Cztery lata WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Warszawa, wrzesień 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cztery lata WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 2007-2011. Warszawa, wrzesień 2011"

Transkrypt

1 Cztery lata WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Warszawa, wrzesień

2 STATYSTYKA Mazowiecki Urząd Wojewódzki ? * Liczba wydanych decyzji administracyjnych Liczba zrealizowanych tytułów wykonawczych Liczba zaległych decyzji na koniec roku Liczba pracowników MUW i jednostkach objętych konsolidacją * Prognoza Liczba skarg 2

3 POWOŁANIE Foto Wojewoda: Jacek Kozłowski powołany 29 listopada 2007 r. Foto Wicewojewoda: Dariusz Piątek powołany 27 grudnia 2007 r. 3

4 ZESPÓŁ Administracja Zespolona Komendant Stołeczny Policji Nadinspektor Adam Mularz - powołany r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej Nadbrygadzista Gustaw Mikołajczyk - powołany r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji Nadinsp. Ryszard Szkotnicki powołany r. Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik - powołany r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Mgr farm. Małgorzata Szelachowska powołana r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Grzegorz Wrzosek powołany r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych Krzysztof Muszyński powołany r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Jaromir Grabowski powołany r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Teresa Alicja Nowakowska powołana r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Adam Ludwikowski powołany r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki Dyrektor Generalny Wiesława Chojnacka - powołana r. Biuro Administracyjno-BudŜetowe dyr. Ewa Czarnota- Maćkowiak powołana r. Biuro Kadr i Organizacji dyr. Halina Stachura-Olejniczak powołana r. Biuro Ochrony dyr. Magdalena Kamińska powołana r. Biuro Wojewody Mazowieckiego dyr. Jagoda Miszewska powołana r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dyr. Krzysztof Dąbrowski powołany r. Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich dyr. Małgorzata Oleszczuk powołana r. Wydział Finansów dyr. PawełŚwiderski - powołany r. Wydział Geodezji i Rolnictwa dyr. Aneta Konieczna powołana r. Wydział Infrastruktury i Środowiska dyr. Marek Pawlak powołany r. Wydział Kontroli dyr. Edyta Ostrowska powołana r. Wydział Polityki Społecznej dyr. Halina Lipke powołana r. Wydział Prawny dyr. Andrzej Tokarski powołany r. Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich dyr. Małgorzata Oleszczuk powołana r. 4

5 ZESPÓŁ Administracja Zespolona cd. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Andrzej Łuczycki powołany r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Rafał Nadolny - powołany r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Lek. wet. Paweł Jakubczak powołany r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie Lek. Małgorzata Czerniawska- Ankiersztejn powołana r. Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy Rybackiej Robert Kucyk powołany r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki cd. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości dyr. Jerzy Pindelski powołany r. Wydział Spraw Cudzoziemców dyr. Izabela Szewczyk powołana r. Wydział Spraw Obywatelskich dyr. Katarzyna Prus- Stachyra powołana r. Wydział Zdrowia dyr. Michał Borkowski powołany r. Rzecznik Prasowy Wojewody Ivetta Biały - powołana r. Pełnomocnicy wojewody Pełnomocnik Wojewody ds. Kontroli Zarządczej Helena Ewa Stanisławska powołana r. Pełnomocnik Wojewody ds. Programu Powodziowego Dorzecza Wisły Środkowej Aleksandra CzyŜewska- Lach powołana r. Pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego Michał Borkowski powołany r. Pełnomocnik Wojewody ds. WdraŜania Elektronicznego Zarządzania Dokumentami Edyta Sznajder powołana r. Pełnomocnik Wojewody ds. Konsolidacji Administracji Zespolonej w Województwie Mazowieckim Marta Niedzielska powołana r. Pełnomocnik Wojewody ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Izabela Siander powołana r. Pełnomocnik Wojewody ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa w związku z Organizacją Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012 Krzysztof Dąbrowski powołany r. 5

6 PRIORYTETY 1. Wojewoda to rząd blisko społeczeństwa reagowanie na potrzeby obywateli dialog społeczny współpraca z samorządami otwarty i przyjazny urząd w trosce o najsłabszych 2. Nowoczesna infrastruktura w zgodzie ze środowiskiem implementacja dyrektyw środowiskowych drogi, koleje, lotniska w drodze do Euro 2012 infrastruktura blisko ludzi 3. Bezpieczne województwo wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli bezpieczniej na drogach sprawne zarządzanie kryzysowe ratownictwo medyczne 4. Sprawne państwo efektywna administracja optymalizacja wykonania budŝetu decentralizacja, kończenie prywatyzacji dzielimy się doświadczeniem 6

7 WOJEWODA TO RZĄD BLISKO SPOŁECZEŃSTWA REAGOWANIE NA POTRZEBY OBYWATELI 1. Zmniejszenie uciąŝliwości załatwiania spraw w urzędzie sprawne dokończenie wymiany dowodów osobistych bez kolejki po paszport poprawa obsługi cudzoziemców bliŝej klienta terminowość i likwidacja zaległości 2. Interwencje po sygnałach od obywateli okna mieszkań bez reklam likwidacja nielegalnych domów opieki poświadczanie obywatelstwa emigrantom marcowym bez tirów w Puszczy Kampinoskiej i śelazowej Woli ochrona zwierząt (schroniska w Krzyczkach i Celestynowie) Likwidacja zaległości? * FIN WGR WIŚ SPN WSC Liczba skarg * Prognoza 7

8 WOJEWODA TO RZĄD BLISKO SPOŁECZEŃSTWA DIALOG SPOŁECZNY 1. Konsultacyjny tryb podejmowania decyzji autentyczność konsultacji i dialogu stałym celem wojewody od spraw drobnych do strategii rządowych dialog priorytetem obwodnica Szydłowca projekt na miarę oczekiwań 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi powołanie pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi roczne programy współpracy obowiązujące administrację zespoloną fora współpracy problemowe i regionalne udział organizacji pozarządowych w reagowaniu kryzysowym 3. Dialog ze związkami zawodowymi i pracodawcami Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego miejscem debaty nad kluczowymi problemami województwa misja dobrej woli udział w rozwiązywaniu konfliktów Akademia Rozwoju i Współpracy WKDS 8

9 WOJEWODA TO RZĄD BLISKO SPOŁECZEŃSTWA WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI 1. Decentralizacja ustawa kompetencyjna przygotowanie i wdroŝenie przekazywanie kompetencji punkty paszportowe, ochrona zabytków 2. Zasada pomocniczości w praktyce wygaszenie spraw spornych wstrzemięźliwa ingerencja nadzorcza szybka pomoc w przypadku braku organów gminy (13 pełniących obowiązki wójta) prewencyjna rola kontroli konsultacje i szkolenia, prawnicy ponownie w delegaturach 3. Stały kontakt systematyczne spotkania informacyjne współpraca z konwentami starostów oraz wójtów i burmistrzów 235 tys. km wojewody wizyty w 306 z 324 gmin * Liczba ocenionych uchwał j.s.t. Liczba rozstrzygnięć nadzorczych Liczba wskazań naruszenia prawa 9

10 WOJEWODA TO RZĄD BLISKO SPOŁECZEŃSTWA OTWARTY I PRZYJAZNY URZĄD 1. Otwarta polityka informacyjna profesjonalna komunikacja z mediami nowa, wyróŝniana strona internetowa aktywna komunikacja kryzysowa system identyfikacji wizualnej, tablice informacyjne, ulotki 2. Nowy system komunikacji wewnętrznej stworzenie intranetu finał konkursu na najlepszy intranet w Polsce Biuletyn Dyrektora Generalnego kaskadowanie informacji, system spotkań 3. Uczestniczymy w Ŝyciu społecznym regionu i stolicy sztuka w MUW (wnętrza, arkady, dziedziniec) współpraca z MCKiS noc muzeów, przewodnik po urzędzie, tablica Michałowskiego sale i dziedziniec MUW miejscem wydarzeń i spotkań (Dzień Dziecka, Miś Ratownik, Honorowo na Bankowym, Dzień Wolontariatu itp.) konkurs na kartkę świąteczną Jesteśmy razem w Treblince, cmentarz w Parysowie 10

11 WOJEWODA TO RZĄD BLISKO SPOŁECZEŃSTWA W TROSCE O NAJSŁABSZYCH 1. Pomoc społeczna zgodna ze standardami 98 na 99 publicznych DPS wypełniło standardy wsparcie kwotą 18,7 mln zł prywatne placówki opieki pomoc w wypełnieniu standardów i rejestracja, karanie i likwidacja nielegalnych 2. Zmniejszanie kolejek do lekarza rejestr placówek medycznych zgodny ze stanem faktycznym, koordynacja remontów i wyłączeń dostęp dzieci i młodzieŝy do usług medycznych likwidacja tzw. ostrych dyŝurów, rejonizacja 3. Pomoc starszym, niepełnosprawnym, dzieciom program Szpitale przyjazne kombatantom sieć wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie pomoc w zakresie doŝywiania 52 nowe stołówki i 32 punkty w kierunku rodzinnych domów dziecka (11 nowych placówek), wzrost adopcji krajowych, spadek zagranicznych przeciw uzaleŝnieniom likwidacja dystrybucji tzw. dopalaczy wakacje dzieci z Gruzji 4. Promocja zdrowia Raport o matce i dziecku 2007 RyzyKochania Partnerstwo dla Transplantacji 11

12 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM IMPLEMENTACJA DYREKTYW ŚRODOWISKOWYCH 1. Zagwarantowanie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji środowiskowych szeroki zasięg i wieloetapowość konsultacji otwarte i bliskie ludzi rozprawy administracyjne 2. Dwuetapowe postępowanie środowiskowe obwodnica Mszczonowa pionierskie pozwolenie na budowę ZRID z drugim etapem postępowania środowiskowego w miejsce decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę rozprawa administracyjna przed ZRID jako stała praktyka wojewody i RDOŚ 3. Wyznaczenie sieci obszarów Natura 2000 powołanie zespołu specjalistycznego przekazanie wniosków Ministrowi Środowiska akcja informacyjno-edukacyjna 4. Utworzenie Regionalnej Dyrekcji Środowiska

13 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM DROGI mieliśmy 42,3 km nowoczesnych dróg ekspresowych i obwodnic i kolejne 42,6 km było w budowie. Nie było autostrad mamy 165,8 km nowoczesnych dróg ekspresowych i obwodnic i kolejne 64,9 km jest w budowie. W budowie jest teŝ 66 km autostrad 13

14 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM W DRODZE DO EURO Stadion Narodowy rekordowe tempo przygotowań i wydania pozwolenia na budowę koordynacja odbiorów przed dopuszczeniem do uŝytkowania inwestycji w trybie ustawy o EURO 2012, w tym: druga linia metra przebudowa dworca kolejowego Warszawa Wschodnia 3. W trosce o bezpieczeństwo Regionalny Zespół Koordynacyjny ćwiczenia i treningi z udziałem Illinois State National Guard oraz doradców zagranicznych przeciw stadionowej przestępczości i chuligaństwu ZABEZPIECZENIE WIELKICH WYDARZEŃ MASOWYCH uroczystości pogrzebowe ofiar katastrofy smoleńskiej beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki PREZYDENCJA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ ROK 200-LECIA URODZIN CHOPINA 14

15 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM INFRASTRUKTURA BLISKO LUDZI 1. Program Orlik 2012 zbudowano 159 boisk wielofunkcyjnych w 144 gminach woj. mazowieckiego 65 boisk jest w trakcie realizacji w 2011 r. powstało 8 Białych Orlików sztucznych lodowisk z zapleczem, kolejne 7 przewidziane jest do realizacji na sezon 2011/12 2. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach zmodernizowano 780 km dróg powiatowych i gminnych 225 km dróg jest w trakcie modernizacji w r Radosna Szkoła wsparcie dla reformy nauki wczesnoszkolnej wyposaŝono w zabawki i pomoce edukacyjne 1389 pracowni do nauki wczesnoszkolnej zbudowano 137 przyszkolnych placów zabaw 4. Fundusz Sołecki od Program budowy Ŝłobków Maluch Kontrakt Wojewódzki dokończenie budowy szpitali w Ostrołęce, Grodzisku, Garwolinie blok operacyjny w Radomiu odbudowa szkoły w Laskach dofinansowanie południowej obwodnicy Radomia dofinansowanie nowych pociągów dla Kolei Mazowieckich i WKD 7. Fundusze unijne sprawna obsługa ZPORR przedłuŝone nabory i sprawne rozliczenie ( ) RPO rekordowa certyfikacja 15

16 BEZPIECZNE WOJEWÓDZTWO WZROST POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI Mapa Polski z podziałem na województwa pokazująca wskaźnik poczucia bezpieczeństwa mieszkańców podczas spaceru po zmroku (2009) ,4% 76,6% 73,9% 39,8 39,2 38,7 41,2 47, ,7% 74,8% 83,1% 77,4% KWP 81,9% KSP 77,8% I - VI ,2% 76,4% 85,2% ,3% 68,1% 80,0% 78,8% 83,9% 54,8 55,0 55,7 58,1 64, wskaźnik dla KSP 77,8 wskaźnik dla KWP 81,9 wskaźnik dla Polski 77, I - VI 2011 Wskaźnik wykrywalności 16

17 BEZPIECZNE WOJEWÓDZTWO BEZPIECZNIEJ NA DROGACH 1. Bezpieczeństwo drogowe priorytetem policji 2. Nowoczesne i bezpieczne drogi: drogi ekspresowe o podwyŝszonym standardzie bezpieczeństwa (klasa GP2) wyprowadzanie ruchu poza teren zabudowany obwodnice schetynówki podnoszą standardy bezpieczeństwa na drogach lokalnych 3. Współpraca z samorządem program GAMBIT 4. Prewencja i profilaktyka edukacja współpraca z kuratorem oświaty program Razem Bezpieczniej nadzór policji nad ruchem drogowym, WITD i słuŝb wojewody (ośrodki szkolenia kierowców, rejestracja pojazdów, transport zbiorowy) I-VI

18 BEZPIECZNE WOJEWÓDZTWO SPRAWNE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 1. Doskonalenie zarządzania kryzysowego aktualizacja planów powiatowych i gminnych nowy plan wojewódzki szkolenia, treningi i ćwiczenia uczymy się od najlepszych (USA, Austria, Wielka Brytania, Izrael) prace nad Programem dla Zlewni Śr. Wisły 2. Sytuacje kryzysowe pod kontrolą grypa ptaków XII 2007 wichura VIII 2008 przyducha VII 2009 poŝar w Łysych VII 2009 grypa AH1/N1 10 XII 2009 zagroŝenie powodzią zimową 01 III 2010 powódź 05 VI 2010 wichury 07 VIII Pomoc poszkodowanym szybkość - wypłata zasiłków tuŝ po zdarzeniu kompleksowość odbudowa domów, pomoc rolnikom i przedsiębiorcom, pomoc w sprzątaniu, koordynacja pomocy humanitarnej odbudowa infrastruktury, w pierwszej kolejności infrastruktury bezpieczeństwa współpraca z organizacjami pozarządowymi 18

19 BEZPIECZNE WOJEWÓDZTWO RATOWNICTWO MEDYCZNE 1. Profesjonalizacja zakup wyposaŝenia (karetki) podniesienie stawki za zespół 2008 zmniejszanie liczby rejonów operacyjnych z 43 do 29 i docelowo do 9 nowoczesne dyspozytornie (5) i systemy zarządzania karetkami wsparcie w tworzeniu SOR-ów (6 nowych) utworzenie Centrum Urazowego (Szaserów) 2. Szybciej z pomocą wprowadzenie obowiązkowego monitorowania czasu dojazdu i interwencji mediana czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego dla województwa mazowieckiego w 2009 r. wynosiła 7,7 min., w 2010 r. 7,3 min. złota godzina do kardiologii inwazyjnej spełniona w całym województwie zwiększenie liczby miejsc wyczekiwania z 87 w 2008 r. do 122 w 2011 r. karetki wodne w Zegrzu i Płocku dwa nowe śmigłowce LPR zdolność do lotów nocnych 3. Centra Powiadamiania Ratunkowego Radom zdolność operacyjna IX/X 2011 Warszawa zdolność operacyjna X/XI

20 EFEKTYWNA ADMINISTRACJA SPRAWNE PAŃSTWO Nasza misja: Wojewoda to rząd blisko społeczeństwa 2007/2008 Przygotowanie zmiany stabilizacja zatrudnienia i budowa zespołu zarządzającego inwentaryzacja zaległych decyzji przygotowanie systemu monitoringu kosztów likwidacja CIOA szkolenie z zarządzania zmianą zdefiniowanie misji i podstaw nowej kultury organizacyjnej 2009 WdraŜanie systemu zarządzania przez cele pierwszy cel roczny: likwidacja zaległości wartościowanie stanowisk comiesięczny monitoring kosztów przygotowanie mierników efektywnościowych szkolenie w stawianiu celów 2010 Cel roczny poprawa efektywności konsolidacja urzędu włączenie MCZP, WBTiNGK, ZON zmniejszenie zatrudnienia o 10 % przygotowanie systemu mierników jakości szkolenie w zarządzaniu jakością stworzenie przejrzystych zasad nagradzania 2011 Cel roczny poprawa jakości obsługi klienta wdroŝenie sytemu mierników w administracji zespolonej przygotowanie do wdroŝenia systemów ERP i EZD 20

21 SPRAWNE PAŃSTWO OPTYMALIZACJA WYKONANIA BUDśETU WOJEWODY Realizacja budŝetu Wojewody dochody (w tys. zł) % 113% 99% 106% Plan Wykonanie Realizacja budŝetu Wojewody - wydatki (w tys. zł) % 98% 94% 90% Plan Wykonanie 21

22 SPRAWNE PAŃSTWO DECENTRALIZACJA 2008 udział w pracach nad pakietem ustaw ustrojowych ustawa kompetencyjna ustawa o wojewodzie ustawa o słuŝbie cywilnej ustawa o funduszu sołeckim 2009 przekazanie kompetencji (rolnictwo, ochrona środowiska) KOŃCZENIE PRYWATYZACJI przedsiębiorstw państwowych, 48 członków rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, 9 członków rad nadzorczych do końca 2011 przewidujemy zakończenie prywatyzacji SPHOiMB i Warszawskich Zakładów Zielarskich Herbapol w Pruszkowie oraz zakończenie likwidacji 4 przedsiębiorstw. Na koniec roku 2011 wojewoda będzie organem załoŝycielskim 13 przedsiębiorstw państwowych DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM stała wymiana doświadczeń ze stanem Illinois w obszarze zarządzania kryzysowego, wspólne ćwiczenia w USA i w Polsce wspieranie procesów demokratycznych i budowy sprawnego państwa w Gruzji prezentacja roli wojewody w relacjach między rządem a władzami lokalnymi European Days, Budapeszt V

23 NIEPOWODZENIA OPÓŹNIENIE CZĘŚCI PLANOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH: wylotówki z Warszawy (S-7 północ i południe, S-8, S-17) obwodnica Warszawy (południowa i wschodnia) S-7 Płońsk granica woj. i Radom - granica woj., S-8 Wyszków gr. woj. obwodnice Radomia, IłŜy, Góry Kalwarii modernizacje odcinków DK 79, 50, 53, 57 i in. przyczyny: niedoszacowanie kosztów programu opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych konieczność dokonania oszczędności budŝetowych OPÓŹNIENIE CENTRÓW POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO uruchomienie CPR w Radomiu IX/X 2011, w Warszawie koniec 2011 przyczyny: opóźnienie procedur przetargowych na zakup systemu opóźnienie w instalacji łączy do słuŝb ratunkowych oraz w instalacji ich SWD NISKA DOSTĘPNOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH W STANACH NAGŁYCH problem dostępności okulistyki dziecięcej w nocy i dni wolne ograniczona dostępność do laryngologów w Warszawie przyczyny: brak personelu medycznego w szpitalach OPÓŹNIENIE PRYWATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH przyczyna: spadek zainteresowania inwestorów od połowy

24 NIEPOWODZENIA NIEOGRANICZENIE FLUKTUACJI ZATRUDNIENIA I UCIECZKI FACHOWCÓW Z ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ Przyczyna: niekonkurencyjność płac administracji zespolonej na tle wynagrodzeń w administracji publicznej w Warszawie, przy wysokim obciąŝeniu pracą Wynagrodzenia administracji w 2010 r zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł * Źródło GUS i KPRM Tu wykres: Płace w urzędach wojewódzkich na tle płac w administracji na lokalnym rynku pracy W kraju Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Zachodnio-pomorskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie gospodarka narodowa administracja publiczna administracja państwowa miasta na prawach powiatu województwa samorz. urzędy wojewódzkie ministerstwa 24

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY WERSJA ROZSZERZONA MĄDRZE Zadbamy o rozwój intelektualny Polaków przez całe życie ZDROWO Zadbamy o zdrowe życie i bezpłatną pomoc medyczną wysokiej jakości. BEZPIECZNIE Zadbamy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ Warszawa, październik 2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...4 1. CELE I OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁAŃ...4 1.1 Uzasadnienie programu...4 1.2 Grupy

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM! Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 Spis treści Spis treści Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy... 4 Bronisław Komorowski, Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo