problemy nowoêci informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera koordynacj i przebieg akcji ratunkowych prowadzonych przez s u by odpowiedzialne za bezpieczeƒstwo publiczne w tym przez stra po arnà, policj, wojsko i jednostki antyterrorystyczne. System pozwoli na w aêciwe rozpoznanie sytuacji, Êledzenie jej rozwoju i podj cie optymalnych dzia- aƒ ratowniczych. Prace nad programem PROTEUS sà prowadzone przez konsorcjum z o one z oêrodków i instytucji naukowo-badawczych pod kierownictwem PIAP, który jest pomys odawcà i koordynatorem ca ego przedsi wzi cia. W sk ad konsorcjum wchodzà równie nast pujàce instytucje: Centrum Badaƒ Kosmicznych PAN, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo arowej, Instytut Technologii Materia ów Elektronicznych, Politechnika Poznaƒska, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna. Realizacja programu jest wspó finansowana ze Êrodków funduszu rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Program b dzie realizowany w latach , a jego wartoêç wyniesie oko o 68 mln z. System opracowany w ramach projektu PROTEUS b dzie sk ada si z kilku elementów, w tym z Mobilnego Centrum Dowodzenia (MCD), Mobilnego Centrum Operatorów Robotów (MCOR), trzech mobilnych robotów i Bezza ogowego Statku Latajàcego (BSL). Wszystkie elementy systemu b dà wyposa one w spójny system àcznoêci, co umo liwi ich wspó dzia- anie na miejscu akcji nawet w przypadkach, gdy zostanà oddelegowane z ró nych jednostek. Dzi ki mo liwoêci zestawienia na potrzeby konkretnej operacji ró nych elementów systemu, ka dorazowo b dzie go mo na dostosowaç do charakteru zagro enia oraz skali i rodzaju prowadzonych dzia aƒ. Wykorzystanie elementów systemu PPROTEUS w akcjach ratowniczych znacznie zwi kszy bezpieczeƒstwo osób bioràcych bezpo- Êredni udzia w akcji. W sytuacjach zagro enia robot w zast pstwie cz owieka rozpozna charakter zagro enia i wykona szczególnie niebezpieczne czynnoêci, takie jak pod- j cie adunku wybuchowego, którego nie da si rozbroiç na miejscu, obserwacj ska onego terenu czy wejêcie na teren podmok y. Pozwoli to maksymalnie ograniczyç ryzyko podejmowane przez ludzi (fot. 1). Podstawowe elementy systemu PROTEUS Mobilne Centrum Dowodzenia (MCD) zbudowane na podwoziu samochodu ci arowego centrum gromadzenia, przetwarzania oraz wymiany informacji przekazanych przez pozosta e elementy systemu (roboty, BSL). G ówne zadanie MCD to interpretacja danych, ocena sytuacji i opracowanie na ich podstawie taktyki dzia ania dla prowadzonej akcji ratowniczej. B dzie to tak e mo liwe ze wzgl du na dost p do zewn trznych baz danych i systemów eksperckich. Mobilne Centrum Dowodzenia b dzie wyposa one w system àcznoêci i wymiany informacji, zapewniajàcy wspó prac ró nych s u b oraz komunikacj ze stacjonarnymi stanowiskami kierowania i centrami zarzàdzania kryzysowego. Mobilne Centrum Operatorów Robotów (MCOR) samochód pozwalajàcy na szybki transport robotów w miejsce akcji wyposa ony w terenowe zawieszenie umo liwiajàce poruszanie si w trudnym terenie. Operowanie robotami z MCOR b dzie odbywa o si z wykorzystaniem przenoênego stanowiska operatorów robotów. MCOR b dzie utrzymywa kontakt z Mobilnym Centrum Dowodzenia. B dzie wyposa ony w system umo liwiajàcy szybki za adunek i roz adunek robotów. Bezza ogowy statek latajacy (BSL) wyposa ony w kamery wizyjne i termowizyjne, przeznaczony do obserwacji miejsca akcji z lotu ptaka. Mobilne roboty (fot. 2) 1. Ma y robot mobilny (MRM) zdalnie sterowany, ma y i lekki robot przeznaczony do dzia aƒ inspekcyjnych w trudno dost pnych miejscach. B dzie móg byç przenoszony przez doskona e rozpoznanie sytuacji oraz nowoczesny uk ad nap dowy pozwalajàcy szybko i atwo dostaç si w miejsca, w których cz owiek mia by problemy z poruszaniem si (np. tereny podmok e, gruzowiska itp). 2. Robot mobilny interwencyjny (RMI) zdalnie sterowany, o wadze do 100 kg przeznaczony do zadaƒ rozpoznawczo-interwencyjnych w pomieszczeniach. Specjalna konstrukcja umo liwi robotowi poruszanie si po trudnym terenie oraz wspinanie si po schodach. RMI b dzie wyposa ony w czujniki zewn trzne (materia ów wybuchowych, substancji chemicznych, promieniowania itp.), manipulator Fot. 1. Robot interwencyjny wyjmuje podejrzany adunek z p onàcej furgonetki ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009 3

2 a) b) Fot. 2. Istniejàce roboty b dàce podstawà konstrukcji robotów tworzonych w ramach systemu PROTEUS: a) robot pirotechniczno-bojowy IBIS, b) robot neutralizujàco-wspomagajàcy EXPERT z wymiennymi szcz kami, wyposa ony w czujniki odleg oêci, cztery kamery wizyjne oraz kamer termowizyjnà. Za pomocà manipulatora robot b dzie móg podnieêç przedmiot o wadze do 5 kg. GotowoÊç operacyjnà osiàgnie 15 min po uruchomieniu. 3. Robot mobilny o zwi kszonej funkcjonalnoêci (RMF) zdalnie sterowany, bardzo wytrzyma y, przeznaczony do interwencji w trudnych warunkach, takich jak np. du e pomieszczenia czy otwarty teren. Specjalny rodzaj zawieszenia pozwoli na pokonywanie przeszkód w terenie, a du a masa w asna (oko o 300 kg), wymiary i manipulator o zasi gu 2 m z wymiennymi koƒcówkami umo liwià robotowi podniesienie ci aru wa àcego do 40 kg. RMF b dzie wyposa ony w czujniki, kamery wizyjne i zestaw do prowadzenia negocjacji. Wymienne koƒcówki manipulatora pozwolà na mocowanie narz dzi, np. no yc do ci cia blachy. Dzi ki zastosowaniu do budowy manipulatora kompozytów w glowych b dzie on l ejszy i bardziej wytrzyma y. Jest to pierwsze zastosowanie tego typu materia ów do budowy manipulatora. Czujniki Robot, którego wzorcem jest cz owiek nie tylko w zakresie mechaniki ruchu, ale przede wszystkim w zakresie percepcji bodêców pochodzàcych ze Êrodowiska i ich inteligentnego kojarzenia oraz wy- 4 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009

3 pracowania reakcji, wymaga wyposa enia w: zestawy czujników, które zamieniajà fizyczne, chemiczne, biologiczne bodêce Êrodowiska na proporcjonalnej wielkoêci sygna y elektryczne, system przetwarzania sygna- ów (techniczne i informatyczne z elementami sztucznej inteligencji) z poszczególnych czujników, system analizy sygna ów z zestawu czujników w celu wypracowania (zrozumienia) i odczytania odpowiedzi badanego otoczenia, interfejsy zestawu czujników z modu em automatycznego wypracowania decyzji w robotach autonomicznych lub z pulpitem operatora z czytelnà dla cz owieka prezentacjà wyników. àcznoêç w systemie PROTEUS zapewnia: system transmisji obrazu, g osu i danych telemetrycznych z robotów pozwalajàcy na odbieranie informacji z robotów zarówno przez operatorów robotów, jak i mobilne centrum operatorów robotów, system àcznoêci o ma ej przepustowoêci przeznaczony do przesy ania danych sterujàcych robotami system àcznoêci mobilnego centrum dowodzenia (MCD) z MCOR przeznaczony do przesy ania informacji zebranych od wszystkich robotów do centrum dowodzenia, umo liwiajàcy zobrazowanie aktualnej sytuacji, system àcznoêci z bezza ogowym statkiem latajàcym (BSL), system àcznoêci zewn trznej realizujàcy szerokopasmowy dost p do sieci zewn trznej i pozwalajàcy na korzystanie zarówno z ró norodnych zewn trznych êróde wiedzy (np. serwisy meteorologiczne, bazy danych, ekspertyzy zewn trzne), jak i dost pu do zewn trznych sieci resortowych oraz telekomunikacyjnych. Wszystkie elementy wchodzàce w sk ad systemu PROTEUS b dà mobilne, co umo liwi ich transportowanie i instalacj w dowolnym miejscu w ciàgu kilku godzin oraz dostosowanie parametrów systemu do specyfiki konkretnej akcji ratowniczej. Wi cej szczegó ów mo na znaleêç na stronie ZT5210 nowa seria generatorów AWG i funkcyjnych ZT5210 jest najnowszà serià generatorów przebiegów firmy Ztec Instruments. Generatory serii ZT5210 àczà w sobie funkcje generatorów AWG i funkcyjnych. Dost pne sà w wersjach na magistrale PCI, PXI, VXI i LXI. Generator AWG oparty jest na wbudowanym sekwencerze o du ej szybkoêci i pami ci oraz na wbudowanym procesorze sygna owym DSP TMS320C6412. W po àczeniu z komputerem i oprogramowaniem, u ytkownik mo e tworzyç w asne przebiegi i przetwarzaç je sekwencyjnie. Wszystkie wyjêcia pracujà niezale nie pod siebie, ka de ma w asny zegar taktujàcy przetwornikiem DAC. Banki podwójnej pami ci na ka dym z wyjêç umo liwiajà symultaniczne odtwarzanie jednego przebiegu w czasie adowania kolejnego przebiegu. Podstawowe parametry: 2 lub 4 równoleg e wyjêcia analogowe, zale nie od wersji, rozdzielczoêç 14 bitów, szybkoêç konwersji do 200 MS/s, pasmo analogowe 50 MHz, pami ç 32 MS/kana, impedancja wyjêciowa 50 Ω, zakresy wyjêciowe dla 50 Ω: 7.5 mvpp 14 Vpp, a dla wysokiej impedancji: 15 mvpp 28 Vpp. Generatory serii ZT5210 majà w àczane filtry dolnoprzepustowe 5-biegunowe Bessela, o cz stotliwoêci odci cia 50 MHz, 10 MHz, 1 MHz lub 100 khz. Generatory majà wbudowanà bibliotek 18 standardowych przebiegów: DC, sinus, prostokàt, trójkàt, pi a w gór i w dó, impulsy sinc, prostokàtny, Gaussa i Lorentza, szum, wielotonowe, AM, FM, haversine, havercosine, pó sinus, dane szeregowe. Przebiegi definiowane przez u ytkownika (arbitralne) syntezowane sà próbka po próbce. Dost pnych jest 6 wersji generatorów serii ZT5210: ZT PCI [ ] 2-kana owa ZT PXI [ ] 2-kana owa Wi cej informacji: EGMONT INSTRUMENTS tel , fax ZT VXI [ ] 2-kana owa ZT VXI [ ] 4-kana owa ZT LXI [ ] 2-kana owa ZT LXI [ ] 4-kana owa Do kart do àczane jest oprogramowanie do systemów Windows 2000, XP, Vista oraz Linux 2.6.x. Oprócz sterowników systemowych oraz narz dzi do C/C++, COM, IVI, LabVIEW, LabWindows/CVI i Visual Studio, u ytkownik otrzymuje aplikacj ZWave, która jest intuicyjnym interfejsem o wyglàdzie sto owego generatora funkcyjnego. ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009 5

4 Komputerowe wspomaganie zarzàdzania procesami logistycznymi w bran y produkcyjnej Rozwiàzania informatyczne w logistyce Poziom technologii IT w firmach logistycznych jest istotnym elementem decydujàcym o ich innowacyjnoêci. Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych na poziomie operacyjnym jest obecnie koniecznoêcià. Jednak w Polsce nadal brakuje standardu IT w logistyce. W sektorze produkcyjnym nie ma mo liwoêci dzia ania bez nowoczesnej logistyki wykorzystujàcej systemy informatyczne. Innowacyjny system IT, umo liwiajàcy szybkà reakcj, stanowi o przewadze inwestycyjnej. W odpowiedzi na wymagania klientów coraz cz Êciej firmy logistyczne wprowadzajà tak e w asne zintegrowane systemy typu ERP. Systemy te umo liwiajà àczenie wszystkich dzia aƒ operatora i integracj przep ywów w ca ym aƒcuchu logistycznym. Systemy ERP stanowià integralnà cz Êç skutecznych rozwiàzaƒ logistycznych, pozwalajàc planowaç, Êledziç i kontrolowaç kolejne operacje logistyczne. Przy u yciu narz dzi informatycznych, systemy ERP mo na zintegrowaç z systemami produkcyjnymi czy dystrybucyjnymi klienta i dzi ki temu optymalizowaç rozwiàzania w zakresie logistyki i transportu 1. Wprowadzenie systemów informatycznych u atwia i przyêpiesza wymian informacji pomi dzy operatorem logistycznym a klientem, jego dostawcami, a tak e jego klientami. Wspomaganie komputerowe pozwala na efektywne zarzàdzanie oraz kontrol zarówno operacji magazynowych, jak i procesów transportowych (rys. 1). 1 Gr bosz M., Kazimierska M.: Dzia alnoêç innowacyjna w firmach logistycznych w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] Otto J., Stanis awski R., Maciaszczyk A. (red.): InnowacyjnoÊç jako czynnik podnoszenia konkurencyjnoêci przedsi biorstw i regionów na Jednolitym Rynku Europejskim. Wydawnictwo Politechniki ódzkiej, ódê Majewski J.: Logistyczne nowoêci informatyczne. Logistyka nr 6/ Materia y wewn trzne firmy Geodis. Wachlarz techniki i technologii informatycznej przeznaczonej do obs ugi procesów logistycznych jest niezwykle szeroki. Obejmuje nie tylko kompleksowe oprogramowanie do obs ugi magazynu, ale tak e zinformatyzowane elementy wspomagania procesów logistycznych. Rys. 1. Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych przez operatora Praktyczne zastosowanie wspomagania komputerowego procesów logistycznych Grupa Geodis (jeden z najwi kszych operatorów logistycznych w Europie) w Polsce zajmuje si kompleksowà obs ugà logistycznà przedsi biorstw zarówno w zakresie logistyki magazynowej, jak i transportu krajowego i mi dzynarodowego. Oprogramowanie ALTESSE II jest przyk adowym systemem komputerowego wspomaganie procesów magazynowych w firmie. System ALTESSE II funkcjonuje w firmie Geodis od 1993 roku i jest stosowany do obs ugi klientów w ponad 60 centrach logistycznych na ca ym Êwiecie. System ALTESSE II znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w bran y wysokich technologii, samochodowej, farmaceutycznej oraz do obs ugi klientów przemys owych 3. W 2007 roku system ALTESSE II zosta równie wdro ony w Polsce Innowacyjne systemy informatyczne u atwiajà prac w magazynach, oferujàc nowoczesne urzàdzenia, jak ekrany dotykowe, terminale przenoêne z ekranami graficznymi, skanery nadgarstkowe czy techniki automatycznej identyfikacji, polegajàcej na komputerowym sterowaniu pracy magazyniera za pomocà komunikacji g osem 2. do obs ugi jednego z klientów zagranicznych. System zosta zaadaptowany do warunków polskich oraz dostosowany do specyficznych potrzeb klienta. Jego zastosowanie doskonale pokazuje znaczenie komputerowego wspomagania procesów logistycznych podczas obs ugi klienta z bran y produkcyjnej opierajàcego produkcj na metodzie KANBAN. Dzi ki zastosowaniu wspomagania komputerowego mo liwa jest sta a wymiana informacji pomi dzy fabrykà i centrum zakupów klienta oraz operatorem logistycznym, jak równie dostawcami klienta. System IT pozwala regularnie uzupe niaç zapasy, kontrolowaç przep ywy towarów, jak te zarzàdzaç dostawami (rys. 2). Dzi ki wspomaganiu informatycznemu Geodis na bie àco kontroluje stany magazynowe i dane ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009 7

5 Rys. 2. Uproszczony schemat przep ywów fizycznych, informatycznych i finansowych z uwzgl dnieniem wykorzystania wspomagania komputerowego: 1 Przewidywanie/ Êledzenie potrzeb klienta (wspomaganie komputerowe), 2 OkreÊlenie potrzeb klienta (wspomaganie komputerowe), 3 Wybór dostawcy i negocjacje (wspomaganie komputerowe), 4 Informacja o zamówieniu (wspomaganie komputerowe), 5 Potwierdzenie stanów magazynowych (wspomaganie komputerowe), 6 Zatwierdzenie zamówienia u dostawcy (wspomaganie komputerowe), 7 Dostawa, 8 Potwierdzenie przyj cia dostawy (wspomaganie komputerowe), 9 Fakturowanie przez dostawc (wspomaganie komputerowe), 10 P atnoêç dla dostawcy, 11 Potwierdzenie stanów magazynowych (wspomaganie komputerowe), 12 Dostawa do klienta, 13 Potwierdzenie dostaw do klienta (wspomaganie komputerowe), 14 Fakturowanie klienta przez centrum zakupów (wspomaganie komputerowe), 15 Zatwierdzenie kosztów (wspomaganie komputerowe), 16 Fakturowanie za us ugi logistyczne (wspomaganie komputerowe), 17 Op ata za us ugi logistyczne o zapotrzebowaniu fabryki w swoim centrum logistycznym, co umo liwia przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu fabryki klienta bezpoêrednio do centrum zakupów klienta. W konsekwencji centrum zakupów w zale noêci od potrzeb zamawia materia y i towary u poszczególnych dostawców, a wszelkie informacje o sk adanych zamówieniach sà przekazywane bezpoêrednio do Geodis. Geodis kontroluje prawid owoêç dostaw i przy wykorzystaniu systemu informatycznego przekazuje do centrum zakupów informacje o ewentualnych opóênieniach, brakach czy zwrotach, co usprawnia realizowanie p atnoêci dla dostawców. Dzi ki wspomaganiu komputerowemu i ujednoliceniu interfejsów mo liwe jest Êledzenie stanów magazynowych zarówno w fabryce, jak i w centrum zakupów. System ten umo liwia mi dzy innymi zmniejszenie kosztów zwiàzanych z magazynowaniem materia ów, zlikwidowanie tzw. wàskich garde, unikni cie przestojów w produkcji, odcià enie personelu fabryki, planowanie zakupów na poziomie centrum zakupów i magazynu. Menu g ówne umo liwia zdefiniowanie takich elementów, jak: ochrona (profile u ytkowników), jednostki (charakterystyka dostawców, poszczególnych dzia ów fabryki), parametry (realizacji, u ytkowania, edycji), dane podstawowe (charakterystyka artyku ów i lokalizacji), operacje magazynowe: dostawa, przyj cie, ruchy wewn trzne, zarzàdzanie zleceniami, wysy ka, 8 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009

6 inwentaryzacja, zmiana statusu, kontrola (zarzàdzanie kontrolami), specyfikacja. Wspomaganie komputerowe u atwia tak e prac operatora logistycznego dzi ki mo liwoêci szybkiej identyfikacji lokalizacji, zinformatyzowanej formie zleceƒ czy jednorodnej nomenklaturze materia ów. System pozwala zarzàdzaç zleceniami od klienta i zapewniç terminowoêç dostaw. Umo liwia tak e kontrol wykonanych operacji i szybkie fakturowanie klienta. Podsumowanie Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania usprawnia funkcjonowanie magazynów, zarzàdzanie operacjami magazynowymi, przep yw towarów. Wspomaganie komputerowe umo liwia operatorom logistycznym mi dzy innymi: obs ug kilku klientów w jednym magazynie, obs ug kilku magazynów dedykowanych dla jednego klienta, obs ug wieloj zycznà, zastosowanie jednorodnej nomenklatury dla referencji dostawcy i klienta, zmian nomenklatury zgodnie z yczeniem klienta, dost p do systemu przez klienta na poziomie menu g ównego, zatwierdzanie ruchów wewnàtrzmagazynowych, zwrotów oraz inwentaryzacji zgodnie z wymogami klienta, jednorodne etykietowanie, dost p do danych historycznych, mo liwoêç sk adania zamówieƒ bezpoêrednio u operatora, definiowanie statusu operacji, fakturowanie dodatkowych operacji. W konsekwencji zapewnienie przez operatora logistycznego kompleksowej oferty logistyczno-transportowej, wspartej wykorzystaniem nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicznych i informatycznych, pozwala zapewniç us ugi o du ej wartoêci dodanej i podnieêç konkurencyjnoêç firmy na rynku. Dr in. MARIANNA KAZIMIERSKA Dr. in. MAGDALENA GR BOSZ Politechnika ódzka Coraz wi cej polskich firm odnosi sukces w 7. Programie Ramowym UE Ponad 6000 ma ych i Êrednich przedsi biorstw z ca ej Europy otrzyma o dofinansowanie z 7. Programu Ramowego (7PR). W ciàgu dwóch pierwszych lat trwania programu do ich kieszeni trafi o àcznie ponad miliard euro. Polskie przedsi biorstwa majà w tych projektach ponad 26% udzia u. Najwi kszym zainteresowaniem cieszà si projekty z dziedziny nanotechnologii, transportu i energii dofinansowywane w ramach Programu Szczegó owego Wspó praca (Cooperation) 7. Programu Ramowego. Równie du ym zainteresowaniem wêród przedsi biorców cieszy si schemat Badania na rzecz MÂP. Pod wzgl dem liczby z o onych projektów wyprzedzamy mi dzy innymi: Portugali, Austri, S owacj, Czechy, Bu gari, Litw czy Norwegi. Jednym z uczestników finansowanego projektu jest firma VIGO System S.A. z O arowa Mazowieckiego. Projekt nazywa si MEMFIS i koordynuje go austriacka firma Technicon z Villach. Konsorcjum tworzy zespó firm i instytutów naukowych z Austrii, Francji, Niemiec, Polski i Turcji. Celem jest stworzenie nowej mobilnej platformy do pomiarów widma podczerwieni. Uczestnictwo du ej firmy Bruker Optics nadaje przemys owy charakter ca emu przedsi wzi ciu. Zastosowanie nowoczesnych technologii mikroelektromechanicznych, detektorów podczerwieni dowodzi innowacyjnoêci i nastawienia na integracj wielu dyscyplin naukowych. Firma polska dostarczajàca do tego projektu modu detekcyjny otrzymuje silne wsparcie aplikacyjne partnerów z Niemiec i Francji, mo liwoêç omówienia na bie àco szczegó owych problemów technicznych na niespotykanym dotàd poziomie oraz potencja na du y rozwój w przysz oêci. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa Stron 543. Autor ksià ki prof. dr hab. in. Jerzy Honczarenko pracuje w Zak adzie Automatyzacji Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem w Instytucie Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Technologii Mechanicznej Politechniki Szczeciƒskiej. Opracowa 9 monografii i podr czników akademickich oraz ponad 160 oryginalnych prac naukowych i referatów opublikowanych w czasopismach, zeszytach naukowych i materia ach konferencyjnych. G ównym kierunkiem jego prac badawczych sà zagadnienia elastycznej automatyzacji wytwarzania w obszarze obrabiarek i technologii obróbki skrawaniem. Pe en tekst raportu na temat udzia- u przedsi biorstw w 7. Programie Ramowym ju wkrótce b dzie na stronie: sme-techweb Wszystkich przedsi biorców, którzy chcieliby spróbowaç swoich si w 7. Programie Ramowym, zapraszamy na bezp atne konsultacje do siedziby Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, przy ul. wirki i Wigury 81 w Warszawie. Aneta Maszewska, KPK Adam Piotrowski, Vigo System S.A. Kompendium wiedzy o obrabiarkach CNC Ksià ka Obrabiarki sterowane numerycznie stanowi kompendium podstawowej wiedzy in y- ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009 9

7 nierskiej z zakresu budowy i eksploatacji obrabiarek CNC podstawowych maszyn wytwórczych w przemyêle maszynowym. Ksià ka wype nia kilkuletnià luk w piêmiennictwie przedmiotu, co jest bardzo istotne ze wzgl du na fakt, e w budowie obrabiarek w ciàgu ostatnich lat dokona si olbrzymi post p i cz Êç opublikowanych dotàd prac ma znaczenie wy àcznie historyczne. W ksià ce omówiono: kierunki rozwoju nowoczesnych obrabiarek, podstawy i przyk ady modu owej budowy i podstawowe w asnoêci obrabiarek, rozwiàzania techniczne i budow najwa niejszych zespo ów i komponentów: korpusów, po- àczeƒ prowadnicowych, nap dów ruchu g ównego i posuwowego, uk adów sensorycznych, uk adów kodowania palet i narz dzi, struktur i dzia anie nowoczesnych uk adów sterowania numerycznego w funkcji pe nionych zadaƒ, architektur i topologi komputerowych sieci przemys owych, pozwalajàcych àczyç uk ady sterowania, charakterystyk czterech podstawowych grup obrabiarek CNC: tokarek i centrów tokarskich, frezarek i centrów frezarskich, szlifierek oraz obrabiarek realizujàcych hybrydowe technologie wytwarzania, podstawowe informacje na temat automatyzacji wytwarzania i elastycznych systemów obróbkowych, zagadnienia badaƒ, metod diagnostyki, modernizacji i doboru obrabiarek. Podr cznik umo liwia zatem zapoznanie si z rozwiàzaniami technicznymi, budowà i podstawowymi problemami warunkujàcymi podejmowanie decyzji o inwestowaniu w obrabiarki sterowane numerycznie, ich eksploatacji, a tak e ewentualnej modernizacji. Ksià ka jest przeznaczona g ównie dla studentów wy szych uczelni technicznych, studiujàcych na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka, na specjalnoêciach zwiàzanych z obrabiarkami, technologià obróbki skrawaniem i automatyzacjà procesów produkcyjnych. B dzie tak e przydatna dla in ynierów mechaników i automatyków zajmujàcych si w przemyêle zagadnieniami wdra ania technologii w zakresie procesów obróbki na obrabiarkach skrawajàcych oraz automatyzacji procesów wytwarzania. Od pomys u przez realizacj do recyklingu Targi WIRTOTECHNOLOGIA 2009 Mi dzynarodowe Targi Metod i Narz dzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA 2009, które odb dà si w dniach listopada w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu, to wyjàtkowa bran owa impreza na mapie Polski. Has em tegorocznej edycji b dzie motto od Pomys u do Realizacji. W nowoczesnym centrum, w sercu najwi kszej polskiej aglomeracji, ju po raz drugi spotkajà si producenci i dystrybutorzy urzàdzeƒ: Rapid Prototyping, drukarek 3D, skanerów laserowych, urzàdzeƒ do projekcji 3D, firmy produkujàce i dystrybuujàce oprogramowania do symulacji procesów technologicznych: programy z grupy CAD, CAM, programy wspomagajàce procesy wytwórcze, oprogramowanie CNC, programy do wizualizacji, prototypowania, systemy ERP, MRP, PLM i inne narz dzia do planowania produkcji i zasobów, a tak e producenci i dystrybutorzy kart graficznych, stoisk multimedialnych oraz biura projektowe. Targi WIRTOTECHNOLOGIA zosta y obj te Honorowym Patronatem przez Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. Micha a Kleibera. Nad targami piecz sprawuje Rada Programowa pod przewodnictwem prof. Józefa S. Suchego, której g ównym zadaniem jest wsparcie merytoryczne targów i nadanie odpowiedniego kierunku rozwoju wystawie, aby by a ona jak najbardziej u yteczna dla ca ej bran y, zajmujàcej si kwestiami wirtualizacji procesów technologicznych, projektowania i prototypowania. Do zadaƒ Rady Programowej nale y równie nominacja najlepszych wystawców do nagród targów WIRTOTECH- NOLOGIA. Podczas tegorocznej edycji targów nie zabraknie równie wielu interesujàcych wydarzeƒ towarzyszàcych dwudniowego seminarium, opracowanego wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Upowszechniania Komputerowych Systemów In ynierskich ProCAx pt. Z Wirtotechnologià od designu do recyklingu ; warsztatów i pokazów. Wi cej informacji o Targach WIRTOTECHNOLOGIA 2009 oraz o seminarium mo na znaleêç na stronie internetowej Ju dziê zapraszamy na II edycj Mi dzynarodowych Targów Metod i Narz dzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA 2009!!! 10 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009

8 Mi dzynarodowe Targi Obróbki Metalu AMB 2010 W dniach roku w Stuttgarcie, stolicy landu Badenia- -Wirtembergia, najbardziej uprzemys- owionego i innowacyjnego regionu Europy (wg danych UE), odb dzie si kolejna edycja jednej z najwi kszych imprez wystawienniczych bran y obróbki metalu w Europie i na Êwiecie Mi dzynarodowe Targi Obróbki Metalu AMB. W poprzedniej edycji targów AMB, która odby a si na nowych terenach targowych, usytuowanych tu przy lotnisku w Stuttgarcie i autostradzie A8, swojà ofert wystawienniczà zaprezentowa a rekordowa liczba wystawców ponad 1300 firm z 27 krajów. WÊród 21% wystawców zagranicznych by o 5 firm z Polski: Dabex, Famot Pleszew, Inter-Diament, Romot oraz firma Winiarski. Tak du a liczba wystawców spowodowa a, i ca a powierzchnia nowych terenów targowych ( m 2 ) zosta a ca kowicie wynaj ta na potrzeby AMB. Podczas 5 dni trwania targów imprez odwiedzi o ponad zwiedzajàcych z 55 krajów. To a 70% zwiedzajàcych wi cej ni w poprzedniej edycji targów. Wszyscy zwiedzajàcy ubieg ej edycji targów byli fachowcami z bran y obróbki metalu i bran korzystajàcych z jej produktów i rozwiàzaƒ. Wielu z nich (trzech z czterech zwiedzajàcych) przyby o z konkretnym zamiarem dokonania inwestycji. Targi AMB dysponujà du ym potencja em zwiedzajàcych ju z racji swojego usytuowania. W promieniu 100 km od Stuttgartu wyst puje najwi ksza koncentracja przemys u w Europie, w promieniu 200 km od Stuttgartu skupione jest 40% europejskiego przemys u obróbki metalu, w Badenii-Wirtembergii zlokalizowanych jest tak e 45% niemieckich zak adów bran y maszynowo-narz dziowej, która wytwarza 52% ca kowitej produkcji Niemiec. To tu swoje siedziby ma wiele znanych firm wykorzystujàcych obróbk metalu w swojej produkcji, m.in. DaimlerChrysler, Porsche, Bosch, Trumpf, Festo, HP invest, IBM, Stihl, Simens i inne. To w aênie w aêciciele, prezesi, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy wykwalifikowani tych zak adów oraz wielu innych przedsi biorstw z bran przemys u samochodowego, budowy maszyn, elektrotechnicznego, mechaniki precyzyjnej i optyki, produkcji narz dzi i form, lotnictwa, kosmonautyki, przemys u okr towego itd. tworzà tak du à liczb zwiedzajàcych targi AMB. Na targi przybywa równie wielu fachowców z zagranicy z Austrii, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, W och, Hiszpanii i Europy Wschodniej, ale równie z Indii, Tajwanu i Japonii, Rosji i Chin. Zakres tematyczny targów AMB obejmuje: maszyny do obróbki skrawaniem, maszyny do obróbki ubytkowej i inne obrabiarki, narz dzia precyzyjne, techniki pomiarowe i badanie jakoêci, techniki utrzymania ruchu i monta u, oprogramowanie, systemy komputerowe i urzàdzenia peryferyjne, komponenty, elementy konstrukcji, podzespo y, us ugi. AtrakcyjnoÊç targów AMB podnosi tak e fachowo przygotowany i bardzo interesujàcy program ramowy, obejmujàcy m.in. kongresy, seminaria, konferencje, prezentacje, podczas którego sà prezentowane najnowsze osiàgni cia bran y oraz trendy panujàce obecnie na rynku. Wi cej informacji na temat mo liwoêci udzia u w targach INTERBAD uzyskajà Paƒstwo w biurze Przedstawicielstwa Targów Stuttgarckich w Polsce tel.: , ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/

9 Nowe mo liwoêci wdra ania innowacyjnych technologii Na koniec 2008 roku Be chatowsko Kleszczowski Park Przemys owo Technologiczny uzyska fundusze z dzia ania 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu Êwiadczàcych us ugi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tytu projektu brzmi: Profesjonalne us ugi proinnowacyjne gwarancjà sukcesu w biznesie, a jego celem jest u atwienie przedsi biorcom na terenie ca ego kraju dost pu do kompleksowych, wysokiej jakoêci us ug biznesowych niezb dnych do prowadzenia dzia alnoêci innowacyjnej. W ramach realizacji projektu opracowano i wdro ono siedem us ug proinnowacyjnych, z których pierwsze cztery wià à si ÊciÊle z mo liwoêciami wdro eƒ nowoczesnych rozwiàzaƒ materia owo-technologicznych w zainteresowanych przedsi biorstwach. W okresie przygotowawczym BKPPT zdoby informacje i stworzy list dost pnych, innowacyjnych technologii gotowych do wdro enia na skal przemys owà. W ramach pierwszej z opracowanych us ug audytu technologicznego uwzgl dniajàcego zastosowanie wytypowanej przez Politechnik ódzkà, innà uczelni lub jednostk badawczo- -rozwojowà, technologii do komercjalizacji nast puje kontakt pomi dzy BKPPT a przedsi biorstwem, przez z o enie przez zainteresowanà firm formularza zg oszeniowego do projektu. W przypadku pozytywnego zaopiniowania zg oszenia, w ramach realizacji tej us ugi, BKPPT przygotowuje analiz problemu i obecnej sytuacji przedsi biorstwa, a tak e rozpatruje mo liwoêci zastosowania dost pnych technologii. Nast pnie przygotowywane sà wst pne za o enia dotyczàce op acalnoêci zastosowania wytypowanej technologii oraz raport z przeprowadzonego audytu. Kolejnym etapem wdra ania technologii w przedsi biorstwie jest druga us uga analiza op acalnoêci technologiczno-ekonomicznej, do której firma jest kwalifikowana na podstawie wyników pierwszego audytu i zg oszenia. W trakcie jej realizacji analizowana jest aktualna sytuacja finansowa firmy w kontekêcie mo liwoêci aplikacji wytypowanej technologii. Przeprowadzane sà równie dwie kluczowe analizy op acalnoêci: technologicznej i ekonomicznej zaproponowanego innowacyjnego rozwiàzania, a tak e przygotowywany jest raport z przeprowadzonych dzia aƒ. W ramach trzeciej us ugi proinnowacyjnej analiza szczegó owa technologicznych mo liwoêci uzyskania za o onych parametrów ekspertyza nast puje ustalenie wspólnie z przedsi biorstwem zakresu wdro enia i niezb dnych badaƒ, po uprzednim zakwalifikowaniu firmy do tego etapu. Podobnie jak poprzednio odbywa si to na podstawie wyników wczeêniejszych audytów i zg oszenia. W ramach realizacji tego etapu zleca si uczelni lub jednostce badawczo-rozwojowej przeprowadzenie badaƒ niezb dnych do oszacowania mo liwoêci uzyskania za o onych parametrów i w aêciwoêci, a tak e przygotowanie ekspertyzy potwierdzajàcej przydatnoêç wytypowanego rozwiàzania wraz z wytycznymi materia owo-technologicznymi, zawierajàcymi zoptymalizowane rozwiàzania i parametry obróbki. Na zakoƒczenie przedsi biorca otrzymuje raport z realizacji us ugi wraz z najwa niejszymi danymi, niezb dnymi do aplikacji innowacyjnego rozwiàzania. Ostatnim etapem wdro enia nowoczesnych rozwiàzaƒ jest faza czwarta, czyli us uga doradcza proinnowacyjna przedwdro eniowa analiza op acalnoêci wdro enia, zaproponowanego rozwiàzania technologicznego, wskazówki/wytyczne do wykonania partii próbnych, monitorowanie przebiegu badaƒ eksploatacyjnych, weryfikacja efektów wdro enia. Przedsi biorca jest kwalifikowany do tego etapu na podstawie wy- 12 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009

10 ników poprzednich us ug i zg oszenia, a us uga rozpoczyna si ostatecznà ocenà op acalnoêci wdro enia zaproponowanego i zoptymalizowanego rozwiàzania technologicznego. Nast pnie firma wykonuje, na w asny koszt, parti próbnà w iloêci i wed ug wskazówek oraz wytycznych uzgodnionych z BKPPT. Kolejnym etapem sà badania eksploatacyjne, wspólnie monitorowane przez przedstawicieli firmy i BKPPT. Po ich zakoƒczeniu nast puje weryfikacja efektów wdro- enia, okreêlenie zakresu niezb dnych badaƒ poeksploatacyjnych i ich zlecenie do uczelni lub jednostki badawczo-rozwojowej. Na ich podstawie wykonywana jest ekspertyza okreêlajàca stopieƒ osiàgni cia zamierzonych efektów wdro- enia proponowanego innowacyjnego rozwiàzania materia owo-technologicznego i powstaje raport zawierajàcy najwa niejsze ustalenia, który jest przekazywany przedsi biorstwu. Ten etap koƒczy zakres projektu zwiàzany bezpoêrednio z wdro eniem technologii. BKPPT Êwiadczy wszystkie wymienione us ugi nieodp atnie (poza wykonaniem partii próbnej), na rzecz przedsi biorstwa, a ich wartoêç stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana zgodnie z warunkami okreêlonymi w rozporzàdzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5). Poza wymienionymi us ugami, w ramach omawianego projektu Êwiadczone sà równie inne dzia ania, niezwiàzane bezpoêrednio z aplikacjami technologii, ale równie potrzebne. Us uga piàta wydanie opinii o innowacyjnoêci, która jest pomocna dla firm starajàcych si o dofinansowanie. Us uga szósta audyt technologiczny dotyczàcy wdro enia innowacji w firmie (procesowa, organizacyjna, marketingowa) która pozwala przedsi biorcy przeanalizowaç problemy i obecnà sytuacj firmy oraz pozyskaç opini dotyczàcà wdro enia innowacji w firmie. Ostatni typ us ug Êwiadczonych w ramach realizacji projektu to opracowanie za o eƒ do wdro enia innowacji procesowych, w ramach której BKPPT opracowuje za o enia i propozycje zmian procesowych w przedsi biorstwie. Warunki finansowania tych trzech us ug sà analogiczne jak w przypadku poprzednio omawianych. Obecnie projekt jest w trakcie realizacji i wiele przedsi biorstw ju skorzysta o z jego udogodnieƒ. Poniewa jego zakoƒczenie jest przewidziane na koniec 2013 roku, zapraszamy firmy gotowe do wspó pracy i uczestnictwa w projekcie. Robert Pietrasik Konrad Dybowski Ewa Grudziƒska Zainteresowanych przedsi biorców zapraszamy do kontaktu: Be chatowsko Kleszczowski Park Przemys owo Technologiczny Sp. z o.o. ul. Ciep ownicza Be chatów tel./fax.: tel.: INWESTUJEMY W WASZÑ PRZYSZ OÂå Projekt jest wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/

11 Technologia g bokiego wiercenia oferta IMBiGS dla innowacyjnych przedsi biorstw W Zak adzie Obrabiarek Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego od wielu lat realizowane sà projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na zastosowania Rys. 1. Podstawowa konfiguracja obrabiarki do g bokiego wiercenia: 1 g ówna jednostka obróbkowa, 2 uk ad ch odzenia i odwiórowania, 3 uk ad nap du i sterowania elektrycznego, 4 zespo y osi przestawnych praktyczne w przemyêle. W ostatnich latach dzia alnoêç Zak adu skoncentrowano na rozwoju technologii g bokiego wiercenia otworów. W ramach wspó pracy z przemys em i odpowiadajàc na wyraêne zapotrzebowanie na obrabiarki zadaniowe przeznaczone do g bokiego wiercenia otworów zrealizowano w Instytucie projekt celowy dotyczàcy opracowania konstrukcji wspó rz dnoêciowej obrabiarki zadaniowej do g bokiego wiercenia otworów wiert ami lufowymi. Zrealizowany projekt umo liwi wykonywanie kolejnych projektów oraz wdra anie technologii g bokiego wiercenia otworów przy zastosowaniu specjalnych obrabiarek o ÊciÊle okreêlonych Rys. 2. Przedmiot obrabiany parametrach technicznych i technologicznych. Obrabiarki do g bokiego wiercenia ze wzgl du na wymagania technologiczne, przeznaczenie oraz zmienny zakres stosowalnoêci cechujà si z o onà budowà. Mogà byç i sà budowane w ró nych konfiguracjach, zale nie od przedstawionych za o eƒ konstrukcyjnych i wymagaƒ technologicznych. Podstawowa konfiguracja obrabiarki umo liwia elastycznà rekonfiguracj g ównych zespo- ów obróbkowych (rys. 1) i zak ada zastosowanie g ównych zespo ów charakterystycznych dla technologii g bokiego wiercenia, do których nale à: g ówna jednostka obróbkowa (wrzeciennik, zespó posuwowy, podtrzymka, wiertnik, tuleja prowadzàca, wiert o-oprawka), uk ad ch odzenia i odwiórowania (uk ad niskiego ciênienia, uk ad wysokiego ciênienia, zespó filtracyjny, ch odnica). Przyk adem wspó pracy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z dynamicznymi i innowacyjnymi przedsi biorstwami jest projekt badawczo- -rozwojowy obrabiarki specjalnej zrealizowany ostatnio dla Zak adu Produkcyjno-Monta owego UNIMET w Tychach. Zadanie technologiczne do zrealizowania (rys. 2) to wiercenie centryczne otworów o zakresach Êrednic Ø 7 Ø 15 mm na g bokoêç 600 mm w stalowych pr tach okràg ych o zakresach Êrednic Ø 15 Ø 25 mm i d ugoêci 800 mm. Ze wzgl du na dodatkowe wymagania dotyczàce wydajnoêci produkcji wyst pujàce w przedsi biorstwach zajmujàcych si produkcjà masowà konieczne sta o si zrealizowanie projektu na bazie równoleg ych modu- ów obróbkowych (rys. 3). Rys. 3. Modu y obróbkowe w technologii g bokiego wiercenia otworów W wyniku realizacji projektu powsta a kolejna obrabiarka zadaniowa (rys. 4), której parametry technologiczne zosta y przedstawione w tabeli. Parametry obrabiarki zadaniowej do wiercenia g bokich otworów Parametr WartoÊç Materia obrabiany Stal stopowa Przedmiot przed obróbkà Wa ek Ârednice przedmiotów Ø 25 Ø 50 mm D ugoêci przedmiotów do 800 mm Ârednice wierconych otworów Ø 7 Ø 15 mm D ugoêci wierconych otworów do 600 mm Dok adnoêç wykonania Êrednicy wierconych H9 / H11 otworów ChropowatoÊç otworu Ra 2,5 µm Dopuszczalna odchy ka R 0,05 mm/ po o enia osi otworu 100 mm Rys. 4. Trzywrzecionowa obrabiarka zadaniowa do wiercenia g bokich otworów wiert ami lufowymi Bogate doêwiadczenia zdobyte w prowadzonych przez lata projektach badawczych i wdro eniowych sprawiajà, e Zak ad Obrabiarek (dawniej OBK Koprotech) jest przygotowany do realizacji wspólnych projektów z innowacyjnymi przedsi biorstwami. 14 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 10/2009

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo