Komunikat organizacyjny ŁZPS 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat organizacyjny ŁZPS 2015/2016"

Transkrypt

1 Komunikat organizacyjny ŁZPS 2015/2016 Łódź, dnia r. I. SPRAWY REJESTRACYJNE ORAZ OPŁATY STATUTOWE I REGULAMINOWE 1. Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej podjął decyzję o wysokości opłat regulaminowych na sezon 2015/2016. OPŁATY ZA CERTYFIKATY TRENERSKIE 2. Wszyscy trenerzy (instruktorzy) prowadzący zespoły uczestniczące w rozgrywkach organizowanych przez ŁZPS oraz PZPS zgodnie z Ustawą o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r. Dz. U. z 2005 r. nr 155 poz winni posiadać certyfikat trenerski. 3. Warunkiem otrzymania certyfikatu (po raz pierwszy) jest: a) złożenie oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych (załącznik 1); b) złożenie oświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania obowiązków trenera (instruktora) (załącznik 2); c) uczestniczenie w kursie szkoleniowym dla trenerów i instruktorów. 4. Opłata za pierwsze wydanie certyfikatu trenerskiego wynosi 150 zł i pobierana jest jednorazowo. 5. Przepisy zawarte w punktach 2-4 dotyczą wyłącznie tych trenerów i instruktorów, którzy pracę szkoleniową rozpoczynają po raz pierwszy lub mieli przerwę dłuższą niż trzy sezony. 6. Wszyscy trenerzy (instruktorzy) prowadzący zespoły, wpisani do protokołów zawodów jako I trener (C), II trener (AC) oraz III trener (AC2) muszą posiadać ważny certyfikat, który wydawany jest każdorazowo na każdy sezon.

2 7. Koszt wydania certyfikatu na sezon 2015/2016 wynosi 100 zł dla osób, które zaliczą szkolenie licencyjne. 8. Osoby mające ukończone studia w zakresie wychowania fizycznego lub pokrewne a nie posiadające kwalifikacji trenersko - instruktorskich mogą otrzymać certyfikat do prowadzenia zespołów młodzików/czek. 9. Masażyści (T) muszą posiadać certyfikat, który zostanie im wydany po okazaniu dokumentu stwierdzającego odpowiednie kwalifikacje. 10. Lekarze (M) mogą być wpisani do protokołu zawodów po okazaniu, sędziemu, dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe. ZASADY REJESTRACJI ZAWODNIKÓW/ZAWODNICZEK 11. Zgodnie z decyzją Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej z dnia 30 czerwca 2006 r. organem rejestrującym zawodników/czki i prowadzącym ewidencję jest Wydział Ewidencji. 12. W sprawach spornych dotyczących zmian barw klubowych decyzje w pierwszej instancji podejmowane są przez Zarząd ŁZPS. 13. Zarząd ŁZPS podejmuje decyzje w sprawie ustalenia ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW/ZAWODNICZEK 14. W celu zarejestrowania zawodnika/zawodniczki przez Wydział Ewidencji - klub rejestrujący, zgodnie z Ustawą i sporcie kwalifikowanym, musi bezwzględnie przedstawić następujące dokumenty: a) pisemne zobowiązanie zawodnika do przestrzegania regulaminów ŁZPS, PZPS i FIVB (załącznik 3); b) pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku zawodnika niepełnoletniego) 15. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami klubu tylko za zgodą swoich opiekunów ustawowych - zgodnie z art. 23 Ustawy o kulturze fizycznej z dnia r. Dz. U.

3 z 1996 r. nr 25 poz. 113 z późn. zm. oraz art. 3 ust. 3 Ustawy prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późn. zm Najprostszą formą jest forma pisemna wyrażona przez podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych deklaracji przynależności klubowej zawodnika. 17. Brak pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego powoduje bezwzględne unieważnienie członkostwa osoby niepełnoletniej w danym klubie oraz brak zgody na uprawianie sportu w danym klubie z wszelkimi konsekwencjami z tym związanymi (zwłaszcza przy zmianie barw klubowych). 18. Obowiązek uzyskania pisemnej zgody opiekunów ustawowych zawodników/czek niepełnoletnich spoczywa na zainteresowanych klubach 19. Za brak uzyskania pisemnej zgodny opiekunów ustawowych zainteresowane kluby będą ponosić prawne konsekwencje. 20. Klub zgłaszający legitymację zawodniczą do potwierdzenia musi posiadać: a) czytelnie wypełnione dwa lub trzy (trzy - w przypadku udziału w rozgrywkach centralnych) odcinki legitymacji: - (Nie dotyczy przypadku ewidencji elektronicznej) ostemplowane przez klub i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela klubu; podpisane przez zawodnika/czkę. 21. Przed zgłoszeniem legitymacji zawodniczej do rejestracji w ŁZPS każdy/a zawodnik/czka powinien podpisać deklarację członkowską przynależności do klubu (załącznik 4). 22. Klub powinien zapoznać zawodnika/czkę, a w przypadku ich niepełnoletności również przedstawicieli ustawowych, ze statutem klubu oraz podstawowymi zasadami organizacyjno - regulaminowymi obowiązującymi w ŁZPS i PZPS. 23. Wydział Ewidencji w przypadku legitymacji wcześniej zarejestrowanych zawodników/czek zaleca uzupełnienie braków w deklaracji klubowych.

4 OPŁATY EWIDENCYJNE ZA ZAREJESTROWANIE I WYREJESTROWANIE ZAWODNIKÓW/ZAWODNICZEK 24. Zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym PZPS za sezon 2015/2016 wprowadzone zostały opłaty za zarejestrowanie i wyrejestrowanie legitymacji zawodniczych w ewidencji ŁZPS. 25. Opłatę za zarejestrowanie zawodników/czek wnosi klub, który przedkłada w Wydziale Ewidencji legitymację zawodniczą do rejestracji. 26. Opłatę za wyrejestrowanie zawodników/czek wnosi klub macierzysty, który dokonuje wyrejestrowania lub klub rejestrujący po zmianie barw klubowych albo zainteresowany/a zawodnik/czka. 27. Zarząd ŁZPS ustalił wysokość opłat w jednakowej wielkości za zarejestrowanie i wyrejestrowanie legitymacji w zależności od roku urodzenia zawodników/czek według: a) dla seniorów/ek 50 zł b) dla juniorów/ek 30 zł c) dla kadetów/ek 20 zł d) dla młodzików/zek 15 zł. 28. Opłata za wyrejestrowanie legitymacji z ewidencji zawodnika/czki przechodzącego do klubu w innym okręgu wynosi 100 zł (bez względu na rok urodzenia). OPŁATY ZA LICENCJE ZAWODNICZE 29. Warunkiem udziału zawodnika/czki w rozgrywkach wojewódzkich we wszystkich kategoriach wiekowych jest posiadanie ważnej licencji na dany sezon. 30. Wydanie licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 50 zł. 31. Licencja umożliwiająca udział w rozgrywkach juniorów/ek, kadetów/ek oraz młodzików/ek wynosi 30 zł.

5 32. Licencja umożliwiająca udział w rozgrywkach kadetów/ek oraz młodzików/ek wynosi 20 zł. 33. Licencja umożliwiająca udział wyłącznie w rozgrywkach młodzików/ek wynosi 10 zł. OPŁATY ZA CERTYFIKAT/LICENCJE ZAWODNICZĄ PO ZMIANIE BARW KLUBOWYCH 34. Zarząd ŁZPS ustalił opłaty za wydanie licencji, które dotyczą zawodników/czek po zmianie barw klubowych. 35. W przypadku wypożyczenia na jeden sezon opłata za certyfikat PZPS wynosi 1/4 n/w kwot: a) dla seniorów/ek 400 zł b) dla juniorów/ek 250 zł c) dla kadetów/ek 200 zł d) dla młodzików/ek 100 zł. 36. Opłata za licencje zawodników/ek nieposiadających obywatelstwa polskiego, uczestniczących w rozgrywkach wojewódzkich grających na certyfikacie FIVB są identyczne jak w punkcie Zgodnie z uchwałą Zarządu PZPS z dn r. zawartą w Komunikacie Organizacyjnym PZPS przy potwierdzaniu ważności licencji oraz certyfikatów zawodników/czek objętych w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 szkoleniem w kadrach wojewódzkich WZPS-ów jest pobierana opłata w wysokości 500zł. WPISOWE DO ROZGRYWEK 38. Opłatę wpisowego wnosi się od każdego zgłoszonego zespołu: a) klasa województwa kobiet i mężczyzn 300 zł b) juniorzy/rki 200 zł c) kadeci/tki 150 zł

6 d) młodzicy/czki 100 zł OPŁATY REGULAMINOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM ROZGRYWEK 39. Zmiana terminu spotkania wyznaczonego zgodnie z komunikatem Wydziału Rozgrywek: a) do 7 dni przed planowanym spotkaniem wynosi 50 zł b) w terminie krótszym niż 7 dni wynosi 200 zł 40. Opłatę wnosi klub, który wnioskuje o zmianę terminu lub obydwa zainteresowane kluby, jeżeli wspólnie występują o zmianę terminu meczu lub turnieju. 41. Wydział Rozgrywek może wyrazić zgodę na zmianę terminu po wpłynięciu pisemnego wniosku oraz dokonaniu opłaty. 42. Nie będą pobierane opłaty za spotkania przełożone z urzędu przez Wydział Rozgrywek ŁZPS lub PZPS. 43. Za powtórne pisanie komunikatu lub aneksu do niego, powstałe z winy klubu, albo pisanie na jego wniosek wynosi 300 zł. TARYFIKATOR KAR FINANSOWYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW GRY ORAZ REGULAMINÓW ROZGRYWEK ŁZPS I PZPS 44. Nie wywiązanie się z obowiązków gospodarza zawodów: a) brak piłek do meczu i rozgrzewki (niezależnie od możliwości walkoweru dla przeciwnika) wynosi do 100 zł b) brak przygotowania boiska, linii, antenek, tablicy wyników, miejsca dla sędziów, odpowiedniego oświetlenia itp. wynosi do 150 zł c) brak porządku na widowni wynosi do 500 zł d) brak odpowiedniej szatni dla sędziów oraz zespołów przyjezdnych wynosi do 150 zł e) brak opieki medycznej lub apteczki na zawodach wynosi do 150 zł f) brak protokołów zawodów wynosi 100 zł

7 45. Nieprawidłowy strój lub brak przepisowej numeracji na koszulce, brak oznaczenia kapitana wynosi 30 zł (za pojedynczego zawodnika). 46. Niedostarczenie protokołów w terminie 48 godzin od dnia zakończenia zawodów do związku wynosi 50 zł. 47. Za udział w zawodach nieuprawnionego zawodnika/czki wynosi 600 zł (niezależnie od innych konsekwencji regulaminowych - walkower dla przeciwnika). 48. Za spóźnienie się na zawody z nieusprawiedliwionych powodów wynosi 100 zł. 49. Za niestawienie się na zawody: a) spotkania klasy wojewódzkiej we wszystkich kategoriach wiekowych i rozgrywkowych wynosi 300 zł b) turnieje mistrzowskie różnych szczebli we wszystkich kategoriach wiekowych i rozgrywkowych wynosi 600 zł. 50. Za wycofanie/zgłoszenie zespołu do rozgrywek: a) po wydaniu komunikatu przed ich rozpoczęciem: na 7 dni przed ich rozpoczęciem 400 zł na 8-14 dni przed ich rozpoczęciem 300 zł na dni przed ich rozpoczęciem 200 zł b) po ich rozpoczęciu i w trakcie ich trwania 600 zł 51. Za wycofanie zespołu z rozgrywek na podstawie decyzji Wydziału Rozgrywek (dwukrotne oddanie meczu walkowerem) wynosi 700 zł. 52. Za brak posiadania wymaganych dokumentów rejestracyjnych (zgłoszenia) po zarejestrowaniu drużyny do rozgrywek wojewódzkich wynosi 100 zł. 53. Wydział Rozgrywek w zaistniałych konkretnych przypadkach oraz okolicznościach nieobjętych w niniejszym taryfikatorze zastrzega sobie prawo nałożenia indywidualnych

8 kar finansowych w innej wysokości jeżeli zachodzić będą uzasadnione przesłanki lub wymagać będą tego względy dyscyplinarne oraz zasady współzawodnictwa sportowego. 54. Wydział Rozgrywek zastrzega możliwość nakładania kar i opłat regulaminowych w komunikatach lub odrębnych pismach, w przypadku naruszenia przepisów lub regulaminów rozgrywek, po zakończeniu rozgrywek lub w tracie ich trwania. 55. Konsekwencją nieuregulowania kar finansowych jest niedopuszczenie do rozgrywek wszystkich zespołów danego klubu w poszczególnych kategoriach wiekowych, niezależnie od tego, którego zespołu dotyczyła nałożona kara. II. SPRAWY ORGANIZACYJNO - REGULAMINOWE DOTYCZĄCE ROZGRYWEK ROZGRYWKI, SYSTEMY, TERMINY - UWAGI OGÓLNE 56. Wydział Rozgrywek jest organem prowadzącym rozgrywki na szczeblu wojewódzkim oraz niższych szczeblach we wszystkich kategoriach wiekowych: a) Do jego kompetencji należy wydawanie komunikatów, podejmowanie wszelkich wiążących decyzji w sprawach rozgrywek oraz interpretacja i wyjaśnienia dotyczące spraw organizacyjno - regulaminowych b) Wydział Rozgrywek sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad innym imprezami, których organizatorem lub współorganizatorem jest ŁZPS lub jego wydziały c) Instancją odwoławczą w sprawach rozgrywek jest Zarząd ŁZPS lub jego Prezydium. 57. Systemy i ramowe terminy rozgrywek dla każdej kategorii wiekowej opracowuje Wydział Rozgrywek ŁZPS, kierując się: ustaleniami Zarządu ŁZPS; opinią trenerów i przedstawicieli poszczególnych klubów; kalendarzem imprez, terminami i wytycznymi PZPS.

9 58. Systemy i terminy rozgrywek mogą ulec zmianie w przypadkach: a) na wniosek wszystkich zainteresowanych klubów, jeżeli nie będzie to kolidowało z terminami PZPS, szkoleniem centralnym i wojewódzkim oraz innymi odpowiedniej rangi imprezami b) z urzędu zmienione decyzją Wydziału Rozgrywek, jeżeli przemawiać za tym będą względy sportowe, szkoleniowe, organizacyjno - ekonomiczne oraz inne ważne powody. Priorytetem są rozgrywki młodzieżowe. 59. Terminy podane przez PZPS są sztywne i nie można ich zmienić, dlatego terminy zakończenia rozgrywek wojewódzkich są odpowiednio wcześniejsze. 60. W pierwszych komunikatach szczegółowych dla każdej klasy rozgrywkowej podane zostaną terminy rozgrywek centralnych. Terminy rozgrywek wojewódzkich traktowane są jako ramowe z możliwością ich zmiany. KLUBY UCZESTNICZĄCE W ROZGRYWKACH ORAZ ZGŁOSZENIA DO NICH 61. Kluby sportowe - zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej z dnia r. Dz. U. nr 25 poz. 113 z późn. zm. oraz Ustawą o sporcie kwalifikowanym z dnia r. Dz. U. nr 1555 poz są jedynymi podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowych na wszystkich szczeblach i kategoriach wiekowych. 62. W/w ustawy określają w jakiej formie prawnej mogą funkcjonować kluby. 63. Kluby uczestniczące w rozgrywkach muszą być członkami ŁZPS i PZPS. 64. Warunkami przyjęcia zespołów klubu do rozgrywek są: a) posiadanie ważnej licencji przez klub uczestniczący w rozgrywkach - jest to wymóg prawny wynikający z art. 6 Ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz komunikatem organizacyjnym PZPS b) Do wniosku o wydanie licencji dla klubów należy załączyć: wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu

10 odpis statutu lub umowy spółki pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień regulaminów ŁZPS, PZPS i FIVB (załącznik 5) 65. Opłata za wydanie licencji wynosi 200 zł. 66. Opłata za wydanie licencji wnoszona jest jednorazowo i dotyczy wszystkich klubów biorących udział w rozgrywkach. 67. Licencje dla klubów uczestniczących w rozgrywkach PLS, Orlen Ligii, I i II Ligii wydaje PZPS, dla pozostałych klubów licencje wydaje ŁZPS. 68. Jeżeli klub przez trzy sezony nie uczestniczy w rozgrywkach licencja traci ważność i po tym okresie należy powtórzyć całą procedurę wydania nowej licencji oraz ponownie dokonać opłatę. 69. ŁZPS zgodnie ze statutem oraz regulaminem PZPS ma prawo odmówić wydania licencji w przypadku gdy klub ma zobowiązania finansowe wobec ŁZPS i nie ma ugody w sprawie uregulowania należności. 70. Klub może odwołać się od decyzji ŁZPS: a) Po dostarczeniu pisemnego zgłoszenia w określonym przez Wydział Rozgrywek terminie b) uregulowaniu kar finansowych, składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych przez ŁZPS c) terminowym dokonaniu wpisowego d) posiadanie przez zespół, trenerów oraz zawodników/czek wymaganych dokumentów określonych w niniejszym komunikacie oraz komunikatach szczegółowych 71. Wydział Rozgrywek biorąc pod uwagę związane z brakiem solidności i odpowiedzialności ze strony niektórych klubów oraz klubów uczestniczących po raz pierwszy w rozgrywkach, jako warunek dopuszczenia, niezależnie od innych opłat może wyznaczyć obowiązek wpłacenia kaucji w wysokości do zł.

11 72. Decyzję w tej sprawie podejmuje WR indywidualnie w stosunku do konkretnych klubów. 73. WR ma prawo domagać się przedstawienia odpowiednich dokumentów np: wyciągu z KRS lub innego organu rejestrującego oraz innych niezbędnych dokumentów potrzebnych do podejmowania stosownych decyzji. 74. Komunikat Organizacyjny ŁZPS i PZPS oraz Komunikaty szczegółowe dla danej klasy rozgrywek są dostępne na stronie internetowej ŁZPS WYCOFANIE ZESPOŁU Z ROZGRYWEK PRZEZ WYDZIAŁ ROZGRYWEK ŁZPS 75. Wydział Rozgrywek zastrzega możliwość z urzędu wycofania zespołu z rozgrywek (w każdej fazie) jak również zweryfikowania wyników w trakcie ich trwania lub po ich zakończeniu w następujących przypadkach: a) Brak uregulowania należności finansowych z tytułu kar finansowych, wpisowego, składek członkowskich lub innych zaległości i innych opłat b) dwukrotne zweryfikowanie spotkań jako walkowery z powodu nieobecności zespołu na zawodach, a w przypadku systemu turniejowego nieobecności na jednym turnieju c) dwukrotne zweryfikowanie spotkań jako walkowery z innych powodów: spóźnienie się zespołu na zawody oddanie walkowerem spotkania udział w meczu nieuprawnionego/ej zawodnika/czki brak wymaganych dokumentów innych okoliczności spowodowanych z winy klubów, jeżeli wycofanie zespołu z rozgrywek będzie leżało w interesie współzawodnictwa sportowego i szkoleniowego.

12 OCENA WYNIKÓW 76. We wszystkich rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez ŁZPS i PZPS obowiązuje n/w zasada oceny wyników sportowych: a) w kategoriach seniorów/ek, juniorów/ek i kadetów/ek: za wygrane spotkanie 3:0 oraz 3:1 3 pkt za wygrane spotkanie 3:2 2 pkt za porażkę 2:3 1 pkt za porażkę 1:3 lub 0:3 oraz walkower 0 pkt b) w kategorii młodzików/czek: za wygrane spotkanie 2 pkt za przegrane spotkanie 1 pkt za spotkanie zweryfikowane jako walkower 0 pkt 77. W turniejach we wszystkich kategoriach wiekowych, wyniki spotkań będą punktowane jak w kategorii młodzików/czek. 78. Jeżeli wyniki turniejów finałowych będą liczyć się w klasyfikacji końcowej łącznie z wynikami z fazy eliminacyjnej lub półfinałowej, wówczas turnieje będą punktowane jak w punkcie 76 b. 79. O końcowej klasyfikacji danych rozgrywek lub ich poszczególnych etapów decydują w kolejności: a) większa liczba zdobytych punktów b) przy równej ilości punktów - lepszy stosunek setów zdobytych do straconych c) przy równym stosunku setów - lepszy stosunek małych punktów zdobytych do straconych ogółem lub w danej fazie lub cyklu rozgrywek

13 d) lepszy bilans bezpośrednich spotkań w danym cyklu lub fazie rozgrywek z uwzględnieniem kolejności wg podanych zasad e) jeżeli nie będzie można rozstrzygnąć o klasyfikacji końcowej wg punktów a - d odpowiednie decyzje podejmie WR ŁZPS SPOSÓB I ZASADY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ I TURNIEJÓW 80. Wszystkie spotkania w siatkówce halowej będą rozgrywane zgodnie z przepisami FIVB z uwzględnieniem zmian i zaleceń przez PZPS. 81. W rozgrywkach młodzików/czek na wszystkich szczeblach - spotkania rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (set decydujący będzie grany jak piąty set w przepisach FIVB). W rozgrywkach nie mistrzowskich np. w turniejach sportowych, minisiatkówce, spotkania mogą być rozgrywane według innych zasad, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w odpowiednim komunikacie lub na odprawie technicznej. 82. Turnieje w grupie z udziałem trzech zespołów zasadniczo będą rozgrywane w ciągu jednego dnia (sobota lub niedziela lub inny dzień wolny). 83. WR zastrzega możliwość rozgrywania spotkań w ciągu jednego lub dwóch dni według komunikatu 84. WR zastrzega możliwość rozgrywania spotkań i turniejów w środku tygodnia w okresie nauki szkolnej. 85. Turnieje rozgrywane będą: a) w kategorii seniorów/ek, juniorów/ek, kadetów/ek w ciągu dwóch dni, a w przypadku finału w ciągu trzech dni. b) w kategorii młodzików/czek w ciągu jednego dnia (a w przypadku 5 lub 6 zespołów w grupie w ciągu dwóch dni), a finał z udziałem 4 zespołów rozegrane zostanie w ciągu dwóch dni. 86. Na wniosek zainteresowanych klubów lub z urzędu turnieje mogą być rozgrywane w ciągu dwóch lub trzech dni niekoniecznie kolejnych. Dotyczyć to będzie głównie

14 klubów posiadających zawodników w kadrze PZPS, ŁZPS, SMS-PZPS lub w zespołach ligowych. ZASADY UDZIAŁU DWÓCH LUB WIĘCEJ ZESPOŁÓW W ROZGRYWKACH Z JEDNEGO KLUBU 87. W rozgrywkach III ligii kobiet i mężczyzn dopuszczane jest wyłącznie udział jednego zespołu klubowego. 88. W rozgrywkach w kategoriach młodzieżowych można zgłosić dowolną ilość zespołów. 89. Jeżeli dwa lub więcej zespołów danego klubu gra w tej samej fazie rozgrywek to zawodnik/czka może grać wyłącznie w jednym zespole bez możliwości zmiany gry w innym zespole. 90. Jeżeli dwa lub więcej zespołów awansują do dalszych rozgrywek (półfinały, finały, rozgrywki szczebla centralnego) to zawodnik/czka musi grać dalej w tym samym zespole. 91. W przypadku ujawnienia, że zawodnik/czka w danej fazie rozgrywek gra jednocześnie w dwóch zespołach, wówczas WR traktować to będzie jako udział w grze nieuprawnionego zawodnika/czki. 92. Zespołem macierzystym będzie zespół, w którym zawodnik/czka rozpoczął/częła daną fazę rozgrywek. O udziale w spotkaniu zawodnika decyduje wpis do protokołu, potwierdzający jego wejście na parkiet. 93. W przypadku odpadnięcia jednego lub więcej zespołów po zakończeniu fazy rozgrywek, zespoły awansujące mogą bez żadnych ograniczeń uzupełniać składy zawodnikami/czkami z zespołów tego samego klubu, które nie awansowały do dalszych rozgrywek. 94. Przez odpadnięcie z dalszej fazy rozgrywek rozumiane jest: a) zajęcie miejsca w danej fazie nie dające awansu do następnego etapu b) wycofanie się zespołu w danej fazie rozgrywek lub po jej zakończeniu c) wycofanie zespołu w danej fazie rozgrywek lub po jej zakończeniu przez WR z powodu naruszenia zasad regulaminów ŁZPS lub PZPS.

15 95. Wydział Rozgrywek może odmówić zgody zawodnikowi/czce z zespołu, który odpadł, udziału w grze w zespole, który awansował, jeżeli przemawiać za tym będą względy sportowo - szkoleniowe, dyscyplinarne lub inne uzasadnione powody (treść odnosi się do przypadku zawartego w punkcie 94c). OBSŁUGA MEDYCZNA ZAWODÓW 96. W rozgrywkach mistrzowskich na wszystkich ich etapach na meczach i turniejach obowiązek zabezpieczenia opieki medycznej spoczywa na gospodarzach spotkań i turniejów bez względu na to czy zawody rozgrywane są w obiekcie klubu - gospodarza lub innej hali. 97. W pozostałych zawodach piłki siatkowej obowiązek zabezpieczenia obsługi medycznej spoczywa na organizatorach zawodów. 98. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia obsługi lekarsko - pielęgniarskiej, gospodarz winien zabezpieczyć odpowiednio wyposażoną apteczkę oraz osobę umiejącą udzielić pierwszej niezbędnej pomocy medycznej. 99. Na turniejach mistrzowskich - finałowych wojewódzkich oraz na dalszych rozgrywkach szczebla centralnego wymagana jest obsługa medyczna. SPRAWY SĘDZIOWSKIE 100. Warunkiem obsadzenia sędziego na zawody jest posiadanie ważnego certyfikatu sędziowskiego na dany sezon Kryteria i warunki jakie musi spełniać sędzia piłki siatkowej do otrzymania certyfikatu określi Wydział Sędziowski ŁZPS Koszt certyfikatu sędziego ŁZPS wynosi 100 zł Stawki wynagrodzenia sędziów określone są przez aktualne komunikaty PZPS oraz zarządzenia Ministerstwa Sportu dotyczących rozgrywek młodzieżowych Koszty obsady sędziowskiej:

16 a) w rozgrywkach mistrzowskich ŁZPS we wszystkich kategoriach wiekowych koszty obsady sędziowskiej pokrywa organizator gospodarz meczu/turnieju bez względu na miejsce jego rozgrywania b) w rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPS we wszystkich kategoriach wiekowych koszty obsady sędziowskiej mogą być określone w odrębnych przepisach PZPS Na wszystkie zawody w piłce siatkowej rozgrywane na terenie województwa łódzkiego, obsady sędziowskiej dokonuje komisja obsad Wydziału Sędziowskiego ŁZPS. PIŁKI DO GRY 106. MOLTEN V5M 5000 to piłki preferowane w rozgrywkach wojewódzkich we wszystkich kategoriach wiekowych Na szczeblu rozgrywek wojewódzkich WR dopuszcza rozgrywanie spotkań piłkami: MIKASA MVP 200 oraz MIKASA MVL Przepisowe piłki do gry oraz do rozgrzewki winien zabezpieczyć w odpowiedniej ilości gospodarz zawodów Jeżeli gospodarz zawodów nie posiada w/w piłek a posiada je przeciwnik to spotkanie należy bezwzględnie rozegrać właściwymi piłkami Przy małej ilości piłek do rozgrzewki, którymi rozgrywane będzie spotkanie, pierwszeństwo do nich ma zespół gości Zgodnie z przepisami FIVB o wyborze piłki do meczu, która musi spełnić określone wymagania decyduje sędzia pierwszy. WYMAGANE DOKUMENTY 112. Wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach po otrzymaniu komunikatu szczegółowego, a przed ich rozpoczęciem powinny przesłać do ŁZPS zgłoszenie zespołu na dokładnie wypełnionym formularzu F-02.

17 113. Trenerzy(instruktorzy) prowadzący zespoły we wszystkich klasach rozgrywkowych winni posiadać ważny certyfikat na dany sezon wystawiony przez ŁZPS (dotyczy to również masażystów) 114. Posiadanie certyfikatu jest warunkiem wpisania do protokołu zawodów i umożliwia zajęcie miejsca na ławce dla zawodników rezerwowych W rozgrywkach wojewódzkich na wszystkich szczeblach ważne są aktualne certyfikaty trenerów i masażystów wydane przez PZPS Lekarz ekipy jeśli ma być wpisany do protokołu zawodów winien posiadać dokument stwierdzający kwalifikacje lekarskie Wszyscy/tkie zawodnicy/czki uczestniczący w rozgrywkach winni posiadać niżej wymienione dokumenty, o ile szczegółowy komunikat nie stanowi inaczej: a) legitymacja zawodnicza WZPS z licencją (certyfikat) z aktualną licencją (certyfikatem) na dany sezon wydanym na podstawie aktualnej legitymacji zawodniczej zawodnicy/czki posiadający ważną licencję PZPS mogą na jej podstawie uczestniczyć we wszystkich rozgrywkach prowadzonych przez ŁZPS b) badania lekarskie dla zawodników/czek ważność badań nie może przekroczyć 6 miesięcy jednostką upoważnioną do badań sportowo - lekarskich jest Wojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska oraz placówki medyczne oraz lekarze na terenie województwa łódzkiego działający z jej upoważnienia lub posiadający umowę z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie zasad kwalifikacji oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski Dz.U. nr 191, poz z 2002 r. c) dowód tożsamości

18 ważnymi dokumentami tożsamości są: dowód osobisty, paszport, ważna legitymacja szkolna, metryka urodzenia. Dotyczy zwłaszcza rozgrywek młodzieżowych, ale również w innych rozgrywkach sędzia ma prawo zażądać okazania dokumentu tożsamości celem identyfikacji zawodnika/czki. ROZPATRYWANIE PROTESTÓW, ODWOŁAŃ ORAZ INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE 118. Klub - uczestnik rozgrywek ma prawo składania protestów i odwołań, a WR ma obowiązek ich rozpatrzenia jeżeli spełnione zostaną niżej wymienione warunki: a) protest jest zgłoszony wyłącznie w formie pisemnej w terminie 48 godzin (data potwierdzenia lub stempla pocztowego) od zakończenia spotkania lub zaistniałej innej okoliczności będącej przedmiotem protestu (odwołania) albo od momentu, kiedy wnioskodawca posiadł lub mógł posiąść wiadomość będącą przedmiotem protestu b) sprawa nadaje się do rozstrzygnięcia w zakresie uprawnień i kompetencji WR albo innych wydziałów związku lub Zarządu lub jego Prezydium, a przepisy, regulaminy, decyzje administracyjne lub inne akty prawne nie zastrzegają innych sposobów rozwiązań albo kompetencji innych organów c) wpłacenie kaucji w wysokości 600 zł - jest to bezwzględny warunek czynności przez WR lub inne wydziały związku, Zarząd lub jego Prezydium W przypadku całkowitego uwzględnienia protestu przez WR lub Zarząd nastąpi zwrot kaucji w całości Przy odrzuceniu protestu kaucja przepada na rzecz związku Przy częściowym uwzględnieniu protestu nastąpi zwrot odpowiedniej części kaucji wg postanowienia WR lub innego wydziału związku. SPRAWY NIE UJĘTE W NINEJSZYM REGULAMINIE 122. W sprawach nie ujętych w niniejszym komunikacie oraz w innych komunikatach szczegółowych, wszystkie sprawy rozstrzygane będą na podstawie:

19 komunikatów i decyzji WR, innych wydziałów, Zarządu lub jego Prezydium komunikatów i regulaminów PZPS statutu Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej oraz regulaminów pracy poszczególnych wydziałów. Konto bankowe ŁZPS Bank PEKAO S.A. - II Oddział w Łodzi Za Zarząd ŁZPS Prezes Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej Bogusław Adamski

Łódź, dnia 28.07.2014 r KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR1/2014/2015

Łódź, dnia 28.07.2014 r KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR1/2014/2015 Łódź, dnia 28.07.2014 r KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR1/2014/2015 Treść: 1. Opłaty statutowe i regulaminowe 2.Sprawy organizacyjno regulaminowe dot. Rozgrywek AD 1/ Sprawy rejestracyjne oraz opłaty statutowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017 (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r.) Określenie skrótów użytych w niniejszym regulaminie: ŁZPS Łódzki

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 Łódź, dnia 27.09.2015r. Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW 1. System rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2017 / 2018

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2017 / 2018 Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie Wydział Gier i Dyscypliny ul. Montażowa 16, 20-074 Lublin www.wzps.lublin.pl wzps@wzps.lublin.pl Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018 Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 71/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku) 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty:

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty: Opłaty regulaminowe sezon 2017/2018 Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty: Lp. Opis Kwota I. Licencja Klubowa 50,00 zł 1 / 29 II. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 SPIS TREŚCI: I II III IV V VI VII Opłata członkowska. Zgłoszenie do rozgrywek centralnych. Wycofanie drużyny. Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ul. Milionowa 12 Łódź NIP 727-10-22-773; REGON 471250640 Konto bankowe: PKO S.A. II Oddział w Łodzi, nr 34124030281111000028223036 www.siatka-lodzkie.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 Zatwierdzony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 163/2017 z dnia 20 września 2017 roku SPIS TREŚCI: 1. Podział

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 2/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 2/2015/2016 29 października 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 2/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki III LIGI mężczyzn II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I. Rozgrywki III LIGI mężczyzn 1. System rozgrywek System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 SPIS TREŚCI: 1. Podział na grupy województw. 2. System rozgrywek o wejście do II ligi. 3. Turnieje półfinałowe o wejście do II

Bardziej szczegółowo

W PIŁCE SIATKOWEJ HALOWEJ

W PIŁCE SIATKOWEJ HALOWEJ ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ REGULAMIN ROZGRYWEK W PIŁCE SIATKOWEJ HALOWEJ Obowiązuje od dnia 11 lipca 2016 r. 1 Określenie skrótów użytych w niniejszym regulaminie: ŁZPS Łódzki Związek Piłki Siatkowej;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2016/2017

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2016/2017 REGULAMIN Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2016/2017 1. Nadzór nad prawidłowością rozgrywek sprawuje Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej (dalej:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE, Olsztyn, dnia 04 05 2015r. w/g rozdzielnika Kluby Piłki Siatkowej Województwa Warmińsko - Mazurskiego KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

Bardziej szczegółowo

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej Komunikat Organizacyjny Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 Zatwierdzony przez Zarząd MWZPS w dniu 26.06.2017 r. Spis treści I. Składka członkowska II. Zgłoszenia do rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018 REGULAMIN Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018 1. Nadzór nad prawidłowością rozgrywek sprawuje Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej (dalej:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 1 I. UWAGI WSTĘPNE:

KOMUNIKAT Nr 1 I. UWAGI WSTĘPNE: KOMUNIKAT Nr 1 Wydziału Gier i Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej w Zielonej Górze w sprawie ustaleń regulaminowych związanych z uczestnictwem Klubów Sportowych w rozgrywkach piłki siatkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 1. Podział na grupy Podział na grupy: Grupa I Grupa II Grupa III 1 / 13

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2013/2014

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2013/2014 PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2013/2014 I. ZAWODNICY Wszystkie przepisy dotyczą zawodników i zawodniczek. W przypadku, jeżeli występują różnice regulaminowe zawodniczki są wymieniane oddzielnie.

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015. (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r.

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015. (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r. Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r.) SPIS TREŚCI: I II Opłata członkowska. Zgłoszenie do rozgrywek centralnych.

Bardziej szczegółowo

W PIŁCE SIATKOWEJ HALOWEJ

W PIŁCE SIATKOWEJ HALOWEJ ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ REGULAMIN ROZGRYWEK W PIŁCE SIATKOWEJ HALOWEJ Obowiązuje od dnia 10 lipca 2017 r. 1 Określenie skrótów użytych w niniejszym regulaminie: ŁZPS Łódzki Związek Piłki Siatkowej;

Bardziej szczegółowo

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały.

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały. System Rozgrywek w sezonie 2017/2018. I Liga Małopolska (Kobiet) Do rozgrywek zgłosiło się 20 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy: A i B, po 10 zespołów każda. Rozegrają one fazę zasadniczą

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y NR 1 S E Z O N /

K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y NR 1 S E Z O N / K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y NR 1 S E Z O N 2 0 0 8 / 2 0 0 9 TABELA OPŁAT SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I ZGŁOSZEŃ DO ROZGRYWEK CENTRALNYCH I. Opłata Członkowska 1. Składka członkowska wpłacana

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2015/2016

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2015/2016 PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2015/2016 I. ZAWODNICY Wszystkie przepisy dotyczą zawodniczek i zawodników, określane słowem ZAWODNIK lub ZAWODNICY. W przypadku, jeżeli występują różnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przynależności klubowej zawodników

Regulamin przynależności klubowej zawodników Regulamin przynależności klubowej zawodników 1 Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub sportową spółką akcyjną w unihokeju, zrzeszonym w Polskim Związku Unihokeja, posiadającym drużynę uczestniczącą

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej REGULAMIN ROZGRYWEK II EDYCJA SEZON 2012/2013 Witoszyce, 30.08.2012 r ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespoły sportowe obowiązane są znać i przestrzegać przepisy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/91 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr XI/289 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZPS nr 70/2016 z 13 września 2016, zmieniony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: t.j.u nr XI/292 z 22.11.2013r. zm.u. nr X/160 z 15.10.2014r. Uchwała XI/292 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o:

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2017/2018 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: 1. Przepisy gry

Bardziej szczegółowo

L.dz. /2014 Katowice, r. Komunikat nr 33 sezon 2013/2014. Dotyczy : rozgrywek IV ligi mężczyzn w sezonie 2013/2014

L.dz. /2014 Katowice, r. Komunikat nr 33 sezon 2013/2014. Dotyczy : rozgrywek IV ligi mężczyzn w sezonie 2013/2014 L.dz. /2014 Katowice, 13.02.2014 r. Komunikat nr 33 sezon 2013/2014 Dotyczy : rozgrywek IV ligi mężczyzn w sezonie 2013/2014 I. Grupa rozgrywkowa II. Terminarz gier. III. Sprawy regulaminowe. IV. Zespoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: przepisy gry w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/87 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/269 z dnia 4 października 2013 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 22.04-25.06.2014 Sportowe emocje Spotkania z Gwiazdami siatkówki Wielki Finał w Tucholi. więcej na www.orlikvolleymania.

REGULAMIN. 22.04-25.06.2014 Sportowe emocje Spotkania z Gwiazdami siatkówki Wielki Finał w Tucholi. więcej na www.orlikvolleymania. REGULAMIN 22.04-25.06.2014 Sportowe emocje Spotkania z Gwiazdami siatkówki Wielki Finał w Tucholi więcej na www.orlikvolleymania.pl i facebook www.mlodziezowasiatkowka.pl 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 Sezon 2016/2017 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w rugby 7" na 2017 r. 2 Zawody odbywają się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2010/2011

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2010/2011 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Sezon 2010/2011 I. Opłata członkowska. II. III. IV. Zgłoszenie do rozgrywek centralnych. Opłaty za wydanie licencji. Wycofanie drużyny. V. Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1. ORGANIZATOR

REGULAMIN 1. ORGANIZATOR REGULAMIN 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem turnieju Orlik Volleymania jest Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Piłki Siatkowej (zwany dalej PZPS ). Turniej finansowany jest ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ 1.ORGANIZATOR UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZÓSTKA RAWICZ ul. Dąbrowskiego 33 63-900 RAWICZ tel. 607401361, 609773599, e-mail: tobi50@op.pl, kubazd@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek.

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek. Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: przepisy gry w

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012

TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012 TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012 I. Cel rozgrywek: 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzców rozgrywek MINI MISTRZOSTWA 2012 w piłce nożnej w 2 kategoriach wiekowych: - U8 (chłopców urodzonych w 2003

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 01/2016 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

KOMUNIKAT 01/2016 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE, WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ ul. Westerplatte 1/110, 10-446 Olsztyn, tel/fax: 89 533 80 00 biuro@wmzps.pl www.wmzps.org NIP: 739 378 64 48 REGON: 280508900 KRS: 0000322494 Konto: BOŚ o/olsztyn

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Sezon 2014/2015

R E G U L A M I N Sezon 2014/2015 I. ORGANIZATOR Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA, MB Sport, Agencja reklamy Innovatory Ideas, Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. II. CEL Popularyzacja piłki siatkowej wśród społeczeństwa miasta Lębork

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. 2 Zawody rozgrywane są według obowiązujących Przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016

REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016 REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016 1 Organizator rozgrywek: - Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, dalej zwanego Turniejem jest Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Polskiego Związku Biathlonu dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie.

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 71-346 SZCZECIN AL.WOJSKA POLSKIEGO 246 Tel. / fax.091-439-55-16, 091-439-55-17 e`mail zozkosz@wp.pl, www.zozkosz.com.pl Konto: 19 1240 3927 1111 0010 4148

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Celem rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału. w UNIWERSYTECKIEJ AMATORSKIEJ LIDZE SIATKÓWKI

Zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału. w UNIWERSYTECKIEJ AMATORSKIEJ LIDZE SIATKÓWKI Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydziałowa Rada Pracodawców przy Wydziale Nauk o Wychowaniu Zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w UNIWERSYTECKIEJ AMATORSKIEJ LIDZE SIATKÓWKI W rozgrywkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016 REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Rozgrywki maja charakter szkoleniowy. Ich celem jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Super 7

Regulamin Rozgrywek Super 7 Regulamin Rozgrywek Super 7 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: a) PZR - Polski Związek Rugby, b) KR7 - Komisja Rugby7, c) WR - World Rugby

Bardziej szczegółowo

Regulamin III LIGI Kobiet

Regulamin III LIGI Kobiet Regulamin III LIGI Kobiet Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej w sezonie 2014/2015 1 Informacje ogólne 1. Organizatorem Rozgrywek jest Świętokrzyski Związek Piłki Siatkowej w Kielcach. 2. Patronat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze, 65-119

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI. o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAKLICZYN

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI. o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAKLICZYN REGULAMIN I. Cel - upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród mieszkańców Gminy Zakliczyn i sąsiednich gmin - wyłonienie mistrza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2011/2012

REGULAMIN. rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2011/2012 MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ Wydział Gier Ul. Wrocławska 48-50, 30-011 Kraków REGULAMIN rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2011/2012 1. CEL ROZGRYWEK Celem rozgrywek jest wyłonienie:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N V Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce Siatkowej Amatorów

R E G U L A M I N V Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce Siatkowej Amatorów I. ORGANIZATOR Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA. II. CEL Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców województwa pomorskiego, rekreacja, podnoszenia sprawności fizycznej, integracja środowiska sympatyków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3

REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3 REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3 I. CEL I NAZWA IMPREZY Celem imprezy pod nazwą PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3x3 w koszykówce 3X3 jest: - wyłonienie najlepszych zespołów, - szeroka popularyzacja tej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018 REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Rozgrywki maja charakter szkoleniowy. Ich celem jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK I PODKARPACKIEJ LIGI MŁODZICZEK PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK I PODKARPACKIEJ LIGI MŁODZICZEK PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7 Sezon 2015/2016 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: 1. PZR - Polski Związek Rugby 2. WR - World Rugby (Światowa Federacja Rugby) 3. RE - Rugby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRAND PRIX ZESPOŁÓW MIESZANYCH W SIATKÓWCE Sezon 2017/2018

REGULAMIN GRAND PRIX ZESPOŁÓW MIESZANYCH W SIATKÓWCE Sezon 2017/2018 REGULAMIN GRAND PRIX ZESPOŁÓW MIESZANYCH W SIATKÓWCE I. Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest popularyzacja siatkówki w mieście oraz integracja środowiska sportowego amatorów, zarówno wśród kobiet, jak i

Bardziej szczegółowo

PLAŻOWY PUCHAR BAŁTYKU

PLAŻOWY PUCHAR BAŁTYKU Koszalin, dn. 19.05.2011r. Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej Wydziały Siatkówki Plażowej oraz Kluby Sportowe Szczebla Centralnego w/g rozdzielnika Wydział Siatkówki Plażowej Zachodniopomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 1. ORGANIZATOR Organizatorem 6 Turnieju Przedsiębiorcy jest Fundacja SŁONIE NA BALKONIE z siedzibą w Łodzi. 2. BIURO ORGANIZACYJNE 6 Turniej Przedsiębiorcy 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012

REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012 REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w terminie do 1 czerwca 2014 roku pod adresem mailowym:

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w terminie do 1 czerwca 2014 roku pod adresem mailowym: Akademia Piłkarska "The Royal Tigers" Jastrzębie - Zdrój, serdecznie zaprasza do udziału w turnieju "Mini Mistrzostwa Świata". W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki urodzone w roku 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki ENEA CUP 2017

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki ENEA CUP 2017 Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki ENEA CUP 2017 I. CEL TURNIEJU 1. wyłonienie zwycięzców wśród dziewcząt i chłopców w kategoriach: U-10 dwójki U-11 trójki U-12 czwórki 2. promowanie mini piłki siatkowej

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KOPERNIK CUP w 545 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika Turnieju Piłki Siatkowej Frombork 2018

I EDYCJA KOPERNIK CUP w 545 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika Turnieju Piłki Siatkowej Frombork 2018 I EDYCJA KOPERNIK CUP w 545 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika Turnieju Piłki Siatkowej Frombork 2018 1. Cel: Obchody 545 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, promocja Miasta i Gminy Frombork popularyzacja

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK 1998 (czwórki)

ROCZNIK 1998 (czwórki) Eliminacje mini-siatkówki chłopców 17.04.2011r. Zbąszyń GOSPODARZ : ZBĄSZYŃ rozgrywek : Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji hala Zbąszynianka Zespoły : ROCZNIK 1998 (czwórki) Zbąszyń - 1

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2014-2015 REGULAMIN I. Cele i zadania rozgrywek. II. III. IV. 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

GOSPODARZ : PKS MOS ZBĄSZYŃ

GOSPODARZ : PKS MOS ZBĄSZYŃ Eliminacje mini-siatkówki chłopców 10.0.01r. Zbąszyń GOSPODARZ : PKS MOS ZBĄSZYŃ rozgrywek : Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji hala Zbąszynianka ROCZNIK 000 (czwórki) Zespoły : SP 84 KOTWICA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2004 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA

REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA Na podstawie Dziennika Ustaw Nr 37 poz.432 z 2001r., art.24 ust.3 Ustawy o Kulturze Fizycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCYJNY PZTO. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny.

REGULAMIN LICENCYJNY PZTO. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny. 1 REGULAMIN LICENCYJNY PZTO 1 Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny. 2 Uczestnictwo w sporcie kwalifikowanym i prowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II Otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej 2017 r. pod patronatem Śląskiego Związku Piłki Siatkowej

REGULAMIN II Otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej 2017 r. pod patronatem Śląskiego Związku Piłki Siatkowej REGULAMIN II Otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej 2017 r. pod patronatem Śląskiego Związku Piłki Siatkowej Celem Otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej jest: - popularyzowanie siatkówki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport oraz projektu V Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2016

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport oraz projektu V Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2016 Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport -2016 oraz projektu V Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2016 1. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej 2. Koordynatorem

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 70/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku) SPIS TREŚCI I Opłata członkowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2003 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Komunikat organizacyjny ws. OOM w Sportach Halowych - finał.

Komunikat organizacyjny ws. OOM w Sportach Halowych - finał. Komunikat organizacyjny ws. OOM w Sportach Halowych - finał. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH ŚWIĘTOKRZYSKIE 2009" W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN SKARŻYSKO-KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP

REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP Aneks do uchwały nr 30/13 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 1 września 2013 r. REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP (Tekst jednolity z czerwca 2014 r.) 1 Regulamin wydawania licencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH DLA DRUŻYN SZCZEBLA CENTRALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH DLA DRUŻYN SZCZEBLA CENTRALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH DLA DRUŻYN SZCZEBLA CENTRALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ (Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 73/2017 z dnia 12 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 Warszawa, czerwiec 2015 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 1 Celem rozgrywek jest:

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015

Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015 Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015 (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r.) - 1 - SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne Rozgrywki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 Warszawa, czerwiec 2015 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 Celem rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ I. Sprawy ogólne 1.Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach 2. Projekt JURAJSKA PLAŻA TURNIEJ SIATKÓWKI PLAZOWEJ W GMINIE JERZMANOWICE PRZEGINIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport oraz projektu Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2013

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport oraz projektu Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2013 Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport -2013 oraz projektu Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2013 1. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej 2. Koordynatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Województwa Świętokrzyskiego w piłce siatkowej na sezon 2013/2014

Regulamin Rozgrywek Województwa Świętokrzyskiego w piłce siatkowej na sezon 2013/2014 Wydział Rozgrywek i Dyscypliny Świętokrzyski Związek Piłki Siatkowej Al. Legionów 3/3 25-035 Kielce Regulamin Rozgrywek Województwa Świętokrzyskiego w piłce siatkowej na sezon 2013/2014 Określenie skrótów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI REPREZENTACJI WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW PIŁKI NOŻNEJ W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET W KATEGORII

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 17 sezonu 2017/2018 Dotyczy: II etap rozgrywek juniorów rocznik 1999 r. i młodsi w sezonie 2017/2018

Komunikat nr 17 sezonu 2017/2018 Dotyczy: II etap rozgrywek juniorów rocznik 1999 r. i młodsi w sezonie 2017/2018 Zadanie zostało wsparte ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. L.dz. 116/WR/2017 Katowice, 03.01.2018 r. Komunikat nr 17 sezonu 2017/2018 Dotyczy: II etap rozgrywek juniorów rocznik 1999 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR STAROSTY GLIWICKIEGO

REGULAMIN MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR STAROSTY GLIWICKIEGO REGULAMIN MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR STAROSTY GLIWICKIEGO I. CELE TURNIEJU 1.Podniesienie poziomu umiejętności gry w piłkę siatkową wśród mieszkańców z terenu powiatu gliwickiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014

REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014 REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014 I. Cel. 1. Popularyzacja siatkówki jako dyscypliny sportu. 2. Rywalizacja sportowa i rozwijanie kontaktów między

Bardziej szczegółowo