Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP"

Transkrypt

1 SZKODA Maciej 1 Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP WSTĘP Współcześnie realizowana logistyka opiera się na zintegrowanych systemach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna. Systemy te w znacznym stopniu wpływają na jakość i efektywność procesów logistycznych zarówno w dużych jak i małych przedsiębiorstwach. Umożliwiają planowanie, koordynowanie, kontrolowanie przepływów logistycznych, związanych z przepływem materiałów, finansów i informacji w całym łańcuchu dostaw. Typowe funkcje systemów informatycznych w obszarze logistyki obejmują zaopatrzenie, gospodarkę magazynową, planowanie produkcji, sprzedaż i dystrybucję oraz remonty i utrzymanie ruchu [15]. W przypadku prostych systemów oznacza to możliwość ilościowego i wartościowego rozliczania magazynu oraz ewidencję analityczną zakupów i sprzedaży. Bardziej zaawansowane systemy tej klasy wspomagają planowanie zapasów, harmonogramowanie operacji związanych z produkcją, planowanie popytu na podstawie aktualnych wyników sprzedaży. Pozwala to na efektywne zarządzanie przestrzenią magazynową, optymalizację wykorzystania środków transportowych i wielkości zamawianych partii towarów [4, 5]. 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Rozwój gospodarczy oraz postępująca globalizacja przyczyniły się do szeregu zmian w sferze zaopatrzenia. Zaostrzyła się konkurencja, na rynku pojawiło się więcej firm oferujących podobne dobra i usługi. Wzrosły również wymagania klientów, którzy stali się bardziej wymagający. Przedsiębiorcy zaczęli poszukiwać nowych rozwiązań zapewniających wysoką pozycję na rynku. Dzięki postępom technologicznym nastąpił wzrost komputeryzacji, co umożliwiło wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zmianie uległo również samo podejście przedsiębiorców do zagadnień związanych z procesem zaopatrzenia. Znowelizowana została także interpretacja pojęcia zaopatrzenia [9]. Kiedyś poprzez zaopatrzenie rozumiano pozyskiwanie materiałów potrzebnych przedsiębiorstwu zgodnie z wymogami odbiorcy. W dzisiejszych czasach definicja zaopatrzenia jest znacznie szersza i oznacza zespół działań, które są niezbędne do nabycia materiałów potrzebnych dla zapewnienia działalności przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających wpływ na racjonalizację procesu zaopatrzenia [1]. Logistyka zaopatrzenia to system logistyczny związany z rynkiem. Stanowi ona połączenie między logistyką dystrybucji dostawców i logistyką produkcji w przedsiębiorstwie. Przedmiotem logistyki zaopatrzenia są towary (surowce, materiały pomocnicze, eksploatacyjne, części z zakupu i towary nabywane w handlu), które należy udostępnić (przygotować) przedsiębiorstwu, zgodnie z jego zamówieniem i zapotrzebowaniem [8].W zakresie działania logistyki zaopatrzenia jest nie tylko zakup materiałów czy elementów do produkcji, ale także ich transport i magazynowanie przy minimalnych kosztach. Logistyka zaopatrzenia jest więc systemem celowym, który działa w szerokim zakresie, od rynku dostawców do rynków zbytu, i bazuje na zintegrowanej koncepcji pozyskiwania potrzebnych materiałów we właściwej ilości i asortymencie, o właściwej jakości i cenie, we właściwym miejscu i czasie [2, 14]. By logistyka zaopatrzenia mogła zagwarantować sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa muszą być spełnione trzy warunki [9]: dostawy zaopatrzeniowe muszą być kompletne i spełniać standardy jakościowe, 1 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Wydział Mechaniczny; Kraków; al. Jana Pawła II 37. Tel , Fax: , 10343

2 musi być utrzymana rytmiczność dostaw oraz muszą być one dostarczane w określonym terminie, nie może dojść do sytuacji opóźnień, musi być zagwarantowana sprawność i niezawodność łańcucha dostaw. Zapewnienie tych warunków jest możliwe dzięki zastosowaniu zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających wszystkie działania w procesie zaopatrzenia. Koncepcja systemów zintegrowanych powstała w latach 50 ubiegłego wieku, lecz dopiero w latach 90, w warunkach powszechności sieci komputerowych oraz współpracy środowisk sprzętowo-programowych, zaczęto stosować zintegrowane systemy informatyczne [3, 6, 7]. Określenie zintegrowany odnosi się do modułowej budowy systemu, który obsługuje wszystkie obszary działalności firmy: finanse, kontroling, produkcję, kadry oraz logistykę. Zapotrzebowanie informacyjne w logistyce wymaga pozyskiwania informacji z wielu różnych działów w przedsiębiorstwie. Aby uzyskiwanie oraz wykorzystywanie tych informacji było efektywne, czy wręcz możliwe, systemy te powinny być trwale ze sobą zintegrowane. W praktyce efektem działań integracyjnych w tym wymiarze jest funkcjonalna całość, określana pojęciem zintegrowany system informatyczny logistyki. Systemy te charakteryzują takie cechy jak: dostęp do wszystkich oferowanych funkcji niezależnie od miejsca korzystania z systemu, ujednolicony interfejs użytkownika, jednokrotne wprowadzanie danych i automatyczną ich dostępność w całym systemie [3]. Przykładem zintegrowanego systemu informatycznego w pełni wspomagającego procesy logistyczne jest system SAP ERP. System SAP jest w pełni zintegrowaną aplikacją światowej klasy spełniającą główne wymagania biznesowe średnich oraz dużych firm ze wszystkich branż i sektorów rynku. System obsługuje szerokie spektrum procesów biznesowych. Ułatwia firmom prowadzenie operacji finansowych, zarządzanie kadrami, realizację zadań związanych z logistyką, projektowanie i wytwarzanie produktów, a także sprzedaż i serwisowanie. Wszystkie te działania wspiera poprzez funkcjonalność wykonywania analiz, usług korporacyjnych oraz świadczenia usług użytkownikom końcowym [11, 13]. W pracy przedstawiono wybrane operacje logistyki zaopatrzenia realizowane za pomocą efektywnych narzędzi gospodarki materiałowej systemu SAP ERP(moduł MM Materials Management). 2 STRUKTURY ORGANIZACYJNE W LOGISTYCE ZAOPATRZENIA SAP ERP Jednostki organizacyjne w systemie SAP umożliwiają odzwierciedlenie złożonej prawnej i organizacyjnej struktury występującej w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Różne obszary funkcjonalne systemu mogą być połączone poprzez jednostki organizacyjne w celu utworzenia zintegrowanej struktury przedsiębiorstwa. Część jednostek organizacyjnych np.: mandat, jednostka gospodarcza, zakład czy skład wykorzystywane są w różnych obszarach funkcjonalnych. Pozostałe jednostki definiowane są w konkretnym module i wykorzystywane są wyłącznie do odwzorowania procesów gospodarczych zachodzących w danym obszarze np.: dział sprzedaży, kanał dystrybucji, dział zaopatrzenia, punkt zaopatrzeniowy, punkt wysyłkowy i inne [10, 12]. Poniżej opisano wybrane, najważniejsze jednostki organizacyjne wykorzystywane w procesach logistyki zaopatrzenia. Na rysunku 1 przedstawiono natomiast uproszczoną strukturę organizacyjną w logistyce zaopatrzenia SAP ERP

3 Mandant GBI Jednostka gospodarcza US00 DE00 Zakład DL00 HI00 HB00 Skład UE00 Dział zaopatrzenia ZO00 ZO01 Punkt zaopatrzeniowy SP00 Grupa zaopatrzeniowa Rys. 1. Uproszczona struktura organizacyjna w logistyce zaopatrzenia SAP ERP Mandant jest najwyższą jednostką organizacyjną. Odpowiada grupie przedsiębiorstw, koncernowi z wieloma oddziałami. Wszelkie dane są zarządzane w systemie na poziomie mandanta, choć najczęściej także na niższych poziomach struktury organizacyjnej (opisanych poniżej), np. adresy klientów są zarządzane na poziomie mandanta. Jednostka gospodarcza jest niezależną finansowo jednostką mającą osobowość prawną. Jest ona centralnym elementem organizacyjnym rachunkowości finansowej. Na poziomie jednostki gospodarczej dokonywany jest zapis wszystkich podlegających księgowaniu operacji oraz tworzenie wszystkich wykazów dla indywidualnego sprawozdania finansowego, takich jak: bilans czy rachunek zysków i strat. Jednostką gospodarczą może być np.: przedsiębiorstwo wchodzące w skład koncernu lub spółka zależna. Zakład ogrywa kluczową rolę w logistyce. Zakład może reprezentować wiele jednostek w ramach przedsiębiorstwa, takich jak: miejsce produkcji, centrum dystrybucji, regionalne biuro sprzedaży, główna siedziba przedsiębiorstwa, lokalizacja funkcjonalna. W ramach planowania i kontroli produkcji zakład jest postrzegany jako centralna jednostka organizacyjna. Zakład jest jednostką używaną w MRP i gospodarce zapasami, przez co stanowi najważniejszą jednostkę organizacyjną w ramach gospodarki materiałowej. Zakład jest przypisany dokładnie do jednej jednostki gospodarczej, tym samym można niezależnie zarządzać zapasami i ich wartościami w poszczególnych przedsiębiorstwach. Skład jest oznaczeniem miejsca, gdzie są przechowywane materiały. Zapasy mogą być zarządzane i planowane (MRP) z uwzględnieniem różnych składów istniejących w zakładzie. Dział zaopatrzenia jest jednostka organizacyjną, która nabywa materiały lub usługi oraz negocjuje z dostawcami ogólne warunki zakupu. Jest odpowiedzialny za nabycie materiałów i usług dla zakładów, do których został przydzielony. Zaopatrzenie można uwzględnić w strukturze przedsiębiorstwa poprzez odpowiednie przypisanie działu zaopatrzenia do jednostki gospodarczej i zakładów. System może być tak skonfigurowany, aby wspomagał działania związane z zaopatrzeniem. W przypadku gdy zaopatrzenie zorganizowane jest centralnie, dział zaopatrzenia jest jednoznacznie przypisany do jednostki gospodarczej. Tego typu rozwiązanie może być przydatne na przykład w przedsiębiorstwie ze scentralizowanymi procesami zaopatrzeniowymi, w których pojedynczy dział zaopatrzenia jest odpowiedzialny za różne zakłady w ramach grupy kapitałowej. System wspomaga także zdecentralizowane zaopatrzenie, czyli takie, w którym różne działy są 10345

4 odpowiedzialne za przypisane im jednostki gospodarcze i zakłady. Połączenie różnych działów zaopatrzeniowych oraz określonych zakresów odpowiedzialności jest także możliwe dzięki zastosowaniu mechanizmu referencji. Zapewnia on możliwość przypisywania działom większej liczby czynników warunkujących ich działanie [16]. Grupa zaopatrzeniowa jest to osoba (lub grupa osób) odpowiedzialna za zadania operacyjne związane z zaopatrzeniem. 3 PROCES ZAOPATRZENIA W SAP ERP Typowy proces zaopatrzenia w systemie SAP, przedstawiony na rysunku 2,rozpoczyna się od ustalenia zapotrzebowań, a kończy na przetwarzaniu faktury od dostawcy materiału. Ostateczna realizacja płatności odbywa się w rachunkowości finansowej [12]. Określenie źródła dostaw Wybór dostawcy Zgłoszenie zapotrzebowania Realizacja płatności Gospodarka Materiałowa Tworzenie zamówienia Monitorowanie zamówienia Przetwarzanie faktury Przyjęcie materiałów Rys. 2. Proces zaopatrzenia w SAP ERP. Zgłoszenie zapotrzebowania upoważnieni pracownicy danego działu mogą przekazać informacje o zapotrzebowaniu na materiały za pomocą zgłoszenia zapotrzebowania. Jeżeli w rekordzie danych podstawowych materiału ustalona jest procedura MRP dla materiału, system może automatycznie utworzyć zgłoszenie zapotrzebowania. Określenie źródła dostaw pracownik działu zaopatrzenia podczas określania możliwych źródeł dostaw może skorzystać z propozycji wygenerowanych przez system. Jedną z możliwości ustalania źródła dostaw jest tworzenie zapytań ofertowych a następnie wprowadzanie ofert. Wybór dostawcy system ułatwia wybór dostawcy poprzez porównanie cen z różnych ofert. Powiadomienia o odrzuceniu oferty wysyłane są automatycznie. Tworzenie zamówienia zamówienie przekazywane dostawcy jest formalnym zgłoszeniem potrzeby przygotowania określonych materiałów lub usług przy spełnieniu określonych warunków. Zamówienie może być tworzone z referencją do zgłoszenia zapotrzebowania, zapytania ofertowego lub innego zamówienia. Przy wprowadzaniu zamówienia system proponuje użytkownikowi dane domyślne dotyczące dostawcy i materiału jak: adres dostawcy, warunki płatności, warunki Incoterms, grupa materiałowa, krótki tekst materiału itp. Monitorowanie zamówienia pracownik działu zaopatrzenia może kontrolować aktualny status przetwarzania zamówienia. Może on np.: stwierdzić, czy nastąpiło przyjęcie materiałów lub faktury w odniesieniu do odpowiedniej pozycji zamówienia. System wspomaga również procedury monitowania i przypominania dostawcom o zaległych dostawach. Przyjęcie materiałów podczas księgowania przyjęcia materiałów do magazynu tworzony jest dokument materiałowy, który zawiera m.in. informacje o dostarczonym materiale i jego ilości. Ponadto określany jest skład, w którym powinien być umieszczony materiał. Przy wprowadzaniu 10346

5 przyjęcia materiałów z referencją do zamówienia system może proponować dane z zamówienia. Ułatwia to zarówno wprowadzanie dokumentu, jaki kontrolę dostawy zniżonej lub zawyżonej. Poprzez realizację dostawy aktualizowana jest automatycznie historia zamówienia. Opóźnione dostawy mogą być monitowane przez dział zaopatrzenia. Przetwarzanie faktury etap, który kończy proces zaopatrzenia w Gospodarce materiałowej. Podczas wprowadzania faktury z referencją do zamówienia system proponuje dane z zamówienia i przyjęcia materiałów, np.: dostawcę, materiał, ilość do zafakturowania, warunki płatności itd. Faktury dostawców są sprawdzane pod względem rachunkowej i rzeczowej zgodności. W przypadku odchyleń między zamówieniem lub przyjęciem materiałów i fakturą system ostrzega użytkownika oraz blokuje płatność faktury. Do zadań w zakresie sprawdzania faktury nie należy kontrola płatności lub analiza faktur. Podczas sprawdzania faktury tworzone jest połączenie między Gospodarką materiałową i Rachunkowością finansową. Proces przetwarzania faktury kończy jej zaksięgowanie. Realizacja płatności zatwierdzenie płatności dotyczące zobowiązań wobec dostawców. Płatność następuje w module Rachunkowości finansowej (FI). Poza wyżej opisanym typowym procesem zaopatrzenia, w systemie realizowane są także liczne inne specjalne procesy nabycia m.in. [12]: przesunięcia magazynowe: materiały są pozyskiwane o dostarczane w ramach jednego przedsiębiorstwa. Zakład, który potrzebuje materiałów składa zlecenie wewnętrzne w innym zakładzie, który może te materiały dostarczyć; podwykonawstwo: przedsiębiorstwo zamawia materiał od dostawcy zewnętrznego i dostarcza dostawcy (tzn. podwykonawcy) niektóre lub wszystkie składniki niezbędne do produkcji materiału; konsygnacja dostawcy: dostawca dostarcza materiał, który przedsiębiorstwo przechowuje, ale nie dokonuje za niego zapłaty. Dostawca pozostaje właścicielem materiału do momentu wydania ze składu konsygnacyjnego. Wtedy powstaje zobowiązanie wobec dostawcy, które rozlicza się zgodnie z ustalonymi okresami. 4 PROSTY PROCES NABYCIA W SAP ERP Prosty proces nabycia składa się z trzech etapów: tworzenia zamówienia, przyjęcia materiałów i przyjęcia faktury (rys. 3). Tworzenie zamówienia Przyjęcie materiałów Przetwarzanie faktury Transakcja ME21N Rys. 3. Proces nabycia w SAP ERP Transakcja MIGO Transakcja MIRO Zamówienie jest skierowanym do dostawcy formalnym żądaniem dostarczenia materiałów zgodnie z warunkami w zamówieniu. Przyjęcie materiałów i faktury są wykonywane na podstawie zamówienia. Tworzenie zamówienia może poprzedzać tworzenie zgłoszeń zapotrzebowania i ustalanie źródła dostaw w zapytaniu ofertowym lub ofercie (rys. 4)

6 Zaopatrzenie Bez referencji Dostawca Inny zakład Dane podstawowe Rys. 4. Koncepcja tworzenia zamówienia Aby utworzyć nowe zamówienie na materiał magazynowy należy: wybrać rodzaj zamówienia; określić dostawcę, u którego ma zostać złożone zamówienie; określić zakład, dział zaopatrzenia i grupę zaopatrzeniową odpowiedzialną za realizację zamówienia. Widok transakcji ME21N CreatePurchase Orderdo tworzenia zamówienia oraz podgląd utworzonego dokumentu przedstawiono na rysunku 5. Podczas tworzenia zamówienia system podpowiada wartości domyślne. Dane są pobierane z odpowiednich rekordów danych podstawowych lub referencyjnych dokumentów zaopatrzenia. Przykładowo, system sugeruje adres zamówienia, jak również warunki płatności i dostawy (Incoterms).Transakcje tworzenia, zmiany lub wyświetlania zamówienia (ME21N, ME22N, ME23N) są transakcjami jednoekranowymi. Ekran transakcji jest podzielony na cztery obszary: dane nagłówka nagłówek dokumentu zawiera informacje odnoszące się do całego zamówienia jak walutę, datę dokumentu, warunki płatności; przegląd pozycji tutaj możliwe jest wprowadzanie pozycji z najbardziej istotnymi danymi, np.: materiał, ilość, data dostawy, cena i miejsce dostawy; szczegóły pozycji cześć dotycząca szczegółowych, dodatkowych danych poszczególnych pozycji, takie jak informacje tekstowe, specyfikacje dekretacji i potwierdzenia; przegląd dokumentów w przeglądzie dokumentów możliwe jest wyświetlanie różnych dokumentów zaopatrzenia jak: zamówień, zapytań ofertowych czy zgłoszeń zapotrzebowania. Rys. 5. Transakcja ME21N do tworzenia zamówienia oraz podgląd utworzonego dokumentu Jeśli w procesie zaopatrzenia występują dokumenty poprzedzające zamówienie np.: zgłoszenie zapotrzebowania, zapytania ofertowe, kontrakt, należy utworzyć zamówienie z referencją do jednego z tych dokumentów. W takim przypadku dane pozycji i wszystkie istniejące dane nagłówka są 10348

7 kopiowane z dokumentu referencyjnego do zamówienia. Redukuje to nakłady czasu na wprowadzanie danych oraz zmniejsza liczbę ewentualnych błędów wynikających z mylnych wpisów. Istnieje także możliwość istniejącego zamówienia jako wzorca [16]. Drugim etapem prostego procesu nabycia jest przyjęcie materiałów na skutek wcześniejszego wysłania zamówienia do dostawcy (rys. 6). Podczas przetwarzania przyjęcie materiałów (transakcja MIGOGoodsReceiptPurchase Order sprawdzane jest czy: dostarczono właściwy materiał, dostarczono właściwą ilość, lub czy nie wystąpił niedobór/nadmiar dostawy, dla towarów nietrwałych nie upłynął okres ważności. Zamówienie Potwierdzenie dostawy Dostawca Przyjęcie materiałów Rys. 6. Przyjęcie materiałów do zamówienia Dostawa przychodząca Zaksięgowanie przyjęcia materiałów powoduje: utworzenie dokumentu materiałowego, który zawiera informację co zostało przyjęte (numer materiału w systemie), w jakiej ilości, do którego zakładu i magazynu, kto dokonał przyjęcia, numer zamówienia i pozycji w zamówieniu; utworzenie dokumentu księgowego, który zawiera szczegóły skutków księgowych ruchu materiałowego; aktualizację ilości materiału dostępnych w magazynie; aktualizację wartości zapasów przyjmowanego materiału; aktualizację statusu zamówienia; możliwość wygenerowania etykiet informacyjnych na jednostki ładunkowe. Prosty proces nabycia kończy się wprowadzaniem faktury dostawcy - transakcja MIRO EnterIncomingInvoice. Funkcje tę wykorzystuje się do sprawdzania faktur pod względem poprawności arytmetycznej oraz w celu upewnienia się, że dostawca obciąża nas za właściwy materiał lub usługę po odpowiedniej cenie. Gdy księgowana jest faktura, dane z faktury zapamiętywane są w systemie i generowany jest zarówno dokument fakturowania jak i dokument księgowy (rys. 7). System aktualizuje dane w Gospodarce materiałowej i w Rachunkowości finansowej. Przetwarzanie faktury Rys. 7. Przyjęcie faktury od dostawcy Dane podstawowe 10349

8 Jeśli pomiędzy zamówieniem lub przyjęciem materiałów i fakturą istnieją różnice cenowe lub ilościowe, system odpowiednio ostrzega użytkownika, i w zależności od ustawień systemowych blokuje fakturę, aby nie mogła zostać zapłacona. PODSUMOWANIE Proces zaopatrzenia stanowi jeden z kluczowych elementów całego łańcucha logistycznego. To na tym etapie zaczyna się przepływ materiałów i niezbędne jest wspomaganie go nowoczesnymi technikami informatycznymi. Zintegrowany system informatyczny SAP ERP, poprzez SAP MM - SAP Materials Management, wspomagający wszystkie działania w zaopatrzeniu w sposób istotny wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku. System umożliwia obniżenie kosztów zaopatrzenia i współpracy z dostawcami, a także podniesienie efektywności gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie. SAP ERP wspiera też w optymalnym doborze dostawców i sposobu realizacji dostaw. Z kolei, rozwiązania handlu elektronicznego umożliwiają usprawnienie i redukcję kosztów komunikacji współpracy z dostawcami. Streszczenie W pracy na przykładzie systemu SAP ERP przedstawiono możliwości zastosowania systemu informatycznego do realizacji wybranych procesów gospodarczych związanych z logistyką zaopatrzenia. Opisano typowy proces zaopatrzenia w systemie SAP, uwzględniający następujące etapy: zgłoszenie zapotrzebowania, określenie źródła dostaw, wybór dostawcy, tworzenie zamówienia, monitorowanie zamówienia, przyjęcie materiałów, przetwarzanie faktury i realizację płatności. Omówiono kluczowe poziomy organizacyjne stosowane do odwzorowania struktury organizacyjnej w logistyce zaopatrzenia oraz opisano tworzenie zamówienia. Realization processes of procurement logistics with the use of SAP ERP system Abstract The article on the example of SAP ERP system presents usage potential of IT system to realization of chosen economic processes connected with procurement logistics. A typical procurement process in SAP has been described. The process includes the following stages: determination of requirements, determination of source of supply, vendor selection, purchase order handling, purchase order monitoring, goods receipt, invoice verification, payment processing. Enterprise structure in procurement logistics has been described as well as creating of purchases order. BIBLIOGRAFIA 1. Bendkowski J. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice Gajewska T. Ocena poziomu świadomości przedstawicieli przedsiębiorstw (usługodawców i usługobiorców) w zakresie kryteriów wyboru usług logistycznych. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Kielce 2013, s Lech P. Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Wydawnictwo Difin, Warszawa, Lorenc A. Planowanie rozmieszczania produktów w magazynie najnowsze rozwiązania i trendy rozwojowe, Logistyka 3/2014, Poznań, Lorenc A., Kaczor G. Zwiększenie efektywności procesu kompletacji zamówień w wyniku optymalizacji rozmieszczenia produktów w magazynie z uwzględnieniem ich częstotliwości pobrań oraz gramatury. Logistyka, 5/2012, s Majewski J. Informatyka dla logistyki. Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Mazzullo J., Wheatley P. SAP R/3 Podręcznik użytkownika. Helion,

9 8. PfohlH.C. Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Zastosowanie koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie i w stosunkach między przedsiębiorstwami, Bibliotek Logistyka, Poznań Piocha S., Dyczkowska J. Zarządzanie łańcuchem dostaw-logistyka zaopatrzenia, Logistyka, 5/2012, s SAP: LO150 Procesy w Sprzedaży i dystrybucji, Materiały szkoleniowe, SAP: SAP ERP Przegląd rozwiązania. Materiały reklamowe, SCM 500 Procesy w nabyciu, Materiały szkoleniowe SAP, Simha R. Magal, Jeffrey Word: Integrated Business Processes with ERP Systems, WilleyPLUS, Słowiński B. Wprowadzenie do logistyki. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin Szkoda M. Realizacja procesów logistyki dystrybucji z zastosowaniem systemu SAP ERP. Logistyka, 5/2013, s Szkoda M. Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce SAP R/3. Skrypt uczelniany, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków Prezentowane wyniki badań zostały zrealizowane w ramach projektu EUREKA E!6726 LOADFIX dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 10351

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu SAP ERP do obsługi dostaw Just-in-Time oraz Just-in-Sequence w branży motoryzacyjnej

Zastosowanie systemu SAP ERP do obsługi dostaw Just-in-Time oraz Just-in-Sequence w branży motoryzacyjnej LORENC Augustyn Krzysztof 1 SZKODA Maciej 2 Zastosowanie systemu SAP ERP do obsługi dostaw Just-in-Time oraz Just-in-Sequence w branży motoryzacyjnej WSTĘP Badanie Europejskiego Sektora Motoryzacyjnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo