RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres r r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia Zarządu 4. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez biegłego rewidenta 5. Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta Olsztyn r.

2 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze! W imieniu Zarządu Spółki Site S.A. chciałbym podzielić się z Państwem informacjami z przebiegu działalności Spółki w poprzednim roku, jak również perspektywami jej dalszego rozwoju. Rok 2011 był dla nas okresem, w którym rozpoczęliśmy realizację przyjętej strategii dla Spółki. Zakłada ona skupienie głównych prac Spółki wokół tworzenia aplikacji, narzędzi i gier. W tym czasie stworzyliśmy nasze pierwsze aplikacje mobilne. Uzyskane w ten sposób doświadczenie pozwoli nam na skuteczne konkurowanie na tym dynamicznie rozwijającym się rynku. Wykorzystując naszą lokalizację pozyskaliśmy również środki unijne w ramach poddziałania "Usługi i aplikacje dla MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Pozwoli nam to na szybszą realizację znaczących projektów narzędziowych. Pierwszy z nich, platforma do marketingu jest już na półmetku, a cały projekt zaprezentujemy we wrześniu bieżącego roku. Drugi projekt system automatycznej promocji witryn internetowych, który aktualnie rozpoczynamy realizować, pozwoli nam na odbudowanie przez posiadane serwisy internetowe pozycji lidera w generowanym ruchu. Drodzy Akcjonariusze, roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011 otrzymało pozytywną opinię biegłego rewidenta i przedstawia Spółkę Site S.A. w dobrym świetle. Zmiana wyniku netto pomiędzy raportem za IV kwartał 2011 roku, a publikowanym raportem rocznym wynika z dokonania odpisów z majątku Spółki dwóch serwisów internetowych, nad którymi Spółka zaniechała prac ze względu na ich nieopłacalność. Odwołanie prognoz finansowych na rok 2012 spowodowane jest decyzjami o konieczności podjęcia działań na rzecz rozwoju Spółki. Związane jest to głównie z realizacją wspomnianych wcześniej dużych projektów narzędziowych. Z tego miejsca chciałbym również podziękować wszystkim Akcjonariuszom za swój udział w rozwoju Site S.A. oraz pracownikom, klientom i partnerom za ich wkład w sukces oraz profesjonalną współpracę. Wszystkie Państwa pozytywne i krytyczne opinie staram się na bieżąco analizować i wyciągać konstruktywne wnioski. W dalszym ciągu dokładamy starań, aby podnieść rentowność naszych serwisów i utrzymać ich wartość na możliwie najwyższym poziomie. Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem rocznym Site S.A. za 2011 rok. 2

3 2. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2011 ROKU 2.1. Opis działalności Site S.A. Spółka Site S.A. jest podmiotem zależnym od Spółki IQ Partners S.A., funduszu inwestycyjnego notowanego na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., specjalizującego się w nowych technologiach, internecie i telekomunikacji. Site S.A. zajmuje się budowaniem, rozwijaniem oraz integracją specjalistycznych serwisów internetowych i multimedialnych. Jest właścicielem szeregu serwisów internetowych: Spółka również tworzy aplikacje narzędziowe oraz mobilne Wydarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki w 2011 roku Spłacono zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) z ostatniej raty za serwis yoyo.pl. Uruchomiono klubaudiostereo.pl działający w modelu abonamentowym dający użytkownikom dostęp do dodatkowych artykułów i testów sprzętu pisanych na życzenie klubowiczów przez profesjonalnych redaktorów. Odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podjęto uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz podziału zysku za rok Ponadto udzielono absolutorium Piotrowi Chumickiemu Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków od dnia 31 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz Marcinowi Szczepkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 października 2010 roku. Przyjęto rezygnację Pana Jarosława Obary z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki a na jego miejsce powołano Pana Jarosława Krawczyka. 31 sierpnia podpisano umowę o dofinansowanie jednego z narzędziowych projektów Site S.A. z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła zł. (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych). We wrześniu 2011 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Stworzenie automatycznego systemu promującego automatico.pl". Został on oceniony pozytywnie i zaakceptowany. W związku z powyższym dnia 29 grudnia 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Stworzenie automatycznego systemu promującego automatico.pl" w kwocie zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). W ramach nowej strategii stworzono dwie aplikacje mobilne dostępne w android market Wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym i mogą mieć istotny wpływ na działalność Spółki Po dniu bilansowym nie miały miejsca istotne wydarzenia wpływające na działalność Spółki. 3

4 2.4. Przewidywany rozwój Spółki Spółka zamierza zrealizować dwa projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pozwoli to na zwiększenie udziałów w rynku reklamowym oraz uniezależnienie się od wahających trendów w reklamie emisyjnej Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa W roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 9.405,39 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy). Spółka zamierza osiągnąć zysk netto w kolejnym roku obrotowym. Na dzień bilansowy podstawowe wielkości ekonomiczne ujawnione w sprawozdaniu finansowym za 2011 rok Spółki Site S.A. przedstawiały się następująco: I. Sytuacja finansowa: 1. Przychody ze sprzedaży ,71 2. Koszty działalności operacyjnej ,03 3. Zysk ze sprzedaży ,68 4. Zysk netto 9 405,39 5. Kapitał podstawowy ,40 II. Sytuacja płatnicza: 1. Zobowiązania krótkoterminowe ,49 2. Należności krótkoterminowe ,48 3. Środki na rachunku bankowym 8 974,62 4. Stan magazynowy 0,00 III. Informacja dodatkowa: 1. Koszty rodzajowe: a. Amortyzacja: ,49 b. Zużycie materiałów i energii: ,81 c. Usługi obce: ,57 d. Wynagrodzenia: ,09 e. Świadczenia na rzecz pracowników: ,46 f. Pozostałe koszty: ,38 g. Podatki i opłaty: 4 115, Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju W okresie sprawozdawczym Spółka przeprowadziła badania, w celu określenia wielkości polskiego rynku aplikacji mobilnych oraz zapotrzebowania na usługi marketingu bezpośredniego ( marketing). 4

5 2.7. Informacja o nabyciu akcji własnych Spółka nie nabywała własnych akcji Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) Spółka nie posiada oddziałów 2.9. Informacja o instrumentach finansowych Nie dotyczy. 5

6 3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU OŚWIADCZENIE O WYBORZE AUDYTORA Zarząd Spółki Site S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, ALP Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3718, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI Zarząd Spółki Site S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Site S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.. OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIACH Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu wyniosła ,00 zł Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie wyniosła ,00 zł.. 6

7 INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Site S.A. podsumowanie stosowania Dobrych Praktyk w 2011 roku: Lp. ZASADA Site S.A. 1 Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna tak 2 Efektywny dostęp do informacji niezbędnych dla oceny sytuacji i perspektyw tak 3 Korporacyjna strona internetowa-zakres udostępnionych informacji częściowo 3.1 Podstawowe informacje o spółce tak 3.2 Opis, rodzaj działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów tak 3.3 Opis rynku, na którym działa emitent, jego pozycja na rynku tak 3.4 Życiorysy zawodowe członków organów spółki nie 3.5 Informacje o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ nie 3.6 Dokumenty korporacyjne spółki tak 3.7 Zarys planów strategicznych spółki tak 3.8 Prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy nie dotyczy 3.9 Struktura akcjonariatu tak 3.10 Dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie tak 3.12 Opublikowane raporty bieżące i okresowe tak 3.13 Kalendarz publikacji dat tak 3.14 Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych nie 3.16 Pytania akcjonariuszy dot. spraw objętych porządkiem obrad WZ nie dotyczy 3.17 Informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ nie dotyczy 3.18 Informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy nie dotyczy 3.19 Informacje na temat Autoryzowanego Doradcy tak 3.20 Informacje na temat Animatora akcji emitenta tak 3.21 Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) tak 4 Strona internetowa w języku polskim lub angielskim tak 5 Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa nie 6 Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD tak 7 Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu tak 8 Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji tak 9 Zakres treściowy raportu rocznego nie dotyczy 10 Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ tak 11 Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami tak 12 Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru nie dotyczy 13 Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami nie dotyczy 13a Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy nie dotyczy 14 Wymogi dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i dnia jej wypłaty nie dotyczy 15 Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej nie dotyczy 16 Raporty miesięczne nie 16a Uzasadnienie naruszenia obowiązku informacyjnego nie dotyczy 7

8 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Sprawozdanie finansowe składa się z: 1. Sprawozdania z całkowitych dochodów, 2. Sprawozdania z sytuacji finansowej, 3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych, 4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 5. Informacji dodatkowej 8

9 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres siedziby: Adres biura: SITE Spółka Akcyjna Polska Olsztyn ul. Towarowa 1, Olsztyn ul. Towarowa 1, Olsztyn Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Ilość akcji Zarząd akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda: o akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Piotr Chumicki Prezes Zarządu 9

10 Spis treści: Wybrane dane finansowe Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku wariant kalkulacyjny Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku metoda pośrednia Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje dotyczące wartości niematerialnych Informacje dotyczące wartości firmy Informacje dotyczące środków trwałych Informacje dotyczące inwestycji długoterminowych Informacje dotyczące należności krótkoterminowych Informacje dotyczące instrumentów finansowych Informacje dotyczące krótko i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych Informacje dotyczące kapitału zakładowego Informacje dotyczące kapitału zapasowego Informacje dotyczące kapitału rezerwowego Informacje dotyczące podatku dochodowego Informacje dotyczące zobowiązań długoterminowych Informacje dotyczące zobowiązań krótkoterminowych Informacje dotyczące rezerw krótkoterminowych Informacje dotyczące przychodów ze sprzedaży Informacje dotyczące kosztów rodzajowych Informacje dotyczące przychodów operacyjnych Informacje dotyczące kosztów operacyjnych Informacje dotyczące przychodów finansowych Informacje dotyczące kosztów finansowych Informacje dotyczące wyniku podatkowego Informacje dotyczące zysku na akcje i rozwodnionego zysku na akcje Dane uzupełniające Informacje dotyczące przepływów pieniężnych Informacje dotyczące segmentów działalności Informacje dotyczące zdarzeń po zakończeniu okresu sprawozdawczego Zdarzenia warunkowe ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO PUBLIKACJI

11 Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Z okres od do Za okres od do Z okres od do Za okres od do Sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży , , , ,00 Amortyzacja , , , ,00 Zysk (strata) brutto , , , ,00 Zysk (strata) netto 9 405, , , ,00 Liczba akcji (w szt.) , , , ,00 Średnioważona ilość akcji zwykłych ( w szt.) , , , ,27 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy za okres 0,00 0,01 0,00 0,00 rozwodniony za okres 0,00 0,01 0,00 0,00 Sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa trwałe , , , ,00 Aktywa obrotowe , , , ,00 Aktywa razem , , , ,00 Kapitał własny, w tym: , , , ,00 Kapitał zakładowy , , , ,00 Należności razem, w tym: , , , ,00 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe , , , ,00 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: , , , ,00 Zobowiązania długoterminowe , , , ,00 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,00 Pasywa razem , , , ,00 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 0,26 0,26 0,06 0,07 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , , , ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , , ,00 Przepływy pieniężne netto, razem , , , ,00 w PLN w EUR Kurs EURO do pozycji bilansowych 4,4168 3,9603 Kurs EURO do pozycji wynikowych i Cash flow 4,1401 4,0044 Powyższe dane finansowe za 2011 i 2010 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2011 roku 4,4168 PLN/EUR; - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku) 4,1401 PLN/EUR Tabela A kursów średnich z dnia nr 252/A/NBP/2011, 1 EUR=4,

12 Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku Lp. AKTYWA Noty Na dzień Na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,36 1. Wartości niematerialne 1, , ,68 2. Rzeczowe aktywa trwałe , ,73 3. Inwestycje długoterminowe 4, ,89 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,06 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,43 1. Należności handlowe oraz pozostałe należności 5, , ,56 2. Inwestycje krótkoterminowe ,83 3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,35 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,69 SUMA AKTYWÓW , ,79 Lp. PASYWA A. KAPITAŁ WŁASNY , ,96 1. Kapitał zakładowy , ,40 2. Kapitał zapasowy , ,50 3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane , ,94 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,81 6. Zysk (strata) netto z bieżącego okresu 9 405, ,87 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,83 I. Rezerwy na zobowiązania (długoterminowe) Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - II Zobowiązania długoterminowe , ,08 1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe 6, , ,08 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,75 1. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 6, , ,79 2. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe ,00 138,93 3. Pozostałe zobowiązania finansowe 6, , ,03 4. Bieżące zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego Rezerwy krótkoterminowe , ,00 SUMA PASYWÓW , ,79 Wartość księgowa w zł Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję ( w szt.) 0,26 0,26 Noty Na dzień Na dzień

13 Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku wariant kalkulacyjny Lp. Wyszczególnienie Noty Okres 12 miesięcy zakończony Okres 12 miesięcy zakończony A. Działalność kontynuowana 1. Przychody netto ze sprzedaży , ,07 2. Koszt własny sprzedaży ,74 - I. Zysk/Strata brutto ze sprzedaży , ,07 1. Pozostałe przychody operacyjne , ,42 2. Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu , ,45 4. Pozostałe koszty operacyjne , ,69 II. Zysk/Strata na działalności operacyjnej , ,35 1. Przychody finansowe 19 5, ,13 2. Koszty finansowe , ,61 III Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej , ,87 IV. Zysk/Strata brutto , ,87 1. Podatek dochodowy, w tym: 11, , ,00 - część bieżąca część odroczona , ,00 V. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 9 405, ,87 B. Działalność zaniechana 1. Zysk/Strata netto z działalności zaniechanej - - C. Zysk/Strata netto za rok obrotowy 9 405, ,87 - liczba akcji zwykłych ( w szt.) , ,00 - średnioważona ilość akcji zwykłych ( w szt.) , ,27 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł.) 0,00 0,01 Podstawowy za okres obrotowy 0,00 0,01 Rozwodniony za okres obrotowy 0,00 0,01 Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł.) 0,00 0,01 Podstawowy za okres obrotowy 0,00 0,01 Rozwodniony za okres obrotowy 0,00 0,01 Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł.) - - Sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów Lp. Wyszczególnienie Okres 12 miesięcy zakończony Okres 12 miesięcy zakończony I. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 9 405, ,87 Składniki innych całkowitych dochodów: - - Suma składników innych całkowitych dochodów: - - Całkowite dochody ogółem 9 405, ,87 II. Zysk/Strata netto 9 405, ,87 III. Całkowite dochody ogółem 9 405, ,87 Dochód całkowity na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł.) 0,00 0,01 Podstawowy za okres obrotowy 0,00 0,01 Rozwodniony za okres obrotowy 0,00 0,01 Dochód całkowity na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł.)

14 Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku metoda pośrednia Lp. Wyszczególnienie Okres 12 miesięcy zakończony Okres 12 miesięcy zakończony A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) brutto , ,87 II. Korekty razem , ,63 1. Amortyzacja , ,15 2. Różnice kursowe Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,73 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej , ,42 5. Zmiana stanu rezerw 7 483, ,00 6. Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności , ,07 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek , ,06 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Zapłacony podatek dochodowy 11. Inne korekty , ,29 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,24 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy ,22 1. ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wart. niematerialnych 1 450,22 2. z inwestycji w nieruchomości oraz wart. niematerialne 3. ze zbycia aktywów finansowych, w tym: ,00 a) w pozostałych jednostkach ,00 - zbycie aktywów finansowych ,00 - dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - II. Wydatki ,42 1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wart. niematerialnych ,03 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niematerialne Na aktywa finansowe, w tym: ,61 a) w jednostkach powiązanych ,61 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,20 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,00 1. Wpływy netto z emisji akcji i dłużnych papierów wartościowych ,07 2. Kredyty i pożyczki 1 786,07 138,93 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych ,00-4. Inne wpływy finansowe - - II. Wydatki , ,86 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Płatności innych zobowiązań finansowych ,90 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,68 4. Odsetki ,28 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , ,14 D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,18 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,17 H. Środki pieniężne na koniec okresu 8 974, ,35 14

15 Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku Okres 12 miesięcy zakończony Okres 12 miesięcy zakończony Kapitał własny na początek okresu , ,99 -korekty błędów -zmiana przyjętych zasad rachunkowości Kapitał własny na początek okresu po korektach Kapitał zakładowy na początek okresu , ,00 Zmiany kapitału zakładowego ,40 zwiększenia (z tytułu) ,40 - wydania udziałów (emisji akcji) ,10 - przeniesienie z kapitału rezerwowego-emisja akcji ,30 Kapitał zakładowy na koniec okresu , ,40 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu - - Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - - Udziały (akcje) własne na początek okresu - - Udziały (akcje) własne na koniec okresu - - Kapitał zapasowy na początek okresu ,50 - Zmiany kapitału zapasowego: , ,50 zwiększenia (z tytułu) , ,12 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej ,83 - z podziału zysku (ustawowo) , ,40 - przeniesienie z kapitału rezerwowego-emisja akcji powyżej wartości nominalnej ,89 zmniejszenia (z tytułu) ,62 - koszty emisji akcji ,86 - przeniesienie z kapitału rezerwowego-koszty emisji akcji ,76 - korekty błędów - - Stan kapitału zapasowego na koniec okresu , ,50 Kapitału z aktualizacji wyceny na początek okresu - - Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu ,40 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych ,43 zwiększenia (z tytułu) ,76 - przeniesienie na kapitał zapasowy-koszty emisji akcji ,76 zmniejszenia (z tytułu) ,19 - przeniesienie na kapitał podstawowy-emisja akcji ,30 - przeniesienie na kapitał zapasowy-emisja akcji powyżej wartości nominalnej ,89 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu - - Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , ,24 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu ,40 -korekty błędów - - -zmiana przyjętych zasad rachunkowości ,43 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach , ,83 zmniejszenia (z tytułu) , ,40 - zwiększenie kapitału zapasowego , ,40 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu ,43 Strata z lat ubiegłych na początek okresu ,81 - Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach ,24 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , ,24 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,81 Wynik netto 9 405, ,87 zysk netto 9 405, ,87 strata netto - - Kapitał własny na koniec okresu , ,96 proponowany podział wyniku finansowego - zwiększenie kapitału zapasowego 9 405, ,87 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,96 15

16 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa, siedziba, przedmiot działalności gospodarczej Spółka SITE S.A. została utworzona na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego i działa zgodnie z regulacjami Kodeksu Spółek Handlowych. Siedzibą spółki SITE S.A. jest Olsztyn, ulica Towarowa 1, , Olsztyn. SITE S.A. zarejestrowana jest w Polsce i aktualnie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej na podstawie Statutu Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego Rep. A nr 12/2008 Wpis do rejestru nastąpił r. Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej oraz numer statystyczny REGON Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest działalność związana z oprogramowaniem (PKD 6201Z). Okres objęty sprawozdaniem i porównywalność danych Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od r. do r. Jest to czwarty rok działalności Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki rokiem obrachunkowym dla Spółki jest rok kalendarzowy. Kapitał zakładowy Na dzień sporządzenia sprawozdania kapitał zakładowy SITE S.A. wynosi ,40 zł. i dzieli się na akcji: akcji na okaziciela serii A akcji na okaziciela serii B akcji na okaziciela serii C akcji na okaziciela serii D akcji na okaziciela serii E Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł. Czas trwania działalności Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej W okresie objętym sprawozdaniem i na dzień 31 grudnia 2011 roku w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: Pan Piotr Chumicki - Prezes Zarządu 16

17 W okresie objętym sprawozdaniem i na dzień 31 grudnia 2011 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: Pan Wojciech Przyłęcki - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Hazubski - Członek Rady Nadzorczej Pan Jarosław Obara - Członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Bolmiński - Członek Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Nowaczewski - Członek Rady Nadzorczej Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: Pan Wojciech Przyłęcki - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Hazubski - Członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Bolmiński - Członek Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Nowaczewski - Członek Rady Nadzorczej Pan Jarosław Krawczyk - Członek Rady Nadzorczej Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia r. w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Jarosława Obarę, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Jarosław Krawczyk. Biegli rewidenci ALP GROUP Sp. z o.o. Ul. Odrowąża Warszawa Prawnicy EBC Solicitors Arkadiusz Stryja spółka komandytowa Banki BRE BANK S.A. ALIOR BANK Notowania w alternatywnym systemie obrotu 1. Informacje ogólne: Giełda: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Alternatywny System Obrotu NewConnect Symbol na GPW: SITE Sektor na GPW: Informatyczny 2. System depozytowo rozliczeniowy: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 3. Kontakty z inwestorami: Piotr Chumicki Znaczący akcjonariusze Według stanu na dzień r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli: 17

18 Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów % akcji % głosów IQ Venture Capital z siedzibą w Luksemburgu ,71 39,71 Jarosław Krawczyk ,73 24,73 Pozostali ,56 35,56 Razem ,00 100,00 Spółka IQ Partners S.A. posiada 39,71% w kapitale zakładowym spółki SITE S.A. dającym jednakowy procent głosów, poprzez spółkę w 100% zależną IQ Venture Capital s.a r.l. Spółki zależne i stowarzyszone Spółka nie jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej ani znaczącym inwestorem wobec innych podmiotów i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Członkowie organów Spółki nie posiadają powiązań z innymi podmiotami. 2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ( MSR ), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej łącznie zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej ). Między tymi zasadami a MSSF ogłoszonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) nie występują żadne różnice, które miałyby wpływ na Spółkę SITE S.A. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. Kierownictwo Spółki nie przewiduje, aby wprowadzenie standardów MSSF oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku oraz zawiera dane porównywalne dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z pozostałych dochodów całkowitych, sprawozdania z sytuacji finansowej, zestawienia ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku. Kontynuacja działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego, czyli roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania 18

19 działalności w okresie 12 miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. Wybór biegłego rewidenta Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 01/11/2011 z dnia roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 31 stycznia 2012 roku. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Walutą funkcjonalną Spółki i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN). Zmiana szacunków W okresie 12 miesięcy zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły istotne zmiany w sposobie dokonywania szacunków. Profesjonalny osąd Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, że przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według obowiązujących przepisów będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub rozwiązania rezerwy, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskanych wyników finansowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. 19

20 Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. Wartość firmy test na utratę wartości Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku przeprowadził test na utratę wartości firmy, powstałej w wyniku połączeń. Wymagało to oszacowania wartości użytkowych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których przypisano wartość firmy. Oszacowanie wartości użytkowej polega na ustaleniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne i ustalenia stopy dyskontowej do obliczenia bieżącej wartości tych przepływów. Założenia przyjęte do przeprowadzenia testu zostały szerzej opisane w 2 nocie objaśniającej do niniejszego sprawozdania finansowego. Klasyfikacja umów leasingowych Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji. 3. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spółka w 2011 roku wdrożyła nowy plan kont w zakresie systemu rozliczania przychodów i kosztów. Wdrożenie nowego planu kont umożliwiło identyfikację kosztów ponoszonych w związku prowadzoną przez Spółkę działalnością. Na podstawie szczegółowej ewidencji rozliczania przychodów i kosztów wprowadzono zmiany prezentacji kosztów w sprawozdaniu z całkowitych dochodów polegające na oddzielnym prezentowaniu kosztów ogólnych zarządu oraz kosztów bezpośrednio związanych ze sprzedażą. Na roku Spółka nie miała możliwości precyzyjnego ustalenia kwoty podziału kosztów a tym samym nie zdecydowała się na zmianę prezentacji kosztów w tym zakresie. W ocenie Zarządu Spółki stopień podziału odpowiednich komponentów składowych kosztów wymagałby poniesienia przez Spółkę wysokich wydatków, które byłyby nieproporcjonalne w relacji do prezentowanej informacji w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Powyższa informacja na celu umożliwienie użytkownikom sprawozdania finansowego zrozumienie wprowadzonych zmian w prezentacji Sprawozdania z całkowitych dochodów. Nie ma ona jednak wpływu na finansowe wyniki działalności Spółki oraz prezentowaną sytuację finansową. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się po lub w dniu 1 stycznia 2011 roku: MSSF 2 Płatności w formie akcji: grupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych mający zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku. Zmiana ma na celu wyjaśnienie sposobu ujęcia księgowego grupowych transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych. Zastępuje ona KIMSF 8 oraz KIMSF 11. Zastosowanie 20

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie finsowe Boryszew S.A. 1 SPIS TREŚCI Boryszew S.A. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 6 SPRAWOZDANIE ZE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 02 03 Sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo