Szkolny Program Profilaktyki opracowany dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu na rok szkolny 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolny Program Profilaktyki opracowany dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu na rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 Szkolny Program Profilaktyki opracowany dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu na rok szkolny 2014/2015 Program opracowany przez zespół: R. Banasiak J. Chachuła E. Królewiak M. Moszczyńska M. Składowska M. Zimnicka A. Złotowska-Przywojska

2 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu, i ma na celu wszechstronny rozwój dziecka, obejmuje swoim działaniem wszystkich uczniów szkoły. Został opracowany w oparciu o diagnozę środowiska lokalnego. Podstawa prawna: 1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U nr 78 poz. 483 z poźn. zm.); 2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U nr 95 poz. 425 z późn. zm.); 3) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U nr 89 poz. 555 z późn. zm.); 4) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U nr 43 poz. 296 z późn. zm.); 5) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U nr 120 poz. 526); 6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U poz. 977 z późn. zm.); 7) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U nr 35 poz. 230 z późn. zm.); 8) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U nr 179 poz z późn. zm.); 9) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U nr 35 poz. 228 z późn. zm.); 10) Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U nr 10 poz. 55 z późn. zm.); 11) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U nr 111 poz. 535 z późn. zm); 12) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U nr 180 poz z późń. zm.); 13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych( Dz.U poz. 199); 14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U poz. 532); 15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz.U nr 26 poz. 226); 16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U nr 228 poz z późn. zm.); 17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U nr 161 poz z późn. zm.); 18) Statut szkoły; 19) Program Wychowawczy; 20) Priorytety MEN na rok szkolny 2014/2015.

3 PROFILAKTYKA To działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które powodują wzrost jego zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych G. Edwards Wstęp Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami. Ma szczególne znaczenie wśród młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie hierarchii wartości, kształtują się relacje z innymi ludźmi, buduje się poczucie pewności siebie. Program będzie wspomagał wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów oraz wskazywał sytuacje podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji zdiagnozowanych zagrożeń. Cele główne: 1. Udostępnienie społeczności szkolnej informacji niezbędnej do skutecznego zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami dla własnego zdrowia, jakości życia, zmniejszenie czynników ryzyka zachorowania na różne choroby. 2. Kompetentne i szybkie reagowanie na pojawiające się w szkole sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi. 3. Kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. 4. Budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami wspierającymi pracę szkoły, rodziny promującymi zdrowy styl życia. Cele szczegółowe: 1. Upowszechnianie wśród uczniów znajomości prawa i zasad przestrzegania go. 2. Zapobieganie wagarom i nieuzasadnionym absencjom (zwalnianie z lekcji w-f, basenu ). 3. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkodliwość fast foodów. 4. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji. 5. Stworzenie w szkole poczucia bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów najmłodszych. 6. Uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z mediów (TV, Internet, gry komputerowe ). 7. Kształtowanie w uczniach postaw empatycznych, tolerancji. 8. Zapobieganie kształtowaniu się zachowań nieakceptowanych społecznie. 9. Stwarzanie warunków do budowania pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji i mobbingowi oraz niezdrowej rywalizacji. 10. Zachęcanie i przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza. 11. Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki wczesna interwencja udzielanie pomocy. 12. Wsparcie rodziców poprzez propagowanie instytucji udzielających pomocy w sytuacjach problemowych.

4 Oczekiwane efekty: 1. Uczeń uzyskuje wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. 2. Uczeń utożsamia się ze środowiskiem szkolnym. 3. Dostrzega korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia. 4. Uczeń zna zagrożenia współczesnego świata i potrafi im zapobiegać. 5. Rodzice i nauczyciele dysponują wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień. 6. Zwiększona frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. 7. Świadomy udział rodziców w programach profilaktyki, warsztatach, pogadankach, akcjach profilaktycznych. Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji Wspieranie a) Otoczenie szczególną opieką Wychowawcy, rozwoju dziecka uczniów podczas zajęć szkolny młodszego w organizowanych w szkole i poza psycholog nią. związku z nauczyciele b) Kształtowanie poczucia obniżeniem wieku odpowiedzialności za realizacji bezpieczeństwo swoje i innych w obowiązku szkolnego szkole, w drodze do i ze szkoły, w środkach lokomocji, podczas wycieczek, ferii i wakacji. c) Dostarczanie wiedzy umożliwiającej odpowiednie reagowanie w sytuacjach Stwarzanie możliwości budowania właściwych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji słownej, fizycznej i psychicznej, cyberprzemocy, itp. zagrożenia. a) Organizowanie zajęć z wychowawcą przy współpracy pedagoga i psychologa szkolnego, nauczyciela wdż na temat: sposobów rozwiązywania konfliktów, asertywności, budowania poczucia własnej wartości, eliminowania przejawów niezdrowej rywalizacji, komunikacji interpersonalnej, zagrożeń płynących ze środków masowego przekazu i technologii informacyjnej, ryzyka wczesnej inicjacji seksualnej. b) Organizowanie imprez służących integracji środowiska szkolnego: wycieczki szkolne, zielone szkoły, ogniska, rajdy, pikniki, festyny, zabawy szkolne, zajęcia integracyjne. c) Systematyczne i zgodne z procedurami reagowanie wszystkich pracowników szkoły na wszelkie formy i przejawy agresji w szkole. nauczyciele, pracownicy szkoły, pedagog psycholog nauczyciel wdż., pracownicy poradni psychologicznopedagogicznej

5 Stworzenie systemu pomocy uczniom z niepełnosprawno- -ścią, ze specjalnymi ami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne, zdrowotne i sprawiającym wychowawcze a) Zaplanowanie prac zespołów powołanych do opracowania IPET indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych, b) Zaplanowanie i realizacja działań wspierających uczniów: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi ami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zajęcia dydaktycznowyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, zajęcia logopedyczne Dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele, psycholog logopeda, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznej, asystent rodziny c) Organizacja spotkań indywidualnych z rodzicami przez wychowawców i specjalistów szkolnych: pedagoga, psychologa, logopedy i specjalistą terapii. d) Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się wspieraniem uczniów i rodzin z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia zdrowia psychicznego, policja i sąd rodzinny. Propagowanie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go a) Godziny z wychowawcą o tematyce: obowiązków ucznia, systemu kar i nagród stosowanego w szkole. b) Zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi pracę szkoły: statutem, wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, regulaminem szkoły, procedurami określającymi sytuacje zagrożenia w szkole, zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych. c) Spotkania z policją na temat: odpowiedzialności karnej nieletniego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wychowawcy, psycholog nauczyciele Wrzesień

6 Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania i dyscypliny w szkole i poza nią. d) Konsekwentne stosowanie przez nauczycieli wypracowanych i przyjętych w szkole procedur. e) Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka, analiza odpowiednich dokumentów, np. Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka lekcje z wychowawcą. f) Organizacja apeli szkolnych, dotyczących spraw wychowawczych i działań szkoły w tym obszarze. a) Przeprowadzenie zajęć na godzinie z wychowawcą odnośnie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. b) Organizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi ami edukacyjnymi zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, konsultacje przedmiotowe, zajęcia ze specjalistami szkolnymi. c) Systematyczna współpraca z policją, strażą miejską, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, pielęgniarką. Wszyscy nauczyciele Wychowawcy, Psycholog i pedagog szkolny szkolny Według szkolny Według Zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia a) Analiza dokumentów szkolnych uczniów dokonywana przez: wychowawców, pedagoga, psychologa b) Sporządzenie szkolnego wykazu uczniów wymagających pomocy wychowawczej, edukacyjnej i materialnej. c) Kontynuowanie systematycznej współpracy z instytucjami udzielającymi specjalistycznej pomocy. Dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas Pedagog i psycholog szkolny Popularyzowanie zdrowego stylu życia a) Zajęcia z pedagogiem szkolnym na temat organizacji wolnego czasu. b) Propagowanie aktywności sportowej. c) Organizacja zajęć z pielęgniarką szkolną, dotyczących higieny osobistej. d) Organizacja zajęć umożliwiających aktywny tryb życia, np. rajdy. e) Zapoznawanie uczniów z zasadami zdrowego żywienia i odżywiania się. Nauczyciele biologii, wychowania fizycznego, psycholog pielęgniarka szkolna,

7 f) Udział uczniów w akcjach promujących aktywny i zdrowy styl życia. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji a) Bieżące informowanie uczniów o negatywnych skutkach zażywania tytoniu, alkoholu, środków psychoaktywnych, napojów energetyzujących. b) Zwracanie uwagi na drugie śniadanie uczniów i promowanie zdrowego odżywiania. c) Udział uczniów w akcjach związanych z tematyką zagrożeń współczesnego świata. psycholog pielęgniarka szkolna, zapraszani w zależności od specjaliści, dyrektor Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza a) Propagowanie idei wolontariatu. b) Organizowanie w szkole i środowisku lokalnym akcji charytatywnych. c) Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w wolontariacie organizowanym przez stosowne instytucje. dyrekcja szkoły, opiekunowie PCK, rodzice uczniów Współpraca z rodzicami a) Przedstawienie rodzicom podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły. b) Ustalenie zasad kontaktowania się z rodzicami uczniów. c) Zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej pomocy przez specjalistów szkolnych (pedagog, psycholog, logopeda, asystent rodziny, specjalista terapii). d) Angażowanie rodziców do uczestnictwa w życiu klasy i szkoły oraz do współpracy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. dyrekcja, specjaliści szkolni, rodzice uczniów Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu został zaopiniowany w dniu uchwałą Rady Pedagogicznej nr

Szkolny Program Profilaktyki. opracowany dla. Szkoły Podstawowej nr 12. im. Armii Krajowej. w Zgierzu. na rok szkolny 2016/2017

Szkolny Program Profilaktyki. opracowany dla. Szkoły Podstawowej nr 12. im. Armii Krajowej. w Zgierzu. na rok szkolny 2016/2017 Szkolny Program Profilaktyki opracowany dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu na rok szkolny 2016/2017 Program opracowany przez zespół: R. Banasiak M.Bartczak A. Broks J. Chachuła M.

Bardziej szczegółowo

Aneks PROGRAM PROFILAKTYKI

Aneks PROGRAM PROFILAKTYKI Aneks PROGRAM PROFILAKTYKI Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach, i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. WSTĘP Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach na lata : wrzesień 2014 czerwiec 2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach na lata : wrzesień 2014 czerwiec 2017 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach na lata : wrzesień 2014 czerwiec 2017 Nie można nikogo zmienić przez zalecanie mu zmian, ale można ułatwić podjęcie decyzji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W WOJKOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W WOJKOWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W WOJKOWICACH Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach, i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Kątach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kątach

Zespół Szkół w Kątach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kątach 1 Zespół Szkół w Kątach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kątach Szkolny Program Profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2014 2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2014 2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2014 2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE Podstawa prawna: 1. Konwencja o prawach dziecka 2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 3. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE Program profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej w Bieganinie Filialnej w Grudzielcu i ma na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej w Wólce i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE 1 PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016 2017 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE Program profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej w Wólce i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi numer 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim, i ma na celu wszechstronny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2014 2015 Zmian dokonano po ewaluacji przeprowadzonej w czerwcu 2014 r.

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2014 2015 Zmian dokonano po ewaluacji przeprowadzonej w czerwcu 2014 r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2014 2015 Zmian dokonano po ewaluacji przeprowadzonej w czerwcu 2014 r. Program profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej Wrzesień 2012 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej i ma na celu wszechstronny

Bardziej szczegółowo

www.sp1.marklowice.pl e-mail sp1marklowice@poczta.onet.pl PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016

www.sp1.marklowice.pl e-mail sp1marklowice@poczta.onet.pl PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza ul. Wyzwolenia 160 44-321 Marklowice tel/fax(0 32) 455 03 67 www.sp1.marklowice.pl e-mail sp1marklowice@poczta.onet.pl PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻORACH NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻORACH NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻORACH NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Program profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II w Żorach i ma na celu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA LATA 2015 2018 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza ul. Wyzwolenia 160 44-321 Marklowice tel/fax(0 32) 455 03 67 www.sp1.marklowice.pl e-mail sp1marklowice@poczta.onet.pl PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W RZESZOWIE NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W RZESZOWIE NA LATA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W RZESZOWIE NA LATA 2012-2015 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie, obejmuje

Bardziej szczegółowo

r.szk. 2014/2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku

r.szk. 2014/2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku i ma na celu wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKI. OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach

PROFILAKTYKI. OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach Przepisy prawne zewnętrzne i wewnętrzne : 1. Ustawa o systemie oświaty 2. Statut gimnazjum 3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KRÓLA W NIELISZU NA LATA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KRÓLA W NIELISZU NA LATA SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KRÓLA W NIELISZU NA LATA 2016 2019 Program Profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu i ma na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku, i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKI. OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Gimnazjum im Karola Miarki w Świerklanach

PROFILAKTYKI. OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Gimnazjum im Karola Miarki w Świerklanach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Gimnazjum im Karola Miarki w Świerklanach Przepisy prawne zewnętrzne i wewnętrzne : 1. Ustawa o systemie oświaty 2. Statut gimnazjum 3.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Liceum Ogólnokształcącego. im. Władysława Jagiełły. w Odolanowie

Program Profilaktyki. Liceum Ogólnokształcącego. im. Władysława Jagiełły. w Odolanowie Program Profilaktyki Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie SPIS TREŚCI ZAŁOŻENIA OGÓLNE 3 PODSTAWA PRAWNA 3 CELE PROGRAMU 4 DZIAŁANIA PROGRAMU 5 OCZEKIWANE EFEKTY 5 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH Program profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej w Uwielinachi ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim

Bardziej szczegółowo

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia,

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Gimnazjum im. Jana PawłaII w Budzowie i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich uczniów szkoły, współprace

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KWIATKOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2015/16

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KWIATKOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2015/16 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KWIATKOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2015/16 Podstawa prawna: 1)Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(dz.u. 1997 nr 78 poz. 483 z poźn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej w Trawnikach Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej w Trawnikach i ma

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W GILOWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W GILOWICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W GILOWICACH Program profilaktyki jest spójny ze Statutem szkoły i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich uczniów szkoły.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KWIATKOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KWIATKOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KWIATKOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Podstawa prawna: 1)Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(dz.u. 1997 nr 78 poz. 483

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Ogniska Pracy Pozaszkolnej Żoliborz w Warszawie, ul. ks. J. Popiełuszki 13 w roku szkolnym 2016/17

Program profilaktyki Ogniska Pracy Pozaszkolnej Żoliborz w Warszawie, ul. ks. J. Popiełuszki 13 w roku szkolnym 2016/17 Program profilaktyki Ogniska Pracy Pozaszkolnej Żoliborz w Warszawie, ul. ks. J. Popiełuszki 13 w roku szkolnym 2016/17 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Ogniska pracy Pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/ Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. LUCJANA CYLKOWSKIEGO W GDYNI PROGRAM PROFILAKTYKI Opracowały: mgr Aneta Barżykowska mgr Julita Frączyk mgr Mariola Gruchała mgr Monika Redzimska mgr Edyta Żuk ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE NA ROK SZKOLNY

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE NA ROK SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE NA ROK SZKOLNY 2014 2017 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE NA ROK SZKOLNY

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE NA ROK SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE NA ROK SZKOLNY 2013 2014 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/ Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach Wstęp Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY Podstawa prawna Podstawą prawną do tworzenia Programu Profilaktyki stanowią podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Kamienicy Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 Rady Rodziców XVII LO z dnia 27 września 2016 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Przyjęty uchwałą Rady Rodziców XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach z dnia 30 września 2013 r. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W POWIDZKU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W POWIDZKU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W POWIDZKU Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku jest spójny z Programem Wychowawczym i ma na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ BOHATERÓW LASÓW CHOJNOWSKICH NA ROK SZKOLNY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ BOHATERÓW LASÓW CHOJNOWSKICH NA ROK SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ BOHATERÓW LASÓW CHOJNOWSKICH NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym szkoły

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju Program opracowany został na okres trzech lat, tzn. rok szkolny 2016/17, 2017/18.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu

Szkolny Program Profilaktyki. Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu Szkolny Program Profilaktyki Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu Tarnowiec, 2015 WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, który uzupełnia wychowanie i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA BEMA W ZAWIERCIU ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Wstęp Program Profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE Rozdział I Podstawy prawne programu 1. Akty prawne do działań profilaktycznych podejmowanych w szkole: 1) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

(artystyczną, społeczną, sportową itp.). Strategie interwencyjne pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają w sytuacjach kryzysowych.

(artystyczną, społeczną, sportową itp.). Strategie interwencyjne pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają w sytuacjach kryzysowych. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej Gimnazjum Integracyjnego nr 61 im. Ireny Sendlerowej w WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKI. OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach

PROFILAKTYKI. OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach Przepisy prawne zewnętrzne i wewnętrzne : 1. Ustawa o systemie oświaty 2. Statut gimnazjum 3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Szkolny Program Profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Zespołu Szkół nr 1 w Raciechowicach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Wajsówny w Pabianicach. w roku szkolnym 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Wajsówny w Pabianicach. w roku szkolnym 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Wajsówny w Pabianicach w roku szkolnym 2014/2015 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach. na rok szkolny 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach. na rok szkolny 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach na rok szkolny 2012/2013 Koordynator: B. Dimer Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół w Lędzinach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół w Lędzinach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół w Lędzinach I. Podstawa programowa i podstawa prawna szkolnego programu profilaktycznego 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012 2015 Przyjęty do realizacji od 14.09.2012 Łubianka 2012 1 Wstęp Program profilaktyki szkolnej powstał jako modyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie rok szkolny 2013/2014 we współpracy z zespołem wychowawczym oraz Radą Rodziców działającą w szkole. Program pozytywnie zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Zespołu Szkół Nr 1, i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY Zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców i Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 01.10.2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W JÓZEFOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W JÓZEFOWIE Szkoła Podstawowa w Józefowie ul. Szkolna 61, 05-119 Legionowo tel. (0-22) 772-30-69 e-mail: spj@nieporet.pl www: http://spj.nieporet.pl Dyrektor - mgr Agnieszka Powała PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Szkolny program profilaktyki na rok 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r o systemie oświaty. (ze zmianami) 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (rozdział

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2015/16 Gimnazjum Nr l im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Załącznik nr 1 Do Statutu Zespołu Szkół w Puszczykowie Chcemy wychować dobrego i mądrego człowieka Rodzice i Nauczyciele Szkolny program profilaktyki 1. Wstęp 1. W trosce o stan zdrowia młodzieży uczącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W GDAŃSKU PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Profilaktyka-to ochrona człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest

Bardziej szczegółowo

Czuję się zdrowo i bezpiecznie

Czuję się zdrowo i bezpiecznie Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze Szkolny program profilaktyki Czuję się zdrowo i bezpiecznie realizowany w latach 2016-2019 Jelenia Góra 2016 WSTĘP Człowiek jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KWIATKOWICACH PUBLICZNE GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/16

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KWIATKOWICACH PUBLICZNE GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/16 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KWIATKOWICACH PUBLICZNE GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/16 1 Podstawa prawna: 1)Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(dz.u. 1997 nr 78 poz. 483

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018 PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp.

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. I Program został opracowany w oparciu o: akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo