platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami"

Transkrypt

1

2 KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie, którzy chc¹ sprawnie zarz¹dzaæ placówkami medycznymi ukierunkowuj¹ swoje zainteresowanie na nowoczesne technologie. Pocz¹wszy od specjalistycznej aparatury, na systemach informacyjnych koñcz¹c Zintegrowany system zarz¹dzania umo liwia dostêp do zawsze aktualnych danych w chwili gdy s¹ najbardziej potrzebne oraz na wymianê informacji pomiêdzy poszczególnymi dzia³ami Analizy rentownoœci Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Grafik dy urów pracowników Rozliczenia z pacjentami Schematy rozksiêgowania kosztów Obs³uga badañ zleconych Obs³uga magazynów Rozliczanie umów przetargowych Plany rzeczowo - finansowe SUKCES W czasach gdy jednostki medyczne s¹ niedoinwestowane a rzetelne obliczenie kosztów procedur medycznych jest bardzo istotne, mened erowie musz¹ zarz¹dzaæ wszystkimi aspektami dzia³alnoœci podnosz¹c konkurencyjnoœæ i rentownoœæ SIMPLE posiada wieloletnie doœwiadczenie we wspó³pracy z jednostkami medycznymi. Rozwi¹zanie SIMPLE.MED, wraz z aplikacjami partnerskimi, pozwala sprawnie gromadziæ i przetwarzaæ informacje o pacjentach, które s¹ niezbêdne w procesie podejmowania decyzji o dalszym leczeniu, a jednoczeœnie u³atwiaj¹ analizê skutków podejmowanych decyzji. Procedury wymiany informacji sprawiaj¹, e mened erowie posiadaj¹ narzêdzie pracuj¹ce efektywnie, podnosz¹ce rentownoœæ i buduj¹ce now¹ jakoœæ organizacji. Zastosowanie SIMPLE.MED umo liwia takie zarz¹dzanie personelem, e pracownicy tworz¹ jeden zintegrowany zespó³, niezale nie od tego, czy pe³ni¹ obowi¹zki administracyjne, medyczne czy techniczne. Rozwi¹zania dostarczane przez SIMPLE wykorzystuj¹ innowacyjne technologie Microsoft. Posiadamy najwy szy poziom uprzywilejowania w relacjach partnerskich z Microsoft Microsoft Gold Certified Partner. Od 2003 roku posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia

3 systemy informatyczne SIMPLE.ERP to nowoczesny system informatyczny kompleksowo wspieraj¹cy zarz¹dzanie: finansami i bud etami, personelem, obrotem towarowym z mo liwoœci¹ zintegrowania z dedykowanymi systemami do obs³ugi medycznej. System posiada zaawansowane rozwi¹zania dedykowane zarz¹dzaniu jednostk¹ medyczn¹ w szerokim aspekcie planowania i wykonania bud etów, kontroli kosztów bezpoœrednich na poziomie procedur medycznych i kosztów poœrednich na poziomie komórek organizacyjnych. SIMPLE.ERP jest oprogramowaniem w pe³ni zgodnym z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym, co jest potwierdzone rekomendacjami Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce. SIMPLE.ERP spe³nia Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej (MSSF). SIMPLE.MED To dedykowne rozwi¹zanie oparte o SIMPLE.ERP, przeznaczone do wsparcia obs³ugi czêœci administracyjnej jednostki medycznej ze szczególnym uwzglêdnieniem obs³ugi procesów finansowych i czasu pracy pracowników. Mo liwoœæ definiowania planu rzeczowo-finansowego wspomaga zarz¹dzanie zakupami i pomaga w definiowaniu specyfikacji przetargowej. Zastosowanie innowacyjnych technologii umo liwia integracjê z systemami obs³ugi medycznej czêœci bia³ej, dziêki czemu otrzymujemy kompletny zintegrowany system obejmuj¹cy swoim dzia³aniem ca³¹ jednostkê medyczn¹. PLATFORMA SIMPLE.MED POMAGA W: efektywnym zarz¹dzaniu jednostk¹ medyczn¹ automatyzowaniu czynnoœci, usprawnianiu komunikacji i wymiany informacji a ponadto pomaga zwiêkszaæ trafnoœæ decyzji precyzyjnym, w czasie rzeczywistym, budowaniu i zarz¹dzaniu bud etami dok³adnym planowaniu i rozliczaniu kosztów procedur medycznych, poszczególnych komórek kosztowych jak i ca³ej jednostki sprawnym realizowaniu i rozliczaniu procedur z NFZ oraz uzyskaniu wysokich zwrotów finansowych. zarz¹dzaniu czasem pracy lekarzy, pielêgniarek i sanitariuszy Rozwi¹zania SIMPLE.MED pomagaj ¹ usprawniæ procesy finansowe i biznesowe, a w rezultacie umo liwiæ œwiadczenie najwy szej jakoœci opieki zdrowotnej w efektywny kosztowo sposób.

4 SCHEMAT PRZEP YWU INFORMACJI: BUD ETOWANIE I ROZLICZANIE KOSZTÓW tworzenie bud etów dzia³alnoœci z podzia³em na jednostki organizacyjne i procedury medyczne w oparciu o dodatkowy niezale ny plan kont lub narzêdzia wspomagaj¹ce bud etowanie mo liwoœæ tworzenia wielu wariantów bud etów oraz œledzenia wykonania i odchyleñ bezpoœrednio przez mened erów poszczególnych jednostek organizacyjnych rozbudowane automaty ksiêgowe pozwalaj¹ dowolnie rozliczaæ koszty poœrednie i miêdzyokresowe. Kluczami podzia³owymi do rozliczania kosztów mog¹ byæ informacje z systemu ERP, systemów medycznych i innych zewnêtrznych aplikacji tworzenie raportów sprawozdawczych i porównawczych w dowolnym uk³adzie, równie przez uprawnionych pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Bud ety i wskaÿniki Plan kont bud etowy Rozliczanie kosztów Plan kont platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia

5 systemy informatyczne ZARZ DZANIE ZAKUPAMI, PLANAMI ZAKUPÓW I ROZLICZANIEM UMÓW PRZETARGOWYCH tworzenie zapotrzebowañ materia³owych z poziomu poszczególnych jednostek organizacyjnych generowanie planu zakupów na podstawie otrzymanych zapotrzebowañ, obs³uga wielu planów równoczeœnie, oznaczanie pozycji wymagaj¹cych zakupu w trybie przetargowym generowanie raportów dla dzia³ów zamówieñ publicznych wprowadzanie umów przetargowych i kontrola ich realizacji poprzez dokumenty zamówieñ i dostawy lub bezpoœrednio poprzez dokumenty dostawy obs³uga magazynów jednostki medycznej pocz¹wszy od magazynu technicznego a skoñczywszy na magazynie apteki, z zachowaniem rygorystycznej kontroli pochodzenia, dat wa noœci, numerów seryjnych i partii, zapewniania wymaganych stanów Plan zakupów Raport pozycje wymagaj¹ce przetargu ANALIZY analizy finansowe w zakresie planowanych i rzeczywistych kosztów i przychodów koszty bezpoœrednie w zakresie odchyleñ w zu yciu materia³ów i energii dla poszczególnych bud etów jak i ca³ej jednostki porównania wycen standardowych procedur medycznych z rzeczywistymi kosztami oraz kontrola rozliczeñ z NFZ, monitoring nale noœci i zobowi¹zañ w czasie rzeczywistym analiza rentownoœci poszczególnych elementów struktury organizacyjnej, procedur medycznych, a nawet poszczególnych pacjentów i prowadzonych dzia³añ pomocniczych budowanie wielowymiarowych raportów w oparciu o technologie OLAP i hurtownie danych Rachunek zysków i strat Porównanie sprzeda y Rozliczenie kosztów i dochodów na oddzia³y

6 SYSTEM MEDYCZNY Zintegrowany z SIMPLE.ERP system medyczny to rozwi¹zanie ³¹cz¹ce w sobie zalety intuicyjnej obs³ugi pacjentów z mo liwoœci¹ wszechstronnej analizy zgromadzonych informacji. Unikalna technologia, bazuj¹ca na koncepcji EPR (Elektroniczny Rekord Medyczny) umo liwia dostêp do kompletnych danych medycznych pacjenta w dowolnym miejscu szpitala lub poradni za poœrednictwem przegl¹darki WWW. Jest to kompletny system informatyczny sk³adaj¹cy siê z czêœci medycznej, administracyjnej oraz zarz¹dczej. Zgodnoœæ systemu z miêdzynarodowym standardem HL7, zapewnia systemowi mo liwoœæ integracji ze specjalizowanymi programami medycznymi innych producentów. Wykres wyników badañ Echokardiografia przezklatkowa Badanie TK klatki piersiowej z kontrastem KLUCZOWE CECHY SYSTEMU kompleksowe rozwi¹zanie sk³adaj¹ce siê z kilkudziesiêciu modu³ów funkcjonalnych zintegrowany z pakietem radiologicznym PACS/RIS, umo liwiaj¹cy archiwizacjê i dystrybucjê cyfrowych obrazów i opisów równie do celów teleradiologicznych modu³y specjalizowane obs³uguj¹ce takie pracownie jak kardiologia, endoskopia, laparoskopia, USG (badania video) unikalna technologia udostêpniaj¹ca lekarzom multimedialny Elektroniczny Rekord Medyczny Pacjenta (EPR) zawieraj¹cy pe³n¹ historiê pobytów i wizyt pacjenta wraz z cyfrowymi wynikami obrazowymi, audio-video us³ugi dla pacjentów takie jak: rejestracja on-line, dostêp do rekordu medycznego oraz wyników badañ poprzez przegl¹darkê WWW w domu lub za poœrednictwem Infokiosku zaawansowany system rozliczeñ umo liwiaj¹cy obs³ugê dowolnych p³atników pocz¹wszy od klientów indywidualnych, instytucjonalnych na rozliczeniach z NFZ skoñczywszy dla klientów rozliczaj¹cych siê z NFZ pe³ne wsparcie procesu rozliczeñ wraz mechanizmami umo liwiaj¹cymi optymalizacjê grupowania pacjentów oraz raporty efektywnoœci kodowania w odniesieniu do danych zgromadzonych w kilkuset szpitalach otwarta technologia umo liwiaj¹ca korzystnie z dowolnych stacji roboczych wyposa onych jedynie w przegl¹darkê WWW i pracuj¹cych pod kontrol¹ ró nych systemów operacyjnych najwy sze bezpieczeñstwo i skalowalnoœæ dziêki wykorzystaniu najnowszych technologii (w tym wirtualizacja) SIMPLE.HRM Internetowy system usprawnia planowanie i rozliczanie czasu pracy, obsadê stanowisk i dy urów, z zachowaniem wszystkich regulacji przepisów prawa pracy oraz z uwzglêdnieniem postanowieñ uk³adów zbiorowych. System pozwala na: okreœlenie warunków zatrudnienia, wyznaczenie normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym automatyczne i rêczne wype³nianie grafików pracy weryfikowanie wprowadzonego planu pracy i wykazywanie niezgodnoœci w stosunku do przepisów prawa pracy wykonanie dowolnych raportów z planowanego i rzeczywistego czasu pracy elektroniczn¹ wymianê dokumentówz pracownikami (np. wnioski urlopowe) platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia

7 systemy informatyczne REKOMENDUJEMY SIMPLE 240 WDRO EÑ W S U BIE ZDROWIA Dyrektor Œwiêtokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach: ( ) System jest bardzo elastyczny, co u³atwi³o dokonanie wielu zmian w jego funkcjonalnoœci pod konkretne potrzeby naszego Centrum. Dziêki nowym rozwi¹zaniom SIMPLE znacznie wzrós³ poziom obs³ugi wewnêtrznych procesów biznesowych w firmie.(...) W wieloletniej wspó³pracy z SIMPLE wysoko oceniamy kompetencje konsultantów oraz profesjonalizm w obs³udze klienta. Niniejszym polecamy firmê SIMPLE jako solidnego i doœwiadczonego partnera przysz³ych inwestycji informatycznych, oferuj¹c¹ znane i sprawdzone rozwi¹zania. ( ) Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie: ( ) System SIMPLE zapewnia, bardzo istotn¹ dla naszej placówki, kontrolê kosztów. Wiêkszoœæ kosztów sta³ych, np. wynagrodzeñ i amortyzacji, dekretowana jest automatycznie na oœrodki kosztów. Dane zawarte w systemie s¹ wykorzystywane do generowania sprawozdañ z przychodów, kosztów oraz struktury nale noœci i zobowi¹zañ w podziale na rodzaje wp³ywów i wydatków. Program usprawnia ponadto procesy i kontrolê czynnoœci wykonywanych przez pracowników Pogotowia. Jesteœmy równie zadowoleni z szybkiej i kompetentnej pomocy pracowników firmy SIMPLE ( ). Polecamy oprogramowanie SIMPLE innym jednostkom opieki zdrowotnej. ( ) Dyrektor Œwiêtokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach: ( ) System SIMPLE przyczyni³ siê do zwiêkszenia efektywnoœci naszego Centrum. Jego prosta obs³uga oraz odpowiednia funkcjonalnoœæ pozwala zaoszczêdziæ nam wiele czasu. Polecamy oprogramowanie firmy SIMPLE oraz profesjonalizm œwiadczonych przez ni¹ us³ug. ( ) G³ówna Ksiêgowa Instytutu GruŸlicy i Chorób P³uc w Warszawie: ( ) Jestem przekonana, e Instytut wybra³ najlepszego partnera do wspó³pracy. Zdecydowaliœmy siê na wdro enie SIMPLE ze wzglêdu na jego elastycznoœæ oraz bogat¹ funkcjonalnoœæ. S¹dzê, e SIMPLE zapewni³a nam dobry system i wysoki stopieñ profesjonalizmu podczas jego wdro enia. ( ) ZAUFALI NAM ROWNIE : Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie - KAROWA Instytut Kardiologii Warszawa Anin Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie - SZASERÓW Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie - BANACHA Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu w Warszawie Wojewódzki Szpital Zespolony w P³ocku Regionalny Oœrodek Psychiatrii S¹dowej w Gostyninie Szpital Bielañski Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Warszawie

8 SIMPLE.MED platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia SIMPLE S.A. ul. Bronis³awa Czecha 49/ Warszawa tel.: (022) fax.: (022) SIMPLE S.A. - Oddzia³ Poznañ ul. Romana Maya Poznañ tel.: (061) fax.: (061) SIMPLE S.A. - Oddzia³ Rzeszów ul. Rejtana 53A Rzeszów tel.: (017) fax.: (017) SIMPLE Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ przy ulicy Bronis³awa Czecha 49/51, Warszawa, KRS: , S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia³ Gospodarczy, Kapita³ zak³adowy: ,00 PLN, NIP: , REGON:

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo