LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU"

Transkrypt

1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia Nowa Wieś Rzeczna

2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD), JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) NAZWA I STATUS PRAWNY LGD ORAZ DATA WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO I NUMER W TYM REJESTRZE; OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW LGD ORAZ JEJ PARTNERÓW I SPOSÓB ROZSZERZANIA LUB ZMIANY SKŁADU LGD STRUKTURA RADY ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LGD ORAZ ORGANU DECYZYJNEGO KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANU DECYZYJNEGO DOŚWIADCZENIE LGD I CZŁONKÓW LGD ALBO JEJ PARTNERÓW W REALIZACJI OPERACJI II. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD LGD UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE, GEOGRAFICZNE, PRZYRODNICZE, HISTORYCZNE I KULTUROWE OCENA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU, W TYM POTENCJAŁU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO OBSZARU ORAZ POZIOMU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ SPECYFIKA OBSZARU III. ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY SWOT IV. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH OSIĄGNIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH, W RAMACH KTÓRYCH REALIZOWANE BĘDĄ OPERACJE, ZWANE DALEJ PRZEDSIĘWZIĘCIAMI CELE OGÓLNE LSR POLEPSZENIE ZARZĄDZANIA LOKALNYMI ZASOBAMI POPRZEZ PODNOSZENIE WARTOŚCI LOKALNYCH PRODUKTÓW ZMIERZAJĄCE DO UŁATWIENIA MAŁYM JEDNOSTKOM PRODUKCYJNYM DOSTĘPU DO RYNKÓW WYKORZYSTANIE KOCIEWSKICH ZASOBÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH W KREOWANIU NOWYCH KIERUNKÓW ROZWOJU ORAZ WZMACNIANIU ISTNIEJĄCYCH KIERUNKÓW TURYSTYKI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRODUKCYJNEJ USŁUGOWEJ, AGROTURYSTYCZNEJ AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ ZMIERZAJĄCA DO POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I BUDOWANIA SYSTEMÓW WARTOŚCI OPARTYCH O POCZUCIE IDENTYFIKACJI Z KOCIEWIEM CELE SZCZEGÓŁOWE LSR PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE OSIĄGNIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH, W RAMACH KTÓRYCH REALIZOWANE BĘDĄ OPERACJE V. OKREŚLENIE MISJI LGD VI. WYKAZANIE SPÓJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR VII. UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR ZINTEGROWANE PODEJŚCIE W ASPEKCIE CELÓW, PRZEDSIĘWZIĘĆ I OPERACJI ZAPLANOWANYCH W LSR ZINTEGROWANY CHARAKTER POPRZEZ BUDOWANIE ZWIĄZKÓW I ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY PODMIOTAMI KORZYSTAJĄCYMI Z LSR NA OBSZARZE LGD

3 3. ZINTEGROWANE PODEJŚCIE POPRZEZ WYKORZYSTANIE DOSTĘPNYCH ZASOBÓW VIII. UZASADNIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘC PLANOWANYCH W LSR 91 IX. OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, PROCEDURY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁANIANIA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU, PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD, PROCEDURY ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI, KRYTERIÓW, NA PODSTAWIE KTÓRYCH JEST OCENIANA ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSR ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI A TAKŻE PROCEDURY ZMIANY TYCH KRYTERIÓW OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR PROCEDURA OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU PROCEDURY ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI PROCEDURA WYBORU OPERACJI PROCEDURA ZMIANY KRYTERIÓW KRYTERIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH JEST OCENIANA ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSR KRYTERIA WYBORU OPERACJI X. OKREŚLENIE BUDŻETU LSR DLA KAŻDEGO ROKU JEJ REALIZACJI XI. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSR ZASADY PROWADZENIA ANALIZ I BADAŃ WRAZ Z UCZESTNICTWEM SPOŁECZEŃSTWA ZBIERANIE INFORMACJI Z FISZEK PROJEKTOWYCH POŚRÓD MIESZKAŃCÓW WSZYSTKICH GMIN LGD ORAZ PRZEDSTAWICIELI WSZYSTKICH SEKTORÓW UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z OSI 4 LEADER WARSZTATY LGD PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ORAZ KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII PRZYJĘCIE LSR PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE XII. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PROCES WDRAŻANIA STRATEGII (LSR) AKTUALIZACJA LSR XIII. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY (EWALUACJI) WŁASNEJ LGD I OCENY REALIZACJI LSR XIV. OKREŚLENIE POWIĄZAŃ LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR XV. WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR PLANOWANE PRZEZ LGD DZIAŁANIA W RAMACH INNYCH DOSTĘPNYCH PROGRAMÓW MECHANIZMY ZABEZPIECZANIA SIĘ PRZED PODWÓJNYM FINANSOWANIEM TYCH SAMYCH DZIAŁAŃ XVI. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH XVII. ZAŁĄCZNIKI DO LSR

4 WPROWADZENIE Opracowana Strategia przygotowana została z myślą o obecnym oraz przyszłym okresie programowania, obejmując swym zakresem lata Należy przy tym podkreślić, że Lokalna Strategia Rozwoju ma za zadanie w sposób przejrzysty przedstawić wizję rozwoju obszaru, wraz z określeniem tematów, celów strategicznych, celów operacyjnych oraz działań do realizacji. Należy wspomnieć, że znaczny wpływ na ostateczny kształt LSR Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia mieli członkowie LGD oraz sami mieszkańcy. W procesie opracowywania Strategii posłużono się metodą konsultacji społecznych oraz zebrano prawie 240 fiszek projektowych dla ustalenia, jakiego typu działania w ramach Osi 4 Leader są najważniejsze dla naszych mieszkańców. Konsultacje przeprowadzono poprzez wizyty informacyjno - szkoleniowe na terenie wszystkich 14 gmin należących do LGD Chata Kociewia. Oszacowano, iż w spotkaniach wzięło udział ponad 300 osób. Wyniki ze spotkań oraz złożonych fiszek były cenną przesłanką w szczególności do opracowania budżetu zadaniowego i opisania przedsięwzięć w ramach LSR. Należy zauważyć, iż nad opracowaniem procedur i zapisów strategii pracowała grupa 20 osób podczas przeprowadzonych 2-dniowych warsztatów, które odbyły się w listopadzie 2008 roku. Ponadto zorganizowano szereg spotkań tylko dla osób, które tworzą obecnie skład Rady 4

5 I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD), JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR). 1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze; 1.1. Nazwa LGD Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia 1.2. Status prawny LGD stowarzyszenie specjalne działające na podstawie przepisów z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U.z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. Zm.) ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427) Data rejestracji w sądzie r Numer w rejestrze sądowym Opis procesu budowania partnerstwa Rozmowy na temat utworzenia partnerstwa obejmującego we wstępnej fazie obszar 11 gmin Powiatu Starogardzkiego trwały już od 2003r. Głównym powodem, jaki stał się podstawą do myślenia na temat konieczności zrzeszenia się jednostek samorządu terytorialnego (jst) była konieczność uporządkowania terenu dorzecza rzeki Wierzycy ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu ochronę środowiska oraz uwzględnienie turystycznych wymogów i oczekiwań stawianych przed tym terenem. Pierwotnym zamiarem było powołanie związku gmin. Już w 2005 roku odbyło się kilkanaście wspólnych spotkań, podczas których najczęściej był poruszany problem wspólnych działań, które umożliwią lepszą i kompleksową realizację projektów. Partnerstwo jest bardzo trudnym procesem, który przy zderzeniu z rzeczywistością budzi opory i zarzuty przede wszystkim ze strony Rad Gmin, które mimo wcześniejszych deklaracji hołdowały zasadzie, że samodzielnie łatwiej cokolwiek zrobić niż w grupie. Pomijając te trudności Gmina Starogard Gdański przy pomocy ogłoszonego programu LEADER podjęła próbę formowania partnerstwa W grudniu 2004r. Gmina Starogard Gdański, jako jednostka wiodąca w Partnerstwie przygotowała wniosek do programu LEADER+ ubiegając się o dofinansowanie działań związanych ze sformalizowaniem działań partnerstwa, rozszerzeniem jego składu osobowego o podmioty spoza działalności publicznej. W styczniu 2005r. podpisano nieformalne porozumienie Partnerskie, wybrano władze Partnerstwa, któremu pierwotnie nadano nazwę Kociewskie Partnerstwo Dorzecza Rzek Wdy i Wierzycy. W marcu 2006 roku udało się zarejestrować partnerstwo w formie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Początkowo w skład LGD wchodziło 62 członków z terenu dziesięciu gmin z powiatu starogardzkiego: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Skarszewy, 5

6 Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Zblewo i jedna gmina z terenu powiatu kościerskiego: Stara Kiszewa. Za przewodnictwem gminy Starogard Gdański rozpoczęły się prace nad opracowaniem wspólnych pomysłów dla całego obszaru LGD w formie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach II schematu Pilotażowego Programu Leader +. W tym celu w każdej gminie odbyły się po trzy spotkania z przedstawicielami 3 sektorów, gdzie wspólnie wypracowywano pomysły do ZSROW. Ponadto przeprowadzono badania ankietowe dla około tysięcznej społeczności obszaru LGD. Dzięki zebranym danym z gmin oraz ankiet udało się wypracować dokument w formie strategii ocenionej, jako najlepsza w Polsce. W lutym 2007 roku LGD zaczęło wdrażać swoje wypracowane przedsięwzięcia na obszarze LGD w ramach projektu Pełna Chata system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich terenu Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia. Realizowano 8 zadań partnerskich tj. 1. Stworzenie systemu informacyjno szkoleniowego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rolników i organizacji pozarządowych. 2. Pełna Chata utworzenie sieci współpracy lokalnych przedsiębiorców oraz systemu stałej wewnętrznej promocji marki Z Kociewia. 3. Stworzenie systemu procedur do uruchomienia i promocji marki Z Kociewia. 4. Wsparcie i popularyzacja folkloru kociewskiego ze szczególnym uwzględnieniem organizacji przeglądu zespołów folklorystycznych Chata Kociewia Opracowanie przewodnika o zasobach dziedzictwa kulturowego i naturalnego Kociewia. 6. Od Zamku do zamku uporządkowanie części zasobów naturalnych i kulturowych obszaru LGD Chata Kociewia. 7. Wyjazdy studyjne 8. Utworzenie i aktualizacja portalu internetowego Chaty Kociewiawww.chatakociewia.pl. Każde z wyżej wymienionych zadań angażowało we współpracę różne podmioty zarówno publiczne jak i społeczne oraz gospodarcze. Na przykładzie zorganizowanych przeglądów folklorystycznych najlepiej widać było zaangażowanie zarówno gmin członkowskich, organizacji pozarządowych jak również wspomagających owe przedsięwzięcia przedsiębiorców. We wrześniu 2007 roku LGD Chata Kociewia poszerzyła swój skład o 3 nowe gminy członkowskie: Liniewo z terenu Powiatu Kościerskiego, miasta Czarna Woda a także miasta Skórcz z terenu Powiatu Starogardzkiego. Ponadto gminy, które wcześniej mogły być jedynie członkami wspierającymi mogły stać się na mocy ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich członkami zwykłymi LGD. Zmiana w tym kierunku została dokonana poprzez zmianę w statucie przyjętą r. LGD od lipca do listopada 2008 realizowała projekt partnerski pt. Od problemu do rozwiązania- aktywizowanie społeczności wiejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas realizacji projektu przedstawiciele różnych podmiotów nabywali umiejętności z rozpoznawania problemów i potrzeb społecznych, tworzenia projektów, pisania wniosków oraz zarządzania projektami wraz z praktycznym podejściem polegającym na przeprowadzenia warsztatów dla mieszkańców wsi. 6

7 Kolejnym przykładem procesu budowania partnerstwa jest udział w programie Działaj Lokalnie- Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 2008 roku LGD Chata Kociewia stała się organizacją grantową w ramach programu Działaj Lokalne. Celem programu jest aktywizowanie społeczności wiejskich w oparciu o partnerstwo sektora publicznego, organizacji społecznych i przedsiębiorców na rzecz budowania wspólnoty lokalnej. Partnerstwo trójsektorowe budowane jest od początku istnienia nieformalnego podmiotu po dziś dzień. LGD Chata Kociewia cały czas ewoluuje w kierunku jeszcze pełniejszej współpracy pomiędzy partnerami i członkami, jakimi są podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz rolnicy. 3. Charakterystyka członków LGD oraz jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia liczy razem 88 Członków (tabela charkteryzująca wszystkich członków LGD stanowi zał. nr 2 do niniejszej strategii). W jej skład wchodzi siedemdziesięciu czterech członków - osób fizycznych, reprezentujących 3 sektory, tzn. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, a także przedsiębiorcy. Ponadto w składzie LGD jest 15 członków - osób prawnych, do których zaliczamy Gminy Bobowo, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo, a także gmina miejska Czarna Woda, Miasto Skórcz, gmina miejska Skarszewy oraz Powiat Starogardzki, poprzez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim. 12 wymienionych gmin należy do powiatu Starogardzkiego, zaś dwie gminy do powiatu kościerskiego (Stara Kiszewa, Liniewo). Władze Stowarzyszenia określa 15 Statutu LGD i są to: 1) Walne Zebranie Członków 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna, 4) Rada Zarząd LGD składa się z 5 osób. Charakterystyka poszczególnych osób wchodzących w skład LGD zamieszczono poniżej w formie tabelarycznej. 7

8 Lp. Zarząd LGD Chata Kociewia: Imię i nazwisko osoby wskazanej Rodzaj prowadzonej działalności Reprezentowan y sektor Zakres odpowiedzial ności w LGD Doświadczenie 1. Marian Firgon Członek Grupy Odnowy Wsi Sumin, pracownik UG Starogard Gdański 2. Magdalena Forc-Cherek Pracownik Urzędu Gminy Starogard Gd. Organizacja społeczna Administracja publiczna Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Posiada doświadczenie w pisaniu, zdobywaniu środków, realizacji projektów poprzez zarządzanie projektami oraz logistykę działań mieszkańców wsi na terenie, na którym realizowane były projekty: 1. Przebudowa dawnego dworu obecnej szkoły Suminie w celu rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego, mieszkańcy wsi Sumin SPO ROL Działanie w zakresie Programu Odnowy Wsi (82/084/OW/05) Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego i zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego na jeziorem Sumińskim etap II sołectwo Sumin, Kontrakt Wojewódzki, Pomorskie Program Odnowy Wsi, Samorząd Województwa Pomorskiego (259/UM/DF/DROWOŚ/KW), wrzesień grudzień Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego i zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego nad jeziorem Sumińskim umowa nr 98/UM/DF/DROWOŚ/ Rewitalizacja zespołu parkowo-pałacowego i terenów rekreacyjnych nad jeziorem Sumińskim umowa nr 88 z dnia 12 sierpnia 2002r. projekt realizowany w 2002r. 5. Realizacja zadań w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader- Kociewie silne Mądrością Ludzi 6. Realizacja zadań ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader + - Pełna Chata system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 7. Projekt realizowany w ramach EFS- Od problemu do Rozwiązania aktywizowanie społeczności wiejskich 8. Od 2008 roku LGD jest organizacją grantową w ramach programu Działaj Lokalnie- Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 9. Koordynacja Gminnymi Konkursem Odnowy Wsi w Gminie Starogard Gdański w latach Projekt dofinansowania utworzenia Gminnego Centrum Informacji, mieszkańcy Gminy Starogard Gdański Program Pierwsza Praca, Wojewódzki Urząd Pracy (WUP/C/21/42/2003) Projekt dofinansowania rozwoju Gminnego Centrum Informacji, mieszkańcy Gminy Starogard Gdański Program Pierwsza Praca, Wojewódzki Urząd Pracy (WUP-PPR-8111/11/11/GCI/2005) Stworzenie Gminnego Centrum Reagowania - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zajęcia dodatkowe dla młodzieży rozwijające ich zainteresowania Animator krokiem do kultury, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ( /264-Z) Budowa drogi gminne Rokocin-Koteże SAPARD, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 8

9 Rolnictwa (1312/ /02) Budowa sieci wodociągowej Sumin-Rokocin-Koteże wraz z przyłączeniem 23 istniejących przyłączy wodociągowych wybranych przez Społeczny Komitet, SAPARD, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (1559/ /02) r. 7. Inwestycja remontowa poddasza budynku w miejscowości Klonówka w celu stworzenia lokalu socjalnego Ministerstwo Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego (46/140/2005) sierpień 2005r. 8. Budowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłowo i Lipinki Szlacheckie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚ/P/85/2005) Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży Jesienna szkółka pływacka, uczniowie szkół na terenie Gminy Starogard Gdański Samorząd Województwa Pomorskiego (140/UM/DKST/2005P) Przebudowa dawnego dworu obecnej szkoły Suminie w celu rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego, mieszkańcy wsi Sumin SPO ROL Działanie w zakresie Programu Odnowy Wsi (82/084/OW/05) Kociewie silne mądrością ludzi stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia w poryciu o Lokalną Grupę Działania, mieszkańcy gmin: Bobowo, Lubichowo, Kaliska, Osiek, Osieczna, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Zblewo, Stara Kiszewa, SPO ROL program LEADER+, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie (L/01/186/2005) Dofinansowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie I etap i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłowo-Lipinki szlacheckie, Mieszkańcy wsi Jabłowo i Lipinki Szlacheckie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (691/2005/Wn11/OW-OK-KP/P) Uruchomienie i kontynuacja programu przewozu osób niepełnosprawnych w celach społecznych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Starogard Gdański poprzez zakup samochodu mieszkańcy Gminy Starogard Gdański, PFRON, Powiat Starogardzki, (8/PWRMR/2003) Zintegrowany program przewozu osób niepełnosprawnych w celach społecznych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Starogard Gdański II etap mieszkańcy Gminy Starogard Gdański, PFRON, Powiat Starogardzki, (8/PWR/2004), Modernizacja toalet szkolnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Rokocinie, dzieci uczęszczające do tej szkoły, PFRON, Powiat Starogardzki (7/PWR/2004), Budowa gminnej drogi Kokoszkowy-Linowiec, mieszkańcy wsi Kokoszkowy i Linowiec, ZPORR Działanie 3.1., Wojewoda Pomorski Cezary Dąbrowski, (Z/222/III/31/143/04/U/15/05) Budowa ścieżki rowerowej na trasie Kokoszkowy-Starogard Gdański SAPARD, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (17991/ /04), Remont Publicznych Szkół Podstawowych w Brzeźnie Wielkim, Jabłowie i Rywałdzie PAOW, Remont Publicznych Szkół Podstawowych w Dąbrówce, Rokocinie, Suminie i Trzcińsku, PAOW, 9

10 4. Jerzy Komorowski Towarzystwo Rozwoju Powiatu Starogardzkiego Organizacja społeczna Członek Zarządu Województwo Pomorskie (74/PAOW/2004) 19. Zagospodarowanie terenu wiejskiego w plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Dąbrówka III etap oraz Modernizacja boiska w kompleks sportowo rekreacyjny w miejscowości Jabłowo I etap, Kontrakt Wojewódzki, Pomorski Program Odnowy Wsi, mieszkańcy wsi Dąbrówka i Jabłowo, Samorząd Województwa Pomorskiego (122 z dnia r.) sierpień listopad Restrukturyzacja i rewitalizacja centrum wsi Siwiałka poprzez budowę placu zabaw, Zagospodarowanie terenu wiejskiego w plac sportowo-rekreacyjny sołectwo Dąbrówka, Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego i zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego na jeziorem Sumińskim etap II sołectwo Sumin, Kontrakt Wojewódzki, Pomorskie Program Odnowy Wsi, Samorząd Województwa Pomorskiego (259/UM/DF/DROWOŚ/KW), wrzesień grudzień Kontynuacja prac budowlanych przy wykonaniu boiska sportowego w Jabłowie budżet Województwa Pomorskiego, Miejsce realizacji Jabłowo umowa nr 082/UM/DROWOŚ/2006/PPOW 22. Utwardzenie placu w centrum wsi przy świetlicy w Sucuminie - budżet Województwa Pomorskiego, umowa nr 083/UM/DROWOŚ/2006/PPOW, miejscowość Sucumin. 23. Budowa placu zabaw Ogródek ruchu drogowego w miejscowości Rywałd budżet Województwa Pomorskiego, miejsce realizacji Rywałd, umowa nr 084/UM/DROWOŚ/2006/PPOW, miejscowość Rywałd 24. Szansa na aktywność zawodową na wsi ZPORR działanie 2.3. Jednostka kontraktująca Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, umowa nr Z/2.22/II/2.3/WUP/24/U/1/05 projekt nastawiony na przekwalifikowanie osób związanych z rolnictwem na terenie Powiatu Starogardzkiego 25. Realizacja zadań w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader- Kociewie silne mądrością ludzi 26. Realizacja zadań ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader + - Pełna Chata system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 27. Projekt realizowany w ramach EFS- Od problemu do Rozwiązania aktywizowanie społeczności wiejskich 28. Od 2008 roku LGD jest organizacją grantową w ramach programu Działaj Lokalnie- Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności Fundusz Poręczeń udzielanie poręczeń przedsiębiorcom i bezrobotnym środki z ANR, Regionalna Konferencja Odnowy Wsi, promocja programu Odnowa Wsi i LEADER+ - środki ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich środki od sponsorów, Warsztaty terenowe z zakresu Odnowy Wsi środki ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Opracowanie projektu: Młody Aktywny Przedsiębiorczy to Ja zwiększenie wśród młodzieży aktywności zorientowanej na wymogi współczesnego rynku pracy Realizacja zadań w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader- Kociewie silne Mądrością Ludzi Realizacja zadań ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader + - Pełna Chata system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Projekt realizowany w ramach EFS- Od problemu do Rozwiązania aktywizowanie społeczności wiejskich 10

11 8. Izabela Stawicka 12. Barbara Tomczak Piekarnia Swojak w Lubichowie Urząd Gminy Skórcz Przedsiębiorca Administracja publiczna Członek Zarządu Członek Zarządu Od 2008 roku LGD jest organizacją grantową w ramach programu Działaj Lokalnie- Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności- P. Jerzy Komorowski jest członkiem Komisji oceniającej projekty Opracowanie projektu pod tytułem Wykonanie stoiska regionalnego i strojów kociewskich Ocypel Perła Kociewia Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie projektu Czas na Ocypel Fundacja Wspomagania Wsi. Aktywne uczestnictwo w przygotowaniach i rozgrywkach w ramach Powiatowego Konkursu Kół Gospodyń Wiejskich w Starogardzie Gd. Realizacja zadań w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader- Kociewie silne Mądrością Ludzi Realizacja zadań ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader + - Pełna Chata system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Projekt realizowany w ramach EFS- Od problemu do Rozwiązania aktywizowanie społeczności wiejskich Od 2008 roku LGD jest organizacją grantową w ramach programu Działaj Lokalnie- Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności- Pani Izabela jest członkiem komisji oceniającej projekty Sport dla wszystkich budowa boiska sportowego we wsi Osieczna Pomorski Program Odnowy Wsi, Żyjemy i wypoczywamy zdrowo budowa sceny i placu utwardzonego we wsi Szlachta Pomorski Program Odnowy Wsi, Budowa ścieżki rowerowej Osieczna Małe Krówno SAPARD Budowa kotłowni opalanej zrębkami w Osiecznej Pomorski Kontrakt Wojewódzki Remont szkoły podstawowej i gimnazjum w Szlachcie PAOW Realizacja zadań w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader- Kociewie silne Mądrością Ludzi Realizacja zadań ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader + - Pełna Chata system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Projekt realizowany w ramach EFS- Od problemu do Rozwiązania aktywizowanie społeczności wiejskich Od 2008 roku LGD jest organizacją grantową w ramach programu Działaj Lokalnie- Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 11

12 Komisję Rewizyjną tworzą: Lp. Imię i nazwisko Rodzaj prowadzonej działalności 1. Bernadeta Zaworska Pracownik Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim Reprezentowany sektor Przedsiębiorcy Funkcja w LGD Przewodnicząca Komisji 2. Sławomir Osoba fizyczna sektor społeczny członek Kropidłowski 3. Jan Stypa Urząd Gminy Administracja Wiceprzewodniczący Stara Kiszewa publiczna Komisji 4. Bogdan Jastrzemski Towarzystwo Powiatu Organizacja społeczna członek Starogardzkiego 5. Irena Treder Urząd Gminy Administracja członek Stara Kiszewa publiczna 6. Maria Okroj Grupa Odnowy Organizacja członek Wsi Bobowo społeczna 7. Stanisław Ciesielski Osoba fizyczna sektor społeczny członek Skład Rady tworzą: Lp. Gmina Imię i nazwisko Reprezentowana jednostka Reprezentowany sektor A B C D E 1. Bobowo Wojciech Wierzbowski OSP Wysoka Społeczny 2. Czarna Woda Zofia Baczyńska Miasto Czarna Woda Publiczny 3. Kaliska Ewa Czeplina Gmina Kaliska Publiczny 4. Lubichowo Daniel Rynkiewicz Gmina Lubichowo Publiczny 5. Liniewo Elżbieta Licznerska Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin Społeczny 6. Osieczna Katarzyna Dunst Gmina Osieczna Publiczny 7. Osiek Marek Chabowski Przedsiębiorca Gospodarczy 8. Skarszewy Mieczysława Krzywińska Gmina Skarszewy Publiczny 9. Skórcz miasto Mirosław Ossowski Towarzystwo Przyjaciół Skórcza i Powiatu Starogardzkiego Społeczny 10. Skórcz gmina Józefa Drożdż Kółko Rolnicze w Barłożnie Społeczny 12

13 11. Stara Kiszewa Kazimierz Mikołajczak Przedsiębiorca Gospodarczy 12. Smętowo Gr. Sławomir Kotlewski 13. Starogard Gd. Elżbieta Bielińska GOKSiR Smętowo Graniczne Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Publiczny Społeczny 14. Zblewo Rita Gollus Gmina Zblewo Publiczny 15. Powiat Grażyna Kościelna Wspólnota Kociewska Mirotek i Miryc Społeczny Funkcję Przewodniczącego Rady pełni Ewa Czeplina, a zastępcą wybrana została Rita Gollus. W skład Rady wchodzą przedstawiciele 14 gmin będących członkami LGD Chata Kociewia oraz przedstawiciel Powiatu Starogardzkiego, również będącego członkiem LGD. Każdą z gmin oraz powiat reprezentuje jeden przedstawiciel. Na 15 członków Rady, sektor społeczny reprezentuje 6 Członków Rady, co stanowi 40% składu Rady. Sektor publiczny reprezentuje 7 Członków Rady w tym jest Przewodniczący Rady. Stanowi to 46,66% składu Rady. Sektor Gospodarczy reprezentuje 2 Członków Rady, co stanowi 13,33% składu Rady. Doświadczenie Członków Rady zawarte jest w opisie poniżej oraz stanowi załącznik do wniosku o wybór LGD Chata Kociewia do realizacji LSR. Sposób rozszerzania składu LGD o kolejnych partnerów odbywa się na podstawie zapisów statutu stowarzyszenia: 9 statutu mówi: 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która: 1) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 2) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi rekomendację (wskazanie) zawierającą w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez działających na obszarze oddziaływania stowarzyszenia określonej w 5: 3) złoży deklarację członkowską. a. partnera społecznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004r., Nr 116, poz z pózn. zm.), lub b. partnera gospodarczego, lub c. partnera publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004r., Nr 116, poz z pózn. zm.), d. gminę wiejską, lub e. gminę miejsko-wiejską, lub f. związek międzygminny, lub g. inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia, 2. Osoby prawne mogą zostać członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, jeżeli: 13

14 a) Przedłożą uchwałę właściwego organu uchwałodawczego o przystąpieniu do Stowarzyszenia 10 statutu Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 12 statutu Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek: 1) Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji 2) Wykluczenia przez Zarząd, a) Za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, b) Z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 3) Cofnięcia rekomendacji, o której mowa w 9 ust.1 pkt 2, 4) Śmierci Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia otwarta jest na nowych członków. Jedynym warunkiem ich uczestnictwa w działaniach LGD jest spełnienie warunków określonych w statucie i chęć do działania. Przyjmujemy nowych członków systematycznie i stale, o czym świadczy zwiększenie ilość członków LGD z 62 w dniu zakładania organizacji do 88 dziś. 4. Struktura Rady a) Struktura LGD: b) Struktura Rady: 14

15 5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego. a) Zasady funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego. LGD funkcjonuje w oparciu o statut uchwalony dnia i zmieniany czterokrotnie, ostatnia zmiana nastąpiła dnia r. Jego działania opierają się na czterech głównych organach: 1. Walne Zgromadzenie LGD. 2. Zarząd LGD. 3. Komisja Rewizyjna LGD. 4. Rada LGD. Główną kwestią w zakresie funkcjonowania LGD jest pełna niezależność pomiędzy organami LGD wymienionymi od punktu 2 do 4. Ta niezależność przede wszystkim wiąże się z zakazem łączenia stanowisk w wymienionych organach. Jest to możliwe ze względu na dużą ilość członków wchodzących w skład LGD, a to potwierdza znaczenie podmiotu wśród społeczności, instytucji i innych podmiotów. Bardzo istotną kwestią jest niezależność pomiędzy organami oraz ich odrębność. Wszystkie organy odpowiadają za swoje działania wyłącznie przed Walnym Zgromadzeniem. Statut zakazuje osobom pełniącym funkcję członka Rady jednoczesne sprawowanie funkcji członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej, ponadto zakazuje pełnienie funkcji członka Rady osobie pozostającej w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. ad. 1. Opis Walnego Zgromadzenie LGD Chata Kociewia. 15

16 Zgodnie z zapisami statutu LGD do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 2) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady 3) z zastrzeżeniem 18 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady w szczególności dotyczących realizowanych projektów (w szczególności określonych w planach, strategiach), 5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 6) uchwalanie zmian Statutu, 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 11) uchwalanie planów, strategii, 12) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem zewnętrznym, 13) ustalanie wysokości składek członkowskich. Jest to organ nadrzędny nad wszelkimi działaniami LGD. Podejmuje uchwały w najważniejszych sprawach. Jako jedyny podmiot ma prawo do odwoływania wszystkich organów w przypadku, gdy zaistnieją uzasadnione, poważne powody. ad.2. Opis Zarządu LGD Chata Kociewia. Zarząd jest podmiotem zarządzającym LGD. Za prowadzoną przez siebie działalność odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem. Do głównych obowiązków Zarządu zgodnie ze statutem należy zaliczyć: Zgodnie ze Statutem LGD Do kompetencji Zarządu należy: 1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 5) opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów, strategii, 6) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura, 7) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia, 8) ustalanie regulaminu pracy Zarządu i Biura Stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem LGD Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. Ponadto Zarząd odpowiada za nadzorowanie pracy Biura LGD we wszystkich jego aspektach. Zarząd LGD odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem oraz podmiotami udzielającymi współfinansowania lub finansującymi za wszelkie zadania realizowane 16

17 w ramach PROW oraz poza PROW. Ponadto jest odpowiedzialny za przeprowadzeniem związanego z ich realizacją zatrudnienia oraz stosowanie mechanizmów zapobiegania podwójnemu finansowaniu. Zarząd jest również odpowiedzialny za jakość pracy wykonywanej przez zatrudnianych pracowników. ad. 3. Opis Komisji Rewizyjnej LGD Chata Kociewia. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej zgodnie ze Statutem LGD należy: 1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, 3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 5) ustalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna składa się obecnie z 15 członków. ad.4. Opis Rady LGD Chata Kociewia. Ogólny zarys działalności Rady wynika z zapisów statutu: Do zadań Rady zgodnie z zapisami statutu LGD należy: a) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD strategii b) Realizacja działań określonych w PROW oraz odpowiednich do PROW rozporządzeniach w trybach określonych w Regulaminie Rady, uchwalonym przez Radę. Ze statutu ponadto wynikają następujące kwestie: - 19 a zakłada następujące zasady dotyczące członkostwa w Radzie: 1. Rada składa się z 15 członków po jednym przedstawicielu z każdej gminy wchodzącej w skład LGD Chata Kociewia w tym przedstawiciel Powiatu Starogardzkiego. 2. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. 3. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu oraz nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej, nie mogą również być pracownikami Biura LGD. 4. Rada składa się w co najmniej 50% członków zwyczajnych stowarzyszenia będących partnerami społecznymi lub gospodarczymi (parytet równowagi sektorów). 5. W składzie Rady nie może być mniej niż 40% przedstawicieli jednej płci (parytet równowagi płci) zakłada szczególny sposób odwołania Członka Rady: 3. W razie naruszenia przez Członka Rady zasady bezstronności określonej w Regulaminie Rady, Członek Rady na wniosek Rady złożony do Walnego Zgromadzenia zostaje odwołany z Rady w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością zwykłą w obecności co najmniej ½ składu Walnego Zgromadzenia. Ponadto Rada dnia przyjęła uchwałą Nr 2 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia. Regulamin określa: 17

18 - Rozdział I Postanowienia ogólne. - Rozdział II Członkostwo w Radzie - Rozdział III Organizacja Rady. - Rozdział IV Działalność Rady. - Rozdział V Odwołanie Rady oraz Członka Rady. - Rozdział VI Utrata członkostwa w Radzie. - Rozdział VII Zasada bezstronności Członka Rady - Rozdział VIII Postanowienia końcowe Regulaminu. - Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: a) Procedura oceny zgodności operacji z LSR b) Procedura wyboru operacji przez LGD. c) Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady. d) Procedura wyboru kryteriów, na podstawie których oceniana jest przez Radę zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji. e) Załączniki do ww. procedur. f) Zmiany do ww. dokumentów. 28 października 2009 roku Rada LGD zmieniła zapisy Regulaminu oddając w kompetencje podejmowania zmian w Regulaminie Rady oraz załącznikach do Regulaminu - Zarządowi LGD obradującemu wspólnie z dwoma przedstawicielami Rady wyznaczonymi przez Przewodniczącego Rady- 19 ust 2 Regulaminu Rady. Do załączników stanowiących Regulamin Rady został dodany dodatkowy załącznik - Procedura oceny operacji pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Regulamin może być zmieniany przez Radę LGD w trybie jej uchwalania. b) Zatrudnianie pracowników w LGD podstawowe zasady. Opis naboru pracowników do biura LGD: Szczegóły sposobu zatrudniania pracowników do biura PROW LGD zostały określone w regulaminie, którego przyjęcie i zmianę może dokonywać uchwałą Zarząd LGD. Poniżej przedstawiamy schemat zatrudniania w LGD oraz podstawowe zasady, które będą stosowane przy zatrudnianiu. Opisane zasady naboru nie dotyczą zatrudniania członków Zarządu LGD Chata Kociewia. Schemat Biura PROW LGD: 18

19 Podstawowe zasady zatrudniania: Biuro LGD dokonuje naboru na zlecenie Zarządu LGD. Biuro ma obowiązek podawania do publicznej informacji: a) ogłoszenia o naborze, b) wyniki formalnej oceny dot. naboru podaje się co najmniej wszystkim uczestnikom postępowania, c) wyniki naboru podaje się co najmniej wszystkim uczestnikom postępowania, W dokumentacji dotyczącej naboru przewiduje się również rozwiązania na wypadek braku zainteresowania ogłoszeniem o naborze. c) Warunki techniczne i lokalowe biura LGD. Biuro Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia do 15 lipca 2009 roku mieściło się w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim. Starostwo użyczało bezpłatnie LGD jedno pomieszczenie, w którym pracowały 2 osoby, tzn. kierownik biura oraz osoba odbywająca staż, a od czerwca 2009 roku zatrudniona w LGD na umowę o pracę. W pomieszczeniu znajdowały się 2 duże biurka oraz 3 dwudrzwiowe szafy na dokumenty zamykane na klucz. Ponadto LGD dysponowało szafka gospodarczą, w której przechowywane były artykuły spożywcze oraz szafką pod ksero. Do momentu składania wniosku na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia LGD dysponowało dwoma laptopami, projektorem, kserokopiarkę, drukarką laserową oraz urządzeniem wielofunkcyjnym, telefonem z faksem oraz telefonem bezprzewodowy, tablicą flipczartową, (Meble i sprzęt stanowią własność LGD).d 16 lipca 2009 roku Lokalna Grupa Działania przeniosła swoje biuro ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim do budynku w Nowej Wsi Rzecznej mieszczącym się przy ulicy Rzecznej 18. Użytkowanie lokalu odbywa się na zasadzie opłat za użytkowanie pomieszczeń (prąd, woda, gaz, wywóz śmieci, ubezpieczenie budynku i sprzętu itp.), z pominięciem opłaty za czynsz. W budynku znajdują się 2 odrębne pomieszczenia na biura, w których może pracować jednoczenie 5 osób, a także sala konferencyjna dla grupy około 20-osobowej, gdzie będzie spotykać się Rada i będą odbywały się Zarządy LGD i inne planowane spotkania. Ze względu na fakt, iż nowym biurze brakowało wyposażenia Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia zakupiła dodatkowo 4 komplety mebli. W ramach pierwszego kompletu zakupiono 4 szafy segregatorowe zamykane, biurko wraz przystawką, stół przystawiany do biurka do odbywania posiedzeń Zarządu i obsługi petentów, 5 krzeseł oraz krzesło obrotowe. W ramach 2 kompletu mebli zakupiono 3 szafy segregatorowe i jedną szafę ubraniowosegregatorową, biurko, przystawka do biurka, stół dla petentów do 5 osób, 5 krzeseł i jedno krzesło obrotowe. Jako, że nie zakładano wcześniej, że w biurze uda wygospodarować się na tyle dużą powierzchnię, że będzie można zrobić salę do posiedzeń Rady zakupiono jeszcze następujące meble w 19

20 ramach 3 i 4 kompletu. Trzeci komplet zawiera w składzie duży stół do posiedzeń Rady o dł. 3,3 metra i szer.110 cm oraz 16 krzeseł. Czwarty komplet zawiera meble kuchenne (4 szafki 60 cm szer.+ blat - 3 m), komodę narożną w sali posiedzeń Rady, szafę gospodarczą do pomieszczenia socjalnego, regał rogowy 1,7m i półkę narożną. Lokalna Grupa Działania ma dobrą współprace z gminami członkowskimi, które w razie jakiejkolwiek potrzeby, czy tez chęci ze strony LGD nieodpłatnie udostępnią sale i sprzęt na organizację spotkań 6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego. W załączniku nr 1 do LSR przedkładamy informacje na temat kwalifikacji, doświadczeń przygotowania Członków Rady do wypełniania obowiązków wynikających z pracy w Radzie. Rada wybrana została w drodze głosowania, które odbyło się podczas Walnego Zgromadzenia dnia 5 grudnia 2008r. Jak wynika z informacji o członkach Rady zawartych w Załączniku 1 do LSR, spośród 15 osób wchodzących w skład Rady: 15 osób ukończyło szkolenia z zakresu podejścia Leader, 9 osób uczestniczyło w realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 11 osób jest zameldowanych na obszarze objętym LSR przez okres dłuższy niż 3 lata, pięć osób posiada znajomość roboczego języka UE w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (3 osoby język angielski, 2 osoby język niemiecki). 7. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji Projekty dotychczas realizowane przez LGD Chata Kociewia 1. Doświadczenie LGD w realizacji operacji projektów o zakresie podobnym do operacji, które mają być realizowane w ramach Osi 3 i 4 PROW. Tworzenie partnerstwa w ramach AGRO-INFO, gdzie poprzez Gminę Starogard LGD otrzymało dofinansowanie ,00 zł. Projektem zarządzała Pani Magdalena Forc Cherek obecny Wiceprezes LGD oraz Pan Marian Firgon Prezes LGD Chata Kociewia W ramach I schematu Pilotażowego Programu LEADER+ - Kociewie silne mądrością ludzi LGD realizowało projekt mający na celu stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia w oparciu o Lokalną Grupę Działania dofinansowanie na kwotę ,00 zł 20

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Dolina Karpia

Stowarzyszenia Dolina Karpia Stowarzyszenia Dolina Karpia STATUT STOWARZYSZENIA Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Dolina Karpia zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ Mazowiecki Leader. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ Mazowiecki Leader. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ Mazowiecki Leader Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Związek Stowarzyszeń o nazwie Mazowiecki Leader, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska 1. Stowarzyszenie nosi nazwę; Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska posługując się skróconą nazwą LGD - Wysoczyzna Elbląska,

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa)

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa) (WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania (nazwa) 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

Bardziej szczegółowo

6) Uchyla się dotychczasową treść 25 nadając mu następujące brzmienie: 25

6) Uchyla się dotychczasową treść 25 nadając mu następujące brzmienie: 25 Uchwała Nr XXVI/../2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia celem dostosowania go do zastrzeżeń

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Nasz Karłubiec Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania 1. 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Stowarzyszenie Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dot. Sygn. Akt WA XIV NS REJ KRS 3498/06/732 STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie"

Statut Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko- Dynowskie Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie" Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Lokalna Grupa Działania o nazwie "Pogórze Przemysko- Dynowskie", zwana dalej LGD, jest partnerstwem trójsektorowym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania MIĘDZY ODRĄ A BOBREM tel. 068-3218303, fax. 068-3210801 e-mail ugzabor@bazagmin.pl STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie. Załącznik do Uchwały Nr 4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna z dnia 23 lipca 2008r. Statut Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna Uchwalony w dniu 17 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 8/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia z dnia 16.06.2013 r. STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Załącznik do uchwały nr 16/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska z dnia 29.03.2010 r. STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; Statut Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Warka" 1 Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Lokalna Grupa Działania Warka zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PUSZCZA NOTECKA TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PUSZCZA NOTECKA TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PUSZCZA NOTECKA TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Puszcza Notecka zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i jest

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/W/2013 1. Stowarzyszenie o nazwie Bialskopodlaska Lokalna

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Lokalnej Grupy Działania. Ziemia Pszczyńska

Statut Stowarzyszenia. Lokalnej Grupy Działania. Ziemia Pszczyńska Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 1 Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KRAINA SANU Lokalna Grupa Działania. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KRAINA SANU Lokalna Grupa Działania. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KRAINA SANU Lokalna Grupa Działania Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania zwane dalej Stowarzyszeniem, jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity Załącznik do uchwały Nr7/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR);

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR); STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA Radomka Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka Radomka, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIĘDZY ODRĄ A BOBREM / tekst jednolity obowiązujący od listopada 2016r / STATUT STOWARZYSZENIA STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIĘDZY ODRĄ A BOBREM 1. 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Zielony Pierścień Tarnowa. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Zielony Pierścień Tarnowa. Rozdział I Postanowienia ogólne Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa zarejestrowanego pod numerem KRS: 0000258298 zawierający zmiany w Statucie dokonane Uchwałą nr 9/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA.. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych w tym jednostek

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Związek Stowarzyszeń o nazwie Mazowiecki Leader, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) Strategia lokalnej grupy działania Nowa Galicja 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1.1 Nazwa i status prawny

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU numer... / T / 2014 TERENOWY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO KOCIEWIU

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU numer... / T / 2014 TERENOWY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO KOCIEWIU UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU numer... / T / 2014 TERENOWY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO KOCIEWIU zawarta dnia 09.03.2014 r. roku w Owidzu pomiędzy: Doradztwo i Szkolenia TREK Jacek Zdrojewski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA WIELUŃSKA. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA WIELUŃSKA. Rozdział I. Postanowienia ogólne. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA WIELUŃSKA STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA WIELUŃSKA Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju

Statut Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju, zwane dalej stowarzyszeniem, jest

Bardziej szczegółowo

STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Lokalna Grupa Działania o nazwie Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, zwana dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku

Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG Lokalna Grupa Działania STATUT STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina (tekst jednolity)

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina (tekst jednolity) Załącznik do uchwały Nr XXI/57/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina STATUT STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia

Statut Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia Statut Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI" z dnia 07.11.2013. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI z dnia 07.11.2013. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI" z dnia 07.11.2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie DOLINA NOTECI", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r.

Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r. Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM oraz przyjęcia tekstu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut reguluje zasady działania Na Rzecz Wspierania Polskich Producentów i Dystrybutorów Gazów Technicznych SPOGAT, zwanego dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA WIR WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania ZAŚCIANEK

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania ZAŚCIANEK STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania ZAŚCIANEK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania ZAŚCIANEK, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Tekst jednolity przyjęty przez Walne Zebranie Członków w dniu 11 luty 2013 roku STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020 Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych S T O W A R Z Y S Z E N I E T U R Y S T Y C Z N E K A S Z U B

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Uchwała Nr 36/2008 Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NAZWA: SIEDZIBA: 77-400 Złotów, KRS: 0000555674 REGON: 36138501000000 NIP: 7671700685 ZARZĄD: PREZES: Przemysław

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Podejście Leader w nowym okresie programowania 2007-2013 Konferencja pt. Aktywizacja środowisk lokalnych regionu świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/10 Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem Załącznik nr 1 do LSR na lata 2009-2015 LGD Stolem Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem 1 Spis druków stosowanych podczas procedury wyboru

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Starogard na lata 2011-2017 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/261/2012 Rady Gminy Starogard z dnia 13 września 2012 r. Nazwa i cel Rozdział Jednostka Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE SUBREGION MAGURSKI SZANSA NA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Subregion Magurski

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie "Towarzystwo Dolina Raduni"

STATUT. Stowarzyszenie Towarzystwo Dolina Raduni 1/6 STATUT Stowarzyszenie "Towarzystwo Dolina Raduni" ul. Spacerowa 13 83-010 Straszyn Gmina: Pruszcz Gdański Powiat: Gdański Numer KRS: 0000225235 REGON: 192020500 NIP: 593-22-43-465 Numer Konta Bankowego:

Bardziej szczegółowo

STATUT Lokalnej Grupy Działania Euro-Country

STATUT Lokalnej Grupy Działania Euro-Country STATUT Lokalnej Grupy Działania Euro-Country Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Lokalna Grupa Działania o nazwie Stowarzyszenie Euro-Country zwana dalej LGD jest partnerstwem trójsektorowym, składającym

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r.

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r. PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU LGD Mazurskie Morze na WZC 30.09.2015 r. TREŚĆ DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PO ZMIANIE 1ust.3 3. Stowarzyszenie może działać jako Lokalna Grupa Działania oraz jako Lokalna

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y. Statut. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y. Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Lokalna Grupa Działania Kraina Nay. Statut. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Nay. Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r. # Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r. STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA NAFTY 1 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały 6/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Pojezierze Brodnickie STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne. Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne. Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji STATUT ŚRODKOWOPOMORSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA Fundacja ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA zwana w dalszej części Statutu Fundacja, ustanowiona przez fundatorów wymienionych w akcie notarialnym z dnia. 2006 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH

S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH Uchwalony 25 maja 2012 roku Gliwice 2012 Strona 1 z 5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Instytut Studiów Migracyjnych, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Związek Stowarzyszeń o nazwie Mazowiecki Leader, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska 1 Użyte sformułowania i skróty w Procedurze wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A Lokalna Grupa Działania Podkowa. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A Lokalna Grupa Działania Podkowa. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A Lokalna Grupa Działania Podkowa Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI Kryteria oceny wniosków Ocena wniosków składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi

Bardziej szczegółowo

Oś IV Leader w okresie 2007-2013

Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Wymogi formalno-prawne LGD, kryteria dostępu i ocena potencjału LGD Adam Futymski Wybrane zapisy Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Załącznik nr 1 do uchwały nr - XIII/5/2012 Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci LGR z dnia 25 maja 2012r. REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 1. Ogłoszenie o naborze wniosków. 1.1. W terminie co najmniej 44 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA 1 1. Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja jest organem wykonawczozarządzającym Stowarzyszenia i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC Nr 6/2015 z dn. 09.01.2015r. TEKST JEDNOLITY STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Dolina Pilicy, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania ( LGD)

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania ( LGD) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania ( LGD) 1. 1.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,

Bardziej szczegółowo

STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Lokalna Grupa Działania o nazwie Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I A

S T O W A R Z Y S Z E N I A S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kniażyc zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych I. Postanowienia Ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR STATUT

Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR STATUT Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR STATUT 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - Przymierze Jeziorsko. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - Przymierze Jeziorsko. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - Przymierze Jeziorsko Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU LGD

PROCEDURA WYBORU LGD PROCEDURA WYBORU LGD W RAMACH PROW 2007-2013 2013 WITOLD MAGRYŚ 24-26 października 2007 r. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak" w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w Polsce

Podejście Leader w Polsce Podejście Leader w Polsce Joanna Gierulska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mikołajki, 13 października 2009 r. Jak się wszystko zaczęło? Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW

Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW uchwalony na spotkaniu założycielskim 18 stycznia 2012 r. ze zmianami uchwalonymi 19 marca 2012 r. przez członków założycieli Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba. Art. 1 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Sejmikiem", stanowi związek stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Nazwą skróconą stowarzyszenia jest:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁY PONIDZIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁY PONIDZIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁY PONIDZIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia zwana dalej Stowarzyszeniem jest partnerstwem trójsektorowym,

Bardziej szczegółowo