CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1

2 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW ŚRODOWISKO WDROŻENIA Założenia ogólne wdrożenia systemu EOD w PSE Operator S.A Organizacja Spółki Architektura techniczna Założenia i uwarunkowania bezpieczeństwa systemu Opis systemów i aplikacji, do których będą wymagane interfejsy z EOD Inne istotne elementy wdrożenia EOD PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WPROWADZENIE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LISTA WYMAGANYCH REJESTRÓW LOGICZNYCH, FORMULARZY I SZABLONÓW REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3 1 WSTĘP 1.1 Słownik terminów i skrótów Tabela 1. Słownik terminów i skrótów ABI ABS Pojęcie Active Directory (AD) Akcja Archiwum Atrybut BA BI BK BP BR BS Centrum Certyfikacji (CA) Certyfikat COTS DA DE DF DI DK DO Część II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Opis Administrator Bezpieczeństwa Informacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych, powoływana przez Zarząd PSE S.A. Usługa katalogowa (hierarchiczna baza danych), będąca implementacją protokołu LDAP. Pojedyncze działanie użytkownika EOD w ramach obiegu. Archiwum Zakładowe PSE. Nazwana właściwość wpisu lub rekordu danych. Biuro Audytu Wewnętrznego w PSE S.A. Biuro Infrastruktury Krytycznej w PSE S.A. Biuro Komunikacji w PSE S.A. Biuro Przetargów w PSE S.A. Biuro Rozwoju Rynku Energii w PSE S.A. Biuro Startegii i Organizacji w PSE S.A. Jednostka wydająca elektroniczne certyfikaty tożsamości dla innych osób czy instytucji. Centrum certyfikacji może działać w ramach organizacji (wewnętrzne) lub poza organizacją (zewnętrzne). Informacja o kluczu publicznym podmiotu, która dzięki podpisaniu przez zaufaną trzecią stronę jest niemożliwa do podrobienia. (ang. Commercial Off The Shelf) - oprogramowanie standardowe, ogólnodostępne, do zastosowań cywilnych, dostarczane w formie gotowego, zamkniętego produktu. Oprogramowanie z półki stanowiące produkt wytworzony na szeroki rynek, tj. dla dużej liczby klientów, które jest dostarczane wielu klientom w identycznej postaci. Standardowa wersja systemu, dostępna na rynku w dniu składania oferty, jednoznacznie określana przez nazwę producenta, nazwę handlową (własną) oraz numer wersji. Departament Administracji w PSE S.A. Departament Eksploatacji w PSE S.A. Departament Finansów i Kontrolingu w PSE S.A. Departament Inwestycji w PSE S.A. Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PSE S.A. Departament Usług Operatorskich w PSE S.A. 3

4 Pojęcie Dokument, Dokument elektroniczny Dokument papierowy DP DR DS DT DZ EAI EOD Formularz Grupa użytkowników, Grupa funkcyjna Identyfikator EOD Interfejs Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA) JO, Jednostka Organizacyjna KO, Komórka Organizacyjna Opis Dokument zapisany w postaci elektronicznej jako obraz dokumentu papierowego, albo występujący pierwotnie w formie elektronicznej. Dowolne pismo, mapa, książka, itp. występujące w formie papierowej. Departament Przesyłu w PSE S.A. Departament Rachunkowości w PSE S.A. Departament Rozwoju Systemu w PSE S.A. Departament Teleinformatyki w PSE S.A. Departament Zarządu w PSE S.A. (ang. Enterprise Application Integration) - system integracyjny Zamawiającego, zbudowany w oparciu o oprogramowanie IBM WebSphere Message Broker umożliwiający łączenie i wymianę informacji pomiędzy systemami dziedzinowymi Zamawiającego. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, wymiennie stosowane pojęciem System. Elektroniczny wzór dokumentu pozwalający na wprowadzanie danych w formie ustrukturyzowanej przy pomocy standardowych elementów interfejsu użytkownika takich, jak pola tekstowe lub pola wyboru (rubryki do wypełnienia). Nazwana grupa zdefiniowana w Active Directory lub w EOD, do której możliwe jest przypisanie dowolnej ilości użytkowników EOD. Sposób powiązania dokumentu elektronicznego, przechowywanego w Repozytorium EOD, z dokumentem papierowym, którego jest obrazem. Kod kreskowy lub odpowiednik spełniający opisane wymagania funkcjonalne. Oprogramowanie umożliwiające wymianę danych pomiędzy dwoma systemami informatycznymi. Zestawienie symboli i haseł klasyfikacyjnych, ujętych według podziału rzeczowego akt występujących w działalności PSE S.A. JRWA stwarza warunki dla zastosowania jednolitego oznaczania akt, jak również ich kwalifikowania według wartości archiwalnej. Struktura organizacyjna podległa bezpośrednio Zarządowi, posiadająca własny regulamin i przypisane zasoby, osiągająca przypisane cele i pełniąca określone funkcje (Departament, Biuro, Zespół). Struktura organizacyjna w ramach Jednostki Organizacyjnej, posiadająca przypisane zasoby, realizująca określone zadania (Pion, Wydział, Sekcja, Stanowisko). 4

5 Pojęcie Koncepcja EOD Metadane Obieg Obraz dokumentu Obsługa OCR OP / OT PKI Podpis cyfrowy PSE Referencja do dokumentu Referent Rejestr Rejestr logiczny Repozytorium EOD RN RZN RZP Opis Opracowanie PSE S.A. zawierające opis wymaganych funkcjonalności Systemu EOD oraz wybranych obiegów dokumentów elektronicznych, dokument pomocniczy udostępniony Wykonawcy. Zbiór wszystkich atrybutów opisujących dany wpis w rejestrze lub rekord w słowniku. Ciąg zadań realizowanych przez różnych Użytkowników EOD w ramach pracy z dokumentem lub zestawem dokumentów. Zeskanowana postać dokumentu papierowego. Czynności w ramach pracy z dokumentem lub zestawem dokumentów, nie wymagające obiegu dokumentu (zestawu dokumentów), np. skanowanie, powiadamianie, sprawdzanie warunków i założeń, tworzenie wpisów. Czynności mogą być automatyczne (realizowane przez System) i ręczne, wykonywane przez Użytkownika EOD> (ang. Optical Character Recognition) zestaw technik lub oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej. Zadaniem OCR jest zwykle rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie (np. papierowym formularzu lub stronie książki). Dokumenty generowane z systemu ZSZ, na podstawie których następuje przyjęcie środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) do ewidencji majątkowej Spółki. Infrastruktura w PSE umożliwiająca wykorzystanie podpisu cyfrowego. Sposób potwierdzania autentyczności cyfrowego dokumentu. PSE S.A., wymiennie stosowane pojęcie Spółka. Powiązanie wpisu z dokumentem. Jeśli wpis w rejestrze jest powiązany z dokumentem, to posiada do niego referencję. Pracownik opracowujący merytorycznie sprawę. Zbiór wszystkich wpisów w Repozytorium EOD. Zbiór powiązanych ze sobą logicznie wpisów, będący podzbiorem Rejestru. Zbiór danych EOD. Składa się z Rejestru (podzielonego na rejestry logiczne), słowników, formularzy, szablonów oraz dokumentów elektronicznych. Rada Nadzorcza PSE S.A. Regulamin Zamówień Niepublicznych w PSE Operator S.A. Regulamin Zamówień Publicznych w PSE Operator S.A. 5

6 SAP Słownik SOA Pojęcie Spółka Grupy Kapitałowej PSE Sprawa System System dziedzinowy Szablon Ścieżka audytowa Teczka Typ wpisu Część II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia 6 Opis (niem. Systemanalyse und Programmentwicklung, ang. Systems Applications and Products in Data Processing), SAP ECC 6.0, system klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zarządzania przedsiębiorstwem Zamawiającego, zwany przez Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ZSZ). Zbiór rekordów danych, z których każdy posiada przynajmniej następujące atrybuty: Kod (unikalny w ramach słownika) Nazwa (tekst) (ang. Service Oriented Architecture) - podejście do integracji aplikacji zakładające definiowanie usług realizowanych przez poszczególne aplikacje. Każda ze spółek, w której PSE S.A. posiada ponad 50% udziałów lub akcji. Aktualnie są to następujące spółki: PSE Centrum S.A. PSE Północ S.A. PSE Południe S.A. PSE Wschód S.A. PSE Zachód S.A. EPC S.A. Zarządca Rozliczeń S.A. PSE Innowacje Sp. z o.o. (spółka w trakcie łączenia spółek CATA Sp. z o.o. oraz Epcon Sp. z o.o.) oraz Energo Lex Sp. z o.o. Kancelaria Prawnicza. Zdarzenie lub stan rzeczy wymagający podjęcia i wykonania czynności służbowych, wyrażających się m.in. w tworzeniu i kompletowaniu akt sprawy. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, przez System rozumie się System Elektronicznego Obiegu Dokumentów System wspomagający realizację zadań organizacji w określonym obszarze merytorycznym związanym z jej działalnością. To wzorzec treści dokumentu, pozwalający przyspieszyć i ułatwić pracę związaną z przygotowaniem dokumentu. W szablonie dokumentu, oprócz zwykłego tekstu, mogą znajdować się makra, pozwalające umieścić w dokumencie generowanym na podstawie szablonu informacje pobrane z bazy danych programu. Informacje o osobach, terminach oraz zakresach modyfikacji elementów, wprowadzonych do Repozytorium. Zbiór dokumentów powiązanych ze sobą logicznie (np. dokument i powiązane z nim załączniki). Nazwany zestaw atrybutów opisujących wpis w Rejestrze, określający przechowywane dane (np. Faktura kosztowa ). UZP Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

7 Pojęcie Użytkownik EOD Wpis Wykonawca Wyszukiwanie pełnotekstowe Wyszukiwanie według kryteriów WZ Zadanie ZB Zlecenie ZSZ ZU Opis Dowolna osoba korzystająca z systemu EOD bezpośrednio, przy pomocy interfejsu użytkownika. Pojedynczy rekord w Rejestrze, przechowujący dane w postaci atrybutów. Wpis może być powiązany z pojedynczym dokumentem przechowywanym w Repozytorium EOD. Atrybuty wpisu są określone przez typ wpisu. Firma wybrana przez PSE S.A. do wdrożenia systemu EOD. Wyszukiwanie na podstawie wprowadzonego fragmentu tekstu, biorące pod uwagę zawartość dokumentów w Repozytorium EOD. Wyszukiwanie na podstawie wprowadzonych wartości dla poszczególnych atrybutów wpisów w Rejestrze, biorące pod uwagę wartości atrybutów. Walne Zgromadzenie Spółki Zadanie opisuje konieczność wykonania przez użytkownika działania związanego z dokumentem w ramach pojedynczego obiegu takiego jak np. akceptacja lub opinia. Zespół BHP i Ochrony Ppoż w PSE S.A. Przez zlecenie należy rozumieć dowolną czynność (opisaną w polu komentarza) do wykonania w dokumencie albo w związku z dokumentem. Zintegrowany System Zarządzania system klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zarządzania przedsiębiorstwem Zamawiającego, zbudowany w oparciu o SAP ECC 6.0. Faktura zakupu usług, dokument generowany z systemu ZSZ. 1.2 Środowisko wdrożenia Założenia ogólne wdrożenia systemu EOD w PSE S.A. 1) System EOD będzie podstawowym repozytorium dokumentów elektronicznych w PSE. Systemy dziedzinowe korzystające z dokumentów elektronicznych powinny zostać zintegrowane z EOD, tj. korzystać wyłącznie z Repozytorium EOD. System EOD powinien udostępniać interfejsy w architekturze SOA umożliwiające Systemom dziedzinowym korzystanie z Repozytorium EOD. 2) Wyróżniono następujące rodzaje dokumentów: a) Dokumenty w formie elektronicznej; dotyczy: i) Dokumentów tworzonych w PSE. ii) Korespondencji przychodzącej otrzymywanej w formie elektronicznej. b) Dokumenty w formie papierowej możliwej do zeskanowania; dotyczy: i) Korespondencji przychodzącej - skanowanej w Kancelarii Ogólnej. ii) Podpisanej w formie papierowej korespondencji wychodzącej skanowanej w sekretariatach Jednostek Organizacyjnych. 7

8 iii) Innych dokumentów tworzonych w PSE, ale nabierających mocy po ich podpisaniu w formie papierowej skanowanych w sekretariatach Jednostek Organizacyjnych. c) Dokumenty w formie papierowej niemożliwej do zeskanowania (zabezpieczone przed skanowaniem, zbyt obszerne (np. książki), wielkoformatowe, paczki, inne formalne - np. przesyłki do rąk własnych, korespondencja medyczna, niejawna, itp.) d) Formularze elektroniczne i szablony dokumentów. 3) EOD obsługiwać będzie: a) Przechowywanie i obieg informacji o dokumentach (wpisów w rejestrach) dla wszystkich ww. rodzajów dokumentów b) Przechowywanie i obieg elektronicznych wersji dokumentów dla dokumentów rodzaju 2.a, 2.b oraz 2.d. 4) Oryginały wszystkich dokumentów rodzaju 2.b oraz 2.c będą w sposób trwały oznaczane możliwym do odczytania przez automatyczne czytniki Identyfikatorem EOD (kod kreskowy lub odpowiednik spełniający opisane wymagania funkcjonalne). 5) Skanowanie: a) Skanery zostaną zainstalowane w Kancelarii Ogólnej oraz we wszystkich sekretariatach Jednostek Organizacyjnych. b) W trakcie skanowania dokumenty będą oznaczane Identyfikatorami EOD. c) Po zeskanowaniu dokumenty będą automatycznie rejestrowane w EOD. Po rejestracji, na liście Zadania grup użytkownika dla każdej osoby należącej do grupy użytkowników w EOD dedykowanej do obsługi danego skanera, pojawi się zadanie uzupełnienia danych dokumentu. Wpisy w rejestrze, w zakresie możliwym do realizacji, zostaną uzupełnione w sposób automatyczny (dotyczy informacji takich jak: osoba rejestrująca, data i czas zarejestrowania, miejsce wpływu, Identyfikator EOD). 6) System EOD zapewni mechanizmy obiegu dokumentów, w zakresie tworzenia, akceptacji, opiniowania, uzupełniania oraz przekazywania do wiadomości. 7) System EOD nie obejmie swoim zakresem Kancelarii Tajnej. Żadne zapisy w Koncepcji EOD nie dotyczą i nie adresują problematyki dokumentów zawierających informacje niejawne, w znaczeniu Ustawy o ochronie informacji niejawnych. 8) System EOD nie obejmie swoim zakresem korespondencji bez znamion sprawy, takiej jak np. kartki świąteczne. 9) System EOD obejmie swoim zakresem obiegi realizowane w PSE (w tym Archiwum Zakładowe, które jest obecnie obsługiwane przez pracowników firmy zewnętrznej). W ramach rozwoju systemu, po wdrożeniu w PSE, nastąpi stopniowe dołączanie kolejnych obiegów, obsługiwanych przez pracowników Spółek Grupy Kapitałowej PSE. 10) System EOD zapewni funkcjonalności umożliwiające tworzenie i obsługę efaktur: a) Mechanizm umożliwiający odczytanie informacji z systemu ZSZ o tym, czy kontrahent zgodził się na otrzymywanie efaktury, czy zrezygnował z elektronicznej formy przekazywania dokumentów. 8

9 b) Automatyczne wczytywanie otrzymanej efaktury w formacie PDF oraz XML lub EDIFACT. c) Automatyczne wysyłanie efaktur wygenerowanych w systemie ZSZ w formacie PDF lub XML. d) Możliwość przechowywania w Repozytorium EOD faktur w formacie PDF i XML lub EDIFACT wraz z potwierdzeniem dostarczenia i odczytu wiadomości elektronicznej wysłanej do kontrahenta. 11) Mechanizm uprawnień użytkowników oparty będzie o: a) Zdefiniowane w systemie EOD role. b) Przypisanie ról do użytkowników zdefiniowanych w Active Directory. 12) Sprzęt niezbędny do uruchomienia systemu zostanie dostarczony przez Zamawiającego, przy czym: a) Zamawiający udostępnia określone zasoby platformy serwerowej, opartej o system wirtualizacji serwerów VMWare. W przypadku gdy dostarczone przez wykonawcę rozwiązanie w celu zachowania odpowiedniej wydajności lub pojemności systemu, będzie wymagać większych niż udostępnione zasobów sprzętowych, wykonawca będzie zobowiązany doposażyć udostępnioną platformę, w ramach zobowiązań umownych bez dodatkowego wynagrodzenia. b) Wykonawca dostarczy informacji o wymaganiach sprzętowych w czasie umożliwiającym Zamawiającemu realizację zamówienia. c) Dostawa sprzętu na potrzeby EOD zostanie zsynchronizowana z Harmonogramem wdrożenia systemu EOD Organizacja Spółki 1) System EOD będzie wdrożony w PSE oraz Spółkach Grupy Kapitałowej PSE, zgodnie z przebiegiem obiegów dokumentów elektronicznych. 2) System EOD wdrożony będzie w całej strukturze organizacyjnej Spółki, która składa się w chwili publikacji ogłoszenia z 18 jednostek organizacyjnych. 3) Spółka prowadzi w sposób centralny Rejestr procedur PSE S.A., wszystkie niezbędne do wdrożenia EOD procedury zostaną udostępnione wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy. 4) Na etapie przygotowawczym do wdrożenia EOD, PSE S.A. zidentyfikowała listę procedur, które są kluczowe ze względu na obiegi będące przedmiotem wdrożenia systemu: a) Instrukcja Kancelaryjna PSE Operator S.A. b) Instrukcja obiegu dokumentów księgowych w PSE Operator S.A. c) Zasady organizowania i rozliczania służbowych wyjazdów zagranicznych w PSE Operator S.A. d) Zasady składania Wniosków o rozpatrzenie spraw na posiedzeniu Zarządu PSE Operator S.A. e) Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych osobowych w PSE Operator S.A. f) Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PSE Operator S.A. 9

10 g) Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w PSE Operator S.A. h) Instrukcja ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego w PSE Operator S.A. i) Regulamin audytu i kontroli wewnętrznej w PSE Operator S.A. j) Procedura zawierania umów w PSE Operator S.A. k) Zasady opracowywania i modyfikacji procedur w PSE Operator S.A. l) Procedura przekazywania materiałów do zamieszczenia na stronie internetowej PSE Operator S.A. m) Procedura gospodarowania niskocennymi przedmiotami majątku w PSE Operator S.A. n) Wytyczne w zakresie rozpatrywania roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, na których posadowione są linie elektroenergetyczne będące własnością PSE Operator S.A. o) Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku sieciowego p) Regulamin postępowania w sprawie rozpatrywania wniosków o współkorzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej q) Procedura likwidacji zakłóceń w majątku sieciowym PSE Operator S.A Architektura techniczna 1) Na potrzeby prowadzenia prac wdrożeniowych oraz produkcyjnego uruchomienia EOD Zamawiający udostępni wykonawcy posiadaną platformę sprzętową wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym VMware vsphere oraz systemem operacyjnym Linux RedHat 64-bit lub Microsoft Windows Server 2008R2. Oprogramowanie VMware vsphere oraz systemy operacyjne będą uruchomione przez Zamawiającego w najwyższych stabilnych wersjach opublikowanych przed produkcyjnym uruchomieniem EOD. 2) Na potrzeby Środowiska Produkcyjnego oraz środowisk testowo-rozwojowych Zamawiający udostępni max. 40 procesorów wirtualnych, 192 GB pamięci RAM oraz 4 TB przestrzeni dyskowej na binaria, konfigurację oraz dane gromadzone i przetwarzane w systemie (przestrzeń dyskowa może zostać rozszerzona przez Zamawiającego w przypadku przyrostu danych przechowywanych i przetwarzanych w systemie). 3) Podział udostępnionych zasobów na serwery wirtualne, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i serwerów baz danych oraz konfiguracja połączeń sieciowych zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego na podstawie opracowanego przez Wykonawcę Projektu Technicznego Wdrożenia Systemu EOD. 4) Pozostałe prace instalacyjne i konfiguracyjne zostaną zrealizowane przez wykonawcę zgodnie z w/w projektem. 5) Zamawiający posiada platformę integracyjną zbudowaną w oparciu o oprogramowanie IBM WebSphere Message Broker w wersji 8. Zamawiający wymaga, aby wymiana danych pomiędzy EOD i systemami zewnętrznymi odbywała się z wykorzystaniem w/w platformy integracyjnej. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie zastosowane innych mechanizmów wymiany danych uzgodnionych na etapie przygotowywania Projektu Technicznego Wdrożenia Systemu EOD. 10

11 1.2.4 Założenia i uwarunkowania bezpieczeństwa systemu 1) System EOD będzie spełniać Wymagania bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych, określone w Polityce Bezpieczeństwa Informacji PSE Operator S.A. Polityka Bezpieczeństwa Informacji PSE Operator S.A. zostanie udostępniona Wykonawcy po podpisaniu umowy. 2) System EOD będzie zapewniał możliwość uruchomienia w Podstawowym i Rezerwowym Centrum Przetwarzania Danych PSE Operator S.A Opis systemów i aplikacji, do których będą wymagane interfejsy z EOD 1) System EOD będzie wymieniał dane z systemami dziedzinowymi Zamawiającego. 2) Preferowanym sposobem wymiany danych jest wykorzystanie systemu EAI zgodnie z architekturą SOA. 3) Głównymi systemami dziedzinowymi Zamawiającego są: a) ZSZ Zintegrowany System Zarządzania w PSE S.A. został wdrożony w oparciu o oprogramowanie SAP ECC 6.0. Zamawiający wykorzystuje moduły: FI, FI-AA, CO, HR, IM/PS, MM, SD i TR. Wspierane obszary biznesowe to: - Rachunkowość finansowa, - Zarządzanie środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi przedsiębiorstwa, - Kontroling, - Zarządzanie środkami pieniężnymi, - Planowanie programów inwestycyjnych oraz kontrolowanie poszczególnych środków inwestycyjnych, - Gospodarka materiałowa, - Obsługa procesów sprzedaży, - Obsługa procesów kadrowo-płacowych, - Obsługa procesów związanych z planowaniem i raportowaniem zarządczym w Spółkach Grupy Kapitałowej PSE. Użytkownikami ZSZ są pracownicy PSE S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej PSE. b) Asset Management System Asset Management (AM) jest systemem wspomagającym zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa. System AM został wdrożony w oparciu o oprogramowanie Enterprise MPAC (EMPAC) firmy Indus International Ltd. Wspierane procesy biznesowe to: - Utrzymanie rejestracji majątku sieciowego, - Gospodarka aparaturą rezerwową, - Rejestracja zdarzeń, - Planowanie przedsięwzięć eksploatacyjnych i inwestycyjnych, 11

12 - Zarządzanie budżetami, - Zarządzanie kontraktami, - Zarządzanie pracami, - Zarządzanie dokumentacją, - Badanie niezawodności elementów. Użytkownikami Systemu AM są pracownicy PSE S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej PSE. Zamawiający aktualnie prowadzi postępowanie mające na celu wdrożenie nowego Systemu AM. Integracja z Systemem AM przewidziana do realizacji w ramach wdrożenia Systemu EOD będzie budowana z nowym Systemem AM. c) System Serwisowy System Serwisowy jest narzędziem wspierającym realizację procesów IT określonych w standardzie ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library). W oparciu o oprogramowanie BMC Remedy ITSM Suite PSE S.A. wdrożyła System Serwisowy służący do rejestrowania i monitorowania obsługi zgłoszeń użytkowników w ramach Usług IT świadczonych przez IT na rzecz Jednostek Organizacyjnych PSE S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej PSE. Obsługa zgłoszeń w Systemie Serwisowym jest zgodna z wytycznymi ITIL kompletnym, spójnym zestawem najlepszych praktyk zarządzania usługami IT poprzez procesy. 4) System EOD będzie zintegrowany z usługami technologicznymi wykorzystywanymi przez Zamawiającego. 5) Głównymi usługami technologicznymi Zamawiającego są: a) Active Directory Usługa katalogowa Active Directory uruchomiona w środowisku Microsoft Windows jest wykorzystywana do logowania użytkowników do domeny oraz dostarczania informacji o pracownikach PSE S.A., w tym m.in.: - informacje podstawowe: imię, nazwisko, stanowisko, - informacje kontaktowe: lokalizacja, numery telefonów, adres służbowy, - miejsce w strukturze organizacyjnej: firma, jednostka organizacyjna, komórka organizacyjna. W ramach swojej funkcjonalności usługa katalogowa Active Directory udostępnia dane dla książki adresowej Microsoft Exchange (obsługa poczty elektronicznej). b) Centrum Certyfikacji Centrum Certyfikacji jest środowiskiem wydawania i weryfikacji certyfikatów osobistych pracowników PSE S.A. Centrum Certyfikacji w organizacji Zamawiającego zostało zbudowane w oparciu o oprogramowanie Microsoft PKI. Zamawiający prowadzi projekt wdrożenia karty korporacyjnej, której jedną z funkcji będzie przechowywanie certyfikatów użytkowników. c) MS Exchange / MS Outlook 12

13 Na potrzeby wsparcia pracy grupowej oraz elektronicznej wymiany korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej w Spółkach Grupy Kapitałowej PSE wykorzystywane są usługi serwera Microsoft Exchange Usługi te umożliwiają: - wymianę korespondencji elektronicznej pomiędzy użytkownikami oraz zewnętrznymi systemami pocztowymi poprzez Internet, - możliwość korzystania z dystrybucyjnych list adresowych, folderów publicznych i prywatnych, kalendarzy, planowania zadań, filtrowania otrzymanych przesyłek, - planowania czasu wysyłania przesyłek do odbiorców i autoodpowiedzi, - ochronę poczty elektronicznej przed wiadomościami typu spam, phishing lub zawierającymi inną szkodliwą zawartość taką jak wirusy, trojany oraz pozostałe formy oprogramowania złośliwego. Klientem serwera MS Exchange jest program Microsoft Outlook (pakiet MS Office). d) MS SharePoint W oparciu o technologię MS SharePoint 2010 Standard oraz SQL Server Reporting Services (generowanie raportów) tworzone są witryny i repozytoria dokumentów. Zamawiający posiada następujące biblioteki dokumentów MS SharePoint: Elektroniczny Rejestr Korespondencji Przychodzącej. Elektroniczny Rejestr Umów w Grupie Kapitałowej PSE. Rejestry umów, zabezpieczeń, wadiów i cesji wierzytelności PSE S.A. Witryna Departamentu Teleinformatyki. Portal Architektury Korporacyjnej AKiT. Witryna Biura Audytu. Witryna zespołu wsparcia rozwoju i modernizacji ZSZ. Rejestr wniosków na Zarząd. e) System wykonywania kopii zapasowych HP Data Protector Zamawiający posiada scentralizowany system wykonywania kopii zapasowych zbudowany z wykorzystaniem oprogramowania HP Data Protector. W architekturze systemu kopii zapasowych wyróżnione są: - Menedżer wykonywania kopii zapasowych (ang. Cell Manager), - Specjalizowani agenci odpowiedzialni za wykonywanie kopii zapasowych konkretnych elementów infrastruktury (systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacji, itp.). W systemie kopii zapasowych wykorzystywane są mechanizmy VADP umożliwiające współpracę HP Data Protector z platformą wirtualizacyjną VMware. f) Platforma Integracyjna EAI Zbudowana w oparciu o oprogramowanie IBM WebSphere Message Broker Platforma Integracyjna jest przeznaczona do wymiany informacji pomiędzy systemami dziedzinowymi PSE S.A. Wymiana komunikatów na Platformie Integracyjnej jest realizowana z wykorzystaniem Kanonicznego Modelu Danych (KMD). 13

14 Projektowanie i uruchamianie nowych przepływów z wykorzystaniem Platformy Integracyjnej oraz rozszerzanie Kanonicznego Modelu Danych jest realizowane zgodnie z Modelem wdrożeń rozwiązań integracyjnych EAI. 6) System EOD będzie wymieniał dane z systemami zewnętrznymi: a) TNT Express Connect Oprogramowanie TNT Express Connect jest interfejsem typu B2C udostępnianym przez firmę kurierską TNT w celu zautomatyzowanego tworzenia listów przewozowych, wspomagania nadawania i odbierania przesyłek oraz śledzenia ich statusu. Komunikacja z TNT Express Connect jest realizowana z wykorzystaniem usług WebService Inne istotne elementy wdrożenia EOD 1) Zagadnienia związane z obsługą dokumentów papierowych System zapewni następujące funkcje związane z obsługą dokumentów papierowych wynikające z wdrożenia EOD: a) możliwość zidentyfikowania dokumentu elektronicznego dla wybranego dokumentu papierowego. Identyfikacja zostanie zapewniona przez obsługę Identyfikatora EOD zgodnie z opisem wymagań funkcjonalnych (patrz wymagania Identyfikator EOD określone w Załączniku Nr 1 do Części II SIWZ, poz. W-SK- 01 W-SK-03). b) zapewnienie spójności danych przy przekazywaniu dokumentów papierowych pomiędzy lokalizacjami, tzn. zapewnienie potwierdzenia odebrania dokumentu w docelowej lokalizacji (Archiwum Zakładowe, Kancelaria Ogólna, firma kurierska). 2) Elementy środowiska wpływające na wydajność W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe dane opisujące środowisko wdrożenia systemu EOD, na potrzeby oszacowania zasobów koniecznych do zapewnienia wydajności (czasu odpowiedzi) Systemu. Tabela 2. Elementy środowiska wpływające na wydajność L.p. Opis Liczba 1. Liczba użytkowników Systemu Do 2000 w tym: 1) liczba użytkowników podstawowych 800 2) liczba użytkowników opcjonalnych do Maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników Liczba pobrań dokumentów o średniej wielkości 1 MB 100/min. 4. Liczba zapisów dokumentów o średniej wielkości 1 MB 20/min. 5. Liczba operacji w obiegach 50/min. 3) Elementy środowiska wpływające na wymiarowanie W poniższej tabeli przedstawione zostały szacunki dotyczące rocznych ilości dokumentów, które będą umieszczane w repozytorium EOD po wdrożeniu 14

15 funkcjonalności opisanych w Koncepcji EOD. Ilości dokumentów zostały opisane w podziale na rejestry logiczne. Wzięte pod uwagę zostały jedynie rejestry logiczne, dla których szacowana ilość stron dokumentów umieszczanych w rejestrze w ciągu roku jest większa niż Dla większości rejestrów opisano liczbę stron na podstawie oszacowania średniej szacowanej ilości stron pomnożonej przez ilość wpisów w odpowiednim rejestrze. Dla Rejestru Dokumentacji Przetargowej przyjęto średnią ilość 3 segregatorów dokumentów dla jednego postępowania, 500 kartek w segregatorze, w większości drukowanych jednostronnie, oraz 171 postępowań rocznie (dane za 2011 rok). Po wdrożeniu EOD duża część dokumentacji będzie przechowywana jedynie w formie źródłowej (np. dokumenty MS Word). W kolumnie Dokumenty w formie źr. opisano wstępnie szacowany udział dokumentów elektronicznych w formie źródłowej (pliki lub formularze) w danym rejestrze logicznym. Przyjęto trzy możliwe wartości: a) Tak wszystkie lub prawie wszystkie dokumenty w formie źródłowej. b) Nie wszystkie lub prawie wszystkie dokumenty w formie skanów. c) Częściowo rejestr logiczny będzie zawierał zarówno dokumenty w formie źródłowej, jak i skany. Tabela 3. Elementy środowiska wpływające na wymiarowanie L.p. Nazwa rejestru Obszar Liczba Stron Stron / Dokumenty wpisów (śr.) rok w formie źr. 1. Rejestr spraw Departament 3000 / rok Częściowo roszczeniowych Eksploatacji 2. Rejestr Jednostka 2000 / rok Tak Wniosków Wyjazdowych Krajowych Odpowiedzialna 3. Rejestr Departament 1000 / rok Tak Wniosków Wyjazdowych Zagranicznych Administracji 4. Rejestr Faktur Departament / Częściowo Zakupowych Kosztowych Rachunkowości rok 5. Rejestr Faktur Departament / Tak Sprzedażowych Rachunkowości rok 6. Rejestr Kancelaria /rok Nie Korespondencji Przychodzącej Ogólna 7. Rejestr Kancelaria /rok Tak Korespondencji Wychodzącej Ogólna 8. Rejestr Umów Departament 1500 / rok Częściowo Zarządu 9. Rejestr Biuro Przetargów Częściowo dokumentacji przetargowej 10. Rejestr Zadań Biuro Audytu Wewnętrznego (w zależności od typu dokumentu Częściowo 15

16 L.p. Nazwa rejestru Obszar Liczba Stron Stron / Dokumenty wpisów (śr.) rok w formie źr. ) 11. Rejestr Biuro Audytu 17 / rok Tak Sprawozdań Wewnętrznego audytu wewnętrznego Suma

17 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1 Wprowadzenie Intencją Zamawiającego jest wdrożenie w całej organizacji PSE S.A. systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) rozumianego jako system informatyczny służący do obsługi dokumentów elektronicznych oraz ich obiegów w organizacji. Działając w oparciu o mechanizmy typu workflow, system EOD ma wspierać także realizację i obieg spraw prowadzonych przez referentów spraw (pracowników jednostek organizacyjnych). Wprowadzenie EOD umożliwi odejście od prowadzenia spraw w formie dokumentów papierowych i przejście na formę elektroniczną przy jednoczesnym zapewnieniu archiwizacji oryginałów dokumentów. Pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa obsługi dokumentów poprzez minimalizację ryzyka nieupoważnionego dostępu czy zagubienia dokumentów w formie papierowej, jak również pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z wielokrotnym kopiowaniem dokumentów w firmie, a przede wszystkim usprawni pracę i tym samym zwiększy efektywności całej organizacji. Elektroniczny obieg dokumentów umożliwi automatyzację obiegu dokumentów, m.in. poprzez zapewnienie możliwości sprawnej dystrybucji korespondencji, rejestrację dokumentów i ich obiegu w Spółce, kategoryzację, przechowywanie oraz wyszukiwanie dokumentów o dowolnej strukturze w elektronicznym repozytorium. System zapewni możliwość nadawania zróżnicowanych uprawnień dostępu do poszczególnych informacji z możliwością jednoczesnej pracy wielu osób na tym samym dokumencie. Intencją Zamawiającego jest wdrożenie systemu przez wykonawcę w ciągu 52 tygodni od podpisania umowy w taki sposób, aby po tym czasie system zapewniał obsługę dokumentów w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, a organizacja Zamawiającego była przygotowana do dalszego, samodzielnego definiowania obiegów dokumentów w systemie EOD. Przez samodzielne definiowanie obiegów rozumie się możliwość budowania obiegów dokumentów, z wykorzystaniem funkcjonalności Sytemu w zakresie graficznego definiowania obiegów. 2.2 Określenie przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca dostarczy wszelkie licencje na oprogramowanie niezbędne do zapewnienia wdrożenia oraz prawidłowego funkcjonowania Systemu EOD (dalej: Licencje podstawowe), przy czym dostarczone licencje, w szczególności: 1.1. zapewnią możliwość korzystania z Systemu EOD w pełnej funkcjonalności przez wszystkich użytkowników zgodnie z ilością licencji zakupionych według zasad określonych w pkt. 1.6; 1.2. uprawniają do utworzenia minimum trzech środowisk: produkcyjnego, testoworozwojowego oraz deweloperskiego, 1.3. zapewnią możliwość administrowania systemem przez co najmniej 10 pracowników Zamawiającego zapewnią możliwość samodzielnego tworzenia obiegów dokumentów elektronicznych przez co najmniej 30 pracowników Spółek GK PSE Dostawa licencji podstawowych dla wszystkich środowisk obejmuje również serwery bazy danych, serwery aplikacji, udostępnianie funkcjonalności Systemu EOD poprzez witrynę Sharepoint, 17

18 uzyskanie dostępu do dokumentów i obiegów poprzez tablety z systemami operacyjnymi ios oraz Android, adaptery oprogramowania IBM WebSphere wymagane do połączenia oferowanego systemu z systemem EAI, agentów oprogramowania kopii zapasowych HP Data Protector, agentów wymaganych do integracji dostarczanego oprogramowania z IBM Tivoli Monitoring oraz IBM Tivoli Business Service Manager. Szczegółowe wymagania dotyczące licencji podstawowych opisano w Rozdziale 2 Wymagania techniczne Załącznika Nr 1 do Części II SIWZ Wykonawca dostarczy licencje dla użytkowników Systemu EOD w liczbie wymaganej dla zapewnienia korzystania z Systemu przez maksymalnie 2000 użytkowników, z zastrzeżeniem prawa opcji, zgodnie z którym wykonawca wraz z wdrożeniem systemu dostarczy licencje dla 800 użytkowników podstawowych a Zamawiający w okresie do upływu terminu świadczenia rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, będzie miał opcjonalnie prawo dokonania zakupu licencji dla maksymalnie 1200 kolejnych użytkowników (użytkownicy opcjonalni). Cena jednostkowa licencji dla użytkowników opcjonalnych, nie przekroczy ceny jednostkowej licencji dla użytkowników podstawowych. Wykonawca dostarczy licencje dla użytkowników opcjonalnych w liczbie wskazanej każdorazowo we właściwym zamówieniu skierowanym przez Zamawiającego. Prawo opcji do zakupu licencji dla użytkowników opcjonalnych nie oznacza zobowiązania Zamawiającego do dokonania takiego zakupu Dostarczone oprogramowanie będzie spełniać wymagania opisane w niniejszej specyfikacji System umożliwia elektroniczne zarządzanie dokumentami zgodnie z przepisami rozporządzeń, wynikających z art. 5 ust. 2a-2c ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.) 2. Wykonawca wdroży system elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) w zakresie następujących obiegów oraz grup funkcjonalnych: 2.1. Obsługa i obieg korespondencji przychodzącej Obsługa i obieg korespondencji wychodzącej Tworzenie planów urlopów Obieg wniosków urlopowych Obieg wniosków o rozpatrzenie spraw na posiedzeniach Zarządu z uwzględnieniem rejestru Obieg uchwał, zarządzeń i regulacji z uwzględnieniem rejestrów Obieg faktur oraz dokumentów księgowych, kosztowych i przychodowych (z uwzględnieniem obiegu efaktur) Obsługa delegacji służbowych. 3. Wykonawca wdroży system elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) z zapewnieniem realizacji wszystkich wymagań określonych w załączniku nr 1 do II części SIWZ Wymagania funkcjonalne i techniczne, w szczególności: 3.1. Słowniki z danymi słownikowymi. 18

19 3.2. Ścieżki Ad hoc Repozytoria dokumentów Grupowanie dokumentów w sprawy, ustalanie stanu sprawy na dzień, ustalanie historii operacji w sprawie Raportowanie, w tym obiegów, repozytoriów, słowników, spraw i korespondencji Zastępstwa (delegowanie uprawnień podczas nieobecności w pracy). 4. Zakres prac objętych wdrożeniem: 4.1. Opracowanie Planu Wdrożenia Systemu EOD, obejmującego co najmniej: Cele projektowe Strukturę organizacyjną projektu Strukturę produktową i opis poszczególnych produktów Szczegółowy harmonogram wdrożenia Zasady zarządzania zmianami Rejestr ryzyk Analiza, optymalizacja i zamodelowanie obiegów dokumentów objętych wdrożeniem Opracowanie Projektu Funkcjonalnego Wdrożenia Systemu EOD Opracowanie Projektu Technicznego Wdrożenia Systemu EOD opisującego architekturę rozwiązania oraz proces instalacji i konfiguracji wszystkich komponentów systemu EOD: opis środowiska w każdej z warstw systemowych: a. warstwa infrastruktury fizycznej (serwery fizyczne, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, urządzenia sieci LAN/WAN oraz połączenia pomiędzy w/w komponentami), b. warstwa maszyn wirtualnych (maszyny wirtualne VMware, parametry konfiguracyjne, zależności funkcjonalne w tym struktury typu failover i load balancing), c. warstwa wirtualnych systemów operacyjnych (wersje, parametry konfiguracyjne, składniki systemowe w tym procesy i usługi systemowe), d. warstwa serwerów aplikacyjnych i baz danych, innych usług systemowych (wersje, parametry konfiguracyjne). W/w opis zostanie przez wykonawcę sporządzony na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego danych i informacji oraz przeprowadzonego przez wykonawcę przeglądu zastanego środowiska systemowego. Opis słowny powinien być zilustrowany diagramami i schematami (notacja ArchiMate w formacie Enterprise Architect -.eap) prezentującymi wszystkie występujące komponenty środowiska w każdej z w/w warstw oraz wszystkie powiązania pomiędzy komponentami zarówno w układzie poziomym (pomiędzy komponentami występującymi w danej warstwie) oraz w układzie pionowym (pomiędzy komponentami występującymi w różnych warstwach), 19

20 schemat powiązań pomiędzy aplikacjami/modułami Systemu EOD i magazynami danych oraz otoczeniem zewnętrznym, opis warstwy bezpieczeństwa Systemu EOD w odniesieniu do Polityki Bezpieczeństwa obowiązującej u Zamawiającego, opis istotnych dla pracy Systemu EOD parametrów konfiguracji systemów operacyjnych, procedury instalacyjne oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę, określające wszystkie dające wyróżnić się składniki oprogramowania, ich wersje, etykiety nośników instalacyjnych oraz sposób ich instalacji, wymaga się, aby każdy występujący w procedurze krok instalacyjny był w projekcie zobrazowany fotografią (zdjęciem, zrzutem) ekranu (ang. screeenshot) odpowiadającą procesowi instalacyjnemu u Zamawiającego, projekt wykonywania kopii zapasowych przy wykorzystaniu systemu HP Data Protector, w tym: a. polityka wykonywania kopii zapasowych, b. procedura odtwarzania systemu z zachowaniem spójności, projekt wykonywania archiwizacji danych, w tym: a. metodyka archiwizacji danych, b. procedury uzyskiwania dostępu do danych zarchiwizowanych, projekt integracji z systemem monitorowania IBM Tivoli Monitoring i IBM TBSM, w tym: a. sposób monitorowania elementów systemu, przy założeniu, że środowisko produkcyjne będzie monitorowane pod względem dostępności oraz wydajności, a środowiska testowo-rozwojowe tylko pod względem dostępności (tzn. w zakresie czy oprogramowanie jest uruchomione, czy nie występują błędy w logach oprogramowania, kto aktualnie jest zalogowany, jakie zasoby sprzętowe są konsumowane), b. metryki i warunki wystąpienia odpowiednich poziomów alarmów: informacyjny, nieistotny, ostrzeżenie, poważny, krytyczny, c. model zależności między usługami biznesowymi a usługami technicznymi oraz sposób propagacji alarmów z usług podrzędnych do usług nadrzędnych. Informacja o dostępności usług technicznych będzie wynikać z informacji dostarczanych przez agentów monitorowania, projekt integracji z usługami technologicznymi, w tym: MS Active Directory, Centrum Certyfikacji oraz opis zastosowania karty korporacyjnej, procedura kopiowania danych pomiędzy środowiskami: produkcyjnym, testowo-rozwojowym i deweloperskim, procedura przenoszenia konfiguracji obiegów, metryczek, metadanych i innych informacji związanych z konfiguracją systemu EOD pomiędzy środowiskami, projekt interfejsów wymiany danych pomiędzy Systemem EOD a innymi systemami Zamawiającego, w tym przygotowanie pojęciowego modelu danych w zakresie danych wymienianych z innymi systemami, 20

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawę i wdrożenie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów w siedzibie PSE S.A.

Umowa na dostawę i wdrożenie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów w siedzibie PSE S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia (SIWZ cz. II) Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 1 Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 2 Załącznik nr 3 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2 ARCHER-DMS 2015 Plan prezentacji 1. Archer DMS 2. Organizacja archiwum 3. Organizacja pracy 4. Funkcjonalność systemu 2 1 ARCHER-DMS Zarządzanie procesami biznesowymi i Aurea BPM 3 Document Management

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej PLAN PREZENTACJI Uniwersytet Medyczny - cechy organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym).

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym). znak: NFA/2910-6-DK/08 Poznań, dnia 26 września 2008r. W związku pytaniami przesłanymi przez jednego z Wykonawców w dniu 23 września 2008 r. dotyczącymi przetargu nieograniczonego na zakup systemu obiegu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa technicznego,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. 1 Załącznik Nr 2 do Część II SIWZ Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej w ramach projektu "Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

Usprawnij procesy biznesowe i zwiększ efektywność pracy. Enovatio Workflow ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Usprawnij procesy biznesowe i zwiększ efektywność pracy. Enovatio Workflow ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW Redukcja czasu, kosztów i błędów związanych z przetwarzaniem dokumentów Przyspieszenie procesowania dokumentów i przepływu informacji Podniesienie efektywności zarządzania dokumentami i ich przepływem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Poniżej zostały zaprezentowane najważniejsze funkcjonalności Paperless BPM.

Poniżej zostały zaprezentowane najważniejsze funkcjonalności Paperless BPM. Paperless BPM jest głównym modułem platformy Billennium Paperless dedykowanej optymalizacji procesów biznesowych, obiegu dokumentów i zwiększania wydajności firm. Poniżej zostały zaprezentowane najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie

Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie Biuro bez papierów? To łatwiejsze niż myślisz. System Paperless Office to rozwiązanie dzięki któremu będziesz w stanie usprawnić

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP 1. Architektura Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) 1.1. Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Paweł Walczak pawel.walczak@microsoft.com CSP w kilku słowach Citizen Services Platform Ogólnoświatowy projekt Microsoft na bazie Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 Warszawa, 23.01.2015r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eakceptacje,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A.

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe dotyczące Wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego procesy zarządzania rozwojem pracowników - etap II (talenty, sukcesje) w PKN ORLEN S.A. nr ref: 10248555 Płock, 25.09.2012

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJSZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJSZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJSZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY Egz Nr ŁOMŻA-luty-2010 rok Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo