SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED"

Transkrypt

1 UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP : zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a..., z siedzibą w... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o znaku ZP/PN/46/2011/WED została zawarta Umowa następującej treści: Definicje pojęć 1 PoniŜsze pojęcia powołane będą w treści niniejszej Umowy w następującym znaczeniu: 1. Administrator pracownik Zamawiającego odpowiedzialny za techniczne zarządzanie Systemem lub jego Komponentem rozumiane jako administracja. 2. Analiza PrzedwdroŜeniowa dokumentacja powstała w efekcie przeprowadzonego przez Wykonawcę rozpoznania środowiska biznesowego i informatycznego, zawierająca wszystkie elementy przewidziane niniejszą Umową. Dokument ma zawierać szczegółowy harmonogram wdroŝenia oraz jego zakres tak, by wdroŝenie odbyło się w całości zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokument musi zawierać wykaz podstawowych funkcjonalności związanych z obsługą kluczowych procesów biznesowych. Strona 1

2 3. Asysta bezpośrednia gotowość konsultantów Wykonawcy do świadczenia wsparcia dla pracowników Zamawiającego oraz gotowość do usuwania Awarii Krytycznych i usuwanie Awarii Krytycznych na warunkach określonych w Umowie. 4. Awaria Krytyczna awaria, której wystąpienie uniemoŝliwia realizację przez System podstawowych funkcjonalności związanych z obsługą kluczowych procesów biznesowych, określonych w Analizie PrzedwdroŜeniowej. 5. Awaria Niekrytyczna awaria, która negatywnie wpływa na wydajność i funkcjonalność Systemu, lecz nie uniemoŝliwia realizacji podstawowych funkcjonalności przez System. W szczególności za Awarię Niekrytyczną uwaŝa się m.in. brak funkcjonalności tych elementów oprogramowania, które nie są krytyczne z punktu widzenia realizowanych przez System podstawowych funkcjonalności (w tym narzędzi pomocniczych i administracyjnych). Awaria Niekrytyczna zachodzi takŝe, gdy System kontynuuje pracę z mniejszą wydajnością. 6. Budowa komplet usług wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, będące przedmiotem niniejszej Umowy, mające na celu samodzielną eksploatację Systemu przez pracowników Zamawiającego. 7. Czas Przywrócenia Funkcjonalności czas, jaki moŝe upłynąć pomiędzy przyjęciem Zgłoszenia Awarii a Przywróceniem Funkcjonalności. 8. Czas Przywrócenia Stanu Sprzed Awarii czas, jaki moŝe upłynąć pomiędzy przyjęciem Zgłoszenia Awarii a Przywróceniem Stanu Sprzed Awarii. 9. Czas Reakcji Serwisu czas, jaki moŝe upłynąć pomiędzy przyjęciem Zgłoszenia Awarii a Reakcją Serwisu. 10. Dni Robocze przez dni robocze rozumie się dni, w których pracuje Zamawiający. 11. ESB oznacza system informatyczny pełniący funkcję szyny integracyjnej (ang. Enterprise Service Bus). 12. Finanse-Księgowość i Zasoby Komponent Systemu obejmujący swoim zakresem oprogramowanie uwzględnione w Projekcie_1: 1) oprogramowanie wspierającego działalność administracyjną szkoły i Projekcie_2: 2) część funkcjonalności oprogramowania do realizacji planowania i analiz budŝetowych. 13. Formatka wydzielona część Komponentu Systemu, pojedynczy ekran Systemu wyświetlany w całości na ekranie monitora komputera. 14. HelpDesk system informatyczny działający u Zamawiającego, za pośrednictwem którego Zamawiający będzie zgłaszał wszystkie awarie i uwagi do działania Systemu. Wykonawca będzie miał wgląd do Systemu Helpdesk i będzie realizował zadania w nim zgłoszone. 15. Incydent Helpdesku przez incydent HelpDesku rozumie się serię działań podjętych przez Wykonawcę zainicjowanych zgłoszeniem jednego problemu do HelpDesku i zmierzających do jego rozwiązania. Strona 2

3 16. InŜynier Projektu firma działająca na zlecenie Zamawiającego zarządzająca realizacją Projektu. 17. Kierownik Projektu osoby wyznaczone do prowadzenia Projektu wdroŝenia Systemu, jedna osoba wyznaczona przez Wykonawcę i jedna przez Zamawiającego. 18. Komponent oznacza część Systemu realizującą określony zespół zintegrowanych funkcjonalności. 19. Koordynator Merytoryczny firma działająca na zlecenie Zamawiającego nadzorująca poprawność merytoryczną Systemu. 20. Licencja prawo korzystania z Systemu lub z Oprogramowania Narzędziowego. 21. Migracja Migracja oznacza przeniesienie danych z obecnie uŝytkowanych systemów obsługujących Zamawiającego w zakresie umoŝliwiającym zachowanie ciągłości kluczowych procesów biznesowych. 22. Moduł oznacza część Komponentu realizującą określony zespół funkcjonalności 23. Naprawa usunięcie wady Systemu lub Oprogramowania Narzędziowego poprzez dostarczenie Zamawiającemu Systemu, Oprogramowania Narzędziowego lub ich części wolnych od błędów, zapewniające jego funkcjonowanie zgodnie z funkcjonalnościami opisanymi w Załączniku nr 1 do Umowy i Analizie PrzedwdroŜeniowej oraz Dokumentacji Projektowej. 24. Odbiór Końcowy odbiór realizacji przez System funkcjonalności, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy oraz postanowieniami Analizy PrzedwdroŜeniowej. 25. Okres Dostępności Helpdesku przedział czasu w jakim Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłaszania problemów do konsultantów Wykonawcy. 26. Okres Dostępności Serwisu przedział czasu w jakim Serwis Wykonawcy przyjmuje Zgłoszenia Awarii nadsyłane przez upowaŝnionych pracowników Zamawiającego. 27. Okres Gwarancyjny okres świadczenia Serwisu Gwarancyjnego opisanego w Załączniku nr4 do Umowy, który wynosi 5 lat dla Systemu, 5 lat dla Oprogramowania Narzędziowego. 28. Operator Systemu uŝytkownik w danej chwili uŝywający poszczególnych Komponentów Systemu. 29. Oprogramowanie Narzędziowe oprogramowanie komputerowe zainstalowane na serwerze i stacjach dostępowych do Systemu, niezbędne do prawidłowej pracy Systemu, do którego Licencje zostały wymienione w Załączniku nr 3 do Umowy, w szczególności: 1) oprogramowanie systemu poczty elektronicznej wraz z komunikatorem; 3) oprogramowanie Szyny Integracyjnej ESB; 4) oprogramowanie Portalu Aplikacyjnego; 5) oprogramowanie baz danych; 6) oprogramowanie systemów operacyjnych; Strona 3

4 7) inne, wykazane w ofercie Wykonawcy. 30. Placówka szkoła lub placówka oświatowa 31. Projekt oznacza Budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Wrocławską Oświatą (ZSIWZWO) polegającą na rozwoju i rozbudowie posiadanych przez Zamawiającego systemów informatycznych oraz dostawie, instalacji, wdroŝeniu oraz serwisie nowych systemów informatycznych i aplikacji. Obejmuje swoim przedmiotem realizację części aplikacyjnej Projektu 1 i Projektu 2 łącznie. 32. Projekt_1 oznacza projekt pn. Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata którego beneficjentem jest Zamawiający, w skład którego wchodzą następujące kategorie wydatków objęte przedmiotową umową: 1) oprogramowanie do wspomagania organizacji Placówki oraz pracy sekretariatu, planowania lekcji oraz monitorowania drogi edukacyjnej ucznia; 2) oprogramowanie wspierającego działalność administracyjną szkoły; 3) oprogramowania do realizacji systemu naboru elektronicznego" dla wszystkich typów Placówek. Celem głównym projektu jest budowa zintegrowanego systemu informatycznego administracji publicznej wspomagającego zarządzanie wrocławską oświatą. Skutkiem realizacji celu głównego będzie wprowadzenie e-usługi dla ludności polegającej na elektronicznym naborze do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. PowyŜszy cel wpisuje się w cel Priorytetu 2 poprzez działania związane z: 1) infrastrukturą teleinformatyczną 2) technologiami ICT, co wspiera konkurencyjność województwa Dolnośląskiego i przyczynia sie do rozwoju lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Tym samym projekt jest zgodny z celem Działania 2.2 i przyczynia sie do rozwoju usług świadczonych on-line realizowanych przez administrację publiczną na rzecz odbiorców indywidualnych. 33. Projekt_2 oznacza projekt pn. Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata którego beneficjentem jest Zamawiający, w skład którego wchodzą następujące kategorie wydatków objęte przedmiotową umową: 1) oprogramowanie do realizacji planowania i analiz budŝetowych; 2) oprogramowanie do realizacji Elektronicznego dziennika"; 3) oprogramowanie Miejski system biblioteczny ; 4) oprogramowanie Portal oświatowy"; Strona 4

5 5) oprogramowanie Platforma Edukacyjna". Celem ogólnym projektu jest budowa w pełni zinformatyzowanego systemu edukacyjnego realizującego elektroniczne usługi na obszarze Gminy Wrocław. Cel projektu wpisuje sie w cele Priorytetu 2, Działania 2.2 i umoŝliwi: 1. Rozwój elektronicznych usług z zakresu edukacji poprzez uruchomienie 10 usług na 3 poziomach: - Informacji on-line (1) - Interakcji jednostronnej (4) - Interakcji dwustronnej (5) 2. Wzrost poziomu wykorzystania technik oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez zakup i wdroŝenie infrastruktury informatycznej. Projekt wykorzysta najnowsze osiągnięcia z zakresu informatyki i przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa opartego na szybkim dostępie do informacji, co potwierdza zgodność z celami RPO WD. 34. Protokół Odbioru protokół, który po podpisaniu bez zastrzeŝeń przez upowaŝnionych przedstawicieli obu Stron, stanowi potwierdzenie wykonania prac w nim określonych. 35. Protokół Odbioru Końcowego formalne pisemne przyjęcie przez Zamawiającego realizacji przez System funkcjonalności zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy oraz postanowieniami Analizy PrzedwdroŜeniowej. 36. Protokół RozbieŜności protokół, w którym Zamawiający wskazuje zastrzeŝenia, co do zakresu i jakości wykonanych prac, które uniemoŝliwiają dokonanie odbioru wykonanych prac. 37. Prototyp System wdroŝony w zakresie podstawowych funkcjonalności Systemu związanych z obsługą kluczowych procesów biznesowych. Zakres funkcjonalności Prototypu będzie określony w Analizie PrzedwdroŜeniowej. 38. Przywrócenie Funkcjonalności doprowadzenie uszkodzonego Systemu do takiego stanu, aby moŝliwa była realizacja przez System podstawowych funkcjonalności. W szczególności po Przywróceniu Funkcjonalności System nie moŝe wykazywać cech Awarii Krytycznej. 39. Przywrócenie Stanu Sprzed Awarii przywrócenie Systemu do stanu, w jakim znajdował się on przed wystąpieniem awarii (odtwarzanie przez Wykonawcę danych skasowanych z dysków w wyniku awarii będzie wykonane z wykorzystaniem ostatniej poprawnej kopii zapasowej udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego). 40. Reakcja Serwisu nawiązanie kontaktu ze zgłaszającym awarię przez pracownika Wykonawcy w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i w miarę moŝliwości przekazania zaleceń. Kontakt moŝe mieć formę bezpośrednią, telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. 41. Serwis Gwarancyjny serwis prowadzony na warunkach opisanych w Załączniku nr 4 do Umowy. Strona 5

6 42. SOA Architektura Zorientowana na Usługi (ang. Service Oriented Architecture). 43. Stacje dostępowe komputery PC. 44. Sublicencja prawo do korzystania z Systemu lub Oprogramowania Narzędziowego, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują osobom trzecim. 45. System lub ZSIWZWO oznacza Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Wrocławską Oświatą, którego budowa jest przedmiotem niniejszego postępowania. 46. System Zarządzania Placówką Komponent Systemu obejmujący swoim zakresem oprogramowanie uwzględnione w Projekcie_1 w tym: 1) oprogramowanie do wspomagania organizacji Placówki oraz pracy sekretariatu, planowania lekcji oraz monitorowania drogi edukacyjnej ucznia; 2) oprogramowanie do realizacji systemu naboru elektronicznego" dla wszystkich typów Placówek i Projekcie_2: 1) część funkcjonalności oprogramowania do realizacji planowania i analiz budŝetowych; 2) oprogramowanie do realizacji elektronicznego dziennika". 47. Umowa niniejsza umowa. 48. Usługa Wsparcia Technicznego usługa polegająca na udzielaniu Zamawiającemu telefonicznego oraz drogą elektroniczną wsparcia przez konsultantów Wykonawcy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Systemu. Do korzystania z tej sługi uprawnieni są Administratorzy i UŜytkownicy Kluczowi Zamawiającego oraz pracownicy Wydziału Informatyki Zamawiającego. 49. Usterka wadliwe funkcjonowanie Systemu lub Oprogramowania Narzędziowego nie będące Awarią Krytyczną. 50. UŜytkownik kluczowy pracownik Zamawiającego posiadający dogłębną wiedzę na temat procesów funkcjonujących w organizacji Zamawiającego będący członkiem Zespołu WdroŜeniowego Zamawiającego. 51. Wady Istotne nieprawidłowości we wdroŝonym Systemie w stosunku do uzgodnionej Analizy PrzedwdroŜeniowej, które uniemoŝliwiają odebranie Systemu. 52. Wady Nieistotne to wady, które nie uniemoŝliwiają dokonania odbioru Systemu. 53. Warsztaty zorganizowana wymiana wiedzy pomiędzy pracownikami Zespołów WdroŜeniowych Zamawiającego i Wykonawcy mająca na celu zapewnienie prawidłowego wdroŝenia Systemu. 54. WdroŜenie usługi Wykonawcy polegające na konfiguracji i dostosowaniu Systemu do potrzeb Zamawiającego określonych w Analizie PrzedwdroŜeniowej. 55. Wrocławska Oświata oznacza łącznie Urząd Miejski Wrocławia oraz uczestniczące w Projekcie Placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław. Strona 6

7 56. Wymagania Funkcjonalne wymagania Systemu zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy, stanowiące wraz z Analizą PrzedwdroŜeniową kryterium odbioru wdroŝonego Systemu. 57. Zespół WdroŜeniowy wyznaczone osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, których zadaniem jest nadzorowanie realizacji wdroŝenia Systemu zgodnie z zapisami Umowy oraz Analizy PrzedwdroŜeniowej. Przewodniczącym zespołu jest osoba wyznaczona przez Zamawiającego. 58. Zgłoszenie Awarii ciąg działań ze strony Zamawiającego mający na celu powiadomienie serwisu Wykonawcy o zaistniałej Awarii wykonany zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej Umowie. Przedmiot Umowy 2 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 1) ZADANIE I - Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Wrocławską Oświatą, na potrzeby realizacji projektów: Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą oraz Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , zwana dalej Budową Systemu. 2) ZADANIE II - Świadczenie Serwisu Gwarancyjnego. 2. ZADANIE I - Budowa Systemu opisanego w ust. 1 pkt. 1 obejmuje wykonanie następujących zadań: 1) Budowę zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, w obszarach: BudŜetowanie, Księgowość, Środki Trwałe, Zarządzanie Kadrami, Naliczanie Listy Płac, Ewidencja nieruchomości i zasobów oraz Kontroling, obejmujące: a) dostawę kilkuset licencji dla uŝytkowników, b) dostawę licencji do obsługi kilkunastu tysięcy rekordów płacowych, c) dostosowanie funkcjonalności oferowanego systemu do obsługi procesów związanych z zarządzaniem wrocławską oświatą, z poziomu organu prowadzącego oraz szkół i placówek oświatowych. 2) Budowę jednolitego centralnego systemu Miejski System Biblioteczny dla szkół obejmującą: d) dostawę licencji dla kilkuset uŝytkowników bibliotekarzy, e) dostawę niezbędnych licencji dla kilkudziesięciu tysięcy uŝytkowników przeszukujących zbiory bibliograficzne, f) instalację, wdroŝenie systemu, Strona 7

8 g) wykonanie we wskazanych placówkach migracji danych do nowo dostarczanego systemu. 3) Budowę internetowego Portalu Aplikacyjnego, obejmującą: a) dostawę licencji serwerowych (w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności dla mieszkańców) oprogramowania portalowego, b) dostawę niezbędnych licencji Portalu Oświatowego dla kilkuset redaktorów, c) wdroŝenie i uruchomienie Portalu Oświatowego, d) dostawę licencji systemu Platforma Edukacyjna dla kilkunastu tysięcy uŝytkowników nauczycieli, e) dostawę licencji systemu Platforma Edukacyjna dla kilkudziesięciu tysięcy uŝytkowników uczniów, f) wdroŝenie i uruchomienie w ramach portalu centralnego systemu Platforma Edukacyjna. 4) Budowę jednolitego centralnego Systemu Zarządzania Placówką, opartego o centralną relacyjną bazę danych, wspomagającego organizację pracy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, z poziomu organu prowadzącego oraz szkół i placówek oświatowych, w następujących obszarach dziedzinowych: a) Globalny rejestr jednostek, b) Globalny rejestr dzieci i młodzieŝy, c) Globalny rejestr rodziców/prawnych opiekunów, d) Globalny rejestr pracowników placówek, e) Monitorowanie ścieŝki edukacyjnej ucznia, f) Nabór elektroniczny, g) Dziennik Elektroniczny, h) Egzaminy zewnętrzne, i) Sekretariat, j) Arkusz organizacyjny, k) Planowanie lekcji, l) Księga zastępstw, obejmującą: a. dostawę licencji dla kilkunastu tysięcy uŝytkowników, b. instalację i wdroŝenie Systemu Zarządzania Placówką, c. integrację z Portalem Oświatowym. 5) Dostawę licencji, zaprojektowanie i wdroŝenie Szyny Integracyjnej ESB (Enterprise Service BUS) oraz wykonanie usług polegających na integracji systemów wchodzących w skład ZSIWZWO pomiędzy sobą i z aplikacjami zewnętrznymi oraz uruchomienie mechanizmów pojedynczego logowania dla systemów wchodzących w skład ZSIWZWO. 6) Budowę systemu poczty elektronicznej wraz z komunikatorem, obejmującą: Strona 8

9 a) dostawę licencji dla kilkunastu tysięcy uŝytkowników pracowników Placówek, b) instalację i konfigurację oprogramowania na stacjach roboczych i w Centrum Przetwarzania Danych c) uruchomienie dla dzieci i młodzieŝy usług pocztowych w ramach bezpłatnych platform komunikacyjnych. 7) Dostawę: a) szt. kart Wrocławska Karta Miejska URBANCARD w standardzie Mifare (karta wydana przez Mennicę Polską, będącą operatorem systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej), b) 250 szt. czytników kart Mifare wyposaŝonych w moduł SAM (Security Access Module) wraz z instalacją w placówkach, wymienionych w Załączniku nr 8 do Umowy 3. ZADANIE II - Świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Systemu opisanego w ust. 1 pkt. 2 przez okres 5 lat od dnia odbioru końcowego, na warunkach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy. 4. Opis Wymagań Funkcjonalnych dotyczących obszarów wymienionych w ust. 2 zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. Warunki ogólne 3 1. Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu jak najbardziej efektywnej realizacji Umowy, zgodnie z jej treścią, zasadami uczciwego obrotu gospodarczego, zasadami etyki zawodowej dbając jednocześnie o dobre imię drugiej Strony. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem niniejszej Umowy terminowo oraz z zachowaniem naleŝytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz zasadami dostępnej wiedzy technicznej. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy jak najkorzystniejsze warunki realizacji Umowy oraz wykonać wszelkie czynności niezbędne w trakcie prowadzenia prac informatycznych związanych z Projektem, w sposób umoŝliwiający terminową realizację postanowień Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących zasad BHP i ppoŝ. i ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie. Zamawiający zobowiązuje się zapoznać Wykonawcę z przepisami w zakresie BHP i ppoŝ. obowiązującymi u Zamawiającego. Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do Sekretariatu Wydziału Edukacji lub osoby wskazanej w Umowie będącej koordynatorem prac z ramienia Zamawiającego, kserokopii list osób realizujących budowę Systemu pracujących na terenie Urzędu, celem przekazania słuŝbom bezpieczeństwa i higieny pracy. PowyŜsze listy powinny jednocześnie zawierać podpisy tych osób, potwierdzające fakt Strona 9

10 zapoznania się z ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywania prac na terenie Urzędu. 5. Budowa Systemu powinna odbywać się bez dezorganizacji bieŝącej pracy u Zamawiającego oraz w Placówkach. 6. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy w miejscu wdroŝenia odpowiednie warunki do wykonania Umowy. Termin wykonania 4 1. Wykonanie całości przedmiotu Umowy określonego w 2 nastąpi zgodnie z następującym harmonogramem: 1) ZADANIE I: a) Etap I do 12 tygodni od daty podpisania Umowy wykonanie Analizy PrzedwdroŜeniowej opisanej w 5 Umowy wraz z procedurą odbiorową opisaną w 7 Umowy; b) Etap II do 29 lutego 2012 dostawa Oprogramowania Narzędziowego, dostawa Licencji na System oraz WdroŜenie, w tym przeprowadzenie Migracji, Testów oraz Warsztatów dla następujących Komponentów lub Modułów, z uwzględnieniem następujących terminów odbiorów częściowych: i. Komponent Finanse-Księgowość i Zasoby Moduł Zarządzanie Kadrami do 31 grudnia 2011 ii. dostarczenie kart URBANCARD wraz z czytnikami do 30 listopada 2011 iii. Komponent Zarządzenie Placówką Moduł Globalny rejestr dzieci i młodzieŝy do 30 listopada 2011 iv. Komponent Zarządzenie Placówką Moduł Globalny rejestr jednostek - do 30 listopada 2011 v. Komponent Zarządzenie Placówką Moduł Sekretariat- do 30 listopada 2011 vi. Komponent Zarządzanie Placówką Moduł Globalny rejestr nauczycieli i pracowników placówek do 31 grudnia 2011 vii. Komponent Zarządzanie Placówką Moduł Nabór elektroniczny do 31 grudnia 2011 viii. Komponent Zarządzanie Placówką Moduł Egzaminy Zewnętrzne do 31 grudnia 2011 ix. Komponent Zarządzanie Placówką Moduł Dziennik elektroniczny do 31 stycznia 2012 Strona 10

11 x. Komponent Zarządzanie Placówką Moduł Arkusz Organizacyjny do 29 lutego 2012 xi. Komponent Portal Aplikacyjny Moduł Portal Oświatowy do 29 lutego 2012 xii. Komponent Platforma integracyjna do 29 lutego 2012 xiii. Komponent Platforma pocztowa z komunikatorem - do 29 lutego 2012 wraz z procedurą odbiorową opisaną w 13 Umowy. c) Etap III do dnia 30 czerwca 2012 WdroŜenie pozostałych Komponentów i Modułów Systemu w zakresie funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 8 do SIWZ w tym Migracji, Testów, Warsztatów, dostawa Licencji na System oraz przekazanie Dokumentacji wraz z procedurą Odbioru Końcowego opisaną w 14 Umowy. 2) ZADANIE II świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Systemu przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego Systemu. 2. Terminy realizacji poszczególnych etapów określonych w ust. 1 mogą ulegać zmianie jedynie z przyczyn obiektywnych niezaleŝnych od Zamawiającego i Wykonawcy za wyraźną i pisemną zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WD. 3. Za datę zakończenia Budowy Systemu określonego w 2 ust. 2 przyjmuje się dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 4. Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się końcowy termin świadczenia Serwisu Gwarancyjnego określonego w 2 ust. 3. Analiza PrzedwdroŜeniowa 5 1. Analiza PrzedwdroŜeniowa zostanie opracowana w oparciu o Wymagania Funkcjonalne określone w Załączniku nr 1 do Umowy oraz funkcjonalności będące w standardzie Systemu. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Analizy PrzedwdroŜeniowej w terminie określonym w 4 ust. 1 pkt 1 Umowy w formie pisemnej i elektronicznej w formacie.doc. 3. Analiza PrzedwdroŜeniowa winna zawierać co najmniej: 1) wykaz oraz szczegółowy opis i harmonogram Budowy Systemu w tym: a) szczegółowy opis instalacji i konfiguracji funkcjonalności opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy, b) wykaz oraz szczegółowy opis i harmonogram wykonania niezbędnych prac programistycznych związanych z dostosowaniem i modyfikacją Systemu oferowanego przez Wykonawcę. 2) wykaz podstawowych funkcjonalności związanych z obsługą kluczowych procesów biznesowych; 3) ustalenie kolejności instalacji poszczególnych Komponentów Systemu, wraz z określeniem podziału na Projekt_1 i Projekt_2; Strona 11

12 4) szczegółowe uzgodnienia dotyczące: a) zakresu i sposobu Migracji danych z systemów obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego do Systemu wraz z jej szczegółowym harmonogramem, b) zakresu i sposobu integracji poszczególnych Komponentów Systemu, c) zakresu i sposobu integracji Systemu z innymi systemami eksploatowanymi przez Zamawiającego. 5) szczegółowe ustalenia dotyczące oznakowania produktów wytworzonych o dostarczonych przez Wykonawcę wskazującego, Ŝe Projekt jest współfinansowany ze środków Unijnych, poprzez dodanie logo, nazwy Projektu_1 i Projektu_2 oraz źródła finansowania. 6) organizację i metodykę zarządzania Projektem; 7) skład Zespołu WdroŜeniowego z podziałem na role i zadania poszczególnych członków zespołu. 8) plan komunikacji Stron. 4. W terminie do 4 tygodni od dnia podpisania Umowy Kierownicy Projektu ze Strony Zamawiającego i Wykonawcy ustalą zagadnienia wymienione w ust. 3 pkt 6) 8). Przeniesienie praw autorskich 6 1. Sporządzona przez Wykonawcę Analiza PrzedwdroŜeniowa stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie zgodnie z przepisami wymienionej ustawy. 2. Wykonawca łącznie z doręczeniem (przekazaniem) Zamawiającemu Analizy PrzedwdroŜeniowej przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe, do opisanej Analizy na czas nieokreślony i do rozporządzania nią na następujących polach eksploatacji: 1) korzystania z Analizy PrzedwdroŜeniowej lub jej części w celu wykonania wszelkich prac związanych z wdroŝeniem Systemu u Zamawiającego, 2) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczenie na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, formacie. 3. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne, pozostają własnością autorów Analizy PrzedwdroŜeniowej. 4. Wykonawca oświadcza, Ŝe korzystanie przez Zamawiającego z praw autorskich do Analizy PrzedwdroŜeniowej, we wskazanym wyŝej zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia Strona 12

13 jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Warunki dokonania odbioru Analizy PrzedwdroŜeniowej (Etapu I) 7 1. Odbiór Analizy PrzedwdroŜeniowej nastąpi po dokonaniu pełnej i ostatecznej weryfikacji dokumentu Analizy PrzedwdroŜeniowej, wg następującej procedury: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru; 2) w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu Analizy PrzedwdroŜeniowej Zamawiający przekaŝe Wykonawcy uwagi co do treści tego projektu lub dokona jego przyjęcia; 3) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w projekcie uwagi Zamawiającego i przedłoŝyć Zamawiającemu dokument do odbioru w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego; 4) po dostarczeniu przez Wykonawcę projektu Analizy PrzedwdroŜeniowej, wskazanej w pkt 3 Zamawiający dokona powtórnego odbioru w terminie 3 dni roboczych. W przypadku powtórnego stwierdzenia wad/rozbieŝności w Analizie PrzedwdroŜeniowej Zamawiający przekazuje uwagi Wykonawcy; 5) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wskazanych wad/rozbieŝności, stwierdzonych w sytuacji, o której mowa w pkt 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednakŝe nie dłuŝszym niŝ 2 dni robocze; 6) Zamawiający dokona kolejnego (trzeciego i ostatniego) odbioru w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu Analizy PrzedwdroŜeniowej od Wykonawcy; 7) data odbioru Analizy PrzedwdroŜeniowej stanowi datę odbioru I Etapu; 2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Analizy PrzedwdroŜeniowej jest Protokół Odbioru podpisany przez obie Strony bez zastrzeŝeń. 3. Przyjęcie przez Zamawiającego Analizy PrzedwdroŜeniowej oznacza zaakceptowanie harmonogramów oraz innych postanowień w niej zawartych i stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia następnego etapu realizacji Umowy. 4. Analiza PrzedwdroŜeniowa stanowić będzie Załącznik Nr 7 do Umowy. 5. Wszelkie powiadomienia przez Strony, w trakcie odbioru, odbywać się będą w formie pisemnej z zachowaniem postanowień zapisanych w 23 ust. 4. Strona 13

14 6. Zamawiający dopuszcza dostawę Licencji na Oprogramowanie Narzędziowe w trakcie Etapu I, w przypadku gdy dostępność Oprogramowania Narzędziowego jest niezbędna do prawidłowego przygotowania Analizy PrzedwdroŜeniowej. Dostawa będzie potwierdzona Protokołem Odbioru z uwzględnieniem warunków producenta Oprogramowania Narzędziowego. 7. Protokół Odbioru Analizy PrzedwdroŜeniowej (Etapu I) zostanie sporządzony w pięciu egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego). Warunki udzielenia Licencji na System oraz Oprogramowanie Narzędziowe 8 1. Wykaz Licencji na System i jego Komponenty oraz na Oprogramowanie Narzędziowe stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 2. Szczegółowe warunki udzielenia Licencji na System oraz Oprogramowanie Narzędziowe zostały opisane w Załączniku nr 2 do Umowy. Sposób realizacji budowy Systemu 9 1. Do realizacji Umowy zostanie powołany Zespół WdroŜeniowy składający się z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 2. Wykonawca powoła do realizacji Umowy zespół osób pełniących następujące role i posiadających kwalifikacje, co najmniej: I. ZESPÓŁ: Finanse Księgowość i Zasoby 1) 1 osoba - Kierownik Projektu, o następujących kwalifikacjach: a) kierowanie co najmniej jednym wdroŝeniem systemu klasy ERP dla jednostki administracji publicznej, którego wartość wynosiła min. 2,5 mln zł netto. b) posiadanie waŝnego certyfikatu PMP lub równowaŝnego (np. Prince 2 na poziomie Practitioner). c) min. 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. 2) 1 osoba Konsultant Wiodący, o następujących kwalifikacjach: a) min. 2 letnie doświadczenie w zakresie wdraŝania oferowanego systemu klasy ERP w jednostkach administracji publicznej, w tym udział w co najmniej 2 projektach, których przedmiotem było wdroŝenie oferowanego systemu klasy ERP w jednostkach administracji publicznej. b) posiadanie waŝnego certyfikatu potwierdzającego wiedzę w zakresie wdraŝania oferowanego systemu w obszarze rachunkowości Strona 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie.

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie. Załącznik 11 do SIWZ słownik wyrażeo i terminów SIWZ Ilekrod w SIWZ mowa o: Asyście rozumie się wszelkie działania Wykonawcy, które mają na celu wsparcie Użytkowników w zakresie obsługi Systemu na etapie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo