Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów"

Transkrypt

1 Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw w kontekście gospodarki globalnej. Podkreślenie umiejętności identyfikacji ról i zadań partnerów w łańcuchu dostaw pod katem: przepływu dóbr, przepływu informacji, realizacji procesów logistycznych. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku. Wykład egzamin z oceną przeprowadzony w formie testu. Wiedza: słuchacz ma wiedzę w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Umiejętności: słuchacz potrafi identyfikować zasadnicze elementy składowych procesów i systemów logistycznych; potrafi interpretować w ujęciu systemowym logistyczne zależności sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa; potrafi określać i analizować podstawowe procesy logistyczne i funkcje zarządzania logistycznego. Kompetencje społeczne: słuchacz zdobywa umiejętność uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych, zdolność komunikowania sie z otoczeniem gospodarczym. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, ma skłonność do pogłębiania wiedzy na temat problematyki zarządzania łańcuchem dostaw. Przedmiot kończy się egzaminem z oceną, przeprowadzonym w formie testu. Wykładowca wypełnia protokół z egzaminu. Pojęcie logistyki. Procesy logistyczne. Istota integracji procesów gospodarczych i podejścia systemowego do logistyki. Podział funkcjonalny logistyki. Podział fazowy logistyki logistyka: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji. Wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne systemy logistyczne. Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Definicja łańcucha dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. Czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchy dostaw. Strategie zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw. Analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw. Model zintegrowanego łańcucha dostaw. 1. Coyle J.J, Bardie E.J., C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, 2002, s Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, One Press, 2007, s Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa Baraniecka A., ECR-Efficient Consumer Response Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, ILiM, 2004, s Słownik terminologii logistycznej, ILiM, 2006, s dr inż. Maciej Dobrzyński

2 SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I KRAJOWA Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi spedycji międzynarodowej i krajowej. Prezentowane treści pozwolą na poznanie możliwości i zasad tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez rozwój usług spedycyjnych. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku, praca w grupach z prezentacjami multimedialnymi, aktywność i dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych. Wykład zaliczenie z oceną w formie testu Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat podstaw prawnych i organizacyjnych działalności spedycyjnej, przebiegu i podstawowej dokumentacji w procesach spedycji krajowej i międzynarodowej. Umiejętności: słuchacz potrafi projektować i organizować procesy związane z krajowa i międzynarodową spedycją towarów. Potrafi rozpoznawać dokumentacje spedycyjne oraz umie je wykorzystywać w procesach spedycyjnych oraz bankowych, związanych z obsługą transakcji handlowych. Kompetencje społeczne: słuchacz ma świadomość, że nabyta wiedza i umiejętności w zakresie spedycji pozwolą na twórcze podejście do problemów obsługi i ich rozwiązywania w codziennej praktyce gospodarczej, ułatwia podejmowanie właściwych decyzji związanych ze spedycja krajową i międzynarodową. Proces spedycyjny w handlu zagranicznym. Rynek usług spedycyjnych. Warunki dostaw w handlu zagranicznym. Ubezpieczenia transportowe. Umowy spedycji i przewozu, OPWS. Dokumenty transportowo-spedycyjne. 1. Januła E., Spedycja, Difin, Warszawa Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne, ILiM, Poznań Marciniak-Neider D., Neider J., Podręcznik spedytora, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia Krasucki Z., Transport i spedycja w handlu zagranicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk NeiderJ., Transport międzynarodowy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa Gołembska E., Szuster M., Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań dr inż. Wojciech Niemotko

3 TRANSPORT MULTIMODALNY LOGISTYKA W BIZNESIE (III edycja) ECTS: 2 Liczba godz.: W 6 Ćw K 0 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi transportu multimodalnego. Dodatkowym celem zajęć jest ukazanie zależności rozwoju transportu multimodalnego od aktualnego stanu infrastruktury transportowej w Polsce oraz pokazanie szans do wzrostu atrakcyjności tego transportu w Polsce. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku. Wykład zaliczenie z oceną w formie testu. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat nowoczesnych technologii transportowych opartych na zintegrowanych łańcuchach dostaw, funkcjonowania europejskiego systemu transportowego, kosztów zewnętrznych generowanych przez transport oraz metod ich internalizacji. Umiejętności: słuchacz potrafi rozpoznawać kierunki rozwoju transportu multimodalnego. Rozumie znaczenie transportu multimodalnego w aspekcie zrównoważonego rozwoju oraz globalizacji gospodarczej. Kompetencje społeczne: słuchacz ma świadomość, że nabyta wiedza i umiejętności w zakresie transportu pozwolą na twórcze podejście do problemów związanych z transportem i ich rozwiązywania w codziennej praktyce gospodarczej, ułatwią podejmowanie właściwych decyzji związanych z transportem międzynarodowym. Pojęcie i istota transportu multimodalnego. Znaczenie transportu multimodalnego. Struktura gałęziowa transportu multimodalnego. Analiza struktury gałęziowej systemów transportowych. Zalety poszczególnych gałęzi transportu multimodalnego. Infrastruktura transportu multimodalnego. Koszty transportu multimodalnego. Jednostki ładunkowe, procesy jednostkowania ładunków, konteneryzacja, podmioty wykonujące i/lub organizujące przewóz MTO, prawa i obowiązki stron, podstawa prawna działania. Lądowe systemy multimodalne, UIRR, ICF, infrastruktura transportowa, główne ciągi ładunkowe, główne ośrodki przeładunkowe. 1. Piechociński J., Transport kombinowany jako przyszłość rozwoju przewozów towarowych, Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Tołkacz L., Infrastruktura transportu wodnego śródlądowego, Szczecin Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, WKiŁ, Warszawa Sikorski P., Zemdrzycki T., Spedycja w praktyce, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2006 dr inż. Wojciech Niemotko

4 RYNKI TRANSPORTOWE LOGISTYKA W BIZNESIE (III edycja) ECTS: 2 Liczba godz.: W 6 Ćw K 0 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Głównym celem zajęć jest analiza rynku transportowego oraz szczegółowa diagnoza wybranych rynków gałęziowych. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku. Wykład zaliczenie z oceną w formie testu. Wiedza: słuchacz ma wiedzę w zakresie poszczególnych rynków gałęziowych. Umiejętności: słuchacz potrafi wykorzystać specjalistyczną terminologię transportową oraz wiedzę do opisu i analizy przyczyn oraz przebiegu procesów i zjawisk rynkowych w transporcie; potrafi formułować własne opinie na temat kształtowania rynku transportowego. Kompetencje społeczne: słuchacz zdobywa umiejętność uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych, zdolność komunikowania sie z otoczeniem gospodarczym. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzą i umiejętności, ma skłonność do pogłębiania wiedzy na temat problematyki rynku transportowego. Konkurencja i interwencjonizm na rynku transportowym. Rynek usług transportu lotniczego. Rynek usług transportu kolejowego. Rynek usług transportu samochodowego. Rynek usług transportu wodnego. Rynek usług komunikacji miejskiej. 1. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J., Infrastruktura transportu samochodowego, Wydawnictwo OWPW Towpik K., Infrastruktura transportu kolejowego, Wydawnictwo OWPW Warszawa Transport i spedycja, 4. Transport, dr inż. Wojciech Niemotko

5 GOSPODARKA ZAPASAMI I MAGAZYNEM Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prawidłowego funkcjonowania gospodarki magazynowej przedsiębiorstw w kontekście całokształtu procesów logistycznych.. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach. Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Wiedza: słuchacz ma wiedzę w zakresie gospodarki magazynowej. Umiejętności: słuchacz potrafi identyfikować zasadnicze elementy składowych procesów magazynowania; określania. Potrafi analizować podstawowe procesy zarządzania magazynem, zarządzania zapasami w warunkach przedsiębiorstw handlowych oraz produkcyjnych. Kompetencje społeczne: słuchacz zdobywa umiejętność uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych, zdolność komunikowania się z otoczeniem gospodarczym. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności, ma skłonność do pogłębiania wiedzy z zakresu gospodarki zapasami i magazynem. Cele i zadania gospodarki magazynowej. Struktura i klasyfikacja zapasów magazynowych. Model funkcjonowania magazynu. Technologia prac magazynowych. Organizacja gospodarki magazynowej. Projektowanie magazynów. Zadania kalkulacyjne potrzeb magazynowych. Koszty prowadzenia gospodarki magazynowej. Kalkulacja wyposażenia magazynu. Kalkulacje i wyposażenia i wydajności w odniesieniu do przepływów towarowych. Tendencje rozwojowe gospodarki magazynowej. 1. Ficoń K, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio Warszawa Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie, tom 1, ILiM, Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie, tom 2, ILiM, Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera, PWE, Majewski J., Informatyka w magazynie, ILiM, Sariusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, mgr inż. Robert Podbielski

6 LOGISTYCZNE SYSTEMY INFORMACYJNE Liczba godz.: W 0 Ćw K 12 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z jednym ze zintegrowanych systemów zarządzania dostępnych na polskim rynku (SAP R/3). Prezentacja multimedialna, pracownia specjalistyczna. Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Wiedza: słuchacz pozyskuje podstawową wiedzę dotyczącą zakresu i celu wykorzystania zintegrowanych systemów zarządzania. Umiejętności: słuchacz potrafi stworzyć z wykorzystaniem programu SAP R/3 rekord materiału, klienta, tworzyć i modyfikować rekordy podstawowe ze wzorców, wprowadzić dokumenty związane ze sprzedażą materiału (od zapytania ofertowego do faktury), wprowadzić dokumenty związane z procesem przesunięcia zapasów między składami oraz zakładami. Kompetencje społeczne: słuchacz pozyskuje wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania zintegrowanych systemów zarządzania w codziennej praktyce gospodarczej. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Wykładowca wypełnia Definiowanie kont użytkowników w systemie SAP, struktury organizacyjne w module SD (Sprzedaż i dystrybucja) i MM (Gospodarka magazynowa). Logowanie się do systemu SAP, nawigacja w systemie SAP, podstawowe funkcjonalności systemu wykorzystywane we wszystkich modułach programu. Definiowanie, zmiana oraz wyświetlenie rekordu danych podstawowych odbiorcy. Definiowanie, zmiana oraz wyświetlanie rekordu danych podstawowych indeksu materiałowego. Przetwarzanie zlecenia klienta - proces sprzedaży. Proces sprzedaży z pakowaniem materiału. Procesy przedsprzedaży zapytanie ofertowe i oferta. Generowanie procesu przesunięcia zapasów między składami. Przegląd dokumentów materiałowych powstałych na skutek przesunięć. Przegląd zapasów. Proces przesunięcia zapasów między zakładami realizowany jednoetapowo i dwuetapowo. 1. Materiały szkoleniowe firmy SAP. Sprzedaż i dystrybucja, Gospodarka magazynowa. 2. Jim Mazzullo, Peter Wheatley, SAP R/3. Podręcznik użytkownika, Helion, Vivek Kale, SAP R/3 Przewodnik dla menedżerów, Helion Przemysław Lech, Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, 2003 mgr inż. Tomasz Kanicki

7 BADANIA OPERACYJNE Liczba godz.: W 6 Ćw K 5 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Poznanie metod matematycznych wspomagających podejmowanie decyzji w procesach gospodarczych. Poznanie metod optymalizacji procesów decyzyjnych. Umiejętność budowy modeli matematycznych odwzorowujących procesy gospodarcze. Umiejętność stosowania wybranych metod matematycznych do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. Wykład, prezentacja multimedialna, praca przy komputerze, dyskusja dydaktyczna w grupach, aktywność i dyskusja na zajęciach. Wykład zaliczenie z oceną pisemne lub ustne Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie ćwiczeń wykonanych podczas zajęć. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat metod optymalizacji problemów gospodarczych, zna obszary zastosowań badań operacyjnych, zna metody budowy modeli odwzorowujących procesy gospodarcze. Umiejętności: słuchacz potrafi wykorzystać wybrane metody matematyczne do rozwiązywania problemów decyzyjnych, potrafi przeprowadzić analizę pooptymalizacyjną rozwiązanego problemu, potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie komputerowe do wdrożenia metod badań operacyjnych, stosuje modele dynamiczne i drzewa decyzyjne do interpretacji problemów decyzyjnych. Kompetencje społeczne: słuchacz ma wysoką świadomość nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu badań operacyjnych, które pozwolą na twórcze podejście do problemów optymalnego podejmowania decyzji, ma wysoką świadomość możliwości zastosowania wybranych metody matematycznych do rozwiązania modeli decyzyjnych. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, przeprowadzonym w formie ustnej lub pisemnej. Wykładowca wypełnia Przedmiot badań operacyjnych. Budowa modeli decyzyjnych. Metody i kryteria podejmowania decyzji. Optymalizacja liniowa. Dualizm zadania liniowego. Wybrane metody rozwiązywania zadań programowania liniowego. Własności zadania i metody wyznaczania rozwiązań zagadnienia transportowego. Optymalizacja dyskretna. Drzewa decyzyjne. Programowanie dynamiczne. Gry i strategie. Gry dwuosobowe. Gry z naturą. Sieciowe modele decyzyjne z kryterium czasu i kosztów. Wdrażanie badań operacyjnych. 1. Sikora W., Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M., Ekonometria i badania operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Ignasiak E.: Badania operacyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Woźniak A., Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu produkcją, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły w Nowym Sączu, Nowy Sącz Szapiro T., Decyzje menedżerskie z Excelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa dr inż. Wojciech Zalewski

8 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W LOGISTYCE Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczą treścią przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami poprawy jakości wytwarzanych produktów i oferowanych usług realizowanych podczas procesów logistycznych. Prezentowane treści pozwolą na poznanie zasad związanych z doskonaleniem procesów logistycznych, jak również zapoznają z wybranymi technikami tam wykorzystywanymi oraz wskażą ich związek z kosztami jakości. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadków wybranych przedsiębiorstw, samodzielne opracowanie wskazanych zagadnień. Wykład zaliczenie z oceną w formie testu Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat istoty jakości i sposobów jej doskonalenia przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi i technik, znaczenia kosztów jakości oraz warunków certyfikacji. Umiejętności: słuchacz potrafi rozpoznać stosowane w przedsiębiorstwie logistycznym metody i narzędzia, potrafi dokonać wyboru właściwego rozwiązania doskonalącego, dostosowanego do specyfiki procesów logistycznych, posiada również umiejętność zastosowania wskazanych narzędzi i metod w praktyce przedsiębiorstwa logistycznego oraz jest w stanie zidentyfikować i dokonać analizy kosztów jakości. Kompetencje społeczne: słuchacz wykazuje zdolność do tworzenia odpowiednich relacji umożliwiających rozpoznanie problemów jakościowych, jest uwrażliwiony na poszukiwanie rozwiązań niekonwencjonalnych i posiada świadomość ogromnego znaczenie pracy zespołowej w tworzeniu pozytywnego wizerunku firmy kształtowanego przez jakość świadczonych usług logistycznych. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, przeprowadzonym w formie testu oraz oceną wykonanych podczas ćwiczeń zadań. Wykładowca wypełnia Podstawowe pojęcia zarządzania jakością. Twórcy koncepcji zarządzania jakością. Koncepcje zarządzania jakością i zasady ich wprowadzenia w odniesieniu do procesów logistycznych. Metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu jakością procesów logistycznych. Standardy jakości. Koszty jakości. 1. Hamrol A., Podstawy zarządzania jakością z przykładami, PWN, Warszawa Ładoński W., Szołtysek K. (red), Zarządzanie jakością, Część 2. Ochrona jakości wyrobów w łańcuchu logistycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Łunarski J., Zarządzanie jakością w logistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Karaś E., Jakość w procesie logistycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole Grzenkowicz N. (red.), Zarządzanie jakością. Metody i instrumenty controlingu jakości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Montgomery D. C., Introductionto Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, New York dr inż. Anna M. Olszewska

9 SAP W LOGISTYCE LOGISTYKA W BIZNESIE (III edycja) ECTS: 3 Liczba godz.: W 0 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obsługi procesów logistycznych w systemie SAP. Przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu obsługi systemu SAP w obszarze logistyki moduły funkcjonalne SD (sprzedaż i dystrybucja) oraz moduł MM (gospodarka materiałowa) Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, pokaz wykonywanych procesów w systemie informatycznym SAP. Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat wykorzystania systemu SAP w obszarze logistyki. Umiejętności: słuchacz potrafi rozpoznać elementy procesów zaopatrzenia, obrotu magazynowego oraz sprzedaży i dystrybucji zintegrowanego systemu informatycznego SAP. Słuchacz potrafi wykonać w systemie SAP procesy z zakresu logistyki. Kompetencje społeczne: słuchacz ma wysoką świadomość nabycia wiedzy i umiejętności, które pozwolą na sprawne poruszanie się w ramach systemu SAP w obszarze logistyki. Umiejętności te pozwolą na obsługę procesów logistycznych systemu w przedsiębiorstwach posiadających zintegrowany system informatyczny klasy ERP. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, przeprowadzonym w formie wykonania procesów w systemie SAP. Wykładowca wypełnia Dane podstawowe w systemie SAP. Procesy pozyskiwania materiałów. Ewidencja obrotu magazynowego. Ustalanie cen sprzedaży. Polityka rabatowa. Sprzedaż materiałów i usług. Konsygnacja klienta i konsygnacja dostawcy. Zwroty materiałów do dostawcy. Korekty sprzedaży zwrot i korekta wartościowa faktury. 1. Mazzullo J., Wheatley P., SAP R/3, Podręcznik użytkownika, Helion Kale V., SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów, Helion Vogel A., Kimbell I., mysap ERP for Dummies, John Wiley & Sons Inc, Auksztol J., Balwierz P., Chomuszko M., SAP Zrozumieć system ERP, PWN, Reed J., Doane M., The SAP Consultant Handbook, ecruiting Alternatives Inc 2002 mgr inż. Tomasz Kanicki

10 REKLAMACJE I ROSZCZENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM LOGISTYKA W BIZNESIE (III edycja) ECTS: 2 Liczba godz.: W 6 Ćw K 0 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Przekazanie usystematyzowanej wiedzy na temat reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych krajowych i międzynarodowych w oparciu o problemy występujące w praktyce. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku Wykład zaliczenie z oceną w formie testu. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych krajowych. Umiejętności: słuchacz potrafi dokonać podziału odpowiedzialności, potrafi szacować ryzyko szkód i roszczeń. Kompetencje społeczne: słuchacz zdobywa umiejętność uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych, zdolność komunikowania się z otoczeniem gospodarczym. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, ma skłonność do pogłębiania wiedzy na temat problematyki reklamacji i roszczeń w transporcie. Zasady odpowiedzialności zawarte w podstawowych aktach prawnych. Podział odpowiedzialności. Ryzyko szkód i roszczenia. Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji. Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych likwidacja szkód, dokumentowanie. 1. Ambrożuk D., Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek, Warszawa Górski W. Wesołowski K., Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny Prawo przewozowe CMR, 2. Wydanie, Gdańsk Strachowska R., Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Warszawa Szanciło T., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa Walczak R., Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Warszawa mgr Katarzyna Dubowska

11 LOGISTYKA DYSTRYBUCJI Liczba godz.: W 6 Ćw K 5 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Podstawowym celem będzie przedstawienie studentom znaczenia logistyki dystrybucji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Dodatkowym celem będzie zapoznanie studentów z najnowszym dorobkiem teoretycznym i rozwiązaniami logistycznymi stosowanymi w dystrybucji produktów w praktyce. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat znaczenia logistyki dystrybucji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Umiejętności: słuchacz potrafi wymienić elementy logistycznej obsługi klienta, potrafi szacować koszty dystrybucji. Kompetencje społeczne: słuchacz zdobywa umiejętność uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych, zdolność komunikowania sie z otoczeniem gospodarczym. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, ma skłonność do pogłębiania wiedzy w zakresie logistyki dystrybucji. Istota dystrybucji fizycznej. Główne elementy logistyki dystrybucji i ich współzależność w procesach logistycznych. Tendencje rozwojowe handlu detalicznego. Rozwój dystrybucji w Polsce. Marketingowe kanały dystrybucji. Zarządzanie logistyczne dystrybucją towarów. Koszty dystrybucji. Pośrednicy w dystrybucji produktów. Elementy logistycznej obsługi klienta. Standardy logistycznej obsługi klienta. Pomiar i kontrola logistycznej obsługi klienta. Planowanie sieci dystrybucji. Centra dystrybucji i kompleksowe centra logistyczne. Opakowania produktów w dystrybucji. Przepływ informacji w dystrybucji. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie dystrybucją. Nowe koncepcje w handlu i dystrybucji. 1. Bendkowski J., Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa Rutkowski K., Logistyka dystrybucji: specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Bozarth C. C., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice Gołembska E., Współczesne kierunki rozwoju logistyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera, PWE, mgr inż. Robert Podbielski

12 INFORMATYCZNE SYSTEMY W ZAOPATRZENIU I LOGISTYCE DYSTRYBUCJI Liczba godz.: W 0 Ćw K 12 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi praktycznego wykorzystania informatycznego systemu ASSECO SOFTLAB w obszarze zaopatrzenia i dystrybucji podmiotu gospodarczego. Prezentowane treści pozwolą na poznanie możliwości systemu informatycznego w ramach procesów zaopatrzenia i dystrybucji. Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, pokaz wykonywanych procesów w systemie informatycznym ASSECO SOFTLAB. Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania informatycznych systemów wspomagających zaopatrzenie i dystrybucję na terenie przedsiębiorstwa. Umiejętności: słuchacz potrafi rozpoznać najważniejsze elementy procesu pozyskania towarów ich obrotu na terenie magazynu jak i ich dystrybucji do klienta. Słuchacz potrafi wykonać w systemie informatycznym procesy z zakresu zaopatrzenia, obrotu magazynowego i dystrybucji towarów. Słuchacz na podstawie nabytych umiejętności potrafi obsłużyć w stopniu podstawowym dowolny system klasy ERP. Kompetencje społeczne: nabyta wiedza i umiejętności pozwolą na obsługę zintegrowanego systemu klasy ERP na stanowisku pracy wymagającym komputerowej ewidencji obrotu magazynowego. Słuchacz ma wysoką świadomość konieczności wykorzystywania zintegrowanych systemów do obsługi procesów zaopatrzenia i dystrybucji w obecnych realiach funkcjonowania przedsiębiorstw. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, przeprowadzonym w formie wykonania procesów w systemie informatycznym. Wykładowca wypełnia Nawigacja w systemie Softlab. Kartoteka kontrahentów. Kartoteka materiałowa. Proces przyjęcia materiałów na stan magazynowy. Sprzedaż materiałów. Polityka rabatowa i cenniki. Ewidencja obrotu magazynowego. Proces pozyskiwania towaru. Procesy sprzedaży. Analiza danych raporty. 1. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/DRP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, "Mikom", Materiały dostępne na stronie producenta oprogramowania Softlab 1. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, PWN, Banaszak Z., Zintegrowane systemy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, mgr inż. Tomasz Kanicki

13 OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Przedstawienie zagadnień z zakresu analizy i oceny efektywności działań logistycznych, zapoznanie studentów z istotą, celami i zakresem oceny efektywności działań logistycznych na poziomie strategicznym; omówienie podstawowych metod pomiaru efektywności, ze szczególnym uwzględnieniem metody Data Envelopment Analysis (DEA); kształtowanie u studentów umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz i interpretacji wyników. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku, praca w grupach, aktywność i dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych Wykład egzamin z oceną w formie pisemnej lub ustnej Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Wiedza: słuchacz ma wiedzę na temat oceny efektywności działań logistycznych oraz znaczenia efektywności działań w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie Umiejętności: słuchacz potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na efektywność działań logistycznych, posiada umiejętność doboru i stosowania metod pomiaru efektywności oraz specyfiki stosowania wybranych wskaźników w obszarze logistyki, potrafi dokonać oceny działań logistycznych oraz rozumie i interpretuje poprawnie wyniki analiz, przeprowadza badanie produktywności za pomocą metody Data Envelopment Analysis przy zastosowaniu narzędzi komputerowych (np. programu Frontier Analyst) Kompetencje społeczne: słuchacz ma wysoką świadomość znaczenia analizy i oceny działań logistycznych w praktyce biznesowej. Przedmiot kończy się egzaminem z oceną, przeprowadzonym w formie pisemnej lub ustnej. Wykładowca wypełnia 1. Problematyka efektywności działań logistycznych 2. Podstawowe wymiary efektywności działań logistycznych 3. Klasyfikacja czynników kształtujących efektywność działań logistycznych 4. Przegląd metod oceny efektywności 5. Podstawowe wskaźniki pomiaru efektywności 6. Charakterystyka i porównanie wybranych podejść do analizy i oceny efektywności działań logistycznych 7. Założenia i zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności działań logistycznych 1. Ćwiąkała-Małys, Nowak W., Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań Coelli T., Rao D.S.P., Battese G.E., An introduction to efficiency and productivity analysis, Kluwer Academic Publ., Boston Nowicka-Skowron M., Efektywność systemów logistycznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo-logistyczne, Wartość i efektywność, CH Beck, 2005, s prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, mgr Joanna Jakuszewicz

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria Lista przedmiotów realizowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie

Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie Marek Ossowski * Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie Wstęp W czasach industrialnych, kiedy tworzono systemy działania oparte na rozwiązaniach zrozumiałych dla wszystkich pracowników,

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo