P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz: - Burmistrza GiM J.Ozimka - Skarbnika T.Dziewę - Kierowników jednostek budżetowych - Prezesa MZK Sp z oo Z.Kuziorę - Kierowników referatów - sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych - przybyłych mieszkańców - przedstawicieli lokalnych mediów. Na podstawie listy obecności stwierdził, że nieobecnym, usprawiedliwionym jest radny A.Madej. Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 3. Informacja Burmistrza nt. bieżących spraw Gminy. 4. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2014rok wraz z uzasadnieniem Burmistrza. 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 6. Odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych. 7. Odczytanie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych. 8. Dyskusja nad wnioskami, poprawkami i ich przegłosowanie. 9. Podjęcie uchwały budżetowej na 2014r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata Informacja na temat pozyskiwanych środków pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany uchwały budżetowej na 2013r. 1

2 2/ rozpatrzenia skargi Pani Barbary Dudzic na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. 3/ zmiany uchwały Nr XXV/219/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Nisko na okręgi wyborcze. 4/ zmiany uchwały Nr XXVIII/241/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Nisko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 13. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 14. Zamknięcie obrad sesji. Burmistrz J.Ozimek zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku na umieszczenie Herbu miasta na Odznace Pamiątkowej WKU w Nisku. Podkreślił, że wyrażenie tej zgody należy do wyłącznej właściwości Rady i przyczyni się ona do promowania i rozpowszechniania pozytywnego wizerunku Gminy. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej J.Graniczny zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Dudzic na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Komisja wnioskuje, by z uwagi na złożoność problemu wydłużyć termin jej załatwienia, zawiadamiając o tym skarżącą. Nie zgłoszono żadnych innych uwag. Przewodniczący poinformował, że wyrażenie zgody dla WKU proponuje w pkt 12, pdpkt 4. Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła tak zmieniony porządek posiedzenia. Ad 2 Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół sesji z dnia Ad 3. Burmistrz J.Ozimek poinformował m.in.: - w realizacji są zadania: kanalizacja Barce, Warchoły w okolicy ul. Długiej,termomodernizacja ZS Nr 2 (zadanie po terminie, będą naliczane kary), przekazany plac budowy-kanalizacja VI etap i przekazany plac budowy wodociągi -ul. Reymonta I etap. Będą jeszcze w tym miesiącu podpisane umowy na realizację kanalizacji w Wolinie, VI etap i wodociągu w Wolinie. Nie są to wielkie zakresy, ale zadanie realizowane jest. Realizowane są końcówki kanalizacji w okolicy ul. Głowackiego, Barce, Warchoły, uzupełnienie II etapu. Rozpoczęte są prace projektowe kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu i Kończycach. - zadania zakończone: wodociąg spinający sieć ul. 3 Maja, ul. Rzeszowska Boczna, kanalizacja sanitarna Zarzecze VI etap, osiedle Barce V etap, uzupełnienie oświetlenia terenu Gminy Nisko. Burmistrz poinformował, że z tych zadań są przygotowywane wnioski o płatności do 2

3 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego. Zakończone zostały również niektóre zadania związane z Funduszem Spójności, trwa odbiór końcowy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w Zarzeczu. Kończy się kanalizacja Malce VI etap, wodociąg Barce V etap. Roboty drogowe, zaplanowane zostały zakończone, do uzupełnienia niektóre pobocza pozostały. W ramach FOGR-u zakończono drogę dojazdową w Wolinie. Nie jest wykonana w całości. Będzie zakończona w ramach tego samego programu w następnym roku i będzie stanowiła rodzaj ścieżki rowerowej łączącej Nisko z Woliną. Rozstrzygnięto przetarg i ruszyły roboty związane z częściową naprawą dróg tłuczniowych. Termin realizacji do końca 2014r. Złożony wniosek do Wojewody na drogi popowodziowe. Możemy złożyć wniosek na dwie ulice, z których jedna ma szansę na wykonanie. Zabezpieczenie środków budżetowych na pozostałą część mamy. - ze spotkań, jakie w okresie międzysesyjnym miały miejsce, to zwłaszcza po raz III zorganizowany Dzień Seniora z wyjątkowo dużym udziałem seniorów i bogatą oprawą. - spotkanie z mieszkańcami Zasania: mają problem nieuregulowanej własności gruntów, brak dróg dojazdowych. Uzgodniono przebieg drogi wspólnej. Powinien problem być rozwiązany. - Burmistrz uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Wicepremiera Piechocińskiego, dotyczącej odnawialnych źródeł energii, - Burmistrz uczestniczył w święcie Flisaków w Ulanowie, - w konferencji dotyczącej Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Podano ogólne informacje, jakie zadania będą mogły być zgłaszane do Programu. - odbyło się spotkanie w Nowosielcu, z inicjatywy Burmistrza, na temat S19.Reszta informacji w tym temacie podawana była na posiedzeniach Komisji. - Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Zarządu PSST. Tematem był plan działania na 2014r. - Burmistrz uczestniczył w Gali rozdania statuetek w konkursie na najlepszą gminę w Województwie Podkarpackim. Nisko zajęło I miejsce. - odbyło się spotkanie z Dyrektorem Samorządowej Polski. 30 grudnia jest Walne Zgromadzenie Funduszu. Materiały związane z tworzeniem Spółki zostały skompletowane i w I kwartale nowego roku powinny być pierwsze środki na udzielanie pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. - odbyło się spotkanie z Dziekanem w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Uczelnia nadal będzie funkcjonowała. - odbyło się spotkanie z Dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej w sprawie wykonania elewacji budynku. Dyrektor temat podjął. Może w przyszłym roku uda się wykonać tę inwestycję. Byłby zakończony w całości wystrój Centrum. - Odbyło się spotkanie z Dowódcami Jednostek Wojskowych z terenu Niska. Również spotkanie świąteczne. 3

4 - Dziś w Lublinie Zastępca T.Sułkowska podpisuje akt notarialny przekazania dalszych terenów pod rozbudowę dla wojska. Do przedstawionej informacji zapytanie zgłosił radny P.Tofil. Zapytał, czy do naprawy z tytułu klęsk żywiołowych nie można zgłosić drogi na Hawryłach w Zarzeczu, bo ze wszech miar by się kwalifikowała. Burmistrz wyjaśnił, że należy zgłosić drogę dostatecznie długą, by skorzystać jak najbardziej ze środków z tego tytułu. Wybrane zostały ul. Podwale i ul. Sadowa. Gdyby jedna z nich się zakwalifikowała, to będzie dla Gminy korzystne. Droga na Hawryłach z innej puli będzie realizowana. Radny B.Borowiec zapytał o uchyloną przez Wojewodę uchwałę podjętą w ostatnim czasie przez Radę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w Nisku. Skąd taka decyzja. Tak długo prace nad tą uchwała trwały a tyle naruszeń prawa wskazał Wojewoda. Poprosił o wyjaśnienie. Burmistrz poinformował, że odbyło się w tym temacie spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z pracownikami Urzędu, projektantem. Uzgodniono poprawki. Okazało się, że w międzyczasie zmieniły się przepisy, są pomyłki, są błędy mniejsze i większe, ale nie przekreśla to całości planu. Uzgodniono, że najkrótsza drogą, będzie nanieść poprawki i raz jeszcze Rada do tego powróci. Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął realizację punktu. Ad 4. Przewodniczący zwrócił uwagę, że na posiedzeniach wszystkich Komisji budżet był analizowany. Poprosił, by Skarbnik przedstawił najważniejsze zapisy projektu uchwały budżetowej. Skarbnik poinformował, że Projekt budżetu opracowano w oparciu o ustalenia Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Wojewody Podkarpackiego w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Kwoty te nie są jeszcze ostateczne i mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej przez Sejm. Burmistrz wspólnie z Komisją Budżetową uzgodnili, że w roku 2014 nie będą zmienione podatki od nieruchomości i od środków transportowych. Rada Miejska podjęła uchwałę o obniżenie o 20% ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego. Dochody z powyższych tytułów nie ulegną zmianie w stosunku do roku bieżącego. Subwencja oświatowa ulegnie zmniejszeniu o ponad zł. Również udział w podatku od osób fizycznych ulegnie zmniejszeniu o ok zł. Zaplanowano dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości na kwotę zł oraz dotację na realizację zadań finansowanych z udziałem 4

5 środków unijnych w kwocie zł tj.: 1. Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Racławicach zł 2. Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Nowosielcu zł W projekcie nie planuje się dotacji unijnych z nowego budżetu na lata , gdyż w 2014 rozpocznie się nabór wniosków a kwoty wydatków majątkowych zapisanych w projekcie będą mogły stanowić udział własny w finansowaniu zadań zgłoszonych we wniosku. Ogółem dochody zostały wyliczone na kwotę , w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł. Wydatki bieżące ustalono w kwocie zł. Wielkość zaplanowanych wydatków zabezpiecza realizacje zadań własnych realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki budżetowe i instytucje kultury. Największy wzrost wydatków budżetowych występuje w dziale transport i łączność, gdzie na remonty gminnych dróg publicznych przeznacza się kwotę zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę zł co stanowi 22,26 % dochodów budżetu. Największe kwoty wydatków inwestycyjnych przeznacza się w zadaniach: - kanalizacja zł - wodociągi zł - drogi gminne zł - gospodarka mieszkaniowa zł - kultura fizyczna i sport zł Zwiększa się również udziały w MZK o kwotę na budowę kanalizacji i wodociągów systemem gospodarczym. Wysokie wydatki majątkowe spowodowały deficyt budżetu w kwocie zł. Ponadto w roku 2014 przypadają spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie zł. Deficyt budżetu i spłata rat w łącznej kwocie zł zostaną pokryte pożyczkami i kredytami w kwocie zł i nadwyżką z lat ubiegłych zł. Zadłużenie na początku roku wyniesie zł i osiągnie stan na koniec roku w kwocie zł, co stanowi - wg wskaźnika jeszcze obowiązującego w tym roku - 21,07 % dochodów budżetu. Skarbnik zwrócił uwagę, że w 2014r będzie wyliczany ten wskaźnik, czyli zdolność zaciągania kredytu, indywidualnie dla każdej gminy. Zwrócił uwagę, że potrzeby pożyczkowe w ciągu roku mogą ulec zmniejszeniu o ile nadwyżka będzie większa niż projektowana kwota zł. Następnie Skarbnik omówił dotacje przewidziane do udzielenia w 2014r: - dla sektora publicznego, - dla sektora niepublicznego, - dotacje celowe na realizację zadań własnych przez podmioty sektora niepublicznego nie działajace 5

6 w celu osiągnięcia zysku. Poinformował, że na walkę z alkoholizmem przeznaczonych jest zł, na prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca zł. Dalej Skarbnik poinformował, że załącznik zawierający tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych zawiera 35 zadań na łączną kwotę zł. Ostatnia tabela projektu uchwały budżetowej przedstawia stan zadłużenia i terminy spłat pożyczek i kredytów. Na początek roku będzie to zł, zaciągniętych zostanie zł. Spłaty przedstawione są do 2022 roku. Skarbnik poinformował, że projekt budżetu przedłożony został 15 listopada. Obecnie istnieje konieczność wprowadzenia autopoprawek Są one przygotowane przez Burmistrza, ale mogą być wprowadzone do budżetu jedynie przy akceptacji Rady Miejskiej na dzisiejszej sesji. Przedstawił wniosek Burmistrza o wprowadzenie autopoprawek: I. Wydatki majątkowe Zmniejszyć wydatki z tyt. udziałów w MZK Dział 900 Rozdział ,00 zł II. Wydatki bieżące Zwiększyć wydatki: 1. na opłatę za odprowadzanie wód opadowych Dział 900 Rozdział na dopłatę do kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez Miejski Zakład Komunalny za okres od zł III. Zwiększyć dochody i wydatki bieżące z tytułu wycięcia drzew i krzewów. Dział 900 Rozdział kwota zł Dochody 0690, Wydatki 4430 IV. Zwiększyć dochody z tyt. dotacji na dofinansowanie: 1. Oddziałów Przedszkolnych (dotychczas nie było dotacji dla przedszkoli, więc w budżecie zaplanowano te wydatki w pełni z własnych środków. Otrzymaną dotację można przeznaczyć na inne cele) Dział 801 Rozdział zł 2. Przedszkoli Dział 801 Rozdział zł V. Wprowadzić zadanie inwestycyjne pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Nisko" Dział 700 Rozdział zł VI. Razem zwiększenie wydatków bieżących zł VII. Razem zmniejszenie wydatków majątkowych zł 6

7 VIII. Razem zwiększenie dochodów bieżących zł IX. Zmniejszenie deficytu budżetowego /VII+VIII-VI/ zł X. Zmniejszenie pokrycia deficytu budżetowego nadwyżki z lat ubiegłych zł. Ad 5. Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2014r oraz o Wieloletniej prognozie finansowej. Uchwałę składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Nisko na rok 2014 odczytał Wiceprzewodniczący J. Sroka (zał nr 1 protokołu). Skarbnik zauważył, że w piśmie do Regionalnej Izby potwierdził, że zapis uchwały budżetowej zostanie dostosowany do sugestii RIO, ale równocześnie podkreślił, że ma zupełnie inną interpretację pojęcia wolnych środków. Zaznaczył, że w zapisach budżetu nie robi to różnicy, ale dla finansisty jest to duża różnica pojęć i musiał to zaznaczyć. Następnie Wiceprzewodniczący B.Tofilski odczytał uchwałę składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nisko (zał nr 2) Ad 6. Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej odczytali opinie Komisji o projekcie budżetu na 2014 rok. Przewodniczący Z.Kotuła przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Przewodniczący J.Graniczny przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej H.Sudoł poinformował, że Komisja po analizie projektu budżetu sformułowała i przekazała do Burmistrza wnioski: - o uzupełnienie projektu budżetu o informację w sprawie wykazu ulic przewidzianych do remontu w kwocie 5 mln zł z podaniem nazwy i długości, - wskazanie w projekcie budżetu lokalizacji krytej pływalni na terenie Niska, - wprowadzenie do budżetu zadania uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Gminie i Mieście Nisko. Jako źródło finansowania Komisja wskazała rezerwę budżetową. Przewodnicząca M.Wybacz poinformowała, że Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych na posiedzeniu w dniu 9 grudnia br zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie. Przewodniczący A.Sądej poinformował, że Komisja przeanalizowała projekt budżetu i wnioski Komisji Rewizyjnej. Wniosek pierwszy o wykaz ulic do remontu dziś został spełniony, radni otrzymali przed sesją taki wykaz ulic wraz z ich długością. Co do miejsca krytej pływalni, to 7

8 wskazane jest w projekcie Racławice. Jeśli chodzi o uzbrojenie terenów inwestycyjnych, Burmistrz na posiedzeniu wyjaśniał i wskazywał tereny uzbrojone i wymagające uzbrojenia. Wyliczał m.in. teren Armatoory, Zarzecza, Nowosielca. Wskazywane też były ulice wymagające dokończenia kanalizacji sanitarnej: ul. Żurawia, ul. Sandomierska VIII etap. Przewodniczący A.Sądej poinformował, że na posiedzeniu Skarbnik również przedstawił Komisji autopoprawki do budżetu. Projekt budżetu wraz z autopoprawkami Komisja zaopiniowała pozytywnie. Burmistrz zauważył, że trudno na sesji budżetowej szczegółowo zajmować się szukaniem terenów do uzbrojenia. Podkreślił, że zabiega o uzbrojenie wskazywanego wcześniej terenu w Zarzeczu, ale w ramach projektu międzygminnego i nie od strony Zarzecza, ale Ulanowa. Powodem jest głębokie posadowienie toru LHS, niemożność zlokalizowania tam przepompowni. Wystosowane zostały pisma, są przeprowadzone wstępne rozmowy i Burmistrz Ulanowa jest chętny do współpracy w tym temacie. Skanalizowane byłyby i zwodociągowane przy okazji tzw Hawryły Górne. Burmistrz zwrócił też uwagę, że na posiedzeniu Komisji zgłaszany był również wniosek o wprowadzenie do budżetu inwestycji: ścieżka rowerowa Nisko - Nowosielec. Podkreślił, że nie ma możliwości wprowadzenia inwestycji, która nie byłaby realizowana na gminnym terenie. Poinformował, że został skierowany do Generalnej Dyrekcji wniosek o wspólne działanie w tym temacie. Burmistrz podkreślił, że wniosek Komisji Rewizyjnej, co do wykazu ulic przewidzianych do remontu słusznie został zmieniony, bo nie może to być załącznik uchwały budżetowej. Możliwe, że za szeroki jest wzięty zakres, ale wiele z tych ulic ma szansę być w przyszłym roku wykonanych. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że ten zespół planistyczny, o którym była mowa, mógłby być powołany na sesji w styczniu. Burmistrz poinformował, że pracownicy Ref PPB przygotują podstawowe dokumenty i wówczas można nad problemem wspólnie pochylić się. Radny B.Borowiec zwrócił uwagę, że art 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakazuje aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego raz na cztery lata, w trakcie kadencji. Jednak, by to zrobić potrzebna jest opinia Gminnej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej. Chciałby wiedzieć, czy jest taka komisja powołana w Gminie. Dodał, że mogą do niej wchodzić jedynie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie. To nie może być na zasadzie dowolności i niby robienia. Musi opierać się o fachowców. Przyznał, że przepisy dopuszczają posiłkowanie się Powiatową Komisją, ale opinia jest wymagana dla przeprowadzenia aktualizacji planów zagospodarowania. Odnośnie budżetu radny B.Borowiec zwrócił uwagę, że byłą nagłaśniana kiedyś rura wodociągowa od SUW do Oś Tysiąclecia: odcinek ok 2 km, najbardziej zanieczyszczony, który miał być 8

9 wymieniany, raz pieniądze były, raz nie było środków na tę inwestycję. Złożył wniosek o wymianę tego odcinka wodociągu. Lepiej go wymienić w całości, niż przez długi czas starać się rozpuścić te złogi. Mieszkańcy oczekują takiej inwestycji po dyskusjach w prasie. Jako źródło finansowania wskazał nadwyżkę budżetową. Ad 7 Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o ustosunkowanie się do wniosku radnego B.Borowca. Do innych głosów w dyskusji nad projektem budżetu Burmistrz już odniósł się. Burmistrz J.Ozimek stwierdził, że wg jego wiedzy, to ten odcinek, o którym mówi radny jest wyłączony, ale dokładniej poinformuje o tym Prezes MZK. Prezes Z.Kuziora poinformował, że teren Oś Tysiąclecia zasilane jest z dwóch kierunków: odcinek żeliwny,q150, samo osiedle jest odłączone od tej rury, ale po drodze budynki jeszcze są z niej zasilane. Drugi rurociąg Q225 od stacji obok bloków jednostki wojskowej, który przechodzi w Q300 na osiedlu i dalej idzie w kierunku Niska i Podwoliny. W związku z powyższym nie bardzo jest potrzeba wymiany rurociągu, zwłaszcza, że koszt byłby znaczny, bo jest wiele rozgałęzień na tym odcinku. Uważa, że spokojnie należy zaczekać na efekt czyszczenia wodociągu, przynajmniej do pierwszego płukania wodociągu na wiosnę. Burmistrz zapytał Prezesa, czy rura biegnąca od Zakładów Mięsnych jest czynna, czy nie? Prezes wyjaśnił, że nie zasila ona Oś Tysiąclecia. Ten kierunek jest odcięty. Wodociąg żeliwny nie zasila Oś Tysiąclecia. Radny B.Borowiec podkreślił, że jeżeli przy płukaniu okaże się, że nie osiągnięto oczekiwanych rezultatów, należy wymienić ten żeliwny odcinek. Po płukaniu wodociągu należy do tematu wrócić. Tylko pod tym warunkiem wycofuje swój wniosek. Radny R.Sroka zaznaczył, że na posiedzeniu Komisji głosował za tym budżetem, ale spodziewał się, że radni otrzymają wykaz dróg do remontu. Teraz okazało się, że radni otrzymali wykaz dróg wymagających remontu. Z jego wyliczeń wynika, że jest to ponad 10 km dróg. Przewidziana kwota, to 5 mln zł. Nie wiadomo więc nadal, które drogi będą remontowane, bo orientacyjny koszt przykładowo 100m drogi można oszacować i raczej wszystkich z wykazu nie przewiduje się do remontu. Burmistrz J.Ozimek raz jeszcze podkreślił, że nie może załącznikiem uchwały budżetowej być wykaz dróg przewidzianych do remontu. Może jedynie dać radnym informację, które drogi wymagają remontu. Uprawnieniem Burmistrza jest zdecydować, które z tych dróg będą robione. Oświadczył, że większość zapewne będzie robiona, a decyzje szczegółowe będą podjęte po wiosennym przeglądzie dróg. Radny R.Sroka stwierdził, że nie wymagał, by podany wykaz był ściśle zrealizowany, bo w trakcie 9

10 roku mogą wyniknąć różne sytuacje, ale otrzymał wykaz wszystkich ulic w Gminie i poczytuje to za złośliwość. Nie zgadza się również ze stwierdzeniem,że to są uprawnienia Burmistrza, których nie można przekraczać. W innych gminach rady podejmują uchwały zobowiązujące burmistrza, czy prezydenta do opracowania planu remontów dróg gminnych, więc można inaczej. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę radnemu R.Sroce, że bynajmniej nie jest to wykaz wszystkich dróg. Rozmawiał o tym wykazie z Burmistrzem i Panią Burmistrz. Są to drogi wymagające remontów w 2014r. Burmistrz potwierdził, że drogi te wchodzą w zakres remontów 2014r, ale nie są planem budżetowym. Przewodnicząca RO Malce G.Karnat zapytała konkretnie, czy ul. Krzywa będzie robiona w 2014r. Radny P.Tofil zauważył, że nie można mówić, że to wykaz wszystkich ulic w Gminie, bo w Zarzeczu jest 33 ulice. W bieżącym roku wykonano 5 ulic i w następnym, jeżeli się uda, to też 5 będzie wyremontowanych, ale reszta czeka. Radny B.Borowiec stwierdził, że w wykazie tym brak ul. Sosnowej w Zarzeczu. Mieszkańcy są tak zdeterminowani, że zgłosili się do radnych opozycji z prośbą o interwencję. Okazali pisma świadczące, że od 2009r starają się o naprawę tej nawierzchni. Podkreślił, że radni byli w terenie i stwierdzają zgodnie, że sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji. Stan tej drogi jest tragiczny. Jeżeli taka droga nie znalazła się w wykazie, to jakie były kryteria doboru ulic do tej tabeli. Kto ustalał te kryteria. Radny R.Sroka zauważył, że nie chodziło mu o to, by zapisana w wykazie była konkretna ulica, ale by móc na pytanie odpowiedzieć, że dana ulica jest przewidziana do remontu w 2014r. Z tego wykazu nic nie wynika. Burmistrz zauważył, że w wykazie jest ul. Krzywa częściowo, bo nie ma skończonej dokumentacji. Nie mogła więc być ujęta w całości. Gdyby projektant wywiązał się z umowy, to na dziś byłoby prawdopodobnie po temacie. Jeżeli nawet okaże się, że projektant nie wykona dokumentacji, to pas mieszczący się w koronie drogi trzeba będzie wykonać i zostanie wykonany. Co do kryteriów Burmistrz podkreślił, że pierwszym i najważniejszym było to, że droga była rozkopana do kanalizacji. Jeśli chodzi o ul. Sosnową, to by nie wprowadzać w błąd, radny uzyska odpowiedź na piśmie. Ad 8. Burmistrz zwrócił raz jeszcze uwagę, że zadłużenie Gminy jest na poziomie 21% wg przepisów aktualnie obowiązujących. Pojawiają się głosy, że Gmina jest nadmiernie zadłużana. Tymczasem do maksymalnego poziomu 65% brakuje 44%. W przypadku uruchomienia nowych naborów daje to możliwość aplikowania o unijne środki. Kondycja budżetu jest więc dobra w perspektywie 10

11 inwestowania w najbliższych latach. Radna A.Stępień stwierdziła, że od 2007r prowadzi zestawienie dotyczące budżetu i stwierdza, że w 2007r dochody wynosiły 40 mln900 tys zł, wydatki 45mln600tys zł a w 2014r dochody w budżecie określone są na 51mln900tys zł a wydatki na 63 mln zł. W ciągu tych ośmiu lat dochody wzrosły o 11 mln zł a wydatki o 17 mln 400 tys zł. Najważniejsze są dochody i zdaniem radnej źle prowadzona jest gospodarka w naszej Gminie. Wydatki rosną a dochody spadają. A jest już przypadek w Polsce, że komornik zapukał do Gminy. Stwierdziła, że nawet porównanie 2013 do 2014r spadek dochodów jest o 10 mln zł, w samych podatkach o 200 tys zł. Stwierdziła, że wybudowanie krytej pływalni, to koszt mln zł. Niewyobrażalne jest sfinansowanie takiej inwestycji z własnych środków. Zauważyła, że koszty utrzymania takiego obiektu też raczej przerastają możliwości Niska patrząc na ceny w przetargach. Zapewne mieszkańcy będą zadowoleni z pływalni, ale należy pomyśleć o wzroście dochodów, by zapewnić środki na utrzymanie. Radna podkreśliła, że w innym składzie, ale już w 2009r zwracali Burmistrzowi uwagę na brak determinacji w zwiększaniu dochodów Gminy. Nie da się zwiększyć dochodów bez reorganizacji oświaty, zastosowania energooszczędnego oświetlenia, redukcji administracji. Nie można zwiększać dochodów poprzez zwiększenie obciążeń mieszkańców. Radny B.Borowiec w imieniu Klubu Radnych PSG stwierdził, że projekt budżetu na 2014r, pozbawiony praktycznie środków unijnych nie gwarantuje zrównoważonego rozwoju Gminy. Podkreślił, że zaplanowane do realizacji na 2014r inwestycje zawierają również te, których wykonanie ciągnie się latami. Zaznaczył, że pod względem formalnym budżet jest skonstruowany prawidłowo, ale budżet to nie tylko liczby. To powinna być koncepcja rozwoju gospodarczego Gminy. Takiej koncepcji zdaniem Klubu nie ma. Szczególnie razi brak działań zmierzających do tworzenia i uzbrajania terenów inwestycyjnych otwierających Gminę na inwestorów i dających szansę na przyciągnięcie inwestycji, a wraz z nimi nowych miejsc pracy dla mieszkańców naszej Gminy. W konsekwencji zapewniłoby to wpływ podatku do kasy Gminy, czyli zwiększenie dochodów. W Gminie brakuje inwestycji, które generują wartość dodaną. Zdaniem Klubu przyczyna tego stanu rzeczy jest błędnie przyjęta strategia inwestycyjna, bez kalkulacji efektu ekonomicznego. Kapitał i siła robocza w sposób naturalny przemieszcza się w bardziej sprzyjające warunki. Podkreślił, że zwłaszcza odpływ młodych jest poważnym zagrożeniem i konsekwencją braku działań proinwestycyjnych. Podkreślił, że jako opozycja cały czas zwracali uwagę, że pieniądze należy lokować w inwestycjach dających dochody, a nie w takich, które generują jedynie koszty. W efekcie dochody drastycznie spadły, aż o 10 mln zł w stosunku do 2013r. Dużym zagrożeniem jest najwyższe w województwie bezrobocie. Razem może to jedynie spowodować zwiększenie wydatków na opiekę społeczną i wzrost zadłużenia mieszkań komunalnych. 11

12 Podsumowując, stwierdził, że projekt budżetu, jak na możliwości i potrzeby Gminy jest mało ambitny. Pomija najważniejsze i najpotrzebniejsze elementy stymulujące rozwój gospodarczy Gminy. Zaznaczył, że radni Klubu PSG wstrzymają się od głosu w głosowaniu nad projektem budżetu, a całość opinii Klubu z której przytoczył tylko fragment przekazuje do protokołu (zał nr 4). Radny B.Borowiec poinformował, że otrzymał odpowiedź Burmistrza z dnia 22 grudnia, odnośnie uzbrajania terenów inwestycyjnych. Jest tam zdanie, że jakoby Gmina nie może wnioskować o środki unijne na uzbrojenie terenów w Zarzeczu: Hawryły i Zadąbrowa, bo są to tereny prywatne. Radny zwrócił uwagę, że w podręczniku kwalifikowania kosztów w ramach RPO Woj Podkarpackiego na lata wyraźnie jest napisane, że ze środków pozyskanych na uzbrojenie możemy dokonać zakupu gruntów. Wydatek poniesiony na zakup gruntu jest kosztem kwalifikowanym do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Wydając więc 1,5 mln zł z budżetu otrzymujemy 8,5 mln zł dotacji, z której 1 mln zł możemy przeznaczyć na zakup gruntów, czyli można wykupić ok 60ha od prywatnych właścicieli. Ten przepis obowiązuje od początku możliwości pozyskiwania środków na uzbrojenie. W ostatnich pięciu latach Gmina nie złożyła żadnego wniosku o takie dotacje. Poza tym informacja zawarta w odpowiedzi jest zaprzeczeniem tego, co zawiera podręcznik kwalifikowania kosztów. Zaznaczył, że Burmistrz nie ma obowiązku wiedzieć wszystkiego, ale nie może być tak, że ktoś wprowadza w błąd Burmistrza i powstają niepotrzebne dyskusje. Odnośnie rankingów stwierdził, że Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego podał dane wg których np. mały Krzeszów wydaje na mieszkańca zł a Nisko tylko 625 zł. Tak wyglądają wydatki za 2012r wg jednego z rankingów. Zdaniem Przewodniczącego Z.Kotuły procent zadłużenia jest niewątpliwie korzystny dla Gminy a właśnie Klub PSG sugerował, by maksymalnie inwestować, zadłużać Gminę, bo później nie będzie środków do pozyskania. Nie należy więc mówić dziś o widmie komornika w Gminie. Zdaniem radnej A.Stępień gmina Rewal też była w dobrej kondycji, a potem pojawił się komornik. Owszem Klub PSG mówił o zadłużaniu Gminy na inwestycje, ale zawsze zwracał uwagę, by dbać o dochody. Musimy mieć możliwość, zdolność spłacania zadłużenia. Przewodniczący Rady mocno podkreślił, że osiągnięty przez Gminę wynik, to ocena niezależnych ekspertów, nie wydumane, księżycowe wyliczenia. Można mieć inne zdanie, ale szanować pracę wszystkich i uważać na to, co się mówi. Burmistrz zaznaczył, że nie wchodzi w rachubę pływalnia za 20 mln zł, bo nie miałaby sensu. Po rozeznaniu wybrany zostanie wariant odpowiedni do możliwości i zapotrzebowania. Jeżeli dofinansowanie będzie w granicach 70%, to warto działać. Bez dotacji nie miałoby to szans. 12

13 Dokumentacja powinna być przygotowana na wypadek pojawienia się odpowiednich programów. Burmistrz przyznał, że jest wiele do zrobienia w mieście, ale nie wszystko jet możliwe na danym etapie. Równocześnie, chyba nie można powiedzieć, że cokolwiek z tego, co było wykonane, było zbędne. Były zapóźnienia z których powoli wychodzimy. Burmistrz przyznał, że niektóre inwestycje na obszarze wiejskim będą generować koszty, ale równocześnie bez tego wyglądamy jak ubogi krewny. Należy cieszyć się, że jest to wykonane i służy społeczeństwu. Burmistrz podkreślił, że kondycja finansowa Gminy jest bardzo dobra. Świadczą o tym wyniki: na 160 gmin podkarpackich Nisko ma 14 miejsce jeśli chodzi o dochody ogółem na mieszkańca, 9 w dochodach własnych na mieszkańca, 17 w wydatkach ogółem na mieszkańca, 35 w wydatkach majątkowych, jeśli chodzi o udział dochodów własnych do dochodów ogółem 6 miejsce, udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem 14 miejsce, udział liczby pracujących do ogólnej liczby mieszkańców 33 miejsce, liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców 26 miejsce, saldo dochodów ogółem ( nadwyżka) 3 miejsce. Burmistrz podkreślił, że to wspólny sukces. Przewodniczący zamknął realizację punktu. Ad 9. Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 16 głosach za i 4 głosach wstrzymujących się podjęła: U C H W A Ł Ę Nr XLII/334/13 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r /zał nr 5 protokołu/ Ad 10. Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przewodniczący A.Sądej poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Skarbnik zwrócił uwagę, że tak jak uchwała budżetowa zostanie zmieniona zgodnie z uwagami RIO, tak i wieloletnia prognoza również zostanie dostosowana. Nie zadano żadnych pytań. Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 16 głosach za, 3 głosach wstrzymujących się (jedna osoba nie głosowała) podjęła: U C H W A Ł Ę Nr XLII/335/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata /zał nr 6 protokołu/ Ad 11. Burmistrz poinformował, że radni otrzymali na piśmie zestawienie zadań inwestycyjnych 13

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom.

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. W tej książeczce postaramy się Państwu przybliżyć podstawowe pojęcia związane z gospodarką finansową w gminie oraz odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO. z dnia 24 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO. z dnia 24 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok dochody przyjęto z 5,9 % spadkiem w stosunku do 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 21.12.2015 r. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 r. Projekt budżetu na 2016r. zakłada następujące wielkości: Wyszczególnienie Plan na 2015

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. Pan Zenon Skiba Przewodniczący Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2011 rok autopoprawki następującej treści:

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 9156

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 9156 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 9156 UCHWAŁA Nr VII/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Protokół Nr 22/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku

Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku W sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY BUDŻET - skórzany worek przeznaczony do przechowywania pieniędzy ( od słowa normandzkiego BOUGGETTE) Słowniczek pojęć Budżet plan finansowy, zestawienie dochodów

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. DOCHODY : W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 444.487 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo