Pytania do testów egzaminacyjnych na II stopień Informatyka i ekonometria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania do testów egzaminacyjnych na II stopień Informatyka i ekonometria"

Transkrypt

1 Pytania do testów egzaminacyjnych na II stopień Informatyka i ekonometria Treści podstawowe Ekonomia 1. Prawo Engla stwierdza, Ŝe 2. Dochodowa elastyczność popytu na dobro konsumpcyjne pokazuje 3. Popyt jest nieelastyczny, gdy wartość bezwzględna wskaźnika elastyczności jest 4. Przeciętny koszt całkowity 5. Przeciętny koszt zmienny 6. Koszty stałe to są 7. Koszt krańcowy 8. JeŜeli w doskonałej konkurencji w typowych warunkach koszt krańcowy rośnie wraz ze wzrostem produkcji ale jest mniejszy od ceny, to 9. W monopolu oferenta przychód krańcowy pokazuje 10. PKB to bieŝąca wartość rynkowa 11. Jeśli w danym kraju od dwóch lat, z roku na rok, rośnie nominalny PKB, to oznacza, Ŝe 12. Dezinflacja oznacza, Ŝe 13. Interwencjonizm państwowy jest prowadzony między innymi przy pomocy 14. Wszystkie z czynników, wymienionych w danym wariancie odpowiedzi, zwiększają inflację 15. W systemie stałych kursów walutowych bank centralny prowadzi interwencje walutowe co oznacza, Ŝe 16. W krótkim okresie, przy załoŝeniu doskonałej mobilności kapitału, stałości cen i stóp procentowych za granicą, ekspansja monetarna w systemie płynnych kursów walutowych prowadzi do 17. Jeśli w gospodarce występuje krzywa Phillipsa to 18. W krótkim okresie, przy załoŝeniu doskonałej mobilności kapitału, stałości cen i stóp procentowych za granicą, ekspansja fiskalna w systemie płynnych kursów walutowych moŝe spowodować dwa efekty wypychania, które polegają na tym, Ŝe 19. Stagflacja oznacza, Ŝe w tym samym czasie występuje 20. Zgodnie z definicją uznaje się, Ŝe w gospodarce rozpoczęła się recesja, gdy Prawo 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. uznaje za suwerena 2. Zgodnie z Konstytucją RP, inicjatywa ustawodawcza w zakresie przedstawienia projektu budŝetu państwa przysługuje wyłącznie 3. Zgodnie z Konstytucją RP, skargę konstytucyjną moŝe wnieść 4. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są, zgodnie z zasadą hierarchiczności tych źródeł 5. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a takŝe za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem przed: 6. Instytucja kontrasygnaty polega na tym, iŝ akty urzędowe Prezydenta RP wymagają dla swojej waŝności podpisu 7. Do prawnych form działania administracji nie naleŝy 8. Akt administracyjny nie zawiera 9. Na treść stosunku cywilnoprawnego składają się 10. Stosunki cywilnoprawne charakteryzują się 11. Do zawarcia umowy realnej niezbędne jest 12. Zdolność prawną osoba fizyczna nabywa 13. Nie posiadają Ŝadnej zdolność do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 1

2 14. Pełnomocnictwo do sprzedaŝy nieruchomości musi być udzielone 15. Wady oświadczenia woli skutkujące niewaŝnością względną to 16. Roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu przedawnia się po 17. Podstawowy okres przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 18. Zobowiązanie, w którym roszczenie się przedawniło 19. DłuŜnik wykonuje zobowiązanie 20. Solidarność dłuŝników dwóch dłuŝników w zakresie zapłaty sumy pienięŝnej polega na tym, Ŝe Zarządzanie 1. Cechą właściwą struktury organizacyjnej nie jest 2. Delegowanie kompetencji polega na 3. Funkcją kultury organizacyjnej nie jest 4. Do grupy teorii treści w ramach teorii motywowania zalicza się 5. Za główną wadę struktury liniowej naleŝy uznać 6. Autorytarny (dyrektywny) styl kierowania naleŝy stosować przede wszystkim, gdy 7. Cechą organizacji w społeczeństwie o duŝym dystansie do władzy nie jest z reguły 8. Rozpiętość kierowania 9. Elementem organizacji nie są 10. Segment otoczenia obejmujący m.in. wysokość stóp procentowych, inflację i kursy walut, to 11. Zarządzanie jako proces nie obejmuje 12. Ostatnim etapem w cyklu Ŝycia organizacji jest 13. Powszechnie wykorzystywaną metodą analizy strategicznej jest 14. Do ról kierowniczych wg Mintzberga nie zaliczamy 15. Premia przewidziana w regulaminie wynagradzania jest bodźcem 16. Zaletą struktury płaskiej jest 17. Wadą działań zespołowych jest 18. Przyczyną sprawczą działań ludzi w organizacji zgodnie z teorią Maslowa są 19. Kontrola polegająca na sprawdzaniu przesłanek i planów przed rozpoczęciem działania to kontrola 20. Własnością struktury macierzowej jest Informatyka ekonomiczna 1. W obiektach gospodarczych wyróŝniamy następujące podstawowe układy/podsystemy 2. Podstawą procesowego ujęcia gospodarczych systemów informacyjnych m.in. jest 3. Na podstawie kryterium generacji systemu wyróŝniamy m.in. systemy informacyjne 4. Łatwość udostępniania danych w systemach klasy SIK/EIS m.in. zapewniają 5. NajwaŜniejszymi technologiami stosowanymi w systemach klasy SIK/EIS m.in. są 6. Takie technologie jak OLAP, hurtownia danych czy drąŝenie danych są uŝywane w systemach 7. Zasilanie hurtowni danych danymi z systemów transakcyjnych realizuje się narzędziami typu 8. Data marts to 9. Zaletą indywidualnych systemów informacyjnych m.in. jest 10. Wadą powielarnych systemów informacyjnych m.in. jest 11. NajwaŜniejsze cechy gospodarczych systemów informacyjnych klasy ERP to m.in. 12. Strategiczne dopasowanie IT polega m.in. na 13. W wyniku analizy stanu obecnego systemu informacyjnego firmy powstaje model 14. W metodzie ekonomiki informacji przy wyborze systemu jego względną wartość ocenia się w 2

3 15. Przykładowy program narzędziowy to 16. Tabele przestawne w arkuszu kalkulacyjnym słuŝą przede wszystkim do 17. Do podstawowych obszarów wspomaganych aplikacjami pracy grupowej zaliczyć moŝemy 18. Jedną z cech komputerów klasy mainframe jest dostępność (availability) na poziomie 19. Funkcjami systemu informacyjnego wytwarzania obiektu gospodarczego m.in. są 20. Koncepcje i standardy APICS są podstawą dla systemów Rachunkowość 1. Spośród wymienionych podmiotów do prowadzenia rachunkowości zobowiązane są bez względu na wielkość osiąganych przychodów 2. Do zdarzeń mieszczących się w przedmiocie rachunkowości moŝna zaliczyć 3. Kapitał własny informuje między innymi o tym w jakim stopniu majątek jednostki sfinansowali 4. Aby składnik majątku mógł być uznany za aktywa jednostki powinien 5. Do aktywów obrotowych zalicza się 6. Do kapitałów samofinansowania zalicza się 7. Kapitałem powierzonym jest 8. Zobowiązania to zdarzenia, które w wartości nominalnej spowodują w przyszłości 9. Wykazywanie w rachunkowości zdarzeń według połączonych jednorodnych cech to efekt stosowania metody rachunkowości 10. Dziennik to księga rachunkowa, w której zdarzenia muszą być ujmowane w porządku 11. Księga główna to księga rachunkowa, w której zdarzenia muszą być ujmowane w porządku 12. W wyniku podzielności poziomej konta mogą powstać konta 13. W wyniku podzielności pionowej konta mogą powstać konta 14. Na koncie Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami moŝe wystąpić saldo 15. Przykładem konta niebilansowego jest konto 16. Saldo konta Przychody ze sprzedaŝy towarów na 30 września, przy załoŝeniu, Ŝe rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym oznacza 17. Błędy w zewnętrznych dowodach księgowych moŝna poprawić przez 18. Istotą poprawy błędów księgowych z wykorzystaniem storna czarnego jest stosowanie 19. Wykazywanie w księgach rachunkowych przychodów momencie ich osiągnięcia, niezaleŝnie od daty zapłaty, jest wyrazem stosowania zasady 20. Zasada ciągłości wiąŝe się z koniecznością: Finanse 1. Do dochodów publicznych nie naleŝą wpływy z 2. Deficyt budŝetu państwa jest równy 3. BudŜet państwa nie pełni funkcji 4. W konstrukcji polskiego budŝetu państwa przestrzegana jest następująca zasada budŝetowa 5. Z punktu widzenia prawa funduszem celowym nie jest 6. Do instrumentów polityki pienięŝnej nie naleŝy 7. Pieniądz nie pełni funkcji 8. Funduszem publicznym nie jest 9. Do lokalnego poziomu rządowej administracji skarbowej naleŝą 10. Zakup akcji spółek przez skarb państwa naleŝy do następującej grupy wydatków publicznych 11. Do cech dóbr publicznych nie naleŝy 12. Cechy międzynarodowego systemu finansowego to 13. Kupno akcji związane jest głównie z 14. Instrumentami rynku pienięŝnego są 15. Instrumentami pochodnymi są 16. Inwestycje to 17. Krzywa Laffera ukazuje 3

4 18. Dewizami nie są 19. Stopą procentową określającą minimalne oprocentowanie uŝywane w operacjach otwartego rynku jest stopa 20. Do funkcji polityki fiskalnej nie naleŝy Przedmioty kierunkowe Statystyka opisowa i ekonomiczna 1. Cechy mierzalne są to 2. Próba reprezentatywna musi być 3. Cel badania statystycznego 4. Materiał statystyczny grupujemy gdy 5. Wskaźnik struktury to 6. Parametry statystyczne słuŝą do 7. Miary przeciętne charakteryzują 8. Średnią arytmetyczną waŝoną wyznacza się w 9. Mediana jest to wartość cechy która 10. Czy prawdziwe jest stwierdzenie "suma odchyleń poszczególnych wartości od średniej arytmetycznej jest równa zero" 11. Współczynnik skośności przyjmuje wartości 12. Do porównywania zmienności w dwóch zbiorowościach wykorzystuje się 13. Korelacja dodatnia dwóch cech oznacza 14. Współczynnik korelacji rang Spearmana słuŝy do pomiaru zaleŝności w przypadku 15. Czy dwie liczby o róŝnych znakach mogą być współczynnikami prostych regresji w tej samej populacji 16. Współczynnik zbieŝności słuŝy do 17. Ujemna wartość współczynnika regresji ay oznacza Ŝe 18. Współczynnik korelacji jest 19. Metoda najmniejszych kwadratów słuŝy do 20. Indeks mierzący zmiany produkcji w lipcu w porównaniu ze styczniem wynosi Oznacza to, Ŝe Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 1. Zbiór zdarzeń losowych jest to: 2. Błąd I rodzaju polega na: 3. Metoda Największej Wiarogodności słuŝy do: 4. Z lematu Neymana Pearsona korzysta się przy: 5. Test najmocniejszy to test 6. Jaki jest rozkład graniczny statystyki średnia arytmetyczna? 7. Zmienne losowe dyskretne charakteryzuje się za pomocą: 8. Wariancja róŝnicy niezaleŝnych zmiennych losowych jest równa: 9. Rozkład częstości sukcesu w przypadku duŝej liczby doświadczeń moŝna przybliŝać: 10. Dyskretne zmienne losowe X i Y są niezaleŝne jeśli: 11. Współczynnik korelacji między zmiennymi X I Y jest to: 12. Kowariancja niezaleŝnych zmiennych losowych jest równa: 13. Wariancja zmiennej losowej Y=aX jest równa: 14. Zmienne losowe X i Y są niezaleŝne. X-N(2,1), Y-N(0,2). Zmienna losowa X+Y ma rozkład: 15. Termin "statystyka" oznacza: 16. Próba statystyczna prosta to: 17. Statystyka testowa to: 4

5 18. Estymator jest to: 19. Estymator efektywny to: 20. Jaki jest "najlepszy" estymator wartości oczekiwanej? Ekonometria 1. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów jest stosowana do szacowania modelu 2. Etapy budowy modelu ekonometrycznego występują w następującej kolejności 3. Do opisu produkcji pewnego gospodarstwa rolnego zaproponowano wstępnie 4 zmienne: X 1 zatrudnienie, X 2 powierzchnia gruntów rolnych, X 3 wartość parku maszynowego, X 4 zuŝycie nawozów mineralnych. W okresie badanym powierzchnia gruntów rolnych nie zmieniła się. Która zmienna jest nieprzydatna do opisu poziomu produkcji gospodarstwa 4. Najlepsza kombinacja spośród 6 potencjalnych zmiennych objaśniających wynosi 3 zmienne (nie wiadomo które). W celu wybrania zmiennych objaśniających do modelu za pomocą metody pojemności informacji naleŝy obliczyć następujące liczbę integralnych pojemności informacji 5. W celu wybrania zmiennych objaśniających do modelu spośród trzech potencjalnych zmiennych objaśniających za pomocą metody pojemności informacji naleŝy obliczyć następującą liczbę integralnych pojemności informacji 6. Dobra zmienna objaśniająca powinna być 7. Od marca 2009 r. do kwietnia 2010 r. (przez 14 miesięcy) w spółce PYRA SA. badano zaleŝność zuŝycia surowca (S w tonach) od wielkości produkcji (P w kg) w danym miesiącu. Oszacowano model opisujący tę zaleŝność: S = 0,5P + 5. W czerwcu 2010 r. przewiduje się produkcję na poziomie 2 ton. Jakiego naleŝy się spodziewać zuŝycia surowca? 8. Na podstawie modelu Y = 2 + 3X 1 + 4X 2 obliczono reszty (bez ostatniej): 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 2, 7, -5, 1, 2. Ostatnia reszta wynosi 9. W standardowym modelu liniowym reszty posiadają następującą własność 10. Aby moŝna było stosować klasyczną metodę najmniejszych kwadratów rząd macierzy obserwacji X musi spełniać następujący warunek (n liczba obserwacji, k liczba szacowanych parametrów) 11. O najlepszym dopasowaniu modelu ekonometrycznego o postaci Y = a 0 + a 1 X 1 + a 2 X 2 + ε do danych empirycznych, świadczy 12. Oszacowano następujący model Y = 3X 1 + 4X 2 0,2X Błędy ocen parametrów wynoszą odpowiednio: 1,5; 1; 0,15; 3, zaś t* = 2,05. Nieistotne są zmienne objaśniające 13. Dla modelu ekonometrycznego o postaci Y = a 1 X 1 + a 2 X 2 + a 0 + ε współczynnik determinacji (R 2 ) i zbieŝności (ϕ 2 ) mogą przyjąć następujące wartości jednocześnie 14. Współczynnik determinacji równy 1,1 świadczy o 15. W trzech modelach przeprowadzono badanie losowości reszt za pomocą testu długości serii ( a oznacza resztę dodatnią, b ujemną). Tylko w jednym modelu reszty są nielosowe, a mianowicie w modelu 16. Test Durbina-Watsona słuŝy do badania następującej własności rozkładu składnika losowego 17. Test Goldfelda-Quandta słuŝy do badania następującej własności rozkładu składnika losowego 18. Test Hellwiga słuŝy do badania następującej własności rozkładu składnika losowego 19. Test liczby serii słuŝy do badania następującej własności rozkładu składnika losowego 20. Warunek stosowania testu Durbina-Watsona Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 1. Zarówno kapitał początkowy, jak i odsetki podlegają oprocentowaniu 2. Stopa uwzględniająca skutki inflacji to 3. Jeśli okres wpłat wkładów oszczędnościowych jest równy okresowi kapitalizacji (przy załoŝeniu, Ŝe jest róŝny od okresu stopy procentowej) wówczas chcąc policzyć wartość przyszłą wkładów naleŝy wyznaczyć 4. Jeśli okres wpłat wkładów oszczędnościowych jest większy od okresu kapitalizacji wówczas chcąc policzyć wartość przyszłą wkładów naleŝy wyznaczyć 5. Jeśli okres wpłat wkładów oszczędnościowych jest mniejszy od okresu kapitalizacji wówczas 5

6 chcąc policzyć wartość przyszłą wkładów naleŝy wyznaczyć najpierw 6. Przy spłacie długu (np.kredytu) w równych ratach (zakładając stałe oprocentowanie w całym okresie spłaty) 7. Spłata długu w równych ratach kapitałowych (zakładając stałe oprocentowanie w całym okresie spłaty) oznacza, Ŝe 8. Kupując na rynku wtórnym dwuletnią obligację o stałym oprocentowaniu wynoszącym 6% i stopie zwrotu wynoszącej 8%, wiadomo jest, Ŝe 9. Wartość końcowa lokaty w wysokości 1000 zł złoŝonej na pól roku w banku przy stopie oprocentowania 6% i kapitalizacji prostej będzie wynosiła 10. Bank oferuje stopę nominalną 12% z kapitalizacją złoŝoną kwartalną. Klient banku postanawia wpłacać z końcem kaŝdego miesiąca 200 zł przez 4 lata. Jaka stopa będzie stosowana do naliczania odsetek? 11. Bank oferuje stopę nominalną 12% z kapitalizacją złoŝoną roczną. Klient banku postanawia wpłacać z końcem kaŝdego półrocza 400 zł przez 3 lata. Jaka stopa będzie stosowana do naliczania odsetek? 12. Bank oferuje stopę nominalną 8% z kapitalizacją złoŝoną półroczną. Klient banku postanawia wpłacać z końcem kaŝdego kwartału 300 zł przez 5 lat. Jaka stopa będzie stosowana do naliczania odsetek? 13. Bank oferuje stopę nominalną 10% z kapitalizacją złoŝoną kwartalną. Klient banku postanawia wpłacać z końcem kaŝdego półrocza 400 zł przez 5 lat. Jaka stopa będzie stosowana do naliczania odsetek? 14. Bank oferuje stopę nominalną 10% z kapitalizacją złoŝoną miesięczną. Klient banku postanawia wpłacać z końcem kaŝdego półrocza 200 zł przez 6 lat. Jaka stopa będzie stosowana do naliczania odsetek? 15. Klient banku postanawia na koniec miesiąca przez rok wpłacać po 100 zł. Bank oferuje stopę nominalną 12%, kapitalizację złoŝoną miesięczną. Ile zgromadzi klient banku na koniec roku? 16. Analizowany jest kredyt o wartości nominalnej zł, spłacany przez 10 miesięcy (spłata na koniec kaŝdego miesiąca) malejącymi płatnościami, oprocentowanie 12%, kapitalizacja złoŝona miesięczna. Ile wyniosą odsetki w pierwszej racie? 17. Zgromadzony został kapitał w wysokości zł. Instytucja finansowa oferuje stopę nominalną 10%, kapitalizację roczną. Jaką maksymalną rentę wieczystą z dołu moŝna pobierać z tego kapitału? 18. Rentą pewną nazywamy 19. W rachunku renty kapitałowej 20. Kredyt w wysokości 12000zł spłacany jest w 10 miesięcznych ratach malejących. Oprocentowanie nominalne wynosi 12%. Wysokość raty kapitałowej będzie równa Badania operacyjne 1. Ile rozwiązań moŝe mieć zadanie programowania liniowego (zmienne rzeczywiste)? 2. Ile rozwiązań moŝe mieć zadanie programowania liniowego całkowitoliczbowe? 3. Której właściwości nie ma gradient funkcji celu? 4. Zbiór rozwiązań dopuszczalnych w zadaniu programowania liniowego nie moŝe 5. Co to jest rozwiązanie alternatywne zadania programowania liniowego? 6. Który warunek nie jest warunkiem stopu algorytmu Simplex? 7. Jak rozpoznać istnienie rozwiązań alternatywnych w algorytmie Simplex? 8. JeŜeli zadanie programowania liniowego nie posiada rozwiązania, to znaczy Ŝe 9. W jakim celu nie przeprowadza się analizy wraŝliwości rozwiązania zadania produkcyjnego programowania liniowego? 10. Co to jest zadanie dualne do zadania programowania liniowego? 11. Co to jest cena dualna? 12. Gdzie w algorytmie Simplex znajduje się rozwiązanie zadania dualnego? 13. Firma zajmująca się wytwarzaniem konstrukcji zbrojeniowych musi ustalić w jaki sposób pociąć metalowe pręty. Pomocnym w rozwiązaniu tego problemu moŝe być 14. Co to są decyzje dopuszczalne? 15. Co to jest rozwiązanie zdegenerowane? 16. Chcąc optymalnie przydzielić osoby do stanowisk pracy moŝna skorzystać z 6

7 17. Popularnym narzędziem słuŝącym do rozwiązywania zadań programowania liniowego jest 18. Algorytm optymalizacji nieliniowej to 19. Wyznaczenie najbliŝszej odległości punktu (0,0) do paraboli to problem optymalizacji 20. Gradient funkcji 3 zmiennych w punkcie jest Programowanie komputerowe 1. Tablica jest strukturą danych zawierającą 2. Graficzny sposób przedstawiania algorytmu rozwiązania zadania to 3. Kompilacja jest to 4. Kod źródłowy jest to 5. Programowanie polega na 6. Język wewnętrzny jest to 7. Przykładowy język maszynowy to 8. Programowanie strukturalne 9. Przykładowy język programowania strukturalnego to 10. Przykładowy język programowania obiektowego to 11. Typy danych porządkowe to 12. Strukturalne typy danych to 13. Pole rekordu nie moŝe być m.in. typu 14. Rekord jest to struktura danych, która słuŝy do 15. W definicji procedury poza jej nazwą naleŝy podać 16. Instrukcja warunkowa jest to 17. Niedeterministyczna instrukcja iteracyjna jest to 18. Cechy charakterystyczne oraz wyróŝniające programowanie obiektowe to 19. Klasa obiektów jest to 20. W programowaniu obiektowym operacja pozwalająca na stworzeniu nowej klasy na podstawie innej juŝ istniejącej klasy to Projektowanie systemów informatycznych 1. Podstawowa (klasyczna) metodyka projektowania systemów informatycznych to 2. Cykl Ŝycia systemu określa 3. Podstawą do analizy systemu są 4. "Zwinna" metodyka projektowania, to taka, która 5. UML to przede wszystkim 6. Strategia informatyzacji firmy powinna zawierać przede wszystkim 7. Integracja w systemach informatycznych odbywa się 8. Głównym problemem wdraŝania systemów informatycznych jest 9. UŜytkownicy końcowi systemu informatycznego odpowiadają za 10. Analiza obiegu informacji w firmie jest podstawą do określenia 11. Diagram przypadków uŝycia prezentuje 12. Relacyjny model bazy danych zapewnia 13. Granica systemu to umowne określenie 14. Projektowanie interfejsu uŝytkownika wymaga 15. Model logiczny i model fizyczny bazy danych to 16. Atrybuty klasyfikacyjne to 17. Systemy powielarne są lepsze od dedykowanych, gdyŝ 18. Format danej określamy 19. Obiekt w strukturze informacyjnej posiada zawsze 20. Liczbę wystąpień obiektu moŝna określić 7

8 Bazy danych 1. Powszechnie wykorzystywanym modelem danych w aktualnych aplikacjach wspomagających zarządzanie jest 2. Operatorami algebry relacji są 3. Polecenie "Select * from tabela" umoŝliwia 4. Kategoriami wykorzystywanymi w modelu związków encji są 5. Normalizacja modelu relacyjnego dotyczy 6. Architektura wykorzystywana w systemach zarządzania BD obejmuje poziomy 7. Tabela jest podstawową kategorią stosowaną w modelu 8. Język SQL jest językiem 9. Systemy baz danych mogą 10. Poufność BD oznacza: 11. Operator algebry relacji union (suma) oznacza 12. Polecenie Alter w języku SQL słuŝy do 13. Definiując parametry wyszukiwania w poleceniu Select języka SQL 14. Schemat wewnętrzny bazy danych dotyczy 15. Do postrelacyjnych modeli danych zaliczamy model 16. Do kluczowych właściwości transakcji zaliczamy m.in. 17. Bezpieczeństwo danych przechowywanych w bazie 18. Blokowanie dostępu do rekordów w tabeli 19. Zatwierdzanie transakcji dotyczy 20. Aktualizacja danych w bazie 8

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 W banku A oprocentowanie lokat 4% przy kapitalizacji kwartalnej. W banku B oprocentowanie lokat 4,5% przy kapitalizacji miesięcznej. W banku A ulokowano kwotę 1000 zł. Jaki kapitał należy

Bardziej szczegółowo

Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki

Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki Spis treści I. Wzory ogólne... 2 1. Średnia arytmetyczna:... 2 2. Rozstęp:... 2 3. Kwantyle:... 2 4. Wariancja:... 2 5. Odchylenie standardowe:...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona.

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Temat: Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Zadanie Przez 2 lata na koniec każdego miesiąca wpłacamy 200

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min.

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. Imię nazwisko:... numer indeksu:... nr zadania zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7

Bardziej szczegółowo

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp. Sprawdzian 2. Zadanie 1. Za pomocą KMNK oszacowano następującą funkcję produkcji: Gdzie: P wartość produkcji, w tys. jp (jednostek pieniężnych) K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć) Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć) 1. Populacja generalna a losowa próba, parametr rozkładu cechy a jego ocena z losowej próby, miary opisu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Trzy osoby biorą

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 05.12.2005 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka finansowa 05.12.2005 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU A Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Nazwa Statystyka 1 Nazwa w j. ang. Statistics 1 Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, wykłady) Dr Paweł Walawender (ćwiczenia)

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Sebastian Kokot XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje 2012 Rzetelnie wykonana analiza rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona.

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Temat: Rachunek rent Pojęcie renty Wartość początkowa i końcowa renty Renty o stałych ratach Renta o zmiennych ratach Renta uogólniona Zadanie 1 Przez 2 lata na koniec każdego miesiąca wpłacamy 1 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA Powtórka Powtórki Kowiariancja cov xy lub c xy - kierunek zależności Współczynnik korelacji liniowej Pearsona r siła liniowej zależności Istotność

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania

Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania Wstęp Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz zaleŝności z zakresu zarządzania finansami w szczególności

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

Statystyka hydrologiczna i prawdopodobieństwo zjawisk hydrologicznych.

Statystyka hydrologiczna i prawdopodobieństwo zjawisk hydrologicznych. Statystyka hydrologiczna i prawdopodobieństwo zjawisk hydrologicznych. Statystyka zajmuje się prawidłowościami zaistniałych zdarzeń. Teoria prawdopodobieństwa dotyczy przewidywania, jak często mogą zajść

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF 120 I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Opanowanie podstaw teoretycznych, poznanie przykładów zastosowań metod statystycznych.

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych

Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych Modele liniowe względem parametrów przykłady, zastosowania Modele hiperboliczne i wykładnicze Związek kształtu modelu z celem analizy ekonometrycznej NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA KORELACJE I REGRESJA LINIOWA Korelacje i regresja liniowa Analiza korelacji: Badanie, czy pomiędzy dwoma zmiennymi istnieje zależność Obie analizy się wzajemnie przeplatają Analiza regresji: Opisanie modelem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu II Modele tendencji czasowej w prognozowaniu 1 Składniki szeregu czasowego W teorii szeregów czasowych wyróżnia się zwykle następujące składowe szeregu czasowego: a) składowa systematyczna; b) składowa

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2 Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

- nowe wyzwania. Paweł Kominek

- nowe wyzwania. Paweł Kominek Informatyzacja przedsiębiorstw - nowe wyzwania Paweł Kominek Poznań, 05-01-2010 Plan prezentacji Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Systemy zarządzania Gry i

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3. Zadanie 1 Amortyzacja środków trwałych

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3. Zadanie 1 Amortyzacja środków trwałych Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Rozważmy

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Analiza współzależności zjawisk

Analiza współzależności zjawisk Analiza współzależności zjawisk Informacje ogólne Jednostki tworzące zbiorowość statystyczną charakteryzowane są zazwyczaj za pomocą wielu cech zmiennych, które nierzadko pozostają ze sobą w pewnym związku.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. Przedmiot: Analiza finansowa/analiza finansowa przedsiębiorstwa

EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. Przedmiot: Analiza finansowa/analiza finansowa przedsiębiorstwa Przedmiot: Analiza finansowa/analiza finansowa przedsiębiorstwa Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko (semestr I/II) 1. Jakie informacje pochodzące ze sprawozdao finansowych są wykorzystywane przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : **

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : ** Podstawa prawna :Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 po nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 ceny mieszkań

Przykład 1 ceny mieszkań Przykład ceny mieszkań Przykład ceny mieszkań Model ekonometryczny zaleŝności ceny mieszkań od metraŝu - naleŝy do klasy modeli nieliniowych. - weryfikację empiryczną modelu przeprowadzono na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1. tel. 44 683 1 55 tel. kom. 64 566 811 e-mail: biuro@wszechwiedza.pl Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: gdzie: y t X t y t = 1 X 1

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Importowanie danych do SPSS Eksportowanie rezultatów do formatu MS Word... 22

Importowanie danych do SPSS Eksportowanie rezultatów do formatu MS Word... 22 Spis treści Przedmowa do wydania pierwszego.... 11 Przedmowa do wydania drugiego.... 15 Wykaz symboli.... 17 Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku.... 17 Symbole wykorzystywane w zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

W1. Wprowadzenie. Statystyka opisowa

W1. Wprowadzenie. Statystyka opisowa W1. Wprowadzenie. Statystyka opisowa dr hab. Jerzy Nakielski Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin Plan wykładu: 1. O co chodzi w statystyce 2. Etapy badania statystycznego 3. Zmienna losowa, rozkład

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 3

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 3 Ćwiczenia 3 Rachunek rentowy Jako rachunek rentowy traktuje się regularne płatności płacone w stałych przedziałach czasu przy czym towarzyszy temu stała stopa procentowa. Wykorzystanie: renty; płatności

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 7

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 7 STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 7 Analiza korelacji - współczynnik korelacji Pearsona Cel: ocena współzależności między dwiema zmiennymi ilościowymi Ocenia jedynie zależność liniową. r = cov(x,y

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna i ekonometria

Statystyka matematyczna i ekonometria Statystyka matematyczna i ekonometria prof. dr hab. inż. Jacek Mercik B4 pok. 55 jacek.mercik@pwr.wroc.pl (tylko z konta studenckiego z serwera PWr) Konsultacje, kontakt itp. Strona WWW Elementy wykładu.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Przykład 2. Stopa bezrobocia

Przykład 2. Stopa bezrobocia Przykład 2 Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia. Komentarz: model ekonometryczny stopy bezrobocia w Polsce jest modelem nieliniowym autoregresyjnym. Podobnie jak model podaŝy pieniądza zbudowany został w

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wykład 8. Magdalena Alama-Bućko. 10 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Statystyka 10 kwietnia / 31

Statystyka. Wykład 8. Magdalena Alama-Bućko. 10 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Statystyka 10 kwietnia / 31 Statystyka Wykład 8 Magdalena Alama-Bućko 10 kwietnia 2017 Magdalena Alama-Bućko Statystyka 10 kwietnia 2017 1 / 31 Tematyka zajęć: Wprowadzenie do statystyki. Analiza struktury zbiorowości miary położenia

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa Spis treści Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa Romuald Kotowski Katedra Informatyki Stosowanej PJWSTK 2009 Spis treści Spis treści 1 Wstęp Bardzo często interesujący

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA EGZAMIN Z EKONOMETRII

STUDIA I STOPNIA EGZAMIN Z EKONOMETRII NAZWISKO IMIĘ Nr albumu Nr zestawu Zadanie 1. Dana jest macierz Leontiefa pewnego zamkniętego trzygałęziowego układu gospodarczego: 0,64 0,3 0,3 0,6 0,88 0,. 0,4 0,8 0,85 W okresie t stosunek zuŝycia środków

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa Profil 1 : ogólnoakademicki Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 06. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego

Bardziej szczegółowo

[1 ] M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN

[1 ] M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN LITERATURA: [1 ] M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN [2 ] E. Smaga, Arytmetyka finansowa, PWN [3 ] M. Sobczyk, Matematyka finansowa, Placet [4 ] M. Szałański, Podstawy matematyki finansowej,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Egzamin dla Aktuariuszy z 16 listopada 1996 r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 16 listopada 1996 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy Egzamin dla Aktuariuszy z 16 listopada 1996 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:.... Czas egzaminu: l OO minut Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.12.2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka finansowa 10.12.2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz symboli Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii

Przedmowa Wykaz symboli Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Wykaz symboli... 15 Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku... 15 Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii mnogości (rachunku zbiorów)... 16 Symbole stosowane

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK Według MSR 39 i Rozp Min.Fin. sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych klasyfikacja instrumentów finansowych: WYCENA AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 2 Wartość pieniądza w czasie Zmienna wartość pieniądza w czasie jest pojęciem, które pozwala porównać wartość różnych sum pieniężnych otrzymanych w różnych okresach czasu. Czy 1000 PLN otrzymane

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. Ćwiczenia nr 1 i 2

METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. Ćwiczenia nr 1 i 2 METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Ćwiczenia nr 1 i 2 - Cel ćwiczeń - Komunikacja email: i.ratuszniak@efficon.pl, w temacie - mopi - Konsultacje: pokój: 428,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures 1 Inwestor ma trzyletnią obligację o wartości nominalnej 2000 zł, oprocentowaną 8% rocznie, przy czym odsetki

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE ZADANIE 1 Oszacowano zależność między luką popytowa a stopą inflacji dla gospodarki niemieckiej. Wyniki estymacji są następujące: Estymacja KMNK,

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 15.06.2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa 15.06.2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 czerwca 201 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pracownik

Bardziej szczegółowo

Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane

Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane W arkuszu kalkulacyjnym stosuje się adresowanie nazywane równieŝ odwołaniem. Adresowanie polega na korzystaniu z danych umieszczonych w róŝnych miejscach arkusza.

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

Matematyka podstawowa V. Ciągi

Matematyka podstawowa V. Ciągi Matematyka podstawowa V Ciągi Teoria ciąg arytmetyczny - pierwszy wyraz ciągu - różnica Kolejny wyraz ciągu arytmetycznego powstaje przez dodanie do poprzedniego różnicy. = + Np. =2,=3 :2,5,8,11 = 4,=2

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej. Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady część II

Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej. Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady część II Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady część II Łódź 2008 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ

Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ Współczynnik korelacji Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ Własności współczynnika korelacji 1. Współczynnik korelacji jest liczbą niemianowaną 2. ϱ 1,

Bardziej szczegółowo