Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP"

Transkrypt

1 SZKODA Maciej 1 Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP WSTĘP Współcześnie realizowana logistyka opiera się na zintegrowanych systemach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna. Systemy te w znacznym stopniu wpływają na jakość i efektywność procesów logistycznych zarówno w dużych jak i małych przedsiębiorstwach. Umożliwiają planowanie, koordynowanie, kontrolowanie przepływów logistycznych, związanych z przepływem materiałów, finansów i informacji w całym łańcuchu dostaw. Typowe funkcje systemów informatycznych w obszarze logistyki obejmują zaopatrzenie, gospodarkę magazynową, planowanie produkcji, sprzedaż i dystrybucję oraz remonty i utrzymanie ruchu [15]. W przypadku prostych systemów oznacza to możliwość ilościowego i wartościowego rozliczania magazynu oraz ewidencję analityczną zakupów i sprzedaży. Bardziej zaawansowane systemy tej klasy wspomagają planowanie zapasów, harmonogramowanie operacji związanych z produkcją, planowanie popytu na podstawie aktualnych wyników sprzedaży. Pozwala to na efektywne zarządzanie przestrzenią magazynową, optymalizację wykorzystania środków transportowych i wielkości zamawianych partii towarów [4, 5]. 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Rozwój gospodarczy oraz postępująca globalizacja przyczyniły się do szeregu zmian w sferze zaopatrzenia. Zaostrzyła się konkurencja, na rynku pojawiło się więcej firm oferujących podobne dobra i usługi. Wzrosły również wymagania klientów, którzy stali się bardziej wymagający. Przedsiębiorcy zaczęli poszukiwać nowych rozwiązań zapewniających wysoką pozycję na rynku. Dzięki postępom technologicznym nastąpił wzrost komputeryzacji, co umożliwiło wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zmianie uległo również samo podejście przedsiębiorców do zagadnień związanych z procesem zaopatrzenia. Znowelizowana została także interpretacja pojęcia zaopatrzenia [9]. Kiedyś poprzez zaopatrzenie rozumiano pozyskiwanie materiałów potrzebnych przedsiębiorstwu zgodnie z wymogami odbiorcy. W dzisiejszych czasach definicja zaopatrzenia jest znacznie szersza i oznacza zespół działań, które są niezbędne do nabycia materiałów potrzebnych dla zapewnienia działalności przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających wpływ na racjonalizację procesu zaopatrzenia [1]. Logistyka zaopatrzenia to system logistyczny związany z rynkiem. Stanowi ona połączenie między logistyką dystrybucji dostawców i logistyką produkcji w przedsiębiorstwie. Przedmiotem logistyki zaopatrzenia są towary (surowce, materiały pomocnicze, eksploatacyjne, części z zakupu i towary nabywane w handlu), które należy udostępnić (przygotować) przedsiębiorstwu, zgodnie z jego zamówieniem i zapotrzebowaniem [8].W zakresie działania logistyki zaopatrzenia jest nie tylko zakup materiałów czy elementów do produkcji, ale także ich transport i magazynowanie przy minimalnych kosztach. Logistyka zaopatrzenia jest więc systemem celowym, który działa w szerokim zakresie, od rynku dostawców do rynków zbytu, i bazuje na zintegrowanej koncepcji pozyskiwania potrzebnych materiałów we właściwej ilości i asortymencie, o właściwej jakości i cenie, we właściwym miejscu i czasie [2, 14]. By logistyka zaopatrzenia mogła zagwarantować sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa muszą być spełnione trzy warunki [9]: dostawy zaopatrzeniowe muszą być kompletne i spełniać standardy jakościowe, 1 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Wydział Mechaniczny; Kraków; al. Jana Pawła II 37. Tel , Fax: , 10343

2 musi być utrzymana rytmiczność dostaw oraz muszą być one dostarczane w określonym terminie, nie może dojść do sytuacji opóźnień, musi być zagwarantowana sprawność i niezawodność łańcucha dostaw. Zapewnienie tych warunków jest możliwe dzięki zastosowaniu zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających wszystkie działania w procesie zaopatrzenia. Koncepcja systemów zintegrowanych powstała w latach 50 ubiegłego wieku, lecz dopiero w latach 90, w warunkach powszechności sieci komputerowych oraz współpracy środowisk sprzętowo-programowych, zaczęto stosować zintegrowane systemy informatyczne [3, 6, 7]. Określenie zintegrowany odnosi się do modułowej budowy systemu, który obsługuje wszystkie obszary działalności firmy: finanse, kontroling, produkcję, kadry oraz logistykę. Zapotrzebowanie informacyjne w logistyce wymaga pozyskiwania informacji z wielu różnych działów w przedsiębiorstwie. Aby uzyskiwanie oraz wykorzystywanie tych informacji było efektywne, czy wręcz możliwe, systemy te powinny być trwale ze sobą zintegrowane. W praktyce efektem działań integracyjnych w tym wymiarze jest funkcjonalna całość, określana pojęciem zintegrowany system informatyczny logistyki. Systemy te charakteryzują takie cechy jak: dostęp do wszystkich oferowanych funkcji niezależnie od miejsca korzystania z systemu, ujednolicony interfejs użytkownika, jednokrotne wprowadzanie danych i automatyczną ich dostępność w całym systemie [3]. Przykładem zintegrowanego systemu informatycznego w pełni wspomagającego procesy logistyczne jest system SAP ERP. System SAP jest w pełni zintegrowaną aplikacją światowej klasy spełniającą główne wymagania biznesowe średnich oraz dużych firm ze wszystkich branż i sektorów rynku. System obsługuje szerokie spektrum procesów biznesowych. Ułatwia firmom prowadzenie operacji finansowych, zarządzanie kadrami, realizację zadań związanych z logistyką, projektowanie i wytwarzanie produktów, a także sprzedaż i serwisowanie. Wszystkie te działania wspiera poprzez funkcjonalność wykonywania analiz, usług korporacyjnych oraz świadczenia usług użytkownikom końcowym [11, 13]. W pracy przedstawiono wybrane operacje logistyki zaopatrzenia realizowane za pomocą efektywnych narzędzi gospodarki materiałowej systemu SAP ERP(moduł MM Materials Management). 2 STRUKTURY ORGANIZACYJNE W LOGISTYCE ZAOPATRZENIA SAP ERP Jednostki organizacyjne w systemie SAP umożliwiają odzwierciedlenie złożonej prawnej i organizacyjnej struktury występującej w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Różne obszary funkcjonalne systemu mogą być połączone poprzez jednostki organizacyjne w celu utworzenia zintegrowanej struktury przedsiębiorstwa. Część jednostek organizacyjnych np.: mandat, jednostka gospodarcza, zakład czy skład wykorzystywane są w różnych obszarach funkcjonalnych. Pozostałe jednostki definiowane są w konkretnym module i wykorzystywane są wyłącznie do odwzorowania procesów gospodarczych zachodzących w danym obszarze np.: dział sprzedaży, kanał dystrybucji, dział zaopatrzenia, punkt zaopatrzeniowy, punkt wysyłkowy i inne [10, 12]. Poniżej opisano wybrane, najważniejsze jednostki organizacyjne wykorzystywane w procesach logistyki zaopatrzenia. Na rysunku 1 przedstawiono natomiast uproszczoną strukturę organizacyjną w logistyce zaopatrzenia SAP ERP

3 Mandant GBI Jednostka gospodarcza US00 DE00 Zakład DL00 HI00 HB00 Skład UE00 Dział zaopatrzenia ZO00 ZO01 Punkt zaopatrzeniowy SP00 Grupa zaopatrzeniowa Rys. 1. Uproszczona struktura organizacyjna w logistyce zaopatrzenia SAP ERP Mandant jest najwyższą jednostką organizacyjną. Odpowiada grupie przedsiębiorstw, koncernowi z wieloma oddziałami. Wszelkie dane są zarządzane w systemie na poziomie mandanta, choć najczęściej także na niższych poziomach struktury organizacyjnej (opisanych poniżej), np. adresy klientów są zarządzane na poziomie mandanta. Jednostka gospodarcza jest niezależną finansowo jednostką mającą osobowość prawną. Jest ona centralnym elementem organizacyjnym rachunkowości finansowej. Na poziomie jednostki gospodarczej dokonywany jest zapis wszystkich podlegających księgowaniu operacji oraz tworzenie wszystkich wykazów dla indywidualnego sprawozdania finansowego, takich jak: bilans czy rachunek zysków i strat. Jednostką gospodarczą może być np.: przedsiębiorstwo wchodzące w skład koncernu lub spółka zależna. Zakład ogrywa kluczową rolę w logistyce. Zakład może reprezentować wiele jednostek w ramach przedsiębiorstwa, takich jak: miejsce produkcji, centrum dystrybucji, regionalne biuro sprzedaży, główna siedziba przedsiębiorstwa, lokalizacja funkcjonalna. W ramach planowania i kontroli produkcji zakład jest postrzegany jako centralna jednostka organizacyjna. Zakład jest jednostką używaną w MRP i gospodarce zapasami, przez co stanowi najważniejszą jednostkę organizacyjną w ramach gospodarki materiałowej. Zakład jest przypisany dokładnie do jednej jednostki gospodarczej, tym samym można niezależnie zarządzać zapasami i ich wartościami w poszczególnych przedsiębiorstwach. Skład jest oznaczeniem miejsca, gdzie są przechowywane materiały. Zapasy mogą być zarządzane i planowane (MRP) z uwzględnieniem różnych składów istniejących w zakładzie. Dział zaopatrzenia jest jednostka organizacyjną, która nabywa materiały lub usługi oraz negocjuje z dostawcami ogólne warunki zakupu. Jest odpowiedzialny za nabycie materiałów i usług dla zakładów, do których został przydzielony. Zaopatrzenie można uwzględnić w strukturze przedsiębiorstwa poprzez odpowiednie przypisanie działu zaopatrzenia do jednostki gospodarczej i zakładów. System może być tak skonfigurowany, aby wspomagał działania związane z zaopatrzeniem. W przypadku gdy zaopatrzenie zorganizowane jest centralnie, dział zaopatrzenia jest jednoznacznie przypisany do jednostki gospodarczej. Tego typu rozwiązanie może być przydatne na przykład w przedsiębiorstwie ze scentralizowanymi procesami zaopatrzeniowymi, w których pojedynczy dział zaopatrzenia jest odpowiedzialny za różne zakłady w ramach grupy kapitałowej. System wspomaga także zdecentralizowane zaopatrzenie, czyli takie, w którym różne działy są 10345

4 odpowiedzialne za przypisane im jednostki gospodarcze i zakłady. Połączenie różnych działów zaopatrzeniowych oraz określonych zakresów odpowiedzialności jest także możliwe dzięki zastosowaniu mechanizmu referencji. Zapewnia on możliwość przypisywania działom większej liczby czynników warunkujących ich działanie [16]. Grupa zaopatrzeniowa jest to osoba (lub grupa osób) odpowiedzialna za zadania operacyjne związane z zaopatrzeniem. 3 PROCES ZAOPATRZENIA W SAP ERP Typowy proces zaopatrzenia w systemie SAP, przedstawiony na rysunku 2,rozpoczyna się od ustalenia zapotrzebowań, a kończy na przetwarzaniu faktury od dostawcy materiału. Ostateczna realizacja płatności odbywa się w rachunkowości finansowej [12]. Określenie źródła dostaw Wybór dostawcy Zgłoszenie zapotrzebowania Realizacja płatności Gospodarka Materiałowa Tworzenie zamówienia Monitorowanie zamówienia Przetwarzanie faktury Przyjęcie materiałów Rys. 2. Proces zaopatrzenia w SAP ERP. Zgłoszenie zapotrzebowania upoważnieni pracownicy danego działu mogą przekazać informacje o zapotrzebowaniu na materiały za pomocą zgłoszenia zapotrzebowania. Jeżeli w rekordzie danych podstawowych materiału ustalona jest procedura MRP dla materiału, system może automatycznie utworzyć zgłoszenie zapotrzebowania. Określenie źródła dostaw pracownik działu zaopatrzenia podczas określania możliwych źródeł dostaw może skorzystać z propozycji wygenerowanych przez system. Jedną z możliwości ustalania źródła dostaw jest tworzenie zapytań ofertowych a następnie wprowadzanie ofert. Wybór dostawcy system ułatwia wybór dostawcy poprzez porównanie cen z różnych ofert. Powiadomienia o odrzuceniu oferty wysyłane są automatycznie. Tworzenie zamówienia zamówienie przekazywane dostawcy jest formalnym zgłoszeniem potrzeby przygotowania określonych materiałów lub usług przy spełnieniu określonych warunków. Zamówienie może być tworzone z referencją do zgłoszenia zapotrzebowania, zapytania ofertowego lub innego zamówienia. Przy wprowadzaniu zamówienia system proponuje użytkownikowi dane domyślne dotyczące dostawcy i materiału jak: adres dostawcy, warunki płatności, warunki Incoterms, grupa materiałowa, krótki tekst materiału itp. Monitorowanie zamówienia pracownik działu zaopatrzenia może kontrolować aktualny status przetwarzania zamówienia. Może on np.: stwierdzić, czy nastąpiło przyjęcie materiałów lub faktury w odniesieniu do odpowiedniej pozycji zamówienia. System wspomaga również procedury monitowania i przypominania dostawcom o zaległych dostawach. Przyjęcie materiałów podczas księgowania przyjęcia materiałów do magazynu tworzony jest dokument materiałowy, który zawiera m.in. informacje o dostarczonym materiale i jego ilości. Ponadto określany jest skład, w którym powinien być umieszczony materiał. Przy wprowadzaniu 10346

5 przyjęcia materiałów z referencją do zamówienia system może proponować dane z zamówienia. Ułatwia to zarówno wprowadzanie dokumentu, jaki kontrolę dostawy zniżonej lub zawyżonej. Poprzez realizację dostawy aktualizowana jest automatycznie historia zamówienia. Opóźnione dostawy mogą być monitowane przez dział zaopatrzenia. Przetwarzanie faktury etap, który kończy proces zaopatrzenia w Gospodarce materiałowej. Podczas wprowadzania faktury z referencją do zamówienia system proponuje dane z zamówienia i przyjęcia materiałów, np.: dostawcę, materiał, ilość do zafakturowania, warunki płatności itd. Faktury dostawców są sprawdzane pod względem rachunkowej i rzeczowej zgodności. W przypadku odchyleń między zamówieniem lub przyjęciem materiałów i fakturą system ostrzega użytkownika oraz blokuje płatność faktury. Do zadań w zakresie sprawdzania faktury nie należy kontrola płatności lub analiza faktur. Podczas sprawdzania faktury tworzone jest połączenie między Gospodarką materiałową i Rachunkowością finansową. Proces przetwarzania faktury kończy jej zaksięgowanie. Realizacja płatności zatwierdzenie płatności dotyczące zobowiązań wobec dostawców. Płatność następuje w module Rachunkowości finansowej (FI). Poza wyżej opisanym typowym procesem zaopatrzenia, w systemie realizowane są także liczne inne specjalne procesy nabycia m.in. [12]: przesunięcia magazynowe: materiały są pozyskiwane o dostarczane w ramach jednego przedsiębiorstwa. Zakład, który potrzebuje materiałów składa zlecenie wewnętrzne w innym zakładzie, który może te materiały dostarczyć; podwykonawstwo: przedsiębiorstwo zamawia materiał od dostawcy zewnętrznego i dostarcza dostawcy (tzn. podwykonawcy) niektóre lub wszystkie składniki niezbędne do produkcji materiału; konsygnacja dostawcy: dostawca dostarcza materiał, który przedsiębiorstwo przechowuje, ale nie dokonuje za niego zapłaty. Dostawca pozostaje właścicielem materiału do momentu wydania ze składu konsygnacyjnego. Wtedy powstaje zobowiązanie wobec dostawcy, które rozlicza się zgodnie z ustalonymi okresami. 4 PROSTY PROCES NABYCIA W SAP ERP Prosty proces nabycia składa się z trzech etapów: tworzenia zamówienia, przyjęcia materiałów i przyjęcia faktury (rys. 3). Tworzenie zamówienia Przyjęcie materiałów Przetwarzanie faktury Transakcja ME21N Rys. 3. Proces nabycia w SAP ERP Transakcja MIGO Transakcja MIRO Zamówienie jest skierowanym do dostawcy formalnym żądaniem dostarczenia materiałów zgodnie z warunkami w zamówieniu. Przyjęcie materiałów i faktury są wykonywane na podstawie zamówienia. Tworzenie zamówienia może poprzedzać tworzenie zgłoszeń zapotrzebowania i ustalanie źródła dostaw w zapytaniu ofertowym lub ofercie (rys. 4)

6 Zaopatrzenie Bez referencji Dostawca Inny zakład Dane podstawowe Rys. 4. Koncepcja tworzenia zamówienia Aby utworzyć nowe zamówienie na materiał magazynowy należy: wybrać rodzaj zamówienia; określić dostawcę, u którego ma zostać złożone zamówienie; określić zakład, dział zaopatrzenia i grupę zaopatrzeniową odpowiedzialną za realizację zamówienia. Widok transakcji ME21N CreatePurchase Orderdo tworzenia zamówienia oraz podgląd utworzonego dokumentu przedstawiono na rysunku 5. Podczas tworzenia zamówienia system podpowiada wartości domyślne. Dane są pobierane z odpowiednich rekordów danych podstawowych lub referencyjnych dokumentów zaopatrzenia. Przykładowo, system sugeruje adres zamówienia, jak również warunki płatności i dostawy (Incoterms).Transakcje tworzenia, zmiany lub wyświetlania zamówienia (ME21N, ME22N, ME23N) są transakcjami jednoekranowymi. Ekran transakcji jest podzielony na cztery obszary: dane nagłówka nagłówek dokumentu zawiera informacje odnoszące się do całego zamówienia jak walutę, datę dokumentu, warunki płatności; przegląd pozycji tutaj możliwe jest wprowadzanie pozycji z najbardziej istotnymi danymi, np.: materiał, ilość, data dostawy, cena i miejsce dostawy; szczegóły pozycji cześć dotycząca szczegółowych, dodatkowych danych poszczególnych pozycji, takie jak informacje tekstowe, specyfikacje dekretacji i potwierdzenia; przegląd dokumentów w przeglądzie dokumentów możliwe jest wyświetlanie różnych dokumentów zaopatrzenia jak: zamówień, zapytań ofertowych czy zgłoszeń zapotrzebowania. Rys. 5. Transakcja ME21N do tworzenia zamówienia oraz podgląd utworzonego dokumentu Jeśli w procesie zaopatrzenia występują dokumenty poprzedzające zamówienie np.: zgłoszenie zapotrzebowania, zapytania ofertowe, kontrakt, należy utworzyć zamówienie z referencją do jednego z tych dokumentów. W takim przypadku dane pozycji i wszystkie istniejące dane nagłówka są 10348

7 kopiowane z dokumentu referencyjnego do zamówienia. Redukuje to nakłady czasu na wprowadzanie danych oraz zmniejsza liczbę ewentualnych błędów wynikających z mylnych wpisów. Istnieje także możliwość istniejącego zamówienia jako wzorca [16]. Drugim etapem prostego procesu nabycia jest przyjęcie materiałów na skutek wcześniejszego wysłania zamówienia do dostawcy (rys. 6). Podczas przetwarzania przyjęcie materiałów (transakcja MIGOGoodsReceiptPurchase Order sprawdzane jest czy: dostarczono właściwy materiał, dostarczono właściwą ilość, lub czy nie wystąpił niedobór/nadmiar dostawy, dla towarów nietrwałych nie upłynął okres ważności. Zamówienie Potwierdzenie dostawy Dostawca Przyjęcie materiałów Rys. 6. Przyjęcie materiałów do zamówienia Dostawa przychodząca Zaksięgowanie przyjęcia materiałów powoduje: utworzenie dokumentu materiałowego, który zawiera informację co zostało przyjęte (numer materiału w systemie), w jakiej ilości, do którego zakładu i magazynu, kto dokonał przyjęcia, numer zamówienia i pozycji w zamówieniu; utworzenie dokumentu księgowego, który zawiera szczegóły skutków księgowych ruchu materiałowego; aktualizację ilości materiału dostępnych w magazynie; aktualizację wartości zapasów przyjmowanego materiału; aktualizację statusu zamówienia; możliwość wygenerowania etykiet informacyjnych na jednostki ładunkowe. Prosty proces nabycia kończy się wprowadzaniem faktury dostawcy - transakcja MIRO EnterIncomingInvoice. Funkcje tę wykorzystuje się do sprawdzania faktur pod względem poprawności arytmetycznej oraz w celu upewnienia się, że dostawca obciąża nas za właściwy materiał lub usługę po odpowiedniej cenie. Gdy księgowana jest faktura, dane z faktury zapamiętywane są w systemie i generowany jest zarówno dokument fakturowania jak i dokument księgowy (rys. 7). System aktualizuje dane w Gospodarce materiałowej i w Rachunkowości finansowej. Przetwarzanie faktury Rys. 7. Przyjęcie faktury od dostawcy Dane podstawowe 10349

8 Jeśli pomiędzy zamówieniem lub przyjęciem materiałów i fakturą istnieją różnice cenowe lub ilościowe, system odpowiednio ostrzega użytkownika, i w zależności od ustawień systemowych blokuje fakturę, aby nie mogła zostać zapłacona. PODSUMOWANIE Proces zaopatrzenia stanowi jeden z kluczowych elementów całego łańcucha logistycznego. To na tym etapie zaczyna się przepływ materiałów i niezbędne jest wspomaganie go nowoczesnymi technikami informatycznymi. Zintegrowany system informatyczny SAP ERP, poprzez SAP MM - SAP Materials Management, wspomagający wszystkie działania w zaopatrzeniu w sposób istotny wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku. System umożliwia obniżenie kosztów zaopatrzenia i współpracy z dostawcami, a także podniesienie efektywności gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie. SAP ERP wspiera też w optymalnym doborze dostawców i sposobu realizacji dostaw. Z kolei, rozwiązania handlu elektronicznego umożliwiają usprawnienie i redukcję kosztów komunikacji współpracy z dostawcami. Streszczenie W pracy na przykładzie systemu SAP ERP przedstawiono możliwości zastosowania systemu informatycznego do realizacji wybranych procesów gospodarczych związanych z logistyką zaopatrzenia. Opisano typowy proces zaopatrzenia w systemie SAP, uwzględniający następujące etapy: zgłoszenie zapotrzebowania, określenie źródła dostaw, wybór dostawcy, tworzenie zamówienia, monitorowanie zamówienia, przyjęcie materiałów, przetwarzanie faktury i realizację płatności. Omówiono kluczowe poziomy organizacyjne stosowane do odwzorowania struktury organizacyjnej w logistyce zaopatrzenia oraz opisano tworzenie zamówienia. Realization processes of procurement logistics with the use of SAP ERP system Abstract The article on the example of SAP ERP system presents usage potential of IT system to realization of chosen economic processes connected with procurement logistics. A typical procurement process in SAP has been described. The process includes the following stages: determination of requirements, determination of source of supply, vendor selection, purchase order handling, purchase order monitoring, goods receipt, invoice verification, payment processing. Enterprise structure in procurement logistics has been described as well as creating of purchases order. BIBLIOGRAFIA 1. Bendkowski J. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice Gajewska T. Ocena poziomu świadomości przedstawicieli przedsiębiorstw (usługodawców i usługobiorców) w zakresie kryteriów wyboru usług logistycznych. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Kielce 2013, s Lech P. Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Wydawnictwo Difin, Warszawa, Lorenc A. Planowanie rozmieszczania produktów w magazynie najnowsze rozwiązania i trendy rozwojowe, Logistyka 3/2014, Poznań, Lorenc A., Kaczor G. Zwiększenie efektywności procesu kompletacji zamówień w wyniku optymalizacji rozmieszczenia produktów w magazynie z uwzględnieniem ich częstotliwości pobrań oraz gramatury. Logistyka, 5/2012, s Majewski J. Informatyka dla logistyki. Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Mazzullo J., Wheatley P. SAP R/3 Podręcznik użytkownika. Helion,

9 8. PfohlH.C. Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Zastosowanie koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie i w stosunkach między przedsiębiorstwami, Bibliotek Logistyka, Poznań Piocha S., Dyczkowska J. Zarządzanie łańcuchem dostaw-logistyka zaopatrzenia, Logistyka, 5/2012, s SAP: LO150 Procesy w Sprzedaży i dystrybucji, Materiały szkoleniowe, SAP: SAP ERP Przegląd rozwiązania. Materiały reklamowe, SCM 500 Procesy w nabyciu, Materiały szkoleniowe SAP, Simha R. Magal, Jeffrey Word: Integrated Business Processes with ERP Systems, WilleyPLUS, Słowiński B. Wprowadzenie do logistyki. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin Szkoda M. Realizacja procesów logistyki dystrybucji z zastosowaniem systemu SAP ERP. Logistyka, 5/2013, s Szkoda M. Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce SAP R/3. Skrypt uczelniany, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków Prezentowane wyniki badań zostały zrealizowane w ramach projektu EUREKA E!6726 LOADFIX dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 10351

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

SAP ERP. SAP Finanse. SAP - Logon FI CO. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Wybór systemu

SAP ERP. SAP Finanse. SAP - Logon FI CO. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Wybór systemu SAP Finanse Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Finance Material Management Sales and Distribution SD FI CO Controlling Asset Accounting MM PM SAP ERP AA IM Inwestments Maintenance

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia i stosowania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych : Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne.

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. W bieżącym numerze newslettera kontynuujemy temat usprawniania procesów logistycznych, w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Seminarium firmowe FS I, część 2

Seminarium firmowe FS I, część 2 Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Wpływ informatyki na logistykę cz. 12 05.07.2004 r. Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Pełna sprawność systemu informatycznego WMS osiągana jest wtedy, gdy jest on wspomagany

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji

Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji Programu SERWIS XL przeznaczony jest do ewidencji i rozliczenia prowadzonej działalności serwisowej, usługowej oraz produkcyjnej. Pozwala na prowadzenie ewidencji napraw sprzętu przyjmowanego do serwisu,

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do

EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do przygotowania karty technologicznej produkcji. Program powstał

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 1. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - prof. dr hab. R. Mańkowski 1. Scharakteryzuj przedmiot zarządzania logistycznego.

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami na przykładzie sektora utilities. Tivoli Day, Warszawa, 12-10-2010

Proces zarządzania zasobami na przykładzie sektora utilities. Tivoli Day, Warszawa, 12-10-2010 Proces zarządzania zasobami na przykładzie sektora utilities Tivoli Day, Warszawa, 12-10-2010 Agenda 1. O Qumak-Sekom - naprawdę krótko 2. O rozwiązaniu IBM 3. Potrzeby firm energetycznych w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo