PLAN WYNIKOWY Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE I LO, I TI, I TŻR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYNIKOWY Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE I LO, I TI, I TŻR"

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE I LO, I TI, I TŻR Temat lekcji Temat lekcji Zagadnienia Zagadnienia 1. Obywatelstwo polskie i unijne. Udział w wyborach Obywatel, obywatelstwo. Nabywanie obywatelstwa przez urodzenie. Repatriacja. Naturalizacja. Podwójne obywatelstwo. Utrata obywatelstwa. Obywatelstwo Unii Europejskiej. Udział w wyborach jedno z podstawowych praw obywatela. 2. Załatwianie spraw w urzędach dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, rejestrowanie pojazdu Dowód osobisty. Uzyskiwanie dowodu osobistego. Paszport. Prawo jazdy. Rejestrowanie pojazdu. w zakresie wiedzy uczeń: rozumie pojęcie obywatelstwa wie, jakie wybory odbywają się w Polsce zna formalne warunki, jakie spełnić musi obywatel, by wziąć udział w wyborach wie, na czym polega różnica pomiędzy czynnym i biernym prawem wyborczym rozumie korzyści wynikające dla obywatela polskiego z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej zna konsekwencje nieposiadania obywatelstwa polskiego rozumie znaczenie frekwencji wyborczej dla sytuacji politycznej w państwie wie, czym jest dowód osobisty i do czego uprawnia jego posiadanie wie, czym jest paszport i do czego jest potrzebny wie, czym jest prawo jazdy i do czego jest potrzebne wie, od jakiego wieku jest obowiązek posiadania dowodu osobistego i jakie są konsekwencje jego Zakładane osiągnięcia ucznia w zakresie umiejętności uczeń: wyjaśnia, na czym polega: pierwotny sposób uzyskiwania obywatelstwa polskiego, uzyskiwanie obywatelstwa przez repatriację i naturalizację wyjaśnia, posługując się pojęciem obywatelstwa, jakie uprawnienia i obowiązki wynikają dla jednostki z faktu posiadania obywatelstwa polskiego wyjaśnia, jak nabywa się obywatelstwo unijne tłumaczy, w jaki sposób polskie obywatelstwo może uzyskać pochodząca z innego kraju osoba, która zawarła związek małżeński z obywatelem polskim, oraz dziecko pochodzące z ich związku opisuje sposoby postępowania w przypadku, gdy ktoś chce wziąć udział w wyborach, a nie przebywa w dniu wyborów w miejscu swojego zameldowania wyraża własne zdanie na temat potrzeby udziału w wyborach i je uzasadnia ustala, w jakim urzędzie i w jaki sposób uzyskuje się dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, ustala, w jakim urzędzie i w jaki sposób rejestruje się motocykl i samochód 1

2 3. Prawo do informacji publicznej i jego realizacja. Informacja w życiu obywatela. Prawo do informacji publicznej. Jakich informacji możemy się domagać? Biuletyn Informacji Publicznej. Inne formy uzyskiwania informacji publicznej. Odmowa udzielenia informacji publicznej 4. Kiedy nie zgadzasz się z decyzją urzędu Składanie wniosków i podań. Prawo do możliwie pełnej informacji w swojej sprawie i do terminowego jej załatwienia. Składanie odwołania. Skargi i wnioski. braku wie, kiedy należy wymienić dowód osobisty i paszport wie, na czym polega dostęp do informacji publicznej zna formy dostępu do informacji publicznej wie, czym jest BIP, i zna instytucje zobowiązane do prowadzenia stron BIP wie, jakie zagadnienia są objęte dostępem do informacji publicznej zna przepisy prawne gwarantujące dostęp do informacji publicznej wie, jakie elementy powinno zawierać podanie (wniosek) mający na celu wszczęcie działań urzędu w jakiejś sprawie wie, jakie terminy obowiązują urząd przy załatwianiu spraw wie, jakie elementy powinna zawierać decyzja administracyjna wie, co może zrobić obywatel, gdy nie zgadza się pisze wniosek o udostępnienie informacji publicznej wie, jakie są konsekwencje prawne bezpodstawnej odmowy udzielenia dostępu do informacji publicznej uzyskuje informację publiczną na zadany temat w odpowiednim urzędzie wyjaśnia zasadę dominacji jawności i jej znaczenie w prawie do uzyskiwania informacji publicznej uzasadnia na przykładach ograniczenia w dostępie do informacji publicznej wie, jakich informacji publicznych nie wolno ujawniać wyjaśnia, jakie znaczenie ma prawo do uzyskiwania informacji publicznej dla funkcjonowania demokratycznego państwa i dla poszczególnych obywateli wyjaśnia, jakie są konsekwencje tego, że odmowa udostępnienia informacji publicznej jest decyzją administracyjną wyjaśnia, jakie mogą być przyczyny niechętnej postawy urzędników wobec obywateli zabiegających o dostęp do informacji publicznej posługując się przykładami, tłumaczy różnicę pomiędzy skargą na działania jakiegoś urzędu a wnioskiem dotyczącym jego pracy 2

3 Pisanie skargi. Pisanie wniosku 5. Lekcja podsumowująca: Młody obywatel w urzędzie 6. Normy prawne i inne normy postępowania Co to są normy postępowania. Normy moralne. Normy religijne. Normy obyczajowe. z decyzją urzędu lub z wynikiem odwołania od decyzji urzędu wie, jakie elementy powinien zawierać wniosek mający na celu poprawę pracy urzędu wie, z jakich elementów powinna składać się skarga i w jakim terminie powinna być załatwiona wie, jak określa się adresata odwołania od decyzji konkretnego urzędu wie, do kogo powinien być skierowany wniosek mający na celu poprawę pracy określonego urzędu zna podstawowe prawa wynikające z posiadania obywatelstwa polskiego zna swoje prawa w kontaktach z urzędami wie, na czym polega dostęp do informacji publicznej wie, jakie elementy powinno zawierać podanie (wniosek) mający na celu wszczęcie działań urzędu w jakiejś sprawie wie, gdzie szukać informacji pomocnych w załatwieniu sprawy urzędowej rozumie, czym są normy postępowania zna różne ich rodzaje wie, na czym polega różnica między normą prawną a innymi normami postępowania wie, jakie sankcje mogą spotkać osobę naruszającą sporządza urzędowy wniosek, skargę i odwołanie wyjaśnia, na czym polega zasada dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnym wyjaśnia, w jaki sposób prawo zapewnia właściwą reakcję urzędników na skargi i chroni obywateli składających skargi uzasadnia potrzebę stosowania w kontaktach z urzędami środków typu skarga, odwołanie wyjaśnia, jaką rolę odgrywa internet w załatwianiu spraw w urzędach wyjaśnia, jak nabywa się obywatelstwo polskie i unijne ustala, w jakim urzędzie i w jaki sposób uzyskuje się dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, jak rejestruje się motocykl i samochód podaje formalne warunki, jakie spełnić musi obywatel, by wziąć udział w wyborach uzyskuje informację publiczną na zadany temat w odpowiednim urzędzie wyjaśnia, co może zrobić obywatel, gdy nie zgadza się z decyzją urzędu sporządza urzędowy wniosek, skargę i odwołanie podaje przykłady obowiązujących w naszej kulturze norm moralnych, obyczajowych i zwyczajowych 3

4 Normy zwyczajowe. Normy prawne. Przenikanie się systemów normatywnych. Konflikty między systemami norm. 7. Prawo. Podstawowe zasady prawa. Zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziów Czym jest prawo. Warunki skuteczności prawa, postawy jednostki wobec prawa. Zasada demokratycznego państwa prawa. Zasada dwuinstancyjności. Dziedzictwo prawa rzymskiego paremie prawnicze. Zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziów normy moralne, obyczajowe, religijne, prawne wie, na czym polega przenikanie się systemów normatywnych rozumnie, dlaczego między systemami norm występują konflikty zna podstawowe zasady prawa (prawo nie działa wstecz, domniemanie niewinności, nie ma winy bez prawa, nieznajomość prawa szkodzi) i rozumie konsekwencje ich łamania rozumie pojęcie prawa i różnicę pomiędzy prawem przedmiotowym a prawem podmiotowym wie, jakie rozwiązania składają się na zasadę niezawisłości sędziów wie, w jaki sposób sędzia odpowiada za złamanie prawa zna kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa odwołując się do pojęcia wartości, udowadnia znaczenie norm w życiu społecznym na podanych samodzielnie przykładach wyjaśnia, posługując się samodzielnie dobranymi przykładami, różnice między różnymi rodzajami norm postępowania, wskazując ich zasięg, zakres obowiązywania, sposób transmisji i rodzaj sankcji podaje przykłady norm prawnych, które nie posiadają odpowiedników w innych systemach normatywnych, i norm moralnych, które nie są chronione przepisami prawa przedstawia przyczyny rozłączności norm prawnych wobec innych systemów normatywnych wyjaśnia, na czym polega neutralność światopoglądowa państwa i uzasadnia jej znaczenie dla funkcjonowania państwa demokratycznego tłumaczy, na czym polega zasada dwuinstancyjności wyjaśnia zasadę demokratycznego państwa prawnego i jej znaczenie dla relacji między organami władzy a obywatelem uzasadnia znaczenie zasady dwuinstancyjności dla relacji między organami władzy a obywatelem uzasadnia za pomocą samodzielnie prezentowanych przykładów potrzebę zasady niezawisłości władzy sądowniczej wyjaśnia, co oznacza zasada nemo iudex in causa sua, i uzasadnia rolę tej zasady 4

5 8. Gałęzie prawa. Kodeksy Prawo prywatne i publiczne. Prawo cywilne. Kodeks cywilny. Prawo rodzinne. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo karne. Kodeks karny. Prawo administracyjne. Kodeks postępowania administracyjnego. 9. Źródła prawa. Budowa normy prawnej. Wyszukiwanie i interpretowanie aktów prawnych Źródła prawa tworzonego w Polsce. Źródła prawa niższego rzędu. Przepis prawny a norma prawna. Rozumienie normy prawnej. Interpretacja (wykładnia) przepisów. Wyszukiwanie aktów prawnych 10. Proces karny Postępowanie karne. Wszczynanie postępowania. Uczestnicy procesy karnego. Cele postępowania karnego. Postępowanie przygotowawcze. rozumie różnice między prawem cywilnym, karnym i administracyjnym zna kodeksy istniejące w polskim prawie wie, jakie sprawy reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy rozumie różnice pomiędzy prawem prywatnym a prawem publicznym zna definicję prawa karnego wie, w jakich kodeksach znajdują się przepisy prawa karnego zna stosowane w Polsce kary i środki karne zna źródła prawa obowiązującego w Polsce wie, jakie miejsce w hierarchii aktów prawnych zajmują przepisy prawne Unii Europejskiej wie, na czym polega różnica między przepisem prawnym a normą prawną zna reguły kolizyjne interpretacji przepisów prawnych zna uczestników i przebieg procesu karnego zna główne prawa, jakie przysługują ofierze, sprawcy i świadkowi przestępstwa rozumie różnicę między podejrzanym a oskarżonym przedstawia, jakie czynniki mają wpływ na skuteczność prawa, i samodzielnie uzasadnia wpływ poszczególnych czynników wskazuje, w jakim kodeksie można znaleźć przepisy dotyczące konkretnej sprawy podaje przykłady gałęzi prawa prywatnego i publicznego wyjaśnia znaczenie zasad prawa administracyjnego: zasady prawdy obiektywnej i zasady zaufania obywatela do państwa znajduje wskazany akt prawny (w Internecie) i interpretuje proste przepisy prawne znajduje potrzebny akt prawny, korzystając z internetu wyjaśnia, co to znaczy, że jakiś obszar regulacji prawnych należy do materii ustawowej, i interpretuje znaczenie tej zasady omawia na przykładzie budowę normy prawnej wyjaśnia, jak interpretować przepisy, które nie zawierają wszystkich elementów normy prawnej tłumaczy, na czym polega obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przedstawia, w jaki sposób prawo chroni interesy osoby oskarżonej o przestępstwo 5

6 Postępowanie sądowe 11. Proces cywilny. Mediacje sądowe Postępowanie cywilne. Wszczynanie procesu cywilnego. Uczestnicy procesu cywilnego Przebieg rozprawy przed sądem. Mediacje. Wszczynanie i przebieg mediacji. Zalety mediacji 12. Zadania prokuratury i policji. Uprawnienia policjantów i innych zna obowiązki świadka w postępowaniu karnym zna obowiązki oskarżonego w postępowaniu karnym zna możliwości odwoławcze w procesie karnym rozumie cele postępowania karnego wie, na czym polegają obowiązki i uprawnienia obrońcy w postępowaniu karnym wie, w jaki sposób może brać udział w postępowaniu karnym zna środki zabezpieczające, jakie można zastosować wobec podejrzanego wie, jakie elementy powinien zawierać pozew wie, jak dochodzi do wszczęcia postępowania cywilnego zna uprawnienia i obowiązki powoda i pozwanego w procesie cywilnym zna uczestników i przebieg procesu cywilnego wie, na kim spoczywa ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym zna uprawnienia i obowiązki świadka w procesie cywilnym zna możliwości odwoławcze od wyroku sądu cywilnego wie, jakie sprawy można kierować do rozstrzygnięcia drogą mediacji i kto może kierować sprawy do mediacji zna najważniejsze zadania prokuratury i policji pisze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (według wzoru) wyjaśnia, na czym polega zasada ścigania przestępstw z urzędu wyjaśnia, na czym polega różnica pomiędzy śledztwem a dochodzeniem uzasadnia na przedstawionych samodzielnie przykładach potrzebę stosowania zasady domniemania niewinności w postępowaniu karnym wyjaśnia działanie zasady in dubio pro reo pisze pozew w wybranej sprawie cywilnej wyjaśnia, czym jest mediacja i na czym polega różnica pomiędzy mediacją a postępowaniem sądowym uzasadnia znaczenie mediacji rozpoznaje przejawy naruszania uprawnień przez 6

7 służb porządkowych Prokuratura i jej zadania. Policja i jej zadania. Zasady stosowania środków przymusu przez policję. Uprawnienia policji. Uprawnienia straży gminnej (miejskiej). Zadania i uprawnienia pracowników ochrony i służb porządkowych. Reagowanie na naruszenia przez policję praw i wolności człowieka. 13. Przestępczość. Zasady unikania zagrożeń i zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Odpowiedzialność nieletnich za popełnienie przestępstwa. Przepisy dotyczące dostępności alkoholu, papierosów oraz narkotyków Sprawcy i ofiary przestępstw. Rodzaje przestępstw. Młodzi ludzie a zjawisko przestępczości. Uświadomienie sobie zagrożeń. Jak nie stać się ofiarą. Dzieci i młodzież w konflikcie z prawem. Rodzaje środków wie, jakich środków przymusu bezpośredniego może używać policja wie, jakie są uprawnienia obywatela podczas legitymowania, przeszukania, zatrzymania zna uprawnienia policjantów i innych służb porządkowych zna zadania straży gminnej zna uprawnienia strażników gminnych i licencjonowanych pracowników ochrony podczas wykonywania zadań wie, na czym polegają różnice między uprawnieniami licencjonowanych i nielicencjonowanych pracowników ochrony zna rodzaje przestępstw, których ofiarą najczęściej padają młodzi ludzie wie, jak można ich uniknąć rozumie, na czym polegają zagrożenia wiążące się z korzystaniem przez młodych ludzi z internetu zna zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia zna zasady odpowiedzialności karnej dzieci do 13 roku życia, w wieku lat oraz nieletnich, którzy ukończyli 17 rok życia zna rodzaje przestępstw przewidywanych w Kodeksie karnym zna polskie subkultury młodzieżowe wie, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie przestępstwa zna środki wychowawcze i poprawcze stosowane wobec nieletnich funkcjonariuszy policji i innych służb porządkowych podaje na przykładach, jakie okoliczności mogą mieć wpływ na ocenę działań prokuratury wyjaśnia, posługując się samodzielnie dobranymi przykładami, co to znaczy, że środki przymusu mogą być stosowane przez policję tylko w toku czynności służbowych przedstawia, jak obywatel może reagować na naruszanie prawa przez policjantów, strażników gminnych i pracowników służb ochrony przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia wyraża własne zdanie na temat zagrożeń, jakie mogą dla młodzieży wynikać ze związków z grupami subkulturowymi przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków oraz wskazuje konsekwencje ich łamania wyjaśnia różnice między nielegalnymi narkotykami a tzw. dopalaczami nawiązuje kontakt (osobisty, telefoniczny lub mailowy) z funkcjonariuszem policji (np. dzielnicowym) i na podstawie uzyskanych informacji sporządza notatkę lub wykres dotyczący przestępczości w swojej okolicy tłumaczy, podając samodzielnie przywołane przykłady, w jaki sposób ofiary same mogą przyczynić się do zaistnienia przestępstwa 7

8 wychowawczych. Przepisy ograniczające dostępność wyrobów tytoniowych. Przepisy ograniczające dostępność alkoholu. Problem dostępności narkotyków i narkomanii. 14. Lekcja podsumowująca: Prawo i sądy. Bezpieczeństwo Normy prawne i inne normy postępowania. Prawo. Podstawowe zasady prawa. Zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Gałęzie prawa. Kodeksy. Źródła prawa. Budowa normy prawnej. Wyszukiwanie i interpretowanie aktów prawnych. Proces karny. Proces cywilny. Mediacje sądowe. Zadania prokuratury i policji. Uprawnienia policjantów i innych służb porządkowych. wie, na czym polega różnica pomiędzy środkami wychowawczymi a środkami poprawczymi wie, w jaki sposób karani są nieletni sprawcy najcięższych przestępstw zna przejawy demoralizacji dziecka wie, co mogą zrobić rodzice, gdy nie mogą sobie poradzić z wychowaniem dziecka rozumie pojęcia prawo, prawo cywilne, prawo karne zna podstawowe zasady prawa (prawo nie działa wstecz, domniemanie niewinności, nie ma winy bez prawa, nieznajomość prawa szkodzi) i rozumie konsekwencje ich łamania wie, jak można próbować uniknąć przestępstw, których ofiarą padają najczęściej młodzi ludzie zna zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia zna hierarchię aktów prawnych w Polsce wie, gdzie szukać informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów związanych z interpretacja i stosowaniem prawa zna przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków i konsekwencje ich łamania wyjaśnia, na czym polegają różnice między traktowaniem przestępcy w Kodeksie karnym, a traktowaniem nieletniego popełniającego przestępstwo w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich charakteryzuje środki wychowawcze i poprawcze stosowane wobec nieletnich wyjaśnia, na czym polegają obowiązujące dziś standardy interwencji państwa w życie rodziny w przypadku niewydolności wychowawczej rodziców, i przedstawia własne stanowisko w tej sprawie wyjaśnia, dlaczego niektóre, nawet bardzo niebezpieczne środki psychoaktywne mogą być sprzedawane legalnie wyjaśnia, co to jest prawo i czym różnią się normy prawne od norm religijnych, moralnych i obyczajowych wymienia źródła prawa; znajduje wskazany akt prawny i interpretuje proste przepisy prawne przedstawia uczestników i przebieg procesu sądowego: cywilnego i karnego wymienia główne prawa, jakie przysługują ofierze, sprawcy i świadkowi przestępstwa wymienia przestępstwa, których ofiarą najczęściej padają młodzi ludzie wymienia podstawowe zasady prawa (prawo nie działa wstecz, domniemanie niewinności, nie ma winy bez prawa, nieznajomość prawa szkodzi) i wyjaśnia konsekwencje ich łamania wyjaśnia różnice między prawem cywilnym, karnym i administracyjnym wskazu je, w jakim kodeksie można znaleźć przepisy dotyczące konkretnej sprawy uzasadnia potrzebę niezależności i niezawisłości sędziów 8

9 Przestępczość. Zasady unikania zagrożeń i zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Odpowiedzialność nieletnich za popełnienie przestępstwa. Przepisy dotyczące dostępności alkoholu, papierosów oraz narkotyków 15. Praca klasowa 16. Czym są prawa człowieka? Różne wymiary praw człowieka. Prawa i wolności. Godność osobowa jako źródło praw człowieka. Charakter praw człowieka. Ograniczanie praw człowieka. Prawa człowieka a obowiązki obywatelskie wie, czym są prawa człowieka wie, co znaczy, że prawa człowieka są powszechne, przyrodzone i niezbywalne pamięta znaczenie pojęcia godność zna prawa człowieka, które nie mogą podlegać ograniczeniom wie, czym się różnią prawa i wolności człowieka wie, jakie są relacje pomiędzy prawami człowieka a obowiązkami obywatelskimi oraz pomiędzy prawami i wolnościami człowieka a godnością osobową zna zasady obowiązujące przy wprowadzaniu przez władze publiczne ograniczeń praw człowieka - uzasadnia znaczenie mediacji pisze pozew w wybranej sprawie cywilnej i zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (według wzoru) charakteryzuje najważniejsze zadania prokuratury i policji przedstawia uprawnienia policjantów i innych służb porządkowych rozpoznaje przejawy ich naruszania nawiązuje kontakt (osobisty, telefoniczny lub mailowy) z funkcjonariuszem policji (np. dzielnicowym) i na podstawie uzyskanych informacji sporządza notatkę lub wykres dotyczący przestępczości w swojej okolicy wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie przestępstwa (środki wychowawcze i poprawcze) wskazuje opisywane w mediach zdarzenia i sytuacje, które są powiązane z tematyką praw człowieka posługując się informacjami z różnych źródeł, podaje przykłady zdarzeń i sytuacji, w których państwa ograniczają prawa człowieka posługując się przykładami, tłumaczy, na czym polega różnica pomiędzy godnością osobistą a osobową wyjaśnia, posługując się pojęciem godności osobowej, jak należy rozumieć zasadę głoszącą, że prawa człowieka są absolutne przedstawia i obszernie uzasadnia swoje stanowisko wobec stosowania tortur wobec groźnych terrorystów analizując konkretny katalog praw człowieka, wskazuje zawarte w nich przykłady praw oraz wolności człowieka; uzasadnia swoje wybory 9

10 17. Historia praw człowieka. Katalog praw i wolności człowieka Starożytne początki praw człowieka. W średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie. Szkoła praw natury i idee epoki oświecenia. Pierwsze dokumenty praw człowieka. Rozwój idei praw człowieka w XIX i XX w. Prawa kobiet. Generacje praw człowieka. Prawa pierwszej generacji. Prawa drugiej generacji. Prawa trzeciej generacji 18. Najważniejsze dokumenty praw człowieka Historyczne dokumenty praw człowieka. Współczesne międzynarodowe dokumenty praw człowieka Karta praw człowieka ONZ. Europejskie dokumenty praw człowieka zna podstawowe prawa i wolności człowieka zna poszczególne generacje praw człowieka zna główne dokumenty związane z poszczególnymi generacjami praw człowieka zna najważniejsze źródła koncepcji praw człowieka i historyczne dokumenty związane z prawami człowieka wie, na czym polega liberalna koncepcja praw człowieka zna historię praw człowieka, w tym kluczowe etapy rozwoju koncepcji, główne postacie z nią związane i głoszone przez nie idee zna historię walki o prawa kobiet rozumie znaczenie terminów umowa społeczna, prawo naturalne (natury), suweren, sufrażystki, prawo stanowione, liberalizm rozumie znaczenie, jakie ma wolność słowa w systemie demokratycznym wie, w których sytuacjach wolność słowa może podlegać ograniczeniom zna najważniejsze dokumenty związane z historią praw człowieka rozumie pojęcia deklaracja, konwencja, pakt, ratyfikacja zna okoliczności powstania i najważniejsze postanowienia Powszechnej deklaracji praw człowieka i Konwencji o ochronie praw człowieka podaje po kilka przykładów praw należących do poszczególnych generacji praw człowieka rozpoznaje prawa należące do poszczególnych generacji w dokumencie zawierającym katalog praw człowieka (np. Konstytucji RP) przedstawia i uzasadnia swoje stanowisko wobec tezy głoszącej, że prawa człowieka są związane ściśle z kulturą Zachodu i nie mają charakteru uniwersalnego przedstawia i ocenia wkład wniesiony do procesu kształtowania się koncepcji praw człowieka przez filozofów antycznych, chrześcijaństwo, szkołę praw natury oraz myślicieli okresu oświecenia przedstawia przykłady polskich osiągnięć w dziedzinie praw człowieka z okresu przedrozbiorowego wyjaśnia, posługując się przykładami, na czym polega obywatelskie nieposłuszeństwo podaje argumenty za wyodrębnieniem trzeciej generacji praw człowieka i przeciw temu, prezentuje własne stanowisko w tej kwestii posługując się aktualnym przykładem, przedstawia sytuację, w której została ograniczona wolność słowa; ocenia decyzję władz - przedstawia i porównuje katalogi praw człowieka zawarte w historycznych i współczesnych dokumentach, wyciągając i prezentując stosowne wnioski ocenia rolę, jaką w procesie rozwoju koncepcji praw człowieka odegrała Powszechna deklaracja praw człowieka 10

11 19. Prawa i wolności człowieka w Konstytucji RP Podstawowe założenia. Prawa człowieka a prawa obywatela. Ograniczenia praw i wolności 20. Prawa dziecka Idea praw dziecka. Konwencja o prawach dziecka. Przestrzeganie praw dziecka na świecie. Prawa dziecka w Polsce i podstawowych wolności zna katalog praw człowieka zawarty w Konstytucji USA, Deklaracji praw człowieka i obywatela z 1789 r., Powszechnej deklaracji praw człowieka i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wie, gdzie w Konstytucji RP umieszczono zapisy poświęcone prawom człowieka zna podstawowe prawa i wolności człowieka zapisane w Konstytucji RP wie, jak w teorii i praktyce traktowano prawa człowieka w okresie PRL zna prawa przysługujące w myśl Konstytucji RP wszystkim mieszkańcom Polski oraz wyłącznie obywatelom zna najważniejsze postanowienia Konwencji o prawach dziecka rozumie, na czym polega łamanie praw dzieci zna prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka adresowane wyłącznie do dzieci zna i rozumie zasady zawarte w Konwencji o prawach dziecka charakteryzuje katalog praw i wolności zamieszczonych w Konstytucji RP przedstawia i porównuje katalogi praw, które w myśl Konstytucji RP nie mogą podlegać ograniczeniom, i te, które mogą być ograniczane wskazując na konkretne rozstrzygnięcia, ocenia znaczenie, jakie prawom człowieka nadano w Konstytucji RP wskazuje podobieństwa i różnice w zakresie zasad wprowadzania ograniczeń praw człowieka zawarte w Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych i Konstytucji RP wyszukuje w mediach (np. gazety drukowane i internetowe, telewizja) doniesienia o naruszaniu praw dziecka w Polsce oraz na świecie i przedstawia je na forum klasy podaje argumenty za wyodrębnieniem praw dziecka w ramach szerokiego kontekstu praw człowieka podaje zaczerpnięte z mediów lub doświadczenia przykłady naruszania praw dziecka, określając, które prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka zostały w danym przypadku naruszone 11

12 21. Ochrona praw i wolności człowieka w Polsce Konstytucyjna ochrona praw człowieka. Organy władzy ustawodawczej i wykonawczej a ochrona praw człowieka. Władza sądownicza w ochronie praw człowieka. Organizacje pozarządowe a ochrona praw człowieka. Prawa człowieka naruszane w Polsce 22. Konstytucyjni rzecznicy praw człowieka Rzecznik praw obywatelskich jako konstytucyjny organ państwa. Działania RPO w sytuacji naruszenia praw i wolności. RPO i promowanie praw człowieka. zna konstytucyjne środki ochrony praw człowieka zna konstytucyjne organy państwowe w sposób szczególny odpowiedzialne za ochronę praw człowieka zna kluczowe organizacje pozarządowe działające w Polsce i zajmujące się prawami człowieka wie, na czym polegają: prawo do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych, i prawa obywatela w kontaktach z mediami wie, jaką rolę w ochronie praw człowieka odgrywa Konstytucja RP i krajowe sądownictwo wie, jakie są podstawowe zadania RPO i RPD oraz ich sposób działania zna pochodzenie terminu ombudsman wie, jak Konstytucja RP określa pozycję RPO i RPD w systemie organów państwowych ocenia poziom przestrzegania praw dziecka w Polsce, posługując się przykładami formułuje swoje stanowisko wobec ograniczeń wprowadzonych przez polskie władze przy ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka oraz krótko je uzasadnia podaje kilka przykładów łamania praw człowieka w Polsce przedstawia, posługując się przykładami, informacje o aktualnym stanie przestrzegania praw człowieka w Polsce ocenia działanie poszczególnych konstytucyjnych organów w sposób szczególny odpowiedzialnych za ochronę praw człowieka w kontekście stanu ich przestrzegania w Polsce przedstawia na przykładach działania podejmowane w Polsce przez ludzi i organizacje pozarządowe broniące praw człowieka posługując się przykładami działań i dokonań ocenia rolę, jaką polskie organizacje pozarządowe odgrywają w dziele ochrony praw człowieka omawia współczesne zagrożenia dla prawa do prywatności związane z przemianami technologicznymi i społecznymi - pisze skargę do RPO lub RPD (według wzoru) ocenia konstytucyjne usytuowanie obu rzeczników i ich rolę w dziele ochrony 12

13 Rzecznik Praw Dziecka 23. Międzynarodowa ochrona praw człowieka Trzy filary ochrony praw człowieka. ONZ i ochrona praw człowieka. Europejski system ochrony praw człowieka. 24. Gdzie i dlaczego prawa człowieka są wciąż naruszane? Kryzysy, wojny, sytuacje nadzwyczajne. Świadome działania rządzących. Niewydolność władzy publicznej. Specyfika kulturowa i religijna 25. Lekcja podsumowująca: Prawa człowieka. Ochrona praw i wolności człowieka Czym są prawa człowieka? Historia praw człowieka. zna trzy filary ochrony praw człowieka oraz aktualnie funkcjonujące międzynarodowe systemy praw człowieka wie, czym zajmuje się Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wie, jakimi kwestiami zajmuje się międzynarodowe prawo humanitarne rozumie, dlaczego europejski system ochrony praw człowieka uchodzi za najbardziej rozwinięty wie, w których regionach i krajach powszechnie dochodzi do łamania praw człowieka wie, na czym polega katastrofa humanitarna i interwencja humanitarna rozumie terminy: rasizm, szowinizm, antysemityzm, ksenofobia rozumie i zna na podstawie przykładów fundamentalne przyczyny naruszania praw człowieka wie, jakie są możliwości zaangażowania się w wybrane działania na rzecz równości i tolerancji zna historię praw człowieka i ich generacje uzasadnia znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu omawia zadania międzynarodowych organizacji praw człowieka w zakresie ochrony praw i wolności człowieka przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i międzynarodowe organizacje pozarządowe broniące praw człowieka znajduje w środkach masowego przekazu (w tym w internecie) informacje o przypadkach łamania praw człowieka na świecie oraz przykłady rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu, ksenofobii znajduje i przedstawia informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa humanitarne) projektuje działania, które mogą zaradzić naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie wymienia najważniejsze dokumenty związane z historią praw człowieka wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są one powszechne, przyrodzone i niezbywalne 13

14 Katalog praw i wolności człowieka. Najważniejsze dokumenty praw człowieka. Prawa i wolności człowieka w Konstytucji RP. Prawa dziecka. Ochrona praw i wolności człowieka w Polsce. Konstytucyjni rzecznicy praw człowieka. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Gdzie i dlaczego prawa człowieka są wciąż naruszane? 26. Praca klasowa 27. Prawa i obowiązki ucznia Prawa ucznia i ich źródła. Uczniowskie obowiązki. Naruszanie praw ucznia. Kto i jak może pomóc, gdy prawo ucznia nie jest w szkole respektowane? wie, na czym polegają: prawo do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych, i prawa obywatela w kontaktach z mediami wie, jakie prawa Konstytucja RP gwarantuje człowiekowi, a jakie obywatelowi rozumie potrzebę przeciwstawiania się łamaniu praw człowieka zna możliwości zaangażowania się w wy brane działania na rzecz równości i tolerancji zna nazwy kilku organizacji pozarządowych broniących praw człowieka zna prawa i obowiązki ucznia obowiązujące w danej placówce wie, które osoby i organy mają określone zadania i uprawnienia związane z przestrzeganiem praw ucznia znajduje w środkach masowego przekazu (w tym w internecie) informacje o przypadkach łamania praw człowieka na świecie rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej deklaracji praw człowieka, Konwencji o ochronienie praw człowieka i podstawowych wolności i Konwencji o prawach dziecka przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce opisuje sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka; pisze prostą skargę do jednego z nich (według wzoru) uzasadnia znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i organizacje pozarządowe broniące praw człowieka; w miarę swoich możliwości włącza się w wybrane działania (np. podpisuje apel, prowadzi zbiórkę darów) znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa humanitarne) i projektuje działania, które mogą temu zaradzić rozpoznaje przypadki naruszania praw ucznia wyszukuje przepisy prawa oświatowego (np. w ustawie, statucie szkoły) oraz przepisy zawarte w innych aktach prawnych (np. w Konstytucji RP) gwarantujące prawa i obowiązki ucznia, które obowiązują w danej placówce 14

15 28. Młodzi Polacy podróżują oraz uczą się w kraju i za granicą Co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen? Warunki pobytu w krajach UE. Opieka zdrowotna w krajach UE i EFTA. Jak wybrać studia w Polsce? Zasady rekrutacji na wyższe uczelnie w Polsce. Warunki podejmowania nauki w krajach UE i EFTA 29. Młodzi ludzie pracują w Polsce i krajach UE Młodzi ludzie podejmują pracę zarobkową. Młodzi ludzie płacą podatki i poszukują pracy. Zasady podejmowania pracy w krajach UE. zna rolę i zadania osób i organów, które mają określone zadania i uprawnienia związane z przestrzeganiem praw ucznia zna kilka istotnych źródeł informacji o szkołach wyższych w Polsce oraz o możliwościach kontynuowania nauki za granicą wie, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen, i zna kraje, które do niej należą wie, jakich informacji o szkole warto poszukać przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu w niej nauki zna zasady bezpiecznego podróżowania po Europie i świecie (unikanie ryzyka, postępowanie w razie kradzieży lub wypadku, możliwości uzyskania pomocy, w tym opieki zdrowotnej) wie, w jaki sposób uzyskuje się EKUZ zna formalności, których powinien dopełnić w krajach UE, jeśli okres jego pobytu w nich przekroczy trzy miesiące wie, czym jest Europass wie, w jaki sposób młodzi zarobkujący ludzie regulują podatki wie, jakie umowy może zawierać pracownik w Polsce wie, jakie są zasady podejmowania pracy w krajach wskazuje dostępne sposoby ochrony praw ucznia w konkretnych przypadkach ich naruszania znajduje potrzebne informacje o szkołach wyższych w Polsce i za granicą, korzystając z aktualnych źródeł informacji omawia na wybranych przykładach zasady przyjmowania do szkół wyższych przedstawia warunki podejmowania przez młodych Polaków nauki w Unii Europejskiej oraz wyszukuje informacje na ten temat w odniesieniu do wybranego państwa poszukuje i segreguje informacje niezbędne do zaplanowania przebiegu swojej dalszej kariery edukacyjnej sporządza Europass-CV znajduje potrzebne informacje dotyczące dostępnych możliwości podjęcia pracy sezonowej w kraju i za granicą formułuje plan działania: wzbogacam własne CV 15

16 Zakładanie firm i samozatrudnienie w UE. Jak sporządzić Europass-CV. 30. Lekcja podsumowująca: Uczę się, pracuję, podróżuję Prawa i obowiązki ucznia. Młodzi Polacy podróżują oraz uczą się w kraju i za granicą. Młodzi ludzie pracują w Polsce i krajach UE UE i jak się zakłada w nich firmy zna sposoby minimalizowania ryzyka przy poszukiwaniu i podejmowaniu pracy przez młodych ludzi zna prawa i obowiązki ucznia zna zasady bezpiecznego podróżowania po Europie i świecie (unikanie ryzyka, postępowanie w razie kradzieży lub wypadku, możliwości uzyskania pomocy, w tym opieki zdrowotnej) zna ogólne zasady podejmowania pracy i zakładania własnych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (na podstawie informacji z internetu) wie, czym jest Europass wyszukuje przepisy prawa oświatowego (np. w ustawie, statucie szkoły) oraz przepisy zawarte w innych aktach prawnych (np. w Konstytucji RP) gwarantujące prawa ucznia rozpoznaje przypadki naruszania praw ucznia i w razie potrzeby podejmuje odpowiednie kroki w celu ich ochrony wyjaśnia, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen omawia na wybranych przykładach zasady przyjmowania do szkół wyższych przedstawia warunki podejmowania przez młodych Polaków nauki w Unii Europejskiej oraz wyszukuje informacje na ten temat odnoszące się do wybranego państwa wyjaśnia, jakie możliwości zarabiania mają młodzi ludzie, jakie umowy mogą zawierać i jakie są zasady opodatkowania ich dochodów 16

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych Poziom podstawowy XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PLAN I II III IV V VI.

PLAN I II III IV V VI. PLAN WyNIKOWy 46 47 I. Młody obywatel w urzędzie 48 49 II. Prawo i sądy 50 51 III. Bezpieczeństwo 52 53 IV. Prawa człowieka 54 55 V. Ochrona praw i wolności człowieka 56 57 VI. Uczę się, pracuję, podróżuję

Bardziej szczegółowo

Umiejętności. Wymagania ogólne: 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Umiejętności. Wymagania ogólne: 1. Obywatelstwo polskie i unijne Wymagania szczegółowe z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klasy pierwszej LO- zakres podstawowy, przygotowane w oparciu o materiały wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 79 86 i 250/251)

Bardziej szczegółowo

2. Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie. ROZDZIAŁ I: OBYWATEL Odniesienia do podstawy programowej

2. Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie. ROZDZIAŁ I: OBYWATEL Odniesienia do podstawy programowej 2. Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie Temat lekcji. Obywatelstwo polskie i unijne Środki dydaktyczne - podręcznik, s. 6 3, s. 22-23 Zagadnienia, materiał nauczania - istota obywatelstwa - nabywanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. opracowanie pakietu materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nt. edukacji prawnej

Opis przedmiotu zamówienia. opracowanie pakietu materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nt. edukacji prawnej Opis przedmiotu zamówienia opracowanie pakietu materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nt. edukacji prawnej Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy/ów, do opracowania pakietu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej

Przedmiotowy System Oceniania wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej Przedmiotowy System Oceniania wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej Dział Temat (rozumiany jako lekcja) dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Barbara Freier-Pniok Lp. Temat lekcji i zakres materiału Treści kształcenia I. Edukacja i praca w Polsce i Unii

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej Dział Temat (rozumiany jako lekcja) dopuszczającą dostateczną dobrą

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny. Wiedza o społeczeństwie nowa podstawa programowa. Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: omawia zasady

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny. Wiedza o społeczeństwie nowa podstawa programowa. Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: omawia zasady Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny Wiedza o społeczeństwie nowa podstawa programowa Dział Temat (rozumiany jako lekcja) dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Uczeń: - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelskość, pluralizm

Uczeń: - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelskość, pluralizm Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Temat L.p. Zakres treści Pojęcia i zagadnienia Zakres podstawowy Zakres ponadpodstawowy Lekcja organizacyjna

Temat L.p. Zakres treści Pojęcia i zagadnienia Zakres podstawowy Zakres ponadpodstawowy Lekcja organizacyjna Tematy i zakres treści nauczania Wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) dla klas I TAZ, I TE, I TEH, I TZ, I LOM, I LOP ( 1 godzina tygodniowo) na rok szkolny 2015/2016 Temat L.p. Zakres treści Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym klasa druga technikum

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym klasa druga technikum Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym klasa druga technikum Wymagania na poszczególne oceny Obywatel dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA I LO i II T

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA I LO i II T D WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH KLASA I LO i II T O codziennym W dopuszcz dostateczny

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III ZSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH D O W dostateczny dobry bardzo dobry c 1. Obywatelstwo polskie

Bardziej szczegółowo

Klasa VII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella; rok szkolny 2015/2016. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Klasa VII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella; rok szkolny 2015/2016. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Klasa VII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella; rok szkolny 2015/2016. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Temat lekcji Podstawy i zasady ustroju Polskiej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny ocena

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Młody obywatel w urzędzie

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Młody obywatel w urzędzie Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy. Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. Obywatelstwo polskie i unijne. 2. Udział w wyborach.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: władzy państwowej między obywatelstwa w - wymienia i opisuje. Polsce. posiadania.

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: władzy państwowej między obywatelstwa w - wymienia i opisuje. Polsce. posiadania. Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Klasa 1c Wiedza o społeczeństwie rok szkolny 2017/18 Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny

Klasa 1c Wiedza o społeczeństwie rok szkolny 2017/18 Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny Klasa 1c Wiedza o społeczeństwie rok szkolny 2017/18 Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2017/2018. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2017/2018. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: Temat lekcji 1. Obywatelstwo polskie i unijne Zagadnienia - istota obywatelstwa - nabywanie i uzyskiwanie obywatelstwa - obywatelstwo polskie - obywatelstwo unijne - obywatelstwo a narodowość - społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel. Uczeń: - wyjaśnia znaczenie

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel. Uczeń: - wyjaśnia znaczenie Wiedza o społeczeństwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. Obywatelstwo polskie i unijne 2. Proces

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SOCHACZEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SOCHACZEWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SOCHACZEWIE Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie: Wymagania edukacyjne do programu W centrum uwagi, Wyd. Nowa Era UWAGA: aby uzyskać ocenę

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: terminu: obywatelskość, pluralizm. decentralizacja władzy. Polsce. z posiadania.

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: terminu: obywatelskość, pluralizm. decentralizacja władzy. Polsce. z posiadania. Roczny plan pracy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie, zakres podstawowy. Rok szkolny 2016/2017 Katarzyna Cempa Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: 1. Obywatelstwo polskie i unijne Przedmiotowy system oceniania z Wiedzy o Społeczeństwie w XIII Liceum Ogólnokształcącym Wymagania na poszczególne oceny zgodny z programem nauczania przedmiotu. Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

WOS - zakres podstawowy Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: terminu: obywatelskość, pluralizm

WOS - zakres podstawowy Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: terminu: obywatelskość, pluralizm Temat lekcji 1. Obywatelstwo polskie i unijne Zagadnienia - istota obywatelstwa - nabywanie i uzyskiwanie obywatelstwa - obywatelstwo polskie - obywatelstwo unijne - obywatelstwo a narodowość - społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: władzy państwowej między obywatelstwa w - wymienia i opisuje. Polsce. posiadania.

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: władzy państwowej między obywatelstwa w - wymienia i opisuje. Polsce. posiadania. Wymagania na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DO KLASY I POZIOM PODSTAWOWY. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DO KLASY I POZIOM PODSTAWOWY. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DO KLASY I POZIOM PODSTAWOWY Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel. 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Rozdział I: Obywatel. 1. Obywatelstwo polskie i unijne Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy klasa I LO

Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy klasa I LO Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy klasa I LO Przedmiotowy system oceniania z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE zakres podstawowy dla klasy 1 LO na rok szkolny 2015/2016 opracował mgr Piotr Rychlewski

Wymagania edukacyjne z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE zakres podstawowy dla klasy 1 LO na rok szkolny 2015/2016 opracował mgr Piotr Rychlewski Wymagania edukacyjne z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE zakres podstawowy dla klasy 1 LO na rok szkolny 2015/2016 opracował mgr Piotr Rychlewski Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne dla klasy I Wiedza o społeczeństwie Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny IV etap edukacyjny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej oraz w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: - wyjaśnia znaczenie. pluralizm polityczny, władzy państwowej. Polsce. - wyjaśnia znaczenie

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: - wyjaśnia znaczenie. pluralizm polityczny, władzy państwowej. Polsce. - wyjaśnia znaczenie PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM DLA UCZNIÓW ZSZ NA PODSTAWIE PROGRAMU W CENTRUM UWAGI ZAKRES PODSTAWOWY. NOWA ERA Temat lekcji 1. Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel Uczeń: - wyjaśnia znaczenie. władzy. obywatelstwa - wymienia podstawowe prawa i obowiązki obywatela zapisane w Konstytucji RP

Rozdział I: Obywatel Uczeń: - wyjaśnia znaczenie. władzy. obywatelstwa - wymienia podstawowe prawa i obowiązki obywatela zapisane w Konstytucji RP ANNA GOGOLEWSKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA 1A I 1 B SLO Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeo: Uczeo: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeo: Uczeo: terminów: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Uwaga dotycząca oceniania: Aby uzyskad kolejną, wyższą ocenę, uczeo musi opanowad zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. Temat lekcji Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Kształcenie w zakresie podstawowym Cele kształcenia wymagania ogólne (Podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeo: Uczeo: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeo: Uczeo: terminów: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: Wymaganiami na poszczególne oceny WOS dwujęzyczny I Klasa Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania

Bardziej szczegółowo

Temat: Zróbmy sobie flash mob!

Temat: Zróbmy sobie flash mob! Temat: Zróbmy sobie flash mob! Jak wykorzystać globalnej sieci do korzystania z prawa do zgromadzeń? ZWIĄZEK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie, IV etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Piotr Krzesicki

Program nauczania. Piotr Krzesicki Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym do podręcznika Wiedza o społeczeństwie Piotra Krzesickiego i Małgorzaty Poręby Piotr Krzesicki

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przestępczości w naszej gminie

Raport o stanie przestępczości w naszej gminie 1. Projekt edukacyjny Raport o stanie przestępczości w naszej gminie Realizowane treści nauczania z podstawy programowej: charakteryzuje najważniejsze prokuratury i policji (3.1.), przedstawia uprawnienia

Bardziej szczegółowo

plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy klasa pierwsza

plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy klasa pierwsza plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy klasa pierwsza plany wynikowe Przedmiot: wiedza o społeczeństwie Zakres: podstawowy Klasa Rok szkolny 2015/201 Ia, I b Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Przedmiot: wiedza o społeczeństwie Klasa: I a LO I. Wymagania ogólne Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria odpowiadające poszczególnym poziomom oceny wiedzy uczniów. (Nowa Era, W centrum uwagi) Wiedza Umiejętności Postawy

Ogólne kryteria odpowiadające poszczególnym poziomom oceny wiedzy uczniów. (Nowa Era, W centrum uwagi) Wiedza Umiejętności Postawy &18.ptk.5 statut szkoły Konieczna do przeprowadzenia klasyfikacji minimalna liczba ocen bieżących z poszczególnych zajęć edukacyjnych na poziomie podstawowym, uzyskanych przez ucznia w pierwszym okresie,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Wiedzy o Społeczeństwie w kl. I

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Wiedzy o Społeczeństwie w kl. I Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Wiedzy o Społeczeństwie w kl. I I) Cele kształcenia wymagania ogólne. 1.Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. PRZEDMIOT - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Nauczyciel: mgr Barbara Zaprzalska Klasy: I i II Technikum

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT między nauczycielem a uczniem " Wiedza o społeczeństwie"

KONTRAKT między nauczycielem a uczniem  Wiedza o społeczeństwie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE dla klasy I realizowany w ZSO Nr 1 I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie nauczyciel IRENA BASZUK KONTRAKT między nauczycielem a uczniem "

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy. Liczba. ych

W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy. Liczba. ych W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 30 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie branżowa szkoła I stopnia

Wiedza o społeczeństwie branżowa szkoła I stopnia Wiedza o społeczeństwie branżowa szkoła I stopnia Projekt Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny korzystający w przypadku szkoły branżowej I stopnia z dorobku nauk społecznych: nauk o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2013/2014 (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA)

WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2013/2014 (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA) WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2013/2014 (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA) I. CELE OCENIANIA: 1.Wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. 2.Określenie stopnia

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Prawa kobiet w Polsce

Projekt edukacyjny Prawa kobiet w Polsce Projekt edukacyjny Prawa kobiet w Polsce Realizowane treści nauczania z podstawy programowej przedstawia prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wymienia środki i mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Semestr I Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym. Wyjaśnia, co to jest samorząd szkolny.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania.

Przedmiotowe zasady oceniania. Przedmiotowe zasady oceniania. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie obowiązujący w roku szkolnym 2012/13 r. w VIII LO realizowany przez nauczycieli przedmiotu wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów Jednostka tematyczna Zagadnienia Klasa III I. PRAWO. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów 2//4/5. Prawo cywilne i rodzinne oceniania, wymagań programowych. Zapoznanie z procedurami

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony semestr piąty ( klasa III) Dział I. PRAWO 1. Prawo i systemy prawne normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych system

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY LICEUM KL. IA, IB w roku szkolnym 2017/2018

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY LICEUM KL. IA, IB w roku szkolnym 2017/2018 ZASADY OGÓLNE: OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY LICEUM KL. IA, IB w roku szkolnym 2017/2018 1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie informowani są o wymaganiach

Bardziej szczegółowo

Irena LIPOWICZ. Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej

Irena LIPOWICZ. Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO - 737388 - I/13/NC 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 AL Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II Klasa II I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego socjologia reguły formy życia społecznego normy społeczne instytucje społeczne

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ ZAKRES PODSTAWOWY. W centrum uwagi

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ ZAKRES PODSTAWOWY. W centrum uwagi Mariusz Menz PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ ZAKRES PODSTAWOWY (zgodny z nową podstawą programową i obowiązujący od roku szkolnego 202/203) W centrum uwagi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy szkoła ponadgimnazjalna) Czarnecki Rafał Draczyńska Joanna Drewniak Tomasz Kobylińska Huk Dorota Nr programu WOS 2 Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. III etap edukacyjny uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. III etap edukacyjny uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny 9. Patriotyzm dzisiaj. Uczeń: 9.4. uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej 22. Współpraca i konflikty

Bardziej szczegółowo

Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie rocznego planu pracy wydawnictwa Nowa Era

Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie rocznego planu pracy wydawnictwa Nowa Era Rozkład materiału z wiedzy o społeczeństwie do podręcznika W centrum uwagi podręcznik, zakres rozszerzony. Wydawnictwa Nowa Era dla klasy I LO w roku szkolnym 2016/2017 (120 godzin w roku szkolnym) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim.

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Na ocenę bardzo dobrą : 2. Uczeń potrafi określić swoją tożsamość oraz opisać swój styl życia. 3. Rozpoznaje własne potrzeby i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 3 Prawo i sądy

Test sprawdzający 3 Prawo i sądy Test sprawdzający 3 Prawo i sądy Grupa II Imię i nazwisko... Klasa... Data... 1. (1 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedz. Prawo dziedziczenia dziecko nabywa w chwili: A. narodzin. B. poczęcia. C. uzyskania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. IA, IB, IC w roku szkolnym 2015/2016

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. IA, IB, IC w roku szkolnym 2015/2016 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. IA, IB, IC w roku szkolnym 2015/2016 ZASADY OGÓLNE: 1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie informowani są o wymaganiach edukacyjnych wynikających

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie opracowany przez Szkolny Zespół Przedmiotowy w składzie: Dorota Pardon, Wojciech Kiełb

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie opracowany przez Szkolny Zespół Przedmiotowy w składzie: Dorota Pardon, Wojciech Kiełb Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie opracowany przez Szkolny Zespół Przedmiotowy w składzie: Dorota Pardon, Wojciech Kiełb I. PSO ma na celu ustalenie zasad współpracy i wsparcia ucznia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Anna Błaszczak Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka i systemy ich ochrony. mgr Paweł Niemczyk Katedra Prawa Konstytucyjnego

Prawa człowieka i systemy ich ochrony. mgr Paweł Niemczyk Katedra Prawa Konstytucyjnego Prawa człowieka i systemy ich ochrony mgr Paweł Niemczyk Katedra Prawa Konstytucyjnego Zasady zaliczenia ćwiczeń Wszystkie informacje dotyczące zaliczenia przedmiotu Prawa Człowieka i systemy ich ochrony

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej

Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Podstawowe zasady ustroju w systematyce Konstytucji RP Pierwszy rozdział Konstytucji RP, zatytułowany Rzeczpospolita, określa podstawowe zasady ustroju RP. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ

PODSTAWOWE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ PODSTAWOWE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ PODSTAWOWE ZASADY USTROJU W SYSTEMATYCE KONSTYTUCJI RP Pierwszy rozdział Konstytucji RP, zatytułowany Rzeczpospolita, określa podstawowe zasady ustroju RP. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Uczeń wyjaśnia, w jaki sposób powołani są prezydent i premier.

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego. Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe

Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego. Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe I. Zagadnienia wstępne (prezentacja nr 1). 1. Pojęcie i przedmiot procesu karnego (slajdy 10-11). 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka i systemy ich ochrony

Prawa człowieka i systemy ich ochrony Prawa człowieka i systemy ich ochrony Środki ochrony praw i wolności w Konstytucji RP Prawa człowieka i systemy ich ochrony SNP(Z) IV rok, semestr zimowy 2015/2016 Ochrona praw i wolności jednostki ogół

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSWIE W TECHNIKUM /ZAKRES PODSTAWOWY/ klasa IV opracowany na podstawie planu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Władza sądownicza w Polsce. Sądy i trybunały

Władza sądownicza w Polsce. Sądy i trybunały Władza sądownicza w Polsce Sądy i trybunały Charakterystyka władzy sądowniczej Władza sądownicza stanowi jeden z filarów władzy państwowej w ramach podziału władzy, lecz od pozostałych jest niezależna.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo