P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz: - Burmistrza GiM J.Ozimka - Skarbnika T.Dziewę - Kierowników jednostek budżetowych - Prezesa MZK Sp z oo Z.Kuziorę - Kierowników referatów - sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych - przybyłych mieszkańców - przedstawicieli lokalnych mediów. Na podstawie listy obecności stwierdził, że nieobecnym, usprawiedliwionym jest radny A.Madej. Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 3. Informacja Burmistrza nt. bieżących spraw Gminy. 4. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2014rok wraz z uzasadnieniem Burmistrza. 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 6. Odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych. 7. Odczytanie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych. 8. Dyskusja nad wnioskami, poprawkami i ich przegłosowanie. 9. Podjęcie uchwały budżetowej na 2014r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata Informacja na temat pozyskiwanych środków pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany uchwały budżetowej na 2013r. 1

2 2/ rozpatrzenia skargi Pani Barbary Dudzic na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. 3/ zmiany uchwały Nr XXV/219/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Nisko na okręgi wyborcze. 4/ zmiany uchwały Nr XXVIII/241/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Nisko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 13. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 14. Zamknięcie obrad sesji. Burmistrz J.Ozimek zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku na umieszczenie Herbu miasta na Odznace Pamiątkowej WKU w Nisku. Podkreślił, że wyrażenie tej zgody należy do wyłącznej właściwości Rady i przyczyni się ona do promowania i rozpowszechniania pozytywnego wizerunku Gminy. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej J.Graniczny zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Dudzic na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Komisja wnioskuje, by z uwagi na złożoność problemu wydłużyć termin jej załatwienia, zawiadamiając o tym skarżącą. Nie zgłoszono żadnych innych uwag. Przewodniczący poinformował, że wyrażenie zgody dla WKU proponuje w pkt 12, pdpkt 4. Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła tak zmieniony porządek posiedzenia. Ad 2 Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół sesji z dnia Ad 3. Burmistrz J.Ozimek poinformował m.in.: - w realizacji są zadania: kanalizacja Barce, Warchoły w okolicy ul. Długiej,termomodernizacja ZS Nr 2 (zadanie po terminie, będą naliczane kary), przekazany plac budowy-kanalizacja VI etap i przekazany plac budowy wodociągi -ul. Reymonta I etap. Będą jeszcze w tym miesiącu podpisane umowy na realizację kanalizacji w Wolinie, VI etap i wodociągu w Wolinie. Nie są to wielkie zakresy, ale zadanie realizowane jest. Realizowane są końcówki kanalizacji w okolicy ul. Głowackiego, Barce, Warchoły, uzupełnienie II etapu. Rozpoczęte są prace projektowe kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu i Kończycach. - zadania zakończone: wodociąg spinający sieć ul. 3 Maja, ul. Rzeszowska Boczna, kanalizacja sanitarna Zarzecze VI etap, osiedle Barce V etap, uzupełnienie oświetlenia terenu Gminy Nisko. Burmistrz poinformował, że z tych zadań są przygotowywane wnioski o płatności do 2

3 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego. Zakończone zostały również niektóre zadania związane z Funduszem Spójności, trwa odbiór końcowy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w Zarzeczu. Kończy się kanalizacja Malce VI etap, wodociąg Barce V etap. Roboty drogowe, zaplanowane zostały zakończone, do uzupełnienia niektóre pobocza pozostały. W ramach FOGR-u zakończono drogę dojazdową w Wolinie. Nie jest wykonana w całości. Będzie zakończona w ramach tego samego programu w następnym roku i będzie stanowiła rodzaj ścieżki rowerowej łączącej Nisko z Woliną. Rozstrzygnięto przetarg i ruszyły roboty związane z częściową naprawą dróg tłuczniowych. Termin realizacji do końca 2014r. Złożony wniosek do Wojewody na drogi popowodziowe. Możemy złożyć wniosek na dwie ulice, z których jedna ma szansę na wykonanie. Zabezpieczenie środków budżetowych na pozostałą część mamy. - ze spotkań, jakie w okresie międzysesyjnym miały miejsce, to zwłaszcza po raz III zorganizowany Dzień Seniora z wyjątkowo dużym udziałem seniorów i bogatą oprawą. - spotkanie z mieszkańcami Zasania: mają problem nieuregulowanej własności gruntów, brak dróg dojazdowych. Uzgodniono przebieg drogi wspólnej. Powinien problem być rozwiązany. - Burmistrz uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Wicepremiera Piechocińskiego, dotyczącej odnawialnych źródeł energii, - Burmistrz uczestniczył w święcie Flisaków w Ulanowie, - w konferencji dotyczącej Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Podano ogólne informacje, jakie zadania będą mogły być zgłaszane do Programu. - odbyło się spotkanie w Nowosielcu, z inicjatywy Burmistrza, na temat S19.Reszta informacji w tym temacie podawana była na posiedzeniach Komisji. - Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Zarządu PSST. Tematem był plan działania na 2014r. - Burmistrz uczestniczył w Gali rozdania statuetek w konkursie na najlepszą gminę w Województwie Podkarpackim. Nisko zajęło I miejsce. - odbyło się spotkanie z Dyrektorem Samorządowej Polski. 30 grudnia jest Walne Zgromadzenie Funduszu. Materiały związane z tworzeniem Spółki zostały skompletowane i w I kwartale nowego roku powinny być pierwsze środki na udzielanie pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. - odbyło się spotkanie z Dziekanem w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Uczelnia nadal będzie funkcjonowała. - odbyło się spotkanie z Dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej w sprawie wykonania elewacji budynku. Dyrektor temat podjął. Może w przyszłym roku uda się wykonać tę inwestycję. Byłby zakończony w całości wystrój Centrum. - Odbyło się spotkanie z Dowódcami Jednostek Wojskowych z terenu Niska. Również spotkanie świąteczne. 3

4 - Dziś w Lublinie Zastępca T.Sułkowska podpisuje akt notarialny przekazania dalszych terenów pod rozbudowę dla wojska. Do przedstawionej informacji zapytanie zgłosił radny P.Tofil. Zapytał, czy do naprawy z tytułu klęsk żywiołowych nie można zgłosić drogi na Hawryłach w Zarzeczu, bo ze wszech miar by się kwalifikowała. Burmistrz wyjaśnił, że należy zgłosić drogę dostatecznie długą, by skorzystać jak najbardziej ze środków z tego tytułu. Wybrane zostały ul. Podwale i ul. Sadowa. Gdyby jedna z nich się zakwalifikowała, to będzie dla Gminy korzystne. Droga na Hawryłach z innej puli będzie realizowana. Radny B.Borowiec zapytał o uchyloną przez Wojewodę uchwałę podjętą w ostatnim czasie przez Radę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w Nisku. Skąd taka decyzja. Tak długo prace nad tą uchwała trwały a tyle naruszeń prawa wskazał Wojewoda. Poprosił o wyjaśnienie. Burmistrz poinformował, że odbyło się w tym temacie spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z pracownikami Urzędu, projektantem. Uzgodniono poprawki. Okazało się, że w międzyczasie zmieniły się przepisy, są pomyłki, są błędy mniejsze i większe, ale nie przekreśla to całości planu. Uzgodniono, że najkrótsza drogą, będzie nanieść poprawki i raz jeszcze Rada do tego powróci. Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął realizację punktu. Ad 4. Przewodniczący zwrócił uwagę, że na posiedzeniach wszystkich Komisji budżet był analizowany. Poprosił, by Skarbnik przedstawił najważniejsze zapisy projektu uchwały budżetowej. Skarbnik poinformował, że Projekt budżetu opracowano w oparciu o ustalenia Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Wojewody Podkarpackiego w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Kwoty te nie są jeszcze ostateczne i mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej przez Sejm. Burmistrz wspólnie z Komisją Budżetową uzgodnili, że w roku 2014 nie będą zmienione podatki od nieruchomości i od środków transportowych. Rada Miejska podjęła uchwałę o obniżenie o 20% ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego. Dochody z powyższych tytułów nie ulegną zmianie w stosunku do roku bieżącego. Subwencja oświatowa ulegnie zmniejszeniu o ponad zł. Również udział w podatku od osób fizycznych ulegnie zmniejszeniu o ok zł. Zaplanowano dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości na kwotę zł oraz dotację na realizację zadań finansowanych z udziałem 4

5 środków unijnych w kwocie zł tj.: 1. Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Racławicach zł 2. Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Nowosielcu zł W projekcie nie planuje się dotacji unijnych z nowego budżetu na lata , gdyż w 2014 rozpocznie się nabór wniosków a kwoty wydatków majątkowych zapisanych w projekcie będą mogły stanowić udział własny w finansowaniu zadań zgłoszonych we wniosku. Ogółem dochody zostały wyliczone na kwotę , w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł. Wydatki bieżące ustalono w kwocie zł. Wielkość zaplanowanych wydatków zabezpiecza realizacje zadań własnych realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki budżetowe i instytucje kultury. Największy wzrost wydatków budżetowych występuje w dziale transport i łączność, gdzie na remonty gminnych dróg publicznych przeznacza się kwotę zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę zł co stanowi 22,26 % dochodów budżetu. Największe kwoty wydatków inwestycyjnych przeznacza się w zadaniach: - kanalizacja zł - wodociągi zł - drogi gminne zł - gospodarka mieszkaniowa zł - kultura fizyczna i sport zł Zwiększa się również udziały w MZK o kwotę na budowę kanalizacji i wodociągów systemem gospodarczym. Wysokie wydatki majątkowe spowodowały deficyt budżetu w kwocie zł. Ponadto w roku 2014 przypadają spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie zł. Deficyt budżetu i spłata rat w łącznej kwocie zł zostaną pokryte pożyczkami i kredytami w kwocie zł i nadwyżką z lat ubiegłych zł. Zadłużenie na początku roku wyniesie zł i osiągnie stan na koniec roku w kwocie zł, co stanowi - wg wskaźnika jeszcze obowiązującego w tym roku - 21,07 % dochodów budżetu. Skarbnik zwrócił uwagę, że w 2014r będzie wyliczany ten wskaźnik, czyli zdolność zaciągania kredytu, indywidualnie dla każdej gminy. Zwrócił uwagę, że potrzeby pożyczkowe w ciągu roku mogą ulec zmniejszeniu o ile nadwyżka będzie większa niż projektowana kwota zł. Następnie Skarbnik omówił dotacje przewidziane do udzielenia w 2014r: - dla sektora publicznego, - dla sektora niepublicznego, - dotacje celowe na realizację zadań własnych przez podmioty sektora niepublicznego nie działajace 5

6 w celu osiągnięcia zysku. Poinformował, że na walkę z alkoholizmem przeznaczonych jest zł, na prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca zł. Dalej Skarbnik poinformował, że załącznik zawierający tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych zawiera 35 zadań na łączną kwotę zł. Ostatnia tabela projektu uchwały budżetowej przedstawia stan zadłużenia i terminy spłat pożyczek i kredytów. Na początek roku będzie to zł, zaciągniętych zostanie zł. Spłaty przedstawione są do 2022 roku. Skarbnik poinformował, że projekt budżetu przedłożony został 15 listopada. Obecnie istnieje konieczność wprowadzenia autopoprawek Są one przygotowane przez Burmistrza, ale mogą być wprowadzone do budżetu jedynie przy akceptacji Rady Miejskiej na dzisiejszej sesji. Przedstawił wniosek Burmistrza o wprowadzenie autopoprawek: I. Wydatki majątkowe Zmniejszyć wydatki z tyt. udziałów w MZK Dział 900 Rozdział ,00 zł II. Wydatki bieżące Zwiększyć wydatki: 1. na opłatę za odprowadzanie wód opadowych Dział 900 Rozdział na dopłatę do kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez Miejski Zakład Komunalny za okres od zł III. Zwiększyć dochody i wydatki bieżące z tytułu wycięcia drzew i krzewów. Dział 900 Rozdział kwota zł Dochody 0690, Wydatki 4430 IV. Zwiększyć dochody z tyt. dotacji na dofinansowanie: 1. Oddziałów Przedszkolnych (dotychczas nie było dotacji dla przedszkoli, więc w budżecie zaplanowano te wydatki w pełni z własnych środków. Otrzymaną dotację można przeznaczyć na inne cele) Dział 801 Rozdział zł 2. Przedszkoli Dział 801 Rozdział zł V. Wprowadzić zadanie inwestycyjne pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Nisko" Dział 700 Rozdział zł VI. Razem zwiększenie wydatków bieżących zł VII. Razem zmniejszenie wydatków majątkowych zł 6

7 VIII. Razem zwiększenie dochodów bieżących zł IX. Zmniejszenie deficytu budżetowego /VII+VIII-VI/ zł X. Zmniejszenie pokrycia deficytu budżetowego nadwyżki z lat ubiegłych zł. Ad 5. Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2014r oraz o Wieloletniej prognozie finansowej. Uchwałę składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Nisko na rok 2014 odczytał Wiceprzewodniczący J. Sroka (zał nr 1 protokołu). Skarbnik zauważył, że w piśmie do Regionalnej Izby potwierdził, że zapis uchwały budżetowej zostanie dostosowany do sugestii RIO, ale równocześnie podkreślił, że ma zupełnie inną interpretację pojęcia wolnych środków. Zaznaczył, że w zapisach budżetu nie robi to różnicy, ale dla finansisty jest to duża różnica pojęć i musiał to zaznaczyć. Następnie Wiceprzewodniczący B.Tofilski odczytał uchwałę składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nisko (zał nr 2) Ad 6. Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej odczytali opinie Komisji o projekcie budżetu na 2014 rok. Przewodniczący Z.Kotuła przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Przewodniczący J.Graniczny przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej H.Sudoł poinformował, że Komisja po analizie projektu budżetu sformułowała i przekazała do Burmistrza wnioski: - o uzupełnienie projektu budżetu o informację w sprawie wykazu ulic przewidzianych do remontu w kwocie 5 mln zł z podaniem nazwy i długości, - wskazanie w projekcie budżetu lokalizacji krytej pływalni na terenie Niska, - wprowadzenie do budżetu zadania uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Gminie i Mieście Nisko. Jako źródło finansowania Komisja wskazała rezerwę budżetową. Przewodnicząca M.Wybacz poinformowała, że Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych na posiedzeniu w dniu 9 grudnia br zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie. Przewodniczący A.Sądej poinformował, że Komisja przeanalizowała projekt budżetu i wnioski Komisji Rewizyjnej. Wniosek pierwszy o wykaz ulic do remontu dziś został spełniony, radni otrzymali przed sesją taki wykaz ulic wraz z ich długością. Co do miejsca krytej pływalni, to 7

8 wskazane jest w projekcie Racławice. Jeśli chodzi o uzbrojenie terenów inwestycyjnych, Burmistrz na posiedzeniu wyjaśniał i wskazywał tereny uzbrojone i wymagające uzbrojenia. Wyliczał m.in. teren Armatoory, Zarzecza, Nowosielca. Wskazywane też były ulice wymagające dokończenia kanalizacji sanitarnej: ul. Żurawia, ul. Sandomierska VIII etap. Przewodniczący A.Sądej poinformował, że na posiedzeniu Skarbnik również przedstawił Komisji autopoprawki do budżetu. Projekt budżetu wraz z autopoprawkami Komisja zaopiniowała pozytywnie. Burmistrz zauważył, że trudno na sesji budżetowej szczegółowo zajmować się szukaniem terenów do uzbrojenia. Podkreślił, że zabiega o uzbrojenie wskazywanego wcześniej terenu w Zarzeczu, ale w ramach projektu międzygminnego i nie od strony Zarzecza, ale Ulanowa. Powodem jest głębokie posadowienie toru LHS, niemożność zlokalizowania tam przepompowni. Wystosowane zostały pisma, są przeprowadzone wstępne rozmowy i Burmistrz Ulanowa jest chętny do współpracy w tym temacie. Skanalizowane byłyby i zwodociągowane przy okazji tzw Hawryły Górne. Burmistrz zwrócił też uwagę, że na posiedzeniu Komisji zgłaszany był również wniosek o wprowadzenie do budżetu inwestycji: ścieżka rowerowa Nisko - Nowosielec. Podkreślił, że nie ma możliwości wprowadzenia inwestycji, która nie byłaby realizowana na gminnym terenie. Poinformował, że został skierowany do Generalnej Dyrekcji wniosek o wspólne działanie w tym temacie. Burmistrz podkreślił, że wniosek Komisji Rewizyjnej, co do wykazu ulic przewidzianych do remontu słusznie został zmieniony, bo nie może to być załącznik uchwały budżetowej. Możliwe, że za szeroki jest wzięty zakres, ale wiele z tych ulic ma szansę być w przyszłym roku wykonanych. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że ten zespół planistyczny, o którym była mowa, mógłby być powołany na sesji w styczniu. Burmistrz poinformował, że pracownicy Ref PPB przygotują podstawowe dokumenty i wówczas można nad problemem wspólnie pochylić się. Radny B.Borowiec zwrócił uwagę, że art 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakazuje aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego raz na cztery lata, w trakcie kadencji. Jednak, by to zrobić potrzebna jest opinia Gminnej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej. Chciałby wiedzieć, czy jest taka komisja powołana w Gminie. Dodał, że mogą do niej wchodzić jedynie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie. To nie może być na zasadzie dowolności i niby robienia. Musi opierać się o fachowców. Przyznał, że przepisy dopuszczają posiłkowanie się Powiatową Komisją, ale opinia jest wymagana dla przeprowadzenia aktualizacji planów zagospodarowania. Odnośnie budżetu radny B.Borowiec zwrócił uwagę, że byłą nagłaśniana kiedyś rura wodociągowa od SUW do Oś Tysiąclecia: odcinek ok 2 km, najbardziej zanieczyszczony, który miał być 8

9 wymieniany, raz pieniądze były, raz nie było środków na tę inwestycję. Złożył wniosek o wymianę tego odcinka wodociągu. Lepiej go wymienić w całości, niż przez długi czas starać się rozpuścić te złogi. Mieszkańcy oczekują takiej inwestycji po dyskusjach w prasie. Jako źródło finansowania wskazał nadwyżkę budżetową. Ad 7 Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o ustosunkowanie się do wniosku radnego B.Borowca. Do innych głosów w dyskusji nad projektem budżetu Burmistrz już odniósł się. Burmistrz J.Ozimek stwierdził, że wg jego wiedzy, to ten odcinek, o którym mówi radny jest wyłączony, ale dokładniej poinformuje o tym Prezes MZK. Prezes Z.Kuziora poinformował, że teren Oś Tysiąclecia zasilane jest z dwóch kierunków: odcinek żeliwny,q150, samo osiedle jest odłączone od tej rury, ale po drodze budynki jeszcze są z niej zasilane. Drugi rurociąg Q225 od stacji obok bloków jednostki wojskowej, który przechodzi w Q300 na osiedlu i dalej idzie w kierunku Niska i Podwoliny. W związku z powyższym nie bardzo jest potrzeba wymiany rurociągu, zwłaszcza, że koszt byłby znaczny, bo jest wiele rozgałęzień na tym odcinku. Uważa, że spokojnie należy zaczekać na efekt czyszczenia wodociągu, przynajmniej do pierwszego płukania wodociągu na wiosnę. Burmistrz zapytał Prezesa, czy rura biegnąca od Zakładów Mięsnych jest czynna, czy nie? Prezes wyjaśnił, że nie zasila ona Oś Tysiąclecia. Ten kierunek jest odcięty. Wodociąg żeliwny nie zasila Oś Tysiąclecia. Radny B.Borowiec podkreślił, że jeżeli przy płukaniu okaże się, że nie osiągnięto oczekiwanych rezultatów, należy wymienić ten żeliwny odcinek. Po płukaniu wodociągu należy do tematu wrócić. Tylko pod tym warunkiem wycofuje swój wniosek. Radny R.Sroka zaznaczył, że na posiedzeniu Komisji głosował za tym budżetem, ale spodziewał się, że radni otrzymają wykaz dróg do remontu. Teraz okazało się, że radni otrzymali wykaz dróg wymagających remontu. Z jego wyliczeń wynika, że jest to ponad 10 km dróg. Przewidziana kwota, to 5 mln zł. Nie wiadomo więc nadal, które drogi będą remontowane, bo orientacyjny koszt przykładowo 100m drogi można oszacować i raczej wszystkich z wykazu nie przewiduje się do remontu. Burmistrz J.Ozimek raz jeszcze podkreślił, że nie może załącznikiem uchwały budżetowej być wykaz dróg przewidzianych do remontu. Może jedynie dać radnym informację, które drogi wymagają remontu. Uprawnieniem Burmistrza jest zdecydować, które z tych dróg będą robione. Oświadczył, że większość zapewne będzie robiona, a decyzje szczegółowe będą podjęte po wiosennym przeglądzie dróg. Radny R.Sroka stwierdził, że nie wymagał, by podany wykaz był ściśle zrealizowany, bo w trakcie 9

10 roku mogą wyniknąć różne sytuacje, ale otrzymał wykaz wszystkich ulic w Gminie i poczytuje to za złośliwość. Nie zgadza się również ze stwierdzeniem,że to są uprawnienia Burmistrza, których nie można przekraczać. W innych gminach rady podejmują uchwały zobowiązujące burmistrza, czy prezydenta do opracowania planu remontów dróg gminnych, więc można inaczej. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę radnemu R.Sroce, że bynajmniej nie jest to wykaz wszystkich dróg. Rozmawiał o tym wykazie z Burmistrzem i Panią Burmistrz. Są to drogi wymagające remontów w 2014r. Burmistrz potwierdził, że drogi te wchodzą w zakres remontów 2014r, ale nie są planem budżetowym. Przewodnicząca RO Malce G.Karnat zapytała konkretnie, czy ul. Krzywa będzie robiona w 2014r. Radny P.Tofil zauważył, że nie można mówić, że to wykaz wszystkich ulic w Gminie, bo w Zarzeczu jest 33 ulice. W bieżącym roku wykonano 5 ulic i w następnym, jeżeli się uda, to też 5 będzie wyremontowanych, ale reszta czeka. Radny B.Borowiec stwierdził, że w wykazie tym brak ul. Sosnowej w Zarzeczu. Mieszkańcy są tak zdeterminowani, że zgłosili się do radnych opozycji z prośbą o interwencję. Okazali pisma świadczące, że od 2009r starają się o naprawę tej nawierzchni. Podkreślił, że radni byli w terenie i stwierdzają zgodnie, że sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji. Stan tej drogi jest tragiczny. Jeżeli taka droga nie znalazła się w wykazie, to jakie były kryteria doboru ulic do tej tabeli. Kto ustalał te kryteria. Radny R.Sroka zauważył, że nie chodziło mu o to, by zapisana w wykazie była konkretna ulica, ale by móc na pytanie odpowiedzieć, że dana ulica jest przewidziana do remontu w 2014r. Z tego wykazu nic nie wynika. Burmistrz zauważył, że w wykazie jest ul. Krzywa częściowo, bo nie ma skończonej dokumentacji. Nie mogła więc być ujęta w całości. Gdyby projektant wywiązał się z umowy, to na dziś byłoby prawdopodobnie po temacie. Jeżeli nawet okaże się, że projektant nie wykona dokumentacji, to pas mieszczący się w koronie drogi trzeba będzie wykonać i zostanie wykonany. Co do kryteriów Burmistrz podkreślił, że pierwszym i najważniejszym było to, że droga była rozkopana do kanalizacji. Jeśli chodzi o ul. Sosnową, to by nie wprowadzać w błąd, radny uzyska odpowiedź na piśmie. Ad 8. Burmistrz zwrócił raz jeszcze uwagę, że zadłużenie Gminy jest na poziomie 21% wg przepisów aktualnie obowiązujących. Pojawiają się głosy, że Gmina jest nadmiernie zadłużana. Tymczasem do maksymalnego poziomu 65% brakuje 44%. W przypadku uruchomienia nowych naborów daje to możliwość aplikowania o unijne środki. Kondycja budżetu jest więc dobra w perspektywie 10

11 inwestowania w najbliższych latach. Radna A.Stępień stwierdziła, że od 2007r prowadzi zestawienie dotyczące budżetu i stwierdza, że w 2007r dochody wynosiły 40 mln900 tys zł, wydatki 45mln600tys zł a w 2014r dochody w budżecie określone są na 51mln900tys zł a wydatki na 63 mln zł. W ciągu tych ośmiu lat dochody wzrosły o 11 mln zł a wydatki o 17 mln 400 tys zł. Najważniejsze są dochody i zdaniem radnej źle prowadzona jest gospodarka w naszej Gminie. Wydatki rosną a dochody spadają. A jest już przypadek w Polsce, że komornik zapukał do Gminy. Stwierdziła, że nawet porównanie 2013 do 2014r spadek dochodów jest o 10 mln zł, w samych podatkach o 200 tys zł. Stwierdziła, że wybudowanie krytej pływalni, to koszt mln zł. Niewyobrażalne jest sfinansowanie takiej inwestycji z własnych środków. Zauważyła, że koszty utrzymania takiego obiektu też raczej przerastają możliwości Niska patrząc na ceny w przetargach. Zapewne mieszkańcy będą zadowoleni z pływalni, ale należy pomyśleć o wzroście dochodów, by zapewnić środki na utrzymanie. Radna podkreśliła, że w innym składzie, ale już w 2009r zwracali Burmistrzowi uwagę na brak determinacji w zwiększaniu dochodów Gminy. Nie da się zwiększyć dochodów bez reorganizacji oświaty, zastosowania energooszczędnego oświetlenia, redukcji administracji. Nie można zwiększać dochodów poprzez zwiększenie obciążeń mieszkańców. Radny B.Borowiec w imieniu Klubu Radnych PSG stwierdził, że projekt budżetu na 2014r, pozbawiony praktycznie środków unijnych nie gwarantuje zrównoważonego rozwoju Gminy. Podkreślił, że zaplanowane do realizacji na 2014r inwestycje zawierają również te, których wykonanie ciągnie się latami. Zaznaczył, że pod względem formalnym budżet jest skonstruowany prawidłowo, ale budżet to nie tylko liczby. To powinna być koncepcja rozwoju gospodarczego Gminy. Takiej koncepcji zdaniem Klubu nie ma. Szczególnie razi brak działań zmierzających do tworzenia i uzbrajania terenów inwestycyjnych otwierających Gminę na inwestorów i dających szansę na przyciągnięcie inwestycji, a wraz z nimi nowych miejsc pracy dla mieszkańców naszej Gminy. W konsekwencji zapewniłoby to wpływ podatku do kasy Gminy, czyli zwiększenie dochodów. W Gminie brakuje inwestycji, które generują wartość dodaną. Zdaniem Klubu przyczyna tego stanu rzeczy jest błędnie przyjęta strategia inwestycyjna, bez kalkulacji efektu ekonomicznego. Kapitał i siła robocza w sposób naturalny przemieszcza się w bardziej sprzyjające warunki. Podkreślił, że zwłaszcza odpływ młodych jest poważnym zagrożeniem i konsekwencją braku działań proinwestycyjnych. Podkreślił, że jako opozycja cały czas zwracali uwagę, że pieniądze należy lokować w inwestycjach dających dochody, a nie w takich, które generują jedynie koszty. W efekcie dochody drastycznie spadły, aż o 10 mln zł w stosunku do 2013r. Dużym zagrożeniem jest najwyższe w województwie bezrobocie. Razem może to jedynie spowodować zwiększenie wydatków na opiekę społeczną i wzrost zadłużenia mieszkań komunalnych. 11

12 Podsumowując, stwierdził, że projekt budżetu, jak na możliwości i potrzeby Gminy jest mało ambitny. Pomija najważniejsze i najpotrzebniejsze elementy stymulujące rozwój gospodarczy Gminy. Zaznaczył, że radni Klubu PSG wstrzymają się od głosu w głosowaniu nad projektem budżetu, a całość opinii Klubu z której przytoczył tylko fragment przekazuje do protokołu (zał nr 4). Radny B.Borowiec poinformował, że otrzymał odpowiedź Burmistrza z dnia 22 grudnia, odnośnie uzbrajania terenów inwestycyjnych. Jest tam zdanie, że jakoby Gmina nie może wnioskować o środki unijne na uzbrojenie terenów w Zarzeczu: Hawryły i Zadąbrowa, bo są to tereny prywatne. Radny zwrócił uwagę, że w podręczniku kwalifikowania kosztów w ramach RPO Woj Podkarpackiego na lata wyraźnie jest napisane, że ze środków pozyskanych na uzbrojenie możemy dokonać zakupu gruntów. Wydatek poniesiony na zakup gruntu jest kosztem kwalifikowanym do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Wydając więc 1,5 mln zł z budżetu otrzymujemy 8,5 mln zł dotacji, z której 1 mln zł możemy przeznaczyć na zakup gruntów, czyli można wykupić ok 60ha od prywatnych właścicieli. Ten przepis obowiązuje od początku możliwości pozyskiwania środków na uzbrojenie. W ostatnich pięciu latach Gmina nie złożyła żadnego wniosku o takie dotacje. Poza tym informacja zawarta w odpowiedzi jest zaprzeczeniem tego, co zawiera podręcznik kwalifikowania kosztów. Zaznaczył, że Burmistrz nie ma obowiązku wiedzieć wszystkiego, ale nie może być tak, że ktoś wprowadza w błąd Burmistrza i powstają niepotrzebne dyskusje. Odnośnie rankingów stwierdził, że Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego podał dane wg których np. mały Krzeszów wydaje na mieszkańca zł a Nisko tylko 625 zł. Tak wyglądają wydatki za 2012r wg jednego z rankingów. Zdaniem Przewodniczącego Z.Kotuły procent zadłużenia jest niewątpliwie korzystny dla Gminy a właśnie Klub PSG sugerował, by maksymalnie inwestować, zadłużać Gminę, bo później nie będzie środków do pozyskania. Nie należy więc mówić dziś o widmie komornika w Gminie. Zdaniem radnej A.Stępień gmina Rewal też była w dobrej kondycji, a potem pojawił się komornik. Owszem Klub PSG mówił o zadłużaniu Gminy na inwestycje, ale zawsze zwracał uwagę, by dbać o dochody. Musimy mieć możliwość, zdolność spłacania zadłużenia. Przewodniczący Rady mocno podkreślił, że osiągnięty przez Gminę wynik, to ocena niezależnych ekspertów, nie wydumane, księżycowe wyliczenia. Można mieć inne zdanie, ale szanować pracę wszystkich i uważać na to, co się mówi. Burmistrz zaznaczył, że nie wchodzi w rachubę pływalnia za 20 mln zł, bo nie miałaby sensu. Po rozeznaniu wybrany zostanie wariant odpowiedni do możliwości i zapotrzebowania. Jeżeli dofinansowanie będzie w granicach 70%, to warto działać. Bez dotacji nie miałoby to szans. 12

13 Dokumentacja powinna być przygotowana na wypadek pojawienia się odpowiednich programów. Burmistrz przyznał, że jest wiele do zrobienia w mieście, ale nie wszystko jet możliwe na danym etapie. Równocześnie, chyba nie można powiedzieć, że cokolwiek z tego, co było wykonane, było zbędne. Były zapóźnienia z których powoli wychodzimy. Burmistrz przyznał, że niektóre inwestycje na obszarze wiejskim będą generować koszty, ale równocześnie bez tego wyglądamy jak ubogi krewny. Należy cieszyć się, że jest to wykonane i służy społeczeństwu. Burmistrz podkreślił, że kondycja finansowa Gminy jest bardzo dobra. Świadczą o tym wyniki: na 160 gmin podkarpackich Nisko ma 14 miejsce jeśli chodzi o dochody ogółem na mieszkańca, 9 w dochodach własnych na mieszkańca, 17 w wydatkach ogółem na mieszkańca, 35 w wydatkach majątkowych, jeśli chodzi o udział dochodów własnych do dochodów ogółem 6 miejsce, udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem 14 miejsce, udział liczby pracujących do ogólnej liczby mieszkańców 33 miejsce, liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców 26 miejsce, saldo dochodów ogółem ( nadwyżka) 3 miejsce. Burmistrz podkreślił, że to wspólny sukces. Przewodniczący zamknął realizację punktu. Ad 9. Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 16 głosach za i 4 głosach wstrzymujących się podjęła: U C H W A Ł Ę Nr XLII/334/13 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r /zał nr 5 protokołu/ Ad 10. Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przewodniczący A.Sądej poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Skarbnik zwrócił uwagę, że tak jak uchwała budżetowa zostanie zmieniona zgodnie z uwagami RIO, tak i wieloletnia prognoza również zostanie dostosowana. Nie zadano żadnych pytań. Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 16 głosach za, 3 głosach wstrzymujących się (jedna osoba nie głosowała) podjęła: U C H W A Ł Ę Nr XLII/335/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata /zał nr 6 protokołu/ Ad 11. Burmistrz poinformował, że radni otrzymali na piśmie zestawienie zadań inwestycyjnych 13

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1 R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP Informacja o wynikach kontroli planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Komitetu Doradczego do Spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych Warszawa, wrzesień 2009 r. Podsumowanie wyników badań AKAPIT 2 - W uzupełnieniu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie Nr 36 Sierpień 2013 r. Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie W numerze: Pożegnanie dyrektor Małgorzaty Kierzkowskiej Jadwiga Śpibida dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu Rada

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo