problemy nowoêci informacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera koordynacj i przebieg akcji ratunkowych prowadzonych przez s u by odpowiedzialne za bezpieczeƒstwo publiczne w tym przez stra po arnà, policj, wojsko i jednostki antyterrorystyczne. System pozwoli na w aêciwe rozpoznanie sytuacji, Êledzenie jej rozwoju i podj cie optymalnych dzia- aƒ ratowniczych. Prace nad programem PROTEUS sà prowadzone przez konsorcjum z o one z oêrodków i instytucji naukowo-badawczych pod kierownictwem PIAP, który jest pomys odawcà i koordynatorem ca ego przedsi wzi cia. W sk ad konsorcjum wchodzà równie nast pujàce instytucje: Centrum Badaƒ Kosmicznych PAN, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo arowej, Instytut Technologii Materia ów Elektronicznych, Politechnika Poznaƒska, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna. Realizacja programu jest wspó finansowana ze Êrodków funduszu rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Program b dzie realizowany w latach , a jego wartoêç wyniesie oko o 68 mln z. System opracowany w ramach projektu PROTEUS b dzie sk ada si z kilku elementów, w tym z Mobilnego Centrum Dowodzenia (MCD), Mobilnego Centrum Operatorów Robotów (MCOR), trzech mobilnych robotów i Bezza ogowego Statku Latajàcego (BSL). Wszystkie elementy systemu b dà wyposa one w spójny system àcznoêci, co umo liwi ich wspó dzia- anie na miejscu akcji nawet w przypadkach, gdy zostanà oddelegowane z ró nych jednostek. Dzi ki mo liwoêci zestawienia na potrzeby konkretnej operacji ró nych elementów systemu, ka dorazowo b dzie go mo na dostosowaç do charakteru zagro enia oraz skali i rodzaju prowadzonych dzia aƒ. Wykorzystanie elementów systemu PPROTEUS w akcjach ratowniczych znacznie zwi kszy bezpieczeƒstwo osób bioràcych bezpo- Êredni udzia w akcji. W sytuacjach zagro enia robot w zast pstwie cz owieka rozpozna charakter zagro enia i wykona szczególnie niebezpieczne czynnoêci, takie jak pod- j cie adunku wybuchowego, którego nie da si rozbroiç na miejscu, obserwacj ska onego terenu czy wejêcie na teren podmok y. Pozwoli to maksymalnie ograniczyç ryzyko podejmowane przez ludzi (fot. 1). Podstawowe elementy systemu PROTEUS Mobilne Centrum Dowodzenia (MCD) zbudowane na podwoziu samochodu ci arowego centrum gromadzenia, przetwarzania oraz wymiany informacji przekazanych przez pozosta e elementy systemu (roboty, BSL). G ówne zadanie MCD to interpretacja danych, ocena sytuacji i opracowanie na ich podstawie taktyki dzia ania dla prowadzonej akcji ratowniczej. B dzie to tak e mo liwe ze wzgl du na dost p do zewn trznych baz danych i systemów eksperckich. Mobilne Centrum Dowodzenia b dzie wyposa one w system àcznoêci i wymiany informacji, zapewniajàcy wspó prac ró nych s u b oraz komunikacj ze stacjonarnymi stanowiskami kierowania i centrami zarzàdzania kryzysowego. Mobilne Centrum Operatorów Robotów (MCOR) samochód pozwalajàcy na szybki transport robotów w miejsce akcji wyposa ony w terenowe zawieszenie umo liwiajàce poruszanie si w trudnym terenie. Operowanie robotami z MCOR b dzie odbywa o si z wykorzystaniem przenoênego stanowiska operatorów robotów. MCOR b dzie utrzymywa kontakt z Mobilnym Centrum Dowodzenia. B dzie wyposa ony w system umo liwiajàcy szybki za adunek i roz adunek robotów. Bezza ogowy statek latajacy (BSL) wyposa ony w kamery wizyjne i termowizyjne, przeznaczony do obserwacji miejsca akcji z lotu ptaka. Mobilne roboty (fot. 2) 1. Ma y robot mobilny (MRM) zdalnie sterowany, ma y i lekki robot przeznaczony do dzia aƒ inspekcyjnych w trudno dost pnych miejscach. B dzie móg byç przenoszony przez doskona e rozpoznanie sytuacji oraz nowoczesny uk ad nap dowy pozwalajàcy szybko i atwo dostaç si w miejsca, w których cz owiek mia by problemy z poruszaniem si (np. tereny podmok e, gruzowiska itp). 2. Robot mobilny interwencyjny (RMI) zdalnie sterowany, o wadze do 100 kg przeznaczony do zadaƒ rozpoznawczo-interwencyjnych w pomieszczeniach. Specjalna konstrukcja umo liwi robotowi poruszanie si po trudnym terenie oraz wspinanie si po schodach. RMI b dzie wyposa ony w czujniki zewn trzne (materia ów wybuchowych, substancji chemicznych, promieniowania itp.), manipulator Fot. 1. Robot interwencyjny wyjmuje podejrzany adunek z p onàcej furgonetki ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009 3

2 a) b) Fot. 2. Istniejàce roboty b dàce podstawà konstrukcji robotów tworzonych w ramach systemu PROTEUS: a) robot pirotechniczno-bojowy IBIS, b) robot neutralizujàco-wspomagajàcy EXPERT z wymiennymi szcz kami, wyposa ony w czujniki odleg oêci, cztery kamery wizyjne oraz kamer termowizyjnà. Za pomocà manipulatora robot b dzie móg podnieêç przedmiot o wadze do 5 kg. GotowoÊç operacyjnà osiàgnie 15 min po uruchomieniu. 3. Robot mobilny o zwi kszonej funkcjonalnoêci (RMF) zdalnie sterowany, bardzo wytrzyma y, przeznaczony do interwencji w trudnych warunkach, takich jak np. du e pomieszczenia czy otwarty teren. Specjalny rodzaj zawieszenia pozwoli na pokonywanie przeszkód w terenie, a du a masa w asna (oko o 300 kg), wymiary i manipulator o zasi gu 2 m z wymiennymi koƒcówkami umo liwià robotowi podniesienie ci aru wa àcego do 40 kg. RMF b dzie wyposa ony w czujniki, kamery wizyjne i zestaw do prowadzenia negocjacji. Wymienne koƒcówki manipulatora pozwolà na mocowanie narz dzi, np. no yc do ci cia blachy. Dzi ki zastosowaniu do budowy manipulatora kompozytów w glowych b dzie on l ejszy i bardziej wytrzyma y. Jest to pierwsze zastosowanie tego typu materia ów do budowy manipulatora. Czujniki Robot, którego wzorcem jest cz owiek nie tylko w zakresie mechaniki ruchu, ale przede wszystkim w zakresie percepcji bodêców pochodzàcych ze Êrodowiska i ich inteligentnego kojarzenia oraz wy- 4 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009

3 pracowania reakcji, wymaga wyposa enia w: zestawy czujników, które zamieniajà fizyczne, chemiczne, biologiczne bodêce Êrodowiska na proporcjonalnej wielkoêci sygna y elektryczne, system przetwarzania sygna- ów (techniczne i informatyczne z elementami sztucznej inteligencji) z poszczególnych czujników, system analizy sygna ów z zestawu czujników w celu wypracowania (zrozumienia) i odczytania odpowiedzi badanego otoczenia, interfejsy zestawu czujników z modu em automatycznego wypracowania decyzji w robotach autonomicznych lub z pulpitem operatora z czytelnà dla cz owieka prezentacjà wyników. àcznoêç w systemie PROTEUS zapewnia: system transmisji obrazu, g osu i danych telemetrycznych z robotów pozwalajàcy na odbieranie informacji z robotów zarówno przez operatorów robotów, jak i mobilne centrum operatorów robotów, system àcznoêci o ma ej przepustowoêci przeznaczony do przesy ania danych sterujàcych robotami system àcznoêci mobilnego centrum dowodzenia (MCD) z MCOR przeznaczony do przesy ania informacji zebranych od wszystkich robotów do centrum dowodzenia, umo liwiajàcy zobrazowanie aktualnej sytuacji, system àcznoêci z bezza ogowym statkiem latajàcym (BSL), system àcznoêci zewn trznej realizujàcy szerokopasmowy dost p do sieci zewn trznej i pozwalajàcy na korzystanie zarówno z ró norodnych zewn trznych êróde wiedzy (np. serwisy meteorologiczne, bazy danych, ekspertyzy zewn trzne), jak i dost pu do zewn trznych sieci resortowych oraz telekomunikacyjnych. Wszystkie elementy wchodzàce w sk ad systemu PROTEUS b dà mobilne, co umo liwi ich transportowanie i instalacj w dowolnym miejscu w ciàgu kilku godzin oraz dostosowanie parametrów systemu do specyfiki konkretnej akcji ratowniczej. Wi cej szczegó ów mo na znaleêç na stronie ZT5210 nowa seria generatorów AWG i funkcyjnych ZT5210 jest najnowszà serià generatorów przebiegów firmy Ztec Instruments. Generatory serii ZT5210 àczà w sobie funkcje generatorów AWG i funkcyjnych. Dost pne sà w wersjach na magistrale PCI, PXI, VXI i LXI. Generator AWG oparty jest na wbudowanym sekwencerze o du ej szybkoêci i pami ci oraz na wbudowanym procesorze sygna owym DSP TMS320C6412. W po àczeniu z komputerem i oprogramowaniem, u ytkownik mo e tworzyç w asne przebiegi i przetwarzaç je sekwencyjnie. Wszystkie wyjêcia pracujà niezale nie pod siebie, ka de ma w asny zegar taktujàcy przetwornikiem DAC. Banki podwójnej pami ci na ka dym z wyjêç umo liwiajà symultaniczne odtwarzanie jednego przebiegu w czasie adowania kolejnego przebiegu. Podstawowe parametry: 2 lub 4 równoleg e wyjêcia analogowe, zale nie od wersji, rozdzielczoêç 14 bitów, szybkoêç konwersji do 200 MS/s, pasmo analogowe 50 MHz, pami ç 32 MS/kana, impedancja wyjêciowa 50 Ω, zakresy wyjêciowe dla 50 Ω: 7.5 mvpp 14 Vpp, a dla wysokiej impedancji: 15 mvpp 28 Vpp. Generatory serii ZT5210 majà w àczane filtry dolnoprzepustowe 5-biegunowe Bessela, o cz stotliwoêci odci cia 50 MHz, 10 MHz, 1 MHz lub 100 khz. Generatory majà wbudowanà bibliotek 18 standardowych przebiegów: DC, sinus, prostokàt, trójkàt, pi a w gór i w dó, impulsy sinc, prostokàtny, Gaussa i Lorentza, szum, wielotonowe, AM, FM, haversine, havercosine, pó sinus, dane szeregowe. Przebiegi definiowane przez u ytkownika (arbitralne) syntezowane sà próbka po próbce. Dost pnych jest 6 wersji generatorów serii ZT5210: ZT PCI [ ] 2-kana owa ZT PXI [ ] 2-kana owa Wi cej informacji: EGMONT INSTRUMENTS tel , fax ZT VXI [ ] 2-kana owa ZT VXI [ ] 4-kana owa ZT LXI [ ] 2-kana owa ZT LXI [ ] 4-kana owa Do kart do àczane jest oprogramowanie do systemów Windows 2000, XP, Vista oraz Linux 2.6.x. Oprócz sterowników systemowych oraz narz dzi do C/C++, COM, IVI, LabVIEW, LabWindows/CVI i Visual Studio, u ytkownik otrzymuje aplikacj ZWave, która jest intuicyjnym interfejsem o wyglàdzie sto owego generatora funkcyjnego. ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009 5

4 Komputerowe wspomaganie zarzàdzania procesami logistycznymi w bran y produkcyjnej Rozwiàzania informatyczne w logistyce Poziom technologii IT w firmach logistycznych jest istotnym elementem decydujàcym o ich innowacyjnoêci. Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych na poziomie operacyjnym jest obecnie koniecznoêcià. Jednak w Polsce nadal brakuje standardu IT w logistyce. W sektorze produkcyjnym nie ma mo liwoêci dzia ania bez nowoczesnej logistyki wykorzystujàcej systemy informatyczne. Innowacyjny system IT, umo liwiajàcy szybkà reakcj, stanowi o przewadze inwestycyjnej. W odpowiedzi na wymagania klientów coraz cz Êciej firmy logistyczne wprowadzajà tak e w asne zintegrowane systemy typu ERP. Systemy te umo liwiajà àczenie wszystkich dzia aƒ operatora i integracj przep ywów w ca ym aƒcuchu logistycznym. Systemy ERP stanowià integralnà cz Êç skutecznych rozwiàzaƒ logistycznych, pozwalajàc planowaç, Êledziç i kontrolowaç kolejne operacje logistyczne. Przy u yciu narz dzi informatycznych, systemy ERP mo na zintegrowaç z systemami produkcyjnymi czy dystrybucyjnymi klienta i dzi ki temu optymalizowaç rozwiàzania w zakresie logistyki i transportu 1. Wprowadzenie systemów informatycznych u atwia i przyêpiesza wymian informacji pomi dzy operatorem logistycznym a klientem, jego dostawcami, a tak e jego klientami. Wspomaganie komputerowe pozwala na efektywne zarzàdzanie oraz kontrol zarówno operacji magazynowych, jak i procesów transportowych (rys. 1). 1 Gr bosz M., Kazimierska M.: Dzia alnoêç innowacyjna w firmach logistycznych w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] Otto J., Stanis awski R., Maciaszczyk A. (red.): InnowacyjnoÊç jako czynnik podnoszenia konkurencyjnoêci przedsi biorstw i regionów na Jednolitym Rynku Europejskim. Wydawnictwo Politechniki ódzkiej, ódê Majewski J.: Logistyczne nowoêci informatyczne. Logistyka nr 6/ Materia y wewn trzne firmy Geodis. Wachlarz techniki i technologii informatycznej przeznaczonej do obs ugi procesów logistycznych jest niezwykle szeroki. Obejmuje nie tylko kompleksowe oprogramowanie do obs ugi magazynu, ale tak e zinformatyzowane elementy wspomagania procesów logistycznych. Rys. 1. Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych przez operatora Praktyczne zastosowanie wspomagania komputerowego procesów logistycznych Grupa Geodis (jeden z najwi kszych operatorów logistycznych w Europie) w Polsce zajmuje si kompleksowà obs ugà logistycznà przedsi biorstw zarówno w zakresie logistyki magazynowej, jak i transportu krajowego i mi dzynarodowego. Oprogramowanie ALTESSE II jest przyk adowym systemem komputerowego wspomaganie procesów magazynowych w firmie. System ALTESSE II funkcjonuje w firmie Geodis od 1993 roku i jest stosowany do obs ugi klientów w ponad 60 centrach logistycznych na ca ym Êwiecie. System ALTESSE II znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w bran y wysokich technologii, samochodowej, farmaceutycznej oraz do obs ugi klientów przemys owych 3. W 2007 roku system ALTESSE II zosta równie wdro ony w Polsce Innowacyjne systemy informatyczne u atwiajà prac w magazynach, oferujàc nowoczesne urzàdzenia, jak ekrany dotykowe, terminale przenoêne z ekranami graficznymi, skanery nadgarstkowe czy techniki automatycznej identyfikacji, polegajàcej na komputerowym sterowaniu pracy magazyniera za pomocà komunikacji g osem 2. do obs ugi jednego z klientów zagranicznych. System zosta zaadaptowany do warunków polskich oraz dostosowany do specyficznych potrzeb klienta. Jego zastosowanie doskonale pokazuje znaczenie komputerowego wspomagania procesów logistycznych podczas obs ugi klienta z bran y produkcyjnej opierajàcego produkcj na metodzie KANBAN. Dzi ki zastosowaniu wspomagania komputerowego mo liwa jest sta a wymiana informacji pomi dzy fabrykà i centrum zakupów klienta oraz operatorem logistycznym, jak równie dostawcami klienta. System IT pozwala regularnie uzupe niaç zapasy, kontrolowaç przep ywy towarów, jak te zarzàdzaç dostawami (rys. 2). Dzi ki wspomaganiu informatycznemu Geodis na bie àco kontroluje stany magazynowe i dane ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009 7

5 Rys. 2. Uproszczony schemat przep ywów fizycznych, informatycznych i finansowych z uwzgl dnieniem wykorzystania wspomagania komputerowego: 1 Przewidywanie/ Êledzenie potrzeb klienta (wspomaganie komputerowe), 2 OkreÊlenie potrzeb klienta (wspomaganie komputerowe), 3 Wybór dostawcy i negocjacje (wspomaganie komputerowe), 4 Informacja o zamówieniu (wspomaganie komputerowe), 5 Potwierdzenie stanów magazynowych (wspomaganie komputerowe), 6 Zatwierdzenie zamówienia u dostawcy (wspomaganie komputerowe), 7 Dostawa, 8 Potwierdzenie przyj cia dostawy (wspomaganie komputerowe), 9 Fakturowanie przez dostawc (wspomaganie komputerowe), 10 P atnoêç dla dostawcy, 11 Potwierdzenie stanów magazynowych (wspomaganie komputerowe), 12 Dostawa do klienta, 13 Potwierdzenie dostaw do klienta (wspomaganie komputerowe), 14 Fakturowanie klienta przez centrum zakupów (wspomaganie komputerowe), 15 Zatwierdzenie kosztów (wspomaganie komputerowe), 16 Fakturowanie za us ugi logistyczne (wspomaganie komputerowe), 17 Op ata za us ugi logistyczne o zapotrzebowaniu fabryki w swoim centrum logistycznym, co umo liwia przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu fabryki klienta bezpoêrednio do centrum zakupów klienta. W konsekwencji centrum zakupów w zale noêci od potrzeb zamawia materia y i towary u poszczególnych dostawców, a wszelkie informacje o sk adanych zamówieniach sà przekazywane bezpoêrednio do Geodis. Geodis kontroluje prawid owoêç dostaw i przy wykorzystaniu systemu informatycznego przekazuje do centrum zakupów informacje o ewentualnych opóênieniach, brakach czy zwrotach, co usprawnia realizowanie p atnoêci dla dostawców. Dzi ki wspomaganiu komputerowemu i ujednoliceniu interfejsów mo liwe jest Êledzenie stanów magazynowych zarówno w fabryce, jak i w centrum zakupów. System ten umo liwia mi dzy innymi zmniejszenie kosztów zwiàzanych z magazynowaniem materia ów, zlikwidowanie tzw. wàskich garde, unikni cie przestojów w produkcji, odcià enie personelu fabryki, planowanie zakupów na poziomie centrum zakupów i magazynu. Menu g ówne umo liwia zdefiniowanie takich elementów, jak: ochrona (profile u ytkowników), jednostki (charakterystyka dostawców, poszczególnych dzia ów fabryki), parametry (realizacji, u ytkowania, edycji), dane podstawowe (charakterystyka artyku ów i lokalizacji), operacje magazynowe: dostawa, przyj cie, ruchy wewn trzne, zarzàdzanie zleceniami, wysy ka, 8 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009

6 inwentaryzacja, zmiana statusu, kontrola (zarzàdzanie kontrolami), specyfikacja. Wspomaganie komputerowe u atwia tak e prac operatora logistycznego dzi ki mo liwoêci szybkiej identyfikacji lokalizacji, zinformatyzowanej formie zleceƒ czy jednorodnej nomenklaturze materia ów. System pozwala zarzàdzaç zleceniami od klienta i zapewniç terminowoêç dostaw. Umo liwia tak e kontrol wykonanych operacji i szybkie fakturowanie klienta. Podsumowanie Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania usprawnia funkcjonowanie magazynów, zarzàdzanie operacjami magazynowymi, przep yw towarów. Wspomaganie komputerowe umo liwia operatorom logistycznym mi dzy innymi: obs ug kilku klientów w jednym magazynie, obs ug kilku magazynów dedykowanych dla jednego klienta, obs ug wieloj zycznà, zastosowanie jednorodnej nomenklatury dla referencji dostawcy i klienta, zmian nomenklatury zgodnie z yczeniem klienta, dost p do systemu przez klienta na poziomie menu g ównego, zatwierdzanie ruchów wewnàtrzmagazynowych, zwrotów oraz inwentaryzacji zgodnie z wymogami klienta, jednorodne etykietowanie, dost p do danych historycznych, mo liwoêç sk adania zamówieƒ bezpoêrednio u operatora, definiowanie statusu operacji, fakturowanie dodatkowych operacji. W konsekwencji zapewnienie przez operatora logistycznego kompleksowej oferty logistyczno-transportowej, wspartej wykorzystaniem nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicznych i informatycznych, pozwala zapewniç us ugi o du ej wartoêci dodanej i podnieêç konkurencyjnoêç firmy na rynku. Dr in. MARIANNA KAZIMIERSKA Dr. in. MAGDALENA GR BOSZ Politechnika ódzka Coraz wi cej polskich firm odnosi sukces w 7. Programie Ramowym UE Ponad 6000 ma ych i Êrednich przedsi biorstw z ca ej Europy otrzyma o dofinansowanie z 7. Programu Ramowego (7PR). W ciàgu dwóch pierwszych lat trwania programu do ich kieszeni trafi o àcznie ponad miliard euro. Polskie przedsi biorstwa majà w tych projektach ponad 26% udzia u. Najwi kszym zainteresowaniem cieszà si projekty z dziedziny nanotechnologii, transportu i energii dofinansowywane w ramach Programu Szczegó owego Wspó praca (Cooperation) 7. Programu Ramowego. Równie du ym zainteresowaniem wêród przedsi biorców cieszy si schemat Badania na rzecz MÂP. Pod wzgl dem liczby z o onych projektów wyprzedzamy mi dzy innymi: Portugali, Austri, S owacj, Czechy, Bu gari, Litw czy Norwegi. Jednym z uczestników finansowanego projektu jest firma VIGO System S.A. z O arowa Mazowieckiego. Projekt nazywa si MEMFIS i koordynuje go austriacka firma Technicon z Villach. Konsorcjum tworzy zespó firm i instytutów naukowych z Austrii, Francji, Niemiec, Polski i Turcji. Celem jest stworzenie nowej mobilnej platformy do pomiarów widma podczerwieni. Uczestnictwo du ej firmy Bruker Optics nadaje przemys owy charakter ca emu przedsi wzi ciu. Zastosowanie nowoczesnych technologii mikroelektromechanicznych, detektorów podczerwieni dowodzi innowacyjnoêci i nastawienia na integracj wielu dyscyplin naukowych. Firma polska dostarczajàca do tego projektu modu detekcyjny otrzymuje silne wsparcie aplikacyjne partnerów z Niemiec i Francji, mo liwoêç omówienia na bie àco szczegó owych problemów technicznych na niespotykanym dotàd poziomie oraz potencja na du y rozwój w przysz oêci. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa Stron 543. Autor ksià ki prof. dr hab. in. Jerzy Honczarenko pracuje w Zak adzie Automatyzacji Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem w Instytucie Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Technologii Mechanicznej Politechniki Szczeciƒskiej. Opracowa 9 monografii i podr czników akademickich oraz ponad 160 oryginalnych prac naukowych i referatów opublikowanych w czasopismach, zeszytach naukowych i materia ach konferencyjnych. G ównym kierunkiem jego prac badawczych sà zagadnienia elastycznej automatyzacji wytwarzania w obszarze obrabiarek i technologii obróbki skrawaniem. Pe en tekst raportu na temat udzia- u przedsi biorstw w 7. Programie Ramowym ju wkrótce b dzie na stronie: sme-techweb Wszystkich przedsi biorców, którzy chcieliby spróbowaç swoich si w 7. Programie Ramowym, zapraszamy na bezp atne konsultacje do siedziby Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, przy ul. wirki i Wigury 81 w Warszawie. Aneta Maszewska, KPK Adam Piotrowski, Vigo System S.A. Kompendium wiedzy o obrabiarkach CNC Ksià ka Obrabiarki sterowane numerycznie stanowi kompendium podstawowej wiedzy in y- ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009 9

7 nierskiej z zakresu budowy i eksploatacji obrabiarek CNC podstawowych maszyn wytwórczych w przemyêle maszynowym. Ksià ka wype nia kilkuletnià luk w piêmiennictwie przedmiotu, co jest bardzo istotne ze wzgl du na fakt, e w budowie obrabiarek w ciàgu ostatnich lat dokona si olbrzymi post p i cz Êç opublikowanych dotàd prac ma znaczenie wy àcznie historyczne. W ksià ce omówiono: kierunki rozwoju nowoczesnych obrabiarek, podstawy i przyk ady modu owej budowy i podstawowe w asnoêci obrabiarek, rozwiàzania techniczne i budow najwa niejszych zespo ów i komponentów: korpusów, po- àczeƒ prowadnicowych, nap dów ruchu g ównego i posuwowego, uk adów sensorycznych, uk adów kodowania palet i narz dzi, struktur i dzia anie nowoczesnych uk adów sterowania numerycznego w funkcji pe nionych zadaƒ, architektur i topologi komputerowych sieci przemys owych, pozwalajàcych àczyç uk ady sterowania, charakterystyk czterech podstawowych grup obrabiarek CNC: tokarek i centrów tokarskich, frezarek i centrów frezarskich, szlifierek oraz obrabiarek realizujàcych hybrydowe technologie wytwarzania, podstawowe informacje na temat automatyzacji wytwarzania i elastycznych systemów obróbkowych, zagadnienia badaƒ, metod diagnostyki, modernizacji i doboru obrabiarek. Podr cznik umo liwia zatem zapoznanie si z rozwiàzaniami technicznymi, budowà i podstawowymi problemami warunkujàcymi podejmowanie decyzji o inwestowaniu w obrabiarki sterowane numerycznie, ich eksploatacji, a tak e ewentualnej modernizacji. Ksià ka jest przeznaczona g ównie dla studentów wy szych uczelni technicznych, studiujàcych na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka, na specjalnoêciach zwiàzanych z obrabiarkami, technologià obróbki skrawaniem i automatyzacjà procesów produkcyjnych. B dzie tak e przydatna dla in ynierów mechaników i automatyków zajmujàcych si w przemyêle zagadnieniami wdra ania technologii w zakresie procesów obróbki na obrabiarkach skrawajàcych oraz automatyzacji procesów wytwarzania. Od pomys u przez realizacj do recyklingu Targi WIRTOTECHNOLOGIA 2009 Mi dzynarodowe Targi Metod i Narz dzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA 2009, które odb dà si w dniach listopada w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu, to wyjàtkowa bran owa impreza na mapie Polski. Has em tegorocznej edycji b dzie motto od Pomys u do Realizacji. W nowoczesnym centrum, w sercu najwi kszej polskiej aglomeracji, ju po raz drugi spotkajà si producenci i dystrybutorzy urzàdzeƒ: Rapid Prototyping, drukarek 3D, skanerów laserowych, urzàdzeƒ do projekcji 3D, firmy produkujàce i dystrybuujàce oprogramowania do symulacji procesów technologicznych: programy z grupy CAD, CAM, programy wspomagajàce procesy wytwórcze, oprogramowanie CNC, programy do wizualizacji, prototypowania, systemy ERP, MRP, PLM i inne narz dzia do planowania produkcji i zasobów, a tak e producenci i dystrybutorzy kart graficznych, stoisk multimedialnych oraz biura projektowe. Targi WIRTOTECHNOLOGIA zosta y obj te Honorowym Patronatem przez Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. Micha a Kleibera. Nad targami piecz sprawuje Rada Programowa pod przewodnictwem prof. Józefa S. Suchego, której g ównym zadaniem jest wsparcie merytoryczne targów i nadanie odpowiedniego kierunku rozwoju wystawie, aby by a ona jak najbardziej u yteczna dla ca ej bran y, zajmujàcej si kwestiami wirtualizacji procesów technologicznych, projektowania i prototypowania. Do zadaƒ Rady Programowej nale y równie nominacja najlepszych wystawców do nagród targów WIRTOTECH- NOLOGIA. Podczas tegorocznej edycji targów nie zabraknie równie wielu interesujàcych wydarzeƒ towarzyszàcych dwudniowego seminarium, opracowanego wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Upowszechniania Komputerowych Systemów In ynierskich ProCAx pt. Z Wirtotechnologià od designu do recyklingu ; warsztatów i pokazów. Wi cej informacji o Targach WIRTOTECHNOLOGIA 2009 oraz o seminarium mo na znaleêç na stronie internetowej Ju dziê zapraszamy na II edycj Mi dzynarodowych Targów Metod i Narz dzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA 2009!!! 10 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009

8 Mi dzynarodowe Targi Obróbki Metalu AMB 2010 W dniach roku w Stuttgarcie, stolicy landu Badenia- -Wirtembergia, najbardziej uprzemys- owionego i innowacyjnego regionu Europy (wg danych UE), odb dzie si kolejna edycja jednej z najwi kszych imprez wystawienniczych bran y obróbki metalu w Europie i na Êwiecie Mi dzynarodowe Targi Obróbki Metalu AMB. W poprzedniej edycji targów AMB, która odby a si na nowych terenach targowych, usytuowanych tu przy lotnisku w Stuttgarcie i autostradzie A8, swojà ofert wystawienniczà zaprezentowa a rekordowa liczba wystawców ponad 1300 firm z 27 krajów. WÊród 21% wystawców zagranicznych by o 5 firm z Polski: Dabex, Famot Pleszew, Inter-Diament, Romot oraz firma Winiarski. Tak du a liczba wystawców spowodowa a, i ca a powierzchnia nowych terenów targowych ( m 2 ) zosta a ca kowicie wynaj ta na potrzeby AMB. Podczas 5 dni trwania targów imprez odwiedzi o ponad zwiedzajàcych z 55 krajów. To a 70% zwiedzajàcych wi cej ni w poprzedniej edycji targów. Wszyscy zwiedzajàcy ubieg ej edycji targów byli fachowcami z bran y obróbki metalu i bran korzystajàcych z jej produktów i rozwiàzaƒ. Wielu z nich (trzech z czterech zwiedzajàcych) przyby o z konkretnym zamiarem dokonania inwestycji. Targi AMB dysponujà du ym potencja em zwiedzajàcych ju z racji swojego usytuowania. W promieniu 100 km od Stuttgartu wyst puje najwi ksza koncentracja przemys u w Europie, w promieniu 200 km od Stuttgartu skupione jest 40% europejskiego przemys u obróbki metalu, w Badenii-Wirtembergii zlokalizowanych jest tak e 45% niemieckich zak adów bran y maszynowo-narz dziowej, która wytwarza 52% ca kowitej produkcji Niemiec. To tu swoje siedziby ma wiele znanych firm wykorzystujàcych obróbk metalu w swojej produkcji, m.in. DaimlerChrysler, Porsche, Bosch, Trumpf, Festo, HP invest, IBM, Stihl, Simens i inne. To w aênie w aêciciele, prezesi, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy wykwalifikowani tych zak adów oraz wielu innych przedsi biorstw z bran przemys u samochodowego, budowy maszyn, elektrotechnicznego, mechaniki precyzyjnej i optyki, produkcji narz dzi i form, lotnictwa, kosmonautyki, przemys u okr towego itd. tworzà tak du à liczb zwiedzajàcych targi AMB. Na targi przybywa równie wielu fachowców z zagranicy z Austrii, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, W och, Hiszpanii i Europy Wschodniej, ale równie z Indii, Tajwanu i Japonii, Rosji i Chin. Zakres tematyczny targów AMB obejmuje: maszyny do obróbki skrawaniem, maszyny do obróbki ubytkowej i inne obrabiarki, narz dzia precyzyjne, techniki pomiarowe i badanie jakoêci, techniki utrzymania ruchu i monta u, oprogramowanie, systemy komputerowe i urzàdzenia peryferyjne, komponenty, elementy konstrukcji, podzespo y, us ugi. AtrakcyjnoÊç targów AMB podnosi tak e fachowo przygotowany i bardzo interesujàcy program ramowy, obejmujàcy m.in. kongresy, seminaria, konferencje, prezentacje, podczas którego sà prezentowane najnowsze osiàgni cia bran y oraz trendy panujàce obecnie na rynku. Wi cej informacji na temat mo liwoêci udzia u w targach INTERBAD uzyskajà Paƒstwo w biurze Przedstawicielstwa Targów Stuttgarckich w Polsce tel.: , ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/

9 Nowe mo liwoêci wdra ania innowacyjnych technologii Na koniec 2008 roku Be chatowsko Kleszczowski Park Przemys owo Technologiczny uzyska fundusze z dzia ania 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu Êwiadczàcych us ugi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tytu projektu brzmi: Profesjonalne us ugi proinnowacyjne gwarancjà sukcesu w biznesie, a jego celem jest u atwienie przedsi biorcom na terenie ca ego kraju dost pu do kompleksowych, wysokiej jakoêci us ug biznesowych niezb dnych do prowadzenia dzia alnoêci innowacyjnej. W ramach realizacji projektu opracowano i wdro ono siedem us ug proinnowacyjnych, z których pierwsze cztery wià à si ÊciÊle z mo liwoêciami wdro eƒ nowoczesnych rozwiàzaƒ materia owo-technologicznych w zainteresowanych przedsi biorstwach. W okresie przygotowawczym BKPPT zdoby informacje i stworzy list dost pnych, innowacyjnych technologii gotowych do wdro enia na skal przemys owà. W ramach pierwszej z opracowanych us ug audytu technologicznego uwzgl dniajàcego zastosowanie wytypowanej przez Politechnik ódzkà, innà uczelni lub jednostk badawczo- -rozwojowà, technologii do komercjalizacji nast puje kontakt pomi dzy BKPPT a przedsi biorstwem, przez z o enie przez zainteresowanà firm formularza zg oszeniowego do projektu. W przypadku pozytywnego zaopiniowania zg oszenia, w ramach realizacji tej us ugi, BKPPT przygotowuje analiz problemu i obecnej sytuacji przedsi biorstwa, a tak e rozpatruje mo liwoêci zastosowania dost pnych technologii. Nast pnie przygotowywane sà wst pne za o enia dotyczàce op acalnoêci zastosowania wytypowanej technologii oraz raport z przeprowadzonego audytu. Kolejnym etapem wdra ania technologii w przedsi biorstwie jest druga us uga analiza op acalnoêci technologiczno-ekonomicznej, do której firma jest kwalifikowana na podstawie wyników pierwszego audytu i zg oszenia. W trakcie jej realizacji analizowana jest aktualna sytuacja finansowa firmy w kontekêcie mo liwoêci aplikacji wytypowanej technologii. Przeprowadzane sà równie dwie kluczowe analizy op acalnoêci: technologicznej i ekonomicznej zaproponowanego innowacyjnego rozwiàzania, a tak e przygotowywany jest raport z przeprowadzonych dzia aƒ. W ramach trzeciej us ugi proinnowacyjnej analiza szczegó owa technologicznych mo liwoêci uzyskania za o onych parametrów ekspertyza nast puje ustalenie wspólnie z przedsi biorstwem zakresu wdro enia i niezb dnych badaƒ, po uprzednim zakwalifikowaniu firmy do tego etapu. Podobnie jak poprzednio odbywa si to na podstawie wyników wczeêniejszych audytów i zg oszenia. W ramach realizacji tego etapu zleca si uczelni lub jednostce badawczo-rozwojowej przeprowadzenie badaƒ niezb dnych do oszacowania mo liwoêci uzyskania za o onych parametrów i w aêciwoêci, a tak e przygotowanie ekspertyzy potwierdzajàcej przydatnoêç wytypowanego rozwiàzania wraz z wytycznymi materia owo-technologicznymi, zawierajàcymi zoptymalizowane rozwiàzania i parametry obróbki. Na zakoƒczenie przedsi biorca otrzymuje raport z realizacji us ugi wraz z najwa niejszymi danymi, niezb dnymi do aplikacji innowacyjnego rozwiàzania. Ostatnim etapem wdro enia nowoczesnych rozwiàzaƒ jest faza czwarta, czyli us uga doradcza proinnowacyjna przedwdro eniowa analiza op acalnoêci wdro enia, zaproponowanego rozwiàzania technologicznego, wskazówki/wytyczne do wykonania partii próbnych, monitorowanie przebiegu badaƒ eksploatacyjnych, weryfikacja efektów wdro enia. Przedsi biorca jest kwalifikowany do tego etapu na podstawie wy- 12 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009

10 ników poprzednich us ug i zg oszenia, a us uga rozpoczyna si ostatecznà ocenà op acalnoêci wdro enia zaproponowanego i zoptymalizowanego rozwiàzania technologicznego. Nast pnie firma wykonuje, na w asny koszt, parti próbnà w iloêci i wed ug wskazówek oraz wytycznych uzgodnionych z BKPPT. Kolejnym etapem sà badania eksploatacyjne, wspólnie monitorowane przez przedstawicieli firmy i BKPPT. Po ich zakoƒczeniu nast puje weryfikacja efektów wdro- enia, okreêlenie zakresu niezb dnych badaƒ poeksploatacyjnych i ich zlecenie do uczelni lub jednostki badawczo-rozwojowej. Na ich podstawie wykonywana jest ekspertyza okreêlajàca stopieƒ osiàgni cia zamierzonych efektów wdro- enia proponowanego innowacyjnego rozwiàzania materia owo-technologicznego i powstaje raport zawierajàcy najwa niejsze ustalenia, który jest przekazywany przedsi biorstwu. Ten etap koƒczy zakres projektu zwiàzany bezpoêrednio z wdro eniem technologii. BKPPT Êwiadczy wszystkie wymienione us ugi nieodp atnie (poza wykonaniem partii próbnej), na rzecz przedsi biorstwa, a ich wartoêç stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana zgodnie z warunkami okreêlonymi w rozporzàdzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5). Poza wymienionymi us ugami, w ramach omawianego projektu Êwiadczone sà równie inne dzia ania, niezwiàzane bezpoêrednio z aplikacjami technologii, ale równie potrzebne. Us uga piàta wydanie opinii o innowacyjnoêci, która jest pomocna dla firm starajàcych si o dofinansowanie. Us uga szósta audyt technologiczny dotyczàcy wdro enia innowacji w firmie (procesowa, organizacyjna, marketingowa) która pozwala przedsi biorcy przeanalizowaç problemy i obecnà sytuacj firmy oraz pozyskaç opini dotyczàcà wdro enia innowacji w firmie. Ostatni typ us ug Êwiadczonych w ramach realizacji projektu to opracowanie za o eƒ do wdro enia innowacji procesowych, w ramach której BKPPT opracowuje za o enia i propozycje zmian procesowych w przedsi biorstwie. Warunki finansowania tych trzech us ug sà analogiczne jak w przypadku poprzednio omawianych. Obecnie projekt jest w trakcie realizacji i wiele przedsi biorstw ju skorzysta o z jego udogodnieƒ. Poniewa jego zakoƒczenie jest przewidziane na koniec 2013 roku, zapraszamy firmy gotowe do wspó pracy i uczestnictwa w projekcie. Robert Pietrasik Konrad Dybowski Ewa Grudziƒska Zainteresowanych przedsi biorców zapraszamy do kontaktu: Be chatowsko Kleszczowski Park Przemys owo Technologiczny Sp. z o.o. ul. Ciep ownicza Be chatów tel./fax.: tel.: INWESTUJEMY W WASZÑ PRZYSZ OÂå Projekt jest wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/

11 Technologia g bokiego wiercenia oferta IMBiGS dla innowacyjnych przedsi biorstw W Zak adzie Obrabiarek Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego od wielu lat realizowane sà projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na zastosowania Rys. 1. Podstawowa konfiguracja obrabiarki do g bokiego wiercenia: 1 g ówna jednostka obróbkowa, 2 uk ad ch odzenia i odwiórowania, 3 uk ad nap du i sterowania elektrycznego, 4 zespo y osi przestawnych praktyczne w przemyêle. W ostatnich latach dzia alnoêç Zak adu skoncentrowano na rozwoju technologii g bokiego wiercenia otworów. W ramach wspó pracy z przemys em i odpowiadajàc na wyraêne zapotrzebowanie na obrabiarki zadaniowe przeznaczone do g bokiego wiercenia otworów zrealizowano w Instytucie projekt celowy dotyczàcy opracowania konstrukcji wspó rz dnoêciowej obrabiarki zadaniowej do g bokiego wiercenia otworów wiert ami lufowymi. Zrealizowany projekt umo liwi wykonywanie kolejnych projektów oraz wdra anie technologii g bokiego wiercenia otworów przy zastosowaniu specjalnych obrabiarek o ÊciÊle okreêlonych Rys. 2. Przedmiot obrabiany parametrach technicznych i technologicznych. Obrabiarki do g bokiego wiercenia ze wzgl du na wymagania technologiczne, przeznaczenie oraz zmienny zakres stosowalnoêci cechujà si z o onà budowà. Mogà byç i sà budowane w ró nych konfiguracjach, zale nie od przedstawionych za o eƒ konstrukcyjnych i wymagaƒ technologicznych. Podstawowa konfiguracja obrabiarki umo liwia elastycznà rekonfiguracj g ównych zespo- ów obróbkowych (rys. 1) i zak ada zastosowanie g ównych zespo ów charakterystycznych dla technologii g bokiego wiercenia, do których nale à: g ówna jednostka obróbkowa (wrzeciennik, zespó posuwowy, podtrzymka, wiertnik, tuleja prowadzàca, wiert o-oprawka), uk ad ch odzenia i odwiórowania (uk ad niskiego ciênienia, uk ad wysokiego ciênienia, zespó filtracyjny, ch odnica). Przyk adem wspó pracy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z dynamicznymi i innowacyjnymi przedsi biorstwami jest projekt badawczo- -rozwojowy obrabiarki specjalnej zrealizowany ostatnio dla Zak adu Produkcyjno-Monta owego UNIMET w Tychach. Zadanie technologiczne do zrealizowania (rys. 2) to wiercenie centryczne otworów o zakresach Êrednic Ø 7 Ø 15 mm na g bokoêç 600 mm w stalowych pr tach okràg ych o zakresach Êrednic Ø 15 Ø 25 mm i d ugoêci 800 mm. Ze wzgl du na dodatkowe wymagania dotyczàce wydajnoêci produkcji wyst pujàce w przedsi biorstwach zajmujàcych si produkcjà masowà konieczne sta o si zrealizowanie projektu na bazie równoleg ych modu- ów obróbkowych (rys. 3). Rys. 3. Modu y obróbkowe w technologii g bokiego wiercenia otworów W wyniku realizacji projektu powsta a kolejna obrabiarka zadaniowa (rys. 4), której parametry technologiczne zosta y przedstawione w tabeli. Parametry obrabiarki zadaniowej do wiercenia g bokich otworów Parametr WartoÊç Materia obrabiany Stal stopowa Przedmiot przed obróbkà Wa ek Ârednice przedmiotów Ø 25 Ø 50 mm D ugoêci przedmiotów do 800 mm Ârednice wierconych otworów Ø 7 Ø 15 mm D ugoêci wierconych otworów do 600 mm Dok adnoêç wykonania Êrednicy wierconych H9 / H11 otworów ChropowatoÊç otworu Ra 2,5 µm Dopuszczalna odchy ka R 0,05 mm/ po o enia osi otworu 100 mm Rys. 4. Trzywrzecionowa obrabiarka zadaniowa do wiercenia g bokich otworów wiert ami lufowymi Bogate doêwiadczenia zdobyte w prowadzonych przez lata projektach badawczych i wdro eniowych sprawiajà, e Zak ad Obrabiarek (dawniej OBK Koprotech) jest przygotowany do realizacji wspólnych projektów z innowacyjnymi przedsi biorstwami. 14 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Wstęp 1. Rozwój robotyki 1.1. Rys historyczny rozwoju robotyki 1.2. Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Mgr Katarzyna Skrzypek Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny ( LPPT ), którego pomysłodawcami są władze

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Strona 1 z 5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania Spis treści Spis ilustracji Spis tabel Podziękowania Wstęp XI XV XVII XIX 1. Rola magazynu 1 Wprowadzenie 1 Rodzaje operacji magazynowych 3 Dlaczego składujemy towar? 9 Lokalizacja magazynu 12 Dość magazynów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR

Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR Skawina, dnia 23.05. 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: CEZ Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU PRACA PRZEJŚCIOWA Control work Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015.

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. Nowe podejście Punktem wyjścia - samodzielność życiowa stan niezależności

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Ellipsis Sp. z o.o. 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia Założenia projektu projektu Założenia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku Program praktyki zawodowej typ szkoły: Technikum Mechatroniczne zawód: technik mechatronik nr programu:311[50] T, TU, SP/MENiS/2006. 03.15 czas praktyki: 2 tygodnie 1. Cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Płocki Park Przemysłowo. owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem

Płocki Park Przemysłowo. owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem Płocki Park Przemysłowo owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem Marzena Kapuścińska Płocki Park Przemysłowo owo-technologiczny Profil wyjściowy PPP-T definiowany jest przez podstawową

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Punkty

Bardziej szczegółowo