wartość była wyższa niż wpływy pozyskane ze sprzedaży aktywów finansowych (krótkoterminowych papierów wartościowych). Działalność finansowa, która przesądziła o ostatecznym zmniejszeniu środków pieniężnych Grupy, wygenerowała ujemne przepływy środków pieniężnych w wysokości tys. zł, których przyczyną było głównie wypłacenie dywidendy dla akcjonariuszy WASKO S.A. za 2007 rok w kwocie tys. zł. Podstawowe wskaźniki finansowe charakteryzujące sytuację finansową Grupy prezentuje poniższa tabela. Podstawowe wskaźniki finansowe RENTOWNOŚĆ I półrocze 2008 I półrocze 2007 Marża brutto 9,21% 6,85% Rentowność operacyjna 2,49% 1,67% Rentowność EBITDA 4,20% 3,55% Rentowność brutto 3,19% 1,82% Rentowność netto 2,41% 1,16% Rentowność kapitałów własnych ROE* 24,52% 13,53% PŁYNNOŚĆ Wskaźnik płynności bieżącej 1,32 1,42 Wskaźnik płynności podwyższonej 1,12 1,31 ZADŁUŻENIE Wskaźnik ogólnego zadłużenia 59,27% 57,71% Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 145,50% 136,48% - Marża brutto (stosunek zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży) - Rentowność operacyjna (stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży) - Rentowność EBITDA (stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do przychodów ze sprzedaży) - Rentowność brutto (stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży) - Rentowność netto (stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży) - Rentowność kapitałów własnych ROE* (stosunek zannualizowanego zysku netto do kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej, obliczanych jako średnia z okresu ) - Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe) - Wskaźnik płynności podwyższonej ( (aktywa obrotowe-zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe) - Wskaźnik ogólnego zadłużenia ( stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do pasywów ogółem) - Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej). Strona 10 z 26

11 Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej WASKO S.A. jest bardzo dobra - utrzymywany jest bardzo bezpieczny poziom płynności finansowej oraz bezpieczny poziom zadłużenia mierzony wskaźnikiem ogólnego zadłużenia. Fakt, iż wszystkie wskaźniki rentowności zanotowały wyraźną poprawę w stosunku do uzyskanych w tym samym okresie w roku 2007, wskazuje na to, że w I półroczu 2008 roku Grupa Kapitałowa WASKO S.A. efektywniej wykorzystywała zarówno posiadany kapitał, jak i efektywniej prowadziła działalność operacyjną. Potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej jest wartość EBITDA dla Grupy Kapitałowej WASKO S.A., który wzrósł do kwoty tys. zł i w porównaniu do półrocza 2007 roku zwiększył się o 35,4%. Wszystkie zobowiązania Spółki, zarówno wobec partnerów handlowych, jak i pracowników oraz zobowiązania publicznoprawne regulowane są w sposób terminowy, a działalność operacyjna finansowana jest z własnych środków finansowych. Zdaniem Zarządu brak jest w chwili obecnej oraz w perspektywie najbliższego roku jakichkolwiek zagrożeń dla funkcjonowania Spółki. 6. OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ W działalności każdego podmiotu funkcjonującego w rynkowym otoczeniu wyodrębnić można szereg możliwych zagrożeń mogących w określonych sytuacjach wpływać na poprawne funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Grupa Kapitałowa WASKO S.A. wyodrębniła kilka takich zagrożeń i potencjalnych ryzyk, które zostały wymienione i opisane poniżej. Ryzyko związane z prowadzeniem skomplikowanych projektów informatycznych Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. jest świadczenie usług informatycznych na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw przemysłowych, instytucji finansowych oraz jednostek administracji publicznej. Specyfika tej działalności polega m.in. na opracowywaniu i wdrażaniu oprogramowania, jego integracji oraz umiejętności oferowania klientowi końcowemu kompleksowych i często skomplikowanych rozwiązań informatycznych. W tego typu działalności istotne jest umiejętne oszacowanie czasu potrzebnego do wykonania danego projektu informatycznego i jego łącznych kosztów. Ponieważ przyjętym na rynku standardem jest stosowanie w umowach zapisów związanych z przysługującymi klientom możliwościami naliczania kar umownych, a także żądaniem wnoszenia zabezpieczeń właściwej realizacji kontraktu - ryzyko związane z prowadzeniem skomplikowanych projektów informatycznych uważane jest za najbardziej istotne. Grupa stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez właściwe zarządzanie projektami, optymalny dobór kompetentnych managerów projektów, zespołów wykonawczych oraz poprzez ciągły monitoring wykonywanych etapów realizowanych projektów i ich zgodności z założonymi harmonogramami i budżetem. Ryzyko utraty kluczowych pracowników Produkty oferowane przez Grupę Kapitałową to produkty, które powstały w oparciu o doświadczenie i know-how należące do WASKO S.A. Utrzymanie dobrej pozycji rynkowej wymaga ciągłych działań rozwojowych, co związane jest bezpośrednio z posiadaniem kompetentnej kadry pracowniczej, która w poprawny sposób będzie zdolna realizować te procesy. W związku z dużym popytem na doświadczoną kadrę informatyczną, pochodzącym zarówno od krajowych, konkurencyjnych podmiotów działających w branży IT, jak i generowany ze strony zagranicznych koncernów otwierających swoje oddziały w Polsce, powoduje, że istnieje ryzyko odejścia kluczowych pracowników Grupy, a także konieczność pozyskiwania nowych specjalistów o odpowiednim doświadczeniu i zasobach wiedzy. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację kadrową i poprzez odpowiednią politykę w tym zakresie, także politykę socjalną stara się to ryzyko w możliwie największym stopniu ograniczać. Strona 11 z 26

12 Ryzyko związane z uzależnieniem Grupy Kapitałowej WASKO S.A. od klientów sektora telekomunikacyjnego w tym Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej S.A. WASKO S.A. od 15 lat współpracuje z Telekomunikacją Polską S.A. i podmiotami należącymi do jej grupy kapitałowej, i w ciągu całego tego okresu spółka ta pozostaje jednym z kluczowych odbiorców systemów i usług informatycznych oferowanych dla sektora telekomunikacyjnego. W wypadku zakończenia współpracy z WASKO S.A. przez podmioty z Grupy TP S.A. możliwe stałoby się przejściowe obniżenie osiąganych wyników finansowych. Grupa Kapitałowa WASKO S.A. bardzo dynamicznie się rozwija, zwiększa skalę prowadzonej działalności i poszerza swoją ofertę, dzięki czemu systematycznie zmniejsza się stopień uzależnienia od kluczowych dotąd odbiorców i pojedynczych sektorów, w tym sektora telekomunikacyjnego. Ryzyko konkurencji i postępującej konsolidacji w branży IT Grupa WASKO S.A. operuje na niezwykle konkurencyjnym rynku, zarówno, jeśli chodzi o rynek oprogramowania i usług informatycznych, jak i rynek związany z dostarczaniem szeroko rozumianego sprzętu komputerowego. Obserwowany jest proces konsolidacji podmiotów krajowych, przejmowania przez rodzime spółki z branży IT spółek zagranicznych oraz umacnianie pozycji zachodnichmiędzynarodowych podmiotów na polskim rynku. Oczekuje się, że proces ten będzie w przyszłości kontynuowany. Duże skonsolidowane firmy informatyczne stanowią silniejszą konkurencję w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw oraz w sektorze publicznym. Podmioty te dysponują lepszym dostępem do nowych technologii, posiadają zwykle wyższe budżety na działalność badawczo-rozwojową oraz marketing. Częstokroć są także skłonne minimalizować własne marże, celem zdobycia rynku i eliminacji konkurencji. Wszystko to, może w przyszłości spowodować obniżenie poziomu uzyskiwanych marż i mieć bezpośredni wpływ tak na przychody jak i na zyski. Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą Polski i jej wpływem na rynek IT Na osiągane wyniki finansowe i prowadzoną działalność Grupy Kapitałowej WASKO S.A. bez wątpienia ma wpływ aktualna i przyszła sytuacja gospodarcza w Polsce. Stopień wzrostu PKB, poziom rynkowych stóp procentowych, a wreszcie oczekiwania przedsiębiorców co do kształtowania się przyszłej koniunktury uzależniają poziom wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw na produkty i usługi oferowane przez Grupę Kapitałową WASKO S.A. W chwili obecnej tendencje w gospodarce są korzystne dla przedsiębiorstw z sektora, którego reprezentantem jest Podmiot Dominujący Grupy Kapitałowej WASKO S.A., jednakże w momencie załamania wzrostu gospodarczego branża IT będzie jedną z pierwszych, którą odczuje negatywne skutki cięć wydatków inwestycyjnych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Ryzyko związane z niestabilnością regulacji prawnych i brakiem jednolitości interpretacji przepisów Często zmieniające się przepisy prawa, brak ich jednolitych interpretacji, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcjonowanie podmiotów Grupy. Brak jednolitości decyzji organów skarbowych i w orzecznictwie sądowym w tym zakresie prowadzić może w skrajnym przypadku do wystąpienia sytuacji, w której organy podatkowe dokonają innej interpretacji prawa podatkowego niż przyjęta przez Grupę Kapitałową WASKO S.A. i w przypadku powstania sporu na tym tle, mogą wystąpić implikacje wpływające na wykazywany wynik finansowy. Strona 12 z 26

13 7. OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ I ZNACZĄCYCH UMÓW GRUPY W I PÓŁROCZU 2008 Sprzedaż pakietu akcji WASKO S.A. przez Euro-Tech Investments S.a.r.l. W dniach stycznia 2008 roku spółka Euro-Tech Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, kontrolowana przez Pana Wojciecha Wajdę - Prezesa Zarządu WASKO S.A. sprzedała w pozasesyjnych transakcji pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji WASKO S.A. po cenie 5,25 zł za jedną akcję. Sprzedaż akcji Spółki miała na celu przede wszystkim poprawienie ich płynności w obrocie na GPW, co było wielokrotnie zapowiadane od momentu połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. Pan Wojciech Wajda będący największym akcjonariuszem Spółki i Prezesem Zarządu, kontrolujący Euro-Tech Investments S.a.r.l., podtrzymuje zamiar dalszego zbycia akcji WASKO S.A. przez ten podmiot w taki sposób, aby transakcje sprzedaży nie wpływały bezpośrednio na kurs akcji Spółki. Intencją głównego akcjonariusza jest, aby po sprzedaży akcji Spółki przez Euro-Tech Investments S.a.r.l. "free float" zwiększył się do 26,4 %. Po dokonaniu opisanych wyżej transakcji Euro-Tech Investments S.a.r.l. posiadał akcji Spółki, co stanowiło 9,7% wszystkich akcji i głosów na WZA Spółki. Pan Wojciech Wajda wraz z żoną oraz poprzez Euro-Tech Investments S.a.r.l. kontrolował po sprzedaży akcji WASKO S.A. łącznie akcji uprawniających do wykonywania 83,7% wszystkich głosów na WZA WASKO S.A. (RB 03/2008 z dnia ) Podpisanie znaczącej umowy z MSWiA W dniu 9 stycznia 2008r. Spółka otrzymała podpisaną umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, której przedmiotem jest kompleksowa obsługa serwisowa związana z systemem SOO (System Obsługi Obywatela) obsługującym procesy teletransmisji danych, personalizacji i dystrybucji dokumentów osobistych (dowodów osobistych). Umowa została zawarta na okres trzech lat, a jej wartość szacowana jest na około 13,8 mln zł. (RB 05/2008 z dnia ) Podpisanie umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Zarząd WASKO S.A. poinformował, że w dniu 29 stycznia 2008r. podpisana została umowa pomiędzy Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. a WASKO S.A., w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania inwestycyjnego System kolekcji danych pomiarowych. W ramach postępowania przetargowego WASKO S.A występowało jako Lider konsorcjum wspólnie z CONTROL PROCESS S.A. Zawarta umowa opiewa na kwotę zł (brutto), a jej przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa, budowa i wdrożenie przez Wykonawcę systemu kolekcji danych pomiarowych. Termin wykonania umowy określono na 36 tygodni od dnia zawarcia umowy. Dostarczany system kolekcji danych pomiarowych jest rozwiązaniem wspierającym operatora sieci przesyłowej w kompleksowej obsłudze procesu gromadzenia i przetwarzania danych ze stacji pomiarowych. System umożliwia zarządzanie zgromadzonymi danymi, replikację, archiwizację, prezentację i udostępnianie danych w ujednoliconym formacie innym systemom operatora. Dostawa systemu kolekcji jest kolejnym projektem realizowanym przez WASKO S.A. dla sektora gazowniczego. Wdrożenie obejmie swym zakresem obszar całej sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. zlokalizowanej na terenie kraju. (RB 11/2008 z dnia ) Strona 13 z 26

14 Nabycie udziałów w HOSTINGCENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. WASKO S.A. nabyła 300 udziałów w HOSTINGCENTER Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie za kwotę zł stanowiących 100% kapitału zakładowego. Zakup udziałów w całości sfinansowany został ze środków własnych WASKO S.A. Podstawowym celem zakupu udziałów HOSTINGCENTER Sp. z o.o. jest rozszerzenie oferty handlowej oraz dalsza rozbudowa działającego już od wielu lat Centrum Przetwarzania Danych WASKO S.A. W wyniku dokonanego zakupu WASKO S.A. uzyskało dostęp do nowoczesnej infrastruktury i rynku na usługi hostingowe w Warszawie. (RB 12/2008 z dnia ) Nabycie udziałów w Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie WASKO S.A. nabyła 89 udziałów w Szulc-Efekt Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie za kwotę zł. Zakupione udziały stanowią 20% kapitału zakładowego Szulc-Efekt Sp. z o.o., a ich zakup w całości sfinansowany został ze środków własnych WASKO S.A. Szulc-Efekt Sp. z o.o. zajmuje się realizacją oraz utrzymywaniem Oficjalnych Internetowych Serwisów Informacyjnych Gmin i Powiatów oraz tworzeniem Biuletynów Informacji Publicznej - BIP. Szulc-Efekt Sp. z o.o. świadczy również usługi związane z wdrażaniem i konsultingiem w zakresie Elektronicznego Obiegu dokumentów w Urzędach i jednostkach samorządowych. Szulc Efekt Sp. z o.o. w 2008 r. planuje osiągnąć 1,1 mln zł sprzedaży z usług. (RB 13/2008 z dnia ) Zakup 50,9% udziałów w Przedsiębiorstwie Usługowo Produkcyjnym "ISA" Sp. z o.o. W dniu 1 kwietnia 2008 roku WASKO S.A. nabyła 274 udziały, stanowiące 50,9% kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Usługowo Produkcyjnym "ISA" Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za łączną kwotę zł. Zakup udziałów w całości sfinansowany został ze środków własnych WASKO S.A. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "ISA" Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej działa od stycznia 1989 roku w branży informatycznej. Przedmiotem działalności PUP ISA Sp. z o.o. jest wdrażanie zintegrowanego rozwiązania Microsoft Dynamics AX klasy ERP, projektowanie i programowanie systemów dedykowanych na platformach systemowych MS Windows, HP UNIX, IBM i-series oraz doradztwo, integracja systemów informatycznych i tworzenie oprogramowania według indywidualnych potrzeb klienta. W roku 2008 PUP "ISA" Sp. z o.o. planuje uzyskać przychody ze sprzedaży w wysokości tys. zł i osiągnąć zysk netto w kwocie 900 tys. zł. Spółka zatrudnia 66 osób. Podstawowym celem zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Usługowo Produkcyjnego "ISA" Sp. z o.o. jest rozszerzenie i uzupełnienie portfolio produktów w ramach oferty handlowej WASKO S.A. o systemy klasy ERP, zwiększenie komplementarności świadczonych usług oraz realizacja założonej strategii budowy kompetentnej grupy kapitałowej działającej na rynku informatycznym. (RB 14/2008 z dnia ) Propozycja Zarządu WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2007 Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2008 roku pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu WASKO S.A. dotyczącą podziału zysku netto za rok 2007, przewidującą podział zysku netto za 2007 rok w taki sposób, że na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona została kwota: 9.118,7 tys. zł - to jest 10 groszy na każdą akcję WASKO S.A., a pozostała część wypracowanego w roku obrotowym 2007 roku zysku netto zasiliło kapitał zapasowy Spółki. (RB 15/2008 z dnia ) Strona 14 z 26

15 Podpisanie umów z Action S.A. na zakup sprzętu komputerowego za 89,3 mln zł Zarząd WASKO SA podpisał dwie umowy z ACTION S.A., zgodnie z którymi Spółka zakupiła sprzęt komputerowy o łącznej wartości 89,3 mln zł (brutto). Zakupiony przez Spółkę sprzęt komputerowy przeznaczony był do dalszej odsprzedaży i w większości trafił do podmiotu powiązanego z WASKO Sp. z o.o. - firmy ENTE S.A., która dokonała następnie redystrybucji zakupionych towarów. (RB 17/2008 z dnia ) Podpisanie umów z konsorcjum firm: Winuel S.A., Talex S.A. i Bull Sp. z o.o. na zakup sprzętu komputerowego za 47,5 mln zł Zarząd WASKO SA podpisał umowę z konsorcjum firm: Winuel S.A. Talex S.A. Bull Sp. z o.o., zgodnie z którą Spółka zakupiła sprzęt komputerowy skonfekcjonowany w pracownie komputerowe, o łącznej wartości 47,5 mln zł (brutto). Transakcja zakupu była związana z realizacją przetargu Ministerstwa Edukacji Narodowej na dostawę, instalację i integrację pracowni komputerowych dla szkół. O wyborze oferty WASKO S.A. w tym przetargu, Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 9/2008 z 21 stycznia 2008 roku. Umowa ta została w całości zrealizowana. (RB 18/2008 z dnia ) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 14 maja 2008 roku Zarząd WASKO S.A. zwołało na dzień 14 maja 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w Gliwicach w siedzibie Spółki przy ulicy Berbeckiego 6, o godz z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu WASKO S.A. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. (RB 20/2008 z dnia ) Strona 15 z 26

16 Podjęcie uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 14 maja 2008 r. W dniu 14 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. zatwierdziło jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności w tym okresie, udzieliło absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. oraz dokonało podziału zysku WASKO S.A. za 2007 rok w taki sposób, że jego część przypadająca na jedną akcję Spółki w kwocie 10 groszy została przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki. Dywidenda została zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wypłacona w dniu 30 czerwca 2008 roku. (RB 24/2008 z dnia ). Prognoza jednostkowych przychodów ze sprzedaży na 2008 rok W dniu 15 maja 2008 roku Zarząd WASKO S.A. przekazał do publicznej wiadomości prognozę jednostkowych przychodów ze sprzedaży WASKO S.A. na rok 2008, zgodnie z którą prognozowane przychody ze sprzedaży w roku 2008 osiągną wartość 421,5 mln zł. (RB 25/2008 z dnia ). 8. OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ JAKIE MIAŁY MIEJSCE PO 30 CZERWCA 2008 ROKU DO DNIA SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA Sprzedaż pakietu akcji WASKO S.A. przez Euro-Tech Investments S.a.r.l. W dniu 30 lipca 2008 kontrolowana przez Pana Wojciecha Wajdę - Prezesa Zarządu WASKO S.A. spółka Euro-tech Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, sprzedała akcji WASKO S.A. stanowiących 2,74% w kapitale zakładowym Spółki i dających taką samą ilość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy WASKO S.A., po cenie 4,00 zł za jedną akcję. Operacje sprzedaży akcji WASKO S.A. przeprowadzone zostały w trybie zwykłym podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dokonana sprzedaż akcji Spółki przez Eurotech Investments S.a.r.l. była kolejną z wielokrotnie wcześniej zapowiadanych transakcji, których celem było przede wszystkim poprawienie płynności w obrocie akcjami WASKO S.A. na GPW. Pan Wojciech Wajda będący największym akcjonariuszem Spółki i jednocześnie Prezesem Zarządu WASKO, a także podmiotem dominującym wobec Euro-tech Investments S.a.r.l., podtrzymuje zamiar dalszego zbywania akcji WASKO S.A. przez ten podmiot do momentu, w którym "free float" przekroczy 26% wszystkich akcji WASKO S.A. Obecnie Euro-tech Investments S.a.r.l. posiada akcji Spółki, co stanowi 7,0% wszystkich akcji i głosów na WZA Spółki. Po dokonaniu sprzedaży opisanych powyżej akcji Pan Wojciech Wajda wraz z żoną oraz poprzez Euro-Tech Investments S.a.r.l. posiada obecnie łącznie akcji uprawniających do wykonywania 80,9% wszystkich głosów na WZA WASKO S.A. (RB 32/2008 z dnia ). Powołanie Pana Aleksandra Nawrata w skład Zarządu WASKO S.A. W dniu 1 września Rada Nadzorcza Spółki powołała nowego Członka Zarządu WASKO S.A. w osobie Pana Aleksandra Nawrata d Tym samym od dnia 1 września 2008 roku Zarząd WASKO S.A. działa w składzie sześcioosobowym. Nowo powołany Członek Zarządu odpowiada w WASKO S.A. za produkcję systemów informatycznych oraz za prace badawczo-rozwojowe. (RB 33/2008 z dnia ). Strona 16 z 26

17 9. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZKACH, ORAZ O UDZIELONYCH GWARANCJACH, PORĘCZENIACH I POŻYCZKACH W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, WASKO S.A. nie była stroną żadnych umów kredytowych. Spółka współpracuje z kilkoma bankami, w których posiada linie kredytowe o łącznej wysokości 17,7 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2008 r. część linii kredytowych w wysokości 13,7 mln zł była wykorzystywana jako zabezpieczenie dla uruchomionej akredytywy. Szczegółowe dane dotyczące stanu udzielonych gwarancji i poręczeń udzielonych przez WASKO S.A. na koniec opisywanego półrocza zawierają poniższe tabele. Gwarancje udzielone przez WASKO S.A (wg rodzaju) 30 czerwca 2008 struktura 30 czerwca 2007 struktura Gwarancje bankowe zł 46,44% zł 66,80% Gwarancje ubezpieczeniowe zł 53,56% zł 33,20% Razem zł 100,00% zł 100,00% Gwarancje udzielone przez WASKO S.A. (wg przedmiotu zabezpieczenia) 30 czerwca 2008 struktura 30 czerwca 2007 struktura Gwarancje należytego wykonania umów oraz zabezpieczające okres rękojmi i gwarancji jakości ,49% ,93% Gwarancje przetargowe ,51% ,93% Gwarancje płatności 0 0,00% ,13% Razem ,00% ,00% W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku WASKO S.A. udzieliło 33 gwarancji na łączną kwotę 10,3 mln zł. Głównie były to gwarancje dobrego wykonania umów (88%) lub gwarancje wadialne. Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku w Grupie nie występowała sytuacja, w której łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej udzielone zostały gwarancje o znacznej wartości. W I półroczu 2008 roku WASKO S.A. nie udzielało żadnych poręczeń. Na dzień 30 czerwca 2008 roku Spółka posiadała zobowiązania warunkowe (wystawione weksle) o łącznej wartości 12,6 mln zł, które stanowiły zabezpieczenie dla udzielonych przez Spółkę gwarancji. W porównaniu do stanu na koniec roku 2007 stan zobowiązań warunkowych nie zmienił się. Pożyczki udzielone przez WASKO S.A. Szczegółowe informacje o udzielonych pożyczkach zawiera nota 24 (pożyczki długoterminowe) oraz nota 30 (pożyczki krótkoterminowe) śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Strona 17 z 26

18 10. OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Transakcje z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość przekroczyła w I połowie 2008 roku EUR. Przedstawione zostały w tabeli poniżej (w tys. zł): Podmiot Sprzedaż Zakup Rodzaj powiązania z WASKO S.A.: ENTE Sp. z o.o osobowo przez Wojciecha Wajdę, Prezesa Zarządu WASKO S.A., który jest podmiotem dominującym wobec ENTE Sp. z o.o. W I półroczu 2008 roku WASKO S.A. sprzedało ENTE Sp. z o.o. sprzęt komputerowy i oprogramowanie za kwotę ponad 86 mln zł. Transakcje te zawierane były na warunkach rynkowych i były związane z dostawami pracowni komputerowych dla szkół. Łączna wartość wszystkich transakcji zakupu i sprzedaży z podmiotami powiązanymi w całym pierwszym półroczu 2008 wyniosła tys. zł. Więcej informacji o podmiotach powiązanych i transakcjach z nimi zawiera nota 40 do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 11. OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W I półroczu 2008 WASKO S.A. ani też spółki z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. nie emitowały papierów wartościowych. 12. INFORMACJA O REALIZACJI PROGNOZY PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W raporcie bieżącym nr 25/2008 z dnia 15 maja 2008 roku, Zarząd WASKO S.A. przedstawił prognozę przychodów ze sprzedaży za 2008 rok w wysokości 421,5 mln zł. Po dwóch kwartałach 2008 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 216,4 mln zł, co oznacza, że prognoza została już zrealizowana w 51,3%. Zarząd WASKO S.A. podtrzymuje wykonanie założonej prognozy przychodów ze sprzedaży. 13. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI GRUPY I ZDOLNOŚCI DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ W pierwszym półroczu 2008 roku, podobnie jak w okresach poprzednich działalność Grupy finansowana była ze środków własnych. Wolne środki pieniężne lokowane były głównie w krótkoterminowe instrumenty finansowe, w szczególności w krótkoterminowe lokaty bankowe, zabezpieczone pożyczki udzielane przedsiębiorstwom, obligacje Skarbu Państwa, kwity depozytowe i certyfikaty inwestycyjne. W I połowie 2008 roku Grupa Kapitałowa WASKO S.A. posiadając znaczne saldo własnych środków pieniężnych i ich płynnych ekwiwalentów nie miała żadnych problemów z terminową regulacją swych zobowiązań. W ocenie Zarządu WASKO S.A., na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie istnieje jakiekolwiek zagrożenie finansowe dla Grupy Kapitałowej WASKO S.A. oraz jej zdolności do regulowania zaciągniętych zobowiązań. Więcej informacji dotyczącej zarządzania ryzykiem finansowym oraz zarządzania kapitałem zawiera nota 42 i 43 śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Strona 18 z 26

19 14. OCENA REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH Grupa Kapitałowa WASKO S.A. na bieżąco realizuje założone cele inwestycyjne finansując je z posiadanych środków własnych. Na cały rok 2008 założono wartość inwestycji na poziomie pomiędzy mln zł. Większa część z tych inwestycji została zrealizowana do momentu sporządzenia niniejszego sprawozdania. Do najważniejszych z nich należało: nabycie 100% udziałów w spółce HOSTINGCENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za kwotę tys. zł, nabycie 20%, a następnie kolejnych 9,9% udziałów w spółce Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną kwotę 378,5 tys. zł, nabycie 50,9% udziałów w Przedsiębiorstwie Usługowo Produkcyjnym "ISA" Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za kwotę tys. zł, nabycie 12,05% akcji spółki publicznej Security System Integration S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich za kwotę tys. zł, nabycie nieruchomości położonej na obrzeżach Warszawy za łączną kwotę tys. zł, nakłady o łącznej wartości tys. zł na prace rozwojowe, odnowienie infrastruktury teleinformatycznej oraz zakup środków transportu. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami podmioty, w których Spółka zakupiła udziały, zostały nabyte w celu rozszerzenia oferty handlowej. Oferowane przez te podmioty produkty i usługi nie stanowią konkurencji wewnątrz Grupy. W II połowie 2008 r. roku WASKO S.A. nie planuje znaczącego podniesienia progu wydatków inwestycyjnych. Do możliwych nakładów w tym okresie należą: inwestycje budowlano-montażowe związane z przeniesieniem działalności operacyjnej, zwłaszcza serwisowej z centrum Warszawy na jej obrzeża do nowo zakupionej nieruchomości, dalsze nakłady na prace badawczo-rozwojowe oraz nakłady na powstawanie nowych systemów teleinformatycznych. 15. NIETYPOWE ZDARZENIA W I POŁOWIE 2008 ROKU I ICH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. W I połowie 2008 roku nie wystąpiły zdarzenia nietypowe, które wpłynęły na osiągnięte przez Grupę Kapitałową WASKO S.A wyniki finansowe. 16. PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. Zdaniem Zarządu WASKO S.A., pomimo obecnej bardzo trudnej sytuacji na rynkach finansowych, w tym poważnych kłopotów sektora finansowego na rynku amerykańskim, którego skutki mogą pojawić się w gospodarce Unii Europejskiej jeszcze w tym roku, perspektywy dla polskiego rynku informatycznego w dającej się przewidzieć przyszłości są dobre. Rok 2008 będzie kolejnym okresem wzrostu produktu krajowego brutto polskiej gospodarki na poziomie przekraczającym 4 %, co pozytywnie wpływa na rozwój rynku IT, który rośnie szybciej niż cała gospodarka. Sytuacja ta sprawia, że WASKO S.A. oraz podmioty wchodzące w skład Grupy powinny zakończyć rok obrotowy 2008 uzyskaniem dobrych wyników finansowych. W drugim półroczu bieżącego roku obrotowego WASKO S.A. będzie kontynuować dotychczasową strategię zakładającą podejmowanie działań zmierzających do utrzymania pozycji WASKO S.A. w sektorze telekomunikacyjnym, dalszego umocnienia pozycji Grupy WASKO w sektorze administracji rządowej i samorządowej oraz zwiększania przychodów ze sprzedaży produktów Grupy oraz usług - w szczególności usług serwisowych oraz kompleksowych informatycznych usług outsourcingowych. Strona 19 z 26

20 Założenia makroekonomiczne dla polskiej gospodarki na rok 2009 wykazują wprawdzie dalsze spowolnienie polskiej gospodarki, jednakże dalej zakładany jest wzrost gospodarczy na poziomie przekraczającym 4 %, co powinno pozytywnie wpłynąć na wzrost rynku IT również w przyszłym roku obrotowym. Zdaniem Zarządu WASKO S.A. rok 2009 będzie pierwszym okresem, w którym widoczny będzie pozytywny efekt rozszerzenia oferty handlowej Grupy poprzez sprzedaż produktów i usług oferowanych przez nowe podmioty, które weszły w skład Grupy w roku bieżącym. 17. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ Głównym kierunkiem, w jakim rozwijać się będzie Grupa Kapitałowa WASKO S.A. w drugim półroczu 2008 r. oraz w roku przyszłym, to tworzenie spójnej struktury współpracujących ze sobą podmiotów, działających w branży IT i skupionych wokół WASKO S.A. Podstawowym celem tak rozumianej Grupy Kapitałowej będzie dostarczenie klientom Grupy możliwie szerokiej oferty produktów i usług, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich kompetencji, dużej elastyczności, satysfakcjonującej wydajności i oferującej zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych. Z jednej strony umożliwi to uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży z szeroko pojętego rynku informatycznego i uniezależnienie sprzedaży od poszczególnych kontrahentów lub grupy klientów z danego sektora, a z drugiej pozwoli sprostać nasilającej się konkurencji. Głównym celem polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy w następnych okresach będzie rozwój organicznych spółek z Grupy wspomagany inwestycjami, które zostaną przeznaczone głównie na rozwój nowych produktów oraz infrastruktury teleinformatycznej, której celem jest stworzenie wokół WASKO S.A. centrum outsourcingu dla obecnych i przyszłych klientów Grupy. W II półroczu 2008 r. Zarząd WASKO S.A. nie przewiduje już inwestycji polegających na akwizycjach kapitałowych polegających na nabywaniu udziałów w nowych spółkach z sektora IT, choć nie wyklucza się takich inwestycji w przyszłości. Jedyną inwestycją planowaną jest zwiększenie udziałów w spółce wchodzącej w skład Grupy tj. Szulc-Efekt Sp. z o.o. w sposób gwarantujący uzyskanie pakietu większościowego. Obecnie na bieżąco prowadzone są rozmowy w celu zakończenia tego procesu. 18. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. Do czynników, które będą miały wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w drugiej połowie bieżącego roku obrotowego i w okresach następnych, należy zaliczyć czynniki niezależne od samej Spółki i spółek z Grupy oraz czynniki wewnętrzne, zależne od WASKO S.A. i podmiotów wchodzących w skład Grupy. Do czynników zewnętrznych należą: rozwój sytuacji związanej z obecnym kryzysem finansowym w gospodarce amerykańskiej i jej przełożenie się na sytuację gospodarczą w krajach Unii Europejskiej, przełożenie się spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce na rynek zamówień pochodzących od klientów spółek z sektora IT, wypełnienie realizacji zamówień publicznych w roku 2008 związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej instytucji rządowych i samorządowych do wymogów określanych przez Unię Europejską oraz związanych z Planem Informatyzacji Państwa w latach , nasilenie się wzrostu konkurencyjności wśród spółek działających na polskim rynku IT, będący pochodną wejścia Polski do Unii Europejskiej i globalizacji światowej gospodarki. Strona 20 z 26

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2009. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Informacje dodatkowe

Rozdział 9. Informacje dodatkowe Rozdział 9. Informacje datkowe PC GUARD S.A. 143 9.1. Wybrane dane finansowe za 2005 r. Poniższe tabele pokazują wybrane dane finansowe Emitenta za 2005 r. w ujęciu wymaganym dla raportów kwartalnych na

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r.

Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r. Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 RAPORT JEDNOSTKOWY SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o spółce. 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 4/2000

Formularz SA-Q 4/2000 Strona 1 Formularz SA-Q 4/2000 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2016-31.12.2016 Opole, dnia 31 maja 2017 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

INTERSPORT POLSKA S.A.

INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks nr 1 Prospekt emisyjny INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks numer 1 do Prospektu Emisyjnego INTERSPORT POLSKA S.A. z siedzibą w Cholerzynie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo