Artykuły naukowe 1. F.44

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuły naukowe 1. F.44"

Transkrypt

1 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO ADMINISTRACYJNE); HIPOTEKA; 2. G.2586 Analiza popytu na produkty Sprawiedliwego Handlu / Natalia Szubska-Włodarczyk // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 4(9), s FAIR TRADE; KONSUMENCI; SPOŻYCIE; 3. G.1524 Analiza porównawcza województw pod względem sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych / Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Małgorzata Kobylińska // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 3, s GOSPODARSTWO DOMOWE - DOCHODY I WYDATKI - POLSKA;

2 4. F.26 Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera / Marcin Fałdziński // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 4, s RYNEK FINANSOWY - RYZYKO; RYZYKO - ANALIZA; 5. F.486 Audyt zewnętrzny (biegły rewident) a audyt wewnętrzny w zakładzie ubezpieczeń / Monika Rosa // Prawo Asekuracyjne 2015, nr 1, s KONTROLA WEWNĘTRZNA; REWIDENT KSIĘGOWY; UBEZPIECZENIA; 6. F.26 Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce / Marcin Salamaga // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 4, s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE; GARCH (MODELE); POLSKA - GOSPODARKA - BADANIA;

3 7. G.1524 Budownictwo mieszkaniowe na Słowacji / Mirosław Gorczyca // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 3, s BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - SŁOWACJA; BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE; 8. G.2586 Co to znaczy konsumować? : próba definicji pojęcia konsumpcji / Łukasz Iwasiński // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 4(9), s SPOŻYCIE; 9. G.2586 Consumer and consumer bahaviour in the neoclassical and behavioural economic approach / Tomasz Zalega // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 4(9), s KONSUMENCI; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; EKONOMIA BEHAWIORALNA; EKONOMIA;

4 10. F.1035 Dostępność i jakość danych statystycznych niezbędnych do budowania strategii gospodarki niskoemisyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego / Małgorzata Burchard- Dziubińska // Optimum 2014, nr 3(69), s GAZY POWODUJĄCE EFEKT CIEPLARNIANY - REDUKCJA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - POLSKA ; DANE STATYSTYCZNE; 11. F.1035 Działania na rzecz rozwoju regionu w dokumentach strategicznych uczelni w Polsce w świetle analizy treści : komunikat z badań / Agnieszka Piotrowska-Piątek // Optimum 2014, nr 3(69), s REGIONY - ROZWÓJ; SZKOLNICTWO WYŻSZE - POLSKA; WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA; 12. G.2586 Ekologiczne motywy w reklamie a idea zrównoważonej konsumpcji / Robert Nowacki // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 4(9), s REKLAMA - BADANIE; EKOROZWÓJ; SPOŻYCIE;

5 13. G.2644 The evolution of European Union Preferential Trade Agreements / Aleksandra Nacewska- Twardowska // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s HANDEL MIĘDZYNARODOWY - UMOWY; POLITYKA HANDLOWA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 14. G.1524 Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw według zasad Podręcznika Oslo i praktyki GUS / Dariusz Głuszczuk // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 3, s PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE; INNOWACJE - FINANSOWANIE; 15. G.2644 Finansowe determinanty deinternacjonalizacji polskich spółek akcyjnych w latach / Wirginia Doryń // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s DEZINTERNACJONALIZACJA; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW; SPÓŁKA PUBLICZNA - POLSKA;

6 16. G.2644 Import zaopatrzeniowy i inwestycyjny a perspektywy uczenia się przedsiębiorstw przemysłowych z województwa łódzkiego / Piotr Gabrielczak, Agnieszka Kłysik-Uryszek // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE - POLSKA; UCZENIE SIĘ PRZEZ EKSPORT; PRODUKTYWNOŚĆ; ŁÓDZKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 17. G.2644 Internacjonalizacja przedsiębiorstw : istota budowania konkurencyjności w dobie globalizacji korporacyjnej / Magdalena Rosińska-Bukowska // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW; PRZEDSIĘBIORSTWO A GLOBALIZACJA; GLOBALIZACJA; KONKURENCYJNOŚĆ; 18. G.2595 Koopetycja : strategia relacyjna wewnątrz obszarów metropolitalnych / Maciej Koszel // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s KOOPETYCJA; KONKURENCJA; AGLOMERACJE MIEJSKIE;

7 19. F.1035 Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycznym / Piotr P. Małecki, Maria Urbaniec // Optimum 2014, nr 3(69), s ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - FINANSOWANIE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE; 20. G.2595 Kształtowanie relacji z nabywcami instytucjonalnymi na rynkach zagranicznych a wyniki przedsiębiorstwa / Łukasz Małys // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s RELACJE BUSINESS-TO-BUSINESS; PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE; BIZNES MIĘDZYNARODOWY; 21. G.2595 Metody zarządzania portfelem projektów / Maciej Brzozowski // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE; ZARZĄDZANIE - METODY;

8 22. F.26 Model gospodarki Gale a ze zmienną technologią, rosnącą efektywnością produkcji i szczególną postacią kryterium wzrostu : słaby efekt magistrali / Emil Panek // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 4, s GOSPODARKA - MODELE; PRODUKCJA - ANALIZA; 23. G.2644 Model matematyczny relacji wzrostu gospodarczego USA w stosunku do prowadzonych przez ten kraj wojen / Marcin Krupa // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s WZROST GOSPODARCZY - STANY ZJEDNOCZONE; WOJNA - ASPEKT EKONOMICZNY; MODELE MATEMATYCZNE; 24. G.2644 Modern trends in international economic integration development / Yuri Kirillov, Elena Pawęta // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s INTEGRACJA GOSPODARCZA MIĘDZYNARODOWA; GLOBALIZACJA ; LIBERALIZACJA; PROTEKCJONIZM;

9 25. F.1035 Monitorowanie zielonej gospodarki w ujęciu organizacji międzynarodowych / Dorota Wyszkowska, Anna Rogalewska // Optimum 2014, nr 3(69), s ZIELONA GOSPODARKA; ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE; 26. F.1035 Narzędzia rachunkowości zarządczej w pomiarze/ocenie działalności ekologicznej przedsiębiorstw / Barbara Kryk // Optimum 2014, nr 3(69), s RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA; EKOLOGIA; PRZEDSIĘBIORSTWO A EKOROZWÓJ; 27. G.502 Nazwane utrudnienia dostępu do rynku : znaczenie prawne wyliczenia z art. 15 u.z.n.k. / Paweł Marcisz // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 3, s KONKURENCJA NIEUCZCIWA - ZWALCZANIE - PRAWO - POLSKA; KONKURENCJA NIEUCZCIWA - ZWALCZANIE;

10 28. F.26 Niekeynesowskie skutki polityki fiskalnej w krajach strefy Euro, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na proces konwergencji gospodarczej / Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak, Elżbieta Rogalska // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 4, s POLITYKA FISKALNA - STREFA EURO; DŁUGI PUBLICZNE; KONSOLIDACJA FINANSOWA; 29. F.1035 Nierówności przestrzenne rozwoju lokalnego : wzory zróżnicowań dobrostanu na przykładzie województwa podkarpackiego i mazowieckiego / Włodzimierz Okrasa, Marek Cierpiał-Wolan // Optimum 2014, nr 3(69), s ROZWÓJ LOKALNY - BADANIE - POLSKA ; PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 30. G.502 Nowa regulacja rękojmi przy sprzedaży w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami : zmiany kodeksu cywilnego wprowadzone ustawą o prawach konsumenta / Jacek Krauss // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 3, s ZABEZPIECZENIE (PRAWO); KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO;

11 31. G.2595 Nowe wyzwania w obszarze tworzenia wartości dla klienta : proces współkreowania wartości z perspektywy klienta / Paweł Bartkowiak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s WARTOŚĆ DLA KLIENTA; KLIENCI - BADANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE; 32. G.2630 Obciążenie strony kosztami postępowania przed organami podatkowymi / Rafał Bernat // Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 3, s PODATEK - ZAGADNIENIA; 33. G.2595 Outsourcing strategiczny : współczesna opcja rozwoju przedsiębiorstwa / Adam Weinert // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s PRZEDSIĘBIORSTWO - OUTSOURCING; OUTSOURCING; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ;

12 34. F.1035 Podatki środowiskowe i podział na grupy podatków według metodyki Eurostatu / Jerzy Śleszyński // Optimum 2014, nr 3(69), s RACHUNKOWOŚĆ NARODOWA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA; PODATEK - BADANIE; 35. G.1902 Podatkowe aspekty obrotu wirtualnymi walutami / Joanna Prokurat // Przegląd Podatkowy 2015, nr 3, s KRYPTOWALUTA; PODATEK; BITCOIN; 36. G.2630 Polityka pieniężna a stabilność rynków finansowych (na przykładzie polityki systemu rezerwy federalnej) / Jacek Zawirski // Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 3, s PIENIĄDZ - POLITYKA A STABILNOŚĆ FINANSOWA; BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (U.S.); 37. F.1035 Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu w polskich województwach / Adam Przybyłowski // Optimum 2014, nr 3(69), s

13 EKOROZWÓJ; ANALIZA FINANSOWA; TRANSPORT - POLSKA ; 38. F.1035 Pomiar zrównoważonej konsumpcji / Barbara Jaros // Optimum 2014, nr 3(69), s SPOŻYCIE; EKOROZWÓJ; 39. G.2595 Powiązanie działalności społecznie odpowiedzialnej ze strategią przedsiębiorstwa a wartość dla jego właścicieli oraz pozostałych interesariuszy / Piotr Ratajczak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; 40. G.502 Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu praw udziałowych w spółce kapitałowej / Bożena Turecka // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 3, s PRAWO PIERWOKUPU; SPÓŁKA KAPITAŁOWA; UDZIAŁY (SPÓŁKA) - PRAWO - POLSKA ;

14 41. G.2644 Produktywność a ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw : przypadek województwa łódzkiego / Piotr Gabrielczak, Tomasz Serwach // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKTYWNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE; ŁÓDZKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 42. G.2630 Próba oceny strategii ekspansji poprzez przejęcie na przykładzie transakcji Bosch Siemens i Zelmer / Adrian Wójtowicz // Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 3, s FUZJE; PRZEJĘCIA; ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; 43. F.26 Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej / Marek Walesiak // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 4, s NORMALIZACJA;

15 44. F.486 Rekomendacja U, wytyczne dystrybucyjne, projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej : szansa na zmianę praktyki zawierania i wykonywania ubezpieczeń grupowych / Marcin Orlicki // Prawo Asekuracyjne 2015, nr 1, s BANCASSURANCE; UBEZPIECZENIA - PRAWO - POLSKA; KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; 45. G.2595 Reputacja menedżera : znaczenie strategiczne : próba określenia kryteriów oceny / Krzysztof Gołata // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s REPUTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA; WIZERUNEK PRZEDSIĘBIORSTWA; KIEROWNICTWO; 46. G.2630 Ryzyko stopy procentowej długu Skarbu Państwa w Polsce / Tomasz Uryszek // Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 3, s RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ; DŁUGI PUBLICZNE - POLSKA;

16 47. G.2595 Skutki wyzwań z otoczenia dla zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem / Elżbieta Urbanowska-Sojkin // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE - ANALIZA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - EFEKTYWNOŚĆ; 48. F.1035 Struktura akcjonariatu spółki a atrakcyjność inwestycji na rynku akcji GPW w Warszawie / Jacek Marcinkiewicz, Jarosław Kilon // Optimum 2014, nr 3(69), s RYNEK KAPITAŁOWY ; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); INWESTYCJE - EFEKTYWNOŚĆ; AKCJONARIUSZE; 49. F.26 Strukturalne modele szeregów czasowych w estymacji stopy bezrobocia w dezagregacji na województwa, płeć i wiek / Kamil Wilak // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 4, s STATYSTYKA MAŁYCH OBSZARÓW; ESTYMACJA PARAMETRÓW; MODELE LINIOWE (STATYSTYKA); BEZROBOCIE - BADANIE;

17 50. G.502 Swoboda dostępu do rynku a swoboda kontraktowania w kontekście zakazu "opłat półkowych" : stan aktualny / Igor B. Nestoruk // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 3, s KONKURENCJA NIEUCZCIWA - ZWALCZANIE - PRAWO - POLSKA; 51. G.2630 A SWOT analysis of new investments in brown coal deposits in Poland / Anna Monika Ziętera // Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 3, s ANALIZA SWOT; WĘGIEL - PRODUKCJA I HANDEL - POLSKA; 52. F.26 Symulacyjna ocena rozmiaru testu BDS / Witold Orzeszko // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 4, s METODA MONTE CARLO; SZEREGI CZASOWE - MODELE; METODY SYMULACJI;

18 53. G.2644 Umiędzynarodowienie sektora mid-tech na przykładzie wymiany handlowej sektora samochodowego w Polsce w latach / Bartosz Michalski // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s HANDEL ZAGRANICZNY; PRZEWAGA KOMPARATYWNA (HANDEL MIĘDZYNARODOWY); KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY - POLSKA; 54. F.1035 Uwarunkowania etycznych postaw producentów żywności / Natalia Niklińska, Henryk Wnorowski // Optimum 2014, nr 3(69), s ŻYWNOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO; KONSUMENCI - OCHRONA; ETYKA; 55. G.2644 Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych / Liwiusz Wojciechowski, Judyta Lubacha-Sember // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE, POLSKIE; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE;

19 56. G.2586 Wpływ eko-trendu na komunikację z nabywcami / Ilona Bondos // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 4(9), s KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; SPOŻYCIE; MARKETING EKOLOGICZNY; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; 57. G.2630 Wpływ podatku od spadków i darowizn na kształtowanie się dochodów własnych gminy na przykładzie wybranych gmin / Daria Królak // Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 3, s FINANSE LOKALNE; PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN; 58. G.2595 Wybory strategiczne podczas odnowy przedsiębiorstwa / Bogusław Hajdasz // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; INNOWACJE;

20 59. F.1035 Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju : polskie doświadczenia / Tadeusz Borys // Optimum 2014, nr 3(69), s ROZWÓJ GOSPODARCZY - BADANIA; EKOROZWÓJ; POMIAR; 60. G.1524 Wykorzystanie miar syntetycznych do konstrukcji regionalnego wskaźnika koniunktury / Rafał Warżała // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 3, s KONIUNKTURA GOSPODARCZA - BADANIE; 61. G.2644 Wykorzystanie możliwości rozwoju międzynarodowego : przykład Grupy Kapitałowej Sokołów SA / Ireneusz Janiuk, Mirosław Jarosiński // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s GLOBALIZACJA; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA;

21 62. G.2644 Zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw jako skutek działalności gospodarczej / Halina Nakonieczna-Kisiel // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW; ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - POLSKA; 63. G.2630 Zarządzanie długiem publicznym jako ważny instrument polityki państwa / Kamil Borowski // Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 3, s FINANSE PUBLICZNE - POLSKA ; DŁUGI PUBLICZNE - POLSKA; BUDŻET PAŃSTWA - DEFICYT; 64. G.2595 Zasoby relacyjne : konceptualizacja pojęcia w świetle zasobowej teorii przedsiębiorstwa / Bartosz Deszczyński // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI; PRZEDSIĘBIORSTWO - TEORIA; KONKURENCYJNOŚĆ;

22 65. G.1524 Zastosowanie metody wzorca rozwoju Hellwiga do badania sektora kultury w miastach wojewódzkich / Beata Namyślak // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 3, s KULTURA; KULTURA - POLSKA; 66. F.1035 Zbieżność poziomu rozwoju województw Polski w kontekście kształtowania ładu instytucjonalnego / Ewa Kusideł // Optimum 2014, nr 3(69), s KONWERGENCJA (EKONOMIA); WOJEWÓDZTWA - POLSKA ; 67. F.1035,,Zielona gospodarka i gospodarka oparta na wiedzy a rozwój trwały / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk // Optimum 2014, nr 3(69), s ZIELONA GOSPODARKA; EKOROZWÓJ; GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY; 68. G.1902 Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych : ewolucja, rewolucja, czy jakościowa

23 zmiana standardów postępowania? / Dariusz Strzelec // Przegląd Podatkowy 2015, nr 3, s DOCHODY NIEUJAWNIONE - PODATEK - POLSKA ; DOCHODY NIEUJAWNIONE - PRAWO - POLSKA ; PODATEK DOCHODOWY - POLSKA; 69. G.2644 Znaczenie działalności eksportowej dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego : wyniki badania ankietowego / Agnieszka Kłysik-Uryszek, Tomasz Serwach // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKTYWNOŚĆ; EKSPORT; UCZENIE SIĘ PRZEZ EKSPORT; ŁÓDZKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 70. G.2595 Zwinne zarządzanie projektami jako elastyczne narzędzie strategii konkurowania poprzez innowację / Tomasz Kopczyński // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; INNOWACJE; KONKURENCYJNOŚĆ;

24 71. G.2595 Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia / Maja Sajdak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE; PRZEDSIĘBIORSTWO;

25 Artykuły z pozostałych czasopism gromadzonych przez CB NBP 72. G lat obowiązywania ustawy o rachunkowości / Bożena Lisiecka-Zając // Rachunkowość 2015, vol. 66, nr 2, s RACHUNKOWOŚĆ - PRAWO - POLSKA; 73. G.1185 Aby zwiększyć wydajność, pozwól ludziom pracować w domu : Nicholasa Bloom / rozm. Scott Berinato // Harvard Business Review Polska 2015, nr 4, s PRODUKTYWNOŚĆ PRACY; 74. F.1 Aktywne programy rynku pracy : szacunki funkcji dopasowań dla Polski z wykorzystywaniem danych regionalnych / Marcin Woźniak // Ekonomista 2015, vol. 115, nr 1, s BEZROBOCIE - PRZECIWDZIAŁANIE; POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA BADANIA; ZAWÓD - AKTYWNOŚĆ;

26 75. G.2514 Archiwizacja e-dokumentów / Andrzej Guzik // Człowiek i Dokumenty 2015, nr 36, s DOKUMENTY ELEKTRONICZNE; DOKUMENTY ELEKTRONICZNE - ARCHIWIZACJA; 76. H.35 Atena.Hight Performance service : twoje polisy w strefie zysku // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s UBEZPIECZENIA ; UBEZPIECZENIA A INTERNET; INTERNET - STOSOWANIE; 77. G.2138 Banki centralne psują dziś gospodarkę : wywiad z Andrzeja Rzońcą / Krystyna Doliniak // Forbes 2015, nr 4, s BANKI CENTRALNE A STABILNOŚĆ FINANSOWA; BANKOWOŚĆ A POLITYKA; POLSKA A EURO; 78. G.2645 Banki manipulują rynkiem Forex / Damian Chmiel // Forex Times 2015, nr 1, s

27 FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; RYNEK WALUTOWY; MAKLERZY GIEŁDOWI; 79. F.487 Banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce - podobieństwa i różnice / Teresa Orzeszko // Bezpieczny Bank 2014, nr 4, s BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; BANKOWOŚĆ - POLSKA ; SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE A BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE - POLSKA; 80. H.35 Bezpieczna konfiguracja urządzeń mobilnych // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s SMARTFONY; PRZEDSIĘBIORSTWO - INFORMATYKA; 81. F.1 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle Polski : struktura działowa i przestrzenna / Anna Tobolska // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 5, s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - POLSKA; PRZEMYSŁ - INWESTYCJE; PRZEMYSŁ - POLSKA ;

28 82. G.1916 Bierna reprezentacja spółki kapitałowej / Stanisław Sołtysiński // Monitor Prawniczy 2015, vol. 23, dod. do nr 7 Dylematy spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, s SPÓŁKA KAPITAŁOWA; SPÓŁKA KAPITAŁOWA - PRAWO - POLSKA; 83. G.2530 Biznes i edukacja : synergia dla dobra gospodarki / Karol Materna // Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 2015, nr 1, s BIZNES I EDUKACJA - POLSKA ; EDUKACJA EKONOMICZNA - POLSKA ; 84. H.35 Biznes jest dla ludzi // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s KAPITAŁ LUDZKI; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA;

29 85. H.35...bo w bilansie wszystko gra / Barbara Garlacz // Gazeta Bankowa 2015, nr 3, s. 32. FRANK SZWAJCARSKI; KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; 86. G.2530 Budowanie wartości firmy przez CSR / Jan Mazurek // Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 2015, nr 1, s ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY - STUDIA PRZYPADKÓW; 87. G.1185 Być coachem toksycznego lidera / Manfred F.R. Kets de Vries // Harvard Business Review Polska 2015, nr 4, s , KIEROWNICTWO - PSYCHOLOGIA; OSOBOWOŚĆ; COACHING; 88. G.570 Cechy decydujące o wartości rynkowej wiedzy chronionej / Andrzej Masiarek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 3, s

30 WIEDZA - ASPEKT EKONOMICZNY; INNOWACJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE; 89. H.35 Cicha transformacja m-bankowości w mobilne wallety to początek zmian / Lech Piesik // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s BANKOWOŚĆ MOBILNA; 90. H.35 Cichociemny lobbing / Longina Grzegórska-Szpyt // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s LOBBING - POLSKA; LOBBING; 91. G.700 Co przyniesie ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów? / Radosław Plonka // Home & Market 2015, nr 2, s KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; KONKURENCJA - OCHRONA - POLSKA;

31 92. G.2645 Co z tym złotem? / Bartłomiej Knichnicki // Forex Times 2015, nr 1, s ZŁOTO - CENY - PROGNOZOWANIE; ZŁOTO - CENY; 93. G.700 Co zrobić, żeby wciąż się rozwijać? / Elżbieta Micigolska-Turczyk // Home & Market 2015, nr 2, s PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - FINANSOWANIE; 94. H.35 Comarch Exchange Trading // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s GIEŁDA - INDEKSY; GIEŁDA; INFORMATYKA - STOSOWANIE; 95. H.35 Comarch Loyalty for Banking : system lojalnościowy stworzony dla instytucji finansowych // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE; BANKI A KLIENCI;

32 96. G.570 Construction contract as a key issue of the investment process / Renata Kozik, Agnieszka Leśniak, Edyta Plebankiewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 3, s BUDOWNICTWO - INWESTYCJE; 97. G.1655 Corporate governance in the perspective of shareholder structure / Maria Aluchna // Przegląd Organizacji 2014, nr 9, s NADZÓR KORPORACYJNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA; 98. H.35 CreditOnLine : kredyt prawdziwie internetowy // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s BANKOWOŚĆ INTERNETOWA; KREDYT BANKOWY; 99. G.2583 Czas szukać szczęścia gdzie indziej / Michał Duszczyk // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 10, s

33 HANDEL ELEKTRONICZNY - POLSKA; 100. G.2583 Czy Chiny schodzą wreszcie na ziemię? / Brain Bremner// Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 10, s CHINY - GOSPODARKA ; WZROST GOSPODARCZY - CHINY; 101. H.35 Czy dwa plus dwa równa się cztery? : nie / Jacek Krzemiński // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s ENERGETYKA - POLSKA; 102. G.700 Czy nasz kraj zyska miano e-polski? / Magdalena Urbańska // Home & Market 2015, nr 2, s. 95. INTERNET - POLSKA;

34 103. H.35 Czy podać też kawę (F)frankowi? / Grzegorz Szulczewski // Gazeta Bankowa 2015, nr 3, s. 46. KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; FRANK SZWAJCARSKI; 104. F.1 Czy w gospodarce usług możliwa jest nieuznaniowa aktywna polityka makroekonomiczna? / Adam Lipowski // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 6, s MAKROEKONOMIA; PIENIĄDZ - POLITYKA; 105. G.2530 Czy za niewiedzę i beztroskę przyjdzie zapłacić? // Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 2015, nr 1, s EDUKACJA EKONOMICZNA - POLSKA ; EMERYTURA - POLSKA ; 106. G.700 Decyzja SNB zaskoczyła nawet profesjonalistów / Daniel Kostecki // Home & Market 2015, nr 2, s. 63.

35 FRANK SZWAJCARSKI; 107. F.1124 Decyzja z art. 25n ust. 1 ustawy - Prawo bankowe / Michał Torończak // Monitor Prawa Bankowego 2015, nr 4, s BANKI - PRAWO - ZAGADNIENIA - POLSKA; KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA); FINANSE - INSTYTUCJE - NADZÓR; 108. F.1 Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich - przegląd wyników badań / Marian Goryniam Piotr Trąpczyński // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 5, s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE; INWESTYCJE - EFEKTYWNOŚĆ; 109. F.487 Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce / Zbigniew Krysiak, Urszula Krysiak // Bezpieczny Bank 2014, nr 1, s BANKI - PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; BANKI - FINANSE - ZARZĄDZANIE; PŁYNNOŚĆ FINANSOWA - ZARZĄDZANIE;

36 110. G.2583 DHL chce być jak Allegro / Michał Duszczyk // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 10, s HANDEL ELEKTRONICZNY - POLSKA; 111. G.1185 Dlaczego piony funkcyjne firm napotykają problemy / Sven Kunisch, Gűnter Műller- Stewens, Andrew Campbell // Harvard Business Review Polska 2015, nr 4, s PRZEDSIĘBIORSTWO - ORGANIZACJA; 112. G.1185 Dokąd zmierzają zintegrowane systemy informatyczne / Joanna Sieradzka // Harvard Business Review Polska 2015, nr 4, R SYSTEMY KLASY ERP; PODEJMOWANIE DECYZJI; 113. G.2514 Dokumenty a nielegalna migracja i bezpieczeństwo publiczne / Remigiusz Lewandowski // Człowiek i Dokumenty 2015, nr 36, s

37 IMIGRANCI NIELEGALNI; IMIGRANCI - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - POLSKA ; DOWÓD TOŻSAMOŚCI; 114. H.35 Dom jak gorący kartofel / Longina Grzegórska-Szpyt // Gazeta Bankowa 2015, nr FRANK SZWAJCARSKI; KREDYT HIPOTECZNY; BANKI A KLIENCI; WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKOWEJ - POLSKA ; 115. H.35 Dyskutujmy o euro rzetelnie / Adam Koronowski // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s. 16. POLSKA A EURO; 116. G.2583 Dzieciaki opuszczają dom / John Gittelsohn, Karen Weise, Prashant Gopal // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 10, s. 24,26. SOCJOLOGIA - ZAGADNIENIA; STANY ZJEDNOCZONE; MŁODZIEŻ - BADANIA;

38 117. G.700 E-commerce : co było, a co będzie? / Szymon Dobosz // Home & Market 2015, nr 2, s. 98. HANDEL ELEKTRONICZNY - POLSKA; 118. G.2514 E-podpis : rozwój, stagnacja czy upadek? / Wojciech Nowakowski //Człowiek i Dokumenty 2015, nr 36, s PODPIS ELEKTRONICZNY; PODPIS ELEKTRONICZNY - PRAWO - POLSKA; PODPIS ELEKTRONICZNY - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 119. H.35 e-polska potrzebuje resetu / Longina Gregórska-Szpyt // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s ADMINISTRACJA PUBLICZNA ELEKTRONICZNA - POLSKA; 120. G.2573 Efektywność operacji ilościowego luzowania w Stanach Zjednoczonych / Anna Malinowska // Finanse 2014, nr 1(7), s

39 PIENIĄDZ - POLITYKA - STANY ZJEDNOCZONE; QUANTITATIVE EASING; STOPA PROCENTOWA - STANY ZJEDNOCZONE; 121. G.2583 Emerytura z archiwum X / Mateusz Rzemek // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 10, s DOKUMENTY PRACOWNICZE; 122. G.1655 Etyczne aspekty działalności marketingowej banków jako element strategii CSR / Barbara Wojsznis, Izabela Stalończyk // Przegląd Organizacji 2014, nr 8, s BANKOWOŚĆ - ASPEKT ETYCZNY; BANKI - MARKETING; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; 123. H.35 Fair play dla naiwnych / Małgorzata Dygas // Gazeta Bankowa 2015, nr 3, s BANKI A KLIENCI; ETYKA; KREDYT WALUTOWY; FRANK SZWAJCARSKI; OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE;

40 124. H.35 Fair (play) Trade // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s FAIR TRADE; 125. H.35 Fantastyczny "plan Jakubiaka" / Wojciech Surmacz // Gazeta Bankowa 2015, nr 3, s KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; KREDYT WALUTOWY; FRANK SZWAJCARSKI; 126. H.35 Ferryt FrontEnd // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s KLIENCI - OBSŁUGA; INFORMATYKA - STOSOWANIE; 127. H.35 Finanse wymagają odpowiedniego otoczenia // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ;

41 128. H.35 Firmowa biżuteria / Sandra Borowiecka // Gazeta Bankowa 2015, nr 3, s SPONSORING; FINANSE A KULTURA; 129. G.2645 Formacje harmoniczne na rynku Forex / Paweł Perka // Forex Times 2015, nr 1, s CIĄG FIBONACCIEGO; RYNEK WALUTOWY; 130. H.35 Frankowicze z wszystkich banków, łączcie się? / Sandra Borowiecka // Gazeta Bankowa 2015, nr 3, s FRANK SZWAJCARSKI; KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; 131. H.35 FrontEnd : nowa jakość obsługi // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s BANK POCZTOWY; BANKI A KLIENCI; KLIENCI - OBSŁUGA; BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA;

42 132. G.2645 Fundamenty w kontekście oceny sytuacji na rynku / Adrian Kubowicz // Forex Times 2015, nr 1, s INWESTYCJE; TABELE, WYKRESY; 133. F.1 Gaz łupkowy w Polsce a "przekleństwo zasobów naturalnych" / Jakub Kronenberg // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 6, s GAZ ŁUPKOWY - POLSKA; RESOURCE CURSE; 134. G.2583 Gazowa riposta Brukseli / Anna Słojewska // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 10, s ,60. GAZ ZIEMNY - RYNEK; ROSJA A UNIA EUROPEJSKA; 135. H.35 Gdzie mieszkają frankowicze // Gazeta Bankowa 2015, nr 3, s. 39.

43 FRANK SZWAJCARSKI; KREDYT WALUTOWY; 136. G.700 Gorzki smak sukcesu? / Home & Market 2015, nr 2, s KOBIETY - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - BADANIE - POLSKA; 137. G.2138 Grecja - tragedia trwa / Tomasz Jóźwik // Forbes 2015, nr 4, s GRECJA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 138. G.2645 HFT Brokers : stworzony przez Traderów dla Traderów // Forex Times 2015, nr 2, s MAKLERZY; RYNEK WALUTOWY; INSTRUMENTY POCHODNE;

44 139. G.570 Historia COP na terenach świętokrzyskich / Sebastian Janus // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 3, s CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY (POLSKA); 140. G.2138 Idea Bank o krok od GPW / Pawel Zielewski // Forbes 2015, nr 4, s BANKI - POLSKA - STUDIA PRZYPADKÓW; BANKI GIEŁDOWE - POLSKA; IDEA BANK; 141. G.2645 Ile opcji w opcji binarnej? / Bartosz Bednarz // Forex Times 2015, nr 1, s OPCJE BINARNE (FINANSE); 142. F.487 Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie hiszpańskim / Romuald Szymczak, Jakub Kerlin // Bezpieczny Bank 2014, nr 1, s DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - HISZPANIA;

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25)

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 805 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) PODSTAWY FUNKCJONOWANIA RYNKU TURYSTYCZNEGO SZCZECIN 2014 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo