LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU"

Transkrypt

1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia Nowa Wieś Rzeczna

2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD), JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) NAZWA I STATUS PRAWNY LGD ORAZ DATA WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO I NUMER W TYM REJESTRZE; OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW LGD ORAZ JEJ PARTNERÓW I SPOSÓB ROZSZERZANIA LUB ZMIANY SKŁADU LGD STRUKTURA RADY ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LGD ORAZ ORGANU DECYZYJNEGO KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANU DECYZYJNEGO DOŚWIADCZENIE LGD I CZŁONKÓW LGD ALBO JEJ PARTNERÓW W REALIZACJI OPERACJI II. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD LGD UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE, GEOGRAFICZNE, PRZYRODNICZE, HISTORYCZNE I KULTUROWE OCENA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU, W TYM POTENCJAŁU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO OBSZARU ORAZ POZIOMU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ SPECYFIKA OBSZARU III. ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY SWOT IV. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH OSIĄGNIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH, W RAMACH KTÓRYCH REALIZOWANE BĘDĄ OPERACJE, ZWANE DALEJ PRZEDSIĘWZIĘCIAMI CELE OGÓLNE LSR POLEPSZENIE ZARZĄDZANIA LOKALNYMI ZASOBAMI POPRZEZ PODNOSZENIE WARTOŚCI LOKALNYCH PRODUKTÓW ZMIERZAJĄCE DO UŁATWIENIA MAŁYM JEDNOSTKOM PRODUKCYJNYM DOSTĘPU DO RYNKÓW WYKORZYSTANIE KOCIEWSKICH ZASOBÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH W KREOWANIU NOWYCH KIERUNKÓW ROZWOJU ORAZ WZMACNIANIU ISTNIEJĄCYCH KIERUNKÓW TURYSTYKI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRODUKCYJNEJ USŁUGOWEJ, AGROTURYSTYCZNEJ AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ ZMIERZAJĄCA DO POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I BUDOWANIA SYSTEMÓW WARTOŚCI OPARTYCH O POCZUCIE IDENTYFIKACJI Z KOCIEWIEM CELE SZCZEGÓŁOWE LSR PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE OSIĄGNIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH, W RAMACH KTÓRYCH REALIZOWANE BĘDĄ OPERACJE V. OKREŚLENIE MISJI LGD VI. WYKAZANIE SPÓJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR VII. UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR ZINTEGROWANE PODEJŚCIE W ASPEKCIE CELÓW, PRZEDSIĘWZIĘĆ I OPERACJI ZAPLANOWANYCH W LSR ZINTEGROWANY CHARAKTER POPRZEZ BUDOWANIE ZWIĄZKÓW I ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY PODMIOTAMI KORZYSTAJĄCYMI Z LSR NA OBSZARZE LGD

3 3. ZINTEGROWANE PODEJŚCIE POPRZEZ WYKORZYSTANIE DOSTĘPNYCH ZASOBÓW VIII. UZASADNIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘC PLANOWANYCH W LSR 91 IX. OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, PROCEDURY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁANIANIA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU, PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD, PROCEDURY ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI, KRYTERIÓW, NA PODSTAWIE KTÓRYCH JEST OCENIANA ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSR ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI A TAKŻE PROCEDURY ZMIANY TYCH KRYTERIÓW OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR PROCEDURA OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU PROCEDURY ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI PROCEDURA WYBORU OPERACJI PROCEDURA ZMIANY KRYTERIÓW KRYTERIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH JEST OCENIANA ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSR KRYTERIA WYBORU OPERACJI X. OKREŚLENIE BUDŻETU LSR DLA KAŻDEGO ROKU JEJ REALIZACJI XI. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSR ZASADY PROWADZENIA ANALIZ I BADAŃ WRAZ Z UCZESTNICTWEM SPOŁECZEŃSTWA ZBIERANIE INFORMACJI Z FISZEK PROJEKTOWYCH POŚRÓD MIESZKAŃCÓW WSZYSTKICH GMIN LGD ORAZ PRZEDSTAWICIELI WSZYSTKICH SEKTORÓW UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z OSI 4 LEADER WARSZTATY LGD PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ORAZ KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII PRZYJĘCIE LSR PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE XII. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PROCES WDRAŻANIA STRATEGII (LSR) AKTUALIZACJA LSR XIII. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY (EWALUACJI) WŁASNEJ LGD I OCENY REALIZACJI LSR XIV. OKREŚLENIE POWIĄZAŃ LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR XV. WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR PLANOWANE PRZEZ LGD DZIAŁANIA W RAMACH INNYCH DOSTĘPNYCH PROGRAMÓW MECHANIZMY ZABEZPIECZANIA SIĘ PRZED PODWÓJNYM FINANSOWANIEM TYCH SAMYCH DZIAŁAŃ XVI. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH XVII. ZAŁĄCZNIKI DO LSR

4 WPROWADZENIE Opracowana Strategia przygotowana została z myślą o obecnym oraz przyszłym okresie programowania, obejmując swym zakresem lata Należy przy tym podkreślić, że Lokalna Strategia Rozwoju ma za zadanie w sposób przejrzysty przedstawić wizję rozwoju obszaru, wraz z określeniem tematów, celów strategicznych, celów operacyjnych oraz działań do realizacji. Należy wspomnieć, że znaczny wpływ na ostateczny kształt LSR Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia mieli członkowie LGD oraz sami mieszkańcy. W procesie opracowywania Strategii posłużono się metodą konsultacji społecznych oraz zebrano prawie 240 fiszek projektowych dla ustalenia, jakiego typu działania w ramach Osi 4 Leader są najważniejsze dla naszych mieszkańców. Konsultacje przeprowadzono poprzez wizyty informacyjno - szkoleniowe na terenie wszystkich 14 gmin należących do LGD Chata Kociewia. Oszacowano, iż w spotkaniach wzięło udział ponad 300 osób. Wyniki ze spotkań oraz złożonych fiszek były cenną przesłanką w szczególności do opracowania budżetu zadaniowego i opisania przedsięwzięć w ramach LSR. Należy zauważyć, iż nad opracowaniem procedur i zapisów strategii pracowała grupa 20 osób podczas przeprowadzonych 2-dniowych warsztatów, które odbyły się w listopadzie 2008 roku. Ponadto zorganizowano szereg spotkań tylko dla osób, które tworzą obecnie skład Rady 4

5 I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD), JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR). 1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze; 1.1. Nazwa LGD Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia 1.2. Status prawny LGD stowarzyszenie specjalne działające na podstawie przepisów z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U.z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. Zm.) ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427) Data rejestracji w sądzie r Numer w rejestrze sądowym Opis procesu budowania partnerstwa Rozmowy na temat utworzenia partnerstwa obejmującego we wstępnej fazie obszar 11 gmin Powiatu Starogardzkiego trwały już od 2003r. Głównym powodem, jaki stał się podstawą do myślenia na temat konieczności zrzeszenia się jednostek samorządu terytorialnego (jst) była konieczność uporządkowania terenu dorzecza rzeki Wierzycy ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu ochronę środowiska oraz uwzględnienie turystycznych wymogów i oczekiwań stawianych przed tym terenem. Pierwotnym zamiarem było powołanie związku gmin. Już w 2005 roku odbyło się kilkanaście wspólnych spotkań, podczas których najczęściej był poruszany problem wspólnych działań, które umożliwią lepszą i kompleksową realizację projektów. Partnerstwo jest bardzo trudnym procesem, który przy zderzeniu z rzeczywistością budzi opory i zarzuty przede wszystkim ze strony Rad Gmin, które mimo wcześniejszych deklaracji hołdowały zasadzie, że samodzielnie łatwiej cokolwiek zrobić niż w grupie. Pomijając te trudności Gmina Starogard Gdański przy pomocy ogłoszonego programu LEADER podjęła próbę formowania partnerstwa W grudniu 2004r. Gmina Starogard Gdański, jako jednostka wiodąca w Partnerstwie przygotowała wniosek do programu LEADER+ ubiegając się o dofinansowanie działań związanych ze sformalizowaniem działań partnerstwa, rozszerzeniem jego składu osobowego o podmioty spoza działalności publicznej. W styczniu 2005r. podpisano nieformalne porozumienie Partnerskie, wybrano władze Partnerstwa, któremu pierwotnie nadano nazwę Kociewskie Partnerstwo Dorzecza Rzek Wdy i Wierzycy. W marcu 2006 roku udało się zarejestrować partnerstwo w formie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Początkowo w skład LGD wchodziło 62 członków z terenu dziesięciu gmin z powiatu starogardzkiego: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Skarszewy, 5

6 Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Zblewo i jedna gmina z terenu powiatu kościerskiego: Stara Kiszewa. Za przewodnictwem gminy Starogard Gdański rozpoczęły się prace nad opracowaniem wspólnych pomysłów dla całego obszaru LGD w formie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach II schematu Pilotażowego Programu Leader +. W tym celu w każdej gminie odbyły się po trzy spotkania z przedstawicielami 3 sektorów, gdzie wspólnie wypracowywano pomysły do ZSROW. Ponadto przeprowadzono badania ankietowe dla około tysięcznej społeczności obszaru LGD. Dzięki zebranym danym z gmin oraz ankiet udało się wypracować dokument w formie strategii ocenionej, jako najlepsza w Polsce. W lutym 2007 roku LGD zaczęło wdrażać swoje wypracowane przedsięwzięcia na obszarze LGD w ramach projektu Pełna Chata system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich terenu Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia. Realizowano 8 zadań partnerskich tj. 1. Stworzenie systemu informacyjno szkoleniowego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rolników i organizacji pozarządowych. 2. Pełna Chata utworzenie sieci współpracy lokalnych przedsiębiorców oraz systemu stałej wewnętrznej promocji marki Z Kociewia. 3. Stworzenie systemu procedur do uruchomienia i promocji marki Z Kociewia. 4. Wsparcie i popularyzacja folkloru kociewskiego ze szczególnym uwzględnieniem organizacji przeglądu zespołów folklorystycznych Chata Kociewia Opracowanie przewodnika o zasobach dziedzictwa kulturowego i naturalnego Kociewia. 6. Od Zamku do zamku uporządkowanie części zasobów naturalnych i kulturowych obszaru LGD Chata Kociewia. 7. Wyjazdy studyjne 8. Utworzenie i aktualizacja portalu internetowego Chaty Kociewiawww.chatakociewia.pl. Każde z wyżej wymienionych zadań angażowało we współpracę różne podmioty zarówno publiczne jak i społeczne oraz gospodarcze. Na przykładzie zorganizowanych przeglądów folklorystycznych najlepiej widać było zaangażowanie zarówno gmin członkowskich, organizacji pozarządowych jak również wspomagających owe przedsięwzięcia przedsiębiorców. We wrześniu 2007 roku LGD Chata Kociewia poszerzyła swój skład o 3 nowe gminy członkowskie: Liniewo z terenu Powiatu Kościerskiego, miasta Czarna Woda a także miasta Skórcz z terenu Powiatu Starogardzkiego. Ponadto gminy, które wcześniej mogły być jedynie członkami wspierającymi mogły stać się na mocy ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich członkami zwykłymi LGD. Zmiana w tym kierunku została dokonana poprzez zmianę w statucie przyjętą r. LGD od lipca do listopada 2008 realizowała projekt partnerski pt. Od problemu do rozwiązania- aktywizowanie społeczności wiejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas realizacji projektu przedstawiciele różnych podmiotów nabywali umiejętności z rozpoznawania problemów i potrzeb społecznych, tworzenia projektów, pisania wniosków oraz zarządzania projektami wraz z praktycznym podejściem polegającym na przeprowadzenia warsztatów dla mieszkańców wsi. 6

7 Kolejnym przykładem procesu budowania partnerstwa jest udział w programie Działaj Lokalnie- Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 2008 roku LGD Chata Kociewia stała się organizacją grantową w ramach programu Działaj Lokalne. Celem programu jest aktywizowanie społeczności wiejskich w oparciu o partnerstwo sektora publicznego, organizacji społecznych i przedsiębiorców na rzecz budowania wspólnoty lokalnej. Partnerstwo trójsektorowe budowane jest od początku istnienia nieformalnego podmiotu po dziś dzień. LGD Chata Kociewia cały czas ewoluuje w kierunku jeszcze pełniejszej współpracy pomiędzy partnerami i członkami, jakimi są podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz rolnicy. 3. Charakterystyka członków LGD oraz jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia liczy razem 88 Członków (tabela charkteryzująca wszystkich członków LGD stanowi zał. nr 2 do niniejszej strategii). W jej skład wchodzi siedemdziesięciu czterech członków - osób fizycznych, reprezentujących 3 sektory, tzn. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, a także przedsiębiorcy. Ponadto w składzie LGD jest 15 członków - osób prawnych, do których zaliczamy Gminy Bobowo, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo, a także gmina miejska Czarna Woda, Miasto Skórcz, gmina miejska Skarszewy oraz Powiat Starogardzki, poprzez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim. 12 wymienionych gmin należy do powiatu Starogardzkiego, zaś dwie gminy do powiatu kościerskiego (Stara Kiszewa, Liniewo). Władze Stowarzyszenia określa 15 Statutu LGD i są to: 1) Walne Zebranie Członków 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna, 4) Rada Zarząd LGD składa się z 5 osób. Charakterystyka poszczególnych osób wchodzących w skład LGD zamieszczono poniżej w formie tabelarycznej. 7

8 Lp. Zarząd LGD Chata Kociewia: Imię i nazwisko osoby wskazanej Rodzaj prowadzonej działalności Reprezentowan y sektor Zakres odpowiedzial ności w LGD Doświadczenie 1. Marian Firgon Członek Grupy Odnowy Wsi Sumin, pracownik UG Starogard Gdański 2. Magdalena Forc-Cherek Pracownik Urzędu Gminy Starogard Gd. Organizacja społeczna Administracja publiczna Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Posiada doświadczenie w pisaniu, zdobywaniu środków, realizacji projektów poprzez zarządzanie projektami oraz logistykę działań mieszkańców wsi na terenie, na którym realizowane były projekty: 1. Przebudowa dawnego dworu obecnej szkoły Suminie w celu rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego, mieszkańcy wsi Sumin SPO ROL Działanie w zakresie Programu Odnowy Wsi (82/084/OW/05) Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego i zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego na jeziorem Sumińskim etap II sołectwo Sumin, Kontrakt Wojewódzki, Pomorskie Program Odnowy Wsi, Samorząd Województwa Pomorskiego (259/UM/DF/DROWOŚ/KW), wrzesień grudzień Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego i zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego nad jeziorem Sumińskim umowa nr 98/UM/DF/DROWOŚ/ Rewitalizacja zespołu parkowo-pałacowego i terenów rekreacyjnych nad jeziorem Sumińskim umowa nr 88 z dnia 12 sierpnia 2002r. projekt realizowany w 2002r. 5. Realizacja zadań w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader- Kociewie silne Mądrością Ludzi 6. Realizacja zadań ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader + - Pełna Chata system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 7. Projekt realizowany w ramach EFS- Od problemu do Rozwiązania aktywizowanie społeczności wiejskich 8. Od 2008 roku LGD jest organizacją grantową w ramach programu Działaj Lokalnie- Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 9. Koordynacja Gminnymi Konkursem Odnowy Wsi w Gminie Starogard Gdański w latach Projekt dofinansowania utworzenia Gminnego Centrum Informacji, mieszkańcy Gminy Starogard Gdański Program Pierwsza Praca, Wojewódzki Urząd Pracy (WUP/C/21/42/2003) Projekt dofinansowania rozwoju Gminnego Centrum Informacji, mieszkańcy Gminy Starogard Gdański Program Pierwsza Praca, Wojewódzki Urząd Pracy (WUP-PPR-8111/11/11/GCI/2005) Stworzenie Gminnego Centrum Reagowania - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zajęcia dodatkowe dla młodzieży rozwijające ich zainteresowania Animator krokiem do kultury, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ( /264-Z) Budowa drogi gminne Rokocin-Koteże SAPARD, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 8

9 Rolnictwa (1312/ /02) Budowa sieci wodociągowej Sumin-Rokocin-Koteże wraz z przyłączeniem 23 istniejących przyłączy wodociągowych wybranych przez Społeczny Komitet, SAPARD, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (1559/ /02) r. 7. Inwestycja remontowa poddasza budynku w miejscowości Klonówka w celu stworzenia lokalu socjalnego Ministerstwo Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego (46/140/2005) sierpień 2005r. 8. Budowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłowo i Lipinki Szlacheckie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚ/P/85/2005) Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży Jesienna szkółka pływacka, uczniowie szkół na terenie Gminy Starogard Gdański Samorząd Województwa Pomorskiego (140/UM/DKST/2005P) Przebudowa dawnego dworu obecnej szkoły Suminie w celu rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego, mieszkańcy wsi Sumin SPO ROL Działanie w zakresie Programu Odnowy Wsi (82/084/OW/05) Kociewie silne mądrością ludzi stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia w poryciu o Lokalną Grupę Działania, mieszkańcy gmin: Bobowo, Lubichowo, Kaliska, Osiek, Osieczna, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Zblewo, Stara Kiszewa, SPO ROL program LEADER+, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie (L/01/186/2005) Dofinansowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie I etap i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłowo-Lipinki szlacheckie, Mieszkańcy wsi Jabłowo i Lipinki Szlacheckie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (691/2005/Wn11/OW-OK-KP/P) Uruchomienie i kontynuacja programu przewozu osób niepełnosprawnych w celach społecznych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Starogard Gdański poprzez zakup samochodu mieszkańcy Gminy Starogard Gdański, PFRON, Powiat Starogardzki, (8/PWRMR/2003) Zintegrowany program przewozu osób niepełnosprawnych w celach społecznych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Starogard Gdański II etap mieszkańcy Gminy Starogard Gdański, PFRON, Powiat Starogardzki, (8/PWR/2004), Modernizacja toalet szkolnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Rokocinie, dzieci uczęszczające do tej szkoły, PFRON, Powiat Starogardzki (7/PWR/2004), Budowa gminnej drogi Kokoszkowy-Linowiec, mieszkańcy wsi Kokoszkowy i Linowiec, ZPORR Działanie 3.1., Wojewoda Pomorski Cezary Dąbrowski, (Z/222/III/31/143/04/U/15/05) Budowa ścieżki rowerowej na trasie Kokoszkowy-Starogard Gdański SAPARD, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (17991/ /04), Remont Publicznych Szkół Podstawowych w Brzeźnie Wielkim, Jabłowie i Rywałdzie PAOW, Remont Publicznych Szkół Podstawowych w Dąbrówce, Rokocinie, Suminie i Trzcińsku, PAOW, 9

10 4. Jerzy Komorowski Towarzystwo Rozwoju Powiatu Starogardzkiego Organizacja społeczna Członek Zarządu Województwo Pomorskie (74/PAOW/2004) 19. Zagospodarowanie terenu wiejskiego w plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Dąbrówka III etap oraz Modernizacja boiska w kompleks sportowo rekreacyjny w miejscowości Jabłowo I etap, Kontrakt Wojewódzki, Pomorski Program Odnowy Wsi, mieszkańcy wsi Dąbrówka i Jabłowo, Samorząd Województwa Pomorskiego (122 z dnia r.) sierpień listopad Restrukturyzacja i rewitalizacja centrum wsi Siwiałka poprzez budowę placu zabaw, Zagospodarowanie terenu wiejskiego w plac sportowo-rekreacyjny sołectwo Dąbrówka, Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego i zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego na jeziorem Sumińskim etap II sołectwo Sumin, Kontrakt Wojewódzki, Pomorskie Program Odnowy Wsi, Samorząd Województwa Pomorskiego (259/UM/DF/DROWOŚ/KW), wrzesień grudzień Kontynuacja prac budowlanych przy wykonaniu boiska sportowego w Jabłowie budżet Województwa Pomorskiego, Miejsce realizacji Jabłowo umowa nr 082/UM/DROWOŚ/2006/PPOW 22. Utwardzenie placu w centrum wsi przy świetlicy w Sucuminie - budżet Województwa Pomorskiego, umowa nr 083/UM/DROWOŚ/2006/PPOW, miejscowość Sucumin. 23. Budowa placu zabaw Ogródek ruchu drogowego w miejscowości Rywałd budżet Województwa Pomorskiego, miejsce realizacji Rywałd, umowa nr 084/UM/DROWOŚ/2006/PPOW, miejscowość Rywałd 24. Szansa na aktywność zawodową na wsi ZPORR działanie 2.3. Jednostka kontraktująca Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, umowa nr Z/2.22/II/2.3/WUP/24/U/1/05 projekt nastawiony na przekwalifikowanie osób związanych z rolnictwem na terenie Powiatu Starogardzkiego 25. Realizacja zadań w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader- Kociewie silne mądrością ludzi 26. Realizacja zadań ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader + - Pełna Chata system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 27. Projekt realizowany w ramach EFS- Od problemu do Rozwiązania aktywizowanie społeczności wiejskich 28. Od 2008 roku LGD jest organizacją grantową w ramach programu Działaj Lokalnie- Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności Fundusz Poręczeń udzielanie poręczeń przedsiębiorcom i bezrobotnym środki z ANR, Regionalna Konferencja Odnowy Wsi, promocja programu Odnowa Wsi i LEADER+ - środki ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich środki od sponsorów, Warsztaty terenowe z zakresu Odnowy Wsi środki ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Opracowanie projektu: Młody Aktywny Przedsiębiorczy to Ja zwiększenie wśród młodzieży aktywności zorientowanej na wymogi współczesnego rynku pracy Realizacja zadań w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader- Kociewie silne Mądrością Ludzi Realizacja zadań ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader + - Pełna Chata system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Projekt realizowany w ramach EFS- Od problemu do Rozwiązania aktywizowanie społeczności wiejskich 10

11 8. Izabela Stawicka 12. Barbara Tomczak Piekarnia Swojak w Lubichowie Urząd Gminy Skórcz Przedsiębiorca Administracja publiczna Członek Zarządu Członek Zarządu Od 2008 roku LGD jest organizacją grantową w ramach programu Działaj Lokalnie- Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności- P. Jerzy Komorowski jest członkiem Komisji oceniającej projekty Opracowanie projektu pod tytułem Wykonanie stoiska regionalnego i strojów kociewskich Ocypel Perła Kociewia Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie projektu Czas na Ocypel Fundacja Wspomagania Wsi. Aktywne uczestnictwo w przygotowaniach i rozgrywkach w ramach Powiatowego Konkursu Kół Gospodyń Wiejskich w Starogardzie Gd. Realizacja zadań w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader- Kociewie silne Mądrością Ludzi Realizacja zadań ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader + - Pełna Chata system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Projekt realizowany w ramach EFS- Od problemu do Rozwiązania aktywizowanie społeczności wiejskich Od 2008 roku LGD jest organizacją grantową w ramach programu Działaj Lokalnie- Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności- Pani Izabela jest członkiem komisji oceniającej projekty Sport dla wszystkich budowa boiska sportowego we wsi Osieczna Pomorski Program Odnowy Wsi, Żyjemy i wypoczywamy zdrowo budowa sceny i placu utwardzonego we wsi Szlachta Pomorski Program Odnowy Wsi, Budowa ścieżki rowerowej Osieczna Małe Krówno SAPARD Budowa kotłowni opalanej zrębkami w Osiecznej Pomorski Kontrakt Wojewódzki Remont szkoły podstawowej i gimnazjum w Szlachcie PAOW Realizacja zadań w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader- Kociewie silne Mądrością Ludzi Realizacja zadań ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader + - Pełna Chata system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Projekt realizowany w ramach EFS- Od problemu do Rozwiązania aktywizowanie społeczności wiejskich Od 2008 roku LGD jest organizacją grantową w ramach programu Działaj Lokalnie- Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 11

12 Komisję Rewizyjną tworzą: Lp. Imię i nazwisko Rodzaj prowadzonej działalności 1. Bernadeta Zaworska Pracownik Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim Reprezentowany sektor Przedsiębiorcy Funkcja w LGD Przewodnicząca Komisji 2. Sławomir Osoba fizyczna sektor społeczny członek Kropidłowski 3. Jan Stypa Urząd Gminy Administracja Wiceprzewodniczący Stara Kiszewa publiczna Komisji 4. Bogdan Jastrzemski Towarzystwo Powiatu Organizacja społeczna członek Starogardzkiego 5. Irena Treder Urząd Gminy Administracja członek Stara Kiszewa publiczna 6. Maria Okroj Grupa Odnowy Organizacja członek Wsi Bobowo społeczna 7. Stanisław Ciesielski Osoba fizyczna sektor społeczny członek Skład Rady tworzą: Lp. Gmina Imię i nazwisko Reprezentowana jednostka Reprezentowany sektor A B C D E 1. Bobowo Wojciech Wierzbowski OSP Wysoka Społeczny 2. Czarna Woda Zofia Baczyńska Miasto Czarna Woda Publiczny 3. Kaliska Ewa Czeplina Gmina Kaliska Publiczny 4. Lubichowo Daniel Rynkiewicz Gmina Lubichowo Publiczny 5. Liniewo Elżbieta Licznerska Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin Społeczny 6. Osieczna Katarzyna Dunst Gmina Osieczna Publiczny 7. Osiek Marek Chabowski Przedsiębiorca Gospodarczy 8. Skarszewy Mieczysława Krzywińska Gmina Skarszewy Publiczny 9. Skórcz miasto Mirosław Ossowski Towarzystwo Przyjaciół Skórcza i Powiatu Starogardzkiego Społeczny 10. Skórcz gmina Józefa Drożdż Kółko Rolnicze w Barłożnie Społeczny 12

13 11. Stara Kiszewa Kazimierz Mikołajczak Przedsiębiorca Gospodarczy 12. Smętowo Gr. Sławomir Kotlewski 13. Starogard Gd. Elżbieta Bielińska GOKSiR Smętowo Graniczne Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Publiczny Społeczny 14. Zblewo Rita Gollus Gmina Zblewo Publiczny 15. Powiat Grażyna Kościelna Wspólnota Kociewska Mirotek i Miryc Społeczny Funkcję Przewodniczącego Rady pełni Ewa Czeplina, a zastępcą wybrana została Rita Gollus. W skład Rady wchodzą przedstawiciele 14 gmin będących członkami LGD Chata Kociewia oraz przedstawiciel Powiatu Starogardzkiego, również będącego członkiem LGD. Każdą z gmin oraz powiat reprezentuje jeden przedstawiciel. Na 15 członków Rady, sektor społeczny reprezentuje 6 Członków Rady, co stanowi 40% składu Rady. Sektor publiczny reprezentuje 7 Członków Rady w tym jest Przewodniczący Rady. Stanowi to 46,66% składu Rady. Sektor Gospodarczy reprezentuje 2 Członków Rady, co stanowi 13,33% składu Rady. Doświadczenie Członków Rady zawarte jest w opisie poniżej oraz stanowi załącznik do wniosku o wybór LGD Chata Kociewia do realizacji LSR. Sposób rozszerzania składu LGD o kolejnych partnerów odbywa się na podstawie zapisów statutu stowarzyszenia: 9 statutu mówi: 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która: 1) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 2) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi rekomendację (wskazanie) zawierającą w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez działających na obszarze oddziaływania stowarzyszenia określonej w 5: 3) złoży deklarację członkowską. a. partnera społecznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004r., Nr 116, poz z pózn. zm.), lub b. partnera gospodarczego, lub c. partnera publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004r., Nr 116, poz z pózn. zm.), d. gminę wiejską, lub e. gminę miejsko-wiejską, lub f. związek międzygminny, lub g. inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia, 2. Osoby prawne mogą zostać członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, jeżeli: 13

14 a) Przedłożą uchwałę właściwego organu uchwałodawczego o przystąpieniu do Stowarzyszenia 10 statutu Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 12 statutu Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek: 1) Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji 2) Wykluczenia przez Zarząd, a) Za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, b) Z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 3) Cofnięcia rekomendacji, o której mowa w 9 ust.1 pkt 2, 4) Śmierci Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia otwarta jest na nowych członków. Jedynym warunkiem ich uczestnictwa w działaniach LGD jest spełnienie warunków określonych w statucie i chęć do działania. Przyjmujemy nowych członków systematycznie i stale, o czym świadczy zwiększenie ilość członków LGD z 62 w dniu zakładania organizacji do 88 dziś. 4. Struktura Rady a) Struktura LGD: b) Struktura Rady: 14

15 5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego. a) Zasady funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego. LGD funkcjonuje w oparciu o statut uchwalony dnia i zmieniany czterokrotnie, ostatnia zmiana nastąpiła dnia r. Jego działania opierają się na czterech głównych organach: 1. Walne Zgromadzenie LGD. 2. Zarząd LGD. 3. Komisja Rewizyjna LGD. 4. Rada LGD. Główną kwestią w zakresie funkcjonowania LGD jest pełna niezależność pomiędzy organami LGD wymienionymi od punktu 2 do 4. Ta niezależność przede wszystkim wiąże się z zakazem łączenia stanowisk w wymienionych organach. Jest to możliwe ze względu na dużą ilość członków wchodzących w skład LGD, a to potwierdza znaczenie podmiotu wśród społeczności, instytucji i innych podmiotów. Bardzo istotną kwestią jest niezależność pomiędzy organami oraz ich odrębność. Wszystkie organy odpowiadają za swoje działania wyłącznie przed Walnym Zgromadzeniem. Statut zakazuje osobom pełniącym funkcję członka Rady jednoczesne sprawowanie funkcji członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej, ponadto zakazuje pełnienie funkcji członka Rady osobie pozostającej w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. ad. 1. Opis Walnego Zgromadzenie LGD Chata Kociewia. 15

16 Zgodnie z zapisami statutu LGD do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 2) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady 3) z zastrzeżeniem 18 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady w szczególności dotyczących realizowanych projektów (w szczególności określonych w planach, strategiach), 5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 6) uchwalanie zmian Statutu, 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 11) uchwalanie planów, strategii, 12) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem zewnętrznym, 13) ustalanie wysokości składek członkowskich. Jest to organ nadrzędny nad wszelkimi działaniami LGD. Podejmuje uchwały w najważniejszych sprawach. Jako jedyny podmiot ma prawo do odwoływania wszystkich organów w przypadku, gdy zaistnieją uzasadnione, poważne powody. ad.2. Opis Zarządu LGD Chata Kociewia. Zarząd jest podmiotem zarządzającym LGD. Za prowadzoną przez siebie działalność odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem. Do głównych obowiązków Zarządu zgodnie ze statutem należy zaliczyć: Zgodnie ze Statutem LGD Do kompetencji Zarządu należy: 1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 5) opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów, strategii, 6) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura, 7) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia, 8) ustalanie regulaminu pracy Zarządu i Biura Stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem LGD Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. Ponadto Zarząd odpowiada za nadzorowanie pracy Biura LGD we wszystkich jego aspektach. Zarząd LGD odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem oraz podmiotami udzielającymi współfinansowania lub finansującymi za wszelkie zadania realizowane 16

17 w ramach PROW oraz poza PROW. Ponadto jest odpowiedzialny za przeprowadzeniem związanego z ich realizacją zatrudnienia oraz stosowanie mechanizmów zapobiegania podwójnemu finansowaniu. Zarząd jest również odpowiedzialny za jakość pracy wykonywanej przez zatrudnianych pracowników. ad. 3. Opis Komisji Rewizyjnej LGD Chata Kociewia. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej zgodnie ze Statutem LGD należy: 1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, 3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 5) ustalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna składa się obecnie z 15 członków. ad.4. Opis Rady LGD Chata Kociewia. Ogólny zarys działalności Rady wynika z zapisów statutu: Do zadań Rady zgodnie z zapisami statutu LGD należy: a) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD strategii b) Realizacja działań określonych w PROW oraz odpowiednich do PROW rozporządzeniach w trybach określonych w Regulaminie Rady, uchwalonym przez Radę. Ze statutu ponadto wynikają następujące kwestie: - 19 a zakłada następujące zasady dotyczące członkostwa w Radzie: 1. Rada składa się z 15 członków po jednym przedstawicielu z każdej gminy wchodzącej w skład LGD Chata Kociewia w tym przedstawiciel Powiatu Starogardzkiego. 2. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. 3. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu oraz nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej, nie mogą również być pracownikami Biura LGD. 4. Rada składa się w co najmniej 50% członków zwyczajnych stowarzyszenia będących partnerami społecznymi lub gospodarczymi (parytet równowagi sektorów). 5. W składzie Rady nie może być mniej niż 40% przedstawicieli jednej płci (parytet równowagi płci) zakłada szczególny sposób odwołania Członka Rady: 3. W razie naruszenia przez Członka Rady zasady bezstronności określonej w Regulaminie Rady, Członek Rady na wniosek Rady złożony do Walnego Zgromadzenia zostaje odwołany z Rady w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością zwykłą w obecności co najmniej ½ składu Walnego Zgromadzenia. Ponadto Rada dnia przyjęła uchwałą Nr 2 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia. Regulamin określa: 17

18 - Rozdział I Postanowienia ogólne. - Rozdział II Członkostwo w Radzie - Rozdział III Organizacja Rady. - Rozdział IV Działalność Rady. - Rozdział V Odwołanie Rady oraz Członka Rady. - Rozdział VI Utrata członkostwa w Radzie. - Rozdział VII Zasada bezstronności Członka Rady - Rozdział VIII Postanowienia końcowe Regulaminu. - Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: a) Procedura oceny zgodności operacji z LSR b) Procedura wyboru operacji przez LGD. c) Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady. d) Procedura wyboru kryteriów, na podstawie których oceniana jest przez Radę zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji. e) Załączniki do ww. procedur. f) Zmiany do ww. dokumentów. 28 października 2009 roku Rada LGD zmieniła zapisy Regulaminu oddając w kompetencje podejmowania zmian w Regulaminie Rady oraz załącznikach do Regulaminu - Zarządowi LGD obradującemu wspólnie z dwoma przedstawicielami Rady wyznaczonymi przez Przewodniczącego Rady- 19 ust 2 Regulaminu Rady. Do załączników stanowiących Regulamin Rady został dodany dodatkowy załącznik - Procedura oceny operacji pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Regulamin może być zmieniany przez Radę LGD w trybie jej uchwalania. b) Zatrudnianie pracowników w LGD podstawowe zasady. Opis naboru pracowników do biura LGD: Szczegóły sposobu zatrudniania pracowników do biura PROW LGD zostały określone w regulaminie, którego przyjęcie i zmianę może dokonywać uchwałą Zarząd LGD. Poniżej przedstawiamy schemat zatrudniania w LGD oraz podstawowe zasady, które będą stosowane przy zatrudnianiu. Opisane zasady naboru nie dotyczą zatrudniania członków Zarządu LGD Chata Kociewia. Schemat Biura PROW LGD: 18

19 Podstawowe zasady zatrudniania: Biuro LGD dokonuje naboru na zlecenie Zarządu LGD. Biuro ma obowiązek podawania do publicznej informacji: a) ogłoszenia o naborze, b) wyniki formalnej oceny dot. naboru podaje się co najmniej wszystkim uczestnikom postępowania, c) wyniki naboru podaje się co najmniej wszystkim uczestnikom postępowania, W dokumentacji dotyczącej naboru przewiduje się również rozwiązania na wypadek braku zainteresowania ogłoszeniem o naborze. c) Warunki techniczne i lokalowe biura LGD. Biuro Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia do 15 lipca 2009 roku mieściło się w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim. Starostwo użyczało bezpłatnie LGD jedno pomieszczenie, w którym pracowały 2 osoby, tzn. kierownik biura oraz osoba odbywająca staż, a od czerwca 2009 roku zatrudniona w LGD na umowę o pracę. W pomieszczeniu znajdowały się 2 duże biurka oraz 3 dwudrzwiowe szafy na dokumenty zamykane na klucz. Ponadto LGD dysponowało szafka gospodarczą, w której przechowywane były artykuły spożywcze oraz szafką pod ksero. Do momentu składania wniosku na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia LGD dysponowało dwoma laptopami, projektorem, kserokopiarkę, drukarką laserową oraz urządzeniem wielofunkcyjnym, telefonem z faksem oraz telefonem bezprzewodowy, tablicą flipczartową, (Meble i sprzęt stanowią własność LGD).d 16 lipca 2009 roku Lokalna Grupa Działania przeniosła swoje biuro ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim do budynku w Nowej Wsi Rzecznej mieszczącym się przy ulicy Rzecznej 18. Użytkowanie lokalu odbywa się na zasadzie opłat za użytkowanie pomieszczeń (prąd, woda, gaz, wywóz śmieci, ubezpieczenie budynku i sprzętu itp.), z pominięciem opłaty za czynsz. W budynku znajdują się 2 odrębne pomieszczenia na biura, w których może pracować jednoczenie 5 osób, a także sala konferencyjna dla grupy około 20-osobowej, gdzie będzie spotykać się Rada i będą odbywały się Zarządy LGD i inne planowane spotkania. Ze względu na fakt, iż nowym biurze brakowało wyposażenia Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia zakupiła dodatkowo 4 komplety mebli. W ramach pierwszego kompletu zakupiono 4 szafy segregatorowe zamykane, biurko wraz przystawką, stół przystawiany do biurka do odbywania posiedzeń Zarządu i obsługi petentów, 5 krzeseł oraz krzesło obrotowe. W ramach 2 kompletu mebli zakupiono 3 szafy segregatorowe i jedną szafę ubraniowosegregatorową, biurko, przystawka do biurka, stół dla petentów do 5 osób, 5 krzeseł i jedno krzesło obrotowe. Jako, że nie zakładano wcześniej, że w biurze uda wygospodarować się na tyle dużą powierzchnię, że będzie można zrobić salę do posiedzeń Rady zakupiono jeszcze następujące meble w 19

20 ramach 3 i 4 kompletu. Trzeci komplet zawiera w składzie duży stół do posiedzeń Rady o dł. 3,3 metra i szer.110 cm oraz 16 krzeseł. Czwarty komplet zawiera meble kuchenne (4 szafki 60 cm szer.+ blat - 3 m), komodę narożną w sali posiedzeń Rady, szafę gospodarczą do pomieszczenia socjalnego, regał rogowy 1,7m i półkę narożną. Lokalna Grupa Działania ma dobrą współprace z gminami członkowskimi, które w razie jakiejkolwiek potrzeby, czy tez chęci ze strony LGD nieodpłatnie udostępnią sale i sprzęt na organizację spotkań 6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego. W załączniku nr 1 do LSR przedkładamy informacje na temat kwalifikacji, doświadczeń przygotowania Członków Rady do wypełniania obowiązków wynikających z pracy w Radzie. Rada wybrana została w drodze głosowania, które odbyło się podczas Walnego Zgromadzenia dnia 5 grudnia 2008r. Jak wynika z informacji o członkach Rady zawartych w Załączniku 1 do LSR, spośród 15 osób wchodzących w skład Rady: 15 osób ukończyło szkolenia z zakresu podejścia Leader, 9 osób uczestniczyło w realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 11 osób jest zameldowanych na obszarze objętym LSR przez okres dłuższy niż 3 lata, pięć osób posiada znajomość roboczego języka UE w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (3 osoby język angielski, 2 osoby język niemiecki). 7. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji Projekty dotychczas realizowane przez LGD Chata Kociewia 1. Doświadczenie LGD w realizacji operacji projektów o zakresie podobnym do operacji, które mają być realizowane w ramach Osi 3 i 4 PROW. Tworzenie partnerstwa w ramach AGRO-INFO, gdzie poprzez Gminę Starogard LGD otrzymało dofinansowanie ,00 zł. Projektem zarządzała Pani Magdalena Forc Cherek obecny Wiceprezes LGD oraz Pan Marian Firgon Prezes LGD Chata Kociewia W ramach I schematu Pilotażowego Programu LEADER+ - Kociewie silne mądrością ludzi LGD realizowało projekt mający na celu stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia w oparciu o Lokalną Grupę Działania dofinansowanie na kwotę ,00 zł 20

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą Lokalna Strategia Rozwoju Między Prosną a Wartą Wieruszów, 2009 1 Spis treści 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 3 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo