INFORMATOR o egzaminie gimnazjalnym z języka francuskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR o egzaminie gimnazjalnym z języka francuskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009"

Transkrypt

1 INFORMATOR o egzaminie gimnazjalnym z języka francuskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009 Warszawa 2007

2 Informator przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Spis treści Wprowadzenie... 1 Podstawy prawne egzaminu... 2 Opis egzaminu... 3 Opis zestawu egzaminacyjnego... 5 Opis kryteriów punktowania... 5 Opis zakresu egzaminu... 6 Standardy wymagań egzaminacyjnych z wyjaśnieniami dla ucznia (słuchacza)... 6 Zakres struktur leksykalno-gramatycznych... 9 Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych Przykładowe zadania egzaminacyjne... 15

3 Wprowadzenie Do umiejętności szczególnie ważnych i przydatnych w życiu należą kompetencje z zakresu języka obcego nowożytnego. Stąd od roku szkolnego 2008/2009 wprowadzono obejmującą je trzecią część egzaminu gimnazjalnego. Wyniki uzyskane z tej części egzaminu, podobnie jak wyniki z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, pomogą absolwentom gimnazjów w wyborze szkoły odpowiadającej ich umiejętnościom i ambicjom, a analizowane z uwzględnieniem kontekstów kształcenia, ułatwią opracowanie indywidualnych zaleceń dotyczących dalszej edukacji. Niniejszy informator adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Zamieszczamy w nim niezbędne informacje o uregulowaniach prawnych i organizacyjnych dotyczących egzaminu z języka obcego, przytaczamy standardy wymagań egzaminacyjnych, przedstawiamy struktury leksykalno- -gramatyczne, które mogą wystąpić w zadaniach egzaminacyjnych lub tekstach stanowiących ich podstawę, przybliżamy tematykę tych tekstów. W informatorze zamieszczamy również przykładowe zadania, które ilustrują kolejne standardy, oraz zwięzły opis kryteriów punktowania odpowiedzi udzielanych przez uczniów. Pragniemy przy tym podkreślić, że szkolne ocenianie nie powinno zostać podporządkowane i całkowicie uzależnione od wymagań egzaminacyjnych. Prowadziłoby to do zubożenia sposobów oceniania i miałoby niekorzystny wpływ na kompetencje językowe gimnazjalistów. Mamy nadzieję, że ogłaszany przez nas informator ułatwi przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego i życzymy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom satysfakcji z uzyskanych wyników. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 1

4 Podstawy prawne egzaminu Podstawą prawną regulującą zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego są następujące rozporządzenia wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z późn. zm.): Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU nr 19, poz. 167) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU nr 19, poz. 166) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU nr 51, poz. 458, z późn. zm.). 2

5 Opis egzaminu Egzamin gimnazjalny z zakresu języka obcego nowożytnego, przeprowadzany od roku szkolnego 2008/2009, stanowi trzecią część egzaminu gimnazjalnego. Obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Uczeń (słuchacz) przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego z tego języka, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków. Analogiczny dokument składa dyrektorowi szkoły słuchacz, który uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego. Złożenie wspomnianych deklaracji musi nastąpić nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. Informacje o języku, z którego uczeń (słuchacz) przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego dołącza do listy uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu, którą przesyła (w formie elektronicznej) dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie ustalonym przez dyrektora OKE, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. Egzamin z języka obcego nowożytnego odbywa się w kwietniu, w trzecim kolejnym dniu egzaminu gimnazjalnego. Trwa 90 minut. Rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. Dla uczniów (słuchaczy) z odpowiednio potwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz uczniów chorych lub niesprawnych czasowo może zostać przedłużony na podstawie właściwych opinii, orzeczeń lub zaświadczeń, nie więcej jednak niż o 45 minut. W czasie trwania egzaminu każdy uczeń (słuchacz) pracuje przy osobnym stoliku, a stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów (słuchaczy). Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. W czasie trwania egzaminu uczniowie (słuchacze) nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi (słuchaczowi) na opuszczenie jej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia (słuchacza) z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W czasie trwania egzaminu uczniom (słuchaczom) nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. Nad przebiegiem egzaminu czuwa zespół nadzorujący. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza) lub zakłócania przez niego prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia egzamin tego ucznia. Egzamin zostaje także unieważ- 3

6 niony w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza). W obu przypadkach unieważnienia egzaminu uczeń (słuchacz) przystępuje do niego ponownie w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później jednak niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE. Nieprzystąpienie do egzaminu w tym terminie powoduje konieczność powtarzania przez ucznia (słuchacza) ostatniej klasy gimnazjum i przystąpienia do egzaminu w następnym roku. Także uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał ten egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE, nie później jednak niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE. Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. Tylko w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Z egzaminu z zakresu języka obcego nowożytnego są zwolnieni także (na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu danego języka. Takie zwolnienie z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z niej najwyższego wyniku. Egzamin gimnazjalny z zakresu języka obcego nowożytnego ma formę pisemną. Przed jego rozpoczęciem każdy uczeń (słuchacz) obecny w sali egzaminacyjnej otrzymuje od członka zespołu nadzorującego zestaw zadań i kartę odpowiedzi, następnie sprawdza, czy są one kompletne. Ewentualny brak w zestawie zadań lub brak karty odpowiedzi zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po czym otrzymuje nowy zestaw zadań z nową kartą odpowiedzi. W dalszej kolejności, ale jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu, na zestawie zadań i karcie odpowiedzi umieszcza się kod ucznia (słuchacza) nadany przez OKE. Uczeń (słuchacz) nie podpisuje natomiast ani zestawu zadań, ani karty odpowiedzi. Na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego znajduje się instrukcja dla ucznia (słuchacza). Należy się z nią zapoznać, gdyż zawiera ona zapisy dotyczące postępowania podczas rozwiązywania zadań, np. wskazuje na sposób zapisywania udzielanych odpowiedzi. Po zakończeniu egzaminu prace uczniów (słuchaczy) sprawdzają i oceniają odpowiednio przeszkoleni egzaminatorzy powołani przez dyrektora OKE. Za pełne i poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń (słuchacz) może uzyskać maksymalnie 50 punktów. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Jest on ostateczny. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE. 4

7 Opis zestawu egzaminacyjnego Zestaw egzaminacyjny składa się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych. Wśród zadań zamkniętych mogą wystąpić np.: zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń (słuchacz) wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji zadania typu prawda fałsz, w których uczeń (słuchacz) stwierdza zgodność (lub niezgodność) zdań zawartych w zadaniu z treścią wysłuchanego lub przeczytanego tekstu zadania na dobieranie, w których uczeń (słuchacz) łączy ze sobą (przyporządkowuje do siebie) odpowiednie elementy (np. słowa, wyrażenia, fragmenty tekstu, ilustracje). Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.: zadania z luką, w których uczeń (słuchacz) wstawia odpowiednie słowo, wyrażenie, liczbę jako uzupełnienie zwrotu, zdania, fragmentu tekstu zadania krótkiej odpowiedzi, w których uczeń (słuchacz) formułuje odpowiedź w formie jednego lub kilku wyrazów albo od 1 do 3 zdań. Zadania sprawdzają wiadomości i umiejętności zapisane w trzech obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: odbiór tekstu słuchanego, odbiór tekstu czytanego i reagowanie językowe 1. Orientacyjny punktowy i procentowy udział zadań z poszczególnych obszarów przedstawia poniższa tabela. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Liczba punktów możliwych do uzyskania za poprawne wykonanie zadań z danego obszaru Procent punktów możliwych do uzyskania za poprawne wykonanie zadań z danego obszaru Odbiór tekstu słuchanego Odbiór tekstu czytanego Reagowanie językowe Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z obszaru odbiór tekstu słuchanego i części zadań z obszaru reagowanie językowe stanowią wysłuchane krótkie teksty (np. komunikaty, instrukcje, dialogi, teksty narracyjne). Są one odtwarzane w sali egzaminacyjnej dwukrotnie wraz z instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania związanych z nimi zadań. Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru odbiór tekstu czytanego i pozostałe zadania z obszaru reagowanie językowe są oparte na zamieszczonych w zestawie egzaminacyjnym tekstach (np. tekstach narracyjnych, instrukcjach, listach) lub materiale ikonograficznym. Opis kryteriów punktowania Za każdą zgodną z poleceniem, pełną i poprawną odpowiedź uczeń (słuchacz) uzyskuje maksymalną liczbę punktów przysługujących za wykonanie danego zadania. W jednopunktowych zadaniach otwartych podstawowymi kryteriami decydującymi 1 W wypadku uczniów słabo słyszących i niesłyszących zadania sprawdzają umiejętności i wiadomości zapisane w dwóch obszarach standardów odbiór tekstu czytanego i reagowanie językowe. 5

8 o przyznaniu punktu są zgodność z poleceniem oraz poprawność językowa lub komunikatywność odpowiedzi (w zależności od sprawdzanej umiejętności). W zadaniach otwartych, za których wykonanie przewidziano więcej niż jeden punkt, o liczbie punktów otrzymanych za wykonanie zadania decydują dwa podstawowe kryteria: zgodność odpowiedzi z poleceniem i jej poprawność językowa. Uczeń (słuchacz) może otrzymać część punktów, jeżeli jego odpowiedź jest zgodna z poleceniem, a popełnione błędy w niewielkim stopniu zakłócają komunikację, natomiast nie otrzymuje żadnego punktu, jeżeli odpowiedź jest niezgodna z treścią zadania (np. nieadekwatna do pytania lub polecenia) albo niezrozumiała (błędy językowe uniemożliwiają komunikację). Dlatego należy uważnie słuchać nagrań, czytać teksty stanowiące podstawę zadań, czytać polecenia (pytania egzaminacyjne) i starannie zapisywać odpowiedzi, zwracając także uwagę na wskazówki dotyczące formy ich udzielania, np. czy mają one być zapisane w postaci zdania, czy wyrazu itd. Opis zakresu egzaminu Zakres egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego wyznaczają standardy wymagań egzaminacyjnych i podstawa programowa kształcenia ogólnego (ogłoszone w stosownych rozporządzeniach). Zamieszczając w poniższej tabeli tekst standardów, każdy z nich opatrujemy krótkim wyjaśnieniem dla ucznia (słuchacza). W dalszej kolejności podajemy zakres struktur leksykalno-gramatycznych oraz tematykę tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych, zwracając w ten sposób uwagę na te zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu na egzaminie. Struktury leksykalno-gramatyczne traktujemy jako narzędzie służące skutecznej komunikacji, dlatego przedstawiamy je poprzez odpowiednie funkcje językowe i sytuacje komunikacyjne, w których są stosowane. STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z WYJAŚNIENIAMI DLA UCZNIA (SŁUCHACZA) Standardy wymagań egzaminacyjnych I. Odbiór tekstu słuchanego Wyjaśnienia dla ucznia (słuchacza) Trzy pierwsze standardy informują o wymaganiach w zakresie rozumienia słuchanego tekstu. Powinieneś zapoznać się z treścią zadań ułożonych do tego tekstu, aby wiedzieć, na czym skoncentrować się podczas słuchania. Tekst będzie odtworzony dwukrotnie. Słuchaj go uważnie, a następnie rozwiązuj zadania zgodnie z poleceniami. Nie zawsze wykonanie zadania wymaga zrozumienia szczegółów, część informacji możesz wywnioskować z kontekstu. 6

9 Uczeń: 1) określa główną myśl tekstu Wskazanie głównej myśli tekstu jest możliwe po uważnym wysłuchaniu go w całości. Skoncentruj się więc na zrozumieniu, o czym jest tekst, uświadomieniu sobie ogólnego sensu całego nagrania. Temat tekstu może dotyczyć problemu, wydarzenia, postaci, przedmiotu wokół niego skupia się treść wypowiedzi. 2) określa kontekst sytuacyjny Podczas słuchania tekstu powinieneś zwrócić uwagę na sytuację, w jakiej się ktoś znajduje lub coś się dzieje, rozpoznać okoliczności przedstawionego zdarzenia (np. określić jego czas lub miejsce), zidentyfikować osoby w nim uczestniczące. 3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje Powinieneś porównać treści podane w zadaniu z wysłuchanym tekstem i stwierdzić, czy te treści są zawarte w tekście, czy są z nim zgodne, czy niezgodne. Powinieneś także odnaleźć określone informacje, wybrać z tekstu te treści, które spełniają warunki podane w zadaniu. II. Odbiór tekstu czytanego Sześć kolejnych standardów dotyczy rozumienia tekstu czytanego. Warunkiem poprawnego wykonania zadań z tego obszaru standardów jest uważne przeczytanie tekstu. Zrozumiesz go, gdy Twoja znajomość słownictwa i struktur gramatycznych będzie odpowiednio dobra, żeby pojąć jego ogólny sens i odszukać określone informacje. Nie zawsze wykonanie zadania wymaga zrozumienia szczegółów, część informacji możesz wywnioskować z kontekstu. Uczeń: 1) określa główną myśl tekstu Wskazanie głównej myśli zamieszczonego w teście tekstu jest możliwe po uważnym zapoznaniu się z nim w całości. By trafnie określić, o czym jest tekst, możesz do niego powracać wielokrotnie. Nie musisz wiedzieć, jakie znaczenie ma każdy wyraz skoncentruj się na zrozumieniu ogólnego sensu, a nie wybranych szczegółów. Temat tekstu może dotyczyć problemu, wydarzenia, postaci, przedmiotu wokół niego skupia się treść wypowiedzi. 7

10 2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu 3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje Podczas czytania powinieneś zwrócić uwagę na to, czego dotyczą poszczególne części tekstu. Główna myśl fragmentów tekstu podobnie jak w wypadku całości tekstu może dotyczyć problemu, wydarzenia, postaci lub przedmiotu. Powinieneś porównać treści podane w zadaniu z przeczytanym tekstem i stwierdzić, czy te treści są zawarte w tekście, czy są z nim zgodne, czy niezgodne. Powinieneś także odnaleźć określone informacje, wybrać z tekstu te treści, które spełniają warunki podane w zadaniu. 4) określa intencje nadawcy tekstu Aby odczytać intencje nadawcy tekstu, powinieneś zwrócić uwagę na cel, jaki chciał on osiągnąć, rozpoznać zamiar lub motyw, który skłonił go do sformułowania danej wypowiedzi. 5) określa kontekst sytuacyjny Czytając tekst, powinieneś zwrócić uwagę na to, co towarzyszy przedstawionej sytuacji lub zdarzeniu, oraz na okoliczności, w których ktoś się znajduje lub coś się dzieje, np. określić czas lub miejsce opisanego zdarzenia, zidentyfikować osoby w nim uczestniczące. 6) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu Analizując tekst, powinieneś dostrzec powiązania między jego częściami, np. kolejne motywy czy wątki, następstwo przedstawianych zdarzeń, związki między przedstawionymi działaniami i ich rezultatami. Powinieneś także umieć uporządkować lub połączyć wskazane fragmenty tekstu lub uzupełnić podany tekst odpowiednimi elementami tak, by stanowił spójną logicznie i gramatycznie całość. III. Reagowanie językowe Trzy kolejne standardy dotyczą reagowania językowego. Znając wiele sposobów wyrażania różnych funkcji językowych, mamy możliwość skutecznego i stosownego reagowania w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Aby zaproponować drugiej osobie podjęcie jakiegoś działania lub uzyskać od niej jakieś informacje, wystarczyłoby znać tylko po jednym sposobie formułowania propozycji lub pytania. Nie wiesz jednak, jak inna osoba 8

11 Uczeń: 1) właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy 2) rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji 3) przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym zakomunikuje Ci swoje oczekiwania. Musisz zatem być przygotowany na rozumienie, rozpoznawanie i stosowanie rozmaitych sposobów reagowania językowego. Pierwszy standard dotyczy reagowania w języku obcym odpowiedniego do zaistniałych okoliczności (w tym przedstawionych w wysłuchanym lub przeczytanym tekście). Powinieneś rozpoznawać i stosować właściwe zwroty czy wyrażenia po to, by np. zapytać o coś, przekazać odpowiednie informacje, odmówić ich udzielenia, rozpocząć rozmowę, brać w niej udział lub ją zakończyć. Powinieneś znać słownictwo i struktury leksykalno-gramatyczne, które umożliwią Ci poprawne i skuteczne reagowanie w sytuacjach przedstawionych w zadaniu. Twoje wypowiedzi powinny być poprawne pod względem językowym. Powinieneś wyrazić w języku obcym to, co opisano po polsku lub przedstawiono w materiale ikonograficznym (w tym na fotografii, plakacie, piktogramie), na przykład dopasować (dostosować) do ilustracji odpowiedni opis albo wyrazić w języku obcym reakcję na sytuację opisaną po polsku. ZAKRES STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH I. INFORMACJA 1. Identyfikacja i lokalizacja osoby lub przedmiotu Np.: C est mon père. C est mon amie. Ce monsieur est mon professeur de français. Vous êtes bien Madame X? Christine est à Bruxelles. Il habite à Paris. La voiture est derrière la maison, devant la porte. Le livre est sur la table. Notre bureau se trouve au 3 ème étage. La cuisine est à droite, à gauche se trouvent le séjour et la chambre à coucher. A côté de la maison il y a un parc. 2. Pytanie i prośba o informację Np. : Qui est cette fille? Comment elle s appelle? D où viens-tu? Où habitezvous? Que fait ton père? Quel âge as-tu? Qu est-ce que tu fais demain soir? Qu est-ce que tu veux? Tu sais où habite X? Tu sais nager? Comment je le fais? Comment aller au centre ville? Qu est-ce qu il y a dans ce bâtiment? Où je dois descendre? Combien ça coûte? A quelle heure commence le spectacle? Quand est-ce que tu viendras me voir? Quel jour sommes-nous? Quelle heure est-il? Qu est-ce qu il t a dit? Pourquoi tu me le dis? 9

12 3. Opis a) postaci cechy fizyczne, wygląd, osobowość, charakter Np.: Elle est grande et mince. Il est de petite taille. Michel porte une barbe et des lunettes. Elle est très intelligente. Il est jeune / vieux, aimable / méchant. dane personalne, np. narodowość, zawód, wiek; pokrewieństwo Np.: Il est Mexicain. Il vient de Pologne. Sa mère est institutrice. Paul est le frère de mon père. Il a 17 ans. b) stanu emocjonalnego Np.: Il est heureux / malheureux. Nous sommes inquiets. Elle est triste. c) miejsca i przedmiotu Np.: C est très grand. C est loin d ici. C est un quartier tranquille. Il n y a rien ici. C est un endroit pittoresque. d) czynności zwyczajowych i odbywających się w momencie mówienia Np.: Je me lève chaque jour à sept heures. Maintenant je me repose. Nous sommes en train de regarder la télé. Elle ne sourit jamais. e) planów i zamierzeń Np.: Je le fais (ferai) tout de suite. J y vais. J arrive! En été, on va en Italie. J ai l intention d aller au Portugal. J ai décidé de lui écrire une lettre. Je t appelle ce soir. 4. Określenie czasu, odległości, miary, wagi, ceny Np.: Le train part à onze heures quinze. Le concert commence à cinq heures de l après-midi. Il ne se couche jamais avant minuit. Samedi soir, on fait une fête. Je ne l ai pas revu depuis trois semaines. Il n habite pas très loin d ici. Compiègne est à 75 km de Paris. Il mesure un mètre soixante-dix. Cela pèse deux kilos environ. Un billet de cinéma coûte dix euros. Les pommes coûtent deux euros le kilo. 5. Porównanie cech osób, przedmiotów, miejsc, sytuacji, czynności Np.: Il est plus grand que moi. J ai plus de disques que lui. Elle est comme sa sœur aînée. Elle ressemble à sa grand mère. C est le plus ancien bâtiment du quartier. Il est aussi sympathique que sa femme. C était le plus beau jour de ma vie. J aime mieux le cinéma que le théâtre. 6. Informacja o czynnościach i sytuacjach w przeszłości Np.: Je ne suis jamais allé en France. Je l ai vu il y a deux jours. Christophe Colomb a découvert l Amérique en Quand j étais enfant, je croyais au Père Noël. Je lisais le journal quand Marie est entrée. Pendant que j attendais mon bus, on m a volé mon portable. 7. Przekazanie informacji podanej przez osobę trzecią Np.: Il pense que ce livre est très bon. Pierre m a dit qu il viendra (qu il viendrait) mardi prochain. Le professeur nous a demandé de réviser la leçon pour la semaine prochaine. Jean demande s il peut venir nous voir demain. Thérèse m a appelé pour dire qu elle viendra en retard. 8. Wyrażenie przyczyny, skutku, warunku, celu; powiązanie informacji Np.: Je ne sors pas parce que je suis fatigué. J ai raté mon train, alors je partirai dans une heure. Puisqu il a bien travaillé, il a réussi à l examen. Elle prépare son 10

13 examen, c est pourquoi elle ne viendra pas nous voir. Il faisait froid, on a donc décidé de rentrer. S il fait beau demain, nous irons à la plage. Il fait beau mais demain il va pleuvoir. II. OPINIA 1. Wyrażenie własnej opinii, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji Np.: Ce garçon me plaît beaucoup. Je préfère les romans policiers à la poésie. Je le crois capable de tout. A mon avis ce film est ennuyeux. Selon moi, ce film n est pas intéressant. Il me semble que cette route est dangereuse. 2. Prośba o opinię, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji Np.: Qu est-ce que tu penses de ce livre? Qu est-ce que tu en penses? Comment c était, ta sortie hier? Tu es d accord? Et vous, qu en pensez-vous? Comment tu le trouves? 3. Wyrażenie zgody lub sprzeciwu Np.: Bon, d accord! Vous prendrez bien un café? Je veux bien, merci. Volontiers, merci. Merci bien! Je n ai rien contre! Je suis pour. Je t en prie / je vous en prie. Non, je ne suis pas d accord. Pas question! Non, merci. Rien, merci. Je suis contre. 4. Potwierdzenie i zaprzeczenie zasłyszanej opinii Np.: C est ça. C est vrai. C est certain. C est tout à fait clair. C est possible. Je pense qu il a raison. Je pense qu il a tort. Certainement pas! C est faux. C est impossible. Je ne suis pas d accord avec vous / avec votre opinion. 5. Przedstawienie odmiennego punktu widzenia Np.: Je pense que tu n as pas beaucoup de chances. Il me semble que c est assez dangereux. 6. Przekazanie opinii osób trzecich Np.: Ma mère trouve que tu devrais y aller. Selon notre professeur cette idée n est pas originale. D après cet auteur, il n y a pas d amour heureux. III. ZNAJOMOŚĆ PRZEDMIOTU I STOPIEŃ PEWNOŚCI 1. Zapytanie o znajomość osoby, przedmiotu, faktu, tematu Np.: Est-ce que tu sais combien ça coûte? Tu connais bien cet homme? Est-ce que tu connais bien cet homme? Anne Legrand ça te dit quelque chose? 2. Potwierdzenie znajomości i nieznajomości osoby, przedmiotu, faktu, tematu Np.: Je suis sûr de le connaître. Je n ai aucune idée. / Je n en ai aucune idée. / Aucune idée! Je ne sais pas de quoi / de qui vous parlez. 3. Wyrażenie a) pewności lub niepewności; prośba o potwierdzenie Np.: Oui, je le crois. J en suis sûr. Je suis sûr que tu dis la vérité. Je ne pense pas. Je ne le crois pas. Peut-être. Je pense que tu te trompes. Je vous assure que ce n est pas ma faute. C est vrai? Tu es sûre? Tu crois que c est possible? Est-ce que ce n est pas bizarre? b) prawdopodobieństwa, przypuszczenia 11

14 Np.: Peut-être il viendra l année prochaine. Et si c est un échec? Si c est un échec, on recommencera / on recommence. Qu est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? Il peut pleuvoir cette nuit. Il est probablement parti à l étranger. IV. UCZUCIA, ŻYCZENIA, PREFERENCJE 1. Zapytanie a) o uczucia, upodobania, chęci, pragnienia Np.: Aimes-tu les glaces? As-tu envie d aller en promenade? Veux-tu le connaître? Quels sont vos rêves? b) o stan fizyczny i emocjonalny rozmówcy i osób trzecich Np.: Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien, chez vous? Ça va bien? Es-tu contente? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Et votre femme, comment va-t-elle? 2. Wyrażenie a) uczuć, upodobań, chęci, pragnień Np.: Nous aimons beaucoup chanter. Je veux rester seul. Je n ai pas envie d y aller. b) stanu fizycznego i emocjonalnego Np.: Je me sens mal. J ai sommeil. J ai faim. Je suis fatigué. Je suis heureux. J ai mal aux dents. 3. Prośba o wybaczenie i reakcja na taką prośbę Np.: Excusez-moi. Ce n est rien. Ce n est pas grave. Ne vous en faites pas. Ne t en fais pas. Je suis désolé. 4. Wyrażenie a) zainteresowania, zdziwienia, radości, żalu, rozczarowania, zmartwienia itp. Np.: C est vrai? C est sérieux ce que tu dis? Est-ce que c est une blague? C est formidable! C est dommage! Je suis déçu. b) braku zainteresowania, obojętności, znudzenia Np.: Ça m est égal. Ça ne m intéresse pas. Je n y peux rien. Ce n est pas amusant. 5. Dodanie otuchy, pocieszenie, uspokojenie Np.: Ne t en fais pas. Courage! Ne t inquiète pas. Ça va s arranger. V. OBOWIĄZEK, PRZYZWOLENIE, SUGESTIA, PROŚBA, ROZKAZ 1. Zapytanie o możliwość lub konieczność zrobienia czegoś; prośba o przyzwolenie Np.: Je peux vous poser une question? Quel est votre avis sur? Je peux entrer? Tu peux me prêter ton livre? 12

15 2. Zezwolenie i negacja przyzwolenia Np.: Oui, bien sûr. Je t en prie. Je vous en prie, entrez. Fais comme tu veux. Non. 3. Udzielenie zezwolenia pod określonym warunkiem Np.: Je te permets de te servir de mon ordinateur, mais à une condition: tu ne vas pas naviguer sur l Internet. Oui, tu peux y aller mais d abord fais tes devoirs. 4. Propozycja, sugestia Np.: Tu prendras bien un café? Pourrais-tu le faire? On se voit ce soir? 5. Akceptacja i odrzucenie Np.: Merci. Avec plaisir. Volontiers. D accord, mais pas maintenant. Pourquoi pas? Je suis désolé(e), mais Non, mais qu est-ce que tu veux faire? Jamais de la vie! 6. Prośba o zrobienie czegoś; polecenie, rada, zakaz; instrukcja, oficjalny komunikat Np.: Pourrais-tu le faire pour moi? Apelle-le le plus tôt possible. Peux-tu me passer le pain, s il te plaît? Ne mange pas trop de bonbons. Ça vaut pas la peine de discuter avec lui. Je te conseille d y réfléchir. Ferme la porte! Laissez votre message après le signal sonore. Votre attention s il vous plaît : le train en provenance de Bordeaux entre en gare. Attachez vos ceintures. 7. Prośba o przekazanie wiadomości lub polecenia Np.: Dis-lui que j ai une bonne nouvelle à annoncer. Je veux que tout le monde soit au courant. 8. Zaoferowanie pomocy i prośba o pomoc; przyjęcie jej i odrzucenie Np.: Je peux vous aider? Aide-moi à ouvrir ce tiroir, s il te plaît. Merci. Non, merci. Merci, ça va, je me débrouillerai tout seul. VI. ZACHOWANIA SPOŁECZNE; INTERAKCJA 1. Sposoby zwracania się do rozmówcy Np.: Ecoute! Monsieur? Oui, je vous écoute. Puis-je vous aider? 2. Powitanie i pożegnanie; życzenia przy pożegnaniu Np.: Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Salut, comment ça va? A bientôt. Au revoir. Bonne chance! 3. Przedstawianie się, reakcja na przedstawianie się, przedstawianie kogoś komuś, formy zwracania się do kogoś Np.: C est mon amie Hélène. Je vous présente mes parents. Permettez-moi de me présenter. Enchanté (très heureux) de faire votre connaissance. Je suis Marc, on se tutoie? 4. Podziękowanie i reakcja na podziękowanie Np.: Merci beaucoup. Je vous remercie. Vous êtes très aimable. De rien. Il n y a pas de quoi. C est très gentil de ta part. 5. Złożenie gratulacji i życzeń Np.: Bonne chance! Bon voyage! Bon anniversaire! Bonne année! Joyeux Noël! (Mes) félicitations! A vos souhaits! 13

16 6. Zasygnalizowanie braku zrozumienia, prośba o powtórzenie, mówienie wolniej, głośniej itp. Np.: Je ne comprends pas. Qu avez-vous dit? Pouvez-vous répéter s il vous plaît? Désolé, je n ai pas compris. Pourriez-vous parler plus lentement? Plus fort, s il te plaît, j entends mal ce que tu dis. 7. Przeliterowanie i prośba o przeliterowanie (nazwiska, nazwy własnej itp.) Np.: Comment ça s écrit un sandwich: avec double v ou avec v? Voulez-vous épeler votre nom de famille? Voulez-vous écrire ça? 8. Pytanie o znaczenie wyrazu lub wyrażenia, prośba o jego wyjaśnienie Np.: Que veut dire pub? Que signifie TGV? Qu est-ce que ça signifie? Comment on dit ping-pong en polonais? TEMATYKA TEKSTÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 1. Człowiek np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania 2. Dom np. jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie 3. Życie rodzinne i towarzyskie np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości 4. Szkoła np. przedmioty nauczania, życie szkoły 5. Praca np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy 6. Żywienie np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne 7. Zakupy i usługi np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacja 8. Podróżowanie i turystyka np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna, orientacja w terenie 9. Kultura np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestniczenie w kulturze 10. Środki masowego przekazu 11. Sport np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe 12. Zdrowie np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie 13. Nauka i technika np. wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne i korzystanie z nich 14. Świat przyrody np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego 15. Elementy wiedzy o świecie i krajach danego obszaru językowego 14

17 Przykładowe zadania egzaminacyjne ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO Standard I. Uczeń określa główną myśl tekstu. Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie nagranie składające się z trzech dialogów (1-3). Do każdego z dialogów dopasuj zdanie (A-D), podsumowujące jego treść. Jedno ze zdań nie pasuje do żadnego dialogu. A. Il veut acheter de l essence. B. Ils veulent prendre le métro. C. Il demande le chemin. D. Ils veulent dîner au restaurant. TRANSKRYPCJA: Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez me dire où se trouve la rue Pascal? - Ah, non, je regrette, je ne sais pas où elle est. Je ne suis pas du quartier. Demandez à un agent. - La rue Pascal, s il vous plaît? - Oh! C est très simple, vous prenez la rue Soufflot jusqu au Panthéon, vous tournez à droite et la rue Pascal est la deuxième à gauche Le plein, s il vous plaît. - Du super ou de l ordinaire? - Du super. Est-ce que vous pouvez aussi vérifier la pression des pneus? - Voilà. - Je vous dois combien? - 30 euros Bonsoir, Monsieur. Vous avez réservé? - Non, Monsieur. - Vous êtes combien? - Nous sommes 3. - Pour l instant il n y a rien, mais j ai une table qui sera libre dans 10 minutes. Vous voulez attendre au bar? - Oui, d accord, on aura le temps de prendre l apéritif. Odp.: 1-C, 2-A, 3-D 15

18 Standard 2. Uczeń określa kontekst sytuacyjny. Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie nagranie składające się z czterech wypowiedzi (1-4). Do każdej z nich dopasuj miejsce przedstawione na obrazkach (A-E). Jedno z miejsc nie pasuje do żadnej wypowiedzi. A B C D E TRANSKRYPCJA: 1. Je voudrais envoyer un colis de livres à mon copain qui habite au Canada. Ce colis pèse 2 kilos. Combien je dois payer? 2. J ai mal à la tête et je tousse beaucoup. Depuis hier, j ai de la fièvre. Je n ai pas le temps d aller chez le médecin. Pouvez-vous me donner un médicament efficace? 3. Donnez-moi, s il vous plaît, un kilo de belles tomates, deux salades, trois pommes et deux kilos d oranges. 4. Je cherche un roman de science-fiction. Pouvez-vous me proposer quelque chose? C est pour faire un cadeau à mon copain qui adore lire. Odp.: 1-A, 2-C, 3-B, 4-E 16

19 Standard 3. Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje. Zapoznaj się z treścią zadania. Po dwukrotnym wysłuchaniu nagrania zaznacz w tabeli, które zdania są prawdziwe (VRAI), a które fałszywe (FAUX). 1. Il a passé deux mois aux Etats- Unis. 2. Le temps était mauvais. 3. Tous les jours, il allait à la piscine. 4. Des amis de la famille sont venus à Chicago. TRANSKRYPCJA: VRAI FAUX L année dernière, j ai passé deux mois à Chicago, chez une famille américaine. C était super il y avait toujours quelque chose à faire. Il faisait très chaud, alors on allait nager dans le lac presque tous les jours. A la fin de mon séjour, nous sommes partis dans le nord chez des amis de la famille. Je veux y retourner l année prochaine! Odp.: 1-VRAI, 2-FAUX, 3-FAUX, 4-FAUX Zapoznaj się z treścią zadania. Po dwukrotnym wysłuchaniu dialogu wypełnij luki (1-4) w poniższych zdaniach tak, aby były zgodne z wysłuchanym nagraniem. Monsieur Dupont veut réserver une chambre au (1)..étage. Il veut une chambre pour (2).. personnes avec une (3).. Le prix de cette chambre est de (4)..euros. TRANSKRYPCJA: - Bonjour. - Bonjour, Monsieur. Je peux vous aider? - Oui. Je voudrais réserver une chambre pour le week-end. Avez-vous une chambre libre au premier étage? - Oui monsieur, j ai une chambre au premier étage, Voulez-vous une chambre avec salle de bains? - Je désire la chambre pour trois personnes avec une douche. - Très bien, Monsieur. C est à quel nom? - Dupont. - Monsieur Dupont. Très bien, Monsieur. - Merci. Pourriez-vous me dire quel est le prix de cette chambre? - 20 euros de midi à midi. - Merci. Odp.: 1. premier, 2. trois, 3. douche, 4 20 (vingt) 17

20 ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO Standard I. Uczeń określa główną myśl tekstu. Przeczytaj opowiadanie Caroline i zaznacz, które z poniższych zdań (A-C) podsumowuje jego treść. Samedi matin, j ai fait une tarte aux pommes. J ai l ai mise au four à 10 heures et une demi-heure plus tard, elle était cuite. J ai offert cette tarte à ma grand-mère qui était malade depuis quelques jours. Ma grand-mère était toute contente et fière de moi. J ai passé avec elle toute la journée. Nous avons joué aux cartes et aux dominos. Elle m a raconté comment les gens vivaient autrefois. Odp.: C A. Caroline a aidé sa grand-mère à faire une tarte aux pommes. B. Caroline est allée chez le médecin avec sa grand-mère. C. Caroline a fait une visite à sa grand-mère. Standard 2. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. Przeczytaj poniższy tekst, a następnie każdemu fragmentowi tekstu (1-3), przyporządkuj jeden tytuł (A-C). 1. J ai toujours voulu aller en Grande Bretagne. J ai commencé à chercher du travail là-bas parce que je parle bien l anglais. Je voulais aussi gagner un peu d argent pour acheter ma première voiture. Et voilà, en avril, j ai trouvé une annonce dans une revue anglaise. On cherchait une fille au pair pour s occuper de deux enfants. 2. En juillet, je suis allée travailler alors à Liverpool comme jeune fille au pair. C était génial, il y avait toujours quelque chose à faire. D ailleurs, je sortais presque tous les soirs! Mon travail n était pas difficile. Je gardais deux enfants et ils étaient très gentils. Pour les amuser, on se promenait au parc, où on jouait au foot. 3. Un dimanche, j ai acheté des billets et nous sommes allés au zoo. J ai vu beaucoup d animaux sauvages pour la première fois. C était interdit de s approcher mais heureusement j avais mon appareil photo. J ai appris beaucoup de choses sur la vie des oiseaux. J ai pris des photos de presque tous les perroquets. C était une journée fantastique pour nous tous. 1. A. Mon premier voyage en Angleterre en voiture! B. Rêve du départ en Grande Bretagne réalisé! C. Choix difficile : voiture ou les vacances en Grande Bretagne? 2. A. Ennui à Liverpool. B. Enfants difficiles. C. Travail peu stressant. 3. A. Enfin, dimanche sans enfants! B. Appareils photos interdits au zoo. C. Dimanche avec des animaux. Odp.: 1-B, 2-C,3-C 18

21 Standard 4. Uczeń określa intencje nadawcy tekstu. Przeczytaj tekst i zaznacz poprawną odpowiedź (A-C). Chère Anne, Lyon, le 14 mai 2007 Nous partons en vacances pour Rome du 15 juillet au 15 août. La maison est grande et confortable. Si tu veux, tu peux venir nous retrouver à partir du 1 er août et rester jusqu à la fin des vacances. Nous attendons ta réponse. Bises, Sophie et Marc Dans la lettre il y a une : A. réclamation, B. explication, C. proposition. Odp.: C Standard 5. Uczeń określa kontekst sytuacyjny. Przeczytaj tekst. Zaznacz w tabeli, które zdania są prawdziwe (VRAI), a które fałszywe (FAUX). Après l école Il est cinq heures du soir, les enfants sortent de l école. Pierre, sa sœur et son petit frère rentrent à la maison. Ils suivent le trottoir. De temps en temps, ils s arrêtent pour parler ou pour regarder quelque chose. En arrivant devant la maison de Monsieur Léon, ils se mettent à courir car ils ont peur du chien qui aboie derrière la grille. 1. Cette histoire commence à dix-sept heures. 2. Les enfants vont à l école. 3. Il y a deux garçons et une fille. 4. Les enfants jouent avec un chien. Odp.: 1-VRAI, 2-FAUX, 3-VRAI, 4-FAUX VRAI FAUX 19

22 Standard 6. Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy fragmenty. Dopasuj brakujące fragmenty, wybierając je spośród oznaczonych literami (A-D). Jeden fragment nie pasuje do żadnej luki w tekście. Nicole va en voiture dans le centre ville pour faire des courses. Elle cherche une place de stationnement. Un automobiliste lui refuse la priorité à droite. Elle freine mais c est trop tard : c est l accident, les deux voitures se rentrent dedans. L homme : 1... Nicole : Monsieur, vous m avez refusé la priorité à droite! C est votre faute, alors calmez-vous! Il faut faire un constat pour nos assurances. L homme : 2. Vous en avez un? Nicole : Bien sûr! Sortez vos papiers! Voici mon permis et mon attestation d assurances. L homme : Je vais remplir le contrat si vous voulez. Que s est-il passé selon vous? Nicole : 3. J ai freiné, mais à cause de la pluie, j ai glissé. Mais de toute façon, j ai la priorité à droite, c est écrit dans le code de la route! L homme : Vous avez raison, mais je n ai pas vu votre voiture parce qu un camion s est garé au coin de la rue. A. Vous êtes arrivé trop vite sans regarder à droite, moi, je suis arrivée doucement. B. Votre voiture est beaucoup moins détruite que la mienne! C. J ai eu un accident il y a un mois, je n ai plus de formulaire. D. Vous pouvez faire attention! Vous avez détruit ma voiture! Odp. : 1-D, 2-C, 3-A Standard 6. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.. Przeczytaj podane zdania (a-d). Następnie ułóż je w takiej kolejności, aby powstał logiczny i spójny tekst i wybierz właściwą odpowiedź (A, B lub C). a) Quand le bus arrive, je m installe près de la fenêtre pour observer la rue. b) Je descends, je traverse la rue et j entre par la porte centrale. c) Le matin, je sors de la maison et je vais à l arrêt de bus. d) Le bus s arrête en face de mon école. A. b, a, d, c B. d, b, a, c C. c, a, d, b D. a, c, d, b Odp.: C - c, a, d, b 20

23 REAGOWANIE JĘZYKOWE Standard 1. Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, a w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy. Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie wypowiedzi. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję. Zaznacz literę A, B lub C A. C est facile, regarde! B. Comment tu me trouves? C. Ne pas marcher sur la pelouse! A. Oui, les glaces sont bonnes! B. Mais si, je les adore même! C. Bon appétit! A. A bientôt. B. Je m appelle Anne. C. D accord. A. Bienvenue! B. Je te remercie. C. De rien! TRANSKRYPCJA: 1. Comment ça marche? 2. Tu n aimes pas les glaces? 3. Tu m appelles ce soir? 4. Merci pour ton aide. Odp.: 1-A, 2-B, 3-C, 4-C Do podanych pytań (1-5) dopasuj właściwą odpowiedź spośród podanych (A-F). Jedna odpowiedź nie pasuje do żadnego pytania. 1. Est-ce que tu parles français? 2. Joues-tu au tennis? 3. Travaillez-vous en France? 4. Vas-tu à la gare du Nord? 5. Allons-nous au théâtre? A. Oui, pas loin de Bordeaux.. B. Non, je vais à l aéroport. C. Non, je connais seulement l anglais. D. Non, au football. E. Oui, au spectacle de 20 heures. F. Oui, je travaille cinq heures par jour. Odp.: 1-C, 2- D, 3-A, 4-B, 5-E 21

24 Standard 2. Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji. Odpowiedz na poniższe pytania, uzupełniając luki w zdaniach podanymi poniżej czasownikami. Jeden czasownik nie pasuje do żadnego zdania. 1. Qu est-ce qu on fait d habitude au marché? - On..des fruits et des légumes. 2. Que fais-tu dans la salle de bains? - Je me. les dents. 3. Comment s habille-t-elle en automne? - En automne elle.. son manteau gris. 4. Ton frère, aime-t-il le jazz? - Non, il.toujours de la musique classique. A. porte B. peut C. brosse D. écoute E. achète Odp.: 1-E, 2-C, 3-A, 4-D Spośród trzech możliwych odpowiedzi (A-C), wybierz właściwą do danej sytuacji. 1. Allô? Michel? -Non. C est André. Attendez un instant,..., je vous le passe. A. n abandonnez pas B. ne quittez pas C. ne laissez pas 2. Où vas-tu en vacances cette année? -Je ne sais pas..., je n y ai pas encore pensé. A. déjà B. quand C. où 3. Pourquoi tu ne veux pas y aller? -Je... d ailleurs, j ai d autres choses à faire. A. n ai rien contre B. suis prêt C. n ai pas envie 4. Bonjour! Vous allez bien? A. Oui, nous y allons. B. Je suis malade, hélas. C. De rien, merci. Odp.: 1-B, 2-C, 3-C, 4-B 22

25 Standard 3. Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym. Co powiesz w następujących sytuacjach? Wybierz jedną z trzech odpowiedzi (A-C). 1. Chcesz się dowiedzieć, która jest godzina. A. A quelle heures sors-tu? B. Quelle heure est-il? C. Il est toujours à l heure? 2. Powiedz, że nie lubisz warzyw. A. Je ne mange pas de fruits. B. Je n aime pas les glaces. C. Je n aime pas les légumes. 3. Proponujesz koledze wspólne wyjście wieczorem. A. Je t invite à mon anniversaire. B. Viens avec moi au cinéma ce soir. C. Es-tu sorti ce soir? Odp.: 1-B, 2-C, 3-B Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz po francusku, pełnymi zdaniami, na poniższe pytania Qui est présenté sur la photo? 2. Où sont-ils?.. 3. Quel sport fais-tu?.. 23

26 Przykładowe odpowiedzi: 1. Sur la photo, je vois des enfants. 2. Ils sont à la piscine. 3. Je pratique le ski. 24

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. F 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012

EGZAMIN MATURALNY 2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL

A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL La réceptionniste: Bonjour Monsieur. Mr Bonnet: Bonjour, mon nom est Bonnet. J ai réservé par téléphone une chambre chez vous. La réceptionniste: Oh oui, Mr François-Xavier Bonnet:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka francuskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK RANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. D 1.2. C 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

JFG WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 2017/2018 TEST ELIMINACJE REJONOWE. Czas trwania testu: 60 minut bez przerw.

JFG WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 2017/2018 TEST ELIMINACJE REJONOWE. Czas trwania testu: 60 minut bez przerw. ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 2017/2018 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny JFG 1812 00 Wypełnia Szkolna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 11.02.2015 1. Test konkursowy zawiera 10 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. F

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język francuski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język francuski Język francuski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. V F V V F Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo Leçon 5 Zdania wzorcowe Monique: Monique: Voici Ania. Voilà un hamster. Il est très grand. C est le hamster d Ania. C est son hamster. Et voilà Pierre. Monique est avec lui. Pierre est un ami de Monique.

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica Załącznik do Statutu nr 14 SPRAWDZIAN W SZKOLE PODSTAWOWEJ I EGZAMIN W GIMNAZJUM 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 5 Jak się uczyć? 6

Spis treści. Wstęp 5 Jak się uczyć? 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć? 6 2 3 7 8 12 13 17 18 22 23 27 28 32 33 Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 7 Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji nieoficjalnej 7 Dialog 2 Przedstawianie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 23.11.2017 1. Test konkursowy zawiera 10 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 STOPIEŃ REJONOWY 11.02.2014 1. Test konkursowy zawiera 7 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

Zasady egzaminu gimnazjalnego

Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady ogólne Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH)

KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH) XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA 28.10.2011 KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH) I. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 2 punkty. Razem 8 punktów (odpowiedź

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 JĘZYK FRANCUSKI Przykładowy arkusz egzaminacyjny (EO_8) Czas pracy: do 135 minut GRUDZIEŃ 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zadanie 1. (0 5)

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJF-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014 r. Komunikatem Dyrektora CKE.)

Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014 r. Komunikatem Dyrektora CKE.) Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język francuski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S5) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2015 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2010/2011 TEST ELIMINACJE SZKOLNE (CZĘŚĆ PISEMNA)

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2010/2011 TEST ELIMINACJE SZKOLNE (CZĘŚĆ PISEMNA) ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2010/2011 TEST ELIMINACJE SZKOLNE (CZĘŚĆ PISEMNA) Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia diagnozy. Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie należy powielać ani udostępniać w żadnej innej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015 Na podstawie Informatora o sprawdzianie szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015 (CKE+komisje okręgowe) oraz materiałów zamieszczonych na www.wsip.com.pl

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI KLASA II GIMNAZJUM

JĘZYK FRANCUSKI KLASA II GIMNAZJUM 2016-09-01 JĘZYK FRANCUSKI KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Treści kształcenia dla klasy II gimnazjum Zagadnienia leksykalne 1. Człowiek: - dane personalne, - wygląd zewnętrzny, - moda, ubrania, - kolory.

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY 1.Uczniowie przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością języka francuskiego na poziomie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ARKUSZ III STYCZEŃ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego czas pracy 110 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. Uchwała Nr 136/2013 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009 Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język francuski Język francuski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

LA PREPOSITION - PRZYIMEK. Ważniejsze przyimki i pełniona przez nie funkcja:

LA PREPOSITION - PRZYIMEK. Ważniejsze przyimki i pełniona przez nie funkcja: LA PREPOSITION - PRZYIMEK Przyimki można podzielić na: proste: a, de, en, entre, avec, devant.. złożone: a force de, en face de, grace a... Przyimek stoi przed wyrazem, który wprowadza. Może stać przed:

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

SPRAWDZIAN 2. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO SPRAWDZIAN na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), Rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 opracowany przez Centralną Komisję

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

TEST DE FRANCAIS PARTIE I

TEST DE FRANCAIS PARTIE I Test sprawdzający z języka francuskiego Imię i nazwisko... Data... Indywidualny kod uczestnika... Uzyskana ilość punktów:.... / 50 TEST DE FRANCAIS PARTIE I Exercice 1: Lisez le dialogue et cochez la bonne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY CZERWIEC 2012 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY CZERWIEC 2012 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PISEMNY ACERT Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO poziom A1 - test modelowy

EGZAMIN PISEMNY ACERT Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO poziom A1 - test modelowy Compréhension Compréhension Grammaire Expression Total Signatures orale écrite et lexique écrite des examinateurs / 20.. / 20.. / 30.. / 10.. / 80. EGZAMIN PISEMNY ACERT Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO poziom A1

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum Rozdział 4 załącznik nr 1 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum Wyciąg z rozporządzenia MEN 30.04.2007 i 20.08.2010

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 6 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 05.11.2015 1. Test konkursowy zawiera 10 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Niezbędnik Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Proszenie o pomoc Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Parlez-vous anglais? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim Parlez-vous

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc - Niezbędnik Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Pytanie, czy nasz rozmówca

Bardziej szczegółowo

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Część pisemna poziom podstawowy Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część pisemna

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny od 2015 r.

Egzamin maturalny od 2015 r. Egzamin maturalny od 2015 r. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej. Egzamin maturalny obejmuje

Bardziej szczegółowo

19 kwietnia 2018 (czwartek) część matematyczno przyrodnicza biologia, geografia, fizyka, chemia (60 min.)

19 kwietnia 2018 (czwartek) część matematyczno przyrodnicza biologia, geografia, fizyka, chemia (60 min.) Ważne informacje o egzaminie gimnazjalnym klas 3 Terminy i czas trwania: 18 kwietnia 2018 (środa) część humanistyczna 9 00 10 00 historia i wiedza o społeczeństwie (60 min.) 11 00 12 30 język polski (90

Bardziej szczegółowo

Procedur y przeprow adzania egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Procedur y przeprow adzania egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. CZĘŚĆ 2. 5. kwietnia 2016 2. czerwca 2016. 10. listopada

CZĘŚĆ 1. CZĘŚĆ 2. 5. kwietnia 2016 2. czerwca 2016. 10. listopada 2016 ZAKRES SPRAWDZIANU Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP- SP nr 16 w Studzienicach. Załącznik nr 3

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP- SP nr 16 w Studzienicach. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

LE TRAVAIL ET L ARGENT

LE TRAVAIL ET L ARGENT Kod ucznia Małopolski Konkurs Języka Francuskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu. Rok szkolny 2017/2018 Etap szkolny LE TRAVAIL

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH (A7) Czas pracy: 120 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) Przeczytaj cztery

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15

Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15 Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Noc biwakowa w Fijałkowie

Noc biwakowa w Fijałkowie Noc biwakowa w Fijałkowie VII spotkanie integracyjno-edukacyjne dotyczyło różnorodności biologicznej i lokalnej. Tym razem odbyło się ono poza terenem szkoły. Grupą liczącą 19 osób (członkowie UNESCO,

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop

Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Cele Konkursu

I. Informacje ogólne. II. Cele Konkursu Przedmiotowy Regulamin Konkursowy XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa

Bardziej szczegółowo

O SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY. Komentarz dla rodziców

O SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY. Komentarz dla rodziców Komentarz dla rodziców Do INFORMATORA O SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Informator opracowany przez Centralną Komisję w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu Centralna

Bardziej szczegółowo

69 POZYCJI GRAMATYCZNYCH Inwersja to żadna perwersja różne sposoby zadawania pytań

69 POZYCJI GRAMATYCZNYCH Inwersja to żadna perwersja różne sposoby zadawania pytań 69 POZYCJI GRAMATYCZNYCH Inwersja to żadna perwersja różne sposoby zadawania pytań panodfrancuskiego.pl francuskijestsexy.pl Ona widzi jego, on widzi ją. Patrzą na siebie. Ale jak rozpocząć pierwszy kontakt?

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Zakres egzaminu Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: a. w części pierwszej humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁNI ZSPÓŁ NZORUJĄY KO UZNI PSL miejsce na naklejkę SPRWZIN W KLSI SZÓSTJ SZKOŁY POSTWOWJ ZĘŚĆ 2. JĘZYK FRNUSKI UZUPŁNI ZSPÓŁ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY entralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK FRANUSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ GRUDZIEŃ 2011 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE. PODSTAWA PRAWNA ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustawą

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZK. 2016/2017

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZK. 2016/2017 INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZK. 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DzU z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016 I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd. Hachette.

Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd. Hachette. Rozkład materiału dla klas 1F (grupa 1 - zaawansowana) w roku 2014/15 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Rodziców egzamin gimnazjalny. zakładka: egzamin gimnazjalny

Informacje dla Rodziców egzamin gimnazjalny.  zakładka: egzamin gimnazjalny Informacje dla Rodziców egzamin gimnazjalny www.oke.krakow.pl zakładka: egzamin gimnazjalny W terminie głównym: 18 kwietnia 2016 - część humanistyczna W terminie dodatkowym: 1 czerwca 2016 cześć humanistyczna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. 26. kwietnia 212 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku odbył się egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza. Przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej.

Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza. Przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza. Przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdzianu nie można nie zdać. Uczeń, który się spóźni na

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Karolina Kołodziej Gimnazjum nr 16 w Krakowie Luty 2017 r. 1 Harmonogram egzaminu Termin egzaminu 19 kwietnia 2017 r. 20 kwietnia 2017 r. 21

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. a. w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego pióro lub długopis

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK FRANCUSKI

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM TERMINY 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: a) część humanistyczna 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

Bardziej szczegółowo