Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest upgrade funkcjonalny (zwany dalej Upgrade lub Oprogramowanie ) systemu do zarządzania zasobami organizacji w ramach systemu SAP ERP działającego w Politechnice Warszawskiej (zwanej dalej PW) wraz z Asystą Techniczną (Supportem) do dostarczonych licencji na okres 1 roku. 1. Opis Systemu Upgrade funkcjonalny dla systemu SAP ERP pozwoli obsłużyć raportowanie oraz analizę obszarów zarządzania zasobami Politechniki Warszawskiej zgodnie obowiązującymi przepisami. Pozwoli również na analizę w obszarze rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania studentami na PW, niezależnie od jednostki lub wydziału. Upgrade umożliwi wykorzystanie hurtowni danych SAP NetWeaver BW, aktualnie wdrażanej w PW w ramach systemu SAP ERP. Pozwoli to na zachowanie oraz użycie zaimplementowanych funkcjonalności SAP NetWeaver BW oraz pozostałych obszarów funkcjonalnych systemu SAP ERP. Wymiana danych pomiędzy funkcjonalnościami Upgrade a wymienionymi obszarami musi odbywać się w trybie online poprzez wewnętrzne mechanizmy komunikacyjne istniejące między SAP ERP i SAP NetWeaver BW. Celem Zamawiającego jest posiadanie systemu udostępnianego poprzez przeglądarkę internetową oraz na urządzeniach mobilnych dla dedykowanej grupy osób w dowolnej lokalizacji PW. Dostęp do informacji musi wykorzystywać istniejące natywne mechanizmy zarządzania uprawnieniami zaimplementowane po stronie SAP ERP i SAP NetWeaver BW, z dokładnością do uprawnień użytkownika oraz modelu i zakresu danych. Upgrade ma wykorzystywać natywne mechanizmy automatycznych procesów zasilania i transformacji danych wbudowane w SAP ERP i SAP NetWeaver BW. Zamawiający, w ramach wcześniejszych wdrożeń modułów SAP dysponuje licencją rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition. Przedmiotem Upgrade jest dostawa bezterminowych licencji dla 50 użytkowników nazwanych BI wraz z Asystą Techniczną (Supportem) do dostarczonych licencji na okres 1 roku. 2. Wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności, których oczekuje w ramach Upgrade obszaru SAP ERP oraz wymagania dla równoważności oprogramowania. 1) Ogólne wymagania funkcjonalne Wymagania funkcjonalne, które mają być docelowo realizowane przez Upgrade, będący przedmiotem zamówienia zostały podzielone na następujące zintegrowane ze sobą obszary: a) Hurtownia danych wykorzystanie aktualnie wdrażanej w PW hurtowni danych SAP NetWeaver BW, b) Modelowanie gospodarcze wykorzystanie zawartości biznesowej w SAP NetWeaver BW i SAP ERP, c) Narzędzia raportujące i analityczne. 2) Hurtownia Danych wykorzystanie aktualnie wdrażanej w PW hurtowni danych SAP NetWeaver BW. a) Upgrade musi wykorzystywać najnowszą wersję hurtowni danych SAP NetWeaver BW, b) Upgrade musi wykorzystywać dostarczone wraz z hurtownią danych SAP NetWEaver BW oraz SAP ERP modele procesów gospodarczych, procesy zbierania danych od momentu ładowania danych, transformacji, integracji danych, konsolidacji i czyszczenia przygotowanych pod obszary SAP ERP. 3) Modelowanie gospodarcze wykorzystanie zawartości biznesowej SAP NetWeaver BW. W ramach istniejącego modelowania gospodarczego dla obszarów SAP ERP Upgrade ma zapewniać: a) Automatyczne powiązanie z istniejącymi modelami analitycznymi bez konieczności prac programistycznych, b) Automatyczny, pełny odczyt repozytorium metadanych biznesowych, c) Bezpośredni dostęp do istniejących narzędzi modelowania analitycznego, które można w prosty sposób wykorzystać, d) Wykorzystanie wbudowanych funkcjonalności zarządzania hurtownią SAP NetWeaver BW dla automatyzacji tworzenia raportów i analiz oraz spójności metadanych, 1/6

2 e) Wykorzystanie zintegrowanych z hurtownią SAP NetWeaver BW narzędzi do monitorowania pracy hurtowni z uwzględnieniem monitorowania serwerów aplikacyjnych, systemu operacyjnego i systemu zarządzania relacyjna bazą danych, f) Automatyczne wykorzystanie autoryzacji w hurtowni SAP NetWeaver BW - budowa uprawnień dostępu do modeli danych oraz danych tam zawartych musi korzystać z istniejących mechanizmów uprawnień. 4) Narzędzia raportujące i analityczne. Upgrade ma obejmować dostarczenie zestawu narzędzi analitycznych (zwany dalej Narzędziem) do raportowania, analizy i budowy kokpitów na bazie danych zgromadzonych w hurtowni danych SAP NetWeaver BW. Narzędzia analityczne mają korzystać z dedykowanych mechanizmów komunikacji z SAP NetWeaver BW. Oprogramowanie zestawu analitycznego oferowanego Systemu musi spełniać poniższe wymagania: a) Dostęp do systemu analiz dla każdego użytkownika powinien być ograniczony hasłem ustalanym osobno dla każdego użytkownika zintegrowanym z istniejącą autoryzacją SAP NetWeaver BW, b) Narzędzie musi posiadać możliwość definiowania profili i grup użytkowników, którym można przypisywać prawa dostępu do dokumentów, rekordów danych i funkcjonalności aplikacji, c) Narzędzie powinno umożliwiać zdefiniowanie zasad dostępu do danych (z możliwością kontroli dostępu do funkcji aplikacji, dokumentów a nawet do poziomu poszczególnych rekordów z poziomu systemu bezpieczeństwa platformy raportowej - dostęp do danych wrażliwych), d) Narzędzie powinno umożliwiać określanie uprawnień do odczytu, odświeżenia, edycji, wydruku oraz eksportu raportu, e) Narzędzie powinno umożliwiać organizację raportów w foldery. Powinna istnieć możliwość określania zasad dostępu zarówno na poziomie całych folderów jak i pojedynczych dokumentów, f) Dostęp do środowiska administracji i konfiguracji systemu powinien być możliwy za pomocą przeglądarki internetowej, g) Całość zarządzania i konfiguracji powinna obywać się w jednym spójnym środowisku, h) Narzędzie powinno umożliwiać tworzenie raportów bez konieczności znajomości języka programowania, i) Narzędzie powinno umożliwiać tworzenie raportów z jednym lub większą ilością zmiennych hurtowni danych SAP NetWeaver BW, j) Możliwość wyboru z poziomu interfejsu użytkownika dodatkowych (innych niż SAP NetWeaver BW), źródeł danych dla raportu, k) Możliwość połączenia w ramach raportu danych pochodzących z różnych źródeł danych, l) Narzędzie powinno umożliwiać umieszczanie na raportach danych pochodzących z arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Excel), m) Narzędzie powinno umożliwiać integrację raportów z dokumentami MS Word, Excel i PowerPoint. Powinna istnieć możliwość odświeżenia danych raportów z poziomu dokumentów MS Office, n) Środowisko projektowania i uruchamiania raportów powinno być dostępne dla użytkowników za pomocą przeglądarki internetowej, jak i narzędzi na komputerze użytkownika, o) Połączenie do hurtowni SAP NetWeaver BW musi odbywać się za pośrednictwem interfejsów natywnych (dedykowanych, stworzonych przez twórców bazy danych), a nie np. ODBC, p) Narzędzie powinno posiadać możliwość definiowania raportów z dowolną ilością parametrów podawanych przez użytkownika w momencie odświeżania danych (lista wartości parametru to standardowa funkcjonalność aplikacji), q) Użytkownik końcowy aplikacji analitycznej może samodzielnie połączyć dane w formie wykresów i tabel z wielu zapytań systemu SAP NetWeaver BW na poziomie jednego ekranu w przeglądarce internetowej, r) Możliwe swobodnego prezentowania przez użytkownika końcowego, dowolnie wielu bloków danych (tabele, wykresy, macierze) na jednej stronie raportu (także podczas wydruku), s) Do tworzenia raportów musi być wykorzystywana zawartość biznesowa SAP NetWeaver BW i nazwy obiekty zarówno techniczne, jak i użytkowe, t) Narzędzie powinno udostępniać wygodny interfejs użytkownika. Tworzenie raportów powinno być możliwe z użyciem myszki oraz techniki "przeciągnij i upuść" (drag and drop), u) Środowisko raportowe powinno umożliwiać prezentację danych w postaci tabel, tabel poziomych (etykiety w wierszach dane w kolejnych kolumnach), tabelach przestawnych oraz na wykresach, v) Powinna istnieć możliwość automatycznego dopasowania raportu do strony wydruku oraz mechanizmy automatycznie porządkujące bloki danych tak, aby nie nastąpiło przecięcie w połowie bloku (tabeli, wykresie, etc), w) Narzędzie powinno umożliwiać elastyczne sortowanie danych na raportach według kilku atrybutów, x) Narzędzie powinno umożliwiać tworzenie rankingów i prezentację jedynie najlepszych/najgorszych wyników, 2/6

3 y) System musi dawać możliwość elastycznego drążenia danych poprzez zagłębianie się w głąb lub w górę hierarchii zdefiniowanych po stronie zawartości biznesowej SAP NetWeaver BW, z) Osoba tworząca raporty powinna mieć możliwość dodawania i prezentacji elementów wyliczanych, które nie pochodzą z SAP NetWeaver BW. Sposób wyliczania elementów powinien być określany przy pomocy formuł matematycznych, aa) Powinna istnieć możliwość nakładania na dane raportu lokalnych filtrów, które nie wymagają ponownego pobierania danych z hurtowni danych, bb) Narzędzie powinno posiadać możliwość edycji raportu w trybie podglądu wydruku w celu precyzyjnego przygotowania materiału do wydruku tak, aby podgląd wydruku pozwalał na analizę z jednoczesną precyzyjną kontrolą kompozycji na kartce papieru, cc) Budowa raportów analitycznych poprzez przeglądarkę internetową nie wymaga konieczności instalowania dodatkowych aplikacji klienckich i sterowników bazy danych po stronie stacji roboczej użytkownika, dd) Narzędzie powinno umożliwiać definiowanie wskaźników przy pomocy formuł matematycznych, ee) System musi umożliwiać prezentację wartości zdefiniowanych wskaźników w SAP NetWeaver BW w postaci elementów pulpitu menedżerskiego, ff) Powinna istnieć możliwość określania wartości wskaźników, dla których stosowane jest specjalne wyróżnienie graficzne, gg) Narzędzie powinno dawać możliwość personalizacji strony startowej dla każdego użytkownika i prezentacji na niej wybranych elementów pulpitu menedżerskiego, hh) Kokpity menedżerskie musza posiadać bibliotekę elementów wizualizacji wyników analiz (np. wykresów), ii) jj) System musi umożliwiać tworzenie alertów związanych ze wskaźnikami wyzwalanych zdefiniowanymi regułami logicznymi, Narzędzie powinno dawać możliwość łatwego i skutecznego wyszukiwania dokumentów wg atrybutów dokumentu, kk) W centralnej bibliotece raportów mogą być przechowywane także pliki zewnętrzne, dokumenty tekstowe, edytora Word, arkusze Excel i dowolne inne. Dostęp do tych plików determinowany jest przez profil użytkownika podobnie jak przy raportach analitycznych, ll) Narzędzie powinno umożliwiać przesyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami w obrębie systemu bez konieczności korzystania z zewnętrznych aplikacji pocztowych/ dystrybucyjnych, mm) Narzędzie powinno umożliwiać automatyczną dystrybucję raportów do wskazanych użytkowników według zadanego harmonogramu, nn) Eksport raportu do formatu Excel powinien zapewniać zachowanie formatowania (wykresy nie mogą być bitmapą i musza być konwertowane do aktywnych wykresów Excela). Dane raportu musza być przenoszone w odpowiednim formacie (np. liczbowe jako liczby, które można analizować w Excelu). Wymaga się, by wszystkie powyżej opisane obszary Upgrade były dostarczone w postaci gotowej do parametryzacji w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, niezależnie od tego, które z analityk będą podlegały wdrażaniu w przyszłości. Wszystkie wymienione obszary muszą stanowić wewnętrznie zintegrowaną całość, gotową do uruchomienia poprzez ich aktywację. 3. Asysta Techniczna (Support) Asysta Techniczna (Support) obejmuje następujące elementy: 1) Stałe doskonalenie i innowacje: a) Nowe wersje oprogramowania wchodzące w skład licencjonowanych Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise oraz narzędzia i procedury umożliwiające upgrade, b) Pakiety korekcyjne poprawki redukujące nakład pracy potrzebny do wdrażania pojedynczych korekt. Pakiety korekcyjne mogą także zawierać korekty dostosowujące istniejący zakres funkcji do zmienionych wymagań prawnych i przepisów, c) W przypadku wersji podstawowych aplikacji SAP Business Suite 7 (począwszy od aplikacji SAP ERP 6.0 oraz wersji aplikacji SAP CRM 7.0, SAP SCM 7.0, SAP SRM 7.0 i SAP PLM 7.0 dostarczonych w 2008 r.) Świadczący usługę Asysty Technicznej oferuje dodatkowy zakres funkcji i/lub innowacje za pomocą pakietów rozszerzeń lub innych dostępnych środków. W ramach standardowych usług serwisowych przeznaczonych dla wersji podstawowej aplikacji SAP Świadczący usługę Asysty Technicznej może zazwyczaj dostarczać jeden pakiet rozszerzeń lub inną aktualizację na rok kalendarzowy, d) Aktualizacje technologii umożliwiające obsługę systemów operacyjnych i baz danych osób trzecich. Szczegółowe informacje na temat strategii udostępniania wersji produktów SAP oraz zalecenia dotyczące aktualizacji technologii dla pakietów rozszerzeń SAP można znaleźć na stronie SAP Service Marketplace. e) Dostępny kod źródłowy ABAP dla aplikacji należących do Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise oraz oddzielnie wydawanych i obsługiwanych modułów funkcyjnych, 3/6

4 f) Zarządzanie zmianami oprogramowania, na przykład zmienionymi ustawieniami konfiguracyjnymi lub upgrade'ami Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise, jest obecnie zapewniane za pośrednictwem treści i materiałów informacyjnych, narzędzi dla kopii mandanta oraz kopii dla podmiotu, a także narzędzi do porównywania konfiguracji, g) Świadczący usługę Asysty Technicznej zapewnia Zamawiającemu w każdym roku kalendarzowym do pięciu dni zdalnych usług pomocy technicznej świadczonych przez programistów rozwiązań Licencjodawcy. Usługi te mają ułatwić Zamawiającemu ocenę innowacyjnych funkcji najnowszego pakietu rozszerzeń oraz możliwości jego wdrożenia zgodnie z wymaganiami procesów gospodarczych Zamawiającego. Świadczący usługę Asysty Technicznej i Zamawiający zaplanują tę usługę według wspólnych uzgodnień, h) Treść i wytyczne konfiguracyjne dotyczące Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise są zazwyczaj dostarczane za pośrednictwem rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition (patrz również standard dla produktów SAP, Standard konfiguracji rozwiązań biznesowych SAP ). i) Najlepsze praktyki dla SAP System Administration (Administracja systemem) oraz korzystania z rozwiązań SAP w odniesieniu do Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise. j) Treści dotyczące konfiguracji i obsługi systemu SAP są zapewniane jako integralne części Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise. k) Treści, narzędzia i opisy procesów dotyczących zarządzania cyklem życia produktów SAP stanowią część rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition, Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise i/lub ich odpowiedniej dokumentacji. 2) Globalny szkielet pomocy technicznej: a) SAP Service Marketplace baza wiedzy SAP oraz sieć ekstranet SAP służąca do transferu wiedzy, udostępniająca treści i usługi licencjobiorcom i partnerom, b) Usługa SAP Notes na stronie SAP Service Marketplace dokumentuje zakłócenia w działaniu oprogramowania i zawiera informacje, jak usuwać i omijać błędy oraz jak ich unikać. Usługa SAP Notes może zawierać korekty kodu, które Licencjobiorcy mogą wdrażać w swoich systemach SAP. Noty SAP stanowią również dokumentację powiązanych problemów, pytań licencjobiorców i zalecanych rozwiązań (np. konfigurowania ustawień), c) SAP Note Assistant narzędzie do instalowania określonych korekt i udoskonaleń składników SAP. 3) Inne składniki opieki serwisowej: a) Dostęp do wytycznych na stronie SAP Service Marketplace, które mogą obejmować procedury wdrożenia i obsługi oraz treści ułatwiające zmniejszenie kosztów i ryzyka. Treści te obejmują następujące elementy: Kompleksowa obsługa rozwiązań: pomoc Zamawiającemu w optymalizacji kompleksowej obsługi Oprogramowania SAP, Metodyka Run SAP: pomoc Zamawiającemu w zarządzaniu aplikacjami, obsłudze procesów gospodarczych i administrowaniu platformą technologiczną SAP NetWeaver. Usługa ta obejmuje: Standardy Świadczący usługę Asysty Technicznej dotyczące obsługi rozwiązań, Ogólny plan metodyki Run SAP służący do wdrażania kompleksowej obsługi rozwiązań, Narzędzia, w tym rozwiązanie do zarządzania aplikacjami SAP Solution Manager Enterprise Edition. Więcej informacji na temat metodyki Run SAP można uzyskać pod adresem b) Udział w społeczności partnerów biznesowych i klientów SAP (za pośrednictwem witryny SAP Service Marketplace), zapewniający informacje na temat najlepszych praktyk biznesowych, ofert, usług itd. 4) Globalna obsługa wiadomości i umowy dotyczące poziomu usług (Service Level Agreement, SLA) a) Kanałem świadczenia usługi Asysty Technicznej będzie infrastruktura zapewniana przez SAP. Zamawiający może w każdej chwili wysłać komunikat o błędzie. Wszystkie osoby zaangażowane w proces rozwiązywania problemu wynikającego z wiadomości mogą mieć dostęp do jej statusu w dowolnej chwili. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może się także skontaktować telefonicznie ze specjalistą SAP świadczącym usługę w imieniu Licencjodawcy. b) SLA dotyczące poziomu usług w odniesieniu do czasu reakcji: Zgłoszenia dotyczące pomocy technicznej o priorytecie 1 ( bardzo wysokim ). Świadczący usługę Asysty Technicznej zareaguje na zgłoszenia pomocy technicznej o priorytecie 1 w ciągu czterech (4) godzin od otrzymania takich zgłoszeń (całodobowo, w dni robocze Zamawiającego). Zgłoszeniu nadawany jest priorytet 1, jeśli problem ma bardzo poważne konsekwencje dla normalnych operacji i nie można wykonywać pilnych prac o kluczowym znaczeniu 4/6

5 dla działalności Zamawiającego. Następuje to na ogół w następujących okolicznościach: całkowita awaria systemu, zakłócenia w działaniu głównych funkcji systemu SAP w Systemie produktywnym lub Główne problemy. Zgłoszenia dotyczące pomocy technicznej o priorytecie 2 ( wysokim ). Świadczący usługę Asysty Technicznej zareaguje na zgłoszenia pomocy technicznej o priorytecie 2 w ciągu ośmiu (8) godzin od otrzymania takich zgłoszeń w standardowe godziny pracy (8:00 18:00) w dni robocze Zamawiającego. Zgłoszeniu nadawany jest priorytet 2, jeśli problem ma poważny wpływ na normalne operacje w Systemie produktywnym i nie można wykonywać niezbędnych zadań. Jest to spowodowane nieprawidłowościami lub brakiem działania funkcji systemu SAP, które są wymagane do wykonywania tych transakcji i/lub zadań. Zgłoszenia dotyczące pomocy technicznej o priorytecie 3 ( pozostałe ) Priorytet ten przypisuje się do zdarzeń innych niż w priorytecie 1 i priorytecie 2. Świadczący usługę Asysty Technicznej zareaguje na zgłoszenia pomocy technicznej o priorytecie 3 w ciągu dwunastu (12) godzin od otrzymania takich zgłoszeń w standardowe godziny pracy (8:00 18:00) w dni robocze Zamawiającego. c) SLA dotyczące poziomu usług w odniesieniu do czasu Czynności korygującej w przypadku wiadomości dotyczących pomocy technicznej o priorytecie 1: świadczący usługę Asysty Technicznej przedstawi rozwiązanie, obejście lub plan czynności umożliwiający rozstrzygnięcie przesłanej przez Zamawiającego wiadomości dotyczącej pomocy technicznej o priorytecie 1 ( Czynność korygująca ) nie dłużej niż w ciągu jednego (1) dnia roboczego Zamawiającego *. Zamawiającego od otrzymania takiej wiadomości. Jeśli jako Czynność korygująca zostanie przedstawiony Zamawiającemu plan czynności, który będzie obejmować: status procesu rozwiązywania problemu, następne planowane czynności z uwzględnieniem odpowiedzialnych zasobów Świadczący usługę Asysty Technicznej, wymagane czynności ze strony Zamawiającego ułatwiające proces rozwiązywania problemu, na ile to możliwe, planowane daty działań Świadczący usługę Asysty Technicznej, datę i godzinę przekazania przez Świadczący usługę Asysty Technicznej następnej informacji o statusie problemu. Dalsze informacje o statusie problemu będą zawierać podsumowanie podjętych dotąd działań, informacje o następnych planowanych krokach oraz datę i godzinę przekazania następnej informacji o statusie. SLA dotycząca poziomu usług w odniesieniu do Czynności korygującej odnosi się tylko do tej części czasu przetwarzania, podczas której wiadomość jest przetwarzana przez Świadczący usługę Asysty Technicznej ( Czas przetwarzania ). Czas przetwarzania nie obejmuje okresu, kiedy wiadomość ma status Czynność partnera, Czynność klienta lub Rozwiązanie proponowane przez Świadczący usługę Asysty Technicznej, gdzie (a) status Czynność partnera oznacza, że wiadomość dotyczącą pomocy technicznej przekazano do dalszego przetwarzania partnerowi SAP w zakresie oprogramowania lub technologii bądź zewnętrznemu dostawcy SAP; (b) status Czynność klienta oznacza, że wiadomość dotyczącą pomocy technicznej przekazano Zamawiającemu; (c) status Rozwiązanie proponowane przez Świadczący usługę Asysty Technicznej oznacza, że Świadczący usługę Asysty Technicznej zapewnił Czynność korygującą zgodnie z niniejszym opisem. SLA dotycząca poziomu usług w odniesieniu do Czynności korygującej zostanie uznana za zrealizowaną, jeśli w ciągu czterech (4) godzin Czasu przetwarzania Świadczący usługę Asysty Technicznej zaproponuje rozwiązanie, obejście lub plan czynności bądź Zamawiający zgodzi się obniżyć priorytet zgłoszenia. d) SLA dotyczące poziomu usług w odniesieniu do czasu Czynności korygującej w przypadku wiadomości dotyczących pomocy technicznej o priorytecie 2: świadczący usługę Asysty Technicznej przedstawi rozwiązanie, obejście lub plan czynności umożliwiający rozstrzygnięcie przesłanej przez Zamawiającego wiadomości dotyczącej pomocy technicznej o priorytecie 2 ( Czynność korygująca ) nie dłużej niż w ciągu trzech (3) dni roboczych Zamawiającego* od otrzymania takiej wiadomości. Jeśli jako Czynność korygująca zostanie przedstawiony Zamawiającemu plan czynności, który będzie obejmować: status procesu rozwiązywania problemu, następne planowane czynności z uwzględnieniem odpowiedzialnych zasobów, wymagane czynności ze strony Zamawiającego ułatwiające proces rozwiązywania problemu, na ile to możliwe, planowane daty działań, datę i godzinę przekazania przez świadczącego usługę Asysty Technicznej następnej informacji o statusie problemu. Dalsze informacje o statusie problemu będą zawierać podsumowanie podjętych dotąd działań, informacje o następnych planowanych krokach oraz datę i godzinę przekazania następnej informacji o statusie. SLA dotycząca poziomu usług w odniesieniu do Czynności korygującej odnosi się tylko do tej części czasu przetwarzania, podczas której wiadomość jest przetwarzana przez Świadczący usługę Asysty Technicznej ( Czas przetwarzania ). Czas przetwarzania nie obejmuje okresu, kiedy wiadomość ma status Czynność partnera, Czynność klienta lub Rozwiązanie proponowane przez Świadczący usługę Asysty Technicznej, gdzie (a) status Czynność partnera oznacza, że wiadomość dotyczącą pomocy technicznej przekazano do dalszego przetwarzania partnerowi SAP w zakresie oprogramowania lub technologii bądź zewnętrznemu dostawcy SAP; (b) status Czynność klienta oznacza, * Czas Czynności korygującej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca w formularzu Cenowo - Asortymentowym podaje oferowany czas Czynności korygującej nie dłuższy niż wymagany w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 5/6

6 że wiadomość dotyczącą pomocy technicznej przekazano Zamawiającemu; (c) status Rozwiązanie proponowane przez Świadczący usługę Asysty Technicznej oznacza, że Świadczący usługę Asysty Technicznej zapewnił Czynność korygującą zgodnie z niniejszym opisem. SLA dotycząca poziomu usług w odniesieniu do Czynności korygującej zostanie uznana za zrealizowaną, jeśli w ciągu czterech (4) godzin Czasu przetwarzania Świadczący usługę Asysty Technicznej zaproponuje rozwiązanie, obejście lub plan czynności bądź Zamawiający zgodzi się obniżyć priorytet zgłoszenia. e) SLA dotyczące poziomu usług w odniesieniu do czasu Czynności korygującej w przypadku wiadomości dotyczących pomocy technicznej o priorytecie 3: świadczący usługę Asysty Technicznej przedstawi rozwiązanie, obejście lub plan czynności umożliwiający rozstrzygnięcie przesłanej przez Zamawiającego wiadomości dotyczącej pomocy technicznej o priorytecie 3 ( Czynność korygująca ) nie dłużej niż w ciągu pięciu (5) dni roboczych Zamawiającego * od otrzymania takiej wiadomości. Jeśli jako Czynność korygująca zostanie przedstawiony Zamawiającemu plan czynności, który będzie obejmować: status procesu rozwiązywania problemu, następne planowane czynności z uwzględnieniem odpowiedzialnych zasobów, wymagane czynności ze strony Zamawiającego ułatwiające proces rozwiązywania problemu, na ile to możliwe, planowane daty działań, datę i godzinę przekazania przez świadczącego usługę Asysty Technicznej następnej informacji o statusie problemu. Dalsze informacje o statusie problemu będą zawierać podsumowanie podjętych dotąd działań, informacje o następnych planowanych krokach oraz datę i godzinę przekazania następnej informacji o statusie. SLA dotycząca poziomu usług w odniesieniu do Czynności korygującej odnosi się tylko do tej części czasu przetwarzania, podczas której wiadomość jest przetwarzana przez Świadczący usługę Asysty Technicznej ( Czas przetwarzania ). Czas przetwarzania nie obejmuje okresu, kiedy wiadomość ma status Czynność partnera, Czynność klienta lub Rozwiązanie proponowane przez Świadczący usługę Asysty Technicznej, gdzie (a) status Czynność partnera oznacza, że wiadomość dotyczącą pomocy technicznej przekazano do dalszego przetwarzania partnerowi SAP w zakresie oprogramowania lub technologii bądź zewnętrznemu dostawcy SAP; (b) status Czynność klienta oznacza, że wiadomość dotyczącą pomocy technicznej przekazano Zamawiającemu; (c) status Rozwiązanie proponowane przez Świadczący usługę Asysty Technicznej oznacza, że Świadczący usługę Asysty Technicznej zapewnił Czynność korygującą zgodnie z niniejszym opisem. SLA dotycząca poziomu usług w odniesieniu do Czynności korygującej zostanie uznana za zrealizowaną, jeśli w ciągu czterech (4) godzin Czasu przetwarzania Świadczący usługę Asysty Technicznej zaproponuje rozwiązanie, obejście lub plan czynności bądź Zamawiający zgodzi się obniżyć priorytet zgłoszenia. f) Ulga z tytułu poziomu usług Określone powyżej obowiązki wynikające z SLA dotyczących poziomu usług zostaną uznane za spełnione, jeśli reakcja nastąpi w dozwolonych przedziałach czasu w dziewięćdziesięciu pięciu procentach (95%) przypadków ogółem w odniesieniu do wszystkich SLA dotyczących poziomu usług w danym kwartale kalendarzowym. Jeśli Zamawiający przekaże mniej niż dwadzieścia (20) zgłoszeń (ogółem dla wszystkich SLA dotyczących poziomu usług) zgodnie z określonymi powyżej SLA i dotyczącymi poziomu usług w dowolnym kwartale kalendarzowym w okresie obowiązywania usług pomocy technicznej w wersji Enterprise, Zamawiający wyraża zgodę na to, że określone powyżej obowiązki świadczącego usługę Asysty Technicznej wynikające z wymienionych SLA zostaną uznane za spełnione, jeśli świadczącego usługę Asysty Technicznej nie przekroczy przedziału czasu określonego w wymienionej SLA w przypadku więcej niż jednego zgłoszenia dotyczącego pomocy technicznej w danym kwartale kalendarzowym. 5) Obowiązki Zamawiającego Zamawiający wyznaczy osobę kontaktową i poda informacje umożliwiające komunikowanie się ze świadczącym usługę Asysty Technicznej (w szczególności adres i numer telefonu) w dowolnej chwili. Osoba kontaktowa Zamawiającego będzie przedstawicielem Zamawiającego umocowanym do podejmowania niezbędnych decyzji dotyczących Zamawiającego lub do wykonywania czynności prowadzących do podejmowania takich decyzji. 6) Inne warunki i postanowienia Usługi Asysty Technicznej (Support u) są świadczone zgodnie z bieżącymi fazami usług serwisowych wersji oprogramowania SAP według opisu na stronie 6/6

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On).

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On). Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanych przez zamawiającego ilości licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego SAP Business One Wersja dokumentu: 1.1 2012-10-04 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Wszystkie kraje Konwencje pisowni Styl czcionki Przykład Słowa lub

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo