SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED"

Transkrypt

1 UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP : zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a..., z siedzibą w... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o znaku ZP/PN/46/2011/WED została zawarta Umowa następującej treści: Definicje pojęć 1 PoniŜsze pojęcia powołane będą w treści niniejszej Umowy w następującym znaczeniu: 1. Administrator pracownik Zamawiającego odpowiedzialny za techniczne zarządzanie Systemem lub jego Komponentem rozumiane jako administracja. 2. Analiza PrzedwdroŜeniowa dokumentacja powstała w efekcie przeprowadzonego przez Wykonawcę rozpoznania środowiska biznesowego i informatycznego, zawierająca wszystkie elementy przewidziane niniejszą Umową. Dokument ma zawierać szczegółowy harmonogram wdroŝenia oraz jego zakres tak, by wdroŝenie odbyło się w całości zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokument musi zawierać wykaz podstawowych funkcjonalności związanych z obsługą kluczowych procesów biznesowych. Strona 1

2 3. Asysta bezpośrednia gotowość konsultantów Wykonawcy do świadczenia wsparcia dla pracowników Zamawiającego oraz gotowość do usuwania Awarii Krytycznych i usuwanie Awarii Krytycznych na warunkach określonych w Umowie. 4. Awaria Krytyczna awaria, której wystąpienie uniemoŝliwia realizację przez System podstawowych funkcjonalności związanych z obsługą kluczowych procesów biznesowych, określonych w Analizie PrzedwdroŜeniowej. 5. Awaria Niekrytyczna awaria, która negatywnie wpływa na wydajność i funkcjonalność Systemu, lecz nie uniemoŝliwia realizacji podstawowych funkcjonalności przez System. W szczególności za Awarię Niekrytyczną uwaŝa się m.in. brak funkcjonalności tych elementów oprogramowania, które nie są krytyczne z punktu widzenia realizowanych przez System podstawowych funkcjonalności (w tym narzędzi pomocniczych i administracyjnych). Awaria Niekrytyczna zachodzi takŝe, gdy System kontynuuje pracę z mniejszą wydajnością. 6. Budowa komplet usług wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, będące przedmiotem niniejszej Umowy, mające na celu samodzielną eksploatację Systemu przez pracowników Zamawiającego. 7. Czas Przywrócenia Funkcjonalności czas, jaki moŝe upłynąć pomiędzy przyjęciem Zgłoszenia Awarii a Przywróceniem Funkcjonalności. 8. Czas Przywrócenia Stanu Sprzed Awarii czas, jaki moŝe upłynąć pomiędzy przyjęciem Zgłoszenia Awarii a Przywróceniem Stanu Sprzed Awarii. 9. Czas Reakcji Serwisu czas, jaki moŝe upłynąć pomiędzy przyjęciem Zgłoszenia Awarii a Reakcją Serwisu. 10. Dni Robocze przez dni robocze rozumie się dni, w których pracuje Zamawiający. 11. ESB oznacza system informatyczny pełniący funkcję szyny integracyjnej (ang. Enterprise Service Bus). 12. Finanse-Księgowość i Zasoby Komponent Systemu obejmujący swoim zakresem oprogramowanie uwzględnione w Projekcie_1: 1) oprogramowanie wspierającego działalność administracyjną szkoły i Projekcie_2: 2) część funkcjonalności oprogramowania do realizacji planowania i analiz budŝetowych. 13. Formatka wydzielona część Komponentu Systemu, pojedynczy ekran Systemu wyświetlany w całości na ekranie monitora komputera. 14. HelpDesk system informatyczny działający u Zamawiającego, za pośrednictwem którego Zamawiający będzie zgłaszał wszystkie awarie i uwagi do działania Systemu. Wykonawca będzie miał wgląd do Systemu Helpdesk i będzie realizował zadania w nim zgłoszone. 15. Incydent Helpdesku przez incydent HelpDesku rozumie się serię działań podjętych przez Wykonawcę zainicjowanych zgłoszeniem jednego problemu do HelpDesku i zmierzających do jego rozwiązania. Strona 2

3 16. InŜynier Projektu firma działająca na zlecenie Zamawiającego zarządzająca realizacją Projektu. 17. Kierownik Projektu osoby wyznaczone do prowadzenia Projektu wdroŝenia Systemu, jedna osoba wyznaczona przez Wykonawcę i jedna przez Zamawiającego. 18. Komponent oznacza część Systemu realizującą określony zespół zintegrowanych funkcjonalności. 19. Koordynator Merytoryczny firma działająca na zlecenie Zamawiającego nadzorująca poprawność merytoryczną Systemu. 20. Licencja prawo korzystania z Systemu lub z Oprogramowania Narzędziowego. 21. Migracja Migracja oznacza przeniesienie danych z obecnie uŝytkowanych systemów obsługujących Zamawiającego w zakresie umoŝliwiającym zachowanie ciągłości kluczowych procesów biznesowych. 22. Moduł oznacza część Komponentu realizującą określony zespół funkcjonalności 23. Naprawa usunięcie wady Systemu lub Oprogramowania Narzędziowego poprzez dostarczenie Zamawiającemu Systemu, Oprogramowania Narzędziowego lub ich części wolnych od błędów, zapewniające jego funkcjonowanie zgodnie z funkcjonalnościami opisanymi w Załączniku nr 1 do Umowy i Analizie PrzedwdroŜeniowej oraz Dokumentacji Projektowej. 24. Odbiór Końcowy odbiór realizacji przez System funkcjonalności, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy oraz postanowieniami Analizy PrzedwdroŜeniowej. 25. Okres Dostępności Helpdesku przedział czasu w jakim Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłaszania problemów do konsultantów Wykonawcy. 26. Okres Dostępności Serwisu przedział czasu w jakim Serwis Wykonawcy przyjmuje Zgłoszenia Awarii nadsyłane przez upowaŝnionych pracowników Zamawiającego. 27. Okres Gwarancyjny okres świadczenia Serwisu Gwarancyjnego opisanego w Załączniku nr4 do Umowy, który wynosi 5 lat dla Systemu, 5 lat dla Oprogramowania Narzędziowego. 28. Operator Systemu uŝytkownik w danej chwili uŝywający poszczególnych Komponentów Systemu. 29. Oprogramowanie Narzędziowe oprogramowanie komputerowe zainstalowane na serwerze i stacjach dostępowych do Systemu, niezbędne do prawidłowej pracy Systemu, do którego Licencje zostały wymienione w Załączniku nr 3 do Umowy, w szczególności: 1) oprogramowanie systemu poczty elektronicznej wraz z komunikatorem; 3) oprogramowanie Szyny Integracyjnej ESB; 4) oprogramowanie Portalu Aplikacyjnego; 5) oprogramowanie baz danych; 6) oprogramowanie systemów operacyjnych; Strona 3

4 7) inne, wykazane w ofercie Wykonawcy. 30. Placówka szkoła lub placówka oświatowa 31. Projekt oznacza Budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Wrocławską Oświatą (ZSIWZWO) polegającą na rozwoju i rozbudowie posiadanych przez Zamawiającego systemów informatycznych oraz dostawie, instalacji, wdroŝeniu oraz serwisie nowych systemów informatycznych i aplikacji. Obejmuje swoim przedmiotem realizację części aplikacyjnej Projektu 1 i Projektu 2 łącznie. 32. Projekt_1 oznacza projekt pn. Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata którego beneficjentem jest Zamawiający, w skład którego wchodzą następujące kategorie wydatków objęte przedmiotową umową: 1) oprogramowanie do wspomagania organizacji Placówki oraz pracy sekretariatu, planowania lekcji oraz monitorowania drogi edukacyjnej ucznia; 2) oprogramowanie wspierającego działalność administracyjną szkoły; 3) oprogramowania do realizacji systemu naboru elektronicznego" dla wszystkich typów Placówek. Celem głównym projektu jest budowa zintegrowanego systemu informatycznego administracji publicznej wspomagającego zarządzanie wrocławską oświatą. Skutkiem realizacji celu głównego będzie wprowadzenie e-usługi dla ludności polegającej na elektronicznym naborze do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. PowyŜszy cel wpisuje się w cel Priorytetu 2 poprzez działania związane z: 1) infrastrukturą teleinformatyczną 2) technologiami ICT, co wspiera konkurencyjność województwa Dolnośląskiego i przyczynia sie do rozwoju lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Tym samym projekt jest zgodny z celem Działania 2.2 i przyczynia sie do rozwoju usług świadczonych on-line realizowanych przez administrację publiczną na rzecz odbiorców indywidualnych. 33. Projekt_2 oznacza projekt pn. Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata którego beneficjentem jest Zamawiający, w skład którego wchodzą następujące kategorie wydatków objęte przedmiotową umową: 1) oprogramowanie do realizacji planowania i analiz budŝetowych; 2) oprogramowanie do realizacji Elektronicznego dziennika"; 3) oprogramowanie Miejski system biblioteczny ; 4) oprogramowanie Portal oświatowy"; Strona 4

5 5) oprogramowanie Platforma Edukacyjna". Celem ogólnym projektu jest budowa w pełni zinformatyzowanego systemu edukacyjnego realizującego elektroniczne usługi na obszarze Gminy Wrocław. Cel projektu wpisuje sie w cele Priorytetu 2, Działania 2.2 i umoŝliwi: 1. Rozwój elektronicznych usług z zakresu edukacji poprzez uruchomienie 10 usług na 3 poziomach: - Informacji on-line (1) - Interakcji jednostronnej (4) - Interakcji dwustronnej (5) 2. Wzrost poziomu wykorzystania technik oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez zakup i wdroŝenie infrastruktury informatycznej. Projekt wykorzysta najnowsze osiągnięcia z zakresu informatyki i przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa opartego na szybkim dostępie do informacji, co potwierdza zgodność z celami RPO WD. 34. Protokół Odbioru protokół, który po podpisaniu bez zastrzeŝeń przez upowaŝnionych przedstawicieli obu Stron, stanowi potwierdzenie wykonania prac w nim określonych. 35. Protokół Odbioru Końcowego formalne pisemne przyjęcie przez Zamawiającego realizacji przez System funkcjonalności zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy oraz postanowieniami Analizy PrzedwdroŜeniowej. 36. Protokół RozbieŜności protokół, w którym Zamawiający wskazuje zastrzeŝenia, co do zakresu i jakości wykonanych prac, które uniemoŝliwiają dokonanie odbioru wykonanych prac. 37. Prototyp System wdroŝony w zakresie podstawowych funkcjonalności Systemu związanych z obsługą kluczowych procesów biznesowych. Zakres funkcjonalności Prototypu będzie określony w Analizie PrzedwdroŜeniowej. 38. Przywrócenie Funkcjonalności doprowadzenie uszkodzonego Systemu do takiego stanu, aby moŝliwa była realizacja przez System podstawowych funkcjonalności. W szczególności po Przywróceniu Funkcjonalności System nie moŝe wykazywać cech Awarii Krytycznej. 39. Przywrócenie Stanu Sprzed Awarii przywrócenie Systemu do stanu, w jakim znajdował się on przed wystąpieniem awarii (odtwarzanie przez Wykonawcę danych skasowanych z dysków w wyniku awarii będzie wykonane z wykorzystaniem ostatniej poprawnej kopii zapasowej udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego). 40. Reakcja Serwisu nawiązanie kontaktu ze zgłaszającym awarię przez pracownika Wykonawcy w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i w miarę moŝliwości przekazania zaleceń. Kontakt moŝe mieć formę bezpośrednią, telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. 41. Serwis Gwarancyjny serwis prowadzony na warunkach opisanych w Załączniku nr 4 do Umowy. Strona 5

6 42. SOA Architektura Zorientowana na Usługi (ang. Service Oriented Architecture). 43. Stacje dostępowe komputery PC. 44. Sublicencja prawo do korzystania z Systemu lub Oprogramowania Narzędziowego, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują osobom trzecim. 45. System lub ZSIWZWO oznacza Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Wrocławską Oświatą, którego budowa jest przedmiotem niniejszego postępowania. 46. System Zarządzania Placówką Komponent Systemu obejmujący swoim zakresem oprogramowanie uwzględnione w Projekcie_1 w tym: 1) oprogramowanie do wspomagania organizacji Placówki oraz pracy sekretariatu, planowania lekcji oraz monitorowania drogi edukacyjnej ucznia; 2) oprogramowanie do realizacji systemu naboru elektronicznego" dla wszystkich typów Placówek i Projekcie_2: 1) część funkcjonalności oprogramowania do realizacji planowania i analiz budŝetowych; 2) oprogramowanie do realizacji elektronicznego dziennika". 47. Umowa niniejsza umowa. 48. Usługa Wsparcia Technicznego usługa polegająca na udzielaniu Zamawiającemu telefonicznego oraz drogą elektroniczną wsparcia przez konsultantów Wykonawcy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Systemu. Do korzystania z tej sługi uprawnieni są Administratorzy i UŜytkownicy Kluczowi Zamawiającego oraz pracownicy Wydziału Informatyki Zamawiającego. 49. Usterka wadliwe funkcjonowanie Systemu lub Oprogramowania Narzędziowego nie będące Awarią Krytyczną. 50. UŜytkownik kluczowy pracownik Zamawiającego posiadający dogłębną wiedzę na temat procesów funkcjonujących w organizacji Zamawiającego będący członkiem Zespołu WdroŜeniowego Zamawiającego. 51. Wady Istotne nieprawidłowości we wdroŝonym Systemie w stosunku do uzgodnionej Analizy PrzedwdroŜeniowej, które uniemoŝliwiają odebranie Systemu. 52. Wady Nieistotne to wady, które nie uniemoŝliwiają dokonania odbioru Systemu. 53. Warsztaty zorganizowana wymiana wiedzy pomiędzy pracownikami Zespołów WdroŜeniowych Zamawiającego i Wykonawcy mająca na celu zapewnienie prawidłowego wdroŝenia Systemu. 54. WdroŜenie usługi Wykonawcy polegające na konfiguracji i dostosowaniu Systemu do potrzeb Zamawiającego określonych w Analizie PrzedwdroŜeniowej. 55. Wrocławska Oświata oznacza łącznie Urząd Miejski Wrocławia oraz uczestniczące w Projekcie Placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław. Strona 6

7 56. Wymagania Funkcjonalne wymagania Systemu zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy, stanowiące wraz z Analizą PrzedwdroŜeniową kryterium odbioru wdroŝonego Systemu. 57. Zespół WdroŜeniowy wyznaczone osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, których zadaniem jest nadzorowanie realizacji wdroŝenia Systemu zgodnie z zapisami Umowy oraz Analizy PrzedwdroŜeniowej. Przewodniczącym zespołu jest osoba wyznaczona przez Zamawiającego. 58. Zgłoszenie Awarii ciąg działań ze strony Zamawiającego mający na celu powiadomienie serwisu Wykonawcy o zaistniałej Awarii wykonany zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej Umowie. Przedmiot Umowy 2 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 1) ZADANIE I - Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Wrocławską Oświatą, na potrzeby realizacji projektów: Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą oraz Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , zwana dalej Budową Systemu. 2) ZADANIE II - Świadczenie Serwisu Gwarancyjnego. 2. ZADANIE I - Budowa Systemu opisanego w ust. 1 pkt. 1 obejmuje wykonanie następujących zadań: 1) Budowę zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, w obszarach: BudŜetowanie, Księgowość, Środki Trwałe, Zarządzanie Kadrami, Naliczanie Listy Płac, Ewidencja nieruchomości i zasobów oraz Kontroling, obejmujące: a) dostawę kilkuset licencji dla uŝytkowników, b) dostawę licencji do obsługi kilkunastu tysięcy rekordów płacowych, c) dostosowanie funkcjonalności oferowanego systemu do obsługi procesów związanych z zarządzaniem wrocławską oświatą, z poziomu organu prowadzącego oraz szkół i placówek oświatowych. 2) Budowę jednolitego centralnego systemu Miejski System Biblioteczny dla szkół obejmującą: d) dostawę licencji dla kilkuset uŝytkowników bibliotekarzy, e) dostawę niezbędnych licencji dla kilkudziesięciu tysięcy uŝytkowników przeszukujących zbiory bibliograficzne, f) instalację, wdroŝenie systemu, Strona 7

8 g) wykonanie we wskazanych placówkach migracji danych do nowo dostarczanego systemu. 3) Budowę internetowego Portalu Aplikacyjnego, obejmującą: a) dostawę licencji serwerowych (w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności dla mieszkańców) oprogramowania portalowego, b) dostawę niezbędnych licencji Portalu Oświatowego dla kilkuset redaktorów, c) wdroŝenie i uruchomienie Portalu Oświatowego, d) dostawę licencji systemu Platforma Edukacyjna dla kilkunastu tysięcy uŝytkowników nauczycieli, e) dostawę licencji systemu Platforma Edukacyjna dla kilkudziesięciu tysięcy uŝytkowników uczniów, f) wdroŝenie i uruchomienie w ramach portalu centralnego systemu Platforma Edukacyjna. 4) Budowę jednolitego centralnego Systemu Zarządzania Placówką, opartego o centralną relacyjną bazę danych, wspomagającego organizację pracy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, z poziomu organu prowadzącego oraz szkół i placówek oświatowych, w następujących obszarach dziedzinowych: a) Globalny rejestr jednostek, b) Globalny rejestr dzieci i młodzieŝy, c) Globalny rejestr rodziców/prawnych opiekunów, d) Globalny rejestr pracowników placówek, e) Monitorowanie ścieŝki edukacyjnej ucznia, f) Nabór elektroniczny, g) Dziennik Elektroniczny, h) Egzaminy zewnętrzne, i) Sekretariat, j) Arkusz organizacyjny, k) Planowanie lekcji, l) Księga zastępstw, obejmującą: a. dostawę licencji dla kilkunastu tysięcy uŝytkowników, b. instalację i wdroŝenie Systemu Zarządzania Placówką, c. integrację z Portalem Oświatowym. 5) Dostawę licencji, zaprojektowanie i wdroŝenie Szyny Integracyjnej ESB (Enterprise Service BUS) oraz wykonanie usług polegających na integracji systemów wchodzących w skład ZSIWZWO pomiędzy sobą i z aplikacjami zewnętrznymi oraz uruchomienie mechanizmów pojedynczego logowania dla systemów wchodzących w skład ZSIWZWO. 6) Budowę systemu poczty elektronicznej wraz z komunikatorem, obejmującą: Strona 8

9 a) dostawę licencji dla kilkunastu tysięcy uŝytkowników pracowników Placówek, b) instalację i konfigurację oprogramowania na stacjach roboczych i w Centrum Przetwarzania Danych c) uruchomienie dla dzieci i młodzieŝy usług pocztowych w ramach bezpłatnych platform komunikacyjnych. 7) Dostawę: a) szt. kart Wrocławska Karta Miejska URBANCARD w standardzie Mifare (karta wydana przez Mennicę Polską, będącą operatorem systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej), b) 250 szt. czytników kart Mifare wyposaŝonych w moduł SAM (Security Access Module) wraz z instalacją w placówkach, wymienionych w Załączniku nr 8 do Umowy 3. ZADANIE II - Świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Systemu opisanego w ust. 1 pkt. 2 przez okres 5 lat od dnia odbioru końcowego, na warunkach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy. 4. Opis Wymagań Funkcjonalnych dotyczących obszarów wymienionych w ust. 2 zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. Warunki ogólne 3 1. Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu jak najbardziej efektywnej realizacji Umowy, zgodnie z jej treścią, zasadami uczciwego obrotu gospodarczego, zasadami etyki zawodowej dbając jednocześnie o dobre imię drugiej Strony. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem niniejszej Umowy terminowo oraz z zachowaniem naleŝytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz zasadami dostępnej wiedzy technicznej. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy jak najkorzystniejsze warunki realizacji Umowy oraz wykonać wszelkie czynności niezbędne w trakcie prowadzenia prac informatycznych związanych z Projektem, w sposób umoŝliwiający terminową realizację postanowień Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących zasad BHP i ppoŝ. i ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie. Zamawiający zobowiązuje się zapoznać Wykonawcę z przepisami w zakresie BHP i ppoŝ. obowiązującymi u Zamawiającego. Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do Sekretariatu Wydziału Edukacji lub osoby wskazanej w Umowie będącej koordynatorem prac z ramienia Zamawiającego, kserokopii list osób realizujących budowę Systemu pracujących na terenie Urzędu, celem przekazania słuŝbom bezpieczeństwa i higieny pracy. PowyŜsze listy powinny jednocześnie zawierać podpisy tych osób, potwierdzające fakt Strona 9

10 zapoznania się z ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywania prac na terenie Urzędu. 5. Budowa Systemu powinna odbywać się bez dezorganizacji bieŝącej pracy u Zamawiającego oraz w Placówkach. 6. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy w miejscu wdroŝenia odpowiednie warunki do wykonania Umowy. Termin wykonania 4 1. Wykonanie całości przedmiotu Umowy określonego w 2 nastąpi zgodnie z następującym harmonogramem: 1) ZADANIE I: a) Etap I do 12 tygodni od daty podpisania Umowy wykonanie Analizy PrzedwdroŜeniowej opisanej w 5 Umowy wraz z procedurą odbiorową opisaną w 7 Umowy; b) Etap II do 29 lutego 2012 dostawa Oprogramowania Narzędziowego, dostawa Licencji na System oraz WdroŜenie, w tym przeprowadzenie Migracji, Testów oraz Warsztatów dla następujących Komponentów lub Modułów, z uwzględnieniem następujących terminów odbiorów częściowych: i. Komponent Finanse-Księgowość i Zasoby Moduł Zarządzanie Kadrami do 31 grudnia 2011 ii. dostarczenie kart URBANCARD wraz z czytnikami do 30 listopada 2011 iii. Komponent Zarządzenie Placówką Moduł Globalny rejestr dzieci i młodzieŝy do 30 listopada 2011 iv. Komponent Zarządzenie Placówką Moduł Globalny rejestr jednostek - do 30 listopada 2011 v. Komponent Zarządzenie Placówką Moduł Sekretariat- do 30 listopada 2011 vi. Komponent Zarządzanie Placówką Moduł Globalny rejestr nauczycieli i pracowników placówek do 31 grudnia 2011 vii. Komponent Zarządzanie Placówką Moduł Nabór elektroniczny do 31 grudnia 2011 viii. Komponent Zarządzanie Placówką Moduł Egzaminy Zewnętrzne do 31 grudnia 2011 ix. Komponent Zarządzanie Placówką Moduł Dziennik elektroniczny do 31 stycznia 2012 Strona 10

11 x. Komponent Zarządzanie Placówką Moduł Arkusz Organizacyjny do 29 lutego 2012 xi. Komponent Portal Aplikacyjny Moduł Portal Oświatowy do 29 lutego 2012 xii. Komponent Platforma integracyjna do 29 lutego 2012 xiii. Komponent Platforma pocztowa z komunikatorem - do 29 lutego 2012 wraz z procedurą odbiorową opisaną w 13 Umowy. c) Etap III do dnia 30 czerwca 2012 WdroŜenie pozostałych Komponentów i Modułów Systemu w zakresie funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 8 do SIWZ w tym Migracji, Testów, Warsztatów, dostawa Licencji na System oraz przekazanie Dokumentacji wraz z procedurą Odbioru Końcowego opisaną w 14 Umowy. 2) ZADANIE II świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Systemu przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego Systemu. 2. Terminy realizacji poszczególnych etapów określonych w ust. 1 mogą ulegać zmianie jedynie z przyczyn obiektywnych niezaleŝnych od Zamawiającego i Wykonawcy za wyraźną i pisemną zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WD. 3. Za datę zakończenia Budowy Systemu określonego w 2 ust. 2 przyjmuje się dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 4. Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się końcowy termin świadczenia Serwisu Gwarancyjnego określonego w 2 ust. 3. Analiza PrzedwdroŜeniowa 5 1. Analiza PrzedwdroŜeniowa zostanie opracowana w oparciu o Wymagania Funkcjonalne określone w Załączniku nr 1 do Umowy oraz funkcjonalności będące w standardzie Systemu. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Analizy PrzedwdroŜeniowej w terminie określonym w 4 ust. 1 pkt 1 Umowy w formie pisemnej i elektronicznej w formacie.doc. 3. Analiza PrzedwdroŜeniowa winna zawierać co najmniej: 1) wykaz oraz szczegółowy opis i harmonogram Budowy Systemu w tym: a) szczegółowy opis instalacji i konfiguracji funkcjonalności opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy, b) wykaz oraz szczegółowy opis i harmonogram wykonania niezbędnych prac programistycznych związanych z dostosowaniem i modyfikacją Systemu oferowanego przez Wykonawcę. 2) wykaz podstawowych funkcjonalności związanych z obsługą kluczowych procesów biznesowych; 3) ustalenie kolejności instalacji poszczególnych Komponentów Systemu, wraz z określeniem podziału na Projekt_1 i Projekt_2; Strona 11

12 4) szczegółowe uzgodnienia dotyczące: a) zakresu i sposobu Migracji danych z systemów obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego do Systemu wraz z jej szczegółowym harmonogramem, b) zakresu i sposobu integracji poszczególnych Komponentów Systemu, c) zakresu i sposobu integracji Systemu z innymi systemami eksploatowanymi przez Zamawiającego. 5) szczegółowe ustalenia dotyczące oznakowania produktów wytworzonych o dostarczonych przez Wykonawcę wskazującego, Ŝe Projekt jest współfinansowany ze środków Unijnych, poprzez dodanie logo, nazwy Projektu_1 i Projektu_2 oraz źródła finansowania. 6) organizację i metodykę zarządzania Projektem; 7) skład Zespołu WdroŜeniowego z podziałem na role i zadania poszczególnych członków zespołu. 8) plan komunikacji Stron. 4. W terminie do 4 tygodni od dnia podpisania Umowy Kierownicy Projektu ze Strony Zamawiającego i Wykonawcy ustalą zagadnienia wymienione w ust. 3 pkt 6) 8). Przeniesienie praw autorskich 6 1. Sporządzona przez Wykonawcę Analiza PrzedwdroŜeniowa stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie zgodnie z przepisami wymienionej ustawy. 2. Wykonawca łącznie z doręczeniem (przekazaniem) Zamawiającemu Analizy PrzedwdroŜeniowej przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe, do opisanej Analizy na czas nieokreślony i do rozporządzania nią na następujących polach eksploatacji: 1) korzystania z Analizy PrzedwdroŜeniowej lub jej części w celu wykonania wszelkich prac związanych z wdroŝeniem Systemu u Zamawiającego, 2) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczenie na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, formacie. 3. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne, pozostają własnością autorów Analizy PrzedwdroŜeniowej. 4. Wykonawca oświadcza, Ŝe korzystanie przez Zamawiającego z praw autorskich do Analizy PrzedwdroŜeniowej, we wskazanym wyŝej zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia Strona 12

13 jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Warunki dokonania odbioru Analizy PrzedwdroŜeniowej (Etapu I) 7 1. Odbiór Analizy PrzedwdroŜeniowej nastąpi po dokonaniu pełnej i ostatecznej weryfikacji dokumentu Analizy PrzedwdroŜeniowej, wg następującej procedury: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru; 2) w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu Analizy PrzedwdroŜeniowej Zamawiający przekaŝe Wykonawcy uwagi co do treści tego projektu lub dokona jego przyjęcia; 3) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w projekcie uwagi Zamawiającego i przedłoŝyć Zamawiającemu dokument do odbioru w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego; 4) po dostarczeniu przez Wykonawcę projektu Analizy PrzedwdroŜeniowej, wskazanej w pkt 3 Zamawiający dokona powtórnego odbioru w terminie 3 dni roboczych. W przypadku powtórnego stwierdzenia wad/rozbieŝności w Analizie PrzedwdroŜeniowej Zamawiający przekazuje uwagi Wykonawcy; 5) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wskazanych wad/rozbieŝności, stwierdzonych w sytuacji, o której mowa w pkt 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednakŝe nie dłuŝszym niŝ 2 dni robocze; 6) Zamawiający dokona kolejnego (trzeciego i ostatniego) odbioru w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu Analizy PrzedwdroŜeniowej od Wykonawcy; 7) data odbioru Analizy PrzedwdroŜeniowej stanowi datę odbioru I Etapu; 2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Analizy PrzedwdroŜeniowej jest Protokół Odbioru podpisany przez obie Strony bez zastrzeŝeń. 3. Przyjęcie przez Zamawiającego Analizy PrzedwdroŜeniowej oznacza zaakceptowanie harmonogramów oraz innych postanowień w niej zawartych i stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia następnego etapu realizacji Umowy. 4. Analiza PrzedwdroŜeniowa stanowić będzie Załącznik Nr 7 do Umowy. 5. Wszelkie powiadomienia przez Strony, w trakcie odbioru, odbywać się będą w formie pisemnej z zachowaniem postanowień zapisanych w 23 ust. 4. Strona 13

14 6. Zamawiający dopuszcza dostawę Licencji na Oprogramowanie Narzędziowe w trakcie Etapu I, w przypadku gdy dostępność Oprogramowania Narzędziowego jest niezbędna do prawidłowego przygotowania Analizy PrzedwdroŜeniowej. Dostawa będzie potwierdzona Protokołem Odbioru z uwzględnieniem warunków producenta Oprogramowania Narzędziowego. 7. Protokół Odbioru Analizy PrzedwdroŜeniowej (Etapu I) zostanie sporządzony w pięciu egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego). Warunki udzielenia Licencji na System oraz Oprogramowanie Narzędziowe 8 1. Wykaz Licencji na System i jego Komponenty oraz na Oprogramowanie Narzędziowe stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 2. Szczegółowe warunki udzielenia Licencji na System oraz Oprogramowanie Narzędziowe zostały opisane w Załączniku nr 2 do Umowy. Sposób realizacji budowy Systemu 9 1. Do realizacji Umowy zostanie powołany Zespół WdroŜeniowy składający się z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 2. Wykonawca powoła do realizacji Umowy zespół osób pełniących następujące role i posiadających kwalifikacje, co najmniej: I. ZESPÓŁ: Finanse Księgowość i Zasoby 1) 1 osoba - Kierownik Projektu, o następujących kwalifikacjach: a) kierowanie co najmniej jednym wdroŝeniem systemu klasy ERP dla jednostki administracji publicznej, którego wartość wynosiła min. 2,5 mln zł netto. b) posiadanie waŝnego certyfikatu PMP lub równowaŝnego (np. Prince 2 na poziomie Practitioner). c) min. 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. 2) 1 osoba Konsultant Wiodący, o następujących kwalifikacjach: a) min. 2 letnie doświadczenie w zakresie wdraŝania oferowanego systemu klasy ERP w jednostkach administracji publicznej, w tym udział w co najmniej 2 projektach, których przedmiotem było wdroŝenie oferowanego systemu klasy ERP w jednostkach administracji publicznej. b) posiadanie waŝnego certyfikatu potwierdzającego wiedzę w zakresie wdraŝania oferowanego systemu w obszarze rachunkowości Strona 14

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

V. Ofertę naleŝy: VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

V. Ofertę naleŝy: VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE ..., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi doradczej poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012. Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.

ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012. Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr. ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012 Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr. Zawarta w Katowicach w dniu 2012, pomiędzy: Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Terminy wykonania umowy 2. Termin realizacji przedmiotu umowy - 30 dni od dnia podpisania umowy. Zobowiązania Stron 3

Przedmiot umowy. Terminy wykonania umowy 2. Termin realizacji przedmiotu umowy - 30 dni od dnia podpisania umowy. Zobowiązania Stron 3 UMOWA NR WOU.DR/.../ z dnia......r. pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Nowy Targ 1/8, zwaną Zamawiającym reprezentowaną przez: Ryszarda Krawczyka - Dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu,

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy zakres zadań do wykonania w ramach realizacji usługi, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 1 umowy, oraz

Bardziej szczegółowo

III. Karty obiegu F. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I USŁUGOWA

III. Karty obiegu F. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I USŁUGOWA Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 5 lipca 2011 r. (RO/VII/14/2011) III. Karty obiegu F. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I USŁUGOWA F-1 Karta tematu badawczego F-2 Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 44/DI/PN/2012

UMOWA Nr 44/DI/PN/2012 (wzór umowy nie załączać do oferty) Załącznik nr 6 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 UMOWA Nr 44/DI/PN/2012 W dniu. roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513)

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Wrocław r. WZP ZP/PN/57/WIN/7/1346/2012

Wykonawcy. Wrocław r. WZP ZP/PN/57/WIN/7/1346/2012 Wykonawcy Wrocław 18.04.2012 r. WZP.271.1.47.2012 ZP/PN/57/WIN/7/1346/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie licencji i wdroŝenie systemu do zarządzania relacjami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) 1. Słownik pojęć W SOPZ następujące wyraŝenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniŝej definicjami: 1) narzędzie cały system

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści:

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dnia roku pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, a zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: I Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki lata

Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki lata Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki lata 2007-2013 Zadanie nr 1 Diagnoza struktury organizacyjnej sądownictwa Projekt Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

BDG.V IM Warszawa, dnia r.

BDG.V IM Warszawa, dnia r. BDG.V.2510.4.2016.IM Warszawa, dnia 15.03.2016 r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Asystę Techniczną w zakresie wsparcia w utrzymaniu Systemu Teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015 Umowa ZP/ /2015 ZAŁĄCZNIK NR 4 NR SPR. CK 8/2015 zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik II UMOWA ZLECENIA

Załącznik II UMOWA ZLECENIA Załącznik II UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu.. roku w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, 80-233, przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowy o dzieło (prawa autorskie)

WZÓR Umowy o dzieło (prawa autorskie) Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu Nr postępowania: WiP/2014/1 WZÓR Umowy o dzieło (prawa autorskie) w ramach projektu "WiP-Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków" Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy:45/di/pn/2011 WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 1 Wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a... z siedzibą w... reprezentowanym przez

Umowa. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a... z siedzibą w... reprezentowanym przez Umowa WZÓR zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w dniu... 2008 w Olsztynie pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Serwis gwarancyjny oraz wsparcie uŝytkowników Help Desk 1. Wykonawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W RAMACH UMOWY

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W RAMACH UMOWY Załącznik nr 13 do Umowy UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W RAMACH UMOWY Nr.. Kontrola 30 projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 1.5 oraz Poddziałań

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR GK - O 342/../..

PROJEKT Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR GK - O 342/../.. PROJEKT Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR GK - O 342/../.. zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: 1. Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

UMOWA Nr. O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Egz. nr Projektanta/Zamawiającego* UMOWA Nr. O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Załącznik nr 4 Umowa zawarta w dniu... 2008 r. pomiędzy: Komendantem Głównym Policji, mającym siedzibę w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Projekt Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 12 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr../2015/SZ Zakup i dostawa doposażenia warsztatów szkolnych w ramach projektu Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez:

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: 1. Prezydenta Miasta - Jana Dziubińskiego zwanym dalej Zamawiającym......

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na

Ogłoszenie o konkursie na Ogłoszenie o konkursie na Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie e-zdrowie I. Nazwa i adres zamawiającego Lider Konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK-WZP-221-83/06 (7) Warszawa, dnia 30 listopada 2006 r. Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA ZP/ /WETI/11

UMOWA ZLECENIA ZP/ /WETI/11 Załącznik 4 do SIWZ UMOWA ZLECENIA ZP/ /WETI/11 Zawarta w dniu 2011 roku w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, 80-233, przy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr - projekt Zawarta w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Załącznik nr 1 do umowy Nr... z dnia... na serwis aplikacji Krajowego Rejestru Karnego w roku 2008. WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO 1. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Załącznik nr 24 do Decyzji DHRT-WWM-60600-158/08( ) z dnia 2009 r. PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Część I Przyjęcie Zlecenia Preselekcji przez TP 1. Abonent

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC UMOWA O DZIEŁO zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: Dane Firmy Zamawiającego (Nazwa firmy, dane teleadresowe, NIP, reprezentant) zwanym dalej Zamawiającym a Mediamagic Paweł Daleszak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY RAMOWEJ NR...

WZÓR UMOWY RAMOWEJ NR... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr spr. 36/ZP/CBA/2007 WZÓR UMOWY RAMOWEJ NR... W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

-wzór- (nie załączać do oferty) UMOWA Nr 58/ /DI/PN/2011 (dotyczy części nr zamówienia, znak sprawy: 58/DI/PN/2011)

-wzór- (nie załączać do oferty) UMOWA Nr 58/ /DI/PN/2011 (dotyczy części nr zamówienia, znak sprawy: 58/DI/PN/2011) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 58/DI/PN/2011 -wzór- (nie załączać do oferty) UMOWA Nr 58/ /DI/PN/2011 (dotyczy części nr zamówienia, znak sprawy: 58/DI/PN/2011) W dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności realizowana w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Warszawa, dn. 27 września 2013 r. Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie rozbudowy istniejącego Systemu Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl 1 z 5 2013-06-27 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

projekt Umowa nr. na..

projekt Umowa nr. na.. Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 3/09.01.01/2015 projekt Umowa nr. na.. W dniu. 2015 r. w Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, pomiędzy Gminą Oporów, NIP 775-24-07-021, REGON 611015804,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki)

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki) Strona1 Zał. 2 UMOWA DOSTAWY nowej gilotyny (krajarki) W dniu...2012r. w Łodzi pomiędzy: Markiem Bulniakiem zamieszkałym w Łodzi, 93-286 Łódź, ul. Przędzalniana 114/122 m.68 prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo