Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki"

Transkrypt

1 Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od roku akademickiego: 2014/2015 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego 22/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 oraz Uchwałą nr 52 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 lipca 2012 zał. nr 20. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Wydział Wydział Filologiczny 2. Jednostka organizacyjna prowadząca studia 3. Nazwa kierunku studiów Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru 4. Poziom kształcenia pierwszego stopnia 5. Forma studiów (podać wszystkie formy) stacjonarne, 6. Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów; wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż jednej) 7. Dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określenie procentowego udziału liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie ECTS obszar/y: nauk humanistycznych dziedzina/y: nauki humanistyczne dyscyplina/y: językoznawstwo, literaturoznawstwo dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo obszar nauk humanistycznych: 100% 8. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta licencjat 9. Wskazanie ogólnych celów kształcenia, przewidywanych możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia, rozumienia. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie, zasady tworzenia rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Umiejętność wykorzystania pojęć i metod współczesnego językoznawstwa do analizy tekstów i dyskursu oraz interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu, stosowania zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka, doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów pochodzących z wcześniejszych etapów rozwoju języka, opisu i analizy zróżnicowania fonetycznego, fonologicznego, morfologicznego i składniowego porównywanych języków oraz struktury tworzonych w nich tekstów.

2 10. Możliwości dalszego kształcenia Kwalifikacje: Oprócz kompetencji językowych (poziom biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego) absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii komunikacji oraz akwizycji języka obcego. Absolwenta powinna charakteryzować postawa otwartości wobec innych języków i kultur. Po ukończeniu studiów absolwent powinien być przygotowany do pracy w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur, w szkolnictwie lub też do podjęcia studiów II stopnia. 11. Związek kierunku studiów z misją uczelni, wydziału i strategią ich rozwoju Katedra Filologii Romańskiej prowadzi studia stacjonarne I stopnia. Strategiczne cele rozwoju Katedry Filologii Romańskiej wiążą się ściśle ze strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego. Strategia ta zakłada konsekwentny rozwój kadry naukowej i dalsze doskonalenie jakości kształcenia studentów w celu umożliwienia im znalezienia zatrudnienia na rynku pracy lub też podejmowania studiów w kolejnych cyklach kształcenia. Istotne znaczenie dla jednostki ma współpraca z zagranicą, dzięki której systematycznie wzrasta mobilność pracowników i studentów wyjeżdżających na uczelnie zagraniczne w ramach projektów Erasmusa. Intensyfikuje się również międzynarodowa współpraca naukowa, czego wyrazem jest uczestnictwo pracowników Katedry w polskofrancuskim projekcie POLONIUM, a także podpisanie umowy z Uniwersytetem w Bordeaux 3 o wspólnej opiece promotorów z Polski i z Francji nad doktorantem. Ważna pozostaje współpraca ze środowiskiem lokalnym. Dzięki popularyzacji języka francuskiego w regionie za pośrednictwem form, takich jak Konkurs Języka Francuskiego, Festiwal Piosenki Francuskiej, Dni Kultury Francuskiej, seminaria naukowe, organizacja praktyk nauczycielskich dla studentów francuskich w szkołach szczecińskich, wizyty studyjne we Francji, język francuski cieszy się coraz większą popularnością wśród uczniów i rodziców. Powstają kolejne szkoły, w których nauka realizowana jest w systemie dwujęzycznym z językiem francuskim. Dzięki temu coraz większą popularnością cieszą się także studia w Wydziale Filologicznym US o kierunku filologia, specjalność filologia romańska. 12. Wymagania wstępne Uzyskane świadectwo dojrzałości z pozytywnym wynikiem z języka polskiego, nowożytnego języka obcego. W trakcie rekrutacji kandydat powinien uzyskać wymaganą liczbę punktów w rankingu (minimalna liczba punktów jest zmienna i zależy od limitu miejsc i liczby kandydatów).

3 II. EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa Wydziału: Nazwa kierunku studiów Obszar kształcenia / obszary kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów: Dziedzina / dziedziny nauki, do których odnoszą się efekty kształcenia Dyscyplina / dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia W tym dyscyplina wiodąca Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Wydział Filologiczny Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru Nauki humanistyczne Nauki humanistyczne Dyscypliny: językoznawstwo, literaturoznawstwo pierwszego stopnia ogólnoakademicki Symbol kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Opis zakładanych efektów kształcenia Absolwent studiów pierwszego stopnia Wiedza rozpoznaje podstawowe obszary wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka swojej specjalności ma wiadomości interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego w języku danej specjalności i w języku polskim zna podstawowe pojęcia i terminologię używaną w procesie akwizycji języka, w naukach historycznych, w literaturoznawstwie i językoznawstwie oraz w odniesieniu do opisu zjawisk i prądów kulturowych wyjaśnia zasady poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie? zasady tworzenia rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych rozumie podstawowe zasady funkcjonujące na poziomie poszczególnych sprawności językowych wymienia kategorie językowe oraz opisuje poziomy analizy języka charakteryzuje wybrane zagadnienia historii językoznawstwa oraz współczesne szkoły i nurty językoznawstwa wymienia praktyczne zastosowania badań nad językiem efektów kształcenia dla obszarów H1A_W01, H1A_W02, H1A_W07 H1A_W01, H1A_W03, H1A_W08 H1A_W02, H1A_W03, H1A_W05 H1A_W02, H1A_W03, H1A_W07 H1A_W01, H1A_W02, H1A_W03, H1A_W07 H1A_W02, H1A_W03, H1A_W05, H1A_W07 H1A_W01, H1A_W02, H1A_W09 H1A_W03, H1A_W04, H1A_W07, H1A_W09

4 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_W20 K_W21 K_W22 K_U01 K_U02 K_U03 opisuje język w kategoriach podstawowych dziedzin językoznawczych (np. fonetyki, fonologii, morfologii, składni, semantyki i pragmatyki) ma wiedzę o ewolucyjnym charakterze języka i o cechach jego struktur na najważniejszych etapach rozwoju języka, ma orientację odnośnie zmian zachodzących w języku swej specjalności identyfikuje zmiany w języku oraz wpływ czynników społeczno-kulturowych na rozwój języka definiuje pojęcia i zasady analizy porównawczej języków charakteryzuje historię piśmiennictwa i/lub tradycji ustnej w obrębie obszaru językowego danej specjalności uwzględniającej kanon literatury? poezji, dramatu, prozy zna periodyzację dziejów literatury w krajach danej specjalności językowej, a także charakterystykę poszczególnych epok oraz najważniejszych nurtów, prądów i kierunków literackich zna twórczość najwybitniejszych przedstawicieli literatury danej specjalności językowej w kontekście epoki, w której tworzą lub tworzyli zna podstawową metodologię interpretacji dzieł literackich z uwzględnieniem ich kontekstu? kulturowego i historycznego wymienia podstawowe pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat historii i kultury krajów danej specjalności językowej ma podstawową wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury w krajach danej specjalności językowej rozpoznaje elementy materialne i symboliczne określające charakter wybranej kultury? środowisko geograficzne, instytucje, kontekst społeczny, polityczny i religijny zna psycholingwistyczne i glottodydaktyczne koncepcje akwizycji języka zna podstawowe zagadnienia teorii komunikacji językowej Umiejętności potrafi wykorzystać informacje o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka w pracy zawodowej legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka danej specjalności na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym w pracy zawodowej H1A_W01, H1A_W02, H1A_W06, H1A_W07 H1A_W04, H1A_W09 H1A_W01, H1A_W03, H1A_W05, H1A_W06 H1A_W04, H1A_W09 H1A_W04, H1A_W07, H1A_W09 H1A_W04, H1A_W06 H1A_W04, H1A_W10 H1A_W03, H1A_W05, H1A_W07 H1A_W02, H1A_W03, H1A_W04 H1A_W04, H1A_W05, H1A_W06 H1A_W10 H1A_W04, H1A_W05, H1A_W10 H1A_W05, H1A_W06, H1A_W09 H1A_W03, H1A_W04, H1A_W09 H1A_U03, H1A_U05, H1A_U10 H1A_U07, H1A_U08, H1A_U09, H1A_U10 H1A_U01, H1A_U07, H1A_U10

5 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 K_U19 K_U20 wybiera sposób zastosowania interdyscyplinarnych kompetencji pozwalających na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii potrafi ze zrozumieniem czytać, streszczać i interpretować teksty w języku danej specjalności potrafi czynnie uczestniczyć w dyskusjach prowadzonych w języku danej specjalności dotyczących różnych aspektów kulturowych, literaturoznawczych, historycznych i językoznawczych potrafi samodzielnie przygotowywać różnego rodzaju prace pisemne w języku danej specjalności, merytorycznie argumentując i formułując wnioski oraz korzystając z poglądów innych autorów w języku danej specjalności potrafi samodzielnie przygotowywać i przeprowadzać wystąpienia ustne dotyczące różnych aspektów językoznawczych, literaturoznawczych, historycznych i kulturowych kierując się wskazówkami opiekuna naukowego potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swe umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii oraz wiedzy o kulturze krajów swej specjalności językowej ocenia poprawne wykorzystanie języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej potrafi stosować odpowiednie strategie komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych potrafi tworzyć teksty zróżnicowane stylistycznie i funkcjonalnie potrafi wyrażać złożone sądy i opinie oraz posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie języka danej specjalności wybiera sposób poprawnego posługiwania się innym językiem obcym w zakresie podstawowych rodzajów komunikacji językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy ustala strategie komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych potrafi poprawnie redagować teksty i wyrażać sądy i opinie umie wykorzystywać pojęcia i metody współczesnego językoznawstwa do analizy tekstów i dyskursu ustala kryteria interpretacji dowolnego tekstu projektuje opis i analizę zróżnicowania fonetycznego, fonologicznego, morfologicznego i składniowego porównywanych języków oraz struktury tworzonych w nich tekstów H1A_U03, H1A_U04, H1A_U05, H1A_U06 H1A_U01, H1A_U10 H1A_U05, H1A_U10 H1A_U09, H1A_U10 H1A_U08, H1A_U10 H1A_U09, H1A_U10 H1A_U01, H1A_U03 H1A_U07, H1A_U10 H1A_U08, H1A_U09, H1A_U10 H1A_U08, H1A_U10 H1A_U07, H1A_U09, H1A_U10 H1A_U07, H1A_U08, H1A_U09, H1A_U10 H1A_U07, H1A_U10 H1A_U08, H1A_U09, H1A_U10 H1A_U04, H1A_U05, H1A_U06 H1A_U02, H1A_U04, H1A_U05 H1A_U04, H1A_U10

6 K_U21 K_U22 K_U23 K_U24 K_U25 K_U26 K_U27 K_U28 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 weryfikuje rozumienie i wybiera sposób analizy tekstów pochodzących z wcześniejszych etapów rozwoju języka ocenia stosowanie zasad i reguł współczesnego języka potrafi rozpoznać różne gatunki i rodzaje tekstów literackich oraz przeprowadzić ich samodzielną analizę i interpretację potrafi rozpoznać figury stylistyczne występujące w tekście literackim, na bazie własnej wiedzy bądź przy użyciu słowników literaturoznawczych potrafi je nazwać i określić ich funkcję rozpoznaje motywy lub przyczyny ciągłości i przemian literatury danego obszaru językowego analizuje zagadnienia kulturowe danego obszaru językowego umie wykorzystywać sprawności uczenia się języka obcego do rozwijania aktywności poznawczych potrafi ocenić sposób uczenia się i/lub nauczania języka obcego Kompetencje społeczne rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; dokonuje samooceny własnych kompetencji, doskonali swe umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia potrafi pracować w zespole, pełniąc różne funkcje; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zamierzonych celów potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie i innych oraz zastosować odpowiedni harmonogram działań dąży do wykorzystania informacji o języku, literaturze i kulturze z zakresu danego języka w celu wykorzystania ich w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych docenia znaczenie nauk filologicznych dla relacji międzynarodowych i interkulturowych oraz dla zachowania dziedzictwa kulturowego ludzkości; charakteryzuje się otwartą postawą wobec innych języków i kultur, ma świadomość różnorodności językowej świadomie kształtuje i pielęgnuje własne upodobania kulturalne, uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych jego form i mediów ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną praca, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa; dostrzega etyczne dylematy i problemy związane z wykonywaniem pracy zawodowej interesuje się społecznymi, kulturowymi, politycznymi, i ekonomicznymi procesami zachodzącymi w kraju języka danej specjalności wykazuje odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy H1A_U01, H1A_U02, H1A_U04 H1A_U02, H1A_U04, H1A_U06 H1A_U05, H1A_U06 H1A_U05 H1A_U01, H1A_U02, H1A_U05 H1A_U04, H1A_U05, H1A_U06 H1A_U01, H1A_U03, H1A_U04 H1A_U01, H1A_U02, H1A_U03 H1A_K01, H1A_K04 H1A_K02 H1A_K03 H1A_K03, H1A_K04 H1A_K02, H1A_K05, H1A_K06 H1A_K06 H1A_K04 H1A_K03, H1A_K05 H1A_K05, H1A_K06

7 2. Tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe wraz z uzasadnieniem wyboru jednych i pominięciem innych efektów obszarowych* Nazwa Wydziału: Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Wydział Filologiczny Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru pierwszego stopnia ogólnoakademicki Symbol obszarowych efektów kształcenia H1A_W01 H1A_W02 H1A_W03 H1A_W04 H1A_W05 Opis zakładanych efektów kształcenia Absolwent studiów pierwszego stopnia Wiedza ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej zna podstawową terminologię nauk humanistycznych ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów efektów kształcenia dla kierunku K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11 K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_W17 K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_W16, K_W17, K_W22 K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_W17, K_W18, K_W20, K_W22 K_W03, K_W06, K_W11, K_W16, K_W18, K_W20, K_W21

8 H1A_W06 H1A_W07 H1A_W08 H1A_W09 H1A_W10 H1A_U01 H1A_U02 H1A_U03 H1A_U04 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym Umiejętności potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych K_W09, K_W11, K_W14, K_W18, K_W21 K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W13, K_W16 K_W02 K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W21, K_W22 K_W15, K_W19, K_W20 K_U03, K_U05, K_U10, K_U21, K_U25, K_U27, K_U28 K_U19, K_U21, K_U22, K_U25, K_U28 K_U01, K_U04, K_U10, K_U27, K_U28 K_U04, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, K_U26, K_U27

9 H1A_U05 H1A_U06 H1A_U07 H1A_U08 H1A_U09 H1A_U10 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kompetencje społeczne K_U01, K_U04, K_U06, K_U18, K_U19, K_U23, K_U24, K_U25, K_U26 K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13, K_U14, K_U16, K_U18, K_U20, K_U22, K_U23, K_U26 K_U02, K_U03, K_U11, K_U14, K_U15, K_U16 K_U02, K_U08, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17 K_U02, K_U07, K_U09, K_U12, K_U14, K_U15, K_U17 K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U20 H1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01

10 H1A_K02 H1A_K03 H1A_K04 H1A_K05 H1A_K06 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form K_K02, K_K05 K_K03, K_K04, K_K08 K_K01, K_K04, K_K07 K_K05, K_K08, K_K09 K_K05, K_K06, K_K09 Uzasadnienie wyboru jednych i pominięcia innych efektów obszarowych: Przyporządkowano jeden obszar kształcenia. *Uzasadnienie powinno mieć charakter merytoryczny (niedostatek kadry o odpowiednich kompetencjach nie stanowi dostatecznego uzasadnienia dla pominięcia efektu obszarowego). Gdy kierunek studiów został przyporządkowany do kilku obszarów kształcenia, z których jeden ma charakter dominujący należy wskazać, które efekty z dominujęcego obszaru zostały pominięte i 'zastąpione' z innych obszarów.

11 III. PROGRAM STUDIÓW 1. Nazwa kierunku/specjalności (tylko filologia) Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru 2. Poziom kształcenia pierwszego stopnia 3. Profil kształcenia ogólnoakademicki 4. Forma studiów stacjonarne 5. Nazwa specjalności Rubrykę wypełnić w przypadku gdy wybór specjalności następuje w trakcie trwania studiów. Należy wpisać wszystkie specjalności przewidziane w programie kształcenia. 6. Czas trwania studiów (liczba semestrów) 6 7. Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) odpowiadającej poziomowi studiów 8. Plan/y studiów wg wzoru tabeli nr 1 9. Matryca efektów kształcenia wg wzoru tabeli nr Tabela efektów kierunkowych w odniesieniu do metod ich weryfikacji wg wzoru tabeli nr Sylabusy (zgodnie z Zarządzeniem nr 107/2011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/ modułu kształcenia (sylabusu)). 12. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych według wzoru tabeli nr 5 i 5a) 13. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia 14. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych (udokumentować w formie tabeli 6 i 6a) 15. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów 16. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 17. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego 18. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego 19. Wymiar, forma i zasady odbywania praktyk (jeżeli program studiów przewiduje praktyki) 20. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych (dotyczy profilu praktycznego lub profilu akademickiego w przypadku, gdy program przewiduje praktyki) 21. Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/ egzamin dyplomowy/ inne) 180 pkt ECTS W załączniku W załączniku W załączniku W załączniku 152 pkt ECTS 53 pkt ECTS 29 pkt ECTS 12 pkt ECTS nie dotyczy nie dotyczy 0 pkt ECTS Praktyki zawodowe na studiach I stopnia trwają 4 tygodnie, odbywają się po czwartym semestrze i obejmują co najmniej 160 godzin. Praktyka pedagogiczna na studiach I stopnia na specjalizacji NAUCZYCIELSKIEJ odbywa się w szkole podstawowej i wynosi łącznie 150 godzin. W semestrze IV odbywaja się praktyka psychologiczno-pedagogiczna w wymiarze 30 godzin (1 tydzień), realizacja w marcu. Po semestrze IV odbywa się praktyka metodyczna w wymiarze 60 godzin (2 tygodnie), realizacja - ostatni tydzień września i pierwszy tydzień października (do zaliczenia w semestrze 5). W semestrze VI odbywaja się praktyka metodyczna w wymiarze 60 godzin (2 tygodnie), realizacja w marcu. Naliczenie punktów ECTS za wszystkie praktyki (w liczbie 8 ECTS) odbywa się w semestrze VI. 6 pkt ECTS Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie 180 pkt ECTS oraz napisanie pracy licencjackiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

12 22. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach modułów do wyboru (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS) Minimalna liczba punktów ECTS obejmujące poniżej wymienione moduły do wyboru wynosi 73, w tym: Moduł seminarium dyplomowego: 10 pkt ECTS Moduł przedmiotów do wyboru: 6 pkt ECTS Moduł praktycznej nauki języka włoskiego lub hiszpańskiego lub angielskiego: 28 pkt ECTS Moduł specjalizacji translatorskiej: 26 pkt ECTS Moduł specjalizacji nauczycielskiej: 26 pkt ECTS Moduł język francuski w biznesie - e-turystyka: 26 pkt ECTS Moduł język francuski w biznesie - prawo i ekonomia: 26 pkt ECTS Wykład ogólnouczelniany: 3 pkt ECTS 23. Wykaz modułów zajęć powiązanych z badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z tym kierunkiem, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wykazanych w pkt. 7, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych (dla profilu ogólnoakademickiego) 24. Wykaz modułów zajęć powiązanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wykazanych w pkt. 7, służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (dla profilu praktycznego) 25. Warunki prowadzenia zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym przewidzianych w programie studiów dla profilu praktycznego (wypełnić tylko dla profilu praktycznego) Moduł seminarium dyplomowego, moduł kształcenia literaturoznawczo-kulturowego, moduł kształcenia językoznawczego, moduł przedmiotów do wyboru, moduł specjalizacji nauczycielskiej, moduł specjalizacji translatorskiej, moduł specjalizacji język francuski w biznesie - e turystyka, moduł specjalizacji język francuski w biznesie - prawo i ekonomia. nie dotyczy nie dotyczy... podpis kierownika jednostki organizacyjnej... podpis dziekana

13 IV. WYMOGI REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW 1. Udokumentowanie spełnienia warunków przez jednostkę prowadzącą zajęcia przygotowujące do zdobycia kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela (udokumentować wykorzystując wzór tabeli nr 7, wzór do pobrania ze strony Działu Kształcenai US) 2. W przypadku kierunków studiów dających uprawnienia do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej udokumentowanie, że program spełnia minimalne wymogi programowe dla tychże studiów, w zakresie treści programowych oraz łącznego czasu prowadzonych zajęć, określone przez właściwych ministrów. 3. Wskazanie różnic w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim 4. Sposób wykorzystania dostępnych wzorców międzynarodowych 5. Sposób uwzględniania wyników monitorowania karier absolwentów 6. Sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy 7. Informacje o zaprojektowanych zasadach i formach mobilności krajowej i międzynarodowej umożliwiającej realizację programu kształcenia 8. Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi (np. lista osób spoza wydziału biorących udział w pracach programowych lub konsultujących projekt programu kształcenia, które przekazały opinie nt. zaproponowanego opisu efektów kształcenia) 9. Opis wdrożenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia uwzględniającego działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów W załączniku Program jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra MiSW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 roku (dz. U z dnia 6 lutego 2012, poz. 131). Na Uniwersytecie Szczecińskim nie są prowadzone studia o podobnie zdefiniowanych celach. Program kształcenia odpowiada europejskim standardom studiów filologicznych. Nauczanie języka obcego odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Common European Framework of Reference for Languages, w skrócie CEFR, co umożliwia studentom wymianę w ramach programów mobilności studenckiej. W związku z zarządzeniem Rektora nr 23/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego, studenci będą zobowiązani wypełnić oświadczenie w sprawie wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na monitorowanie kariery zawodowej. Ponadto Wydział Filologiczny prowadzi ścisłą współpracę z Akademickim Biurem Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. Przy konstruowaniu efektów kształcenia dla kierunku Filologia uwzględniano potrzeby lokalnego rynku pracy, stąd możliwość wyboru dodatkowego języka obcego. MOST, ERASMUS, wyjazdy studentów i pracowników. Roz. Min. w spr. WPS Na Wydziale działa wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów. Ocena okresowa obejmuje: - ocean zajęć dydaktycznych - ankieta studencka; - hospitacja zajęć przez kierowników Zakładów i Katedr; - ocena dorobku naukowego pracowników naukowodydaktycznych jednostek; - studencka ankieta oceny efektów praktyk.

14 ... podpis kierownika jednostki organizacyjnej... podpis dziekana

15 V. WARUNKI PROWADZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU 1. Podstawa utworzenia kierunku od roku akademickiego 2012/13 (art. 11 ust 1 lub art. 11 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) podać według którego artykułu tworzone są studia 2. Wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla kierunku i stopnia studiów z oświadczeniami pracowników o zaliczeniu do minimum kadrowego (wykaz sporządzić według wzoru tabeli nr 8 - do pobrania ze strony Działu Kształcenia) w przypadku studiów tworzonych z art. 11 ust. 2 ustawy - gdy dokumentacja wysyłana jest do MNiSW: 1. wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla kierunku i stopnia studiów (sporządzić według wzoru tabeli nr 8a - do pobrania ze strony Działu Kształcenia) 2.ołwiadczenia pracowników o zaliczeniu do minimum kadrowego i kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, stopni naukowych i tytułu naukowego, tłumaczenia dyplomów uzyskanych za granicą 3. dorobek naukowy nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla kierunku (wykaz publikacji) 3. Proporcja liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studentów 4. Wymiar zajęć dydaktycznych planowanych dla poszczególnych nauczycieli akademickich, w tym przydział zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym w ramach profilu praktycznego (wypełnić tylko dla profilu praktycznego) 5. Opis działalności naukowej lub naukowobadawczej w co najmniej jednym obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów (w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) 6. Opis infrastruktury zapewniającej prawidłową realizację celów kształcenia, w tym opis dostępu do sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni 7. Opis zapewnienia dostępu do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na kierunku 8. Opis dostępu do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki 9. Analiza finansowa kierunku w szczególności z uwzględnieniem kosztów osobowych 10. Rekrutacja - warunki i tryb, limit przyjęć wraz z opinią Biura ds. Rekrutacji w sprawie limitu rekrutacyjnego ( w związku z rozporządzeniem MNiSW z 19 sierpnia 2011 r.) Art.11 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Kierunek - filologia: prof. dr hab. Olga Molchanova prof. dr hab. Ryszard Lipczuk dr hab. Izabela Kowalska-Paszt Specjalność - filologia romańska z językiem obcym do wyboru: dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US dr hab. Svetlana Nevzorova, prof. US dr hab. Tomasz Swoboda dr Edyta Bocian dr Anna Kricka dr Nelli Przybylska 1:14,6 nie dotyczy Specjalność jest realizowana na I stopniu. Wydział dysponuje pomieszczeniami dydaktycznymi w 3 budynkach. Do dyspozycji są sale dydaktyczne wyposażone w tablice standardowe i interaktywne, sale ze sprzętem multimedialnym, jedno laboratorium językowe do ćwiczeń fonetycznych. Wydział Filologiczny dysponuje zbiorami specjalistycznymi z zakresu tematyki prowadzonych zajęć dostępnymi w ramach biblioteki wydziałowej, znajdującej się w budynku Wydziału. W bibliotece wydziałowej funkcjonuje punkt informacji naukowej oraz jest dostęp do sieci WWW i bibliotek elektronicznych. W budynku Wydziału jest dostęp dla studentów do sieci wi-fi. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w US. Warunki i tryb przyjęcia spójny dla kierunku Filologia, złożony w Biurze ds. Rekrutacji. Limit przyjęć - 75.

16 11. Dziedzina lub dziedziny, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów, ze wskazaniem procentowych udziałów, w jakich program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki, przy czym suma udziałów musi być równa 100% W celu określenia wskaźnika kosztochłonności 12. Uchwały i opinie Proszę załączyć: - Uchwałę podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunku (specjalności) studiów, - Uchwałę podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie programu kształcenia (programu studiów) danego kierunku - Pisemną opinię Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia na temat projektu programu kształcenia - Pisemną opinię Samorządu Studenckiego dotyczącą programu kształcenia - Pisemną opinię Uczelnianego Zespołu Rektorskiego ds. Jakości i Programów Kształcenia dotyczącą efektów kształcenia Efekty kształcenia dla danego kierunku studiów odnoszą się do jednej dziedziny nauki: obszar nauk humanistycznych - 100% W załączniku (dokumenty dołączone zostaną po uchwaleniu przez Senat) - Uchwałę Senatu w sprawie utworzenia kierunku studiów i określająca efekty kształcenia - Uchwałę Senatu w sprawie określenia efektów kształcenia (dla kierunków istniejących) lub Uchwała Senatu zmieniająca w sprawie określenia efektów kształcenia - Uchwałę Senatu w sprawie utworzenia studiów, wystąpienia do MNiSW o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku i poziomie oraz określającą efekty kształcenia (dokumenty dołączone zostaną po wydaniu decyzji przez MNiSW) - Decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia kierunku studiów - dla kierunku utworzonego z art. 11 ust Inne dokumenty np. - Porozumienie w sprawie prowadzenie kierunku studiów łącznie przez kilka wydziałów - Umowa między uczelniami na prowadzenie wspólnego kierunku - Umowa - dla kierunków studiów o profilu praktycznym tworzonych z udziałem podmiotów gospodarczych - powinna ona zawierać sposób prowadzenia i organizacji danego kierunku studiów... podpis kierownika jednostki organizacyjnej... podpis dziekana

17 4. Tabela nr 2 - Matryca efektów kształcenia efekty kształcenia dla programu kształcenia Technologia informatyczna Ochrona własności intelektualnej i prawa autorskie Wychowanie fizyczne (do wyboru): Wychowanie fizyczne dla studentów bez przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń Wykład ogólnouczelniany z listy WF Historia filozofii Łacina PNJF Gramatyka praktyczna PNJF Pisanie PNJF Zintegrowane sprawności językowe PNJF Fonetyka z fonologią PNJF Lektura tekstów literackich PNJF Konwersacje i słuchanie Historia literatury francuskiej Wstęp do literaturoznawstwa Analiza tekstów literackich Kultura francuskiego obszaru językowego Wstęp do językoznawstwa Akwizycja języka obcego Gramatyka opisowa języka francuskiego Gramatyka kontrastywna Moduł: seminarium dyplomowego Historia Literatury Francuskiej 1 Historia Literatury Francuskiej 2 Językoznawstwo Francuskie 1 Językoznawstwo Francuskie 2 Gramatyka praktyczna- j.włoski/j.hiszpański/j.angielski Konwersacje i słuchanie - j.włoski/j.hiszpański/j.angielski Zintegrowane sprawności językowe - j.włoski/j.hiszpański/j.angielski Cywilizacja wybranego obszaru językowego Teoria przekładu Językowo-kulturowe aspekty przekładu Ćwiczenia tłumaczeniowe Praktyka zawodowa Psychologia ogólna Pedagogika ogólna Psychologia szczegółowa Pedagogika szczegółowa Praktyka pedagogiczno-psychologiczna Podstawy dydaktyki Metodyka nauczania j.francuskiego Emisja głosu Praktyka metodyczna w zakresie j. francuskiego E turystyka BHP Tłumaczenia specjalistyczne 1 Kurs podręcznikowy 1 E technologie w biznesie Kurs podręcznikowy 2 Komunikacja międzykulturowa Tłumaczenia specjalistyczne 2 Korespondencja handlowa Specjalistyczny język ekonomii 1 Specjalistyczny język ekonomii 2 Praktyka biznesowo-gospodarcza*1 Praktyka biznesowo-gospodarcza*2 Wychowanie fizyczne (do wyboru): Wychowanie fizyczne dla studentów z ograniczoną możliwością wykonywania ćwiczeń Wychowanie fizyczne (do wyboru): Wychowanie fizyczne dla studentów całkowicie zwolnionych z wykonywania ćwiczeń K_W K_W K_W K_W

18 K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U11 +, K_U K_U

19 K_U K_U K_U K_U K_U K_U ,+ + 5 K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K Symbole +, ++, +++ określają stopień w jakim efekt kształcenia związany z danym przedmiotem/modułem pokrywa efekt kierunkowy: im większa liczba plusów, tym większa odpowiedniość (większy stopień osiągnęcia) tego efektu.

20 5. Tabela nr 3 - Tabela efektów kierunkowych w odniesieniu do metod ich weryfikacji * egzamin pisemny * egzamin ustny * kolokwium K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U * opinie w dzienniku praktyk * praca dyplomowa * praca pisemna/esej/recenzja * prezentacje * projekt * sprawdzian * zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Filologia- specjalność filologia romańska z językiem włoskim (bez znajomości języka francuskiego) profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia- specjalność filologia romańska z językiem włoskim (bez znajomości języka francuskiego) profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia- specjalność filologia romańska z językiem włoskim (bez znajomości języka francuskiego) profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 84/2014/2015. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 84/2014/2015. z dnia 28 kwietnia 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 84/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów filologia studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr.. PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk humanistycznych: Kierunek kształcenia filologia polska należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA załącznik nr 1 Pieczątka- Wydział/ Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Filologia, specjalność filologia romańska z dodatkowym językiem obcym do wyboru (języki do wyboru: włoski,

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana YDZIAŁ FILOLOGICZNY Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015 /2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Językoznawstwo, literaturoznawstwo

Językoznawstwo, literaturoznawstwo Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych stacjonarnych I stopnia kierunek: neofilologia, specjalność: filologia germańska (od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 44/ 2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia o

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia I stopnia...

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017. kod programu studiów. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017. kod programu studiów. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2013 Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku z dnia 22 października 2013r. Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 Program studiów Program studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorska, specjalność filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z czerwca 0 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 0/0 z 5 kwietnia 0 r. w sprawie zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Symbol Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Efekty kształcenia dla kierunku studiów FILOLOGIA Odniesienie do Po

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Filologia poziomu kształcenia profilu

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Filologia poziomu kształcenia profilu Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu UwB z dnia 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Filologia poziomu kształcenia profilu I. INFORMACJE OGÓLNE Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki 1. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Informacje ogólne: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia francuska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

K_W04 Ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i/lub mediów w krajach anglojęzycznych

K_W04 Ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i/lub mediów w krajach anglojęzycznych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r. Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H) Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska z językiem biznesu Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2: tabela zawierająca efekty kształcenia dla kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie i ich relacje z efektami kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych Wzorcowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku filologia, specjalność filologia włoska prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych

Program kształcenia na studiach wyższych Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru /obszarów, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony jest program Określenie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Filologicznym. Nazwa Wydziału. Nazwa kierunku studiów

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Filologicznym. Nazwa Wydziału. Nazwa kierunku studiów Program na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Filologicznym Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru /obszar ów, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych

Program kształcenia na studiach wyższych Załącznik nr 1 Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru /obszarów, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) pieczątka jednostki organizacyjnej Załącznik Nr 1.11 Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 12/2015/2016 z dnia 15 grudnia 2015 r. OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW

Bardziej szczegółowo

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. ZAŁĄCZNIK Nr 2 NFJKR_efekty_kształcenia_Istopień Efekty kształcenia dla specjalności Język i Kultura Rosji STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Specjalność Język i Kultura

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH Załącznik nr 4 do Uchwały nr 492/05/2015 Senatu UR z dnia 28 maja 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Poziom kształcenia PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 03.03.2017r. SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-19 (skrajne daty) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

Językoznawstwo, literaturoznawstwo

Językoznawstwo, literaturoznawstwo Załącznik nr do zarządzenia nr 2 Rektora UJ z 5 lutego 202 r. Program kształcenia na studiach wyższych stacjonarnych I stopnia kierunek: neofilologia, specjalność: filologia germańska (od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne

I. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 79 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WNIOSEK O UTWORZENIE KIERUNKU STUDIÓW/ POZIOMU/PROFILU KSZTAŁCENIA/FORMY STUDIÓW I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Załącznik nr 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku studiów FILOLOGIA Poziom STUDIA I STOPNIA Profil OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w zakresie jednokierunkowej specjalizacji nauczycielskiej

SPECJALIZACJA: przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w zakresie jednokierunkowej specjalizacji nauczycielskiej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach ścieżki zawodowej B (student

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu UwB z dnia 2012 roku dla kierunku poziomu profilu EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo