Konkurs Konsumencki "ZŁOTY PRODUKT Magia Jakości" Regulamin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs Konsumencki "ZŁOTY PRODUKT 2015 - Magia Jakości" Regulamin"

Transkrypt

1 Konkurs Konsumencki "ZŁOTY PRODUKT Magia Jakości" Regulamin

2 Program odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Patronat medialny objęli: Magazyn "Handel w Polsce.pl" Portal "Handel w Polsce.pl" - handelwpolsce.pl Pozostali - Patroni przedstawieni na portalu zlotyprodukt.pl 2

3 I. Definicje i Pojęcia. Organizator: Akademia Promocji Jakości - Portal i Magazyn Handel w Polsce należące do PHU MAYK S. Program: Plebiscyt, Program promocyjny o nazwie: ZŁOTY PRODUKT Magia Jakości mający na celu wyłonienie wysokiej jakości produktów w branży: spożywczej, FMCG, kosmetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, budowlanej, finansowej i bankowej. Celem Programu jest kształtowanie świadomości konsumentów, promowanie Przedsiębiorców i najlepszych oferowanych usług oraz produktów wyprodukowanych lub dystrybuowanych na polskim rynku. Godło: Znak Towarowy słowno-graficzny zgłoszony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (numer zgłoszenia: Z ) reprezentujący i wyróżniający Program ZŁOTY PRODUKT - Magia Jakości. Kategoria: Zbiór produktów lub usług cechujących się zbliżonymi lub takimi samymi właściwościami. Uczestnik: Firma: Producent lub Dystrybutor marek produktów oraz usług, obecnych na polskim rynku. Laureat: Zwycięzca, Produkt, który w badaniu zdobył ocenę wysokiej jakości i uznania, spośród produktów konkurencyjnych dostępnych na rynku w danej Kategorii Programu. Produkt: Dobro lub usługa zgłoszone do Programu obecne na polskim rynku w branżach: spożywczej, FMCG, kosmetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, budowlanej oraz branży - finansowej i bankowej. Badanie: Proces wyboru Laureata przeprowadzony w oparciu o badania na reprezentatywnej grupie respondentów. Badania przeprowadzi profesjonalna wytypowana firma badawcza. 3

4 II. Postanowienia ogólne, oraz szczegółowe warunki i zasady uczestnictwa w konkursie. 1. Prawo do posługiwania się Godłem jest przywilejem nadawanym Uczestnikowi za Produkt bądź Usługę wyłonioną w drodze wyboru dokonanego przez Konsumentów. 2. Zgłoszenie produktów do konkursu jest bezpłatne. 3. Uczestnictwo w Programie wymaga zgłoszenia produktów, linii produktów lub marki przez producenta / dystrybutora bądź usługodawcę. Obowiązkowym warunkiem uczestnictwa w Programie jest obecność produktów na rynku polskim. W przypadku zgłoszenia produktu do uczestnictwa w Programie przez Producenta lub Dystrybutora uwarunkowane jest wypełnieniem, podpisaniem przez osobę do tego upoważnioną (mającą ważne pełnomocnictwo) ze strony Uczestnika formularza kontaktowego dostępnego na stronie zlotyprodukt.pl i odesłaniem do Organizatora drogą mailową lub przez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie konkursu i zgłoszenie produktów formą elektroniczną Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 22 lipca 2014 r. do dnia 12 stycznia 2015 r. Zgłoszenie może być przesłane ze strony lub przesłane drogą mailową na adres 3.2. Organizator ma prawo do przedłużenia daty zgłaszania produktów w programie ZŁOTY PRODUKT Magia Jakości Dokumenty i materiały zawarte w zgłoszeniach będą traktowane przez Organizatora jako poufne oraz nie będą ujawniane osobom trzecim. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników badania. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 5. Organizator ma prawo do zmiany nazwy kategorii, a także jej usunięcia. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby zgłoszeń w danej kategorii, ilości kategorii lub nazwy kategorii oraz do ostatecznego przypisania produktu/usługi do danej kategorii. 7. Zgłoszenie do badania jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez uczestnika badania. 8. Godło ZŁOTY PRODUKT Magia Jakości jest dobrem prawnie chronionym. Prawo i zasady posługiwania się Godłem określa umowa licencyjna, zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. 4

5 9. Badanie przeprowadzane jest we współpracy z Firmą Badawczą. Firma Badawcza przeprowadzi na zlecenie Organizatora badanie sondażowe na reprezentatywnej grupie respondentów, czy dany produkt zasługuje na miano odznaczenia ZŁOTY PRODUKT Magia Jakości w swojej kategorii. Zgłoszone produkty będą porównywane z minimum dwoma konkurencyjnymi produktami obecnymi na rynku w danej kategorii. 10. Oficjalne ogłoszenie wyników badań nastąpi na przełomie styczeń/luty 2015 r. 11. Godło przyznawane jest Uczestnikom w Kategoriach, w których prowadzony jest Program, Organizator zastrzega sobie prawa do tworzenia nowych kategorii w trakcie Programu. Zgłoszone produkty w określnych kategoriach porównywane są z konkurencyjnymi dla siebie produktami obecnymi na rynku. Jeśli zgłoszony produkt zdobędzie ocenę wysokiej jakości, otrzyma odznaczenie Godła promocyjnego ZŁOTY PRODUKT Magia Jakości wraz ze specjalnym wyróżnieniem. Celem Projektu jest promocja najbardziej wartościowych, wskazanych przez Konsumentów w badaniu, Produktów. 12. Kategorie określające grupy produktów, które zostaną uwzględnione w badaniu zawiera Lista Kategorii. 13. Lista Kategorii wraz z formularzem zgłoszeniowym stanowią załącznik do regulaminu. 14. Zgłoszony produkt może zostać wycofany przez zgłaszającego z udziału w konkursie w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego zgłoszenia w Konkursie ZŁOTY PRODUKT Magia Jakości. 5

6 III. Warunki używania Godła ZŁOTY PRODUKT Magia Jakości. 1. Zwycięzcy Programu w poszczególnych kategoriach zobowiązani są do: 1.1 Organizator konkursu przyznaje Laureatowi ocenionemu przez konsumentów jako produkt wysokiej jakości, odpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie prawo do użytkowania Godła Konkursu ZŁOTY PRODUKT Magia Jakości na zasadzie odpłatnej licencji. Wykupienie licencji jest obligatoryjne dla zwycięskich produktów i uprawnia zdobywców do bezterminowego wykorzystania Godła. 1.2 Możliwość umieszczania informacji o zdobyciu Godła na wszelkich płaszczyznach komunikacji marketingowej i sprzedażowej wykorzystywanych przez Laureata na wszystkich polach eksploatacji ujętych w licencji na użytkowanie Godła. 2. Z tytułu udzielenia licencji na używanie Godła Uczestnicy, których Produkty zostały Laureatami Konkursu zdobywając ocenę wysokiej jakości w danej kategorii, zobowiązani będą do przyjęcia godła ZŁOTY PRODUKT Magia Jakości i zapłaty na rzecz Organizatora opłaty licencyjnej w kwocie 26 tyś zł netto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) za każdy poszczególny Produkt, który w wyniku Badania uzyskał prawo do bycia oznaczanym Godłem Programu. Płatność przez uczestnika nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury od Organizatora. 3. Przekazanie prawa nastąpi w formie podpisania dokumentu LICENCJI, które nastąpi po wpłacie kwoty licencyjnej na konto Organizatora. 4. Prawo do wykorzystywania Godła nie może być przenoszone na rzecz innych podmiotów i osób trzecich. 5. Godło Programu będzie używane wyłącznie w odniesieniu do zwycięskich Produktów, które otrzymały ocenę wysokiej jakości. Uczestnik może zawrzeć z Organizatorem odrębne porozumienie, określające warunki możliwości szerszego wykorzystania Godła. 6

7 IV. Sposób przeprowadzenia badań. 1. Zgłoszone produkty porównywane będą z minimum 2 produktami dostępnymi na rynku z konkurencyjnymi, i w tej samej kategorii. Zwycięski produkt to ten, który zostanie uznany przez konsumentów za produkt wysokiej jakości, godny polecenia w danej kategorii. Z uwagi na dbałość o jak najbardziej obiektywny wynik badania preferencji konsumentów, badanie przeprowadza się na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie respondentów. Badania przeprowadza wytypowana firma badawcza. 2. Wyłonieni na podstawie badań Laureaci - Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą pisemną bądź mailową o wynikach badania oraz o sposobie i warunkach skutecznego dopełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie oraz otrzymania Godła. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do oficjalnego wręczenia, Certyfikatu Laureatom Programu na Konferencji zorganizowanej przez Magazyn Handel w Polsce.pl. 4. Laureaci w formie pisemnej lub mailowej powiadomią Organizatora o osobie upoważnionej do odbioru nagrody. 7

8 V. Postanowienia końcowe. 1. Każda Firma, każdy uczestnik zgłaszający produkt miał możliwość zapoznania się z przesłaną bądź umieszczoną na stronie konkursu prezentacją tego konkursu jak i obowiązującym go regulaminem. Złożenie przez Uczestnika zgłoszenia Produktu do udziału w Programie jest równoznaczne z jego zgodą i akceptacją warunków określonych i zapisanych w niniejszym Regulaminie. Jednocześnie jest oświadczeniem zaakceptowania warunków uczestnictwa w Programie ZŁOTY PRODUKT Magia Jakości, a w tym konieczności uregulowania należności za licencję w wypadku gdy zgłoszony produkt został Laureatem konkursu w poszczególnej kategorii. 2. Organizator jest podmiotem uprawnionym do wykładni regulaminu. 3. Organizator w trakcie trwania Programu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Aktualizacja Regulaminu na stronie internetowej zlotyprodukt.pl jest równoznaczna z wejściem w życie zmian w obowiązującym Regulaminie. 4. Zgłoszenia produktów do Programu Złoty Produkt 2015 Magia Jakości może dokonać tylko osoba do tego umocowana. Posiadająca ważne pełnomocnictwo. 5. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 6. Wszelkie spory dotyczące przebiegu Konkursu - Programu oraz innych kwestii z nim związanych, w tym w szczególności dotyczące wykorzystania znaku ZŁOTY PRODUKT Magia Jakości, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 8

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner 1. Definicje 1. Program Partnerski - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.neo24.pl/neopartner.html funkcjonująca pod nazwą NEOPartner. 2. Sklep

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Wprowadzenie.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Wprowadzenie. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA 1. Wprowadzenie. 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu NAJLEPSZA SZKOŁA, zwanym dalej Programem oraz warunki uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Omegamed a kto to taki?. Przedmiotem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo