Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw produkcyjnych jest ich zdolnoœæ do sprawnego i op³acalnego zarz¹dzania przep³ywem produkcji. W celu zwiêkszenia konkurencyjnoœci, staje siê konieczne wsparcie system informatycznym. Praktyczne pakiety oprogramowania systemów klasy ERP bardzo skuteczne wspomagaj¹ pracê ca³ej firmy. W dzisiejszych czasach obserwujemy dynamiczny rozwój tego typu systemów oraz wzrost zakresu ich zastosowañ. Dziêki zaimplementowanym w systemach nowoczesnych metodyk zarz¹dzania ró nymi procesami zachodz¹cymi w firmie, systemy te pozwalaj¹ nie tylko na przechowywanie ogromnej iloœci danych, ale przede wszystkim na sprawne przekazywanie, przetwarzanie, analizowanie i kontrolowanie zgromadzonych informacji. Jeœli system zarz¹dzania produkcj¹ ma przynosiæ korzyœci, musi wspieraæ zarz¹dzanie produktem podczas ca³ego cyklu jego ycia, do czego nale ¹ m.in. planowanie zasobów, potrzeb materia³owych czy te zdolnoœci produkcyjnych, harmonogramowanie zaopatrzenia i dostaw oraz wykorzystanie kapita³ów i zasobów w sposób optymalny. Metoda MRP, czyli planowanie potrzeb materia³owych, jest podstawow¹ metod¹ wchodz¹c¹ w sk³ad metodyk wspomagaj¹cych zarz¹dzanie produkcj¹. Jej g³ównym zadaniem jest rozwi¹zywanie problemów materia³owych na produkcjê, czyli optymalizowanie planu zapotrzebowania materia³owego poprzez zbilansowanie ca³ego zapotrzebowania z aktualnym stanem magazynów, produkcj¹ w toku i bie ¹cymi dostawami. Zaœ metoda CRP, czyli planowanie zdolnoœci produkcyjnych, to kalkulacja ca³kowitej zdolnoœci produkcyjnej, co oznacza, e obejmuje ona wszystkie wygenerowane rekordy i wszystkie zapotrzebowania na zlecenia produkcji. Jej g³ównym celem jest pomoc w sprawdzeniu, czy plan produkcyjny jest wykonalny (to znaczy, czy zdolnoœci s¹ wystarczaj¹ce do wykonania wszystkich zleceñ produkcji). * Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 1407

2 1408 Katarzyna Grobler Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie problematyki, zalet zaimplementowania oraz wspó³pracy dwóch modu³ów IFS/MPR i IFS/CRP w najnowszej wersji jednego z systemów klasy ERP IFS Applications. 2. Opis systemu IFS Produkcja Modu³y IFS/Planowanie Potrzeb Materia³owych i IFS/Planowanie Zdolnoœci Produkcyjnych wchodz¹ w sk³ad systemu IFS Produkcja, który wspomaga planowanie, wykonanie, kontrolê i analizê produkcji, na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Opis systemu IFS Produkcja oraz pozosta³ych systemów nale ¹cych do IFS Applications mo na znaleÿæ w pracach [1, 2] oraz na stronie internetowej firmy [5]. System IFS Produkcja jest jednym z produktów firmy Industrial & Financial Systems, nale ¹cym do zestawu kompletnych systemów informatycznych klasy ERP, IFS Applications. IFS Produkcja jest zwi¹zana z innymi produktami IFS Applications. Powi¹zania miêdzy systemami pokazuje rysunek 1. Rys. 1. Powi¹zania systemu IFS Produkcja z innymi systemami IFS Applications Najœciœlejsze powi¹zanie wystêpuje z produktem IFS Dystrybucja, poniewa zarówno Produkcja, jak i Dystrybucja wykorzystuj¹ ten sam system magazynowy. Ponadto po³¹czenie miêdzy tymi systemami jest wykorzystywane do sterowania zakupami i produkcj¹, co u³atwia monitorowanie zapotrzebowañ jak równie s³u y do oszacowania kosztów produkcji.

3 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1409 Powi¹zanie z IFS Finanse umo liwia transfer transakcji produkcyjnych i magazynowych do systemu finansowego i ich zaksiêgowanie, co pomaga kontrolowaæ finanse. Dane na temat struktury wyrobu mog¹ pochodziæ z produktu IFS Projektowanie, który zajmuje siê przetwarzaniem danych konstrukcyjnych, podczas gdy IFS Produkcja przetwarza struktury wytwarzanych pozycji. Zatem powi¹zanie to u³atwia sporz¹dzenie specyfikacji materia³ów wchodz¹cych w sk³ad wyrobu, ustalenie partii produkcyjnej, wersji konstrukcyjnej i monitorowanie produktu w czasie cyklu jego ycia. System IFS Remonty s³u y do zarz¹dzania maj¹tkiem przedsiêbiorstwa. Wspomaga min. rejestracjê urz¹dzeñ, nadzorowanie prac konserwacyjnych czy te planowanie bie ¹cych prac remontowych. Po³¹czenie z IFS Produkcja s³u y przede wszystkim do zintegrowania i nadzoru dokumentacji serwisowej dla produktów wymagaj¹cych utrzymania. Po³¹czenie z IFS Zarz¹dzanie zasobami s³u y przede wszystkim do szybkiego raportowania czasu pracy. Oczywiœcie zainstalowanie w firmie tych wszystkich produktów nie jest konieczne do korzystania z aplikacji, ale jest to korzystniejsze ze wzglêdu na to, e niektóre po³¹czenia znacznie zwiêkszaj¹ przep³yw informacji, co u³atwia zarz¹dzanie. IFS Produkcja zbudowany jest z niezale nych modu³ów funkcjonalnych, które mo na integrowaæ i modyfikowaæ. Powi¹zania miêdzy modu³ami pokazuje poni szy rysunek 2. Rys. 2. Powi¹zania miêdzy modu³ami systemu IFS Produkcja

4 1410 Katarzyna Grobler Modu³ IFS/Zlecenia Produkcyjne to narzêdzie pozwalaj¹ce na administracjê procesu produkcji. Wspomaga kontrolê wp³ywu i wyp³ywu œrodków oraz œledzenie produkcji. Wyszukuje informacje znajduj¹ce siê w modu³ach nale ¹cych, zarówno do IFS Produkcja, jak i innych produktów. Mo e równie transferowaæ dane do innych modu³ów. Zlecenie Produkcyjne mo e pochodziæ zarówno z zamówienia klienta w module IFS/ Zamówienia Klienta, jak równie mo e byæ utworzone z zapotrzebowania produkcyjnego. Natomiast zapotrzebowanie mo e byæ wprowadzone rêcznie lub generowane automatycznie albo z modu³u IFS/Plan G³ówny albo z IFS/Planowanie Potrzeb Materia³owych (IFS/MRP). Modu³ IFS/Plan G³ówny jest narzêdziem u³atwiaj¹cym tworzenie planu okreœlaj¹cego, co i kiedy nale y skierowaæ do produkcji w oparciu o prognozy i zamówienia klienta. Modu³ IFS/MRP wspiera optymalizacjê zamówieñ i zarz¹dzanie zasobami materia³owymi dziêki funkcjonalnoœci umo liwiaj¹cej obliczenie wymagañ materia³owych i produkcyjnych. Aby umo liwiæ kalkulacjê obci¹ eñ gniazd produkcyjnych, modu³ IFS/Zlecenia Produkcyjne dostarcza dane na temat zdolnoœci gniazd produkcyjnych do modu³u IFS/Planowanie Zdolnoœci Produkcyjnych (IFS/CRP). Struktury pozycji wytwarzanych mog¹ pochodziæ z modu³u IFS/Struktury, gdzie wprowadza siê je rêcznie lub wyszukuje z systemu projektowego. Podczas procesu produkcyjnego potrzebne materia³y rezerwuje siê i wydaje z modu³u IFS/Magazyn jak równie w tym module dokonuje siê przyjêæ do magazynu pozycji wyprodukowanych. Modu³ IFS/Magazyn s³u y do optymalizacji operacji magazynowych poprzez monitorowanie i kontrolowanie przep³ywu materia³ów i towarów. Podczas trwania procesu produkcji istnieje mo liwoœæ raportowania operacji i czasu produkcji (rêcznie lub automatycznie) w module IFS/Zlecenia Produkcyjne. Raporty te mo na transferowaæ z modu³u IFS/Ewidencja Produkcji za pomoc¹ terminalu Raportowania czasu pracy. IFS/Ewidencja Produkcji jako narzêdzie do sporz¹dzania raportów produkcyjnych dostarcza informacji o stanie zaawansowania operacji produkcyjnych, iloœci produkcji przyjêtej i odrzuconej oraz o ³¹cznym czasie pracy operatora. Zatem zapewnia pe³n¹ kontrolê nad przebiegiem produkcji, czasem pracy i obecnoœci pracowników. Po wykonaniu produkcji przeprowadza siê wycenê kosztów, aby porównaæ koszty szacowane z kosztami rzeczywistymi poniesionymi dla danej pozycji. Aby przeprowadziæ wycenê, modu³ IFS/Zlecenia Produkcyjne transferuje dane do modu³u IFS/Koszty. Oznacza to, e ten modu³ musi byæ zainstalowany. Modu³y IFS Planowanie Potrzeb Materia³owych i IFS Planowanie Potrzeb Materia³owych silnie wspó³pracuj¹ z innymi modu³ami. Mo liwoœæ pozyskiwania przez nie informacji ze wszystkich dostêpnych Ÿróde³ opisuj¹cych dostawy i zapotrzebowanie powoduje, e oba modu³y stanowi¹ w systemie centralny element umo liwiaj¹cy okreœlenie potrzeb materia³owych i pe³nych zdolnoœci produkcyjnych ca³ego zak³adu Opis dzia³ania modu³u IFS/Planowanie Potrzeb Materia³owych Modu³ IFS Planowanie Potrzeb Materia³owych, bazuj¹c na pe³nej informacji dotycz¹cej zapotrzebowania materia³owego, stanu magazynów i otwartych zamówieñ, wylicza za-

5 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1411 potrzebowanie netto i optymalne wielkoœci partii surowców, komponentów, pó³produktów i wytworzonych wyrobów jak równie pozwala okreœliæ, które czêœci zamienne skierowaæ do produkcji. MRP przetwarza dane o zapasach magazynowych, popycie oraz dostêpnoœci pozycji rozpoczynaj¹c od najni szego poziomu ka dej pozycji. Obliczenia rozpoczynaj¹ siê od ostatecznego produktu (wyrobu gotowego) i s¹ prowadzone w dó³ struktury, na poszczególnych poziomach. Planowanie MRP w systemie IFS Applications sk³ada siê z siedmiu faz [3, 4], co przedstawia rysunek 3. Rys. 3. Fazy obliczeñ algorytmu MRP w systemie IFS Applications Pierwsza faza, czyli Obliczanie najni szego poziomu polega na znalezieniu najni - szego poziomu wystêpowania pozycji w strukturze. W strukturze wyrobu pozycja znajduj¹ca siê na poziomie 0, to pozycja macierzysta, pozycje z poziomu pierwszego, to pó³produkty itd. Podczas drugiej fazy Równowa enie planowanych wysy³ek w stosunku do zapasów magazynowych system oblicza iloœæ zapasów magazynowych netto w stosunku do planowanych wysy³ek pozycji. Podczas trzeciej fazy Równowa enie planowanych przyjêæ w stosunku do niedoborów MRP sprawdza, czy niedobory pozycji nie s¹ pokryte planowanymi przyjêciami. Jeœli przyjêcia pokrywaj¹ zapotrzebowanie na pozycjê, system proponuje zmianê harmonogramu zamówieñ (faza 4 Generowanie propozycji zmiany harmonogramu istniej¹cych przyjêæ ), w przeciwnym wypadku system przechodzi do fazy 5 Kodowanie nowych zamówieñ MRP. W tej fazie system tworzy nowe zapotrzebowania zakupu dla pozycji kupowanych lub zapotrzebowania na produkcjê dla pozycji produkowanych. Ka de takie zamówienie otrzymuje odpowiedni kod MRP formowania partii. Nastêp-

6 1412 Katarzyna Grobler nie system okreœla termin rozpoczêcia procesu produkcji (faza 6 Ustalenie czasu rozpoczêcia nowych zamówieñ ), który jest równy ró nicy terminu realizacji i czasu realizacji partii. Czas realizacji partii okreœla siê na podstawie wartoœci pól zdefiniowanych dla pozycji magazynowej. Podczas ostatniej fazy Rozdzia³ pozycji na komponenty system przetwarza ca³¹ strukturê pozycji i tworzy zapotrzebowanie na komponenty, gdzie wymagana iloœæ komponentu jest iloczynem iloœci pozycji macierzystej, normy zu ycia i wspó³czynnika odpadu. By móc korzystaæ z modu³u IFS/Planowanie Potrzeb Materia³owych podczas wprowadzania pozycji do systemu nale y wybraæ dla niej odpowiedni kod formowania partii. Celem wyboru zasady formowania partii jest zachowanie odpowiednich proporcji miêdzy kosztami rozpoczêcia produkcji i kosztami magazynowania pozycji. Wybór odpowiedniej zasady zale y od polityki i doœwiadczeñ firmy. W aplikacji wyró nione s¹ nastêpuj¹ce kody [3, 4]: Kod A Planowanie produkcji dyskretnej lub partii za partia iloœæ zaplanowana (propozycja zamówienia) jest równa potrzebom, z uwzglêdnieniem zdefiniowanych w danych planistycznych pozycji nastêpuj¹cych wielkoœci: minimalnej i maksymalnej wielkoœci oraz krotnoœæ partii. Wystêpuj¹ce potrzeby s¹ ³¹czone tylko i wy³¹cznie wtedy, gdy wystêpuj¹ tego samego dnia. Zatem zapotrzebowanie netto mo emy wyliczyæ z nastêpuj¹cego wzoru: ZN( x) = ZB( x) DP( x) (1) gdzie: ZN zapotrzebowanie netto, ZB zapotrzebowanie brutto, DP dostêpne pozycje, x zmienna typu dzieñ. Ten typ formatowania jest przydatny dla drogich pozycji, których potrzebujemy rzadko lub jeœli chcemy zapobiec zbytniemu zwiêkszeniu iloœci produkcji. Kod B System punktu zamówieñ propozycja zamówienia nie jest wynikiem pojawienia siê zapotrzebowania netto. By móc korzystaæ z tego typu formowania partii nale y w danych planistycznych zdefiniowaæ wielkoœci: Punkt zamówienia i Wielkoœæ punktu zamówienia. W przypadku gdy wielkoœæ zapasu magazynowego spadnie poni- ej wartoœci Punkt zamówienia, system utworzy automatycznie propozycjê zamówienia w wielkoœci wielokrotnej iloœci podanej w polu Wielkoœæ punktu zamówienia, do osi¹gniêcia lub przekroczenia wielkoœci zamówienia. Kod C Poziom uzupe³nienia zapasów podobnie jak w przypadku kodu B propozycja zamówienia nie jest wynikiem zapotrzebowania netto. Sposób dzia³ania tej zasady ró ni siê od zasady B tylko, tym, e pozycja jest ponownie zamawiana do osi¹gniêcia podanego poziomu, czyli wielkoœæ zamówienia nie jest liczona jako wielokrotnoœæ tylko jako ró nica Wielkoœci punktu zamówienia i Iloœci pozycji na stanie. Ten sposób

7 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1413 formowania partii jest przydatny, gdy wystêpuj¹ fizyczne ograniczenia dla wielkoœci zapasów. Kod D System sta³ej wielkoœci partii zamawiana jest sta³ea iloœci pozycji. By móc korzystaæ z tego typu formowania partii nale y w danych planistycznych zdefiniowaæ: Rozmiar Partii, Ilosc maksymalna, minimalna lub krotnoœæ partii. Kod E System najni szego kosztu jednostkowego celem tej metody jest osi¹gniêcie najni szego kosztu jednostkowego. Metoda ta jest bardzo przydatna podczas okresowego wystêpowania zmiennoœci potrzeb, poniewa w sytuacji gdy produkcja jest czêsta wzrastaj¹ koszty rozpoczêcia zamówienia a zmniejszaj¹ siê koszty magazynowania, zaœ w sytuacji gdy spada popyt i produkcja jest rzadsza, koszty rozpoczêcia produkcji zmniejszaj¹ siê za to wzrastaj¹ koszty magazynowania Algorytm ten korzysta z takich danych planistycznych jak koszt rozpoczêcia realizacji zamówienia i koszt magazynowy w % (czyli procentowy narzut wskaÿnik kosztu utrzymania jednostki zapasu) W pierwszej kolejnoœci wylicza dzienny koszt magazynowania ze wzoru (2). Nastêpnie dla ka dego nowego zapotrzebowania system okreœla liczbê okresów, dla których zapotrzebowanie bêdzie pokryte przez nastêpne zamówienia i jego koszt jednostkowy ze wzoru (3). Algorytm MRP sprawdza jak du o dziennych zapotrzebowañ nale y zsumowaæ wyliczaj¹c koszt jednostkowy. Po uwzglêdnieniu zapotrzebowania z kolejnych dni, jeœli algorytm znajdzie najni szy koszt jednostkowy, to propozycja zamówienia pokryje zapotrzebowanie dla wszystkich poprzednich dni po najni szym koszcie jednostkowym. KM * KSP DKM = (2) LD gdzie: DKM dzienny koszt magazynowania, KM koszt magazynowy w %, KSP koszt standardowy pozycji, LD liczba dni magazynowania w roku (systemowo ustalona na 220 dni). KRZ + DKM * LDwM KJ = CWZ gdzie: KJ koszt jednostkowy, DKM dzienny koszt magazynowania, LDwM liczba dni w magazynie, CWZ ca³kowita wielkoœæ zapotrzebowania. Kod F System minimalnego kosztu ca³kowitego metoda ta polega na znalezieniu optymalnej wielkoœci zamówienia poprzez porównanie wartoœci kolejnych zamówieñ z optymalnym stosunkiem pomiêdzy kosztami indywidualnego zamówienia a koszta- (3)

8 1414 Katarzyna Grobler mi magazynowania. W pierwszej kolejnoœci wylicza dzienny koszt magazynowania z powy szego wzoru (2), nastêpnie wyliczany jest tzw. optymalny iloraz, ze wzoru (4). Algorytm MRP sprawdza jak du o dziennych zapotrzebowañ nale y zsumowaæ mno- ¹c liczbê jednostek pozycji magazynowej z czasem magazynowania, by ró nica ilorazu optymalnego i powy szej sumy iloczynów by³a jak najmniejsza. Propozycja zamówienia bêdzie pokrywaæ zapotrzebowania dla tych kolejnych dni, gdzie ró nica ta by³a najmniejsza. KRZ OI = DKM gdzie: OI optymalny iloraz, KRZ koszt rozpoczêcia zamówienia, DKM dzienne koszty magazynowania, (4) Kod G Planowanie iloœci w zleceniach dla okresu polega na agregacji zapotrzebowañ brutto dla danej liczby dni, z uwzglêdnieniem zdefiniowanych w danych planistycznych pozycji nastêpuj¹cych wielkoœci minimalnej i maksymalnej wielkoœci oraz krotnoœæ partii. Kod K Planowanie wed³ug pozycji fikcyjnej pozycja fikcyjna jest to pozycja, która nie ma stanu magazynowego ani nie mo e byæ zamawiana. Zatem ta metoda planowania polega na przekazaniu potrzeb do pozycji o najni szych poziomach w strukturze wyrobu (czyli dla czêœci sk³adowych pozycji). Podczas przekazywania zapotrzebowania, system uwzglêdnia iloœæ pozycji podrzêdnych w strukturze wyrobu. Kod M Planowanie rêczne wykorzystuje siê, gdy nie wygenerowano popytu dla komponentów. System przy kalkulacjach uwzglêdnia zdefiniowane w danych planistycznych pozycji nastêpuj¹cych wielkoœci minimalna wielkoœæ partii oraz krotnoœæ partii. Kod O Planowanie wed³ug pozycji poziomu 0 z planu g³ównego wykorzystywany w planowaniu g³ównym w module IFS/Plan G³ówny do kalkulacji pozycji na poziomie 0 (wyrób gotowy) w strukturze wyrobu. Kod P Planowanie wed³ug pozycji widmo zasada alternatywna do zasady K. Pozycja widmo w odró nieniu od pozycji fikcyjnej mo e posiadaæ stan magazynowy. Zatem podczas kalkulacji, jeœli stan magazynowy pozycji jest nie zerowy, wtedy w pierwszej kolejnoœci pokrycie zapotrzebowania na pozycjê widmo odbywa siê z magazynu, po wyczerpaniu zapasów zapotrzebowanie przekazywane jest na ni szy poziom (tzn. przekazywana bezpoœrednio na czêœci sk³adowe pozycji). Ta zasada formowania partii stosowana jest np dla czêœci zamiennych. Kod T Planowanie wed³ug pozycji widmo poziomu 0 planu g³ównego stosowane jeœli w planie g³ównym pozycja poziomu 0 jest pozycj¹ widmo. W takim przypadku system przekazuje prognozy z poziomu 0 na poziom 1 w IFS/Plan G³ówny.

9 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1415 Zalet¹ wykorzystania modu³u IFS MRP jest, to, e wylicza on zapotrzebowanie materia³owe netto, dane z modu³u s¹ wykorzystywane dla zleceñ produkcyjnych, zapotrzebowañ zakupu lub harmonogramowania produkcji i dostaw, generuje szerok¹ listê operacji, efektywnie wykorzystuje struktury materia³owe (BOM) lub receptury oznaczone dat¹ lub numerem seryjnym Opis dzia³ania modu³u IFS/Planowanie Zdolnoœci Produkcyjnych Modu³ IFS Planowanie Zdolnoœci Produkcyjnych umo liwia obliczenie i przedstawienie w postaci graficznej zdolnoœci produkcyjnych wymaganych do zrealizowania planu [1 3]. Planowanie zdolnoœci produkcyjnych (CRP) to technika u ywana do obliczania obci¹- enia dla ró nych urz¹dzeñ i grup produkcyjnych na podstawie istniej¹cego planu produkcyjnego z modu³u planowania potrzeb materia³owych (MRP). Pozwala, to oceniæ, czy ca- ³oœciowy plan produkcji jest mo liwy do realizacji w okreœlonych warunkach. Dzia³anie algorytmu CRP jest zdecydowanie prostsze ni dzia³anie MRP. CRP uwzglêdnia wszystkie istniej¹ce zapotrzebowania na zlecenia produkcyjne bez wzglêdu na ich pochodzenie. Uwzglêdnia tak e sta³e i zmienne propozycje planu g³ównego czy te marszruty i aktualn¹ sytuacjê na oddzia³ach produkcyjnych. Korzystaj¹c z zapotrzebowania na zasoby i informacji o wydajnoœci ró nych gniazd produkcyjnych, system przeprowadza szczegó³ow¹ kalkulacjê CRP. Kalkulacja rozpoczyna siê od bie ¹cej listy operacji dla standardowej czêœci i przesuwa siê do ty³u. System sprawdza, czy obci¹ enie planuje siê tylko dla dni zawartych w kalendarzu produkcji. W kalendarzu produkcyjnym powinny znajdowaæ siê tylko dni robocze. MRP nie uwzglêdnia weekendów i œwi¹t. Po uruchomieniu kalkulacji zdolnoœci produkcyjnych system kopiuje wszystkie informacje potrzebne do kalkulacji z wyników MRP. Poniewa nastêpuje kopiowanie informacji, mo na kontynuowaæ pracê, gdy system przeprowadza procedurê CRP. Jeœli zmieni¹ siê podstawowe dane, na przyk³ad operacje dla czêœci lub wydajnoœæ dla gniazd produkcyjnych, nale y ponownie przeprowadziæ kalkulacjê. W przeciwnym wypadku wyniki bêd¹ nieprawid³owe. Zalet¹ wykorzystania modu³u IFS CRP, jest planowanie zdolnoœci produkcyjnych w oparciu o ca³kowite dostawy i zapotrzebowanie, mo liwoœæ identyfikacji potencjalnych w¹skich garde³ i nadwy ek zdolnoœci produkcyjnych, wykorzystywanie dat i numerów seryjnych w marszrutach oraz generowanie grafów umo liwiaj¹cych szczegó³owe okreœlenie ró nych Ÿróde³ zapotrzebowania na zdolnoœci produkcyjne. 3. Praktyczny przyk³ad zastosowania algorytmów MRP i CRP Rozwa my przyk³ad produkcji Pó³ki œciennej ma³ej na jednej linii produkcyjnej, do której nale ¹ cztery gniazda produkcyjne.

10 1416 Katarzyna Grobler 3.1. Dzia³anie MRP Aby w systemie IFS Applications algorytm MRP dzia³a³ prawid³owo, nale y odzwierciedliæ strukturê wyrobu albo poprzez wprowadzenie rêczne w module IFS/Struktury, albo poprzez pobranie z pakietu IFS Projekt. Rysunek 4 przedstawia graf struktury wyrobu Pó³ki œciennej ma³ej z zaznaczonymi w nawiasach kodami formowania partii, a na strza³kach normami zu ycia. Rys. 4. Graf struktury wyrobu (BOM) Pó³ki œciennej ma³ej Rozwa my dzia³anie algorytmu podczas piêciu okresów zapotrzebowañ. Z³o yliœmy nastêpuj¹ce cztery zlecenia produkcji na pó³kê œcienn¹: pierwszego dnia na 120 pozycji, drugiego dnia na 100 pozycji, trzeciego dnia nie z³o ono zlecenia, czwartego dnia na 50 pozycji, pi¹tego dnia na 40 pozycji. Tabela 1 przedstawia stany magazynowe, planowane przyjêcia oraz zdefiniowany w danych planistycznych pozycji wymagany zapas zabezpieczaj¹cy dla wszystkich pozycji nale ¹cych do struktury wyrobu pó³ki. Policzmy zatem, jakie wyniki powinniœmy otrzymaæ po uruchomieniu algorytmu MRP. Rozwa my po jednym przyk³adzie z ka dego rodzaju formowania partii: Panel boczny kod formowania partii A propozycje zamówieñ maj¹ byæ równe potrzebom netto, a tylko potrzeby wystêpuj¹ce tego samego dnia s¹ ³¹czone. Spodziewane wyniki dzia³ania MPR przedstawione s¹ w tabeli 2.

11 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1417 Tabela 1 Pozycja Stany magazynowe Planowane przyjêcia Zapas zabezpieczaj¹cy Panel boczny 5 szt szt. Ty³ 100 szt szt. Panel górny 5 szt szt. P³yta pilœniowa 2 m Okleina 5 m P³yta wiórowa 3 m Pó³ki 100 szt. 200 szt. 0 Wkrêty 50 szt. 300 szt. 0 Ko³ki drewniane 50 szt. 400 szt. 0 Tabela 2 Spodziewane wyniki MRP dla pozycji: Panel boczny Okres Zapotrzebowanie brutto [szt.] Dostêpne pozycje [szt.] Planowane przyjêcia [szt.] Zapotrzebowanie netto [szt.] Propozycja zamówienia MRP [szt.] Brak propoz P³yta pilœniowa kod formowania partii B by móc skorzystaæ z tego formowania partii w danych planistycznych pozycji wprowadziliœmy wielkoœci: Punkt zamówienia = 3 m 2 i Wielkoœæ punktu zamówienia = 6 m 2. W takim razie algorytm MRP bêdzie siê uruchamia³ tylko wtedy, kiedy zapas pozycji bêdzie mniejszy od 3 m 2, a jako propozycjê zamówienia MRP powinniœmy otrzymywaæ wielokrotnoœæ 6. Przyjrzyjmy siê jeszcze strukturze wyrobu: p³yta pilœniowa jest komponentem zarówno panelu bocznego jak i ty³u pó³ki, zatem jej zapotrzebowanie brutto zale y od zapotrzebowania netto obu tych pó³produktów pomno onych przez normê zu ycia. Spodziewane wyniki dzia³ania MPR przedstawione s¹ w tabeli 3. Okleina kod formowania partii D by móc korzystaæ z tego typu formowania partii w danych planistycznych okreœliliœmy pole Krotnoœæ Partii=10, co oznacza, e zaproponowane zamówienie musi byæ wielokrotnoœci¹ 10. Ze wzglêdu na to, e Okleina jest komponentem zarówno Panelu bocznego jak i Panelu górnego, jej zapotrzebowanie brutto zale y od zapotrzebowania netto obu tych pó³produktów pomno onych przez normê zu ycia. Spodziewane wyniki dzia³ania MPR przedstawione s¹ w tabeli 4.

12 1418 Katarzyna Grobler Tabela 3 Spodziewane wyniki w MRP dla pozycji: P³yta pilœniowa Okres Zapotrzebowanie brutto [m 2 ] 44,375 62,5 0 31,25 25 Dostêpne pozycje [m 2 ] Planowane przyjêcia [m 2 ] 0 5,625 3, ,875 Zapotrzebowanie netto [m 2 ] 42,375 56, ,125 23,125 Propozycja zamówienia MRP [m 2 ] Brak propoz Tabela 4 Spodziewane wyniki w MRP dla pozycji: Okleina Okres Zapotrzebowanie brutto [m] Dostêpne pozycje [m] Planowane przyjêcia [m] Zapotrzebowanie netto [m] Propozycja zamówienia MRP [m] Brak propoz Wkrêty kod formowania partii E w danych planistycznych zdefiniowaliœmy nastêpuj¹ce dane: Koszt rozpoczêcia zamówienia = 200 z³, Koszt standardowy pozycji = 1,1 z³ oraz Koszt mag. W % = 20. Z tych danych wynika, e Dzienny koszt magazynowania = 0,10z³. By móc policzyæ koszt jednostkowy, musimy znaæ zapotrzebowania (patrz tab. 5). Zapotrzebowanie netto pierwszego dnia = 130. SprawdŸmy jak du o dziennych zapotrzebowañ nale y zsumowaæ, wyliczaj¹c koszt jednostkowy: Dzieñ 1: ( *130)/130 = 1,54; Dzieñ 2: ( * ,1*400)/(530) = 0,45; Dzieñ 3: ( * ,1* ,2*0)/( ) = 0,45; Dzieñ 4: ( * ,1* ,2*0 + 0,3*200)/( ) = 0,41; Dzieñ 5: ( * ,1* ,2*0 + 0,3* ,4*160)/( ) = 0,40. Po uwzglêdnieniu zapotrzebowania z dnia pi¹tego koszt jednostkowy nadal maleje z 0,41 na 0,40, czyli propozycja zamówienia pokryje zapotrzebowanie z dni 1, 2, 3, 4 i 5 (patrz tab. 5) po koszcie jednostkowym 0,40. Widaæ jednak, e jeœli dnia 6 wyst¹pi³oby zapotrzebowanie, koszt jednostkowy by³by ju wiêkszy.

13 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1419 Ko³ki drewniane kod formowania partii F podobnie jak dla kodu formowania partii E okreœliliœmy w danych planistycznych zdefiniowaliœmy nastêpuj¹ce dane: Koszt rozpoczêcia zamówienia = 7,5 z³, Koszt standardowy pozycji = 0,55 z³ oraz Koszt mag. W % = 20. Z tych danych wynika, e Dzienny koszt magazynowania = 0,05 z³, a Optymalny iloraz = 150. By móc policzyæ koszt jednostkowy musimy znaæ zapotrzebowania (patrz tab. 6). Zapotrzebowanie netto pierwszego dnia = 510. SprawdŸmy jak du o dziennych zapotrzebowañ nale y zsumowaæ mno ¹c liczbê jednostek magazynowej pozycji przez czas magazynowania: Dzieñ 1: 0*510 = 510, = 360; Dzieñ 2: 1: 0* ,05*800 = 40, = 110; Dzieñ 3: 0* ,05* ,1*0 = 40, = 110; Dzieñ 4: 0* ,05* ,1*0 + 0,15*400= 100, = 50; Dzieñ 5: 0* ,05* ,1*0 + 0,15* ,2*320= 164, = 14. Zatem najmniejsza ró nica pomiêdzy kosztem rozpoczêcia zamówienia i kosztem magazynowania wystêpuje, jeœli propozycja zapotrzebowania pokryje zapotrzebowanie ze wszystkich 5 dni (patrz tab. 6). Tabela 5 Spodziewane wyniki MRP dla pozycji: Wkrêty Okres Zapotrzebowanie brutto [szt.] Dostêpne pozycje [szt.] Planowane przyjêcia [szt.] Zapotrzebowanie netto [szt.] Propozycja zamówienia MRP [szt.] Tabela 6 Spodziewane wyniki MRP dla pozycji: Ko³ki drewniane Okres Zapotrzebowanie brutto [szt.] Dostêpne pozycje [szt.] Planowane przyjêcia [szt.] Zapotrzebowanie netto [szt.] Propoz. zamówienia MRP [szt.] Rysunki 5 i 6 przedstawiaj¹ wyniki uzyskane, przy powy szych danych wejœciowych, po uruchomieniu algorytmu MRP w systemie. Rysunek 5 przedstawia zapotrzebowania na zlecenia produkcyjne, rysunek 6 przedstawia zapotrzebowania zakupu. Otrzymaliœmy dok³adnie takie same propozycje jak po obliczeniach rêcznych.

14 1420 Katarzyna Grobler Rys. 5. Wyniki algorytmu MRP w systemie IFS Applications zapotrzebowania produkcji Rys. 6. Wyniki algorytmu MRP w systemie IFS Applications zapotrzebowania zakupu 3.2. Dzia³anie CRP Aby w systemie móc obliczyæ obci¹ enia produkcyjne, nale y wczeœniej okreœliæ obszar produkcyjny oraz marszruty. Strukturê produkcyjn¹ zdefiniowan¹ w celu wyprodukowania Pó³ki œciennej ma³ej przedstawia rysunek 7. Marszruta to podstawowa technologia wykonania produktu, która sk³ada siê z dzia³añ dotycz¹cych maszyn i robocizn u ywanych podczas wytwarzania pozycji. Tabela 7 opisuje operacje zdefiniowane dla marszrut w okreœlonych gniazdach produkcyjnych.

15 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1421 Rys. 7. Struktura produkcyjna firmy w IFS Applications Tabela 7 Operacje marszrut Po uruchomieniu kalkulacji CRP wyniki mo na obejrzeæ na wykresach obci¹ eñ wed³ug gniazd produkcyjnych, linii produkcyjnych lub wydzia³ów produkcyjnych. Przyk³adowy rysunek 8 obrazuje obci¹ enie gniazda produkcyjnego: pi³y zleceniami produkcyjnymi omawianymi w poprzednim rozdziale. Linia pozioma znajduj¹ca siê w górnej czêœci wykresu oznacza teoretyczn¹ zdolnoœæ gniazda produkcyjnego. Z wykresu wynika, e 14.05, oraz gniazdo bêdzie nadmiernie obci¹ one. CRP bierze pod uwagê nastêpuj¹ce rodzaje obci¹ eñ: Remonty, Nieaktywne zlecenia DOP (dynamiczna obs³uga zleceñ prod.), Zapotrzebowania produk- Marszruty Panel boczny Nr Gniazda 1 Ciêcie p³yt G Nanoszenie okleiny Wycinanie otworów Frezowanie otworów G2 G4 G3 Ty³ Ciêcie p³yt Nr Gniazda Panel Tylni Nr Gniazda Pó³ka œcienna Nr Gniazda G1 Ciêcie p³yt G1 Monta G4 Nanoszenie okleiny Frezowanie otworów G2 G3

16 1422 Katarzyna Grobler cyjne, Zaplanowane oraz Aktywowane zlecenia produkcyjne. W naszym przypadku obci¹- enia dotycz¹ zaplanowanych (kolor ó³ty) oraz aktywowanych (kolor czerwony) zleceñ produkcyjnych. Rys. 8. Struktura produkcyjna firmy w IFS Applications Przedstawienie wyników za pomoc¹ barwnego wykresu s³upkowego jest bardzo czytelne i dziêki temu u³atwia analizê. Ró ne kolory przypisane do Ÿród³a i wielkoœci obci¹ eñ u³atwiaj¹ wybór odpowiednich dzia³añ prewencyjnych. 4. Wnioski Przedstawione dzia³anie dwóch algorytmów: Planowania Potrzeb Materia³owych i Planowanie Zdolnoœci Produkcyjnych, zaimplementowanych w systemie, pokazuje jak wa n¹ rolê pe³ni¹ te algorytmy w zarz¹dzaniu produkcj¹ oraz jakim u³atwieniem dla pracy firmy jest wdro enie systemu informatycznego. atwy dostêp i przejrzysty sposób wyœwietlania wyników u³atwia analizy problemów i dobór odpowiednich dzia³añ. Algorytm MRP jest doœæ skomplikowany w dzia³aniu. Wa n¹ rolê w optymalnym jego dzia³aniu jest odpowiedni dobór formowania partii, który opiera siê na doœwiadczeniu i analizie b³êdów. Harmonogramowanie zapasów magazynowych na podstawie propozycji zamówieñ MRP przy z³ym doborze kodów nie zoptymalizuje iloœci pozycji w magazynie

17 Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1423 ani nie obni y kosztów zwi¹zanych z produkcj¹. Kolejnym wa nym aspektem jest odpowiednio czêste wykonywanie MRP. Algorytm wykonuje obliczenia na kopiach danych, wiêc po pewnym czasie wyniki staj¹ siê nie aktualne np planowane przyjêcia, które ju zosta³y uwzglêdnione do u ycia w procesie produkcyjnym mog¹ zostaæ wycofane przy kontroli jakoœci. Algorytm CRP jest mniej skomplikowany w dzia³aniu. Pozwala w ³atwy sposób analizowaæ przeci¹ enia wydzia³ów, linii i gniazd produkcyjnych. Dziêki tej analizie mo na w ³atwy sposób obci¹ enia przenieœæ do zastêpczych linii czy te gniazd produkcyjnych. Podsumowuj¹c, systemy informatyczne s¹ niezbêdne w du ych przedsiêbiorstwach produkcyjnych. Pozwalaj¹ na podgl¹d punktów krytycznych procesu produkcyjnego. Zdecydowanie u³atwiaj¹ pracê co przek³ada siê na zmniejszenie kosztów, optymalizacjê stanów magazynowych czy te optymalizacjê wykorzystania zdolnoœci maszyn produkcyjnych. Literatura [1] Dudek-Dyduch E., Systemy informatyczne zarz¹dzania produkcj¹. POLDEX, Kraków, [2] Jagodziñski M., IFS Applications 2002 wprowadzenie. WSIiZ, Bielsko Bia³a, [3] Materia³y dydaktyczne udostêpnione przez firmê IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. [4] Pliki pomocy systemu IFS Applications 7.5. [5]

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania GABRIELA MAZUR ZYGMUNT MAZUR MAREK DUDEK Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania 1. Wprowadzenie Badania struktury kosztów logistycznych w wielu krajach wykaza³y, e podstawowym ich

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS XPRIMER.APS Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40 Spis treœci Wprowadzenie........................... 11 1. Istota rachunkowoœci zarz¹dczej................... 13 1.1. Rachunkowoœæ jako system informacyjny................ 13 1.2. Rachunkowoœæ finansowa

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie 1 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków] 1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta: 1)

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Zygmunt Mazur Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Uwagi wstępne Logistyka obejmuje projektowanie struktury przep³ywu w procesie wytwarzania. Projektowanie dotyczy ustalania liczby, kszta³tu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016 MANIFEST 2015.4.1 06.04.2016 Uwagi ogólne: W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do wersji 2015.4.1. W zależności od systemu operacyjnego należy doinstalować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Organizacja produkcji

Organizacja produkcji Formy organizacji Organizacja Stacjonarna forma organizacji Niepotokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji Gniazdowa forma organizacji Formy organizacji W zaleŝności od okoliczności to... zadanie

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP HORIZON 2020 SME INSTRUMENT Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP Wspierane będą nowatorskie przedsięwzięcia realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale rynkowym. Pomysł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/08423/14/02/14 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 14-02-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Marcin Migdalski PKO Leasing

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica II. Tytuł realizowanego Projektu.

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dnia 16.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo