Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu bibliotecznego dystrybuowanego na zasadach licencji GNU General Public License (licencja GNU GPL) wraz z instalacją (konwersją baz) i wdrożeniem oraz szkoleniem na potrzeby Systemu Biblioteczno-Informacyjnego (dalej SBI) UKSW w Warszawie, także zintegrowanie z istniejącym systemem KOHA w Bibliotece Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego. Informatyczny system biblioteczny musi spełniać następujące warunki: 1. System musi pozwalać na integracje danych w SBI UKSW w Warszawie; 2. System musi zapewniać równoległą pracę 50 bibliotekarzy, 1 administratora i 50 czytelników; 3. System musi składać się z następujących modułów: a) Gromadzenie; b) Katalogowanie; c) Wypożyczenia; d) OPAC; d) Raporty; e) Biblioteki Cyfrowej; 5. System musi działać w oparciu o bezpłatne wersje komponentów serwera baz danych, serwera dostarczania treści; 6. System musi posiadać pełną polską wersje językowa w odniesieniu do wszystkich modułów; komunikaty module OPAC powinny posiadać wersję angielską i polską; 7. Budowa systemu musi zapewniać łatwe rozszerzanie o nowe moduły, zamawiający rezerwuje sobie możliwość otrzymania kodów źródłowych oprogramowania; 8. System musi posiadać łatwy w obsłudze edytor, pozwalający na dodawanie, usuwanie i poprawianie opisów we wszystkich modułach w trybie on-line. Zmiany w każdym opisie muszą powodować analogiczne zmiany we wszystkich rekordach i plikach powiązanych we wszystkich modułach w trybie on-line; 9. System będzie pracował w graficznym interfejsie użytkownika (GUI), wykorzystującym środowisko MS Windows (minimum system operacyjny XP) a także w środowisku Linux; 10. System musi spełniać międzynarodowe standardy: a) format opisu bibliograficznego MARC21 (z pełna zdolnością dostosowania się do przyszłych zmian w formatach MARC) z możliwością eksportu i importu dużych plików danych w formacie MARC21; 1

2 b) standard Z39.50 umożliwiający przejmowanie opisów bibliograficznych z wybranych baz; c) współpracę z centralnymi katalogami Nukat, bez potrzeby dokonywania jakiejkolwiek konwersji rekordów w czasie ich kopiowania z Nukat-u; 11. System musi zapewnić możliwość stopniowego budowania katalogu centralnego z możliwością korzystania ze wspólnego katalogu i zróżnicowanych kartotek wzorcowych przy odrębnej i niezależnej realizacji administracyjnych funkcji poszczególnych bibliotek; 12. System musi zapewniać generowanie raportów dotyczących pracy poszczególnych modułów oraz sporządzanie zestawień dotyczących zbiorów ; 13. System musi umożliwiać logowanie istotnych czynności wykonywanych w systemie przez jego użytkowników; 14. System musi gwarantować niezawodność działania w ustalonej przez bibliotekę strukturze za pomocą dowolnie modyfikowanych i różnicowanych przez administratora lub bibliotekarza systemowego poziomów dostępu dla poszczególnych użytkowników. Za pomocą haseł lub innych środków zabezpieczenia chronione muszą być wszystkie funkcje we wszystkich modułach oraz bibliotekach współpracujących w ramach katalogu centralnego ; 15. System musi umożliwiać automatycznie tworzenie kopii baz danych systemu; 16. System musi posiadać mechanizm kontroli baz pod kątem duplikatów i możliwość łączenia rekordów w sposób zdefiniowany przez bibliotekę (wystąpienia lub nie określonych pól i podpól); 17. System musi umożliwiać dostęp do bazy danych za pośrednictwem narzędzi baz tworzonych w ramach SBI UKSW; 18. System musi umożliwiać generację kodów kreskowych na kartach ELS i etykietach na książki oraz czytać kody kreskowe przy wypożyczeniach i zwrotach; 19. System musi zapewniać możliwość różnego typu wyszukiwania w zbiorach zarówno przez pracowników biblioteki, jak i czytelników z wykorzystaniem algebry Boole'a; Wymagania szczegółowe dla zintegrowanego systemu bibliotecznego 1. Moduł Gromadzenia - obsługuje proces zamawiania, rejestracji wpływów i faktur; - umożliwia realizację zamówień druków zwartych; - umożliwia tworzenie schematu pozyskiwania wydawnictw ciągłych, kontrolę wpływu i obiegu; - pozwala na prowadzenie rozliczeń finansowych i automatyczna szczegółowa kontrolę wydatków - obsługuje nieograniczona liczbę dostawców i ich bieżące płatności ; 2

3 - zapewnia przejrzysta informację zawierająca co najmniej stan ilościowowartościowy dla wszystkich jednostek SBI UKSW. 2. Moduł Katalogowania - daje możliwość katalogowania wszystkich rodzajów dokumentów gromadzonych w bibliotekach zgodnie z formatem MARC21; - ułatwia możliwość jednoczesnego podglądu wielu rekordów; - umożliwia wprowadzenie dowolnego nowego typu dokumentu bibliotecznego w katalogu bibliotecznym oraz wyświetlenie go w katalogu OPAC; - daje możliwość dołączania aktywnych linków do cyfrowych wersji dokumentów; - umożliwia definiowanie przez bibliotekarza struktury bazy danych formatu MARC, z definiowaniem oznaczeń pól i podpól formatu MARC21; - bibliotekarz powinien mieć możliwość tworzenia słownika przypisanego do dowolnego podpola formatu MARC21; słownik taki powinien funkcjonować jako podpowiedź pojawiająca się przy odpowiednim podpolu podczas wypełniania formularza MARC21; - umożliwia pełną współpracę z kartotekami wzorcowymi systemu Nukat; - pobieranie rekordów bibliograficznych baz danych oraz kartotek wzorcowych w formacie MARC21; - wszystkie dane przechowywane są w formacie Unicode. Znaki diakrytyczne i znaki z alfabetów niełacińskich używane są w polach do wyświetlenie i edycji danych; - zawiera programy edytujące umożliwiające samodzielne definiowanie parametrów katalogowania przez bibliotekę (administrator lub bibliotekarz systemowy) lub indywidualnie przez pracowników; - zawiera procedury naprawiające i kontrolujące poprawność rekordów, wskaźników i podpól; - umożliwia eksport/import rekordów bibliograficznych przy pomocy programów ładujących i przez protokół Z Moduł Wypożyczeń - umożliwia migrację posiadanych przez SBI danych czytelników do nowego systemu; - daje możliwość współpracy z ze wskazanym systemem uczelni (np. ERP, USOS) w zakresie możliwości importu danych osób upoważnionych do korzystania z biblioteki zarówno w trybie zastępowania całości danych jak i dołączania nowych danych, a także możliwość korzystania z danych we wskazanym systemie w trybie on line); - musi umożliwiać prowadzanie rejestru czytelników z możliwością zapisania wszystkich niezbędnych danych osobowych; - musi umożliwiać prowadzenie odrębnych dla każdej biblioteki wydziałowej rejestrów zamówień, wypożyczeń, zwrotów i prolongat (z zachowaniem odrębnych statystyk); - moduł musi zapewniać możliwość ustalania parametrów funkcjonowania zamówień i rezerwacji w zakresie co najmniej * ustalenie limitów wypożyczeń, zamówień i rezerwacji wybranego miejsca odbioru; * ustalenie wybranej liczby miejsc odbioru zamówionych pozycji; 3

4 - moduł musi umożliwiać automatyczne generowanie i wysyłanie upomnień w postaci poczty elektronicznej; - moduł musi umożliwiać automatyczne wysyłanie powiadomień dotyczących statusu zamówień i rezerwacji; - umożliwia generowanie danych statystycznych obejmujących rejestracje czytelników, odwiedziny w bibliotece i wypożyczenia z podziałem na grupy czytelników i rodzaje zbiorów; - zarządzanie egzemplarzami z możliwością tworzenia statystyk śledzenia historii egzemplarza. 4. Moduł OPAC - udostępnia katalogi SBI UKSW w postaci serwisu WWW z możliwością różnego rodzaju wyszukiwań z wykorzystaniem algebry Boole a; - możliwość dostosowania zawartości i formatu prezentacji opisu bibliograficznego, odrębnie dla każdego typu dokumentu; - Moduł Katalog OPAC zapewnia wyszukiwanie w trybie on-line informacji o zasobach biblioteki bez względu na typ dokumentu. Program oferuje dwie metody wyszukiwania informacji w katalogu: poprzez słowa w opisach oraz poprzez indeksy. Do wyszukiwaniu przez słowa pobierane są terminy z pól: autor, tytuł, hasło przedmiotowe, tytuł czasopisma. W metodzie indeksowej przeszukiwane są następując indeksy: autor, tytuł, tytuł czasopisma, hasło przedmiotowe, ISBN ISSN, wydawca, sygnatura, rok, język, typ dokumentu, lokalizacja egzemplarza. Wszystkie elementy mogą być łączone operatorami logicznymi AND, OR, NOT. - możliwość zobaczenia ostatnich nabytków biblioteki; - moduł musi zapewniać prezentację plików graficznych dołączonych do opisów bibliograficznych (skany okładek, spisów treści) - w części wymagającej uwierzytelnienia (podania loginu i hasła) moduł OPAC musi udostępniać czytelnikom co najmniej następujące funkcje: *składanie zamówień; *rezerwację dokumentów; *podgląd danych profilu użytkownika i edycja wybranych pól; * prezentacje stanu wypożyczeń, zamówień, rezerwacji i zaległości - system musi oferować zarejestrowanemu czytelnikowi możliwość przechowywania rezultatów wyszukania konkretnych pozycji; - daje możliwość naliczania kar i automatycznej blokady konta, które będzie mógł odblokować uprawniony bibliotekarz; - historia kar; - możliwość jednoczesnego przeszukiwania wszystkich baz bibliotek wydziałowych i biblioteki głównej; - możliwość prolongaty przez czytelnika na zasadach zdefiniowanych przez SBI UKSW Protokół Z39.50 : 4

5 - moduł powinien zapewniać obsługę protokołu komunikacji Z39.50 ; - protokół komunikuje się ze zdalnymi klientami/serwerami Z39.50 umożliwiając przeglądanie, skanowanie i pozyskiwanie rekordów ze zdalnych baz danych - pozwala na przeglądanie i pozyskiwanie rekordów do lokalnych baz danych ; - moduł powinien umożliwiać obsługę kodowania zapytań w zakresie co najmniej UTF8, ISO 88591, CP 1250 ; 5. Moduł Raporty - generuje statystyki pracy poszczególnych działów, wypożyczeń, zwrotów, tworzenie upomnień dla czytelników; 6. Moduł Biblioteki Cyfrowej: 1. W ramach Biblioteki cyfrowej będą udostępniane: publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; materiały przekazane na rzecz Biblioteki przez autorów (za pisemną zgodą), zbiory digitalizowane przez Bibliotekę. 3. Digitalizacja (ucyfrowienie) - w bibliotekarstwie oznacza wprowadzenie do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania. Moduł powinien zapewniać integracje z narzędziami do digitalizacji 4. Dostęp do biblioteki cyfrowej powinna mieć nieograniczona liczba jednoczesnych użytkowników. (ograniczenie może wynikać jedynie z możliwości wydajności serwera i łącza transmisji danych ). Czytelnicy, którzy będą chcieli korzystać z Biblioteki Cyfrowej będą musieli przejść proces autoryzacji. (login i hasło byłyby tożsame z danymi autoryzacyjnymi czytelnika w katalogu Biblioteki Uczelni). 5. Aby korzystać z zasobów Biblioteki Cyfrowej, należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: (o ile właściciel domeny...edu.pl zapewni taką możliwość i nieodpłatnie dokona niezbędnej konfiguracji) 6. Biblioteka Cyfrowa powinna być współpracować ze zintegrowanym systemem bibliotecznym. 7. Ponadto powinna być uniwersalna, co oznacza, że materiał powinien być bez problemu odczytywany przy użyciu powszechnie dostępnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania ogólnodostępnego na rynku. W niektórych przypadkach konieczna może być instalacja komponentów ( wtyczek ) przedefiniowanych do wykorzystywanego sprzętu 5

6 komputerowego posiadającego indywidualny system operacyjny: Windows, Linux, Mac, Android itp. 8. Biblioteka Cyfrowa umożliwia obsługę plików w dowolnych formatach. 9. Biblioteka Cyfrowa (BC) musi funkcjonować zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2000, nr 80, poz. 904 ze zm.) Wymagania serwisowe: - zobowiązanie do świadczenia następujących usług w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia systemu: - usuwanie awarii i usterek oprogramowania uniemożliwiających eksploatację systemu w ciągu max. 48 godzin od ich zgłoszenia i uzyskania dostępu do bazy systemu bibliotecznego; - udzielanie odpowiedzi na pytania w sprawie działania systemu telefonicznie, przez WWW lub pocztą elektroniczną. 6

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) musi być systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo