Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition ESF Best Practices 2012

6 2 El bieta Bieñkowska Minister Rozwoju Regionalnego Minister of Regional Development

7 Szanowni Państwo, efekty realizacji Programu Kapita³ Ludzki widaæ na ka dym kroku, w szko³ach, przedszkolach, przedsiêbiorstwach, s³u bie zdrowia, urzêdach. Wszystkie te optymistyczne zmiany w otoczeniu s¹ wynikiem dzia³añ osób, które dziêki uzyskanemu wsparciu z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego mog³y rozpocz¹æ realizacjê swoich marzeñ i kreowaæ otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ. Osi¹gniête sukcesy, zarówno naukowca-wynalazcy mobilnego biura zasilanego energi¹ s³oneczn¹, w³aœcicielki kawiarni Bibeloty Cafe, jak i m³odzie y niepe³nosprawnej zklubu integracyjnego RAZEM w Kielcach, uczestników projektów dofinansowanych z EFS nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu, œwiadcz¹ o ogromnej sile oddzia³ywania Programu Kapita³ Ludzki na poprawê jakoœci ycia. Dzieje siê tak poniewa projekty finansowane z EFS odpowiadaj¹ na rzeczywiste potrzeby spo³eczeñstwa. Ich zadaniem jest dotarcie z pomoc¹ do tych najbardziej potrzebuj¹cych, do ludzi, którzy maj¹ najtrudniejsz¹ sytuacjê na rynku pracy, pobudzenie ich potencja³u i wskazanie kierunków osobistego rozwoju. Aby zachêcaæ do korzystania z mo liwoœci jakie oferuje Program Kapita³ Ludzki oraz upowszechniaæ przyk³ady modelowo realizowanych projektów w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, ju od szeœciu lat Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje konkurs Dobre Praktyki EFS. Spoœród zg³oszonych projektów konkursowych wybierane s¹ te, które wyró niaj¹ siê pod wzglêdem efektów realizacji, trwa³oœci wyników oraz wywieranego wp³ywu na poprawê sytuacji uczestników projektu i spo³ecznoœci lokalnej. Do VI edycji konkursu nades³ano 105 zg³oszeñ, spoœród których wy³oniono 4 laureatów konkursu i przyznano 6 wyró nieñ specjalnych. Nagrodzone projekty uzyska³y tym samym tytu³ Najlepsza inwestycja w cz³owieka Przedstawieni w albumie twórcy projektów dziêki swojej pracy i kreatywnoœci w pe³ni zas³uguj¹ na wyró nienie przyznane im w konkursie Dobre praktyki EFS Realizowane przez nich projekty s³u ¹ budowaniu lepszej rzeczywistoœci i s¹ inspiracj¹ do podjêcia pierwszego kroku w przysz³oœæ dla kolejnych projektodawców. Dear Sir or Madam, the effects of implementation of the Human Capital Programme are visible at every turn, in schools, nursery schools, enterprises, health care, offices. All these optimistic changes in the environment happened as a result of people activity who, due to support from the European Social Fund, could realize their dreams and create the surrounding reality. The achieved successes, among which there is the success of a scientist-inventor with his mobile office powered by solar energy, the owner of the Bibeloty Cafe, young people with disabilities from the Integration Club "Razem" in Kielce, participants in the projects co-financed by the ESF rewarded in this year's contest edition, prove that the Human Capital Programme has a huge potential to improve the quality of people's life. This is because the projects financed by the ESF respond to the real needs of society. Their mission is to ensure assistance for those most in need, to people who are in the most difficult situation on the labor market, to stimulate their potential, help them to achieve personal growth and greater self knowledge. To encourage the use of the possibilities offered by the Human Capital Programme and popularize examples of standardly implemented projects as part of the European Social Fund, the Ministry of Regional Development has been organizing a competition "Best Practices ESF" for six years. Of the reported competition projects there are selected the ones that stand out in terms of the effects of implementation, permanency of results and the influence on the improvement of the situation of the project participants and the local community. 105 applications were sent for the 6th edition of the competition, of which four laureates were selected and six special awards were given. The winning projects received the title of "Best investment in human 2012". The authors of the projects, presented in this album, fully deserve the award granted to them in the ''Best Practices ESF 2012'' competition by virtue of their hard work and creativity. The projects accomplished by them are a path to build a better reality and an inspiration for the future generation of project originators. Wszystkim Nagrodzonym serdecznie gratulujê. My sincere congratulations to all Winners. 3

8 SPIS TREŚCI Table of contents Edukacja Education DiAMEnT dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty 5 DiAMEnT - see the possibilities, recognize abilities, energy, talents Śladami Dedala mierz wysoko, ale rozważnie 11 Follow the footsteps of Daedalus - aim high, but be careful Małe przedszkole jest fajne 17 A small nursery school is great Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście Kartuzy 23 The creation of additional nursery branch in Kartuzy Rynek pracy Labour market Zielona Praca 29 Green job Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości 35 Incubator of a mature entrepreneurship Integracja społeczna Social integration Wybierz przyszłość innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną 41 Choose the future - innovative tools that support social intervention RAZEM utworzenie Młodzieżowego Klubu Integracyjnego w Kielcach 47 RAZEM (TOGETHER) - Creating Integration Club for Young People Kadry dla gospodarki Manpower for the economy Zielony transfer 53 Green transfer Mój biznes 59 My business Projekty zg³oszone przez Instytucje Poœrednicz¹ce i Instytucje Poœrednicz¹ce II stopnia: DiAMEnT dostrzec i aktywizowaæ mo liwoœci, energiê, talenty; Ma³e przedszkole jest fajne; Zielona Praca; RAZEM utworzenie M³odzie owego Klubu Integracyjnego w Kielcach; Zielony transfer. Projekty zg³oszone przez beneficjentów: Œladami Dedala mierz wysoko, ale rozwa nie; Utworzenie dodatkowych oddzia³ów przedszkolnych w mieœcie Kartuzy; Inkubator dojrza³ej przedsiêbiorczoœci; Wybierz przysz³oœæ innowacyjne narzêdzia wspieraj¹ce interwencjê socjaln¹; Mój biznes. Projects submitted by the Intermediate Bodies and IInd level Intermediate Bodies: DiAMEnT - see the possibilities, recognize abilities, energy, talents; A small nursery school is great; Green job; RAZEM (TOGETHER) - Creating Integration Club for Young People; Green transfer. Projects submitted by beneficiaries: Follow the footsteps of Daedalus - aim high, but be careful; The creation of additional nursery branch in Kartuzy; Incubator of a mature entrepreneurship; Choose the future - innovative tools that support social intervention; My business. 4

9 EDUKACJA Education Ma³opolska szlifuje diamenty Malopolska polishes diamonds DiAMEnT dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty DiAMEnT - see the possibilities, recognize abilities, energy and talents 5

10 DiAMEnT dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty DiAMEnT - see the possibilities, recognize abilities, energy and talents 6 Informacje o projekcie: Tytu³ projektu: DiAMEnT dostrzec i aktywizowaæ mo liwoœci, energiê, talenty Program: PO KL, Priorytet IX -,,Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Poddzia³anie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszanie ró nic w jakoœci us³ug edukacyjnych Beneficjent: Ma³opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kraków Strona internetowa: Partnerzy: Wy sza Szko³a Biznesu - National-Louis University w Nowym S¹czu, National - Louis University w Chicago Czas realizacji: 1 marca 2009 r. 31 grudnia 2013 r. Obszar realizacji: województwo ma³opolskie Wartoœæ projektu: ,00 z³ (w tym ,00 z³ wk³adu EFS) W projekcie wyszukiwano uczniów zdolnych i tworzono grupy o podobnych uzdolnieniach kierunkowych. The project searched for gifted students; groups of students with similar abilities were created. Information about the project: The title of the project: "DiAMEnT - see the possibilities, recognize abilities, energy and talents'' Program: Priority IX of the Human Capital Operational Programme - ''Development of education and competencies in the regions'' Sub-measure Equalization of educational chances of students from groups with hindered access to education and diminishing the disproportion in the quality of educational services Beneficiary: Ma³opolska Teacher Training Center, Cracow Website: Partners: Nowy S¹cz School of Business - National-Louis University, National Louis University (NLU) Duration: March 1, December 31, 2013 Region: Ma³opolskie voivodeship The value of the project: ,00 PLN (including PLN as the contribution of the European Social Fund)

11 Jak założyć park linowy, poprawić atrakcyjność najbliższej okolicy, albo zaprojektować robota do badania dna morskiego? To tylko wybrane przykłady zagadnień, jakie rozwiązywali uczniowie uczestniczący w projekcie DiAMEnT. DiAMEnT to innowacyjny projekt, kierowany do uczniów zdolnych. Jego celem jest opracowanie nowatorskiego systemu pracy z uczniami uzdolnionymi, pozwalaj¹cego na wspieranie talentów w zakresie jêzyka angielskiego, matematyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych i przedsiêbiorczoœci oraz na rozwijanie twórczego myœlenia. Projekt zak³ada wsparcie dzieci z klas 1-3 szkó³ podstawowych, poprzez wprowadzenie programu wspieraj¹cego rozwój twórczego myœlenia oraz wy³onienie drog¹ diagnozy grupy dzieci i m³odzie y o uzdolnieniach kierunkowych (klasy 4-6 szkó³ podstawowych, gimnazja, szko³y ponadgimnazjalne), a nastêpnie wdro enie zasady pull out. Polega ona na wy³awianiu uczniów zdolnych i tworzeniu grup o podobnych uzdolnieniach kierunkowych poza standardowym nurtem pracy dydaktycznej szko³y. Wszystkie zajêcia by³y prowadzone w oparciu o autorskie programy, innowacyjn¹ metod¹ projektu z elementami strategii PBL (problem based learning), czyli uczenia siê na bazie problemu. Poszukuj¹c odpowiedzi na stawiane podczas zajêæ pytania m³odzi ludzie przeprowadzali wywiady, nagrywali filmy, tworzyli prezentacje multimedialne i strony internetowe, organizowali konkursy, projektowali gry komputerowe i œcie ki terenowe, budowali makiety. How to create a rope park, improve the attractiveness of the local area, or design a seabed robot? These are just a few examples of problems which students participating in the DiAMEnT projects were trying to solve. DiAMEnT is an innovative project directed to the gifted students. The project aims at developing new ways of working with talented ones. Especially, it supports those who are skilled in the field of English, mathematics, information and communications technology, entrepreneurship. It also helps students to develop creative thinking. The project is implemented in primary schools (children grades 1-3), in junior high schools and in high schools. Through the introduction of a program and encouragement in solving tasks specified in it, a group of talented students with a sense of creative thinking is selected and then, on the basis of a "pull out" technique, groups of students with similar abilities are formed. Those gifted students with similar specific abilities work together outside the mainstream of standard school curriculum. All education classes would be then taught based on new teaching programs, innovative methods with the elements of PBL strategy (problem based learning) in which students learn about the subject through the experience of problem solving. In the process of finding an answer to a problem, young people have to conduct interviews, record videos, prepare multimedia presentations, create websites, organize competitions, design computer games or off-road paths, and build maquettes. DiAMEnT dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty DiAMEnT - see the possibilities, recognize abilities, energy and talents Forum Młodych Talentów. Young Talents Forum. 7

12 DiAMEnT dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty DiAMEnT - see the possibilities, recognize abilities, energy and talents 8 Szansa na autentyczny rozwój Krystyna Dynowska-Chmielewska, kierownik projektu DiAMEnT: DiAMEnT powsta³ jako odpowiedÿ na jeden z najistotniejszych problemów naszego sytemu oœwiaty - brak systemowych rozwi¹zañ na rzecz uczniów zdolnych. Idea realizacji projektu zrodzi³a siê na poziomie Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego, który jako pierwszy w kraju siêgn¹³ po mo liwoœci, jakie stwarza Program Kapita³ Ludzki, w celu wypracowania nowatorskiego systemu pracy z uczniem zdolnym. Proponuj¹c zmianê sposobu myœlenia o wspieraniu uzdolnieñ uczniów i pokazuj¹c, jak tê now¹ filozofiê zastosowaæ w praktyce, zaprojektowaliœmy i przetestowaliœmy nowatorskie rozwi¹zania programowe i organizacyjne. Testowanie innowacji odby³o siê na niespotykan¹ skalê - z ró nych form wsparcia skorzysta³o ok nauczycieli, dyrektorów szkó³, wizytatorów, przedstawicieli jednostek samorz¹du terytorialnego oraz ponad uczniów. Dziêki pozyskaniu do wspó³pracy ró nych podmiotów œrodowiska oœwiatowego, stworzyliœmy koalicjê na rzecz pracy z uczniem zdolnym, która gwarantuje trwa³oœæ rezultatów. Jednak najwiêkszym sukcesem projektu jest fakt, e wszystkim uczestnikom daje on szansê na autentyczny rozwój. Uczniom pozwala rozwijaæ talenty i buduje wiarê we w³asne mo liwoœci. Nauczycielom umo liwia odkrycie nowych metod i zmianê sposobu myœlenia o pracy z uczniami zdolnymi. Samorz¹dom lokalnym i dyrektorom szkó³ daje poczucie sprawstwa i wskazuje po ¹dane kierunki budowania polityki oœwiatowej. Dla nas jako realizatorów przeprowadzenie tak ambitnego, trudnego i z³o onego przedsiêwziêcia to ogromne wyzwanie, ale jednoczeœnie wspania³a edukacyjna, zawodowa i yciowa przygoda. Opportunity for genuine development Krystyna Dynowska-Chmielewska DiAMEnT project manager: - DiAMEnT was created as an answer to one of the most important problems of our educational system - the lack of system solutions for gifted students. The idea of the project was born out of Ma³opolska Voivodship Board which was the first in our country that picked up the opportunities offered by the Human Capital Programme in order to develop innovative ways of working with gifted students. By proposing a change in the way of thinking about supporting the talents of students and showing how this new philosophy may work in practice, we have designed and tested innovative curricular and organizational solutions. The testing of innovations was carried out on an unprecedented scale - about 4,500 teachers, school principals, inspectors, representatives of local government units and more than students have benefited from various forms of support. As a result of starting a cooperation between different entities from the educational environment, we have created a coalition in aid of gifted students, which guarantees the sustainability of the results. However, the biggest success of the project is that it gives all participants a chance for genuine development. It allows students to develop talents and build confidence in their own abilities. The teachers start to discover new teaching methods and change their way of thinking about working with students, especially the gifted ones. The project gives a sense of agency to local governments, and it shows school principals a desired directions in education policy. Finally, for us, the executors of such an ambitious, difficult and complex project, it is a huge challenge, but also a great educational, professional and life experience.

13 Zara ali swoj¹ energi¹ Iwona Majkowska-Kochan, nauczycielka Powiatowego Ośrodka Wspierania Uczniów Zdolnych w Wadowicach, język angielski, szkoła podstawowa: Udzia³ w projekcie by³ dla mnie ciekawym doœwiadczeniem, zarówno zawodowym, jak i osobistym. Podczas realizacji zajêæ mia³am przyjemnoœæ spotkaæ m³odych ludzi pe³nych pasji i zaanga owania, du o wymagaj¹cych od siebie, ciekawych œwiata, zara aj¹cych swoj¹ energi¹. Praca w projekcie da³a wiele satysfakcji, ale te wymaga³a du ej kreatywnoœci i elastycznoœci wyobraÿnia uczniów nie ma granic! Ten typ pracy They passed on their energy Iwona Majkowska-Kochan, teacher at Gifted Students Support Center in Wadowice, English, primary school: - Participation in the project was an interesting experience for me, both on the professional and personal level. During the classes I had the pleasure of meeting young people full of passion and commitment, who demanded a lot from each other, who were curious and passed on their energy. Working as part of the project gave a lot of satisfaction, but also, it required creativity and flexibility - students' imagination has no limits! This type of work teaches cooperation, partnership, equal treatment for all members of the group, it does not impose the role of mentor for a teacher. Gifted Students Support Center classes require a long and careful preparation, so that they would be attractive to students and did not resemble standard classroom teaching. The teacher's task is, therefore, to use a lot of interesting teaching methods and techniques and aids, such as multimedia, that are appealing to very demanding audience. Praca w projekcie dała wiele satysfakcji, ale też wymagała dużej kreatywności i elastyczności wyobraźnia uczniów nie ma granic! uczy wspó³dzia³ania, partnerskiego traktowania cz³onków grupy, nie narzuca roli mentora. Zajêcia w POWUZ wymagaj¹ d³ugiego, starannego przygotowania, tak, aby by³y atrakcyjne dla ucznia, nie przypomina³y lekcji w szkole. Zadaniem nauczyciela jest wiêc wykorzystanie wielu ciekawych pomocy, multimediów, form i metod pracy atrakcyjnych dla niezwykle wymagaj¹cych odbiorców. DiAMEnT dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty DiAMEnT - see the possibilities, recognize abilities, energy and talents 9

14 DiAMEnT dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty DiAMEnT - see the possibilities, recognize abilities, energy and talents 10 Bêd¹ kreowaæ nasz¹ przysz³oœæ Zbigniew Solak, nauczyciel Powiatowego Ośrodka Wspierania Uczniów Zdolnych w Bochni, przedsiębiorczość, szkoła podstawowa: They will create our future Zbigniew Solak, teacher at Gifted Students Support Center in Bochnia, entrepreneurship, primary school: - I have to admit that the DiAMEnT project was a great life adventure for me. First and foremost, I participated in the implementation of all its elements, starting from teachers' training, the diagnosis of the participants (as the school principal and the one who carried out the verification of diagnostic tests), a person who carried out trainings for teachers, and finally a teacher with a two years' experience in conducting entrepreneurship classes for gifted students. I met many fantastic people, really passionate in many areas, I had the privilege of working with young people, who for sure will create our future. For me it was a challenging time, hard work and personal development in many aspects and time spent in best possible way. Muszê stwierdziæ, e projekt DiAMEnT by³ dla mnie wspania³¹ yciow¹ przygod¹. Przede wszystkim uczestniczy³em w realizacji jego wszystkich ogniw, od szkoleñ dla edukatorów, przez diagnozê uczestników (w roli dyrektora szko³y oraz przeprowadzaj¹cego weryfikacjê testów diagnozuj¹cych), prowadzenie szkoleñ dla nauczycieli po dwuletnie prowadzenie zajêæ dla uczniów zdolnych z przedsiêbiorczoœci. Spotka³em siê z wieloma fantastycznymi ludÿmi, prawdziwymi pasjonatami w wielu dziedzinach, mia³em zaszczyt pracowaæ z m³odymi ludÿmi, którzy na pewno bêd¹ kreowaæ nasz¹ przysz³oœæ. By³ to dla mnie czas pe³en wyzwañ, wytê onej pracy i rozwoju osobistego w wielu aspektach ycia, czas wykorzystany najlepiej, jak tylko mog³em to uczyniæ.

15 EDUKACJA Education Przez trudy do gwiazd Through hardships to the stars Śladami Dedala mierz wysoko, ale rozważnie Follow the footsteps of Daedalus - aim high, but be careful 11

16 Informacje o projekcie: Tytu³ projektu: Œladami Dedala mierz wysoko, ale rozwa nie Program: PO KL, Priorytet IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Beneficjent: Gimnazjum im. Józefa Pi³sudskiego w Sierakowicach Strona internetowa: Czas realizacji: 1 marca 2012 r. 31 lipca 2012 r. Obszar realizacji: gmina Sierakowice Wartoœæ projektu: ,20 z³ (w tym ,67 z³ wk³adu EFS) Information about the project: The title of the project: "Follow the footsteps of Daedalus - aim high, but be careful" Program: Priority IX of the Human Capital Operational Programme - ''Development of education and competencies in the regions'' Sub-measure Independent local educational initiatives on rural areas Beneficiary: Jozef Pilsudski Junior High School in Sierakowice Website: Duration: March 1, July 31, Region: Sierakowice municipality The value of the project: PLN (including PLN as the contribution of the European Social Fund) Dzięki projektowi uczniowie mogli poznać pracę pilotów i instruktorów. The project familiarized students with the profession of an aviator and a flight instructor. Śladami Dedala mierz wysoko, ale rozważnie Follow the footsteps of Daedalus - aim high, but be careful 12

17 Trzeba mierzyć wysoko uważa Adrian Klawikowski, nauczyciel historii z gimnazjum w Sierakowicach, który postanowił zarazić młodzież swoją pasją do lotnictwa. Murarz, stolarz, fryzjerka, ksiêgowa. To nie wszystko, rynek pracy na tych zawodach siê nie koñczy. Tylko jak przekonaæ o tym m³odzie z ma³ych miejscowoœci? Jak zachêciæ do realizacji marzeñ? Gimnazjum w Sierakowicach znalaz³o na to pomys³. Zaczê³o siê wiele lat wczeœniej. Zafascynowany lotnictwem Adrian Klawikowski, w 2007 r. za³o y³ Ko³o Symulacji Lotniczych (KSL), dziêki wsparciu finansowemu szko³y, gminy i sponsorów. Szko³a wziê³a te udzia³ w ogólnopolskim konkursie Wydawnictwa Nowa Era pt. Projekt z klas¹ (2011 r.). Projekt KSL zdoby³ g³ówn¹ nagrodê: 5 tys. z³, która zosta³a przeznaczona na dzia³alnoœæ Ko³a. Kolejnym krokiem by³y fundusze z PO KL, dofinansowanie pozwoli³o na seriê wyjazdów, aby m³odzie mog³a na w³asne oczy przekonaæ siê, jak z³o onym œwiatem jest lotnictwo i ile daje mo liwoœci podjêcia ciekawej pracy. Wczeœniej Adrian Klawikowski dziêki zdobytym kwalifikacjom z powodzeniem realizowa³ projekty z PO KL: Przystanek nauka na terenie Gimnazjum w Sierakowicach (PO KL Priorytet IX, Poddzia³anie 9.1.2), celem którego by³o wyrównywanie szans edukacyjnych dla m³odzie y z obszarów wiejskich poprzez organizacjê dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych (w projekcie bra³o udzia³ 208 uczestników) oraz Wêdkarstwo drog¹ do poznania i odkrywania piêkna przyrody dla Ko³a Wêdkarskiego Sum (PO KL, Priorytet IX, Dzia³anie 9.5, 70 uczestników). W projekcie Œladami Dedala na zajêciach pozalekcyjnych uczniowie poznali podstawow¹ wiedzê z zakresu mechaniki lotu, meteorologii i nawigacji lotniczej czy angielskiej frazeologii lotniczej. Obok teorii wa na by³a te praktyka, m³odzie mog³a æwiczyæ w zbudowanym w³asnymi si³ami symulatorze lotów i na w³asnej skórze przekonali siê, jak to jest, gdy siada siê za W projekcie Śladami Dedala na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie poznają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki lotu, meteorologii i nawigacji lotniczej czy angielskiej frazeologii lotniczej. You have to aim high - claims Adrian Klawikowski, a history teacher at Junior High School in Sierakowice who decided to pass on to students his passion for aviation. A bricklayer, carpenter, hairdresser, accountant, that's not all, the labor market in not limited only to such professions. How to convince young people from small towns that they may aim high? How to encourage students that they are able to fulfill they dreams? Junior High School in Sierakowice knows how. It all started many years ago. Adrian Klawikowski fascinated by aviation established in 2007 the Flight Simulation Group - (KSL) with financial support from the school, the community and sponsors. The school also took part in a national competition organized by "Nowa Era" publishing house entitled "Projekt z klas¹" (First-rateproject) (2011). KSL project has won the first prize: 5 thousand polish zlotys which was contributed to the Flight Simulation Group activity. The next step were HCOP funds, funding allowed for a series of trips; young people were able to see with their own eyes how the world of aviation is complicated and how many interesting job opportunities it may give. Earlier in his life Adrian Klawikowski as a result of his qualifications which he gained was able to successfully manage other HCOP projects: "Science station" in Junior High School in Sierakowice (HCOP, Priority IX, submeasure 9.1.2) that aimed at equalizing the educational changes for young people from rural areas through organizing extracurricular activities (208 students took part in the project) and "Fishing- a way to experience and discover the beauty of nature" for a Fishing Club entitled "Sum" (in eng. sheatfish) (HCOP, Priority IX, measure 9.5, 70 participants) In "Follow the footsteps of Daedalus" project during extracurricular activities, the students had the chance to gain the basic knowledge of the mechanics of flight, meteorology, air navigation and English phraseology connected with aviation. In addition to the theory, they might gain practical skills. Young people might practice in a flight simulator and see by themselves what it's like when you stand at the helm of an aircraft. Part of activities were carried out as home-learning course, however, students were able to visit the Republic of Poland Śladami Dedala mierz wysoko, ale rozważnie Follow the footsteps of Daedalus - aim high, but be careful 13

18 Uczestnicy projektu na dobre,,zarazili się lataniem. The participants of the project became fascinated by "flying". Śladami Dedala mierz wysoko, ale rozważnie Follow the footsteps of Daedalus - aim high, but be careful sterami. Czêœæ zajêæ prowadzona by³a w trybie home-learning, ale uczniowie goœcili m.in. w Bazie Lotniczej Marynarki Wojennej RP w Siemirowicach, czy w Porcie Lotniczym Poznañ- awica. W projekcie Œladami Dedala uczestniczy³o 20 uczniów, w tym dziewiêæ dziewcz¹t, które mog³y siê przekonaæ, e lotnictwo nie jest dziedzin¹ wy³¹cznie zarezerwowan¹ dla mê czyzn, a praca dla kobiet nie koñczy siê tu na stanowisku stewardessy. Dziêki projektowi wszyscy mogli poznaæ pracê pilotów i instruktorów, stewardów i stewardess, oficerów operacyjnym lotniska, kontrolerów ruchu powietrznego. Projekt trwa³ 5 miesiêcy, jego zwieñczeniem by³ Konkurs Wiedzy Lotniczej w ramach Szkolnego Dnia Lotnictwa. Uczniowie musieli wykazaæ siê nie tylko wiedz¹ teoretyczn¹, ale i praktyczn¹ odbyæ lot na symulatorze. Piêcioro najlepszych w nagrodê polecia³o do Hamburga, do fabryki Airbusa, na warsztaty pod has³em Od deski kreœlarskiej do A380, gdzie zobaczyli, jak powstaj¹ samoloty, dowiedzieli siê te, w jaki sposób firma wybiera, szkoli i zatrudnia pracowników. Dziêki funduszom z PO KL projekt bêdzie kontynuowany. W Œladami Dedala edycja druga weÿmie udzia³ 20 osób. Marine Corpse Air Station in Siemirowice or Poznañ- awica Airport. 20 students participated in "follow the footsteps of Daedalus" project including nine girls who were convinced that aviation is not an area exclusively reserved for men, and women professions connected with the field of aviation is not limited to being an air hostess. By means of the project everyone had a chance to familiarize themselves with the profession of a flight instructor, flight attendant, aviator, air traffic controller. The project lasted five months, and ended with a Aviation Knowledge Competition organized during Aviation Day at the school. Students had to demonstrate not only theoretical knowledge but also practical - in a flight simulator. Five best students won the award - a flight to Hamburg to the Airbus factory - for workshops under a slogan "From the drawing board to A380" where they saw how planes are created and how the company selects, trains and employs people. Thanks to the financial resources from the Human Capital Operational Programme the project will be continued. In the second edition "Follow the footsteps of Daedalus" 20 students is going to participate. 14

19 O marzenia trzeba walczyæ Adrian Klawikowski, koordynator i pomysłodawca projektu Śladami Dedala : Lotnictwo od zawsze by³o moj¹ pasj¹, ale zdrowie nie pozwoli³o mi na to, by zostaæ lotnikiem w rzeczywistoœci. Za³o y³em wiêc wirtualn¹ liniê lotnicz¹. Kilka lat temu pomyœla³em - czemu by nie przekazaæ tej wiedzy uczniom? Dziœ wiem, e za³o enie Ko³a Symulacji Lotniczych, to by³a jedna z najlepszych decyzji w moim yciu. Jednak nasze dzia³ania, ze wzglêdu na brak pieniêdzy, by³y ograniczone do szkolnej piwnicy. Dlatego siêgn¹³em po œrodki europejskie. Pieni¹dze z PO KL okaza³y siê zaœ idealnym Ÿród³em dofinansowania tego typu projektu. Dziêki dofinansowaniu nasze dzia³ania przyjê³y inn¹ skalê, wiêkszoœæ rzeczy mogliœmy zobaczyæ na w³asne oczy. Co cieszy, zarówno w instytucjach lotniczych, jak i firmach prywatnych spotykaliœmy siê z ogromn¹ otwartoœci¹. A ja dziêki projektowi mogê obserwowaæ, jak rodzi siê fascynacja lotnictwem wœród m³odzie y. I mo emy udowodniæ, e chcieæ to móc, e o marzenia trzeba walczyæ i zdobywaæ je ciê k¹ prac¹, e mo na mierzyæ wysoko. Uda³o nam siê te pokazaæ, e dobra szko³a to taka, która poszerza horyzonty, która pokazuje mo liwoœci, ale do niczego nie zmusza. You have to fight for your dreams Adrian Klawikowski, Coordinator and initiator of the project "Follow the footsteps of Daedalus'': - Aviation has always been my passion, but my health did not allow me to be an aviator in reality. So I created a virtual air school. Several years ago, I had a thought - why not pass my knowledge to students? Today, I know that the establishment of Flight Simulation Group was one of the best decisions in my life. However, our work, due to the lack of money, have been limited to a school basement. Therefore, I decided to gain European Union funds. Money from HCOP proved to be an ideal source of funding of this type of project. Thanks to funds our activities took a different turn, we were able to see the most of the things we learn about with our own eyes. We were warmly welcomed both in the air institutions and private companies. Through the project I can see how fascination with aviation is born among young people. We can prove that if you want something very much, you are able able to fulfill your dreams and aim high, but you have to fight and work very hard at the same time. We also were able to show that a good school is one that broadens horizons, which shows the possibilities but does not impose anything. Śladami Dedala mierz wysoko, ale rozważnie Follow the footsteps of Daedalus - aim high, but be careful 15

20 Śladami Dedala mierz wysoko, ale rozważnie Follow the footsteps of Daedalus - aim high, but be careful Chcê zostaæ pilotem Klaudia Chmielecka, uczestniczka projektu Śladami Dedala : Zainteresowa³am siê lotnictwem w gimnazjum w Sierakowicach. Projekt, w którym uczestniczy- ³am, wiele mi da³. Mi³o wspominam spotkanie z kapitanem Airbusa A320, który opowiedzia³ nam nie tylko o swojej pracy, ale tak e krok po kroku o drodze, jak¹ trzeba przebyæ, eby staæ siê pilotem. Dla mnie by³o to bardzo wa ne, bo w przysz³oœci chcia³abym zostaæ w³aœnie pilotem. Niesamowite wra enia pozosta³y tak e z wyjazdu do Hamburga, do fabryki Airbusa. Czu³am siê jakbym ogl¹da³a program Discovery. Niezmiernie ciekawe by³y dla mnie te zajêcia w symulatorze lotów. Projekt by³ wspania³y, by³a to ogromna szansa, któr¹ z radoœci¹ wykorzysta³am. Teraz uczê siê w technikum lotniczym w Warszawie na profilu awionik. Mam nadziejê, e po technikum dostanê siê do szko³y lotniczej w Dêblinie. Lotnictwo to moja pasja Eryk Woelke, absolwent gimnazjum w Sierakowicach: Dziêki projektowi pozna³em funkcjonowanie lotniska, bo byliœmy na wycieczce w Poznaniu. Niesamowitym doœwiadczeniem by³a te wizyta w fabryce Airbusa. Zobaczy³em jak robi siê samoloty, zobaczy³em ogrom tej fabryki, która zatrudnia 15 tysiêcy osób. Dziêki projektowi i uczestnictwie w Kole Symulacji Lotniczych zacz¹³em siê pasjonowaæ lotnictwem. Projekt dodatkowo pobudzi³ mnie do dzia³ania w tym kierunku, dlatego teraz uczê siê w pierwszej klasie technikum lotniczego w Warszawie. I zamierzam pog³êbiaæ w ten sposób swoj¹ pasjê i ostatecznie zostaæ pilotem. I want to be an aviator Klaudia Chmielecka participant in the "Follow the footsteps of Daedalus'' project: - I became interested in aviation in junior high school in Sierakowice. The project in which I participated taught me much. One of my best memories include a meeting with the captain of the Airbus A320, who was telling us not only about his work, but also about each step a young person has to go through in order to be an aviator. It was very important for me, because I want to be an aviator in future. I also cannot forget the amazing experience from the trip to Hamburg to the Airbus factory. I felt as if I was watching a Discovery program. The classes in a flight simulator were for me extremely interesting. The project was incredible, it was a great fun, and opportunity I took advantage of. Now I'm at the Air Force technical School in Warsaw with the specialization of "avionics". I hope that after graduating this school I would enroll to Aviation School in Dêblin. Aviation is my passion Eryk Woelke, Junior High School in Sierakowice graduate: - "What the project gave me?'' Thanks to it understood how the airport functions, we were on a trip to Poznan. A visit to the Airbus factory was also an amazing experience. I saw how the planes are built, I was delighted by the enormousness of the company. It employs 15,000 people. The fact that I took part in the project and then in the Flight Simulation Group made me fascinated with aviation. The project also prompted me to go further in this direction, so now I'm at Air Force technical School in Warsaw at the first grade. I'm going to deepen my passion and eventually become an aviator. 16

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Warszawa, dn. 04.04.2013 r. WARSZTATY EFS- PODSUMOWANIE I WNIOSKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Działanie 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kielce, 6 września 2013 PRZEDMIOT KONKURSU Projekty określone dla

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej, Litwa Polska 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej, Litwa Polska 2007-2013 Prof. Aurélie Aurilla Bechina Arnzten Several years combined business research in IT KM and Management experience from International institutions. College University I Buskerud, Norway College University

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

POLISH 12 ZAWIADOMIENIE DLA RODZIC W ZAPOMOGA SZKOLNA (EDUCATION MAINTENANCE ALLOWANCE) Szko a: Telefon: Drodzy Rodzice/Opiekunowie, Jeúli posiadacie PaÒstwo KartÍ Ulg Zdrowotnych (Health Benefit Card),

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Kodeksy Ustawy Rozporządzenia O DOBRĄ JAKOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo