Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 2 gimnazjum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 2 gimnazjum"

Transkrypt

1 Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny P podstawowy R rozszerzający D dopełniający W wykraczający Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 2 gimnazjum Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych 13 h Nazwa modułu Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Lekcja organizacyjna. I. Wiadomości wstępne II. Własności potęg Potęga liczby wymiernej o wykładniku naturalnym. Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych podstawach. 5. Potęga potęgi Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych wykładnikach. wskazuje podstawę potęgi oraz wykładnik zapisuje potęgę w postaci iloczynu oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładniku naturalnym zapisuje liczbę w postaci jednej potęgi oraz liczbę w postaci iloczynu potęg (P) oblicza wartość prostego wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi (P) mnoży i dzieli potęgi o jednakowych podstawach zapisuje w postaci jednej potęgi potęgę potęgi zapisuje liczby jako potęgę potęgi o wykładnikach naturalnych (P) określa znak potęgi (R) oblicza wartość złożonego wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi (D) rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem potęg (D) rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem własności mnożenia i dzielenia potęg o jednakowych podstawach (D) rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem własności potęg 1

2 8. Porównywanie potęg. mnoży i dzieli potęgi o jednakowych wykładnikach (P) zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach (P) zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach (P) porównuje potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych podstawach porównuje potęgi o takich samych wykładnikach naturalnych i różnych podstawach (P) wykorzystuje do obliczeń kalkulator (P) (mnożenia i dzielenia potęg o jednakowych podstawach, mnożenia i dzielenia potęg o jednakowych wykładnikach, potęga potęgi) (W) stosuje własności potęg do obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych (R) III. Potęga o wykładniku ujemnym 9. Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym. rozumie pojęcie potęgi o wykładniku ujemnym oblicza potęgę o wykładniku ujemnym (P) zapisuje liczby w postaci potęgi o wykładniku ujemnym (R) stosuje prawa dotyczące działań na potęgach o wykładniku ujemnym (D) oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgę o wykładniku całkowitym (D) Notacja wykładnicza. rozumie pojęcie notacji wykładniczej zapisuje liczbę w notacji wykładniczej (K, P) rozwiązuje zadania praktyczne z zastosowaniem notacji wykładniczej (R) 12. Powtórzenie wiadomości o potęgach o wykładniku naturalnym i całkowitym 13. Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 1. 2

3 Pierwiastki 10 h Nazwa modułu I. Wiadomości wstępne Temat 15. Pierwiastek kwadratowy i sześcienny. Wymagania podstawowe zna pojęcie liczby wymiernej i niewymiernej oblicza wartość pierwiastków kwadratowych i sześciennych stosuje do obliczeń kalkulator oblicza wartość prostych wyrażeń zawierających pierwiastki kwadratowe i sześcienne (P) Wymagania ponadpodstawowe oblicza zadania praktyczne z zastosowaniem pojęć pierwiastka kwadratowego i sześciennego (R) II. Własności pierwiastków III. Zastosowanie pierwiastków Mnożenie i dzielenie pierwiastków kwadratowych i sześciennych. Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka i włączanie czynnika pod znak pierwiastka. Pierwiastki i ich zastosowanie. 22. Powtórzenie wiadomości o pierwiastkach kwadratowych i sześciennych. 23. Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 2. stosuje wzory na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu (K, P) stosuje wzory na obliczanie iloczynu i ilorazu pierwiastków (K, P) wyłącza czynnik przed znak pierwiastka (K, P) włącza czynnik pod znak pierwiastka(k, P) oblicza średnią geometryczną (W) oblicza pola i obwody figur (R) oblicza pola i obwody figur zadania problemowe (W) stosuje pierwiastek z iloczynu i iloczyn pierwiastków do obliczania wartości wyrażeń algebraicznych (R) usuwa niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków (D) porównuje pierwiastki (R) określa przybliżoną wartość liczby, przedstawionej za pomocą pierwiastka(r) 3

4 Okrąg i koło 18 h Nazwa modułu Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe I. Wiadomości wstępne 25. Okrąg, koło, łuk, pierścień kołowy, wycinek koła, kąt środkowy. 26. Obwód koła i długość łuku. 27. Pole koła i pierścienia kołowego. 28. Wycinek kołowy i jego pole. zna pojęcia: okrąg, promień, cięciwa, średnica, łuk, koło zna pojęcie kąta środkowego zna pojęcie wycinka koła i odcinka koła zna pojęcie pierścienia kołowego (P) zna liczbę π oblicza promień okręgu znając jego obwód (P) oblicza obwód okręgu znając jego średnicę lub promień (P) oblicza długość łuku okręgu jako określonej jego części (P) stosuje wzór na obliczanie pola koła oblicza pole koła znając jego obwód (P) oblicza promień koła mając dane jego pole (P) oblicza pole wycinka kołowego jako części koła znając jego promień (P) oblicza pole wycina kołowego znając promień i miarę kąta środkowego (P) zna pojęcie okręgów współśrodkowych (R) wskazuje na rysunku kąty środkowe (R) rysuje kąty środkowe (D) rozwiązuje zadania tekstowe związane z obwodem okręgu (R) rozwiązuje zadania problemowe związane z obwodem koła i długością łuku (W) oblicza pole pierścienia kołowego jako różnicę pól dwóch kół (R) oblicza pola figur wykorzystując wzór na pole koła (R, D) rozwiązuje zadania tekstowe wykorzystując wiadomości dotyczące okręgu, koła, pierścienia kołowego (D, W) oblicza miarę kąta środkowego znając promień i pole wycina kołowego (D) rozwiązuje zadania praktyczne związane z wycinkiem kołowym i jego polem (D, W) II. Prosta i okrąg 29. Wzajemne położenie prostej i okręgu. określa wzajemne położenie prostej i 30. Symetralna odcinka i dwusieczna kąta. okręgu określa odległość prostej od okręgu mając dany jego promień (R) 4

5 III. Okrąg opisany na trójkącie i wpisany w trójkąt Styczna do okręgu. zna pojęcia stycznej i siecznej wskazuje styczną i sieczną na rysunkach kreśli styczną do okręgu i sieczną okręgu (P) zna pojęcie symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta określa odległość punktów od ramion dwusiecznej (P) 33. Okrąg opisany na trójkącie. wskazuje na rysunkach okrąg opisany 34. Okrąg wpisany w trójkąt Okrąg opisany i wpisany w trójkąt równoboczny. na wielokącie i wielokąt wpisany w okrąg oblicza wysokość w trójkącie równobocznym korzystając ze wzoru (P) rozwiązuje proste zadania związane z własnościami okręgu opisanego na trójkącie i wpisanego w trójkąt (P) rozwiązuje zadania stosując poznane własności stycznej do okręgu i siecznej okręgu (D) konstruuje kąt o zadanej mierze (R) konstruuje symetralną odcinka (R) konstruuje dwusieczną kąta (R) rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta (D, W) konstruuje styczną do okręgu (R) konstruuje okrąg opisany na trójkącie (R) konstruuje okrąg wpisany w trójkąt (R) rozwiązuje zadania związane z konstrukcjami okręgu opisanego na trójkącie i wpisanego w trójkąt (D) oblicza miary kątów trójkąta wpisanego w okrąg (R, D) oblicza miary kątów trójkąta opisanego na okręgu (R, D) znajduje zależność między wysokością trójkąta równobocznego a promieniem okręgu wpisanego w ten trójkąt (W) znajduje zależność między wysokością trójkąta równobocznego a promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie(w) konstruuje kąty o mierze 30, 45, 60 (R) 5

6 IV. Wielokąty foremne 37. Budowanie kątów 30, 45, 60. konstruuje kąty o zadanej mierze (D) rozwiązuje zadania związane z budowaniem kątów o wskazanej mierze (D, W) Wielokąty foremne. rozpoznaje na rysunku wielokąty foremne buduje wielokąt foremny o danej długości boku (P) rysuje przekątne wielokątów wpisuje okrąg w kwadrat (R) opisuje okrąg na kwadracie (R) rozwiązuje zadania tekstowe związane z wielokątami foremnymi (R, D) 40. Powtórzenie wiadomości o okręgu i kole. 41. Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 3. 6

7 Wyrażenia algebraiczne 14 h Nazwa modułu Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe I. Wiadomości wstępne 43. Przypomnienie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych. zna pojęcia: wyrażenie algebraiczne, jednomian, jednomian podobny, suma algebraiczna porządkuje jednomiany redukuje wyrazy podobne nazywa wyrażenia algebraiczne przekształca wyrażenia do prostszej postaci (P) oblicza wartość liczbową wyrażenia (P) zapisuje słownie wyrażenia algebraiczne (P) tworzy sumę algebraiczną mając dane jednomiany (P) rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem wyrażeń algebraicznych (R) II. Działania na wyrażeniach algebraicznych Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian. 47. Mnożenie sum algebraicznych. dodaje i odejmuje sumy algebraiczne (K, P) opuszcza nawiasy i redukuje wyrazy podobne (P) zapisuje wyrażenia opisujące obwody figur (P) mnoży sumę algebraiczną przez jednomian (P) mnoży sumy algebraiczne (P) wyznacza obwody figur przedstawionych na rysunkach (R) stosuje wyrażenia algebraiczne w zadaniach tekstowych (R, D) zapisuje w postaci sumy algebraicznej pola figur (R) zapisuje w postaci sumy algebraicznej objętość prostopadłościanu i sześcianu o danych krawędziach (D) III. Przekształcanie wyrażeń Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. przekształca wyrażenia algebraiczne do najprostszej postaci (P) stosuje wyrażenia algebraiczne do rozwiązywania zadań tekstowych 7

8 algebraicznych Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias. Przekształcanie wzorów. Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych. 55. Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 4. wyłącza wspólny czynnik przed nawias (K, P) (m.in. droga, prędkość, czas) (R, D) wyłącza wspólny czynnik przed nawias (R) przekształca wzory matematyczne, fizyczne i chemiczne (R) rozwiązuje zadania praktyczne z wykorzystaniem wyrażeń algebraicznych (D, W) 8

9 Równania i układy równań 23 h Nazwa modułu Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe I. Równania Zapisywanie i rozwiązywanie równań I stopnia z jedną niewiadomą. Zastosowanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych. zna pojęcie równania I stopnia z jedną niewiadomą sprawdza, czy liczba jest rozwiązaniem równania wskazuje równania równoważne (P) wskazuje równania sprzeczne (P) zna zasady stosowane przy rozwiązywaniu równań (P) rozwiązuje proste równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą (P) opisuje równaniem sytuacje przestawione na rysunkach (P) przeprowadza analizę zadania tekstowego (P) układa równania do prostych zadań tekstowych (P) stosuje zasady przy rozwiązywaniu równań (R) rozwiązuje równania o podwyższonym stopniu trudności (R, D) wskazuje liczbę rozwiązań danego równania (R, D) opisuje równaniem sytuacje przestawione na rysunkach (R) układa równania do zadań tekstowych (R, D) rozwiązuje zadania tekstowe (w kontekście praktycznym ) wykorzystując równania I stopnia z jedną niewiadomą (R, D, W) II. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne podaje przykłady wielkości wprost proporcjonalne i odwrotne proporcjonalne (P) wskazuje wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne na podstawie tabel określa współczynnik proporcjonalności prostej (R) określa współczynnik proporcjonalności odwrotnej (R) rozwiązuje zadania tekstowe w kontekście praktycznym (w tym fizyczne) o wielkościach wprost i odwrotnie proporcjonalnych (R, D, W) 9

10 III. Układy równań Układ dwóch równań I stopnia z dwiema niewiadomymi. Rozwiązywanie układów dwóch równań I stopnia z dwiema niewiadomymi. wskazuje równanie I stopnia z dwiema niewiadomymi sprawdza, czy dana para liczb spełnia układ dwóch równań zapisuje podane sytuacje za pomocą układu równań (P) stosuje metodę podstawiania do rozwiązania układu równań (K, P) stosuje metodę przeciwnych współczynników do rozwiązania układu równań (P) określa liczbę rozwiązań układu równań (układ: nieoznaczony, oznaczony, sprzeczny) (P) zapisuje podane sytuacje za pomocą układu równań (R) stosuje metodę podstawiania do rozwiązania układu równań (R, D) stosuje metodę przeciwnych współczynników do rozwiązania układu równań (R, D) dobiera współczynniki układu równań, aby otrzymać żądany rodzaj układu (R, D) IV. Zastosowanie układów równań Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań praktycznych. zna etapy postępowania przy rozwiązywaniu zadań tekstowych za pomocą układów równań przeprowadza analizę zadania tekstowego (P) rozwiązuje zadania tekstowe (w tym osadzone w kontekście praktycznym) z wykorzystaniem układów równań i zastosowaniem poznanych metod wyznaczania rozwiązań (R, D, W) Powtórzenie wiadomości o równaniach i układach równań. 78. Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 5. 10

11 Funkcje i ich wykresy 16 h Nazwa modułu I. Wiadomości wstępne Temat 80. Punkty w prostokątnym układzie współrzędnych. 81. Przyporządkowanie a funkcja Sposoby opisywania funkcji liczbowej. Wymagania podstawowe zna pojęcie prostokątnego układu współrzędnych określa położenie punktu w prostokątnym układzie współrzędnych zaznacza punkty o podanych współrzędnych rysuje w układzie współrzędnych wielokąty o podanych współrzędnych wierzchołków (P) oblicza pole prostokąta w prostokątnym układzie współrzędnych (P) wskazuje w otoczeniu przykłady różnego rodzaju przyporządkowań opisuje funkcje słownie, za pomocą grafu, tabeli, wykresu (K,P) opisuje funkcje za pomocą wzoru (P) określa dla danej funkcji: argument, wartość, dziedzinę, zbiór wartości funkcji (K, P) sporządza tabelkę dla funkcji, określonej wzorem (K, P) Wymagania ponadpodstawowe oblicza długość odcinka (z wykorzystaniem Tw. Pitagorasa) (R, D, W) opisuje funkcje za pomocą grafu, tabeli, wzoru, wykresu (R, D, W) 11

12 II. Własności funkcji Własności funkcji liczbowej. Odczytywanie własności funkcji odczytuje z wykresu funkcji liczbowej (nieskomplikowane przypadki) jej własności: dziedzinę i zbiór wartości, miejsce zerowe, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, dla jakich ujemne, a dla jakich zero, monotoniczność funkcji (stała, rosnąca, malejąca), dla jakiego argumentu funkcja osiąga najmniejszą i największą wartość funkcji (P) oblicza wartości funkcji podanych nieskomplikowanym wzorem (P) wyznacza własności funkcji opisanej wzorem (D, W) rysuje przykłady funkcji stałej, rosnącej, malejącej (R) rysuje wykres funkcji o podanych własnościach (R, D) III. Zależności funkcyjne w życiu codziennym Przykłady zależności funkcyjnych występujących w życiu codziennym. Odczytywanie informacji z wykresu funkcji opisującej sytuację praktyczną. omawia zależności funkcyjne występujące w życiu codziennym (zjawiska przyrodnicze, gospodarcze) (K, P) odczytuje informacje z wykresu funkcji opisującej sytuacje z życia codziennego (zjawiska przyrodnicze, gospodarcze) (K, P) podaje i przedstawia na wykresie zależności funkcyjne występujące w życiu codziennym (zjawiska przyrodnicze, gospodarcze) (R, D) Powtórzenie wiadomości o funkcjach i ich wykresach. 94. Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 6. 12

13 Symetrie 11 h Nazwa modułu I. Symetria względem prostej II. Symetria względem punktu Temat Figury symetryczne względem prostej. 98. Oś symetrii figury Figury symetryczne względem punktu Środek symetrii figury. Wymagania podstawowe rozpoznaje figury symetryczne względem prostej zna własności figur symetrycznych względem prostej zna pojęcie osi symetrii wyznacza figurę symetryczną do danej względem prostej (K, P) zna pojęcie figury przystającej podaje własności figur przystających zna pojęcie figur osiowosymetrycznych wskazuje osie symetrii figur wskazuje na rysunkach figury symetryczne względem punktu podaje przykłady figur symetrycznych względem punktu podaje własności figur symetrycznych względem punktu wyznacza figurę symetryczną do danej względem punktu (K, P) zna pojęcia środka symetrii i figury środkowosymetrycznej podaje przykłady figur środkowosymetrycznych z otoczenia (K, P) Wymagania ponadpodstawowe stosuje w zadaniach własności figur symetrycznych (R, D) znajduje punkt, względem którego dwie figury są symetryczne (R) stosuje w zadaniach własności figur symetrycznych względem punktu (R, D) 13

14 III. Symetria w układzie współrzędnych Symetria w układzie współrzędnych. zna własności punktów symetrycznych względem osi x i osi y oraz początku układu współrzędnych podaje współrzędne punktów symetrycznych względem osi x, osi y i początku układu współrzędnych znajduje współrzędne wierzchołków figur symetrycznych względem osi x, osi y i początku układu współrzędnych (R) stosuje w zadaniach własności figur symetrycznych w układzie współrzędnych (R, D) 104. Powtórzenie wiadomości o symetriach Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 7. Graniastosłupy i ostrosłupy 20 h Nazwa modułu I. Graniastosłupy Temat Wymagania podstawowe 107. Graniastosłupy i ich własności. zna pojęcia: graniastosłup, Pole powierzchni graniastosłupa. Jednostki objętości. Objętość graniastosłupa. graniastosłup prosty, graniastosłup pochyły, graniastosłup prawidłowy rozpoznaje na rysunkach graniastosłupy wskazuje ściany, krawędzie, wysokość, przekątne, wierzchołki graniastosłupa nazywa graniastosłupy i zna zasadę tworzenia nazw wskazuje w najbliższym otoczeniu przedmioty w kształcie graniastosłupa Wymagania ponadpodstawowe rysuje siatki graniastosłupów (R) rysuje siatki graniastosłupów w skali (D) wyznacza długość przekątnej sześcianu (R) oblicza pole graniastosłupa (R, D) rozwiązuje zadania tekstowe wykorzystując pole graniastosłupa (R, D) zamienia jednostki objętości (R) oblicza objętość graniastosłupów (R, D, W) rozwiązuje zadania tekstowe z pól 14

15 II. Ostrosłupy Obliczanie pól i objętości graniastosłupów. podaje liczbę krawędzi, ścian, wierzchołków wskazanych graniastosłupów wie co to jest siatka graniastosłupa rozpoznaje siatki graniastosłupów (K, P) oblicza pole prostopadłościanu i sześcianu rysuje siatki graniastosłupów (P) zna jednostki objętości stosuje zasady zamiany jednostek (K, P) rozumie pojęcie objętości graniastosłupa oblicza objętość sześcianu i prostopadłościanu 114. Ostrosłupy i ich własności. zna pojęcia: ostrosłupa, czworościanu Pole powierzchni ostrosłupa. Objętość ostrosłupa. Obliczanie pól i objętości ostrosłupów. foremnego, wysokości ostrosłupa rozpoznaje na rysunkach ostrosłupy wskazuje ściany, krawędzie, wysokość, wierzchołek ostrosłupa nazywa ostrosłupy i zna zasadę tworzenia nazw wskazuje w najbliższym otoczeniu przedmioty w kształcie ostrosłupa wie co to jest siatka ostrosłupa rozpoznaje siatki ostrosłupów (K, P) rysuje siatki ostrosłupów (P) rozumie pojęcie objętości ostrosłupa i objętości graniastosłupów (D, W) rysuje siatki ostrosłupów (R) oblicza pole ostrosłupa (R, D) rozwiązuje zadania tekstowe wykorzystując pole ostrosłupa (R, D) oblicza objętość ostrosłupów (R, D, W) rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem pól i objętości ostrosłupów (D, W) III. Zastosowanie Rozwiązywanie zadań w kontekście praktycznym. przeprowadza analizę zadania w kontekście praktycznym (K, P) rozwiązuje zadania związane z polami i objętościami poznanych brył (D, W) 15

16 Powtórzenie wiadomości o graniastosłupach i ostrosłupach Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 8. 16

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 2. Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych. Poziom wymagań edukacyjnych:

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 2. Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych. Poziom wymagań edukacyjnych: Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagań edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) D dopełniający (ocena bardzo dobra)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny (MATEMATYKA) 2015/16. MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny (MATEMATYKA) 2015/16. MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena

Bardziej szczegółowo

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb LICZBY I DZIAŁANIA PROCENTY str. 1 Przedmiot: matematyka Klasa: 2 ROK SZKOLNY 2015/2016 temat Wymagania podstawowe P 2. Wartość bezwzględna oblicza wartość bezwzględną liczby wymiernej 3. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2 KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2 I. LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń: Zapisuje liczby z systemu dziesiętnego w zakresie 3000 w systemie rzymskim i odwrotnie. Zaznacza na osi

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka TEMAT 5. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego 6. Trójkąty o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 30º, 60º 1. Okrąg opisany na trójkącie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach wzór na potęgowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM PODRĘCZNIK: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS KLASA 2 NAUCZYCIEL: BARBARA MIKA Ocena dopuszczająca:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który umie: 1.zapisywać potęgi w postaci iloczynów 2. zapisywać iloczyny jednakowych

Bardziej szczegółowo

Semestr Pierwszy Potęgi

Semestr Pierwszy Potęgi MATEMATYKA KL. II 1 Semestr Pierwszy Potęgi zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym, umie zapisać potęgę w postaci iloczynu, umie zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi, umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE II GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA II GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DZIAŁ Potęgi

MATEMATYKA KLASA II GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DZIAŁ Potęgi MATEMATYKA KLASA II GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. (Przyjmuje się, że jednym z warunków koniecznych uzyskania danej oceny jest spełnienie wymagań na wszystkie oceny niższe.) DZIAŁ Potęgi DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Statystyka odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu 2. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 3. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach 4. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM POTĘGI I PIERWIASTKI - pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym; - wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach; - wzór na potęgowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym wykorzystywać słownictwo wprowadzane przy okazji

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum Klasa I Liczby i działania obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne skracać i rozszerzać ułamki zwykłe porównywać dwa ułamki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie II gimnazjum

Kryteria ocen z matematyki w klasie II gimnazjum Kryteria ocen z matematyki w klasie II gimnazjum Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki zna i rozumie pojęcie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego (klasy I III) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego i

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski Treści zapisane kursywą (i oznaczone gwiazdką) wykraczają poza podstawę programową. Nauczyciel może je realizować,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 2 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym tworzyć teksty w stylu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA DRUGA

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA DRUGA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA DRUGA DZIAŁ I: POTĘGI I PIERWIASTKI zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym (2) umie zapisać potęgę w postaci iloczynu (2)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopuszczająca (2); (3) - ocena dostateczna (3); (4) - ocena dobra (4); (5) - ocena bardzo dobra (5); (6)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 2 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 2 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 NAUCZYCIEL: edukacyjne z matematyki dla kl. 2 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 mgr Dorota Maj PODRĘCZNIK: Liczy się matematyka WYD. WSiP Na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁ 1. POTĘGI

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁ 1. POTĘGI POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Wykraczające

Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Wykraczające 12 OSIĄGNIĘCIA PONADPRZEDMIOTOWE W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 2 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu tworzyć teksty w stylu wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU klasa 2

PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU klasa 2 PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU klasa 2 Opracowanie planu wynikowego wraz z rozkładem materiału nauczania dla klasy drugiej gimnazjum jest zadaniem nieco łatwiejszym niż dla klasy pierwszej. Znamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (dp.) P - podstawowy ocena dostateczna (dst.) R - rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP.168/2/2010 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2015/2016 Litery w nawiasach oznaczają kolejno: K - ocena dopuszczająca P - ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM( IIan1, IIan2, IIb) Na rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM( IIan1, IIan2, IIb) Na rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM( IIan1, IIan2, IIb) Na rok szkolny 2015/2016 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/2/2010 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne Zna pojęcie notacji wykładniczej. Umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej. Umie porównywać liczy zapisane w różny

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-2 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1 1-2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE II Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Ułamki i działania 20 h

Ułamki i działania 20 h Propozycja rozkładu materiału Klasa I Razem h Ułamki i działania 0 h I. Ułamki zwykłe II. Ułamki dziesiętne III. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych.. Dodawanie i odejmowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi:

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 0 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich 1 1-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników Dodawanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. POTĘGI (14 h)

DZIAŁ 1. POTĘGI (14 h) Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie II gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Liczby i wyrażenia zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/2/2010

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryterialnych wymagań na ocenę dopuszczającą.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryterialnych wymagań na ocenę dopuszczającą. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryterialnych wymagań na ocenę dopuszczającą. Aby otrzymać ocenę wyższą uczeń musi opanować wymagania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TEORETYCZNE Z MATEMATYKI

PYTANIA TEORETYCZNE Z MATEMATYKI Zbiory liczbowe: 1. Wymień znane Ci zbiory liczbowe. 2. Co to są liczby rzeczywiste? 3. Co to są liczby naturalne? 4. Co to są liczby całkowite? 5. Co to są liczby wymierne? 6. Co to są liczby niewymierne?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS WSiP KLASA 1 Główne działy podstawy programowej Liczby wymierne dodatnie Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie) Hasła programowe Cztery działania

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny P podstawowy R rozszerzający D dopełniający W wykraczający Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Ułamki i działania 20 h Nazwa modułu I. Ułamki zwykłe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczający (2) P - podstawowy ocena dostateczny (3) R -

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM. Arytmetyka

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM. Arytmetyka KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne, - szacować wartości

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2012/2013

ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH, ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWAŁY NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR DPN-5002-17/08

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Kryteria oceniania z matematyki KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Arytmetyka: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi : - określić pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z matematyki kl. II gimnazjum

wymagania programowe z matematyki kl. II gimnazjum wymagania programowe z matematyki kl. II gimnazjum Umie obliczyć potęgę liczby wymiernej o wykładniku naturalnym. 1. Arytmetyka występują potęgi o wykładniku naturalnym. Umie zapisać i porównać duże liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA GIMNAZJUM KLASA I Na ocenę dopuszczającą: DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum * Aby uczeń otrzymał ocenę wyższą, musi obok wymagań na daną ocenę opanować wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę niższą. Na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: NIEDOSTATECZNY ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 2ab w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 2ab w roku szkolnym 2011/2012 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 2ab w roku szkolnym 2011/2012 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie I gimnazjum LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie I gimnazjum Dział Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą) Poziom wymagań podstawowych (na ocenę dostateczną) Poziom wymagań rozszerzających

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym

GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym 2013-2014 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje na lekcjach matematyki wiadomości z innych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna imię i nazwisko Kalendarz gimnazjalisty Tydz. Dział start 22.09 29 26.09 Przygotowanie do pracy zapoznanie się z informacjami na temat egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej porównuje liczby wymierne zaznacza liczby wymierne na osi liczbowej zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR DPN /08 NUMER DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA 168/2/2009

OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR DPN /08 NUMER DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA 168/2/2009 PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH, ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH I STANDARDÓW WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny ocena dopuszczająca DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje notację wykładniczą przedstawia

Bardziej szczegółowo

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Dział: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE POZIOM KONIECZNY - ocena dopuszczająca Uczeń umie: szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

MATEMATYKA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: MATEMATYKA KLASA I Liczby i działania. zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki MATEMATYKA KLASA I I PÓŁROCZE -wyróżnia liczby naturalne, całkowite, wymierne -zna kolejność wykonywania działań -rozumie poszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne -porównuje liczby wymierne -zaznacza

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU klasa 3

PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU klasa 3 PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU klasa 3 W planie wynikowym wraz z rozkładem materiału dla klasy trzeciej uwzględniono zarówno nowy materiał, zawarty w programie nauczania Matematyka wokół nas Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne szczegółowe w Gimnazjum

Wymagania edukacyjne szczegółowe w Gimnazjum Wymagania edukacyjne szczegółowe w Gimnazjum Treści nauczania określone w programie Matematyka wokół nas Gimnazjum zostały rozłożone na trzy lata. Zgodnie z założeniem MEN treści programu nauczania mogą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania matematyka

Przedmiotowe zasady oceniania matematyka Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach Przedmiotowe zasady oceniania matematyka Ogólne cele oceniania z matematyki w gimnazjum: - informowanie ucznia o stopniu opanowania przez niego umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem Liczby i wyrażenia algebraiczne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem zna pojęcie notacji wykładniczej umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić

Bardziej szczegółowo

Karty diagnozy osiągnięć ucznia

Karty diagnozy osiągnięć ucznia Karty diagnozy osiągnięć ucznia matematyka - kl. 1-3 gimnazjum na podstawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - wyciąg rozporządzeni MEN z dnia 23 grudnia 2008r (wersja dla ucznia do wydrukowania)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY 1. FUNKCJA KWADRATOWA rysuje wykres funkcji i podaje jej własności sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje ułamki dziesiętne zna kolejność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki dla uczniów klasy Ia i Ib Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie w roku szkolnym 2015/2016 DZIAŁ I: LICZBY zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej; - sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 1) Liczby - zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane, - zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE

Wymagania na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE I.LICZBY - zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające liczbom całkowitym, wymiernym(np. 1 2, 2 1 1 ),

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Opracowano na podstawie planu realizacji materiału nauczania matematyki Matematyka Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I Ocena Celujący (obejmuje wymagania na ocenę bardzo dobrą) Ocena śródroczna DZIAŁ I - LICZBY I DZIAŁANIA - umie znajdować liczby spełniające określone nietypowe

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Załącznik nr 2.8 KLASA I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: I. Liczby i działania zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej i wymiernej rozumie rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla matematyki w gimnazjum Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania zawartymi w

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla matematyki w gimnazjum Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania zawartymi w Przedmiotowe Zasady Oceniania dla matematyki w gimnazjum Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania zawartymi w Statucie Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA I LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. 1 Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający zna pojęcie notacji wykładniczej, zna sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum Semestr I Stopień Rozdział 1. Liczby Zamienia liczby dziesiętne na ułamki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Wymaganiach edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy I Gimnazjum poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki, wynikające z programu nauczania: praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa III Liczby i wyrażenia algebraiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie notacji wykładniczej rozumie potrzebę zaokrąglania liczb umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE według Matematyki z plusem dla klasy I gimnazjum

WYMAGANIA PROGRAMOWE według Matematyki z plusem dla klasy I gimnazjum WYMAGANIA PROGRAMOWE według Matematyki z plusem dla klasy I gimnazjum Na ocenę dopuszczającą uczeń: definiuje liczbę naturalną, całkowitą, wymierną zaznacza liczbę wymierną na osi liczbowej zamienia ułamek

Bardziej szczegółowo

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Proponujemy, by omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując

Bardziej szczegółowo

Wymagania eduka cyjne z matematyki

Wymagania eduka cyjne z matematyki Wymagania eduka cyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZ B Y I DZIAŁANIA porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie I gimnazjum

Kryteria ocen z matematyki w klasie I gimnazjum 1. Zbieranie, porządkowanie i prezentowanie danych 1. Liczby naturalne 1. Cechy podzielności 1. Działania na liczbach naturalnych 1. Algorytmy działań pisemnych odczytywać informacje przedstawione w tabelach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014 I. Liczby rzeczywiste K-2 P-3 R-4 D-5 W-6 Rozpoznaje liczby: naturalne (pierwsze i złożone),całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste Stosuje cechy podzielności liczb przez 2, 3,5, 9 Podaje dzielniki

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo