Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r."

Transkrypt

1 Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r.

2

3 SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa 7 5. Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność osób przetwarzających dane osobowe Prawa i obowiązki użytkowników Obowiązki Administratora Danych Osobowych Prawa i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Obowiązki ASI 8 6. Zasady przetwarzania danych osobowych przez ADO Wykaz budynków, pomieszczeń tworzących obszar gdzie przetwarzane są dane osobowe Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do ich przetwarzania Opis struktury zbioru danych Sposób przepływu danych pomiędzy systemami Określenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poufność, integralność i rozliczalność przetwarzania danych osobowych Udostępnianie danych osobowych Postanowienia końcowe Załączniki 17 3 S t r o n a

4 1. Terminologia i skróty Poniżej przedstawiono specyficzne pojęcia, definicje i skróty przywołane w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym: Adekwatność danych przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym ze względu na cel zbierania danych. Administrator Danych Osobowych (ADO) Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka ul. Siedleckiego 13, Białystok. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) osoba formalnie powołana przez ADO, nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych i odpowiadająca za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych m.in. w systemie informatycznym, jednocześnie sprawuje nadzór i koordynuje prace w zakresie eksploatacji, monitorowania i praw dostępu do zasobów informatycznych gromadzonych i przetwarzanych w sieci informatycznej. Administrator Systemu Informatycznego (ASI) osoba lub firma sprawująca nadzór i koordynująca prace w zakresie eksploatacji, monitorowania i praw dostępu do zasobów informatycznych gromadzonych i przetwarzanych w sieci informatycznej. Anonimizacji danych osobowych pozbawienie danych osobowych cech pozwalających na identyfikacje osób fizycznych, których anonimizowane dane dotyczą. Aplikacja konkretny program komputerowy, który realizuje konkretne zestawy funkcji, czynności. Bezpieczeństwo informacji to zapewnienie poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych. Celowość określenie celu przetwarzania danych osobowych i przetwarzanie ich zgodnie z wyznaczonym celem. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dostępność gwarancja dostępu do danych osobowych tylko przez osoby upoważnione. GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Hasło dostępu ciąg znaków, unikalnych dla każdego użytkownika eksploatującego sprzęt komputerowy oraz korzystającego z zasobów informatycznych przetwarzanych i gromadzonych na serwerze lub w programie sieci informatycznej. Zawiera minimum 8 znaków zawierających duże i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Incydent to każde zdarzenie lub seria zdarzeń, które nie jest częścią normalnego działania systemu i które mogą zakłócić działania biznesowe lub grozić bezpieczeństwu przetwarzania danych. Instrukcja Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Integralność to właściwość zapewniająca, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany (przez osoby nieupoważnione). Login (identyfikator) - ciąg znaków alfanumerycznych, unikalnych dla każdego użytkownika korzystającego z zasobów informatycznych przetwarzanych i gromadzonych na serwerze lub w programie sieci informatycznej. 4 S t r o n a

5 Osoba upoważniona osoba posiadająca upoważnienie wydane przez administratora danych osobowych (lub osobę uprawnioną przez niego) i dopuszczona jako Użytkownik do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym danej komórki organizacyjnej w zakresie wskazanym w upoważnieniu (listę osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych posiada ABI). Poufność to właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom. Przetwarzanie danych osobowych jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, zwłaszcza wykonywane w systemie informatycznym. Rozliczalność to właściwość zapewniająca, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu, konkretnemu podmiotowi. Rozporządzenie rozumie się przez to Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz. U.2004 nr 100 poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Sieć informatyczna struktura składająca się z serwerów, stacji roboczych, osprzętu sieciowego połączonych ze sobą za pomocą mediów transmisji w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. Sklep sklep internetowy Stacja robocza stacjonarny lub przenośny komputer wchodzący w skład systemu informatycznego umożliwiający Użytkownikom systemu dostęp do danych osobowych znajdujących się w systemie. Ustawa rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uwierzytelnianie to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu, Usuwanie danych osobowych niszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. Użytkownik - osoba obsługująca stanowisko komputerowe w zakresie udzielonych uprawnień. Zbiór danych osobowych posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Zniszczenie trwałe, fizyczne uszkodzenie nośników danych w stopniu uniemożliwiającym ich późniejsze odtworzenie przez osoby niepowołane przy zastosowaniu powszechnie dostępnych metod. 2. Wstęp Prawo ochrony danych osobowych uregulowane jest w: - art. 47 i 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, - ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.), - rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024). 5 S t r o n a

6 Jeżeli przepisy innych ustaw przewidują dalej idącą ochronę danych osobowych niż ustawa o ochronie danych osobowych, stosuje się przepisy tych ustaw. Polityka jest zintegrowanym zbiorem ogólnych zasad, procedur, praw wewnętrznych i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony, użytkowania i przechowywania danych osobowych gromadzonych przez ADO w postaci elektronicznej oraz w dokumentach w wersji papierowej. Uszczegółowieniem niniejszej Polityki Bezpieczeństwa jest Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka, która zawiera wytyczne dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemów informatycznych. Opisane procedury, zastosowane w nich standardy, reguły oraz zasady, powinny ulegać zmianom wraz ze zmianami struktur organizacyjnych i technologii informatycznych. Polityka Bezpieczeństwa obowiązująca w AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka, ma charakter obligatoryjny - dotyczy wszystkich osób, które przetwarzają dane osobowe tj. pracowników, konsultantów, stażystów i innych osób mających dostęp do danych osobowych. Opisane reguły i zasady określają dopuszczalne zachowania wszystkich osób przetwarzających dane osobowe. Dokument zwraca uwagę na konsekwencje, jakie mogą ponosić osoby przekraczające przyznane im uprawnienia lub działające niezgodnie z niniejszą Polityką oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, bądź naruszające zapisy ustawy o ochronie danych osobowych. ADO realizując niniejszą Politykę Bezpieczeństwa, dokłada najwyższej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były: - przetwarzane zgodnie z prawem, - zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, - merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, - przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane. 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa Niniejsza Polityka została opracowana dla stworzenia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa zbioru danych osobowych zgodnie z wymogami rozporządzenia, rozumianego jako zapewnienie poufności, integralności i dostępności zasobów oraz zapewnienia rozliczalności podejmowanych działań. Celem opracowania i wdrożenia niniejszej Polityki jest: - maksymalne ograniczenie ryzyka związanego z nieuprawnionym przetwarzaniem lub utratą danych osobowych, - zagwarantowanie pełnej ochrony danych osobowych posiadanych przez ADO zbiorów bez względu na formę w jakiej zbiór jest przetwarzany, - opracowanie zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych, - wdrożenie reguł, praw i procedur zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarządzania danymi osobowymi będącymi w posiadaniu ADO. Cele wyznaczone w Polityce Bezpieczeństwa, realizowane są poprzez: - stałe doskonalenie oraz rozwijanie organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, - podejmowanie wszelkich działań niezbędnych dla ochrony praw jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, 6 S t r o n a

7 - staranny dobór, ocenę i kwalifikację dostawców usług, - stosowanie odpowiednich urządzeń i oprogramowania wykorzystywanych do przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych. Ze względu na zmieniający się charakter zagrożeń, a także pojawianie się nowych, dotąd niespotykanych, ADO traktuje zabezpieczenie danych osobowych nie jako stan a proces, wymagający ciągłego doskonalenia, modyfikowania i dostosowywania rozwiązań technicznych i organizacyjnych do możliwości pojawiania się nowych kategorii niebezpieczeństw i zagrożeń. Wszelkiego rodzaju działania marketingowe na posiadanych zbiorach ADO będzie prowadził z zachowaniem praw i wolności osoby, której dane dotyczą zgodnie z wymaganiami ustawy. 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa Polityka Bezpieczeństwa odnosi się do wszystkich danych osobowych przetwarzanych: - w sposób tradycyjny, w szczególności w kartotekach, rejestrach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych, - w systemach informatycznych. Ochronie podlegają wszystkie dane osobowe przetwarzane przez ADO również te, które powierza do przetwarzania innym podmiotom. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych, wyznaczono obszary mające istotny wpływ na bezpieczeństwo zasobów ADO, są to: - bezpieczeństwo systemów i sieci informatycznych, - bezpieczeństwo danych osobowych gromadzonych w wersji papierowej, - bezpieczeństwo zarządzania dostępem do informacji, - bezpieczeństwo fizyczne pomieszczeń, gdzie przetwarzane są dane osobowe. 5. Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność osób przetwarzających dane osobowe 5.1 Prawa i obowiązki użytkowników Każdy użytkownik zobowiązany jest do utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa w zakresie swoich obowiązków i uprawnień. Każdy użytkownik składa oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 niniejszej Polityki, w którym potwierdza zapoznanie się z ustawą, Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia ochrony przetwarzanych przez niego danych osobowych. Oświadczenie to przechowywane jest przez ABI w segregatorze przez okres 5 lat licząc od daty zakończenia współpracy z użytkownikiem (np. od daty rozwiązania umowy o pracę). Każdy użytkownik, w trakcie jak i po ustaniu zatrudnienia w AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka, ma obowiązek ochrony wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania systemów lub urządzeń służących do przetwarzania danych osobowych oraz sposobów zabezpieczania danych. Niedozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w sposób inny niż opisany w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa lub Instrukcji. Pracownicy uprawnieni są do występowania z wnioskiem do bezpośredniego przełożonego o nadanie lub zmianę zakresu uprawnień do przetwarzania danych osobowych. 7 S t r o n a

8 Użytkownicy zobowiązani są wskazywać konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonalności systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w celu poprawy bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Wobec osób, które nie stosują się do zapisów niniejszej Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji oraz ustawy o ochronie danych osobowych, ADO może wyciągnąć konsekwencje przewidziane w Kodeksie Pracy i innych aktach prawnych w zależności od rodzaju skutków naruszeń. 5.2 Obowiązki Administratora Danych Osobowych Do obowiązków ADO m.in. należy: - Zapewnienie środków organizacyjnych i technicznych zapewniających zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieupoważnionych - Nadawanie/zmiana/odbieranie zakresu uprawnień użytkowników do przetwarzania danych osobowych. - Wystawianie upoważnień do przetwarzania danych osobowych. - Weryfikacja zakresu przetwarzanych danych pod kątem adekwatności (dotyczy wszystkich zbiorów). - Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych (zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych). 5.3 Prawa i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Do obowiązków ABI m.in. należy: - Przechowywanie imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. - Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych. - Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych. - Nadzorowanie treści podpisanych umów powierzenia (w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych), w przypadku przekazywania danych osobowych podmiotom realizującym zlecenia ADO. - Nadzór nad przestrzeganiem przez użytkowników zapisów Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym i niniejszej Polityki. - Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe. - Nadzór nad prawidłowością archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe oraz zapewnienie nadzoru nad właściwym usuwaniem bądź niszczeniem dokumentów z danymi osobowymi. - Poinformowanie organów uprawnionych do ścigania przestępstw w przypadku celowego naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. - Polecenia ABI w zakresie ochrony informacji i bezpieczeństwa systemu informatycznego muszą być bezwzględnie wykonywane przez wszystkich pracowników i Użytkowników systemu. 5.4 Obowiązki ASI Do obowiązków ASI m.in. należy: - Nadanie, zmiana i blokowanie uprawnień danemu Użytkownikowi do zasobów informatycznych zgodnie z wnioskiem ABI. - Właściwa konfiguracja systemu informatycznego zapewniająca jego bezpieczeństwo i 8 S t r o n a

9 ograniczenie dostępu do danych osobowych przez osoby nieupoważnione. - Monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych. - Nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, które zawierają dane osobowe. - Okresowe wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych oraz nadzór nad ich zabezpieczeniem zgodnie z procedurami ustalonymi w Instrukcji. - Podejmowanie działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia np. pojawienie się wirusa w systemie. Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu incydentu, który spowodował zagrożenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych ASI zobligowany jest do: o Fizycznego odłączenia urządzeń, które umożliwiają nieautoryzowany dostęp do zbioru danych osobowych. o Wylogowania użytkownika, który zgłosił podejrzenie lub naruszenie integralności zbioru danych osobowych. o Podjęcia działań uniemożliwiających dalsze nielegalne przetwarzanie danych osobowych (np. zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, całkowite odłączenie stacji roboczej od zbioru danych osobowych). o Usunięcia skutków incydentu. o Przywrócenie normalnego działania systemu (np. odtworzenie bazy danych z ostatniej kopii). o Zrestartowania hasła użytkownika, który zgłosił naruszenie systemu informatycznego. o Poinformowania o incydencie ABI, w tym sporządzenia notatki dotyczącej opisu, przyczyn i znanych skutków incydentu. o Wyjaśnienia przyczyn wystąpienia incydentu i podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia ponownego incydentu w przyszłości (np. szkolenie pracowników, analiza wdrożonych środków bezpieczeństwa pod kątem ich skuteczności, ustalenie źródła wirusa i zwiększenie zabezpieczeń). o Wydania decyzji na ponowne rozpoczęcie przetwarzania danych osobowych. o Przedstawienia ABI propozycji poprawy bezpieczeństwa. o W przypadku, gdy incydent wywołany był świadomie przez pracownika zebrania dowodów. - Okresowa analiza przyczyn i skutków sytuacji, które naruszyły bezpieczeństwo danych oraz informowanie ABI o wynikach tej analizy. - Zabezpieczenie komputerów przenośnych poprzez: o Ustawienia automatycznego wymuszania zmiany haseł co 30 dni. o Ustawienie wymogu dotyczącego haseł zgodnie z wytycznymi ustawy o ochronie danych osobowych (odpowiednia ilość i rodzaj znaków). o Instalację oprogramowania antywirusowego. o Stosowanie środków ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych na komputerach przenośnych. - Ograniczenie możliwości instalowania oprogramowania na stacjach roboczych przez osoby nieupoważnione. 9 S t r o n a

10 6. Zasady przetwarzania danych osobowych przez ADO 6.1 Wykaz budynków, pomieszczeń tworzących obszar gdzie przetwarzane są dane osobowe Dane osobowe przetwarzane są w lokalizacjach wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej Polityki. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w pomieszczeniach ogólnodostępnych należy wydzielić część pomieszczenia, w której przetwarzane są dane osobowe (np. montaż barierek, lad, odpowiednie ustawienie mebli biurowych uniemożliwiające dostęp do danych przez osoby postronne). Ze względu na charakter prowadzonej działalności ADO w wybranych sytuacjach dopuszcza możliwość przetwarzania przez użytkowników danych przy użyciu urządzeń przenośnych (laptop, tablet itp.). Ze względu na charakter usług prowadzonych przez ADO tj. sklep internetowy, osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych mają dostęp do panelu administracyjnego konkretnego sklepu z każdego urządzenia podłączonego do sieci Internet po wpisaniu odpowiedniego adresu strony internetowej i podaniu loginu i hasła. Szczegółowe procedury zarządzania takimi uprawnieniami zostały ujęte w Instrukcji. 6.2 Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do ich przetwarzania Aktualny wykaz został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszej Polityki. Obsługa sklepu internetowego została powierzona firmie zewnętrznej odpowiedzialnej za zarządzanie infrastrukturą informatyczną sklepu. Dane osobowe zlokalizowane są na serwerze, który został umieszczony w oddzielnym, zamykanym pomieszczeniu (pomieszczenie zamykane jest po zakończeniu pracy). 6.3 Opis struktury zbioru danych Opis struktury zbiorów ujęty został w załączniku nr 2 do niniejszej Polityki. 6.4 Sposób przepływu danych pomiędzy systemami 10 S t r o n a

11 Klient sklepu internetowego dokonuje rejestracji w sklepie podając swoje imię i nazwisko, adres dostarczenia przesyłki, opcjonalnie numer telefonu i adres . Jego konto chronione jest wybranym przez niego, indywidualnym hasłem. Po złożeniu zamówienia administrator panelu sklepu internetowego wprowadza ręcznie dane klienta i szczegóły jego zamówienia do systemu Comarch CDN XL (system klasy ERP stosowany we wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem). Po wyrażeniu przez klienta zgody, jego adres mailowy zostaje dodany do listy subskrybentów newslettera w panelu i Dane osobowe dotyczące pracowników przetwarzane są przez firmę zewnętrzną prowadzącą księgowość Spółki na zlecenie ADO, stosowna umowa powierzenia została zawarta. 6.5 Określenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poufność, integralność i rozliczalność przetwarzania danych osobowych Analiza potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych - Połączenie systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe z ogólnodostępną siecią Internet oprogramowanie szpiegujące czy monitorujące pracę komputera (wirusy komputerowe, konie trojańskie, rootkity, keylogger, Phishing itp.). - Zamierzone działania ludzkie mające na celu nieautoryzowane przetwarzanie danych osobowych: o ujawnienie hasła i loginu, o podszycie się pod użytkownika, o użycie złośliwego oprogramowania, o włamanie do systemu, o kradzież danych, o uszkodzenie zabezpieczeń fizycznych np. włamanie, - Działania użytkownika, które w sposób przypadkowy mogą doprowadzić do nieautoryzowanego przetwarzania danych osobowych (m.in. błędy ludzkie): o udostępnianie stanowisk pracy osobom nieuprawnionym, o niewłaściwa konstrukcja haseł, o nieautoryzowane kopiowanie danych osobowych, o utrata nośnika zawierającego dane osobowe, o nieodpowiednie niszczenie nośników informacji (np. kartka papieru, dysk), o pozostawienie nośników zewnętrznych w komputerze np. pendrive, o używanie nośników danych udostępnionych przez osoby postronne, o samowolne instalowanie przez użytkowników oprogramowania nieznanego pochodzenia, o niewłaściwe ustawienie monitora komputerowego, umożliwiające osobom nieupoważnionym wgląd w przetwarzane dane osobowe, o pozostawienie dokumentów w ogólnodostępnych miejscach np. w drukarce, w kserokopiarce, o pozostawienie kluczy w drzwiach do pomieszczeń stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych lub w szafkach, gdzie znajdują się dane osobowe. - Inne czynniki techniczne m.in.: o stosowanie bezprzewodowych kanałów komunikacyjnych np. WiFi, 11 S t r o n a

12 o korzystanie z punktów typu HotSpot (np. fałszywe HotSpoty), o wahania napięcia, - Zdarzenia losowe m.in: o pożar, o włamanie, o powódź, o zalanie, o kradzież, o awaria oprogramowania, Do przypadków naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego można m.in. zaliczyć: - brak możliwości uruchomienia przez Użytkownika aplikacji pozwalającej na dostęp do danych osobowych, - ograniczone, w stosunku do normalnej sytuacji, uprawnienia Użytkownika w aplikacji (na przykład brak możliwości wykonania pewnych operacji normalnie dostępnych Użytkownikowi) lub uprawnienia poszerzone w stosunku do normalnej sytuacji, - znaczne spowolnienie działania systemu informatycznego, - brak możliwości fizycznego dostępu do danych (np. kradzież sprzętu komputerowego, zagubienie klucza do pomieszczeń), - zidentyfikowanie w systemie wirusa lub innego programu, mogącego uszkodzić, skasować bądź skopiować dane osobowe, - stwierdzenie próby bądź podejrzenie nieautoryzowanego przetwarzania danych osobowych (np. zmieniona zawartość zbioru, zmiana kolejności ułożenia dokumentów, otwarte drzwi, nieautoryzowane zniszczenie zawartości zbioru ), - naruszenie technicznego stanu urządzeń, - naruszenie zawartości zbioru danych osobowych, - nieskuteczne zniszczenie nośników zawierających dane osobowe (np. nieprawidłowe zniszczenie dokumentu w wersji papierowej, nieprawidłowe usunięcie danych z nośnika np. pendrive) - naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego np. przechwycenie danych przez program szpiegowski, - odtajnienie hasła, - zmiany w funkcjonalności aplikacji, - obniżenie jakości/prędkości transmisji danych w sieci telekomunikacyjnej, - niewykonanie kopii zapasowej, - brak możliwości odtworzenia danych z kopii, - powtarzające się zaniki zasilania, - wykorzystywanie przetwarzanych danych osobowych niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, - nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pomieszczeń gdzie przetwarzane są dane osobowe np. dopuszczenie osoby nieupoważnionej do wglądu w dane osobowe, niewylogowanie się przez użytkownika z systemu w sytuacji opuszczania stanowiska pracy, - wystąpienie sytuacji kryzysowej np. pożar, - użytkowanie stacji roboczej przez osobę nie będącą użytkownikiem systemu, 12 S t r o n a

13 - usuwanie, dodawanie lub modyfikowania bez wiedzy i zgody użytkownika jego dokumentów (rekordów), - przechowywanie kopii awaryjnych w tych samych pomieszczeniach, w których przechowywane są zbiory danych osobowych eksploatowane na bieżąco Zastosowane środki techniczne - Dostęp do danych osobowych ograniczony jest autoryzacją użytkownika poprzez wpisanie loginu i hasła. - Każdemu użytkownikowi uprawnionemu do przetwarzania danych osobowych, przydzielono indywidualny login i hasło. Hasło jest znane tylko przez użytkownika co pozwala na zachowanie zasady niezaprzeczalności zdarzeń. Wymogi dotyczące haseł zostały zawarte Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. - Od chwili otrzymania loginu użytkownik odpowiedzialny jest za wszystkie czynności, które zostały wykonane przy jego użyciu. - Pracownicy, bez zezwolenia ADO, nie mogą wynosić poza pomieszczenia stanowiące obszar przetwarzania danych osobowych dokumentów lub elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe lub kopii tych danych (nie dotyczy przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych), - W przypadku wynoszenia kopii danych poza obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, ASI zobowiązany jest do ich zabezpieczenia poprzez zaszyfrowanie. - Na serwerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe z automatyczną aktualizacją. - System informatyczny, w którym przetwarzane są dane osobowe, ma wbudowany mechanizm definiowania poziomów dostępu i kontroli dostępów do poszczególnych obszarów informacji. Dostęp do systemu jest indywidualnie zdefiniowany dla każdego użytkownika, który ma dostęp do określonych zasobów niezbędnych do wykonania obowiązków służbowych zgodnie z dyspozycją wydaną przez ABI. - Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym z wyjątkiem systemów służących do przetwarzania danych osobowych ograniczonych wyłącznie do edycji tekstu w celu udostępnienia go na piśmie system ten zapewnia odnotowanie: o daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu, o loginu użytkownika, który dane wprowadził, o źródła danych w przypadku, gdy dane pozyskiwane są nie od osoby, której one dotyczą, o informacji o odbiorcach danych, o ile dane są przekazywane (data i zakres udostępnienia), o informacji o braku zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. - W celu ochrony zbioru danych osobowych przed utratą lub celowym zniszczeniem, wszystkie bazy zawierające dane osobowe są kopiowane zgodnie z procedurami opisanymi w Instrukcji. - Stacje robocze użytkowników zostały wyposażone w system operacyjny oraz pakiet biurowy z automatyczną aktualizacją. Stosuje się aktywną ochronę antywirusową w czasie rzeczywistym na każdym komputerze podłączonym do sieci. Oprogramowanie zostało tak skonfigurowane, że aktualizacje baz wirusów pobierane są automatycznie, a żaden z użytkowników nie ma możliwości wyłączenia programu antywirusowego. - Aktualizacji oprogramowania specjalistycznego dokonuje na bieżąco ASI lub inna osoba 13 S t r o n a

14 wyznaczona przez niego. - Dokładne testowanie modyfikacji oprogramowania przed wdrożeniem go do użytku zarówno pod kątem poprawności działania jak i podatności na ataki z zewnątrz Zastosowane środki organizacyjne - Do przetwarzania danych osobowych może zostać dopuszczona osoba, która otrzymała od Administratora Danych Osobowych Upoważnienie do Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Polityki. - Warunkiem udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych jest zaznajomienie użytkownika przetwarzającego dane osobowe z: o wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, o niniejszą Polityką Bezpieczeństwa, o Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym w AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka, o ewentualnymi innymi dokumentami i procedurami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych obowiązującymi w AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka - ABI prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Polityki - Wszystkie zainstalowane programy na stacjach roboczych pochodzą z legalnego źródła, ASI posiada wszystkie dokumenty potwierdzające legalność używanego oprogramowania. - ADO wyznaczył ABI nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka - ABI wdrożył niniejszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych. - Usystematyzowano sposób zarządzania uprawnieniami użytkowników w systemie informatycznym dla wszystkich użytkowników, określono zakresy dostępu do systemu informatycznego. - Monitory użytkowników zostały ustawione w taki sposób, że osoby postronne nie mają możliwości wglądu w treść wyświetlaną na ekranie. - Na komputerach, na których przetwarzane są dane osobowe zainstalowano automatyczne wygaszacze ekranu blokujące po 10 minutach bezczynności dostęp do stacji roboczej. - Każdy użytkownik w sytuacji opuszczenia stanowiska pracy zobligowany jest do zablokowania stacji roboczej przed osobami postronnymi. - Zarządzanie dostępem do obiektów i pomieszczeń opisane zostało w załączniku nr 2 do niniejszej Polityki Polityce kluczy. - Osoby nieupoważnione, znajdujące się w pomieszczeniach, gdzie przetwarza się dane osobowe, mogą przebywać tylko w obecności osoby posiadającej upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, - Pracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe w formie papierowej zobowiązani są do zabezpieczenia ich przed osobami niemającymi upoważnienia do przetwarzania danych poprzez odpowiednie ich przechowywanie i/lub niszczenie. 14 S t r o n a

15 - Niepotrzebne w danym momencie dokumenty papierowe i nośniki elektroniczne, należy bezwzględnie chować w zamykanych szafach. Pod żadnym pozorem dokumenty i nośniki nie powinny pozostać niezabezpieczone po zakończeniu pracy. Wszystkie niepotrzebne dokumenty niszczone są automatycznie przy użyciu niszczarki. Niedopuszczalne jest pozostawianie wydruków w miejscu ogólnodostępnym, wydruki zawierające dane osobowe po zakończeniu pracy należy chować do zamykanej szafy lub szuflady zasada czystego biurka. - Do momentu zniszczenia dokumenty należy przechowywać w miejscu, do którego osoby postronne nie mają dostępu. Osoby przetwarzające dane osobowe mają obowiązek stosowania oddanych im do dyspozycji narzędzi i technik niszczenia zbędnych danych osobowych i/lub ich zbiorów (np. niszczarka). - W przypadku naprawy sprzętu komputerowego zawierającego dane osobowe dane te są wcześniej usuwane. W przypadku braku możliwości usunięcia danych naprawa odbywa się pod nadzorem osoby upoważnionej przez ADO. - ADO przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 31 ustawy. Z wszystkimi podmiotami, którym powierzone zostanie przetwarzanie danych osobowych, ADO zawarte zostały umowy powierzenia, w których określono zakres przetwarzanych danych osobowych, cel przetwarzania danych osobowych oraz wymagane zabezpieczenia zbioru danych osobowych przez podmiot zależny. - Wszelkie dokumenty pracownicze np. zaświadczenia o wysokości zarobków przekazywane są osobom w formie zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych (np. koperta). - Pracownicy działu kadr nie udzielają telefonicznie żadnych informacji dotyczących pracowników. - Dane archiwalne przechowywane są w zamkniętych szafach w siedzibie ADO. ADO wyznaczył osobę odpowiedzialną za archiwum, która na żądanie pracowników uprawniona jest do wydawania dokumentacji archiwalnej. Osoba na żądanie pracownika upoważniona jest do wydania kserokopii dokumentu archiwalnego. Od momentu wydania kserokopii osoba, która o nią wnioskowała jest odpowiedzialna za dokument do chwili jego zniszczenia. - W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość wydania oryginału dokumentu. W takiej sytuacji osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do dokonania stosownego wpisu w Zeszycie pobrań/zdań dokumentów z archiwum. Użytkownik pobiera dokument z obowiązkiem niezwłocznego jego zwrotu. - Obowiązkiem każdego użytkownika jest ochrona przed zniszczeniem, utratą lub nieautoryzowaną modyfikacją danych osobowych zgromadzonych na dowolnym nośniku np. dysk twardy komputera, pendrive, dysk zewnętrzny czy kartka papieru. - Szczegółowe zabezpieczenia pomieszczeń zostały opisane w pkt. 6.1 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Wykaz budynków, pomieszczeń tworzących obszar gdzie przetwarzane są dane osobowe Zasady przetwarzania danych osobowych przy użyciu komputerów przenośnych Użytkownicy przetwarzający dane osobowe na komputerach przenośnych zobligowani są do: - Stosowanie środków ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych zlokalizowanych na dyskach komputerów przenośnych. - Zwrócenia szczególnej ostrożności podczas transportu, przechowywania i użytkowania 15 S t r o n a

16 komputera przenośnego. - Stosowania bezwzględnego zakazu pozostawiania komputera przenośnego w samochodzie, przechowalni bagażu itp. - Korzystania z komputera przenośnego tak, aby zminimalizować ryzyko wglądu w wyświetlane na monitorze dane przez osoby nieupoważnione. - Bezwzględnego zakazu udostępniania komputera zawierającego dane osobowe osobom nieupoważnionym. - Aktualizacji oprogramowania antywirusowego zainstalowanego na komputerze. - Niezwłocznego poinformowania ABI o ewentualnej kradzieży lub zagubieniu komputera przenośnego. - W przypadku korzystania ze stacji roboczych czasowo odłączanych od wewnętrznej sieci np. notebook, użytkownik zobowiązany jest aktualizowania baz wirusów. - Ograniczenia osobom postronnym możliwości wglądu w treść wyświetlaną na ekranie komputera w przypadku korzystania z komputera w miejscu publicznym. - Sporządzania kopii zapasowych danych zgromadzonych na stacji roboczej oraz zabezpieczenia kopii przed dostępem osób nieupoważnionych Zasady przetwarzania danych osobowych pracowników: - W celu uzyskania zaświadczenia dotyczącego wysokości zarobków lub innych danych dotyczących zatrudnienia (np. RMUA), pracownik zobowiązany jest wystąpić do działu kadr z wnioskiem o wydanie zaświadczenia (np. , prośba ustna). - Jeżeli zaświadczenie ma być wystawione na specjalnym druku, obowiązkiem pracownika jest dostarczenie jego wzoru. - We wniosku należy wskazać sposób odbioru zaświadczenia (odbiór osobisty lub przesłanie pocztą na wskazany adres). - Przy odbiorze osobistym dokumentu pracownik na kopii dokumentu potwierdza pisemnie jego odbiór (data i podpis pracownika). - Kopie wystawionych zaświadczeń przechowywane są w dziale kadr. - Ze względu na brak możliwości jednoznacznego ustalenia tożsamości osoby dzwoniącej, wprowadza się całkowity zakaz potwierdzania telefonicznie jakichkolwiek danych osobowych dotyczących pracowników (np. potwierdzanie wystawionych zaświadczeń pracownikom banku). - Dane osobowe pracowników przesyłane pomiędzy ADO, a firmą zewnętrzną przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej w plikach spakowanych programem kompresującym, zabezpieczonych za pomocą ośmioznakowego jednorazowego hasła. Hasło to przesyłane jest na numer telefonu pracownika upoważnionego do przetwarzania danych związanych z zatrudnieniem. - Dane w wersji papierowej przekazywane są osobom upoważnionym w kopercie zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych. 7. Udostępnianie danych osobowych Zgromadzone w zbiorze AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka dane osobowe przekazywane są uprawnionym podmiotom na mocy obowiązujących przepisów prawnych. 16 S t r o n a

17 Administrator Danych Osobowych sprawuje nadzór nad tym jakie dane i w jakim zakresie a także komu zostały udostępnione. 8. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejsza Polityką mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r., Nr 100, poz. 1024). 9. Załączniki - Załącznik nr 1 Wykaz budynków, pomieszczeń tworzących obszar gdzie przetwarzane są dane osobowe - Załącznik nr 2 - Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do ich przetwarzania - Załącznik nr 3 Polityka Kluczy - Załącznik nr 4 Protokół przekazania kluczy - Załącznik nr 5 Imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. - Załącznik nr 6 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. - Załącznik nr 7 Oświadczenie pracownika Zatwierdził: S t r o n a

Polityka bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa informacji Polityka bezpieczeństwa informacji CMS Spółka z o.o. ul. Przestrzenna 11 70-800 Szczecin NIP 955-213-25-72 Regon 320038259 KRS 240154 Spis treści Polityka bezpieczeństwa informacji...1 Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 22 marca 2011 r. Urząd Miejski w Węgorzewie 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Definicje... 4 2. Zasady ogólne... 6 3. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe Wg. Ustawy o ochronie danych osobowych: Dane osobowe każda informacja dotycząca osoby fizycznej pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby. Przetwarzanie danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 FIRMY ELF24 SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poznań, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Pociecha Dariusz Firma Handlowa Dariusz Pociecha Czarnieckiego 10/20, 87-100 Toruń REGON: 870241081 1. Dariusz Pociecha dalej także, jako administrator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 maja 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku w sprawie: wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO 1. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 1) zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2010. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. z dnia 05 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 1/2010. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. z dnia 05 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie ustalania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Obowiązuje od: 01

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Osobowych PREZYDENT MIASTA SOPOTU Dnia 12 maja

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) URZĄDU GMINY SECEMIN. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) URZĄDU GMINY SECEMIN. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 sierpnia 2012 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 sierpnia 2012 roku Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) URZĄDU GMINY SECEMIN Załączniki : 1. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE Chruślina 19-03-2015r. 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chruślinie Dnia 10-03-2015r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych. Co ASI widzieć powinien..

Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych. Co ASI widzieć powinien.. Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych Co ASI widzieć powinien.. Czy dane osobowe są informacją szczególną dla Administratora Systemów IT? Administrator

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Stowarzyszenia Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku WIEM WIĘCEJ z dnia 30 lipca 2015 r.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Stowarzyszenia Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku WIEM WIĘCEJ z dnia 30 lipca 2015 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Stowarzyszenia Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku WIEM WIĘCEJ z dnia 30 lipca 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia Radomszczański Uniwersytet Trzeciego

Bardziej szczegółowo

1. Polityka Bezpieczeństwa

1. Polityka Bezpieczeństwa 1. Polityka Bezpieczeństwa 1.1 Wstęp Polityka Bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, oraz Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe, zwana dalej Instrukcją, została

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Bezpieczna Firma Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Andrzej Guzik stopień trudności System informatyczny, w którym przetwarza się dane osobowe, powinien oprócz wymagań wynikających z przepisów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych... Imię i nazwisko właściciela firmy Dnia... data wdrożenia w przedsiębiorstwie o nazwie... Nazwa przedsiębiorstwa Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL W Z Ó R INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Wzór ma charakter pomocniczy. Wzór może być modyfikowany

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Spis treści 1. Podstawa i cel Polityki... 2 2. Definicje i terminy użyte w Polityce... 3 3. Administrator Danych Osobowych obowiązki i odpowiedzialność...4 4. Personel ADO... 6 5. Powierzanie przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie Zatwierdzony Uchwałą nr 16/11/2015 z dnia 01-08-2015 S P I S TREŚCI I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA...4 Pojęcia podstawowe...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu:

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu: Zarządzenie Nr 134/05 Starosty Krakowskiego z dnia 27 grudnia 2005r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Krakowskiego Nr 40/99 z dnia 19 sierpnia 1999r. w sprawie ochrony danych osobowych, stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu Gminy Przywidz Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING MIEJSKI W RADOMIU

POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING MIEJSKI W RADOMIU Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 33573/2013 Prezydenta Miasta Radomia Z dnia 14 marca 2013 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH Załącznik nr2 do Zarządzenia nr 5 / 2013 Kierownika OPS z dnia 04.03.2013r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE

R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Polityka ochrony danych osobowych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2009 Kierownika GOPS z dnia 10 lutego 2009 r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku Realizując postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Załącznik J do Polityki bezpieczeństwa informacji na UEP Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych I. Procedury nadawania i zmiany uprawnień do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa 2015-07-14 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182) 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA. z dnia 1 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA. z dnia 1 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polityka ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór ma na celu zapewnienie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik 1 1. Ochrona danych osobowych w SM Cukrownik ma na celu zapewnienie ochrony prywatności każdemu członkowi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole. Roman Pinoczek Dyrektor Szkoły

Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole. Roman Pinoczek Dyrektor Szkoły Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole Dyrektor Szkoły DANE UCZNIOWIE RODZICE ABSOLWENCI PRACOWNICY EMERYCI RENCIŚCI KONTRACHENCI INF. BIEŻĄCE KONTROLA ZARZĄDCZA ryzyko ryzyko ryzyko ryzyko ryzyko dostępu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-25/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R-25/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2011 r. Zarządzenie Nr R-25/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie realizacji w Politechnice Lubelskiej ochrony danych osobowych Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Dotyczy komputera przetwarzającego dane osobowe w ramach podsystemu PEFS.

Dotyczy komputera przetwarzającego dane osobowe w ramach podsystemu PEFS. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Projekcie Razem po nowy zawód i pracę realizowanego w ramach Projektu nr POKL.07.03.00-14-304/10.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE Administrator Danych osobowych 1 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 17 marca 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. w projekcie Pozalekcyjna Akademia Kompetencji. realizowanym przez Powiat Bialski

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. w projekcie Pozalekcyjna Akademia Kompetencji. realizowanym przez Powiat Bialski Załącznik Nr 5 do Strategii informacyjno-rekrutacyjnej projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w projekcie Pozalekcyjna Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu ZATWIERDZAM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu Administrator Bezpieczeństwa Informacji Błonie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY 1. CEL POLITYKI... 4 2. ŹRÓDŁA WYMAGAŃ... 4 3. DOKUMENTY POWIĄZANE... 4 4. ZAKRES STOSOWANIA... 4 5. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU GMINY W CZEMPINIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2006 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29.12.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Załącznik Nr 4 do Strategii informacyjno-rekrutacyjnej projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. sklepu internetowego ECOTRONICS.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. sklepu internetowego ECOTRONICS.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH sklepu internetowego ECOTRONICS.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje: 1) Administrator danych Pani Jolanta Maćkowska, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji i przetwarzania danych osobowych.

REGULAMIN. organizacji i przetwarzania danych osobowych. 1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 243/09 Burmistrza Michałowa z dnia 14 września 2009 r. REGULAMIN organizacji i przetwarzania danych osobowych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz zastępców administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa*... oznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji oraz jego adresu do korespondencji Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Co identyfikuje? Zgoda

Dane osobowe: Co identyfikuje? Zgoda Luty 2009 Formalności Na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 25 lutego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO Rozdział I 2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO Jakie obowiązki spoczywają na doradcach podatkowych w związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych? Jak powinna

Bardziej szczegółowo

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej.

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską, mimo, że nie jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Obowiązuje od 01.01.2012r Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 1 Zawartość Wprowadzenie... 3 Procedury nadawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FAMEG" w Radomsku

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FAMEG w Radomsku REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FAMEG" w Radomsku Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2012 z dnia 25 maja 2012 r. Sekretarz Rady Nadzorczej Ewa Pawłowska Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

1 Zakres Regulaminu. integralności, rozliczalności przetwarzania danych osobowych. 2 Pojęcia używane w Regulaminie

1 Zakres Regulaminu. integralności, rozliczalności przetwarzania danych osobowych. 2 Pojęcia używane w Regulaminie REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH określający politykę bezpieczeństwa danych osobowych w stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska (przyjęty uchwałą zarządu nr 1/VIII/2014 z 26.08.2014 r.) 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr ROK-015-10/10 w Ośrodku Kultury w Olecku Mazury Garbate Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2013 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2013 roku. Zarządzenie nr 7 /2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FOOD ARTS HOLDING SP.Z O.O. 1. CEL POLITYKI...4 2. ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20 6. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 1. System ma charakter hybrydowy, złożony i rozległy. 2. System informatyczny

Bardziej szczegółowo

REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 17.02.2012r.

REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 17.02.2012r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE Nr 13/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pierzchnica Nr 27/2015 z dnia 31.03.2015 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2014 Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 30 lipca 2014 r. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Piotr Wiśniewski wydana w dniu

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w UMCS

2 3 4 5 Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w UMCS ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI ORAZ ICH RODZIN ZUZIK Niniejsza polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie powołania i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 10 KZ/ 2013 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe w data center

Dane osobowe w data center Dane osobowe w data center obowiązki klienta i obowiązki dostawcy Jarosław Żabówka 2 Dlaczego chronimy dane osobowe? A dlaczego ja mam dbać o te dane, tylko dlatego, że tak sobie ustawodawca wymyślił Prezes

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół P-P CKU w Marszewie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji:

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji: ZAŁĄCZNIK NR 1 Metryka dokumentu 1. Tytuł dokumentu INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 2. Właściciel dokumentu 3. Klasa poufności dokument wewnętrzny, ogólnodostępny 4. Podstawa prawna Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa prawna: 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach Na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Identyfikacja zasobów systemu informatycznego

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Identyfikacja zasobów systemu informatycznego Niniejszy załącznik uwzględnia: - zarządzenie (pierwotne) Nr 18/04 Starosty z 28.12.2004 r. - zarządzenie zmieniające Nr 33/09 z 10.12.2009 r. - zarządzenie zmieniające Nr 37/10 z 23.07.2010 r. - zarządzenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kocku

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kocku Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo