PROTOKÓŁ NR 80/2012 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 80/2012 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM"

Transkrypt

1 1 BO PROTOKÓŁ NR 80/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 30 kwietnia 2012r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia. 5. Tematy: 5.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim dotyczące wniosku Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach z dnia 10 czerwca 2011r. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej zajęcie stanowiska Wniosek Zarządcy Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Raciążku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Raciążku - zajęcie stanowiska Pismo Pełnomocnika ds. Zarządzania Kryzysowego o ufundowanie nagród dla uczniów biorących udział w eliminacjach powiatowych Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2012 zajęcie stanowiska Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie przyznania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz uruchomienia środków finansowych na ten cel zajęcie stanowiska Projekt porozumienia z Powiatem Lipnowskim w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Lipnowskiego umieszczonych w Rodzinnym Domu dziecka w Broniszewie na terenie Powiatu Aleksandrowskiego Opinie, wnioski komisji Rady Powiatu a) Aneks do umowy darowizny zawartej dnia 15 grudnia 2010r. z Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim dotyczący przekazania sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. b) Aneks do umowy darowizny zawartej dnia 15 grudnia 2010r. z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy dotyczący przekazania sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim i rozwiązania z nim umowy o pracę z winy pracownika w trybie art.52 1 pkt.1 Kp. 6. Sprawy różne. 7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu. 8. Zamknięcie posiedzenia.

2 Ad. 1. Pani Wioletta Wiśniewska Starosta Aleksandrowski otworzyła posiedzenie Zarząd Powiatu, o godzinie Ad. 2. Pani Wioletta Wiśniewska stwierdziła quorum. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ad 3. Pani Wioletta Wiśniewska proponuję przyjąć protokół nr 79/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2012r. Czy są uwagi? Nie widzę. Proponuję przyjąć go bez odczytywania. Protokół nr 79/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 kwietnia 2012r. został przyjęty. Ad. 4. Pani Wioletta Wiśniewska przedstawiła projekt porządku posiedzenia Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik do protokołu. Proponuję przyjąć przedstawiony porządek posiedzenia wraz z następującymi zmianami: - zdjąć z porządku punkt 5.6. Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim dotyczące otwartego konkursu ofert pod nazwą Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - zajęcie stanowiska, z uwagi na to, że jest bezprzedmiotowy, punkt 5.7. stanie się punktem 5.6., - wprowadzić do porządku posiedzenia punkty: 5.7. Opinie, wnioski komisji Rady Powiatu a) Aneks do umowy darowizny zawartej dnia 15 grudnia 2010r. z Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim dotyczący przekazania sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. b) Aneks do umowy darowizny zawartej dnia 15 grudnia 2010r. z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy dotyczący przekazania sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim i rozwiązania z nim umowy o pracę z winy pracownika w trybie art.52 1 pkt.1 Kp. Czy są uwagi, inne propozycje zmian do porządku posiedzenia? Nie widzę. Zarząd Powiatu, w wyniku głosowania jednogłośnie, za 4, przyjął proponowany porządek posiedzenia wraz ze zmianą zaproponowaną przez Starostę tj. zdjęcie pkt 5.6., zmiana numeracji, wprowadzenie pkt 5.7., 5.8., 5.9.

3 Ad 5.1. Pani Wioletta Wiśniewska proszę Skarbnika Powiatu o przedstawienie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok Pani Dorota Sobierajska - przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011, który stanowi załącznik do protokołu. Dzisiaj mija termin przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011r., na które składa się: 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r., stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r., stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r., stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., stanowiące załącznik nr 4 do uchwały. Przedstawię bilans z wykonania budżetu powiatu tj.: - środki pieniężne budżetu ,65zł, - należności i rozliczenia ,88zł, - należności od budżetów ,73zł, - pozostałe należności i rozliczenia 5.853,15zł (udział w podatku wpłynął w styczniu za grudzień), - zobowiązania długoterminowe powyżej 12 miesięcy ,00zł, - zobowiązania wobec budżetów 8.927,22zł (zobowiązania PUP wobec Funduszu Pracy z tytułu niepobranych świadczeń w terminie), - rezerwa na wydatki niewygasające zł (dot. wykonania dokumentacji na drogę w Wołuszewie). Bilans z wykonania budżetu powiatu podpisują wszyscy członkowie Zarządu Powiatu. Pani Wioletta Wiśniewska czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok Kto jest za podjęciem uchwały? 3 Przebieg głosowania imiennego: Za 4, Przeciw nie było, Wstrzymujących się nie było. Pani Wioletta Wiśniewska Starosta za, Pan Paweł Betkier Wicestarosta za, Pan Józef Łyczak za, Pan Arkadiusz Świątkowski za. Zarządu Powiatu, podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011.

4 Ad 5.2. Pani Wioletta Wiśniewska przedstawiła pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim dotyczące wniosku Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach z dnia 10 czerwca 2011r. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, które stanowi załącznik do protokołu. W związku ze zwiększeniem liczby uczestników WTZ Karczemka w Otłoczynie w okresie r. do r. o 3 osoby fundacja miała przekazać kwotę zł. Z rozliczenia przedłożonego przez fundację wynika, że poniosła ona koszty w kwocie 5.045,17zł wynikające ze zwiększenia liczby osób w warsztatach. Zatem nie wywiązała się ze zobowiązania. Musimy wystąpić z roszczeniem w tej sprawie lub pomniejszyć kwotę dofinansowania o ,83zł. Pani Dorota Sobierajska w ubiegłym roku fundacja złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników WTZ Karczemka. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie liczby uczestników warsztatów o 3 osoby, pod warunkiem, że fundacja w 100% pokryje koszty z własnych środków. Fundacja nie wywiązała się z tego zobowiązania, nie pokryła w 100% kosztów utrzymania 3 dodatkowych uczestników warsztatów. Kierownik PCPR przedstawiła rozliczenie, z którego wynika, że pozostała kwota do wyrównania to ,83zł. Zarząd Powiatu musi zająć stanowisko, czy wystąpić do fundacji o przekazanie tych środków w tym roku, czy odstąpić od żądania tych środków. Pan Arkadiusz Świątkowski czy Kierownik PCPR wystąpiła do fundacji o wywiązanie się ze zobowiązania? Pani Wioletta Wiśniewska wystąpiła do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska. Po zapoznaniu się z pismem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim proponuję wystąpić do Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach o wywiązanie się ze zobowiązania jakie złożyła we wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej tj. pokrycia 100% kosztu utrzymania 3 uczestników WTZ Karczemka w Otłoczynie w okresie r. do r. 4 Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z pismem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 kwietnia 2012r. znak: PCPR , postanowił wystąpić do Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach o wywiązanie się ze zobowiązania jakie złożyła we wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej tj. pokrycia 100% kosztu utrzymania 3 uczestników WTZ Karczemka: w Otłoczynie w okresie r. do r.

5 Ad 5.3. Pani Wioletta Wiśniewska przedstawiła wniosek Zarządcy Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Raciążku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Raciążku, który stanowi załącznik do protokołu. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zatwierdzić tryb zamówienia - przetarg nieograniczony i kryterium wyboru oferty - cena 100% w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Raciążku. 5 Zarząd Powiatu, na wniosek Zarządcy Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Raciążku, zatwierdził tryb zamówienia - przetarg nieograniczony i kryterium wyboru oferty - cena 100% w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Raciążku. Ad 5.4. Pani Wioletta Wiśniewska przedstawiła pismo Pełnomocnika ds. Zarządzania Kryzysowego o ufundowanie nagród dla uczniów biorących udział w eliminacjach powiatowych Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2012, które stanowi załącznik do protokołu. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Cieszy się dużym zainteresowaniem szkół. Pełnomocnik wnioskuje o środki finansowe w kwocie 1.000zł na ufundowanie nagród i poczęstunek dla uczestników konkursu. Pani Dorota Sobierajska w tym roku tniemy wydatki we wszystkich paragrafach. Dlatego wydatek na ten cel może zostać sfinansowany z środków przeznaczonych na promocję powiatu. Pan Józef Łyczak cel konkursu jest szczytny, należy przeznaczyć środki na ufundowanie nagród. Pani Wioletta Wiśniewska nie stać nas na przeznaczenie 1.000zł na ten konkurs, proponuję ufundować nagrody dla uczniów biorących udział w eliminacjach powiatowych Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2012 za kwotę 600zł. Zarząd Powiatu, postanowił ufundować nagrody dla uczniów biorących udział w eliminacjach powiatowych Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2012 za kwotę 600zł.

6 Ad 5.5. Pani Wioletta Wiśniewska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie przyznania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz uruchomienia środków finansowych na ten cel, które stanowi załącznik do protokołu. Pani Dorota Sobierajska w rezerwie oświatowej są zabezpieczone środki finansowe na ten cel. Konieczne będzie podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały zmieniającej budżet powiatu w celu uruchomienia tych środków. Pani Wioletta Wiśniewska czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję przyznać świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz uruchomić środków finansowych na ten cel, zgodnie z propozycją Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu tj.: Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim: nauczyciel 1.000zł, Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim: nauczyciel 315zł, Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim: nauczyciel emeryt 770zł, nauczyciel emeryt 1.000zł, Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku: nauczyciel 130zł, nauczyciel 1.000zł. 6 Zarząd Powiatu, postanowił przyznać świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz uruchomić środków finansowych na ten cel, zgodnie z propozycją Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu tj.: 1) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim: nauczyciel 1.000zł, 2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim: nauczyciel 315zł, 3) Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim: nauczyciel emeryt 770zł, nauczyciel emeryt 1.000zł, 4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku: nauczyciel 130zł, nauczyciel 1.000zł. Ad 5.6. Pani Wioletta Wiśniewska przedstawiła projekt porozumienia z Powiatem Lipnowskim w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Lipnowskiego umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Broniszewie na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, który stanowi załącznik do protokołu. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zawrzeć porozumienie z Powiatem Lipnowskim w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Lipnowskiego umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Broniszewie na terenie Powiatu Aleksandrowskiego. Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć porozumienie z Powiatem Lipnowskim w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Lipnowskiego umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Broniszewie na terenie Powiatu Aleksandrowskiego.

7 Ad 5.7. Pani Wioletta Wiśniewska przedstawiła opinie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2012r., które stanowią załącznik do protokołu. Proponuję zająć stanowisko, że Zarząd Powiatu, zapoznał się z opiniami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2012r. 7 Zarząd Powiatu, zapoznał się z opiniami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2012r. Pani Wioletta Wiśniewska przedstawiła opinie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012r., które stanowią załącznik do protokołu. Proponuję zająć stanowisko, że Zarząd Powiatu, zapoznał się z opiniami Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012r. Zarząd Powiatu, zapoznał się z opiniami Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012r. Pani Wioletta Wiśniewska przedstawiła opinie Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2012r., które stanowią załącznik do protokołu. Proponuję zająć stanowisko, że Zarząd Powiatu, zapoznał się z opiniami Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2012r. Zarząd Powiatu, zapoznał się z opiniami Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2012r. Pani Wioletta Wiśniewska przedstawiła opinie Komisji Mienia Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2012r., które stanowią załącznik do protokołu. Proponuję zająć stanowisko, że Zarząd Powiatu, zapoznał się z opiniami Komisji Mienia Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2012r. Zarząd Powiatu, zapoznał się z opiniami Komisji Mienia Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2012r. Pani Wioletta Wiśniewska przedstawiła wnioski Komisji Mienia Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2012r., które stanowią załącznik do protokołu.

8 Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję przyjąć do realizacji wnioski Komisji Mienia Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2012r. 8 Zarząd Powiatu, przyjął do realizacji wnioski Komisji Mienia Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2012r. Ad 5.8. Pani Wioletta Wiśniewska przedstawiła aneks do umowy darowizny z dnia 15 grudnia 2010r. zawartej z Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim dotyczący przekazania sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, który stanowi załącznik do protokołu. Sprzęt komputerowy został przekazany bezpośrednio przez Prezesa Sądu Rejonowego do Komendy Powiatowej Policji. Należy jednak zachować procedurę i zawrzeć stosowne umowy darowizny. Umowa darowizny z dnia 15 grudnia 2010r. dotyczyła przekazania tylko mebli biurowych, nie uwzględniała sprzętu komputerowego. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zawrzeć aneks do umowy darowizny z dnia 15 grudnia 2010r. z Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim dotyczący przekazania sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć aneks do umowy darowizny z dnia 15 grudnia 2010r. z Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim dotyczący przekazania sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Pani Wioletta Wiśniewska przedstawiła aneks do umowy darowizny z dnia 15 grudnia 2010r. z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy dotyczący przekazania sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim., który stanowi załącznik do protokołu. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zawrzeć aneks do umowy darowizny z dnia 15 grudnia 2010r. z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy dotyczący przekazania sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć aneks do umowy darowizny z dnia 15 grudnia 2010r. z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy dotyczący przekazania sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

9 9 Ad 5.9. Pani Wioletta Wiśniewska odczytała projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim i rozwiązania z nim umowy o pracę z winy pracownika w trybie art.52 1 pkt.1 Kp., który stanowi załącznik do protokołu. Moja propozycja podyktowana jest tym, że Pani Dyrektor Woźniak nie przekazała kluczy od szafy pancernej i innych urządzeń biurowych należących do Placówki Socjalizacyjnej. Jak poinformował mnie Pan Stalinski wielokrotnie zwracał się do Pani Woźniak o zwrot kluczy do szafy pancernej, w której są dokumenty i depozyty dzieci. Bezskutecznie wzywa Panią Dyrektor do oddania kluczy. Pani Dyrektor nie odbiera korespondencji. Była w Starostwie Powiatowym w celu złożenia oświadczenia majątkowego i nie zdała kluczy. Pan Dyrektor Stalinski skierował do mnie pismo o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu zwrot kluczy do szaf, biurka, sejfu przez Panią Dyrektor Woźniak, ponieważ ich brak dezorganizuje pracę placówki. W piśmie podnosi, że Pani Dyrektor Woźniak miała wiele możliwości oddania kluczy i tego nie zrobiła. Odczytała pismo Dyrektora Dariusza Stalinskiego, które stanowi załącznik do protokołu. Wobec powyższego proponuję podjąć uchwałę w sprawie zwolnienia dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim i rozwiązania z nim umowy o pracę z winy pracownika w trybie art.52 1 pkt.1 Kp., bez zachowania okresu wypowiedzenia. Odczytała wypowiedzenie umowy o pracę z Panią Elżbietą Woźniak wraz z uzasadnieniem, które stanowi załącznik do protokołu. Pan Józef Łyczak czy Radca prawny nie ma uwag do tego wypowiedzenia umowy o pracę? Pani Wioletta Wiśniewska projekt uchwały i projekt wypowiedzenia umowy o pracę przygotowała Naczelnik Wydziału Organizacji, Kadr i Nadzoru. Radca prawny nie wnosiła uwag do treści przygotowanego projektu uchwały i wypowiedzenia umowy o pracę, które państwu odczytałam. Przyczyną rozwiązania umowy jest art.52 1 pkt.1 Kp. tj. ciężkie naruszenie przez Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim obowiązków pracowniczych polegających na celowym i świadomym nieprzekazaniu kluczy od szafy pancernej i innych urządzeń biurowych należących do Placówki Socjalizacyjnej osobie zastępującej w czasie przebywania Pani Woźniak na zwolnieniu chorobowym tj. od 15 listopada 2011r. do chwili obecnej. Czy są jeszcze pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę w sprawie zwolnienia dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim i rozwiązania z nim umowy o pracę z winy pracownika w trybie art.52 1 pkt.1 Kp. Zarząd Powiatu, podjął uchwałę w sprawie zwolnienia dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim i rozwiązania z nim umowy o pracę z winy pracownika w trybie art.52 1 pkt.1 Kp.

10 10 Ad 6. Spraw różnych nie było. Ad 7. Innych spraw wniesionych przez członków Zarządu Powiatu nie było. Ad 8. Pani Wioletta Wiśniewska zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu o godzinie Protokołowała: Edyta Niedziałek...

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 85/2012 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROTOKÓŁ NR 85/2012 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 1 BO.0022.22.2012 PROTOKÓŁ NR 85/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 14 czerwca 2012r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami. PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 kwietnia 2015r. godz. 12:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 95/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

PROTOKÓŁ NR 95/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO 1 BO.Bz.0022.40.2016 PROTOKÓŁ NR 95/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 6 października 2016 r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołów. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia, członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia, członkowie Zarządu Powiatu głosowali: Protokół nr 117/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 05 marca 2014 roku o godz. 08.00 Obecni: Sebastian Burdzy - Powiatu Średzkiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/167/2016 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 13 września 2016 roku

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/167/2016 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 13 września 2016 roku Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/167/2016 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok Dokonuje się następujących zmian w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r.

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 17.30 Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2015 z dnia 17 kwietnia 2015

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Chrzanowskiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia procedury obiegu dokumentów zadań ujętych w budżecie powiatu z zakresu realizacji zapisów ustawy o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 40 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 7 i 8 maja 2014 r.

Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 7 i 8 maja 2014 r. Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 7 i 8 maja 2014 r. Posiedzenie dwudniowe Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 39/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 39/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 21.09.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku

Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/14. Porządek Obrad:

Protokół Nr 2/14. Porządek Obrad: Protokół Nr 2/14 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2014 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 13 00-15. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. Ad. 1. 68 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r.

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 12.05 Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński, 2. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 40/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2771/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 2771/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 77/0 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 0 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania łącznego Gminy - Miasto Płock Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r.

Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 15:00. Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 38/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 38/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 03 września 2003 r. w godzinach od 14 00 do 16 00 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Witold Ostrowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r.

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.00. W posiedzeniu Zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 ***

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim. w dniu 09 grudnia 2010r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim. w dniu 09 grudnia 2010r. 1 PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 09 grudnia 2010r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia. 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 30 listopada 2005 r. w godzinach od 10 00 do 14 30 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/15. z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 2/15. z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR 2/15 z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r. Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 11.30 W każdym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.11.2014.BC Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.805,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 7.290,00 zł Rozdział 60014 + 7.290,00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 14/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 marca 2015 r. OR.II.0022.1.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 marca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r.

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty. Obecni według listy obecności. Anna Niesłuchowska, naczelnik Wydziału Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 28 grudnia 2004 r. w godzinach od 12 00 do 13 40 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 0022.35.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 0022.35.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 26 sierpnia 2015 r. Protokół nr 0022.35.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 26 sierpnia 2015 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10. Obradom przewodniczył Wice starosta Marek Banaszewski. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 164/III/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 164/III/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 164/III/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 18 listopada 2009 r. w godz. od 8 00 do 9 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 grudnia 2008 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 13 stycznia 2011 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140/54/2/2014 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

UCHWAŁA NR 140/54/2/2014 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych UCHWAŁA NR 140/54/2/2014 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR X/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 23 lutego2011 roku

PROTOKÓŁ NR X/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 23 lutego2011 roku PROTOKÓŁ NR X/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 23 lutego2011 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 18 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 98/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 18 kwietnia 2016 roku Zarządzenie Nr 98/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad grupowania operacji gospodarczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE Załącznik do Uchwały Nr 228/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 32/2015. ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 32/2015. ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 32/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdania finansowego powiatu nowodworskiego za 2014r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r.

Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.06 Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Wicestarosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 4 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo