GARDENA. GB Operating Instructions Water Computer F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GARDENA. GB Operating Instructions Water Computer F"

Transkrypt

1 GARDENA C 1060 rofi/solar Art GB Oerating Instructions Water Comuter F NL Mode d emloi Programmateur d arrosage Gebruiksaanwijzing Besroeiingscomuter PL Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania GR Οδηγίες χρήσης Προγραµµατιστής ποτίσµατος

2 GARDENA Sterownik nawadniania C 1060 rofi/solar Witamy w ogrodzie GARDENA Sis treњci 86 Instrukcjк obsіugi naleїy uwaїnie rzeczytaж i dokіadnie rzestrzegaж jej zaleceс. Na odstawie niniejszej instrukcji obsіugi naleїy zaoznaж siк z urz dzeniem, jego elementami nastawczymi oraz rawidіowym jego uїytkowaniem, jak rуwnieї rzeisami bezieczeсstwa odnosz cymi siк do sterownika nawadniania. Ze wzglкdуw bezieczeсstwa dzieci oraz mіodzieї oniїej 16 roku їycia jak rуwnieї osoby, ktуre nie zaoznaіy siк z niniejsz instrukcj obsіugi, nie mog obsіugiwaж sterownika nawadniania. v Proszк starannie rzechowywaж niniejsz instrukcjк obsіugi. 1. Zakres zastosowania sterownika nawadniania Wskazуwki bezieczeсstwa Funkcjonowanie Uruchamianie Programowanie Automatyczny dzielnik wody (ocja) Przeznaczenie Proszк amiкtaж 7. Czyszczenie Usuwanie zakіуceс Wyі czanie Dostкne wyosaїenie dodatkowe Dane techniczne Serwis Zakres zastosowania sterownika nawadniania Sterownik nawadniania GARDENA C 1060 rofi/ solar jest rzeznaczony wyі cznie do rywatnego wykorzystania w ogrуdkach rzydomowych i rekreacyjnych do sterowania zraszaczami i systemami nawadniaj cymi na zewn trz omieszczeс. Sterownik nawadniania nie moїe byж stosowany w rzemyњle w oі czeniu z chemikaliami, substancjami soїywczymi, alnymi i wybuchowymi. 87

3 2. Wskazуwki bezieczeсstwa Akumulator oraz ogniwa sіoneczne Uruchamianie Uszkodzenie sterownika nawadniania! Sterownik nawadniania moїe byж zasilany wyі cznie za oњrednictwem akumulatora (8,4 V min. 120 mah PP3/R22/9 V/NH22). v Nie stosowaж akumulatorуw alkaliczno-manganowych. Istnieje bowiem niebezieczeсstwo wycieku elektrolitu odczas іadowania za omoc baterii sіonecznych. v Aby rogramy ozostaіy zaisane rzez caіy okres zimowy, nie wolno zakrywaж ogniw sіonecznych, zaњ sterownik nawadniania nie moїe znajdowaж siк rzez dіuїszy czas w zaciemnionym omieszczeniu. Uwaga! Sterownik nawadniania nie jest douszczony do stosowania w omieszczeniach. v Sterownik nawadniania moїna stosowaж tylko na zewn trz omieszczeс. Sterownik nawadniania moїna zamocowaж wyі cznie w ozycji ionowej, z nakrкtk zі czkow skierowan do gуry, w celu zaobieїenia rzedostawania siк wody do komory akumulatora. Minimalna iloњж oddawanej wody dla zaewnienia orawnego dziaіania zegara nawadniaj cego wynosi l/h. Programowanie Na rzykіad do sterowania systemu Micro-Dri otrzebnych jest co najmniej 10 sztuk krolownikуw 2 litrowych. W wysokich temeraturach (owyїej 60 C na wyњwietlaczu) moїe siк zdarzyж, їe znikn wskazania wyњwietlacza; nie wywiera to w їadnym rzyadku wіywu na rzebieg rogramu. Po ochіodzeniu wskazania wyњwietlacza ojawi siк znowu. Temeratura rzeіywaj cej wody moїe wynosiж maks. 40 C. v Naleїy stosowaж wyі cznie czyst, sіodk wodк. Minimalne ciњnienie robocze wynosi 0,5 bar, maksymalne ciњnienie robocze wynosi 12 bar. Naleїy unikaж obci їeс rozci gaj cych. v Nie wolno ci gn ж za odі czony w ї. v Sterownik nawadniania naleїy rogramowaж rzy zakrкconym kranie. W ten sosуb unika siк zmoczenia rzy wyrуbowywaniu funkcji rкcznego zaі czania/wyі czania (man On/Off). W czasie rogramowania sterownik moїna wyj ж z obudowy

4 3. Funkcjonowanie Funkcje rzyciskуw Zastosowanie nowego sterownika nawadniania GARDENA C 1060 rofi/ solar daje moїliwoњж automatycznego, szeњciokrotnego nawadniania ogrodu w ci gu doby o dowolnych orach niezaleїnie od osiadanego wyosaїenia (zraszacz, system zraszaczy wynurzalnych, system nawadniana kroelkowego). Sterownik nawadniania automatycznie rzejmuje nawadnianie zgodnie z indywidualnym wyborem rogramu. Sterownik moїna wykorzystaж do nawadniania wczeњnie rano lub уџno wieczorem, kiedy woda aruje w najmniejszym stoniu, wzglкdnie do nawadniania w czasie urlou. W rosty sosуb moїna zarogramowaж czas rozoczкcia, czas trwania oraz dni, wzglкdnie cykle nawadniania. Przycisk Funkcja rzycisku 1 Zmiana lub teї rzeі czenie arametrуw. (Przytrzymanie naciњniкtego rzycisku owoduje zmianк w cyklu szybkiego rzemieszczania.) 2 O.K. Przyjкcie wartoњci ustawionych za omoc rzycisku. 3 Menu Przejњcie do nastкnego oziomu rogramu. 4 man. Rкczne otwieranie i zamykanie rzeіywu wody. On/Off Wskaџniki wyњwietlacza A7 C F 5 8 E B D Wskaџnik Ois 5 Dni tygodnia Wskaџnik aktualnego dnia tygodnia lub (Mo, Tu, it.) teї zarogramowanych dni nawadniania. 6 Prog. Wybrany rogram (od 1 do 6). 7 secial Wyі cznie do sterowania automatycznym dzielnikiem wody, nr art time Miga w trybie wrowadzania aktualnych danych (godzin, minut, dni tygodnia). 9 START Miga w trybie wrowadzania czasu rozoczкcia nawadniania. 0 PM Wskaџnik cyklu 12-godzinnego (stosowanego n. w USA i Kanadzie). A (Time / Aktualny czas / czas rozoczкcia nawadniania. Start Time) Wskaџnik 13 h = 1 m (stosowany n. w USA i Kanadzie). B RUN Time Czas nawadniania (miga w trybie wrowadzania). C 3 rd,2 nd Cykle nawadniania. (3 rd co trzeci dzieс / 2 nd co drugi dzieс). D On/Off On = Programy nawadniania wі czone Prog. Off = Programy nawadniania wyі czone (ogoda deszczowa) E ERROR Komunikat o bікdzie w rzyadku funkcji secial, gdy rogramy nawadniania koliduj ze sob. 91

5 Poziomy wskaџnikуw F Batt. Migaj cy wskaџnik oznacza zbyt niski oziom naіadowania akumulatora. W celu zresetowania wskaџnika, akumulator naleїy na krуtko wyj ж (< 10 sekund) i zaraz otem onownie wіoїyж. Wskaџniki czterooziomowe Poziom 1: Wskaџnik normalny Poziom 2: Aktualny czas oraz dzieс tygodnia Poziom 3: Wrowadzanie rogramуw nawadniania Poziom 4: Wі czanie rogramуw nawadniania moїna wybieraж o kolei orzez naciњniкcie rzycisku Menu. Poziom wskaџnika moїna zmieniж w kaїdej chwili, rуwnieї w trakcie rogramowania. Wszystkie dane rogramu, ktуre zostaіy otwierdzone za omoc rzycisku O.K., zostan zaisane. 4. Uruchamianie Wkіadanie akumulatora: I G zp Uszkodzenie sterownika nawadniania. A V Nie stosowaж akumulatorуw alkaliczno-manganowych. Istnieje bowiem niebezieczeсstwo wycieku elektrolitu odczas іadowania za omoc baterii sіonecznych! 1. Nacisn ж rzycisk odblokowuj cy (G i wyj ж sterownik H z obudowy sterownika nawadniania. 2. Skrуcon omoc do rogramowania naleїy nakleiж n. na sodniej stronie sterownika. 3. Wіoїyж zaі czony akumulator I do komory akumulatora. Naleїy zwrуciж uwagк na rawidіowe ustawienie biegunуw P. H Na wyњwietlaczu widoczne s rzez 2 sekundy wszystkie symbole wyњwietlacza, nastкnie zaњ wyњwietlany jest oziom czasu / dnia tygodnia. 4. Umieњciж onownie sterownik H w obudowie. 5. Przed oeracj rogramowania ozostawiж sterownik nawadniania rzez 1-2 dni na sіoсcu lub naіadowaж akumulator za omoc іadowarki do akumulatorуw 9 V / NH

6 Podі czanie sterownika nawadniania: J L K Niniejszy sterownik nawadniania moїe byж zasilany wyі cznie za oњrednictwem akumulatora. Sterownik nawadniania wyosaїony jest w nakrкtkк zі czkow do kranуw z gwintem 33,3 mm (G 1 ). Doі czona rzejњciуwka J sіuїy do odі czenia sterownika nawadniania do zaworуw kranowych z gwintem 26,5 mm (G 3/4 ). Przyі czyж sterownik nawadniania do kranu z gwintem 33,3 mm (G 1 ). 1. Przykrкciж rкcznie nakrкtkк zі czkow sterownika nawadniania K do kranu (nie stosowaж narzкdzi). 2. Przykrкciж rzyі cze kranowe L do sterownika nawadniania. Przyі czyж sterownik nawadniania do kranu z gwintem 26,5 mm (G 3/4 ). 1. Przykrкciж rкcznie adater J do kranu (nie naleїy uїywaж narzкdzi). 2. Przykrкciж rкcznie nakrкtkк zі czkow sterownika nawadniania K do gwintu adatera J (nie naleїy stosowaж narzкdzi). 3. Przykrкciж zawуr kranowy L do sterownika nawadniania. Wykonanie lanu nawadniania: Przykіad: Przyі czanie czujnika wilgotnoњci gleby lub czujnika deszczowego (ocja): Przed rozoczкciem wrowadzania arametrуw nawadniania, w celu uzyskania rzejrzystoњci zalecane jest zaisanie ich w ostaci lanu nawadniania, ktуry znajduje siк w zaі czeniu. Prog. Czas Czas Dni / cykle nawadniania rozoczкcia trwania PROG START TIME RUN TIME Mo Tu We Th Fr Sa So 2 nd 3 rd 1 7:30 0:30 X X X 2 19:00 0:20 X X 3 22:30 1:10 X X X 4 4:00 0:15 X 5 6 Orуcz nawadniania w okreњlonych okresach czasu istnieje takїe moїliwoњж uwzglкdnienia w rogramach nawadniania wilgotnoњci gleby lub teї oadуw. W rzyadku wystarczaj cej wilgotnoњci gleby nastкuje zatrzymanie rogramu lub teї rogram nie jest wі czany. Niezaleїnie od tego dostкna jest ocja rкcznej obsіugi man. On/Off

7 M Montaї zabezieczenia rzed kradzieї (ocja) O N 1. Wіoїyж wtyczkк czujnika do gniazda czujnika (23) znajduj cego siк w sterowniku nawadniania lub czujnik deszczowy (w razie otrzeby z rzedіuїaczem) oza obszarem nawadniania. 2. Umieњciж wtyczkк czujnika w gnieџdzie czujnika M sterownika nawadniania. W celu zabezieczenia urz dzenia steruj cego nawadnianiem rzed kradzieї moїna zaoatrzyж siк w unkcie serwisowym firmy GARDENA w zabezieczenie GARDENA, nr art Przykrкciж obejmк zabezieczaj c N za omoc њruby O do tylnej њcianki urz dzenia. 2. Obejmк moїna wykorzystaж n. do umocowania do niej іaсcucha. Њruby nie moїna o wkrкceniu usun ж. 5. Programowanie Aktualny czas oraz dzieс tygodnia Element steruj cy H moїna w celu jego zarogramowania wyj ж z obudowy orzez naciњniкcie rzycisku odblokowuj cego G, dziкki czemu oeracjк rogramowania moїna rzerowadziж w dowolnym miejscu (or. 4. Uruchamianie, Wkіadanie akumulatora). 1. Nacisn ж rzycisk Menu (nie jest to konieczne, jeњli akumulator zostaі wіoїony o raz ierwszy). Miga wskaџnik godzinowy oraz nais time. 2. Ustawiж aktualn godzinк za omoc klawisza (n. 9 ) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. Na wyњwietlaczu miga nais time oraz wskaџnik minutowy. 3. Ustawiж minuty za omoc klawisza (n. 30 ) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. 3. Na wyњwietlaczu miga nais time oraz wskaџnik dni tygodnia

8 4. 4. Ustawiж dzieс tygodnia za omoc klawisza (n. Sa sobota) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. Na wyњwietlaczu ojawia siк wskaџnik Wrowadzanie rogramуw nawadniania oraz miga wskaџnik amiкci rogramu Wybraж amiкж rogramu za omoc rzycisku (n. Prog. 3 Program 3) i otwierdziж za omoc rzycisku O.K. Na wyњwietlaczu miga nais start time oraz wskaџnik godzinowy. Wrowadzanie rogramуw nawadniania: Przed wybraniem funkcji secial (or. 6. Automatyczny dzielnik wody) naleїy najierw rzerowadziж oeracjк resetowania. v Reset: nacisn ж rуwnoczeњnie i rzytrzymaж rzez ok. 2 sekundy klawisze oraz O.K. Moїna wrowadziж 6 rogramуw nawadniania lub wybraж funkcjк secial. 1. Nacisn ж dwukrotnie klawisz Menu (nie jest to konieczne, jeњli bezoњrednio rzedtem zostaіa ustawiona godzina lub dzieс tygodnia). Miga wskaџnik amiкci rogramu Tylko w rzyadku korzystania z automatycznego dzielnika wody: wybraж funkcjк secial za omoc klawisza i otwierdziж orzez naciњniкcie klawisza O.K. (dalej eta 4). Automatycznie wybierana jest amiкж rogramu 1, zaњ na wyњwietlaczu miga nais start time oraz wskaџnik godzinowy Ustawiж godzinк rozoczкcia nawadniania za omoc klawisza (n. 6 ) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. Na wyњwietlaczu miga nais start time oraz wskaџnik minutowy. 5. Ustawiж liczbк minut za omoc klawisza (n. 20 ) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. Na wyњwietlaczu miga RUN TIME oraz wskaџnik godzinowy czasu nawadniania. 6. Ustawiж czas trwania nawadniania za omoc klawisza (n. 0 godzin) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. Na wyњwietlaczu miga RUN TIME oraz wskaџnik minutowy czasu nawadniania

9 7. 8. (a) 8. (b) Ustawiж liczbк minut za omoc klawisza (n. 1 0 minut) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. Na wyњwietlaczu miga wskaџnik cyklu nawadniania 3 rd. 8. (a) Wybraж cykl nawadniania za omoc klawisza (n. 2 nd ) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. (2 nd /3 rd : Nawadnianie co drugi / trzeci dzieс). Wyњwietlacz owraca do etau 3 i miga kolejny wskaџnik amiкci rogramu. lub - 8. (b) Wybraж dni nawadniania za omoc klawisza (n. Mo, Fr oniedziaіek i i tek) oraz otwierdziж za omoc klawisza O.K. Naciskaж klawisz tak dіugo, aї zniknie symbol nad Su. Wyњwietlacz owraca do etau 3 i miga kolejny wskaџnik amiкci rogramu. Jeњli rogram zostaі ustawiony w amiкci rogramu 6, na wyњwietlaczu ukazuje siк wskaџnik Wі czanie rogramуw nawadniania. Wі czanie rogramуw nawadniania: Srawdzanie / zmiana rogramуw nawadniania: Aby rogramy byіy wykonywane, naleїy je najierw wі czyж. W okresie deszczowym rogramy mog zostaж wyі czone. 9. Nacisn ж trzykrotnie klawisz Menu (nie jest to konieczne, jeњli urzednio dla amiкci rogramu 6 zostaі ustawiony jakiњ rogram). 10. Wybraж za omoc klawisza ocjк Prog. On (rogramy nawadniaj ce s wykonywane) lub Prog. Off (rogramy nawadniaj ce nie bкd wykonywane) (n. Prog. On ) oraz otwierdziж za omoc klawisza O.K. Wyњwietlacz rzechodzi do stanu normalnego. Programowanie sterownika nawadniania zostaіo tym samym zakoсczone, tzn. wbudowany zawуr otwiera siк i zamyka caіkowicie automatycznie, wі czaj c tym samym nawadnianie w okreњlonych rzedziaіach czasu. Jeњli w amiкci rogramu 6 znajduje siк jakiњ rogram, moїna go zmieniж, bez otrzeby jego onownego wrowadzania od ocz tku. 1. Nacisn ж dwukrotnie klawisz Menu. Miga wskaџnik amiкci rogramu Nacisn ж klawisz O.K. w celu rzejњcia do nastкnego etau rogramu lub zmieniж dane rogramu za omoc klawisza i otwierdziж za omoc klawisza O.K. 101

10 Tryb sterowania rкcznego: Zawуr moїna w kaїdej chwili otworzyж i zamkn ж rкcznie. Zamkn ж moїna takїe otwarty zawуr, sterowany rzez rogram, bez otrzeby zmiany arametrуw rogramu (czasu uruchomienia, czasu nawadniania i dni nawadniania). 1. Nacisn ж rzycisk man. On/Off w celu rкcznego otwarcia zaworu (wzgl. w celu zamkniкcia otwartego zaworu). Na wyњwietlaczu rzez 5 sekund miga nais RUN TIME oraz wskaџnik minutowy czasu nawadniania (ustawiony fabrycznie na 30 minut). 2. Gdy miga wskaџnik minutowy czasu nawadniania, czas nawadniania moїna zmieniж za omoc klawisza (w zakresie od 0 :00 do 0 :59 ; n. 10 min). Zawуr zostanie otwarty. 3. W celu zamkniкcia zaworu nacisn ж rzycisk man. On/Off. Zawуr zostanie zamkniкty. Zmieniony rкcznie czas otwarcia zostanie zaamiкtany, tzn. w rzyadku kaїdego nastкnego rкcznego otwarcia zaworu jako ustawienie domyњlne rzyjкty zostanie zmieniony czas otwarcia. Jeњli czas rкcznego otwarcia zostanie ustawiony na wartoњж 0 : 00, zawуr zostanie zamkniкty i ozostanie zamkniкty nawet o naciњniкciu klawisza man. On/ Off (zabezieczenie rzed dzieжmi). Reset: Istotne wskazуwki: Jeњli zawуr zostaі otwarty rкcznie, w wyniku czego zarogramowany czas rozoczкcia nawadniania koliduje z czasem rкcznego otwarcia, wtedy zarogramowany czas rozoczкcia nawadniania zostanie ominiкty. Przykіad: Zawуr jest otwierany rкcznie o godzinie 9:00, czas otwarcia wynosi 30 minut. Program, ktуrego czas rozoczкcia (START TIME) zostaі ustawiony w rzedziale omiкdzy godzin 9:00 i 9:30 nie zostanie w tym rzyadku wykonany. Nastкuje rzywrуcenie ustawieс fabrycznych. v Nacisn ж rуwnoczeњnie i rzytrzymaж rzez ok. 2 sekundy klawisze oraz O.K. Przez ok. 2 sekundy na wyњwietlaczu bкd widoczne wszystkie symbole, nastкnie wyњwietlacz owrуci do stanu normalnego. Dla wszystkich arametrуw rogramуw zostan ustawione wartoњci zerowe. Czas rкcznego nawadniania zostanie onownie ustawiony na 30 minut. Ustawienia czasu oraz dnia tygodnia zostan zachowane. Jeњli odczas rogramowania w czasie dіuїszym niї 60 sekund nie nast i wrowadzenie danych, na wyњwietlaczu ojawi siк onownie wskaџniki stanu normalnego. W rzyadku rogramуw koliduj cych ze sob i zarogramowanych w identyczne dni nawadniania najwyїszy riorytet jest

11 Przykіad: 104 rzyisany do ierwszego czasu rozoczкcia nawadniania, inne rogramy nie bкd wykonywane. W oniedziaіek jest wykonywany ierwszy rogram. Program drugi jest zablokowany. 6. Automatyczny dzielnik wody (ocja) Funkcja Prog. Czas rozoczкcia Czas trwania Dni / cykle nawadniania PROG START TIME RUN TIME Mo Tu We Th Fr Sa So 2 nd 3 rd 1 4:30 1:00 X 2 4:00 0:40 X X Programowanie Porzez odі czenie automatycznego rozdzielacza wody, nr art. 1198, do komutera C 1060 rofi/ solar istnieje moїliwoњж sterowania 6 liniami nawadniaj cymi. Jest to idealne rozwi zanie w rzyadku braku wystarczaj cej iloњci wody lub rуїnego zaotrzebowania na wodк oszczegуlnych uraw. Dzielnik umoїliwia kolejne zasilanie linii nawadniaj cych. Za omoc funkcji secial sterownik nawadniania C 1060 rofi / solar seіnia szczegуlne wymagania automatycznego dzielnika wody, odnoњnie rogramowania. Funkcja secial Jeњli rzed ustawieniem funkcji secial nast iіo juї wrowadzenie danych, konieczne jest rzerowadzenie oeracji resetowania. v Nacisn ж rуwnoczeњnie i rzytrzymaж rzez ok. 2 sekundy klawisze oraz O.K. Zalecenie: dla zaewnienia rawidіowego rzeі czania automatycznego dzielnika wody wymagane jest, aby omiкdzy oszczegуlnymi rogramami wrowadzonymi do komutera byіa zachowana rzerwa co najmniej 30 minut. Po zatwierdzeniu funkcji secial za omoc rzycisku O.K. oraz wrowadzeniu arametrуw do ierwszego rogramu (atrz 5. Programowanie ), wszystkie nastкne rogramy zostan automatycznie wstкnie zarogramowane. Programowanie wstкne uwzglкdnia konieczne 30-minutowe rzerwy omiкdzy oszczegуlnymi rogramami, jak rуwnieї minimalny czas trwania nawadniania wynosz cy 30 sekund. (wskaџnik: 1 min.). Taka dіugoњж czasu nawadniania jest konieczna aby automatyczny dzielnika wody rzeі czyі siк na nastкny wylot oraz by zostaіo zachowane rawidіowe rzyorz dkowanie rogramu nawadniaj cego do odowiedniego linii. Czкstotliwoњж nawadniania rzyorz dkowana do ierwszego rogramu bкdzie automatycznie rzyisywana rуwnieї do wszystkich ozostaіych rogramуw. 105

12 Informacja o wyst ieniu bікdu (ERROR) On/Off Prog. Wrowadzone rzez urz dzenie wstкne zarogramowanie czasu rozoczкcia i trwania nawadniania moїna dostosowaж do indywidualnych otrzeb. Jeњli wyїej odana dіugoњж rzerw nie zostanie zachowana zmiana nie zostanie zaakcetowana, a na wyњwietlaczu ojawi siк informacja o wyst ieniu bікdu (ERROR ). Przy wrowadzaniu zmian, zwіaszcza w rzyadku nastкuj cych o sobie w krуtkich odstкach czasu ocz tkуw i zakoсczeс rogramуw, naleїy dla unikniкcia wyњwietlenia informacji o bікdzie wykonaж RESET i onownie wrowadziж arametry nawadniania. Jeњli o wywoіaniu funkcji secial rogramy nawadniania zostan wyі czone (wskaџnik stanu Off Prog.) to wszystkie rozoczynaj ce siк w tym okresie rogramy zostan skrуcone do minimalnego czasu trwania nawadniania wynosz cego 30 sekund (wskaџnik: 1 min.). W ten sosуb zostanie zachowane rawidіowe rzyorz dkowanie rogramуw nawadniaj cych do odowiednich wylotуw automatycznego rozdzielacza wody. Krуtkotrwaіe otwarcie rzeіywu wody sowoduje rzeі czenie wylotуw automatycznego rozdzielacza, w taki sosуb їe rzy onownym zaі czeniu rogramуw nawadniaj cych (wskaџnik stanu On Prog.) ierwotne rzyorz dkowanie wylotуw do wyznaczonych rogramуw nawadniaj cych ozostanie zachowane. Czujnik wilgotnoњci, czujnik deszczowy W rzyadku zastosowania komutera nawadniaj cego C 1060 rofi/solar w oі czeniu z automatycznym dzielnikiem wody (nr art. 1198) i czujnikiem wilgotnoњci (nr art. 1187) wzglкdnie czujnikiem deszczowym (nr art. 1189), naleїy stosowaж nastкuj ce zalecenia: Jeњli funkcja secial jest zaі czona a czujnik wilgotnoњci wzglкdnie deszczowy informuje o wystarczaj cej wilgotnoњci, aktualnie trwaj ce nawadnianie zostanie rzerwane. Czas trwania nastкnych nawodnieс zostanie skrуcony do 30 sekund (wskaџnik: 1 min.), do momentu gdy czujnik wilgotnoњci / deszczowy onownie nie douњci do nawadniania. Po wznowieniu nawadnianie bкdzie odbywaіo siк w ierwotnie wrowadzonym czasie trwania. Porzez krуtkotrwaіe nawadnianie rzy wystarczaj cej wilgotnoњci gleby zaewnione jest rzeі czanie automatycznego dzielnikiem wody do nastкnego wylotu. Dziкki temu zostaje zachowane rawidіowe rzyorz dkowanie rogramуw nawadniaj cych do odowiednich wylotуw automatycznego dzielnika wody

13 7. Czyszczenie Czyszczenie sitka do wychwytywania zanieczyszczeс: 8. Usuwanie zakіуceс 108 K Naleїy regularnie kontrolowaж stan sitka do wychwytywania zanieczyszczeс oraz czyњciж je w razie otrzeby. 1. Odkrкciж rкcznie nakrкtkк zі czkow sterownika nawadniania K do kranu (nie naleїy stosowaж narzкdzi). 2. Wyj ж sitko z nakrкtki zі czkowej K i oczyњciж je. 3. Przykrкciж onownie rкcznie nakrкtkк zі czkow sterownika nawadniania K do kranu (nie naleїy stosowaж narzкdzi). Zakіуcenie Moїliwa rzyczyna Sosуb ostкowania Brak wskazaс na Nierawidіowo zaіoїony v Srawdziж ustawienie wyњwietlaczu akumulator. biegunуw (+/ ). Akumulator uszkodzony. v Nabyж nowy akumulator. Zakіуcenie Moїliwa rzyczyna Sosуb ostкowania Brak wskazaс na Akumulator jest nienaіadowany. v Wystawiж sterownik nawadwyњwietlaczu niania rzez 1-2 dni na dziaіanie њwiatіa sіonecznego lub tez naіadowaж akumulator za omoc іadowarki 9 V / NH22. Wskazywana na wyњwietlaczu Wskaџniki wyњwietlacza ojatemeratura jest wyїsza niї wi siк o obniїeniu temera- 60 C. tury. v Srawdziж funkcjonowanie wyњwietlacza rкcznie. Brak moїliwoњci Nie zostaіy wrowadzone w v Wrowadziж czas oraz wrowadzenia rogramu caіoњci dane czasu oraz dnia dzieс tygodnia (or. tygodnia. 5. Programowania). Brak moїliwoњci rкcznego Czas rкcznego nawadniania v Ustawiж wartoњж czasu otwarcia zaworu za omoc ustawiony jest na wartoњж 0 :00. rкcznego nawadniania rzycisku man. On/Off wiкksz niї 0 :00 (or. 5. Programowanie). Kran jest zakrкcony. v Odkrкciж kran. Program nawadniania nie Dane rogramu nawadniania v Srawdziж i w razie otjest wykonywany nie zostaіy wrowadzone w rzeby zmieniж rogram caіoњci. nawadniania. 109

14 Zakіуcenie Moїliwa rzyczyna Sosуb ostкowania Program nawadniania nie Programy s wyі czone v Wі czyж rogramy jest wykonywany (Prog. Off). (Prog. On). Wrowadzenie / zmiana ro- v Przerowadziж wrowadgramu odczas lub na krуtko zanie / zmianк rogramu, rzed sygnaіem uruchomienia. v gdy rogram jest wyі czony. Zawуr zostaі urzednio otwarty v Unikaж ewentualnego rкcznie. kolidowania rogramуw. Kran jest zakrкcony. v Odkrкciж kran. Kolidowanie rogramуw: v Wrowadziж onownie ro- (1. czas rozoczкcia nawad- gram nawadniania, unikaj c niania ma najwyїszy riorytet). sytuacji kolidowania. Czujnik wilgotnoњci gleby lub v W rzyadku gdy jest sucho czujnik deszczowy sygnalizuje naleїy srawdziж ustawiedostateczn wilgotnoњж. nie / miejsce czujnika wilgotnoњci gleby lub czujnika deszczowego. Miga wskaџnik akumulatora, v Naіadowaж akumulator oniewaї jego oziom naіado- (or. 4. Uruchamianie wania jest zbyt niski. v Wkіadanie akumulatora). W rzyadku innych zakіуceс naleїy skontaktowaж siк z unktem serwisowym firmy GARDENA. 9. Wyі czanie Skіadowanie / rzechowywanie w zimie : 10. Dostкne wyosaїenie dodatkowe Sterownik nawadniania moїna rzechowywaж jedynie z naіadowanym akumulatorem x nacisnaж rzycisk Menu, rzy omocy rzycisku wybraж Prog. Off, a nastкnie otwierdziж rzyciskiem O.K. Programy nawadniaj ce nie bкd wykonywane. 2. Przed rozoczкciem okresu mrozуw naleїy umieњciж sterownik nawadniania w suchym i zabezieczonym rzed mrozem miejscu. Oddaж zuїyty akumulator w skleie albo usun ж go rzy omocy komunalnej lacуwki usuwania. Akumulator naleїy usuwaж tylko w rozіadowanym stanie. Sterownik automatyczny z: czujnikiem wilgotnoњci gleby GARDENA nr art czujnikiem deszczowym GARDENA nr art automatycznym dzielnikiem wody GARDENA nr art

15 11. Dane techniczne Min./maks. ciњnienie robocze: Medium robocze: 0,5 bar / 12 bar czysta, sіodka woda Maks. Temeratura medium: 40 C Liczba sterowanych rogramowo rocesуw nawadniania na dobк: do 6 Czas trwania nawadniania dla jednego rogramu: od 1 min do 9 godzin 59 min Zalecany akumulator: 1 8,4 V min. 120 mah PP3 / R22 / 9 V / NH22 (NiCd lub NiMH) Czas racy akumulatora: rzy wіaњciwym uїytkowaniu 5-7 lat. Zobowi zania gwaracyjne mog byж wedіug naszego uznania realizowane albo rzez dostarczenie srawnego urz dzenia zastкczego albo rzez bezіatn narawк rzesіanego nam urz dzenia, jeїeli seіnione s nastкuj ce warunki: Urz dzenie byіo obsіugiwane fachowo i zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsіugi. Ani kuuj cy, ani osoby trzecie nie usiіowaіy dokonaж narawy urz dzenia. Niniejsza gwarancja roducenta nie narusza roszczeс gwarancyjnych wobec srzedawcy lub dealera. W razie wyst ienia uszkodzenia roszк wysіaж niesrawne urz dzenie razem z koi rachunku oraz oisem uszkodzenia z uiszczon oіat ocztow na adres serwisowy, odany na odwrocie. Po zakoсczeniu narawy otrzymacie Paсstwu urz dzenie franco do domu. 12. Serwis Gwarancja Usіugi serwisowe w okresie gwarancyjnym s bezіatne. GARDENA udziela na ten rodukt 2 lata gwarancji (od daty zakuu). Њwiadczenia gwarancyjne rozci gaj siк na wszystkie owaїne usterki urz dzenia, ktуre w udowodniony sosуb wynikaj z bікdуw materiaіowych albo rodukcyjnych. Odowiedzialnoњж za rodukt Zwracamy z naciskiem uwagк na to, їe zgodnie z ustaw o odowiedzialnoњci za rodukt nie onosimy odowiedzialnoњci za szkody wywoіane rzez nasze urz dzenia, o ile zostaіy one sowodowane rzez niefachow narawк albo w rzyadku wymiany czкњci na nieoryginalne czкњci GARDENA albo czкњci, ktуre nie s rzez nas atestowane, albo jeїeli narawa nie zostaіa wykonana rzez serwis GARDENA albo autoryzowanego rzez nas secjalistк. To samo dotyczy wyosaїenia dodatkowego i osrzкtu

16 Deklaracja zgodnoњci Unii Euroejskiej Niїej odisany, GARDENA Kress + Kastner GmbH Hans-Lorenser-Str. 40 D Ulm, otwierdza, їe niїej oisane urz dzenie w wykonaniu wrowadzonym rzez nas do obrotu seіnia wymagania zharmonizowanych wytycznych Unii Euroejskiej, Standardуw Bezieczeсstwa Unii Euroejskiej i standardуw secyficznych dla danego wyrobu. W rzyadku wrowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami to wyjaњnienie traci swoj waїnoњж. Ois roduktu: Komuter nawadniaj cy Ulm, Ty: C 1060 rofi/solar Art. nr: 1833 Dyrektywy UE: Tolerancja elektromagnetyczna 89/336/EG Thomas Heinl Dyrektywy: 93/68/EG Kierownictwo Techniczne Rok nadania znaku CE:

17 PROG START TIME RUN TIME Mo Tu We Th Fr Sa So 2 nd 3 rd PROG START TIME RUN TIME Mo Tu We Th Fr Sa So 2 nd 3 rd PROG START TIME RUN TIME Mo Tu We Th Fr Sa So 2 nd 3 rd PROG START TIME RUN TIME Mo Tu We Th Fr Sa So 2 nd 3 rd

18 Deutschland GARDENA Kress + Kastner GmbH GARDENA Service Hans-Lorenser-Straße 40 D Ulm Produktfragen: (07 31) Rearaturen: (07 31) Argentina Argensem S.A. Venezuela 1075 (1618) El Talar - Buenos Aires Australia NYLEX Consumer Division Mills Road P.O. Box 722 Braeside 3195 Melbourne, Victoria Austria GARDENA Österreich Ges. m.b.h. Stettnerweg Korneuburg Belgium MARKT (Belgium) NV/ SA Sterrebeekstraat Zaventem Brazil M. Cassab Av. das Nações Unidas, Santo Amaro, CEP São Paulo - S.P. Bulgaria / България ДЕНЕКС ООД Бул. Г.М.Димитров 16 ет.4 София 1797 Canada GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Bramton, Ontario Canada L6T 4X3 Chile Antonio Martinic Y CIA. LTDA. Gilberto Fuenzalida 185 Loc. Las Condes Santiago de Chile Costa Rica Comania Exim Euroiberoamericana S.A. 350 Sur del Automercado Los Yoses San Pedro Cyrus FARMOKIPIKI LTD P.O. Box , Digeni Akrita Ave Nicosia Czech Reublic GARDENA sol. s.r.o. Шнskб 20a, и Brno Denmark GARDENA Danmark A/ S Naverland Glostru Finland Habitec Oy Martinkyläntie Vantaa France GARDENA France Service Arès-Vente BP ROISSY CDG Cedex Great Britain GARDENA UK Ltd Brenkley Way Blezard Business Park Seaton Burn Newcastle uon Tyne NE13 6DS Greece Agroki G. Psomadooulos & Co. 20, Lykourgou str. Kallithea Athens Hungary GARDENA Magyarország Kft. Késmárk utca Budaest Iceland Heimilistaeki hf Saetun 8 P.O. Box Reykjavik Reublic of Ireland Michael McLoughlin & Sons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12 Italy GARDENA Italia S.r.l. Via Donizetti Lainate (Mi) Jaan KAKUDAI Mfg. Co. Ltd , Itachibori Nishi-ku Osaka 550 Luxembourg Magasins Jules Neuberg Grand Rue 30 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus AD ALMERE Neth. Antilles Jonka Enterrises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao New Zealand NYLEX New Zealand Limited Private Bag South Auckland Mail Centre 10 Offenhauser Drive East Tamaki, Manukau Norway GARDENA Norge A/S Postboks Skjetten Poland GARDENA Polska S. z o.o. Szymanóv 9 d Baniocha Portugal MARKT (Portugal), Lda. Recta da Granja do Marquês Edif. GARDENA Algueirão Mem Martins Russia / Россия АО АМИДА ТТЦ ул. Моcфилмовcкая Моcква

19 Singaore Variware Holland Road Shoing Centre 227-A 1st Fl., Unit 29 Holland Avenue Singaore 1027 Slowenia / Croatia Silk d.o.o. Trgovina Brodiљиe Trzin South Africa GARDENA South Africa (Pty.) Ltd. P.O. Box Vorna Valley 1686 Sain ANMI Andreu y Miriam S.A. Calle Pere IV, Barcelona Sweden GARDENA Svenska AB Box Malmö Switzerland GARDENA Kress + Kastner AG Bitziberg Bachenbülach Ukraine / Украина АОЗТ АЛЬЦЕСТ ул. Гайдара 50 г. Киев Turkey Dost Diþ Ticaret Mümessillik A.Þ. Yeþilbaðlar Mah. Baþkent Cad. No. 26 Pendik - Ýstanbul USA GARDENA 3085 Shawnee Drive Winchester, VA /0021 GARDENA Kress + Kastner GmbH Postfach 27 47, D Ulm htt://www.gardena.com

GARDENA Manual de instrucciones Instruções de utilização Gebrauchsanweisung GB Operating Instructions PL Instrukcja obsіugi

GARDENA Manual de instrucciones Instruções de utilização Gebrauchsanweisung GB Operating Instructions PL Instrukcja obsіugi GARDENA Art. 1810 E Manual de instrucciones Programador de riego C 1030 Plus P Instruções de utilização Computador de rega C 1030 Plus D Gebrauchsanweisung Bewässerungscomputer C 1030 plus GB Operating

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

CTD075. Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi

CTD075. Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi CTD075 Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym. 2. Filtr wewnętrzny. 3. Klapka. 4. Wyświetlacz. 5. Przyciski programowania i obsługi

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Manual de instrucciones Instruções de utilização Gebrauchsanweisung Operating Instructions Instrukcja obsіugi

GARDENA. Manual de instrucciones Instruções de utilização Gebrauchsanweisung Operating Instructions Instrukcja obsіugi GARDENA Programador de riego C 1060 Profi Computador de rega C 1060 Profissional Bewässerungscomputer C 1060 profi Water Computer Profi C 1060 Komputer nawadniaj cy C 1060 profi Manual de instrucciones

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Oximo io. ÍRg=È1AEÎ. instrukcja instalacji. Ref A. Telis 1 io. Situo io Situo io A/M Situo io mobile.

Oximo io. ÍRg=È1AEÎ.  instrukcja instalacji. Ref A. Telis 1 io. Situo io Situo io A/M Situo io mobile. i i i i www.somfy.com Oximo io instrukcja instalacji C ok C ok Ref. 5071291A ÍRg=È1AEÎ Situo io Situo io A/M Situo io mobile Telis 1 io Impresario Chronis io Telis Composio io Keytis io Oximo io Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik kranowy WTA 2875

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik kranowy WTA 2875 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik kranowy WTA 2875 STEROWNIK KRANOWY WTA 2875 RAIN BIRD Dziękujemy za wybór firmy RAIN BIRD. Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji, aby w pełni wykorzystać możliwości

Bardziej szczegółowo

RUS. 5 l Art. 874-21. CZ Návod k použití Tlakový rozprašovač

RUS. 5 l Art. 874-21. CZ Návod k použití Tlakový rozprašovač E F NL DK S GB D 5 l Art. 874-21 P D Gebrauchsanweisung Drucksprüher GB Operating nstructions Pressure Sprayer S Bruksanvisning Tryckspruta DK Brugsanvisning Tryksprøjte NL F E P H Gebruiksaanwijzing Drukspuit

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bateryjny 9001 D 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym 2. Filtr wewnętrzny 3. Klapka 4. Wyświetlacz 5. Przyciski programowania i obsługi sterownika

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik kranowy WTA 2875

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik kranowy WTA 2875 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik kranowy WTA 2875 STEROWNIK KRANOWY WTA 2875 RAIN BIRD Dziękujemy za wybór firmy RAIN BIRD. Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji, aby w pełni wykorzystać możliwości

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych

Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych T E C H N O L O G Y Rozwi drzewnego i produkcji płyt wiórowych ązania systemowe dla przemysłu Dla nowych instalacji lub

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne)

Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne) Page 1 of 6 Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne) Na podstawie opracowania EURATEX'u przedstawiamy w tabelach stan prawny dotyczący oznaczania odzieży i produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych 1.1 Godziny graniczne czas przekazywania instrukcji rozrachunkowych na rynku polskim Tablica. Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych

Bardziej szczegółowo

The Right Tool at the Right Time. Wygniataki. Metryczne

The Right Tool at the Right Time. Wygniataki. Metryczne The Right Tool at the Right Time Wygniataki Metryczne Właściwości i korzyści Materiał Wyprodukowane z wysokiej jakości Stali Szybkotnącej z dodatkiem Kobaltu (HSS-E) dla: zwiększenia twardości i odporności

Bardziej szczegółowo

Panel obsługi do systemów zarządzania palnikami, czujników płomienia i sterowników palników

Panel obsługi do systemów zarządzania palnikami, czujników płomienia i sterowników palników AZL21 AZL23 AZL2 anel obsługi do systemów zarządzania palnikami, czujników płomienia i sterowników palników odręcznik użytkownika AZL2 i niniejszy podręcznik użytkownika są przeznaczone dla producentów

Bardziej szczegółowo

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Tryby programowania : Automatyczny 1 Automatyczny 2 Obecny czas i dzień Dni tygodnia Mo = Monday (Poniedziałek) Di = Tuesday (Wtorek) Mi = Wednesday (Środa) Do =

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Instrukcja obsługi Numer produktu: 551911 Strona 1 z 1 Strona 2 z 2 Elementy obsługi (Rys. A) 1. Wyświetlacz LCD 2.

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego

Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego produktów taśmą Etykietowanie Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie produktów na czas transportu przemysłu spożywczego Bez etykiety

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu System rozwiązań dla materiałów budowlanych Dla nowych linii lub do zintegrowania z istniejącymi liniami pakowania Korzyści klienta Pełny serwis doradczy

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Instrukcja obsługi Sterownik nawadniania. SelectControl Art. 1885

GARDENA. Instrukcja obsługi Sterownik nawadniania. SelectControl Art. 1885 GARDENA Instrukcja obsługi Sterownik nawadniania SelectControl Art. 1885 GARDENA Sterownik nawadniania SelectControl Niniejszy tekst jest tłumaczeniem niemieckiej instrukcji oryginalnej. Proszę uważnie

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania eksportu

Instrumenty finansowania eksportu 1 Instrumenty finansowania eksportu MOŻLIWE ROZWIĄZANIA FINANSOWANIA KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH Polski producent urządzeń dla przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

4030 Art Art Sterownik nawadniania

4030 Art Art Sterownik nawadniania 4030 Art. 183 6030 Art. 184 Sterownik nawadniania Instrukcja obsługi 16.11.10 PL GARDENA sterownik nawadniania 4030 / 6030 Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Zegar łazienkowy sterowany sygnałem radiowym. Art. Nr INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zegar łazienkowy sterowany sygnałem radiowym. Art. Nr INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348009 Zegar łazienkowy sterowany sygnałem radiowym Art. Nr 55 73 162 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed skorzystaniem z produktu, należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Rádiové dálkové ovládání a rádiovì spínaná zásuvka Rádiós vezérlõ és rádiós dugalj Zestaw i wtyczka do zdalnego sterowania

Rádiové dálkové ovládání a rádiovì spínaná zásuvka Rádiós vezérlõ és rádiós dugalj Zestaw i wtyczka do zdalnego sterowania GARDENA Rádiové dálkové ovládání a rádiovì spínaná zásuvka Rádiós vezérlõ és rádiós dugalj Zestaw i wtyczka do zdalnego sterowania è. výrobku 7874, 7875 cikkszám: 7874, 7875 nr art. 7874, 7875 Návod k

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Funkcja : stacja bazowa obsługująca z aktualnym oprogramowaniem firmware Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000562367 Zegar -Budzik Kwarcowy TFA 98.1054 (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm Strona 1 z 5 Budzik wielofunkcyjny Funkcje: - Idealny dla osób w podróży - Temperatura wewnętrzna ( C

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ. Słuchawka ML18 i ML20 Bluetooth

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ. Słuchawka ML18 i ML20 Bluetooth DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ Słuchawka ML18 i ML20 Bluetooth PRZYJRZYJ SIĘ PRZYCISK ODBIORU/ ZAKOŃCZENIA ROZMOWY Wykonanie lub zakończenie połączenia (1 dotknięcie) Ponowne wybranie numeru (2 dotknięcia) Włączenie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów System opieki zdrowotnej na tle innych krajów Dr Szczepan Cofta, Dr Rafał Staszewski Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego im. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

E0113H TERMOMETR POKJOWY Z HIGROMETREM

E0113H TERMOMETR POKJOWY Z HIGROMETREM TERMOMETR POKJOWY Z HIGROMETREM Wyprodukowano w ChRL dla DPM Solid Polska, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko tel. +4861 29 65 470 fax +4861 29 67 476 www.dpm.eu info@dpm.eu TERMOMETR POKOJOWY Z HIGROMETREM

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Rejestracja faktury zakupowej Rejestracja faktury zakupowej z pozycjami towarowymi. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Rejestracja faktury zakupowej Rejestracja faktury zakupowej z pozycjami towarowymi. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Rejestracja faktury zakuowej Rejestracja faktury zakuowej z ozycjami towarowymi Instrukcja użytkownika 1 Sis treści SPIS TREŚCI... 2 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 3 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK WILGOTNOSCI

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK WILGOTNOSCI BEZPRZEWODOWY CZUJNIK WILGOTNOSCI WS350 NADAJNIK WSPÓ PRACUJE Z ODBIORNIKAMI WS 3xx Bezprzewodowy czujnik wilgotności ma zastosowanie w pomieszczeniach gdzie wymagane jest stałe utrzymywanie poziomu wilgotności

Bardziej szczegółowo

Budzik ze stacją pogodową DCF

Budzik ze stacją pogodową DCF Budzik ze stacją pogodową DCF Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man HEART RATE MONITOR PL Zone Indicator KCAL PC 22.13 Woman / Man POLSKI Spis treści 1 Funkcje przycisków 3 2 Aktywacja PC 22.13 3 3 Struktura wyświetlacza 4 4 Ustawienia podstawowe PC 22.13 4 5 Trening z

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

SUUNTO BIKE SENSOR PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SUUNTO BIKE SENSOR PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL SUUNTO BIKE SENSOR PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MONTAŻ CZUJNIKA 1. 4. 2. 5. 3. 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temperatura robocza: od -10 C do +60 C Temperatura przechowywania: od -20 C do +70 C Wodoszczelność:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik VMC II

Skrócony przewodnik VMC II INFORMACJE OGÓLNE Zmień wartość - Naciśnij SET. Powrót do pozycji wyjściowej. Niniejszy Skrócony przewodnik zawiera listę wszystkich możliwych do ustawienia parametrów. Dodatkowe informacje zawarte są

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Środki bezpieczeństwa

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Środki bezpieczeństwa Zegar cyfrowy sterowany radiowo Instrukcja obsługi Nr produktu: 671633 Środki bezpieczeństwa Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują automatyczne wygaśnięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 SPIS TREŚCI 1. Pilot zdalnego sterowania... 3 Sterownik bezprzewodowy CZ-RWS2... 3 1-1. Oznaczenia i funkcje...

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000

Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000 Nr produktu 672612 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Domowy sterownik nawadniania. Instrukcja obsługi i oprogramowania programowania

Domowy sterownik nawadniania. Instrukcja obsługi i oprogramowania programowania XC Domowy sterownik nawadniania Instrukcja obsługi i oprogramowania programowania 1 Funkcje sterownika xc...5...7...7 Aktywacja baterii...7 Wymiana baterii...8... 8...8...9...9 Brak zasilania...9 Tabela

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

Nie pozostawiaj opakowania produktu bez nadzoru; może stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.

Nie pozostawiaj opakowania produktu bez nadzoru; może stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci. Cyfrowy zegar ścienny sterowany radiowo Instrukcja obsługi Nr produktu: 671661 1. Przeznaczenie Zegar ten posiada następujące funkcje: wyświetlanie dokładnej godziny, daty, wilgotności względnej oraz temperatury.

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny EZ 2040 (z zaworem elektromagnetycznym 1 )

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny EZ 2040 (z zaworem elektromagnetycznym 1 ) INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bateryjny EZ 2040 (z zaworem elektromagnetycznym 1 ) Programator czasowy EZ 2040 jest prostym urządzeniem słuŝącym do czasowego sterowania nawadnianiem prowadzonym na duŝych

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi Era Internet Stacjonarny Modem A Webr@cer 821 Instrukcja obsługi 1. Modem bezprzewodowy A 1.1. Panel przedni Etykieta Działanie Wył. Opis Urządzenie nie jest zasilanie Wł. Urządzenie podłączone do zasilania

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze i produkty do sterowania wzmacniaczami marki Yamaha objęte niniejszą gwarancją

Wzmacniacze i produkty do sterowania wzmacniaczami marki Yamaha objęte niniejszą gwarancją Gwarancja firmy YAMAHA dla wybranych wzmacniaczy i produktów do sterowania wzmacniaczamiobowiązująca w Europejskiej Strefie Ekonomicznej* oraz Szwajcarii Szanowni Państwo, Dziękujemy za wybranie produktu

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Termometr ogrodowy TFA, zasilanie słoneczne, -25 do +70 C

Termometr ogrodowy TFA, zasilanie słoneczne, -25 do +70 C Termometr ogrodowy TFA, zasilanie słoneczne, -25 do +70 C Instrukcja obsługi Rozpoczynanie Otworzyć komorę baterii za pomocą śrubokręta. Włożyć baterie (akumulatory 1 x 1,2 V AA dla podświetlenia; bateria

Bardziej szczegółowo