Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów"

Transkrypt

1 Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw w kontekście gospodarki globalnej. Podkreślenie umiejętności identyfikacji ról i zadań partnerów w łańcuchu dostaw pod katem: przepływu dóbr, przepływu informacji, realizacji procesów logistycznych. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku. Wykład egzamin z oceną przeprowadzony w formie testu. Wiedza: słuchacz ma wiedzę w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Umiejętności: słuchacz potrafi identyfikować zasadnicze elementy składowych procesów i systemów logistycznych; potrafi interpretować w ujęciu systemowym logistyczne zależności sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa; potrafi określać i analizować podstawowe procesy logistyczne i funkcje zarządzania logistycznego. Kompetencje społeczne: słuchacz zdobywa umiejętność uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych, zdolność komunikowania sie z otoczeniem gospodarczym. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, ma skłonność do pogłębiania wiedzy na temat problematyki zarządzania łańcuchem dostaw. Przedmiot kończy się egzaminem z oceną, przeprowadzonym w formie testu. Wykładowca wypełnia protokół z egzaminu. Pojęcie logistyki. Procesy logistyczne. Istota integracji procesów gospodarczych i podejścia systemowego do logistyki. Podział funkcjonalny logistyki. Podział fazowy logistyki logistyka: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji. Wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne systemy logistyczne. Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Definicja łańcucha dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. Czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchy dostaw. Strategie zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw. Analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw. Model zintegrowanego łańcucha dostaw. 1. Coyle J.J, Bardie E.J., C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, 2002, s Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, One Press, 2007, s Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa Baraniecka A., ECR-Efficient Consumer Response Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, ILiM, 2004, s Słownik terminologii logistycznej, ILiM, 2006, s dr inż. Maciej Dobrzyński

2 SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I KRAJOWA Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi spedycji międzynarodowej i krajowej. Prezentowane treści pozwolą na poznanie możliwości i zasad tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez rozwój usług spedycyjnych. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku, praca w grupach z prezentacjami multimedialnymi, aktywność i dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych. Wykład zaliczenie z oceną w formie testu Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat podstaw prawnych i organizacyjnych działalności spedycyjnej, przebiegu i podstawowej dokumentacji w procesach spedycji krajowej i międzynarodowej. Umiejętności: słuchacz potrafi projektować i organizować procesy związane z krajowa i międzynarodową spedycją towarów. Potrafi rozpoznawać dokumentacje spedycyjne oraz umie je wykorzystywać w procesach spedycyjnych oraz bankowych, związanych z obsługą transakcji handlowych. Kompetencje społeczne: słuchacz ma świadomość, że nabyta wiedza i umiejętności w zakresie spedycji pozwolą na twórcze podejście do problemów obsługi i ich rozwiązywania w codziennej praktyce gospodarczej, ułatwia podejmowanie właściwych decyzji związanych ze spedycja krajową i międzynarodową. Proces spedycyjny w handlu zagranicznym. Rynek usług spedycyjnych. Warunki dostaw w handlu zagranicznym. Ubezpieczenia transportowe. Umowy spedycji i przewozu, OPWS. Dokumenty transportowo-spedycyjne. 1. Januła E., Spedycja, Difin, Warszawa Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne, ILiM, Poznań Marciniak-Neider D., Neider J., Podręcznik spedytora, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia Krasucki Z., Transport i spedycja w handlu zagranicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk NeiderJ., Transport międzynarodowy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa Gołembska E., Szuster M., Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań dr inż. Wojciech Niemotko

3 TRANSPORT MULTIMODALNY LOGISTYKA W BIZNESIE (III edycja) ECTS: 2 Liczba godz.: W 6 Ćw K 0 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi transportu multimodalnego. Dodatkowym celem zajęć jest ukazanie zależności rozwoju transportu multimodalnego od aktualnego stanu infrastruktury transportowej w Polsce oraz pokazanie szans do wzrostu atrakcyjności tego transportu w Polsce. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku. Wykład zaliczenie z oceną w formie testu. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat nowoczesnych technologii transportowych opartych na zintegrowanych łańcuchach dostaw, funkcjonowania europejskiego systemu transportowego, kosztów zewnętrznych generowanych przez transport oraz metod ich internalizacji. Umiejętności: słuchacz potrafi rozpoznawać kierunki rozwoju transportu multimodalnego. Rozumie znaczenie transportu multimodalnego w aspekcie zrównoważonego rozwoju oraz globalizacji gospodarczej. Kompetencje społeczne: słuchacz ma świadomość, że nabyta wiedza i umiejętności w zakresie transportu pozwolą na twórcze podejście do problemów związanych z transportem i ich rozwiązywania w codziennej praktyce gospodarczej, ułatwią podejmowanie właściwych decyzji związanych z transportem międzynarodowym. Pojęcie i istota transportu multimodalnego. Znaczenie transportu multimodalnego. Struktura gałęziowa transportu multimodalnego. Analiza struktury gałęziowej systemów transportowych. Zalety poszczególnych gałęzi transportu multimodalnego. Infrastruktura transportu multimodalnego. Koszty transportu multimodalnego. Jednostki ładunkowe, procesy jednostkowania ładunków, konteneryzacja, podmioty wykonujące i/lub organizujące przewóz MTO, prawa i obowiązki stron, podstawa prawna działania. Lądowe systemy multimodalne, UIRR, ICF, infrastruktura transportowa, główne ciągi ładunkowe, główne ośrodki przeładunkowe. 1. Piechociński J., Transport kombinowany jako przyszłość rozwoju przewozów towarowych, Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Tołkacz L., Infrastruktura transportu wodnego śródlądowego, Szczecin Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, WKiŁ, Warszawa Sikorski P., Zemdrzycki T., Spedycja w praktyce, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2006 dr inż. Wojciech Niemotko

4 RYNKI TRANSPORTOWE LOGISTYKA W BIZNESIE (III edycja) ECTS: 2 Liczba godz.: W 6 Ćw K 0 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Głównym celem zajęć jest analiza rynku transportowego oraz szczegółowa diagnoza wybranych rynków gałęziowych. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku. Wykład zaliczenie z oceną w formie testu. Wiedza: słuchacz ma wiedzę w zakresie poszczególnych rynków gałęziowych. Umiejętności: słuchacz potrafi wykorzystać specjalistyczną terminologię transportową oraz wiedzę do opisu i analizy przyczyn oraz przebiegu procesów i zjawisk rynkowych w transporcie; potrafi formułować własne opinie na temat kształtowania rynku transportowego. Kompetencje społeczne: słuchacz zdobywa umiejętność uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych, zdolność komunikowania sie z otoczeniem gospodarczym. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzą i umiejętności, ma skłonność do pogłębiania wiedzy na temat problematyki rynku transportowego. Konkurencja i interwencjonizm na rynku transportowym. Rynek usług transportu lotniczego. Rynek usług transportu kolejowego. Rynek usług transportu samochodowego. Rynek usług transportu wodnego. Rynek usług komunikacji miejskiej. 1. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J., Infrastruktura transportu samochodowego, Wydawnictwo OWPW Towpik K., Infrastruktura transportu kolejowego, Wydawnictwo OWPW Warszawa Transport i spedycja, 4. Transport, dr inż. Wojciech Niemotko

5 GOSPODARKA ZAPASAMI I MAGAZYNEM Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prawidłowego funkcjonowania gospodarki magazynowej przedsiębiorstw w kontekście całokształtu procesów logistycznych.. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach. Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Wiedza: słuchacz ma wiedzę w zakresie gospodarki magazynowej. Umiejętności: słuchacz potrafi identyfikować zasadnicze elementy składowych procesów magazynowania; określania. Potrafi analizować podstawowe procesy zarządzania magazynem, zarządzania zapasami w warunkach przedsiębiorstw handlowych oraz produkcyjnych. Kompetencje społeczne: słuchacz zdobywa umiejętność uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych, zdolność komunikowania się z otoczeniem gospodarczym. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności, ma skłonność do pogłębiania wiedzy z zakresu gospodarki zapasami i magazynem. Cele i zadania gospodarki magazynowej. Struktura i klasyfikacja zapasów magazynowych. Model funkcjonowania magazynu. Technologia prac magazynowych. Organizacja gospodarki magazynowej. Projektowanie magazynów. Zadania kalkulacyjne potrzeb magazynowych. Koszty prowadzenia gospodarki magazynowej. Kalkulacja wyposażenia magazynu. Kalkulacje i wyposażenia i wydajności w odniesieniu do przepływów towarowych. Tendencje rozwojowe gospodarki magazynowej. 1. Ficoń K, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio Warszawa Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie, tom 1, ILiM, Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie, tom 2, ILiM, Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera, PWE, Majewski J., Informatyka w magazynie, ILiM, Sariusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, mgr inż. Robert Podbielski

6 LOGISTYCZNE SYSTEMY INFORMACYJNE Liczba godz.: W 0 Ćw K 12 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z jednym ze zintegrowanych systemów zarządzania dostępnych na polskim rynku (SAP R/3). Prezentacja multimedialna, pracownia specjalistyczna. Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Wiedza: słuchacz pozyskuje podstawową wiedzę dotyczącą zakresu i celu wykorzystania zintegrowanych systemów zarządzania. Umiejętności: słuchacz potrafi stworzyć z wykorzystaniem programu SAP R/3 rekord materiału, klienta, tworzyć i modyfikować rekordy podstawowe ze wzorców, wprowadzić dokumenty związane ze sprzedażą materiału (od zapytania ofertowego do faktury), wprowadzić dokumenty związane z procesem przesunięcia zapasów między składami oraz zakładami. Kompetencje społeczne: słuchacz pozyskuje wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania zintegrowanych systemów zarządzania w codziennej praktyce gospodarczej. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Wykładowca wypełnia Definiowanie kont użytkowników w systemie SAP, struktury organizacyjne w module SD (Sprzedaż i dystrybucja) i MM (Gospodarka magazynowa). Logowanie się do systemu SAP, nawigacja w systemie SAP, podstawowe funkcjonalności systemu wykorzystywane we wszystkich modułach programu. Definiowanie, zmiana oraz wyświetlenie rekordu danych podstawowych odbiorcy. Definiowanie, zmiana oraz wyświetlanie rekordu danych podstawowych indeksu materiałowego. Przetwarzanie zlecenia klienta - proces sprzedaży. Proces sprzedaży z pakowaniem materiału. Procesy przedsprzedaży zapytanie ofertowe i oferta. Generowanie procesu przesunięcia zapasów między składami. Przegląd dokumentów materiałowych powstałych na skutek przesunięć. Przegląd zapasów. Proces przesunięcia zapasów między zakładami realizowany jednoetapowo i dwuetapowo. 1. Materiały szkoleniowe firmy SAP. Sprzedaż i dystrybucja, Gospodarka magazynowa. 2. Jim Mazzullo, Peter Wheatley, SAP R/3. Podręcznik użytkownika, Helion, Vivek Kale, SAP R/3 Przewodnik dla menedżerów, Helion Przemysław Lech, Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, 2003 mgr inż. Tomasz Kanicki

7 BADANIA OPERACYJNE Liczba godz.: W 6 Ćw K 5 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Poznanie metod matematycznych wspomagających podejmowanie decyzji w procesach gospodarczych. Poznanie metod optymalizacji procesów decyzyjnych. Umiejętność budowy modeli matematycznych odwzorowujących procesy gospodarcze. Umiejętność stosowania wybranych metod matematycznych do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. Wykład, prezentacja multimedialna, praca przy komputerze, dyskusja dydaktyczna w grupach, aktywność i dyskusja na zajęciach. Wykład zaliczenie z oceną pisemne lub ustne Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie ćwiczeń wykonanych podczas zajęć. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat metod optymalizacji problemów gospodarczych, zna obszary zastosowań badań operacyjnych, zna metody budowy modeli odwzorowujących procesy gospodarcze. Umiejętności: słuchacz potrafi wykorzystać wybrane metody matematyczne do rozwiązywania problemów decyzyjnych, potrafi przeprowadzić analizę pooptymalizacyjną rozwiązanego problemu, potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie komputerowe do wdrożenia metod badań operacyjnych, stosuje modele dynamiczne i drzewa decyzyjne do interpretacji problemów decyzyjnych. Kompetencje społeczne: słuchacz ma wysoką świadomość nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu badań operacyjnych, które pozwolą na twórcze podejście do problemów optymalnego podejmowania decyzji, ma wysoką świadomość możliwości zastosowania wybranych metody matematycznych do rozwiązania modeli decyzyjnych. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, przeprowadzonym w formie ustnej lub pisemnej. Wykładowca wypełnia Przedmiot badań operacyjnych. Budowa modeli decyzyjnych. Metody i kryteria podejmowania decyzji. Optymalizacja liniowa. Dualizm zadania liniowego. Wybrane metody rozwiązywania zadań programowania liniowego. Własności zadania i metody wyznaczania rozwiązań zagadnienia transportowego. Optymalizacja dyskretna. Drzewa decyzyjne. Programowanie dynamiczne. Gry i strategie. Gry dwuosobowe. Gry z naturą. Sieciowe modele decyzyjne z kryterium czasu i kosztów. Wdrażanie badań operacyjnych. 1. Sikora W., Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M., Ekonometria i badania operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Ignasiak E.: Badania operacyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Woźniak A., Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu produkcją, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły w Nowym Sączu, Nowy Sącz Szapiro T., Decyzje menedżerskie z Excelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa dr inż. Wojciech Zalewski

8 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W LOGISTYCE Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczą treścią przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami poprawy jakości wytwarzanych produktów i oferowanych usług realizowanych podczas procesów logistycznych. Prezentowane treści pozwolą na poznanie zasad związanych z doskonaleniem procesów logistycznych, jak również zapoznają z wybranymi technikami tam wykorzystywanymi oraz wskażą ich związek z kosztami jakości. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadków wybranych przedsiębiorstw, samodzielne opracowanie wskazanych zagadnień. Wykład zaliczenie z oceną w formie testu Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat istoty jakości i sposobów jej doskonalenia przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi i technik, znaczenia kosztów jakości oraz warunków certyfikacji. Umiejętności: słuchacz potrafi rozpoznać stosowane w przedsiębiorstwie logistycznym metody i narzędzia, potrafi dokonać wyboru właściwego rozwiązania doskonalącego, dostosowanego do specyfiki procesów logistycznych, posiada również umiejętność zastosowania wskazanych narzędzi i metod w praktyce przedsiębiorstwa logistycznego oraz jest w stanie zidentyfikować i dokonać analizy kosztów jakości. Kompetencje społeczne: słuchacz wykazuje zdolność do tworzenia odpowiednich relacji umożliwiających rozpoznanie problemów jakościowych, jest uwrażliwiony na poszukiwanie rozwiązań niekonwencjonalnych i posiada świadomość ogromnego znaczenie pracy zespołowej w tworzeniu pozytywnego wizerunku firmy kształtowanego przez jakość świadczonych usług logistycznych. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, przeprowadzonym w formie testu oraz oceną wykonanych podczas ćwiczeń zadań. Wykładowca wypełnia Podstawowe pojęcia zarządzania jakością. Twórcy koncepcji zarządzania jakością. Koncepcje zarządzania jakością i zasady ich wprowadzenia w odniesieniu do procesów logistycznych. Metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu jakością procesów logistycznych. Standardy jakości. Koszty jakości. 1. Hamrol A., Podstawy zarządzania jakością z przykładami, PWN, Warszawa Ładoński W., Szołtysek K. (red), Zarządzanie jakością, Część 2. Ochrona jakości wyrobów w łańcuchu logistycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Łunarski J., Zarządzanie jakością w logistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Karaś E., Jakość w procesie logistycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole Grzenkowicz N. (red.), Zarządzanie jakością. Metody i instrumenty controlingu jakości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Montgomery D. C., Introductionto Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, New York dr inż. Anna M. Olszewska

9 SAP W LOGISTYCE LOGISTYKA W BIZNESIE (III edycja) ECTS: 3 Liczba godz.: W 0 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obsługi procesów logistycznych w systemie SAP. Przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu obsługi systemu SAP w obszarze logistyki moduły funkcjonalne SD (sprzedaż i dystrybucja) oraz moduł MM (gospodarka materiałowa) Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, pokaz wykonywanych procesów w systemie informatycznym SAP. Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat wykorzystania systemu SAP w obszarze logistyki. Umiejętności: słuchacz potrafi rozpoznać elementy procesów zaopatrzenia, obrotu magazynowego oraz sprzedaży i dystrybucji zintegrowanego systemu informatycznego SAP. Słuchacz potrafi wykonać w systemie SAP procesy z zakresu logistyki. Kompetencje społeczne: słuchacz ma wysoką świadomość nabycia wiedzy i umiejętności, które pozwolą na sprawne poruszanie się w ramach systemu SAP w obszarze logistyki. Umiejętności te pozwolą na obsługę procesów logistycznych systemu w przedsiębiorstwach posiadających zintegrowany system informatyczny klasy ERP. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, przeprowadzonym w formie wykonania procesów w systemie SAP. Wykładowca wypełnia Dane podstawowe w systemie SAP. Procesy pozyskiwania materiałów. Ewidencja obrotu magazynowego. Ustalanie cen sprzedaży. Polityka rabatowa. Sprzedaż materiałów i usług. Konsygnacja klienta i konsygnacja dostawcy. Zwroty materiałów do dostawcy. Korekty sprzedaży zwrot i korekta wartościowa faktury. 1. Mazzullo J., Wheatley P., SAP R/3, Podręcznik użytkownika, Helion Kale V., SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów, Helion Vogel A., Kimbell I., mysap ERP for Dummies, John Wiley & Sons Inc, Auksztol J., Balwierz P., Chomuszko M., SAP Zrozumieć system ERP, PWN, Reed J., Doane M., The SAP Consultant Handbook, ecruiting Alternatives Inc 2002 mgr inż. Tomasz Kanicki

10 REKLAMACJE I ROSZCZENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM LOGISTYKA W BIZNESIE (III edycja) ECTS: 2 Liczba godz.: W 6 Ćw K 0 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Przekazanie usystematyzowanej wiedzy na temat reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych krajowych i międzynarodowych w oparciu o problemy występujące w praktyce. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku Wykład zaliczenie z oceną w formie testu. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych krajowych. Umiejętności: słuchacz potrafi dokonać podziału odpowiedzialności, potrafi szacować ryzyko szkód i roszczeń. Kompetencje społeczne: słuchacz zdobywa umiejętność uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych, zdolność komunikowania się z otoczeniem gospodarczym. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, ma skłonność do pogłębiania wiedzy na temat problematyki reklamacji i roszczeń w transporcie. Zasady odpowiedzialności zawarte w podstawowych aktach prawnych. Podział odpowiedzialności. Ryzyko szkód i roszczenia. Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji. Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych likwidacja szkód, dokumentowanie. 1. Ambrożuk D., Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek, Warszawa Górski W. Wesołowski K., Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny Prawo przewozowe CMR, 2. Wydanie, Gdańsk Strachowska R., Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Warszawa Szanciło T., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa Walczak R., Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Warszawa mgr Katarzyna Dubowska

11 LOGISTYKA DYSTRYBUCJI Liczba godz.: W 6 Ćw K 5 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Podstawowym celem będzie przedstawienie studentom znaczenia logistyki dystrybucji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Dodatkowym celem będzie zapoznanie studentów z najnowszym dorobkiem teoretycznym i rozwiązaniami logistycznymi stosowanymi w dystrybucji produktów w praktyce. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat znaczenia logistyki dystrybucji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Umiejętności: słuchacz potrafi wymienić elementy logistycznej obsługi klienta, potrafi szacować koszty dystrybucji. Kompetencje społeczne: słuchacz zdobywa umiejętność uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych, zdolność komunikowania sie z otoczeniem gospodarczym. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, ma skłonność do pogłębiania wiedzy w zakresie logistyki dystrybucji. Istota dystrybucji fizycznej. Główne elementy logistyki dystrybucji i ich współzależność w procesach logistycznych. Tendencje rozwojowe handlu detalicznego. Rozwój dystrybucji w Polsce. Marketingowe kanały dystrybucji. Zarządzanie logistyczne dystrybucją towarów. Koszty dystrybucji. Pośrednicy w dystrybucji produktów. Elementy logistycznej obsługi klienta. Standardy logistycznej obsługi klienta. Pomiar i kontrola logistycznej obsługi klienta. Planowanie sieci dystrybucji. Centra dystrybucji i kompleksowe centra logistyczne. Opakowania produktów w dystrybucji. Przepływ informacji w dystrybucji. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie dystrybucją. Nowe koncepcje w handlu i dystrybucji. 1. Bendkowski J., Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa Rutkowski K., Logistyka dystrybucji: specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Bozarth C. C., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice Gołembska E., Współczesne kierunki rozwoju logistyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera, PWE, mgr inż. Robert Podbielski

12 INFORMATYCZNE SYSTEMY W ZAOPATRZENIU I LOGISTYCE DYSTRYBUCJI Liczba godz.: W 0 Ćw K 12 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi praktycznego wykorzystania informatycznego systemu ASSECO SOFTLAB w obszarze zaopatrzenia i dystrybucji podmiotu gospodarczego. Prezentowane treści pozwolą na poznanie możliwości systemu informatycznego w ramach procesów zaopatrzenia i dystrybucji. Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, pokaz wykonywanych procesów w systemie informatycznym ASSECO SOFTLAB. Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania informatycznych systemów wspomagających zaopatrzenie i dystrybucję na terenie przedsiębiorstwa. Umiejętności: słuchacz potrafi rozpoznać najważniejsze elementy procesu pozyskania towarów ich obrotu na terenie magazynu jak i ich dystrybucji do klienta. Słuchacz potrafi wykonać w systemie informatycznym procesy z zakresu zaopatrzenia, obrotu magazynowego i dystrybucji towarów. Słuchacz na podstawie nabytych umiejętności potrafi obsłużyć w stopniu podstawowym dowolny system klasy ERP. Kompetencje społeczne: nabyta wiedza i umiejętności pozwolą na obsługę zintegrowanego systemu klasy ERP na stanowisku pracy wymagającym komputerowej ewidencji obrotu magazynowego. Słuchacz ma wysoką świadomość konieczności wykorzystywania zintegrowanych systemów do obsługi procesów zaopatrzenia i dystrybucji w obecnych realiach funkcjonowania przedsiębiorstw. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, przeprowadzonym w formie wykonania procesów w systemie informatycznym. Wykładowca wypełnia Nawigacja w systemie Softlab. Kartoteka kontrahentów. Kartoteka materiałowa. Proces przyjęcia materiałów na stan magazynowy. Sprzedaż materiałów. Polityka rabatowa i cenniki. Ewidencja obrotu magazynowego. Proces pozyskiwania towaru. Procesy sprzedaży. Analiza danych raporty. 1. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/DRP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, "Mikom", Materiały dostępne na stronie producenta oprogramowania Softlab 1. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, PWN, Banaszak Z., Zintegrowane systemy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, mgr inż. Tomasz Kanicki

13 OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Przedstawienie zagadnień z zakresu analizy i oceny efektywności działań logistycznych, zapoznanie studentów z istotą, celami i zakresem oceny efektywności działań logistycznych na poziomie strategicznym; omówienie podstawowych metod pomiaru efektywności, ze szczególnym uwzględnieniem metody Data Envelopment Analysis (DEA); kształtowanie u studentów umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz i interpretacji wyników. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku, praca w grupach, aktywność i dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych Wykład egzamin z oceną w formie pisemnej lub ustnej Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat oceny efektywności działań logistycznych oraz znaczenia efektywności działań w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie Umiejętności: słuchacz potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na efektywność działań logistycznych, posiada umiejętność doboru i stosowania metod pomiaru efektywności oraz specyfiki stosowania wybranych wskaźników w obszarze logistyki, potrafi dokonać oceny działań logistycznych oraz rozumie i interpretuje poprawnie wyniki analiz, przeprowadza badanie produktywności za pomocą metody Data Envelopment Analysis przy zastosowaniu narzędzi komputerowych (np. programu Frontier Analyst) Kompetencje społeczne: słuchacz ma wysoką świadomość znaczenia analizy i oceny działań logistycznych w praktyce biznesowej. Przedmiot kończy się egzaminem z oceną, przeprowadzonym w formie pisemnej lub ustnej. Wykładowca wypełnia 1. Problematyka efektywności działań logistycznych 2. Podstawowe wymiary efektywności działań logistycznych 3. Klasyfikacja czynników kształtujących efektywność działań logistycznych 4. Przegląd metod oceny efektywności 5. Podstawowe wskaźniki pomiaru efektywności 6. Charakterystyka i porównanie wybranych podejść do analizy i oceny efektywności działań logistycznych 7. Założenia i zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności działań logistycznych 1. Ćwiąkała-Małys, Nowak W., Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań Coelli T., Rao D.S.P., Battese G.E., An introduction to efficiency and productivity analysis, Kluwer Academic Publ., Boston Nowicka-Skowron M., Efektywność systemów logistycznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo-logistyczne, Wartość i efektywność, CH Beck, 2005, s prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, mgr Joanna Jakuszewicz

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW LOGISTYKA W BIZNESIE (III edycja) ECTS: 5 Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Zarządzania Nazwa programu (kierunku) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Broker Technologii Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 1. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - prof. dr hab. R. Mańkowski 1. Scharakteryzuj przedmiot zarządzania logistycznego.

Bardziej szczegółowo

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka dystrybucji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LD-W-S15_pNadGenE82WX Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LZP-P-S15_pNadGenKH1J9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Profil Absolwenta zna podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu logistyki potrafi identyfikować, analizować i diagnozować istniejące rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia analizy procesów logistycznych. opisy przedmiotów kolejność alfabetyczna ZIELONA GÓRA

Metody i narzędzia analizy procesów logistycznych. opisy przedmiotów kolejność alfabetyczna ZIELONA GÓRA Metody i narzędzia analizy procesów logistycznych opisy przedmiotów kolejność alfabetyczna ZIELONA GÓRA Analiza efektywności procesów logistycznych... 2 Analiza i usprawnienia procesów magazynowych...

Bardziej szczegółowo

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki ZAKŁAD ORGANIZACJI I EKONOMIKI TRANSPORTU L35 siedziba budynek Houston, II piętro, 31a Sekretariat tel: 1 68 30 93, 1 68 30 94 L35@pk.edu.pl, dschwer@pk.edu.pl www.l35.pk.edu.pl Informacja dla studentów

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/BOP Język polski Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 0 ĆwK- 10 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 0 ĆwK- 10 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu (kierunku) Zarządzanie Poziom i forma studiów studia II stopnia niestacjonarne Specjalność: Informatyka Gospodarcza i Logistyka Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25 (pieczęć wydziału) Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Systemy zarządzania jakością w transporcie Wersja 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

EKONOMIKA TRANSPORTU Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE EKONOMIKA TRANSPORTU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS7 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Wykład organizacyjny - W0

Wykład organizacyjny - W0 Wykład organizacyjny - W0 dr inż. Janusz Granat 1 Systemy informatyczne zarządzania Prowadzący: dr inż. Janusz Granat Konsultacje: środa 16.30-18.00 pok.23 E-mail: j.granat@ia.pw.edu.pl Strona www wykładu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Kontroling Controlling Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obieralny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Nazwa przedmiotu Organizacja działalności na rynkach zagranicznych Kod ECTS 14.3.E.SZ.2681 Pkt.ECTS 7 Jednostka prowadząca przedmiot IHZ Nazwa kierunku MSG Nazwa specjalności HZ; Nazwisko prowadzącego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie Projektem Project management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem.

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo