Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw produkcyjnych jest ich zdolnoœæ do sprawnego i op³acalnego zarz¹dzania przep³ywem produkcji. W celu zwiêkszenia konkurencyjnoœci, staje siê konieczne wsparcie system informatycznym. Praktyczne pakiety oprogramowania systemów klasy ERP bardzo skuteczne wspomagaj¹ pracê ca³ej firmy. W dzisiejszych czasach obserwujemy dynamiczny rozwój tego typu systemów oraz wzrost zakresu ich zastosowañ. Dziêki zaimplementowanym w systemach nowoczesnych metodyk zarz¹dzania ró nymi procesami zachodz¹cymi w firmie, systemy te pozwalaj¹ nie tylko na przechowywanie ogromnej iloœci danych, ale przede wszystkim na sprawne przekazywanie, przetwarzanie, analizowanie i kontrolowanie zgromadzonych informacji. Jeœli system zarz¹dzania produkcj¹ ma przynosiæ korzyœci, musi wspieraæ zarz¹dzanie produktem podczas ca³ego cyklu jego ycia, do czego nale ¹ m.in. planowanie zasobów, potrzeb materia³owych czy te zdolnoœci produkcyjnych, harmonogramowanie zaopatrzenia i dostaw oraz wykorzystanie kapita³ów i zasobów w sposób optymalny. Metoda MRP, czyli planowanie potrzeb materia³owych, jest podstawow¹ metod¹ wchodz¹c¹ w sk³ad metodyk wspomagaj¹cych zarz¹dzanie produkcj¹. Jej g³ównym zadaniem jest rozwi¹zywanie problemów materia³owych na produkcjê, czyli optymalizowanie planu zapotrzebowania materia³owego poprzez zbilansowanie ca³ego zapotrzebowania z aktualnym stanem magazynów, produkcj¹ w toku i bie ¹cymi dostawami. Zaœ metoda CRP, czyli planowanie zdolnoœci produkcyjnych, to kalkulacja ca³kowitej zdolnoœci produkcyjnej, co oznacza, e obejmuje ona wszystkie wygenerowane rekordy i wszystkie zapotrzebowania na zlecenia produkcji. Jej g³ównym celem jest pomoc w sprawdzeniu, czy plan produkcyjny jest wykonalny (to znaczy, czy zdolnoœci s¹ wystarczaj¹ce do wykonania wszystkich zleceñ produkcji). * Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 1407

2 1408 Katarzyna Grobler Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie problematyki, zalet zaimplementowania oraz wspó³pracy dwóch modu³ów IFS/MPR i IFS/CRP w najnowszej wersji jednego z systemów klasy ERP IFS Applications. 2. Opis systemu IFS Produkcja Modu³y IFS/Planowanie Potrzeb Materia³owych i IFS/Planowanie Zdolnoœci Produkcyjnych wchodz¹ w sk³ad systemu IFS Produkcja, który wspomaga planowanie, wykonanie, kontrolê i analizê produkcji, na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Opis systemu IFS Produkcja oraz pozosta³ych systemów nale ¹cych do IFS Applications mo na znaleÿæ w pracach [1, 2] oraz na stronie internetowej firmy [5]. System IFS Produkcja jest jednym z produktów firmy Industrial & Financial Systems, nale ¹cym do zestawu kompletnych systemów informatycznych klasy ERP, IFS Applications. IFS Produkcja jest zwi¹zana z innymi produktami IFS Applications. Powi¹zania miêdzy systemami pokazuje rysunek 1. Rys. 1. Powi¹zania systemu IFS Produkcja z innymi systemami IFS Applications Najœciœlejsze powi¹zanie wystêpuje z produktem IFS Dystrybucja, poniewa zarówno Produkcja, jak i Dystrybucja wykorzystuj¹ ten sam system magazynowy. Ponadto po³¹czenie miêdzy tymi systemami jest wykorzystywane do sterowania zakupami i produkcj¹, co u³atwia monitorowanie zapotrzebowañ jak równie s³u y do oszacowania kosztów produkcji.

3 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1409 Powi¹zanie z IFS Finanse umo liwia transfer transakcji produkcyjnych i magazynowych do systemu finansowego i ich zaksiêgowanie, co pomaga kontrolowaæ finanse. Dane na temat struktury wyrobu mog¹ pochodziæ z produktu IFS Projektowanie, który zajmuje siê przetwarzaniem danych konstrukcyjnych, podczas gdy IFS Produkcja przetwarza struktury wytwarzanych pozycji. Zatem powi¹zanie to u³atwia sporz¹dzenie specyfikacji materia³ów wchodz¹cych w sk³ad wyrobu, ustalenie partii produkcyjnej, wersji konstrukcyjnej i monitorowanie produktu w czasie cyklu jego ycia. System IFS Remonty s³u y do zarz¹dzania maj¹tkiem przedsiêbiorstwa. Wspomaga min. rejestracjê urz¹dzeñ, nadzorowanie prac konserwacyjnych czy te planowanie bie ¹cych prac remontowych. Po³¹czenie z IFS Produkcja s³u y przede wszystkim do zintegrowania i nadzoru dokumentacji serwisowej dla produktów wymagaj¹cych utrzymania. Po³¹czenie z IFS Zarz¹dzanie zasobami s³u y przede wszystkim do szybkiego raportowania czasu pracy. Oczywiœcie zainstalowanie w firmie tych wszystkich produktów nie jest konieczne do korzystania z aplikacji, ale jest to korzystniejsze ze wzglêdu na to, e niektóre po³¹czenia znacznie zwiêkszaj¹ przep³yw informacji, co u³atwia zarz¹dzanie. IFS Produkcja zbudowany jest z niezale nych modu³ów funkcjonalnych, które mo na integrowaæ i modyfikowaæ. Powi¹zania miêdzy modu³ami pokazuje poni szy rysunek 2. Rys. 2. Powi¹zania miêdzy modu³ami systemu IFS Produkcja

4 1410 Katarzyna Grobler Modu³ IFS/Zlecenia Produkcyjne to narzêdzie pozwalaj¹ce na administracjê procesu produkcji. Wspomaga kontrolê wp³ywu i wyp³ywu œrodków oraz œledzenie produkcji. Wyszukuje informacje znajduj¹ce siê w modu³ach nale ¹cych, zarówno do IFS Produkcja, jak i innych produktów. Mo e równie transferowaæ dane do innych modu³ów. Zlecenie Produkcyjne mo e pochodziæ zarówno z zamówienia klienta w module IFS/ Zamówienia Klienta, jak równie mo e byæ utworzone z zapotrzebowania produkcyjnego. Natomiast zapotrzebowanie mo e byæ wprowadzone rêcznie lub generowane automatycznie albo z modu³u IFS/Plan G³ówny albo z IFS/Planowanie Potrzeb Materia³owych (IFS/MRP). Modu³ IFS/Plan G³ówny jest narzêdziem u³atwiaj¹cym tworzenie planu okreœlaj¹cego, co i kiedy nale y skierowaæ do produkcji w oparciu o prognozy i zamówienia klienta. Modu³ IFS/MRP wspiera optymalizacjê zamówieñ i zarz¹dzanie zasobami materia³owymi dziêki funkcjonalnoœci umo liwiaj¹cej obliczenie wymagañ materia³owych i produkcyjnych. Aby umo liwiæ kalkulacjê obci¹ eñ gniazd produkcyjnych, modu³ IFS/Zlecenia Produkcyjne dostarcza dane na temat zdolnoœci gniazd produkcyjnych do modu³u IFS/Planowanie Zdolnoœci Produkcyjnych (IFS/CRP). Struktury pozycji wytwarzanych mog¹ pochodziæ z modu³u IFS/Struktury, gdzie wprowadza siê je rêcznie lub wyszukuje z systemu projektowego. Podczas procesu produkcyjnego potrzebne materia³y rezerwuje siê i wydaje z modu³u IFS/Magazyn jak równie w tym module dokonuje siê przyjêæ do magazynu pozycji wyprodukowanych. Modu³ IFS/Magazyn s³u y do optymalizacji operacji magazynowych poprzez monitorowanie i kontrolowanie przep³ywu materia³ów i towarów. Podczas trwania procesu produkcji istnieje mo liwoœæ raportowania operacji i czasu produkcji (rêcznie lub automatycznie) w module IFS/Zlecenia Produkcyjne. Raporty te mo na transferowaæ z modu³u IFS/Ewidencja Produkcji za pomoc¹ terminalu Raportowania czasu pracy. IFS/Ewidencja Produkcji jako narzêdzie do sporz¹dzania raportów produkcyjnych dostarcza informacji o stanie zaawansowania operacji produkcyjnych, iloœci produkcji przyjêtej i odrzuconej oraz o ³¹cznym czasie pracy operatora. Zatem zapewnia pe³n¹ kontrolê nad przebiegiem produkcji, czasem pracy i obecnoœci pracowników. Po wykonaniu produkcji przeprowadza siê wycenê kosztów, aby porównaæ koszty szacowane z kosztami rzeczywistymi poniesionymi dla danej pozycji. Aby przeprowadziæ wycenê, modu³ IFS/Zlecenia Produkcyjne transferuje dane do modu³u IFS/Koszty. Oznacza to, e ten modu³ musi byæ zainstalowany. Modu³y IFS Planowanie Potrzeb Materia³owych i IFS Planowanie Potrzeb Materia³owych silnie wspó³pracuj¹ z innymi modu³ami. Mo liwoœæ pozyskiwania przez nie informacji ze wszystkich dostêpnych Ÿróde³ opisuj¹cych dostawy i zapotrzebowanie powoduje, e oba modu³y stanowi¹ w systemie centralny element umo liwiaj¹cy okreœlenie potrzeb materia³owych i pe³nych zdolnoœci produkcyjnych ca³ego zak³adu Opis dzia³ania modu³u IFS/Planowanie Potrzeb Materia³owych Modu³ IFS Planowanie Potrzeb Materia³owych, bazuj¹c na pe³nej informacji dotycz¹cej zapotrzebowania materia³owego, stanu magazynów i otwartych zamówieñ, wylicza za-

5 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1411 potrzebowanie netto i optymalne wielkoœci partii surowców, komponentów, pó³produktów i wytworzonych wyrobów jak równie pozwala okreœliæ, które czêœci zamienne skierowaæ do produkcji. MRP przetwarza dane o zapasach magazynowych, popycie oraz dostêpnoœci pozycji rozpoczynaj¹c od najni szego poziomu ka dej pozycji. Obliczenia rozpoczynaj¹ siê od ostatecznego produktu (wyrobu gotowego) i s¹ prowadzone w dó³ struktury, na poszczególnych poziomach. Planowanie MRP w systemie IFS Applications sk³ada siê z siedmiu faz [3, 4], co przedstawia rysunek 3. Rys. 3. Fazy obliczeñ algorytmu MRP w systemie IFS Applications Pierwsza faza, czyli Obliczanie najni szego poziomu polega na znalezieniu najni - szego poziomu wystêpowania pozycji w strukturze. W strukturze wyrobu pozycja znajduj¹ca siê na poziomie 0, to pozycja macierzysta, pozycje z poziomu pierwszego, to pó³produkty itd. Podczas drugiej fazy Równowa enie planowanych wysy³ek w stosunku do zapasów magazynowych system oblicza iloœæ zapasów magazynowych netto w stosunku do planowanych wysy³ek pozycji. Podczas trzeciej fazy Równowa enie planowanych przyjêæ w stosunku do niedoborów MRP sprawdza, czy niedobory pozycji nie s¹ pokryte planowanymi przyjêciami. Jeœli przyjêcia pokrywaj¹ zapotrzebowanie na pozycjê, system proponuje zmianê harmonogramu zamówieñ (faza 4 Generowanie propozycji zmiany harmonogramu istniej¹cych przyjêæ ), w przeciwnym wypadku system przechodzi do fazy 5 Kodowanie nowych zamówieñ MRP. W tej fazie system tworzy nowe zapotrzebowania zakupu dla pozycji kupowanych lub zapotrzebowania na produkcjê dla pozycji produkowanych. Ka de takie zamówienie otrzymuje odpowiedni kod MRP formowania partii. Nastêp-

6 1412 Katarzyna Grobler nie system okreœla termin rozpoczêcia procesu produkcji (faza 6 Ustalenie czasu rozpoczêcia nowych zamówieñ ), który jest równy ró nicy terminu realizacji i czasu realizacji partii. Czas realizacji partii okreœla siê na podstawie wartoœci pól zdefiniowanych dla pozycji magazynowej. Podczas ostatniej fazy Rozdzia³ pozycji na komponenty system przetwarza ca³¹ strukturê pozycji i tworzy zapotrzebowanie na komponenty, gdzie wymagana iloœæ komponentu jest iloczynem iloœci pozycji macierzystej, normy zu ycia i wspó³czynnika odpadu. By móc korzystaæ z modu³u IFS/Planowanie Potrzeb Materia³owych podczas wprowadzania pozycji do systemu nale y wybraæ dla niej odpowiedni kod formowania partii. Celem wyboru zasady formowania partii jest zachowanie odpowiednich proporcji miêdzy kosztami rozpoczêcia produkcji i kosztami magazynowania pozycji. Wybór odpowiedniej zasady zale y od polityki i doœwiadczeñ firmy. W aplikacji wyró nione s¹ nastêpuj¹ce kody [3, 4]: Kod A Planowanie produkcji dyskretnej lub partii za partia iloœæ zaplanowana (propozycja zamówienia) jest równa potrzebom, z uwzglêdnieniem zdefiniowanych w danych planistycznych pozycji nastêpuj¹cych wielkoœci: minimalnej i maksymalnej wielkoœci oraz krotnoœæ partii. Wystêpuj¹ce potrzeby s¹ ³¹czone tylko i wy³¹cznie wtedy, gdy wystêpuj¹ tego samego dnia. Zatem zapotrzebowanie netto mo emy wyliczyæ z nastêpuj¹cego wzoru: ZN( x) = ZB( x) DP( x) (1) gdzie: ZN zapotrzebowanie netto, ZB zapotrzebowanie brutto, DP dostêpne pozycje, x zmienna typu dzieñ. Ten typ formatowania jest przydatny dla drogich pozycji, których potrzebujemy rzadko lub jeœli chcemy zapobiec zbytniemu zwiêkszeniu iloœci produkcji. Kod B System punktu zamówieñ propozycja zamówienia nie jest wynikiem pojawienia siê zapotrzebowania netto. By móc korzystaæ z tego typu formowania partii nale y w danych planistycznych zdefiniowaæ wielkoœci: Punkt zamówienia i Wielkoœæ punktu zamówienia. W przypadku gdy wielkoœæ zapasu magazynowego spadnie poni- ej wartoœci Punkt zamówienia, system utworzy automatycznie propozycjê zamówienia w wielkoœci wielokrotnej iloœci podanej w polu Wielkoœæ punktu zamówienia, do osi¹gniêcia lub przekroczenia wielkoœci zamówienia. Kod C Poziom uzupe³nienia zapasów podobnie jak w przypadku kodu B propozycja zamówienia nie jest wynikiem zapotrzebowania netto. Sposób dzia³ania tej zasady ró ni siê od zasady B tylko, tym, e pozycja jest ponownie zamawiana do osi¹gniêcia podanego poziomu, czyli wielkoœæ zamówienia nie jest liczona jako wielokrotnoœæ tylko jako ró nica Wielkoœci punktu zamówienia i Iloœci pozycji na stanie. Ten sposób

7 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1413 formowania partii jest przydatny, gdy wystêpuj¹ fizyczne ograniczenia dla wielkoœci zapasów. Kod D System sta³ej wielkoœci partii zamawiana jest sta³ea iloœci pozycji. By móc korzystaæ z tego typu formowania partii nale y w danych planistycznych zdefiniowaæ: Rozmiar Partii, Ilosc maksymalna, minimalna lub krotnoœæ partii. Kod E System najni szego kosztu jednostkowego celem tej metody jest osi¹gniêcie najni szego kosztu jednostkowego. Metoda ta jest bardzo przydatna podczas okresowego wystêpowania zmiennoœci potrzeb, poniewa w sytuacji gdy produkcja jest czêsta wzrastaj¹ koszty rozpoczêcia zamówienia a zmniejszaj¹ siê koszty magazynowania, zaœ w sytuacji gdy spada popyt i produkcja jest rzadsza, koszty rozpoczêcia produkcji zmniejszaj¹ siê za to wzrastaj¹ koszty magazynowania Algorytm ten korzysta z takich danych planistycznych jak koszt rozpoczêcia realizacji zamówienia i koszt magazynowy w % (czyli procentowy narzut wskaÿnik kosztu utrzymania jednostki zapasu) W pierwszej kolejnoœci wylicza dzienny koszt magazynowania ze wzoru (2). Nastêpnie dla ka dego nowego zapotrzebowania system okreœla liczbê okresów, dla których zapotrzebowanie bêdzie pokryte przez nastêpne zamówienia i jego koszt jednostkowy ze wzoru (3). Algorytm MRP sprawdza jak du o dziennych zapotrzebowañ nale y zsumowaæ wyliczaj¹c koszt jednostkowy. Po uwzglêdnieniu zapotrzebowania z kolejnych dni, jeœli algorytm znajdzie najni szy koszt jednostkowy, to propozycja zamówienia pokryje zapotrzebowanie dla wszystkich poprzednich dni po najni szym koszcie jednostkowym. KM * KSP DKM = (2) LD gdzie: DKM dzienny koszt magazynowania, KM koszt magazynowy w %, KSP koszt standardowy pozycji, LD liczba dni magazynowania w roku (systemowo ustalona na 220 dni). KRZ + DKM * LDwM KJ = CWZ gdzie: KJ koszt jednostkowy, DKM dzienny koszt magazynowania, LDwM liczba dni w magazynie, CWZ ca³kowita wielkoœæ zapotrzebowania. Kod F System minimalnego kosztu ca³kowitego metoda ta polega na znalezieniu optymalnej wielkoœci zamówienia poprzez porównanie wartoœci kolejnych zamówieñ z optymalnym stosunkiem pomiêdzy kosztami indywidualnego zamówienia a koszta- (3)

8 1414 Katarzyna Grobler mi magazynowania. W pierwszej kolejnoœci wylicza dzienny koszt magazynowania z powy szego wzoru (2), nastêpnie wyliczany jest tzw. optymalny iloraz, ze wzoru (4). Algorytm MRP sprawdza jak du o dziennych zapotrzebowañ nale y zsumowaæ mno- ¹c liczbê jednostek pozycji magazynowej z czasem magazynowania, by ró nica ilorazu optymalnego i powy szej sumy iloczynów by³a jak najmniejsza. Propozycja zamówienia bêdzie pokrywaæ zapotrzebowania dla tych kolejnych dni, gdzie ró nica ta by³a najmniejsza. KRZ OI = DKM gdzie: OI optymalny iloraz, KRZ koszt rozpoczêcia zamówienia, DKM dzienne koszty magazynowania, (4) Kod G Planowanie iloœci w zleceniach dla okresu polega na agregacji zapotrzebowañ brutto dla danej liczby dni, z uwzglêdnieniem zdefiniowanych w danych planistycznych pozycji nastêpuj¹cych wielkoœci minimalnej i maksymalnej wielkoœci oraz krotnoœæ partii. Kod K Planowanie wed³ug pozycji fikcyjnej pozycja fikcyjna jest to pozycja, która nie ma stanu magazynowego ani nie mo e byæ zamawiana. Zatem ta metoda planowania polega na przekazaniu potrzeb do pozycji o najni szych poziomach w strukturze wyrobu (czyli dla czêœci sk³adowych pozycji). Podczas przekazywania zapotrzebowania, system uwzglêdnia iloœæ pozycji podrzêdnych w strukturze wyrobu. Kod M Planowanie rêczne wykorzystuje siê, gdy nie wygenerowano popytu dla komponentów. System przy kalkulacjach uwzglêdnia zdefiniowane w danych planistycznych pozycji nastêpuj¹cych wielkoœci minimalna wielkoœæ partii oraz krotnoœæ partii. Kod O Planowanie wed³ug pozycji poziomu 0 z planu g³ównego wykorzystywany w planowaniu g³ównym w module IFS/Plan G³ówny do kalkulacji pozycji na poziomie 0 (wyrób gotowy) w strukturze wyrobu. Kod P Planowanie wed³ug pozycji widmo zasada alternatywna do zasady K. Pozycja widmo w odró nieniu od pozycji fikcyjnej mo e posiadaæ stan magazynowy. Zatem podczas kalkulacji, jeœli stan magazynowy pozycji jest nie zerowy, wtedy w pierwszej kolejnoœci pokrycie zapotrzebowania na pozycjê widmo odbywa siê z magazynu, po wyczerpaniu zapasów zapotrzebowanie przekazywane jest na ni szy poziom (tzn. przekazywana bezpoœrednio na czêœci sk³adowe pozycji). Ta zasada formowania partii stosowana jest np dla czêœci zamiennych. Kod T Planowanie wed³ug pozycji widmo poziomu 0 planu g³ównego stosowane jeœli w planie g³ównym pozycja poziomu 0 jest pozycj¹ widmo. W takim przypadku system przekazuje prognozy z poziomu 0 na poziom 1 w IFS/Plan G³ówny.

9 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1415 Zalet¹ wykorzystania modu³u IFS MRP jest, to, e wylicza on zapotrzebowanie materia³owe netto, dane z modu³u s¹ wykorzystywane dla zleceñ produkcyjnych, zapotrzebowañ zakupu lub harmonogramowania produkcji i dostaw, generuje szerok¹ listê operacji, efektywnie wykorzystuje struktury materia³owe (BOM) lub receptury oznaczone dat¹ lub numerem seryjnym Opis dzia³ania modu³u IFS/Planowanie Zdolnoœci Produkcyjnych Modu³ IFS Planowanie Zdolnoœci Produkcyjnych umo liwia obliczenie i przedstawienie w postaci graficznej zdolnoœci produkcyjnych wymaganych do zrealizowania planu [1 3]. Planowanie zdolnoœci produkcyjnych (CRP) to technika u ywana do obliczania obci¹- enia dla ró nych urz¹dzeñ i grup produkcyjnych na podstawie istniej¹cego planu produkcyjnego z modu³u planowania potrzeb materia³owych (MRP). Pozwala, to oceniæ, czy ca- ³oœciowy plan produkcji jest mo liwy do realizacji w okreœlonych warunkach. Dzia³anie algorytmu CRP jest zdecydowanie prostsze ni dzia³anie MRP. CRP uwzglêdnia wszystkie istniej¹ce zapotrzebowania na zlecenia produkcyjne bez wzglêdu na ich pochodzenie. Uwzglêdnia tak e sta³e i zmienne propozycje planu g³ównego czy te marszruty i aktualn¹ sytuacjê na oddzia³ach produkcyjnych. Korzystaj¹c z zapotrzebowania na zasoby i informacji o wydajnoœci ró nych gniazd produkcyjnych, system przeprowadza szczegó³ow¹ kalkulacjê CRP. Kalkulacja rozpoczyna siê od bie ¹cej listy operacji dla standardowej czêœci i przesuwa siê do ty³u. System sprawdza, czy obci¹ enie planuje siê tylko dla dni zawartych w kalendarzu produkcji. W kalendarzu produkcyjnym powinny znajdowaæ siê tylko dni robocze. MRP nie uwzglêdnia weekendów i œwi¹t. Po uruchomieniu kalkulacji zdolnoœci produkcyjnych system kopiuje wszystkie informacje potrzebne do kalkulacji z wyników MRP. Poniewa nastêpuje kopiowanie informacji, mo na kontynuowaæ pracê, gdy system przeprowadza procedurê CRP. Jeœli zmieni¹ siê podstawowe dane, na przyk³ad operacje dla czêœci lub wydajnoœæ dla gniazd produkcyjnych, nale y ponownie przeprowadziæ kalkulacjê. W przeciwnym wypadku wyniki bêd¹ nieprawid³owe. Zalet¹ wykorzystania modu³u IFS CRP, jest planowanie zdolnoœci produkcyjnych w oparciu o ca³kowite dostawy i zapotrzebowanie, mo liwoœæ identyfikacji potencjalnych w¹skich garde³ i nadwy ek zdolnoœci produkcyjnych, wykorzystywanie dat i numerów seryjnych w marszrutach oraz generowanie grafów umo liwiaj¹cych szczegó³owe okreœlenie ró nych Ÿróde³ zapotrzebowania na zdolnoœci produkcyjne. 3. Praktyczny przyk³ad zastosowania algorytmów MRP i CRP Rozwa my przyk³ad produkcji Pó³ki œciennej ma³ej na jednej linii produkcyjnej, do której nale ¹ cztery gniazda produkcyjne.

10 1416 Katarzyna Grobler 3.1. Dzia³anie MRP Aby w systemie IFS Applications algorytm MRP dzia³a³ prawid³owo, nale y odzwierciedliæ strukturê wyrobu albo poprzez wprowadzenie rêczne w module IFS/Struktury, albo poprzez pobranie z pakietu IFS Projekt. Rysunek 4 przedstawia graf struktury wyrobu Pó³ki œciennej ma³ej z zaznaczonymi w nawiasach kodami formowania partii, a na strza³kach normami zu ycia. Rys. 4. Graf struktury wyrobu (BOM) Pó³ki œciennej ma³ej Rozwa my dzia³anie algorytmu podczas piêciu okresów zapotrzebowañ. Z³o yliœmy nastêpuj¹ce cztery zlecenia produkcji na pó³kê œcienn¹: pierwszego dnia na 120 pozycji, drugiego dnia na 100 pozycji, trzeciego dnia nie z³o ono zlecenia, czwartego dnia na 50 pozycji, pi¹tego dnia na 40 pozycji. Tabela 1 przedstawia stany magazynowe, planowane przyjêcia oraz zdefiniowany w danych planistycznych pozycji wymagany zapas zabezpieczaj¹cy dla wszystkich pozycji nale ¹cych do struktury wyrobu pó³ki. Policzmy zatem, jakie wyniki powinniœmy otrzymaæ po uruchomieniu algorytmu MRP. Rozwa my po jednym przyk³adzie z ka dego rodzaju formowania partii: Panel boczny kod formowania partii A propozycje zamówieñ maj¹ byæ równe potrzebom netto, a tylko potrzeby wystêpuj¹ce tego samego dnia s¹ ³¹czone. Spodziewane wyniki dzia³ania MPR przedstawione s¹ w tabeli 2.

11 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1417 Tabela 1 Pozycja Stany magazynowe Planowane przyjêcia Zapas zabezpieczaj¹cy Panel boczny 5 szt szt. Ty³ 100 szt szt. Panel górny 5 szt szt. P³yta pilœniowa 2 m Okleina 5 m P³yta wiórowa 3 m Pó³ki 100 szt. 200 szt. 0 Wkrêty 50 szt. 300 szt. 0 Ko³ki drewniane 50 szt. 400 szt. 0 Tabela 2 Spodziewane wyniki MRP dla pozycji: Panel boczny Okres Zapotrzebowanie brutto [szt.] Dostêpne pozycje [szt.] Planowane przyjêcia [szt.] Zapotrzebowanie netto [szt.] Propozycja zamówienia MRP [szt.] Brak propoz P³yta pilœniowa kod formowania partii B by móc skorzystaæ z tego formowania partii w danych planistycznych pozycji wprowadziliœmy wielkoœci: Punkt zamówienia = 3 m 2 i Wielkoœæ punktu zamówienia = 6 m 2. W takim razie algorytm MRP bêdzie siê uruchamia³ tylko wtedy, kiedy zapas pozycji bêdzie mniejszy od 3 m 2, a jako propozycjê zamówienia MRP powinniœmy otrzymywaæ wielokrotnoœæ 6. Przyjrzyjmy siê jeszcze strukturze wyrobu: p³yta pilœniowa jest komponentem zarówno panelu bocznego jak i ty³u pó³ki, zatem jej zapotrzebowanie brutto zale y od zapotrzebowania netto obu tych pó³produktów pomno onych przez normê zu ycia. Spodziewane wyniki dzia³ania MPR przedstawione s¹ w tabeli 3. Okleina kod formowania partii D by móc korzystaæ z tego typu formowania partii w danych planistycznych okreœliliœmy pole Krotnoœæ Partii=10, co oznacza, e zaproponowane zamówienie musi byæ wielokrotnoœci¹ 10. Ze wzglêdu na to, e Okleina jest komponentem zarówno Panelu bocznego jak i Panelu górnego, jej zapotrzebowanie brutto zale y od zapotrzebowania netto obu tych pó³produktów pomno onych przez normê zu ycia. Spodziewane wyniki dzia³ania MPR przedstawione s¹ w tabeli 4.

12 1418 Katarzyna Grobler Tabela 3 Spodziewane wyniki w MRP dla pozycji: P³yta pilœniowa Okres Zapotrzebowanie brutto [m 2 ] 44,375 62,5 0 31,25 25 Dostêpne pozycje [m 2 ] Planowane przyjêcia [m 2 ] 0 5,625 3, ,875 Zapotrzebowanie netto [m 2 ] 42,375 56, ,125 23,125 Propozycja zamówienia MRP [m 2 ] Brak propoz Tabela 4 Spodziewane wyniki w MRP dla pozycji: Okleina Okres Zapotrzebowanie brutto [m] Dostêpne pozycje [m] Planowane przyjêcia [m] Zapotrzebowanie netto [m] Propozycja zamówienia MRP [m] Brak propoz Wkrêty kod formowania partii E w danych planistycznych zdefiniowaliœmy nastêpuj¹ce dane: Koszt rozpoczêcia zamówienia = 200 z³, Koszt standardowy pozycji = 1,1 z³ oraz Koszt mag. W % = 20. Z tych danych wynika, e Dzienny koszt magazynowania = 0,10z³. By móc policzyæ koszt jednostkowy, musimy znaæ zapotrzebowania (patrz tab. 5). Zapotrzebowanie netto pierwszego dnia = 130. SprawdŸmy jak du o dziennych zapotrzebowañ nale y zsumowaæ, wyliczaj¹c koszt jednostkowy: Dzieñ 1: ( *130)/130 = 1,54; Dzieñ 2: ( * ,1*400)/(530) = 0,45; Dzieñ 3: ( * ,1* ,2*0)/( ) = 0,45; Dzieñ 4: ( * ,1* ,2*0 + 0,3*200)/( ) = 0,41; Dzieñ 5: ( * ,1* ,2*0 + 0,3* ,4*160)/( ) = 0,40. Po uwzglêdnieniu zapotrzebowania z dnia pi¹tego koszt jednostkowy nadal maleje z 0,41 na 0,40, czyli propozycja zamówienia pokryje zapotrzebowanie z dni 1, 2, 3, 4 i 5 (patrz tab. 5) po koszcie jednostkowym 0,40. Widaæ jednak, e jeœli dnia 6 wyst¹pi³oby zapotrzebowanie, koszt jednostkowy by³by ju wiêkszy.

13 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1419 Ko³ki drewniane kod formowania partii F podobnie jak dla kodu formowania partii E okreœliliœmy w danych planistycznych zdefiniowaliœmy nastêpuj¹ce dane: Koszt rozpoczêcia zamówienia = 7,5 z³, Koszt standardowy pozycji = 0,55 z³ oraz Koszt mag. W % = 20. Z tych danych wynika, e Dzienny koszt magazynowania = 0,05 z³, a Optymalny iloraz = 150. By móc policzyæ koszt jednostkowy musimy znaæ zapotrzebowania (patrz tab. 6). Zapotrzebowanie netto pierwszego dnia = 510. SprawdŸmy jak du o dziennych zapotrzebowañ nale y zsumowaæ mno ¹c liczbê jednostek magazynowej pozycji przez czas magazynowania: Dzieñ 1: 0*510 = 510, = 360; Dzieñ 2: 1: 0* ,05*800 = 40, = 110; Dzieñ 3: 0* ,05* ,1*0 = 40, = 110; Dzieñ 4: 0* ,05* ,1*0 + 0,15*400= 100, = 50; Dzieñ 5: 0* ,05* ,1*0 + 0,15* ,2*320= 164, = 14. Zatem najmniejsza ró nica pomiêdzy kosztem rozpoczêcia zamówienia i kosztem magazynowania wystêpuje, jeœli propozycja zapotrzebowania pokryje zapotrzebowanie ze wszystkich 5 dni (patrz tab. 6). Tabela 5 Spodziewane wyniki MRP dla pozycji: Wkrêty Okres Zapotrzebowanie brutto [szt.] Dostêpne pozycje [szt.] Planowane przyjêcia [szt.] Zapotrzebowanie netto [szt.] Propozycja zamówienia MRP [szt.] Tabela 6 Spodziewane wyniki MRP dla pozycji: Ko³ki drewniane Okres Zapotrzebowanie brutto [szt.] Dostêpne pozycje [szt.] Planowane przyjêcia [szt.] Zapotrzebowanie netto [szt.] Propoz. zamówienia MRP [szt.] Rysunki 5 i 6 przedstawiaj¹ wyniki uzyskane, przy powy szych danych wejœciowych, po uruchomieniu algorytmu MRP w systemie. Rysunek 5 przedstawia zapotrzebowania na zlecenia produkcyjne, rysunek 6 przedstawia zapotrzebowania zakupu. Otrzymaliœmy dok³adnie takie same propozycje jak po obliczeniach rêcznych.

14 1420 Katarzyna Grobler Rys. 5. Wyniki algorytmu MRP w systemie IFS Applications zapotrzebowania produkcji Rys. 6. Wyniki algorytmu MRP w systemie IFS Applications zapotrzebowania zakupu 3.2. Dzia³anie CRP Aby w systemie móc obliczyæ obci¹ enia produkcyjne, nale y wczeœniej okreœliæ obszar produkcyjny oraz marszruty. Strukturê produkcyjn¹ zdefiniowan¹ w celu wyprodukowania Pó³ki œciennej ma³ej przedstawia rysunek 7. Marszruta to podstawowa technologia wykonania produktu, która sk³ada siê z dzia³añ dotycz¹cych maszyn i robocizn u ywanych podczas wytwarzania pozycji. Tabela 7 opisuje operacje zdefiniowane dla marszrut w okreœlonych gniazdach produkcyjnych.

15 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1421 Rys. 7. Struktura produkcyjna firmy w IFS Applications Tabela 7 Operacje marszrut Po uruchomieniu kalkulacji CRP wyniki mo na obejrzeæ na wykresach obci¹ eñ wed³ug gniazd produkcyjnych, linii produkcyjnych lub wydzia³ów produkcyjnych. Przyk³adowy rysunek 8 obrazuje obci¹ enie gniazda produkcyjnego: pi³y zleceniami produkcyjnymi omawianymi w poprzednim rozdziale. Linia pozioma znajduj¹ca siê w górnej czêœci wykresu oznacza teoretyczn¹ zdolnoœæ gniazda produkcyjnego. Z wykresu wynika, e 14.05, oraz gniazdo bêdzie nadmiernie obci¹ one. CRP bierze pod uwagê nastêpuj¹ce rodzaje obci¹ eñ: Remonty, Nieaktywne zlecenia DOP (dynamiczna obs³uga zleceñ prod.), Zapotrzebowania produk- Marszruty Panel boczny Nr Gniazda 1 Ciêcie p³yt G Nanoszenie okleiny Wycinanie otworów Frezowanie otworów G2 G4 G3 Ty³ Ciêcie p³yt Nr Gniazda Panel Tylni Nr Gniazda Pó³ka œcienna Nr Gniazda G1 Ciêcie p³yt G1 Monta G4 Nanoszenie okleiny Frezowanie otworów G2 G3

16 1422 Katarzyna Grobler cyjne, Zaplanowane oraz Aktywowane zlecenia produkcyjne. W naszym przypadku obci¹- enia dotycz¹ zaplanowanych (kolor ó³ty) oraz aktywowanych (kolor czerwony) zleceñ produkcyjnych. Rys. 8. Struktura produkcyjna firmy w IFS Applications Przedstawienie wyników za pomoc¹ barwnego wykresu s³upkowego jest bardzo czytelne i dziêki temu u³atwia analizê. Ró ne kolory przypisane do Ÿród³a i wielkoœci obci¹ eñ u³atwiaj¹ wybór odpowiednich dzia³añ prewencyjnych. 4. Wnioski Przedstawione dzia³anie dwóch algorytmów: Planowania Potrzeb Materia³owych i Planowanie Zdolnoœci Produkcyjnych, zaimplementowanych w systemie, pokazuje jak wa n¹ rolê pe³ni¹ te algorytmy w zarz¹dzaniu produkcj¹ oraz jakim u³atwieniem dla pracy firmy jest wdro enie systemu informatycznego. atwy dostêp i przejrzysty sposób wyœwietlania wyników u³atwia analizy problemów i dobór odpowiednich dzia³añ. Algorytm MRP jest doœæ skomplikowany w dzia³aniu. Wa n¹ rolê w optymalnym jego dzia³aniu jest odpowiedni dobór formowania partii, który opiera siê na doœwiadczeniu i analizie b³êdów. Harmonogramowanie zapasów magazynowych na podstawie propozycji zamówieñ MRP przy z³ym doborze kodów nie zoptymalizuje iloœci pozycji w magazynie

17 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1423 ani nie obni y kosztów zwi¹zanych z produkcj¹. Kolejnym wa nym aspektem jest odpowiednio czêste wykonywanie MRP. Algorytm wykonuje obliczenia na kopiach danych, wiêc po pewnym czasie wyniki staj¹ siê nie aktualne np planowane przyjêcia, które ju zosta³y uwzglêdnione do u ycia w procesie produkcyjnym mog¹ zostaæ wycofane przy kontroli jakoœci. Algorytm CRP jest mniej skomplikowany w dzia³aniu. Pozwala w ³atwy sposób analizowaæ przeci¹ enia wydzia³ów, linii i gniazd produkcyjnych. Dziêki tej analizie mo na w ³atwy sposób obci¹ enia przenieœæ do zastêpczych linii czy te gniazd produkcyjnych. Podsumowuj¹c, systemy informatyczne s¹ niezbêdne w du ych przedsiêbiorstwach produkcyjnych. Pozwalaj¹ na podgl¹d punktów krytycznych procesu produkcyjnego. Zdecydowanie u³atwiaj¹ pracê co przek³ada siê na zmniejszenie kosztów, optymalizacjê stanów magazynowych czy te optymalizacjê wykorzystania zdolnoœci maszyn produkcyjnych. Literatura [1] Dudek-Dyduch E., Systemy informatyczne zarz¹dzania produkcj¹. POLDEX, Kraków, [2] Jagodziñski M., IFS Applications 2002 wprowadzenie. WSIiZ, Bielsko Bia³a, [3] Materia³y dydaktyczne udostêpnione przez firmê IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. [4] Pliki pomocy systemu IFS Applications 7.5. [5]

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

MASTER OF ECONOMY. Andrzej Kurek

MASTER OF ECONOMY. Andrzej Kurek MASTER OF ECONOMY Andrzej Kurek Blue Eyes Enterprise irma za³o ona przez Annê Bruthansow¹ ze S³owacji. Pocz¹tkowo by³a to jedna z wielu agencji modelek Fi hostess obs³uguj¹ca niewielkie imprezy i promocje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo