Pytania do testów egzaminacyjnych na II stopień Informatyka i ekonometria

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania do testów egzaminacyjnych na II stopień Informatyka i ekonometria"

Transkrypt

1 Pytania do testów egzaminacyjnych na II stopień Informatyka i ekonometria Treści podstawowe Ekonomia 1. Prawo Engla stwierdza, Ŝe 2. Dochodowa elastyczność popytu na dobro konsumpcyjne pokazuje 3. Popyt jest nieelastyczny, gdy wartość bezwzględna wskaźnika elastyczności jest 4. Przeciętny koszt całkowity 5. Przeciętny koszt zmienny 6. Koszty stałe to są 7. Koszt krańcowy 8. JeŜeli w doskonałej konkurencji w typowych warunkach koszt krańcowy rośnie wraz ze wzrostem produkcji ale jest mniejszy od ceny, to 9. W monopolu oferenta przychód krańcowy pokazuje 10. PKB to bieŝąca wartość rynkowa 11. Jeśli w danym kraju od dwóch lat, z roku na rok, rośnie nominalny PKB, to oznacza, Ŝe 12. Dezinflacja oznacza, Ŝe 13. Interwencjonizm państwowy jest prowadzony między innymi przy pomocy 14. Wszystkie z czynników, wymienionych w danym wariancie odpowiedzi, zwiększają inflację 15. W systemie stałych kursów walutowych bank centralny prowadzi interwencje walutowe co oznacza, Ŝe 16. W krótkim okresie, przy załoŝeniu doskonałej mobilności kapitału, stałości cen i stóp procentowych za granicą, ekspansja monetarna w systemie płynnych kursów walutowych prowadzi do 17. Jeśli w gospodarce występuje krzywa Phillipsa to 18. W krótkim okresie, przy załoŝeniu doskonałej mobilności kapitału, stałości cen i stóp procentowych za granicą, ekspansja fiskalna w systemie płynnych kursów walutowych moŝe spowodować dwa efekty wypychania, które polegają na tym, Ŝe 19. Stagflacja oznacza, Ŝe w tym samym czasie występuje 20. Zgodnie z definicją uznaje się, Ŝe w gospodarce rozpoczęła się recesja, gdy Prawo 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. uznaje za suwerena 2. Zgodnie z Konstytucją RP, inicjatywa ustawodawcza w zakresie przedstawienia projektu budŝetu państwa przysługuje wyłącznie 3. Zgodnie z Konstytucją RP, skargę konstytucyjną moŝe wnieść 4. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są, zgodnie z zasadą hierarchiczności tych źródeł 5. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a takŝe za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem przed: 6. Instytucja kontrasygnaty polega na tym, iŝ akty urzędowe Prezydenta RP wymagają dla swojej waŝności podpisu 7. Do prawnych form działania administracji nie naleŝy 8. Akt administracyjny nie zawiera 9. Na treść stosunku cywilnoprawnego składają się 10. Stosunki cywilnoprawne charakteryzują się 11. Do zawarcia umowy realnej niezbędne jest 12. Zdolność prawną osoba fizyczna nabywa 13. Nie posiadają Ŝadnej zdolność do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 1

2 14. Pełnomocnictwo do sprzedaŝy nieruchomości musi być udzielone 15. Wady oświadczenia woli skutkujące niewaŝnością względną to 16. Roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu przedawnia się po 17. Podstawowy okres przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 18. Zobowiązanie, w którym roszczenie się przedawniło 19. DłuŜnik wykonuje zobowiązanie 20. Solidarność dłuŝników dwóch dłuŝników w zakresie zapłaty sumy pienięŝnej polega na tym, Ŝe Zarządzanie 1. Cechą właściwą struktury organizacyjnej nie jest 2. Delegowanie kompetencji polega na 3. Funkcją kultury organizacyjnej nie jest 4. Do grupy teorii treści w ramach teorii motywowania zalicza się 5. Za główną wadę struktury liniowej naleŝy uznać 6. Autorytarny (dyrektywny) styl kierowania naleŝy stosować przede wszystkim, gdy 7. Cechą organizacji w społeczeństwie o duŝym dystansie do władzy nie jest z reguły 8. Rozpiętość kierowania 9. Elementem organizacji nie są 10. Segment otoczenia obejmujący m.in. wysokość stóp procentowych, inflację i kursy walut, to 11. Zarządzanie jako proces nie obejmuje 12. Ostatnim etapem w cyklu Ŝycia organizacji jest 13. Powszechnie wykorzystywaną metodą analizy strategicznej jest 14. Do ról kierowniczych wg Mintzberga nie zaliczamy 15. Premia przewidziana w regulaminie wynagradzania jest bodźcem 16. Zaletą struktury płaskiej jest 17. Wadą działań zespołowych jest 18. Przyczyną sprawczą działań ludzi w organizacji zgodnie z teorią Maslowa są 19. Kontrola polegająca na sprawdzaniu przesłanek i planów przed rozpoczęciem działania to kontrola 20. Własnością struktury macierzowej jest Informatyka ekonomiczna 1. W obiektach gospodarczych wyróŝniamy następujące podstawowe układy/podsystemy 2. Podstawą procesowego ujęcia gospodarczych systemów informacyjnych m.in. jest 3. Na podstawie kryterium generacji systemu wyróŝniamy m.in. systemy informacyjne 4. Łatwość udostępniania danych w systemach klasy SIK/EIS m.in. zapewniają 5. NajwaŜniejszymi technologiami stosowanymi w systemach klasy SIK/EIS m.in. są 6. Takie technologie jak OLAP, hurtownia danych czy drąŝenie danych są uŝywane w systemach 7. Zasilanie hurtowni danych danymi z systemów transakcyjnych realizuje się narzędziami typu 8. Data marts to 9. Zaletą indywidualnych systemów informacyjnych m.in. jest 10. Wadą powielarnych systemów informacyjnych m.in. jest 11. NajwaŜniejsze cechy gospodarczych systemów informacyjnych klasy ERP to m.in. 12. Strategiczne dopasowanie IT polega m.in. na 13. W wyniku analizy stanu obecnego systemu informacyjnego firmy powstaje model 14. W metodzie ekonomiki informacji przy wyborze systemu jego względną wartość ocenia się w 2

3 15. Przykładowy program narzędziowy to 16. Tabele przestawne w arkuszu kalkulacyjnym słuŝą przede wszystkim do 17. Do podstawowych obszarów wspomaganych aplikacjami pracy grupowej zaliczyć moŝemy 18. Jedną z cech komputerów klasy mainframe jest dostępność (availability) na poziomie 19. Funkcjami systemu informacyjnego wytwarzania obiektu gospodarczego m.in. są 20. Koncepcje i standardy APICS są podstawą dla systemów Rachunkowość 1. Spośród wymienionych podmiotów do prowadzenia rachunkowości zobowiązane są bez względu na wielkość osiąganych przychodów 2. Do zdarzeń mieszczących się w przedmiocie rachunkowości moŝna zaliczyć 3. Kapitał własny informuje między innymi o tym w jakim stopniu majątek jednostki sfinansowali 4. Aby składnik majątku mógł być uznany za aktywa jednostki powinien 5. Do aktywów obrotowych zalicza się 6. Do kapitałów samofinansowania zalicza się 7. Kapitałem powierzonym jest 8. Zobowiązania to zdarzenia, które w wartości nominalnej spowodują w przyszłości 9. Wykazywanie w rachunkowości zdarzeń według połączonych jednorodnych cech to efekt stosowania metody rachunkowości 10. Dziennik to księga rachunkowa, w której zdarzenia muszą być ujmowane w porządku 11. Księga główna to księga rachunkowa, w której zdarzenia muszą być ujmowane w porządku 12. W wyniku podzielności poziomej konta mogą powstać konta 13. W wyniku podzielności pionowej konta mogą powstać konta 14. Na koncie Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami moŝe wystąpić saldo 15. Przykładem konta niebilansowego jest konto 16. Saldo konta Przychody ze sprzedaŝy towarów na 30 września, przy załoŝeniu, Ŝe rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym oznacza 17. Błędy w zewnętrznych dowodach księgowych moŝna poprawić przez 18. Istotą poprawy błędów księgowych z wykorzystaniem storna czarnego jest stosowanie 19. Wykazywanie w księgach rachunkowych przychodów momencie ich osiągnięcia, niezaleŝnie od daty zapłaty, jest wyrazem stosowania zasady 20. Zasada ciągłości wiąŝe się z koniecznością: Finanse 1. Do dochodów publicznych nie naleŝą wpływy z 2. Deficyt budŝetu państwa jest równy 3. BudŜet państwa nie pełni funkcji 4. W konstrukcji polskiego budŝetu państwa przestrzegana jest następująca zasada budŝetowa 5. Z punktu widzenia prawa funduszem celowym nie jest 6. Do instrumentów polityki pienięŝnej nie naleŝy 7. Pieniądz nie pełni funkcji 8. Funduszem publicznym nie jest 9. Do lokalnego poziomu rządowej administracji skarbowej naleŝą 10. Zakup akcji spółek przez skarb państwa naleŝy do następującej grupy wydatków publicznych 11. Do cech dóbr publicznych nie naleŝy 12. Cechy międzynarodowego systemu finansowego to 13. Kupno akcji związane jest głównie z 14. Instrumentami rynku pienięŝnego są 15. Instrumentami pochodnymi są 16. Inwestycje to 17. Krzywa Laffera ukazuje 3

4 18. Dewizami nie są 19. Stopą procentową określającą minimalne oprocentowanie uŝywane w operacjach otwartego rynku jest stopa 20. Do funkcji polityki fiskalnej nie naleŝy Przedmioty kierunkowe Statystyka opisowa i ekonomiczna 1. Cechy mierzalne są to 2. Próba reprezentatywna musi być 3. Cel badania statystycznego 4. Materiał statystyczny grupujemy gdy 5. Wskaźnik struktury to 6. Parametry statystyczne słuŝą do 7. Miary przeciętne charakteryzują 8. Średnią arytmetyczną waŝoną wyznacza się w 9. Mediana jest to wartość cechy która 10. Czy prawdziwe jest stwierdzenie "suma odchyleń poszczególnych wartości od średniej arytmetycznej jest równa zero" 11. Współczynnik skośności przyjmuje wartości 12. Do porównywania zmienności w dwóch zbiorowościach wykorzystuje się 13. Korelacja dodatnia dwóch cech oznacza 14. Współczynnik korelacji rang Spearmana słuŝy do pomiaru zaleŝności w przypadku 15. Czy dwie liczby o róŝnych znakach mogą być współczynnikami prostych regresji w tej samej populacji 16. Współczynnik zbieŝności słuŝy do 17. Ujemna wartość współczynnika regresji ay oznacza Ŝe 18. Współczynnik korelacji jest 19. Metoda najmniejszych kwadratów słuŝy do 20. Indeks mierzący zmiany produkcji w lipcu w porównaniu ze styczniem wynosi Oznacza to, Ŝe Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 1. Zbiór zdarzeń losowych jest to: 2. Błąd I rodzaju polega na: 3. Metoda Największej Wiarogodności słuŝy do: 4. Z lematu Neymana Pearsona korzysta się przy: 5. Test najmocniejszy to test 6. Jaki jest rozkład graniczny statystyki średnia arytmetyczna? 7. Zmienne losowe dyskretne charakteryzuje się za pomocą: 8. Wariancja róŝnicy niezaleŝnych zmiennych losowych jest równa: 9. Rozkład częstości sukcesu w przypadku duŝej liczby doświadczeń moŝna przybliŝać: 10. Dyskretne zmienne losowe X i Y są niezaleŝne jeśli: 11. Współczynnik korelacji między zmiennymi X I Y jest to: 12. Kowariancja niezaleŝnych zmiennych losowych jest równa: 13. Wariancja zmiennej losowej Y=aX jest równa: 14. Zmienne losowe X i Y są niezaleŝne. X-N(2,1), Y-N(0,2). Zmienna losowa X+Y ma rozkład: 15. Termin "statystyka" oznacza: 16. Próba statystyczna prosta to: 17. Statystyka testowa to: 4

5 18. Estymator jest to: 19. Estymator efektywny to: 20. Jaki jest "najlepszy" estymator wartości oczekiwanej? Ekonometria 1. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów jest stosowana do szacowania modelu 2. Etapy budowy modelu ekonometrycznego występują w następującej kolejności 3. Do opisu produkcji pewnego gospodarstwa rolnego zaproponowano wstępnie 4 zmienne: X 1 zatrudnienie, X 2 powierzchnia gruntów rolnych, X 3 wartość parku maszynowego, X 4 zuŝycie nawozów mineralnych. W okresie badanym powierzchnia gruntów rolnych nie zmieniła się. Która zmienna jest nieprzydatna do opisu poziomu produkcji gospodarstwa 4. Najlepsza kombinacja spośród 6 potencjalnych zmiennych objaśniających wynosi 3 zmienne (nie wiadomo które). W celu wybrania zmiennych objaśniających do modelu za pomocą metody pojemności informacji naleŝy obliczyć następujące liczbę integralnych pojemności informacji 5. W celu wybrania zmiennych objaśniających do modelu spośród trzech potencjalnych zmiennych objaśniających za pomocą metody pojemności informacji naleŝy obliczyć następującą liczbę integralnych pojemności informacji 6. Dobra zmienna objaśniająca powinna być 7. Od marca 2009 r. do kwietnia 2010 r. (przez 14 miesięcy) w spółce PYRA SA. badano zaleŝność zuŝycia surowca (S w tonach) od wielkości produkcji (P w kg) w danym miesiącu. Oszacowano model opisujący tę zaleŝność: S = 0,5P + 5. W czerwcu 2010 r. przewiduje się produkcję na poziomie 2 ton. Jakiego naleŝy się spodziewać zuŝycia surowca? 8. Na podstawie modelu Y = 2 + 3X 1 + 4X 2 obliczono reszty (bez ostatniej): 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 2, 7, -5, 1, 2. Ostatnia reszta wynosi 9. W standardowym modelu liniowym reszty posiadają następującą własność 10. Aby moŝna było stosować klasyczną metodę najmniejszych kwadratów rząd macierzy obserwacji X musi spełniać następujący warunek (n liczba obserwacji, k liczba szacowanych parametrów) 11. O najlepszym dopasowaniu modelu ekonometrycznego o postaci Y = a 0 + a 1 X 1 + a 2 X 2 + ε do danych empirycznych, świadczy 12. Oszacowano następujący model Y = 3X 1 + 4X 2 0,2X Błędy ocen parametrów wynoszą odpowiednio: 1,5; 1; 0,15; 3, zaś t* = 2,05. Nieistotne są zmienne objaśniające 13. Dla modelu ekonometrycznego o postaci Y = a 1 X 1 + a 2 X 2 + a 0 + ε współczynnik determinacji (R 2 ) i zbieŝności (ϕ 2 ) mogą przyjąć następujące wartości jednocześnie 14. Współczynnik determinacji równy 1,1 świadczy o 15. W trzech modelach przeprowadzono badanie losowości reszt za pomocą testu długości serii ( a oznacza resztę dodatnią, b ujemną). Tylko w jednym modelu reszty są nielosowe, a mianowicie w modelu 16. Test Durbina-Watsona słuŝy do badania następującej własności rozkładu składnika losowego 17. Test Goldfelda-Quandta słuŝy do badania następującej własności rozkładu składnika losowego 18. Test Hellwiga słuŝy do badania następującej własności rozkładu składnika losowego 19. Test liczby serii słuŝy do badania następującej własności rozkładu składnika losowego 20. Warunek stosowania testu Durbina-Watsona Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 1. Zarówno kapitał początkowy, jak i odsetki podlegają oprocentowaniu 2. Stopa uwzględniająca skutki inflacji to 3. Jeśli okres wpłat wkładów oszczędnościowych jest równy okresowi kapitalizacji (przy załoŝeniu, Ŝe jest róŝny od okresu stopy procentowej) wówczas chcąc policzyć wartość przyszłą wkładów naleŝy wyznaczyć 4. Jeśli okres wpłat wkładów oszczędnościowych jest większy od okresu kapitalizacji wówczas chcąc policzyć wartość przyszłą wkładów naleŝy wyznaczyć 5. Jeśli okres wpłat wkładów oszczędnościowych jest mniejszy od okresu kapitalizacji wówczas 5

6 chcąc policzyć wartość przyszłą wkładów naleŝy wyznaczyć najpierw 6. Przy spłacie długu (np.kredytu) w równych ratach (zakładając stałe oprocentowanie w całym okresie spłaty) 7. Spłata długu w równych ratach kapitałowych (zakładając stałe oprocentowanie w całym okresie spłaty) oznacza, Ŝe 8. Kupując na rynku wtórnym dwuletnią obligację o stałym oprocentowaniu wynoszącym 6% i stopie zwrotu wynoszącej 8%, wiadomo jest, Ŝe 9. Wartość końcowa lokaty w wysokości 1000 zł złoŝonej na pól roku w banku przy stopie oprocentowania 6% i kapitalizacji prostej będzie wynosiła 10. Bank oferuje stopę nominalną 12% z kapitalizacją złoŝoną kwartalną. Klient banku postanawia wpłacać z końcem kaŝdego miesiąca 200 zł przez 4 lata. Jaka stopa będzie stosowana do naliczania odsetek? 11. Bank oferuje stopę nominalną 12% z kapitalizacją złoŝoną roczną. Klient banku postanawia wpłacać z końcem kaŝdego półrocza 400 zł przez 3 lata. Jaka stopa będzie stosowana do naliczania odsetek? 12. Bank oferuje stopę nominalną 8% z kapitalizacją złoŝoną półroczną. Klient banku postanawia wpłacać z końcem kaŝdego kwartału 300 zł przez 5 lat. Jaka stopa będzie stosowana do naliczania odsetek? 13. Bank oferuje stopę nominalną 10% z kapitalizacją złoŝoną kwartalną. Klient banku postanawia wpłacać z końcem kaŝdego półrocza 400 zł przez 5 lat. Jaka stopa będzie stosowana do naliczania odsetek? 14. Bank oferuje stopę nominalną 10% z kapitalizacją złoŝoną miesięczną. Klient banku postanawia wpłacać z końcem kaŝdego półrocza 200 zł przez 6 lat. Jaka stopa będzie stosowana do naliczania odsetek? 15. Klient banku postanawia na koniec miesiąca przez rok wpłacać po 100 zł. Bank oferuje stopę nominalną 12%, kapitalizację złoŝoną miesięczną. Ile zgromadzi klient banku na koniec roku? 16. Analizowany jest kredyt o wartości nominalnej zł, spłacany przez 10 miesięcy (spłata na koniec kaŝdego miesiąca) malejącymi płatnościami, oprocentowanie 12%, kapitalizacja złoŝona miesięczna. Ile wyniosą odsetki w pierwszej racie? 17. Zgromadzony został kapitał w wysokości zł. Instytucja finansowa oferuje stopę nominalną 10%, kapitalizację roczną. Jaką maksymalną rentę wieczystą z dołu moŝna pobierać z tego kapitału? 18. Rentą pewną nazywamy 19. W rachunku renty kapitałowej 20. Kredyt w wysokości 12000zł spłacany jest w 10 miesięcznych ratach malejących. Oprocentowanie nominalne wynosi 12%. Wysokość raty kapitałowej będzie równa Badania operacyjne 1. Ile rozwiązań moŝe mieć zadanie programowania liniowego (zmienne rzeczywiste)? 2. Ile rozwiązań moŝe mieć zadanie programowania liniowego całkowitoliczbowe? 3. Której właściwości nie ma gradient funkcji celu? 4. Zbiór rozwiązań dopuszczalnych w zadaniu programowania liniowego nie moŝe 5. Co to jest rozwiązanie alternatywne zadania programowania liniowego? 6. Który warunek nie jest warunkiem stopu algorytmu Simplex? 7. Jak rozpoznać istnienie rozwiązań alternatywnych w algorytmie Simplex? 8. JeŜeli zadanie programowania liniowego nie posiada rozwiązania, to znaczy Ŝe 9. W jakim celu nie przeprowadza się analizy wraŝliwości rozwiązania zadania produkcyjnego programowania liniowego? 10. Co to jest zadanie dualne do zadania programowania liniowego? 11. Co to jest cena dualna? 12. Gdzie w algorytmie Simplex znajduje się rozwiązanie zadania dualnego? 13. Firma zajmująca się wytwarzaniem konstrukcji zbrojeniowych musi ustalić w jaki sposób pociąć metalowe pręty. Pomocnym w rozwiązaniu tego problemu moŝe być 14. Co to są decyzje dopuszczalne? 15. Co to jest rozwiązanie zdegenerowane? 16. Chcąc optymalnie przydzielić osoby do stanowisk pracy moŝna skorzystać z 6

7 17. Popularnym narzędziem słuŝącym do rozwiązywania zadań programowania liniowego jest 18. Algorytm optymalizacji nieliniowej to 19. Wyznaczenie najbliŝszej odległości punktu (0,0) do paraboli to problem optymalizacji 20. Gradient funkcji 3 zmiennych w punkcie jest Programowanie komputerowe 1. Tablica jest strukturą danych zawierającą 2. Graficzny sposób przedstawiania algorytmu rozwiązania zadania to 3. Kompilacja jest to 4. Kod źródłowy jest to 5. Programowanie polega na 6. Język wewnętrzny jest to 7. Przykładowy język maszynowy to 8. Programowanie strukturalne 9. Przykładowy język programowania strukturalnego to 10. Przykładowy język programowania obiektowego to 11. Typy danych porządkowe to 12. Strukturalne typy danych to 13. Pole rekordu nie moŝe być m.in. typu 14. Rekord jest to struktura danych, która słuŝy do 15. W definicji procedury poza jej nazwą naleŝy podać 16. Instrukcja warunkowa jest to 17. Niedeterministyczna instrukcja iteracyjna jest to 18. Cechy charakterystyczne oraz wyróŝniające programowanie obiektowe to 19. Klasa obiektów jest to 20. W programowaniu obiektowym operacja pozwalająca na stworzeniu nowej klasy na podstawie innej juŝ istniejącej klasy to Projektowanie systemów informatycznych 1. Podstawowa (klasyczna) metodyka projektowania systemów informatycznych to 2. Cykl Ŝycia systemu określa 3. Podstawą do analizy systemu są 4. "Zwinna" metodyka projektowania, to taka, która 5. UML to przede wszystkim 6. Strategia informatyzacji firmy powinna zawierać przede wszystkim 7. Integracja w systemach informatycznych odbywa się 8. Głównym problemem wdraŝania systemów informatycznych jest 9. UŜytkownicy końcowi systemu informatycznego odpowiadają za 10. Analiza obiegu informacji w firmie jest podstawą do określenia 11. Diagram przypadków uŝycia prezentuje 12. Relacyjny model bazy danych zapewnia 13. Granica systemu to umowne określenie 14. Projektowanie interfejsu uŝytkownika wymaga 15. Model logiczny i model fizyczny bazy danych to 16. Atrybuty klasyfikacyjne to 17. Systemy powielarne są lepsze od dedykowanych, gdyŝ 18. Format danej określamy 19. Obiekt w strukturze informacyjnej posiada zawsze 20. Liczbę wystąpień obiektu moŝna określić 7

8 Bazy danych 1. Powszechnie wykorzystywanym modelem danych w aktualnych aplikacjach wspomagających zarządzanie jest 2. Operatorami algebry relacji są 3. Polecenie "Select * from tabela" umoŝliwia 4. Kategoriami wykorzystywanymi w modelu związków encji są 5. Normalizacja modelu relacyjnego dotyczy 6. Architektura wykorzystywana w systemach zarządzania BD obejmuje poziomy 7. Tabela jest podstawową kategorią stosowaną w modelu 8. Język SQL jest językiem 9. Systemy baz danych mogą 10. Poufność BD oznacza: 11. Operator algebry relacji union (suma) oznacza 12. Polecenie Alter w języku SQL słuŝy do 13. Definiując parametry wyszukiwania w poleceniu Select języka SQL 14. Schemat wewnętrzny bazy danych dotyczy 15. Do postrelacyjnych modeli danych zaliczamy model 16. Do kluczowych właściwości transakcji zaliczamy m.in. 17. Bezpieczeństwo danych przechowywanych w bazie 18. Blokowanie dostępu do rekordów w tabeli 19. Zatwierdzanie transakcji dotyczy 20. Aktualizacja danych w bazie 8

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra/Zakład: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalność: Matematyka finansowa Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo