GARDENA. GB Operating Instructions Water Computer F

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GARDENA. GB Operating Instructions Water Computer F"

Transkrypt

1 GARDENA C 1060 rofi/solar Art GB Oerating Instructions Water Comuter F NL Mode d emloi Programmateur d arrosage Gebruiksaanwijzing Besroeiingscomuter PL Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania GR Οδηγίες χρήσης Προγραµµατιστής ποτίσµατος

2 GARDENA Sterownik nawadniania C 1060 rofi/solar Witamy w ogrodzie GARDENA Sis treњci 86 Instrukcjк obsіugi naleїy uwaїnie rzeczytaж i dokіadnie rzestrzegaж jej zaleceс. Na odstawie niniejszej instrukcji obsіugi naleїy zaoznaж siк z urz dzeniem, jego elementami nastawczymi oraz rawidіowym jego uїytkowaniem, jak rуwnieї rzeisami bezieczeсstwa odnosz cymi siк do sterownika nawadniania. Ze wzglкdуw bezieczeсstwa dzieci oraz mіodzieї oniїej 16 roku їycia jak rуwnieї osoby, ktуre nie zaoznaіy siк z niniejsz instrukcj obsіugi, nie mog obsіugiwaж sterownika nawadniania. v Proszк starannie rzechowywaж niniejsz instrukcjк obsіugi. 1. Zakres zastosowania sterownika nawadniania Wskazуwki bezieczeсstwa Funkcjonowanie Uruchamianie Programowanie Automatyczny dzielnik wody (ocja) Przeznaczenie Proszк amiкtaж 7. Czyszczenie Usuwanie zakіуceс Wyі czanie Dostкne wyosaїenie dodatkowe Dane techniczne Serwis Zakres zastosowania sterownika nawadniania Sterownik nawadniania GARDENA C 1060 rofi/ solar jest rzeznaczony wyі cznie do rywatnego wykorzystania w ogrуdkach rzydomowych i rekreacyjnych do sterowania zraszaczami i systemami nawadniaj cymi na zewn trz omieszczeс. Sterownik nawadniania nie moїe byж stosowany w rzemyњle w oі czeniu z chemikaliami, substancjami soїywczymi, alnymi i wybuchowymi. 87

3 2. Wskazуwki bezieczeсstwa Akumulator oraz ogniwa sіoneczne Uruchamianie Uszkodzenie sterownika nawadniania! Sterownik nawadniania moїe byж zasilany wyі cznie za oњrednictwem akumulatora (8,4 V min. 120 mah PP3/R22/9 V/NH22). v Nie stosowaж akumulatorуw alkaliczno-manganowych. Istnieje bowiem niebezieczeсstwo wycieku elektrolitu odczas іadowania za omoc baterii sіonecznych. v Aby rogramy ozostaіy zaisane rzez caіy okres zimowy, nie wolno zakrywaж ogniw sіonecznych, zaњ sterownik nawadniania nie moїe znajdowaж siк rzez dіuїszy czas w zaciemnionym omieszczeniu. Uwaga! Sterownik nawadniania nie jest douszczony do stosowania w omieszczeniach. v Sterownik nawadniania moїna stosowaж tylko na zewn trz omieszczeс. Sterownik nawadniania moїna zamocowaж wyі cznie w ozycji ionowej, z nakrкtk zі czkow skierowan do gуry, w celu zaobieїenia rzedostawania siк wody do komory akumulatora. Minimalna iloњж oddawanej wody dla zaewnienia orawnego dziaіania zegara nawadniaj cego wynosi l/h. Programowanie Na rzykіad do sterowania systemu Micro-Dri otrzebnych jest co najmniej 10 sztuk krolownikуw 2 litrowych. W wysokich temeraturach (owyїej 60 C na wyњwietlaczu) moїe siк zdarzyж, їe znikn wskazania wyњwietlacza; nie wywiera to w їadnym rzyadku wіywu na rzebieg rogramu. Po ochіodzeniu wskazania wyњwietlacza ojawi siк znowu. Temeratura rzeіywaj cej wody moїe wynosiж maks. 40 C. v Naleїy stosowaж wyі cznie czyst, sіodk wodк. Minimalne ciњnienie robocze wynosi 0,5 bar, maksymalne ciњnienie robocze wynosi 12 bar. Naleїy unikaж obci їeс rozci gaj cych. v Nie wolno ci gn ж za odі czony w ї. v Sterownik nawadniania naleїy rogramowaж rzy zakrкconym kranie. W ten sosуb unika siк zmoczenia rzy wyrуbowywaniu funkcji rкcznego zaі czania/wyі czania (man On/Off). W czasie rogramowania sterownik moїna wyj ж z obudowy

4 3. Funkcjonowanie Funkcje rzyciskуw Zastosowanie nowego sterownika nawadniania GARDENA C 1060 rofi/ solar daje moїliwoњж automatycznego, szeњciokrotnego nawadniania ogrodu w ci gu doby o dowolnych orach niezaleїnie od osiadanego wyosaїenia (zraszacz, system zraszaczy wynurzalnych, system nawadniana kroelkowego). Sterownik nawadniania automatycznie rzejmuje nawadnianie zgodnie z indywidualnym wyborem rogramu. Sterownik moїna wykorzystaж do nawadniania wczeњnie rano lub уџno wieczorem, kiedy woda aruje w najmniejszym stoniu, wzglкdnie do nawadniania w czasie urlou. W rosty sosуb moїna zarogramowaж czas rozoczкcia, czas trwania oraz dni, wzglкdnie cykle nawadniania. Przycisk Funkcja rzycisku 1 Zmiana lub teї rzeі czenie arametrуw. (Przytrzymanie naciњniкtego rzycisku owoduje zmianк w cyklu szybkiego rzemieszczania.) 2 O.K. Przyjкcie wartoњci ustawionych za omoc rzycisku. 3 Menu Przejњcie do nastкnego oziomu rogramu. 4 man. Rкczne otwieranie i zamykanie rzeіywu wody. On/Off Wskaџniki wyњwietlacza A7 C F 5 8 E B D Wskaџnik Ois 5 Dni tygodnia Wskaџnik aktualnego dnia tygodnia lub (Mo, Tu, it.) teї zarogramowanych dni nawadniania. 6 Prog. Wybrany rogram (od 1 do 6). 7 secial Wyі cznie do sterowania automatycznym dzielnikiem wody, nr art time Miga w trybie wrowadzania aktualnych danych (godzin, minut, dni tygodnia). 9 START Miga w trybie wrowadzania czasu rozoczкcia nawadniania. 0 PM Wskaџnik cyklu 12-godzinnego (stosowanego n. w USA i Kanadzie). A (Time / Aktualny czas / czas rozoczкcia nawadniania. Start Time) Wskaџnik 13 h = 1 m (stosowany n. w USA i Kanadzie). B RUN Time Czas nawadniania (miga w trybie wrowadzania). C 3 rd,2 nd Cykle nawadniania. (3 rd co trzeci dzieс / 2 nd co drugi dzieс). D On/Off On = Programy nawadniania wі czone Prog. Off = Programy nawadniania wyі czone (ogoda deszczowa) E ERROR Komunikat o bікdzie w rzyadku funkcji secial, gdy rogramy nawadniania koliduj ze sob. 91

5 Poziomy wskaџnikуw F Batt. Migaj cy wskaџnik oznacza zbyt niski oziom naіadowania akumulatora. W celu zresetowania wskaџnika, akumulator naleїy na krуtko wyj ж (< 10 sekund) i zaraz otem onownie wіoїyж. Wskaџniki czterooziomowe Poziom 1: Wskaџnik normalny Poziom 2: Aktualny czas oraz dzieс tygodnia Poziom 3: Wrowadzanie rogramуw nawadniania Poziom 4: Wі czanie rogramуw nawadniania moїna wybieraж o kolei orzez naciњniкcie rzycisku Menu. Poziom wskaџnika moїna zmieniж w kaїdej chwili, rуwnieї w trakcie rogramowania. Wszystkie dane rogramu, ktуre zostaіy otwierdzone za omoc rzycisku O.K., zostan zaisane. 4. Uruchamianie Wkіadanie akumulatora: I G zp Uszkodzenie sterownika nawadniania. A V Nie stosowaж akumulatorуw alkaliczno-manganowych. Istnieje bowiem niebezieczeсstwo wycieku elektrolitu odczas іadowania za omoc baterii sіonecznych! 1. Nacisn ж rzycisk odblokowuj cy (G i wyj ж sterownik H z obudowy sterownika nawadniania. 2. Skrуcon omoc do rogramowania naleїy nakleiж n. na sodniej stronie sterownika. 3. Wіoїyж zaі czony akumulator I do komory akumulatora. Naleїy zwrуciж uwagк na rawidіowe ustawienie biegunуw P. H Na wyњwietlaczu widoczne s rzez 2 sekundy wszystkie symbole wyњwietlacza, nastкnie zaњ wyњwietlany jest oziom czasu / dnia tygodnia. 4. Umieњciж onownie sterownik H w obudowie. 5. Przed oeracj rogramowania ozostawiж sterownik nawadniania rzez 1-2 dni na sіoсcu lub naіadowaж akumulator za omoc іadowarki do akumulatorуw 9 V / NH

6 Podі czanie sterownika nawadniania: J L K Niniejszy sterownik nawadniania moїe byж zasilany wyі cznie za oњrednictwem akumulatora. Sterownik nawadniania wyosaїony jest w nakrкtkк zі czkow do kranуw z gwintem 33,3 mm (G 1 ). Doі czona rzejњciуwka J sіuїy do odі czenia sterownika nawadniania do zaworуw kranowych z gwintem 26,5 mm (G 3/4 ). Przyі czyж sterownik nawadniania do kranu z gwintem 33,3 mm (G 1 ). 1. Przykrкciж rкcznie nakrкtkк zі czkow sterownika nawadniania K do kranu (nie stosowaж narzкdzi). 2. Przykrкciж rzyі cze kranowe L do sterownika nawadniania. Przyі czyж sterownik nawadniania do kranu z gwintem 26,5 mm (G 3/4 ). 1. Przykrкciж rкcznie adater J do kranu (nie naleїy uїywaж narzкdzi). 2. Przykrкciж rкcznie nakrкtkк zі czkow sterownika nawadniania K do gwintu adatera J (nie naleїy stosowaж narzкdzi). 3. Przykrкciж zawуr kranowy L do sterownika nawadniania. Wykonanie lanu nawadniania: Przykіad: Przyі czanie czujnika wilgotnoњci gleby lub czujnika deszczowego (ocja): Przed rozoczкciem wrowadzania arametrуw nawadniania, w celu uzyskania rzejrzystoњci zalecane jest zaisanie ich w ostaci lanu nawadniania, ktуry znajduje siк w zaі czeniu. Prog. Czas Czas Dni / cykle nawadniania rozoczкcia trwania PROG START TIME RUN TIME Mo Tu We Th Fr Sa So 2 nd 3 rd 1 7:30 0:30 X X X 2 19:00 0:20 X X 3 22:30 1:10 X X X 4 4:00 0:15 X 5 6 Orуcz nawadniania w okreњlonych okresach czasu istnieje takїe moїliwoњж uwzglкdnienia w rogramach nawadniania wilgotnoњci gleby lub teї oadуw. W rzyadku wystarczaj cej wilgotnoњci gleby nastкuje zatrzymanie rogramu lub teї rogram nie jest wі czany. Niezaleїnie od tego dostкna jest ocja rкcznej obsіugi man. On/Off

7 M Montaї zabezieczenia rzed kradzieї (ocja) O N 1. Wіoїyж wtyczkк czujnika do gniazda czujnika (23) znajduj cego siк w sterowniku nawadniania lub czujnik deszczowy (w razie otrzeby z rzedіuїaczem) oza obszarem nawadniania. 2. Umieњciж wtyczkк czujnika w gnieџdzie czujnika M sterownika nawadniania. W celu zabezieczenia urz dzenia steruj cego nawadnianiem rzed kradzieї moїna zaoatrzyж siк w unkcie serwisowym firmy GARDENA w zabezieczenie GARDENA, nr art Przykrкciж obejmк zabezieczaj c N za omoc њruby O do tylnej њcianki urz dzenia. 2. Obejmк moїna wykorzystaж n. do umocowania do niej іaсcucha. Њruby nie moїna o wkrкceniu usun ж. 5. Programowanie Aktualny czas oraz dzieс tygodnia Element steruj cy H moїna w celu jego zarogramowania wyj ж z obudowy orzez naciњniкcie rzycisku odblokowuj cego G, dziкki czemu oeracjк rogramowania moїna rzerowadziж w dowolnym miejscu (or. 4. Uruchamianie, Wkіadanie akumulatora). 1. Nacisn ж rzycisk Menu (nie jest to konieczne, jeњli akumulator zostaі wіoїony o raz ierwszy). Miga wskaџnik godzinowy oraz nais time. 2. Ustawiж aktualn godzinк za omoc klawisza (n. 9 ) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. Na wyњwietlaczu miga nais time oraz wskaџnik minutowy. 3. Ustawiж minuty za omoc klawisza (n. 30 ) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. 3. Na wyњwietlaczu miga nais time oraz wskaџnik dni tygodnia

8 4. 4. Ustawiж dzieс tygodnia za omoc klawisza (n. Sa sobota) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. Na wyњwietlaczu ojawia siк wskaџnik Wrowadzanie rogramуw nawadniania oraz miga wskaџnik amiкci rogramu Wybraж amiкж rogramu za omoc rzycisku (n. Prog. 3 Program 3) i otwierdziж za omoc rzycisku O.K. Na wyњwietlaczu miga nais start time oraz wskaџnik godzinowy. Wrowadzanie rogramуw nawadniania: Przed wybraniem funkcji secial (or. 6. Automatyczny dzielnik wody) naleїy najierw rzerowadziж oeracjк resetowania. v Reset: nacisn ж rуwnoczeњnie i rzytrzymaж rzez ok. 2 sekundy klawisze oraz O.K. Moїna wrowadziж 6 rogramуw nawadniania lub wybraж funkcjк secial. 1. Nacisn ж dwukrotnie klawisz Menu (nie jest to konieczne, jeњli bezoњrednio rzedtem zostaіa ustawiona godzina lub dzieс tygodnia). Miga wskaџnik amiкci rogramu Tylko w rzyadku korzystania z automatycznego dzielnika wody: wybraж funkcjк secial za omoc klawisza i otwierdziж orzez naciњniкcie klawisza O.K. (dalej eta 4). Automatycznie wybierana jest amiкж rogramu 1, zaњ na wyњwietlaczu miga nais start time oraz wskaџnik godzinowy Ustawiж godzinк rozoczкcia nawadniania za omoc klawisza (n. 6 ) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. Na wyњwietlaczu miga nais start time oraz wskaџnik minutowy. 5. Ustawiж liczbк minut za omoc klawisza (n. 20 ) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. Na wyњwietlaczu miga RUN TIME oraz wskaџnik godzinowy czasu nawadniania. 6. Ustawiж czas trwania nawadniania za omoc klawisza (n. 0 godzin) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. Na wyњwietlaczu miga RUN TIME oraz wskaџnik minutowy czasu nawadniania

9 7. 8. (a) 8. (b) Ustawiж liczbк minut za omoc klawisza (n. 1 0 minut) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. Na wyњwietlaczu miga wskaџnik cyklu nawadniania 3 rd. 8. (a) Wybraж cykl nawadniania za omoc klawisza (n. 2 nd ) i otwierdziж za omoc klawisza O.K. (2 nd /3 rd : Nawadnianie co drugi / trzeci dzieс). Wyњwietlacz owraca do etau 3 i miga kolejny wskaџnik amiкci rogramu. lub - 8. (b) Wybraж dni nawadniania za omoc klawisza (n. Mo, Fr oniedziaіek i i tek) oraz otwierdziж za omoc klawisza O.K. Naciskaж klawisz tak dіugo, aї zniknie symbol nad Su. Wyњwietlacz owraca do etau 3 i miga kolejny wskaџnik amiкci rogramu. Jeњli rogram zostaі ustawiony w amiкci rogramu 6, na wyњwietlaczu ukazuje siк wskaџnik Wі czanie rogramуw nawadniania. Wі czanie rogramуw nawadniania: Srawdzanie / zmiana rogramуw nawadniania: Aby rogramy byіy wykonywane, naleїy je najierw wі czyж. W okresie deszczowym rogramy mog zostaж wyі czone. 9. Nacisn ж trzykrotnie klawisz Menu (nie jest to konieczne, jeњli urzednio dla amiкci rogramu 6 zostaі ustawiony jakiњ rogram). 10. Wybraж za omoc klawisza ocjк Prog. On (rogramy nawadniaj ce s wykonywane) lub Prog. Off (rogramy nawadniaj ce nie bкd wykonywane) (n. Prog. On ) oraz otwierdziж za omoc klawisza O.K. Wyњwietlacz rzechodzi do stanu normalnego. Programowanie sterownika nawadniania zostaіo tym samym zakoсczone, tzn. wbudowany zawуr otwiera siк i zamyka caіkowicie automatycznie, wі czaj c tym samym nawadnianie w okreњlonych rzedziaіach czasu. Jeњli w amiкci rogramu 6 znajduje siк jakiњ rogram, moїna go zmieniж, bez otrzeby jego onownego wrowadzania od ocz tku. 1. Nacisn ж dwukrotnie klawisz Menu. Miga wskaџnik amiкci rogramu Nacisn ж klawisz O.K. w celu rzejњcia do nastкnego etau rogramu lub zmieniж dane rogramu za omoc klawisza i otwierdziж za omoc klawisza O.K. 101

10 Tryb sterowania rкcznego: Zawуr moїna w kaїdej chwili otworzyж i zamkn ж rкcznie. Zamkn ж moїna takїe otwarty zawуr, sterowany rzez rogram, bez otrzeby zmiany arametrуw rogramu (czasu uruchomienia, czasu nawadniania i dni nawadniania). 1. Nacisn ж rzycisk man. On/Off w celu rкcznego otwarcia zaworu (wzgl. w celu zamkniкcia otwartego zaworu). Na wyњwietlaczu rzez 5 sekund miga nais RUN TIME oraz wskaџnik minutowy czasu nawadniania (ustawiony fabrycznie na 30 minut). 2. Gdy miga wskaџnik minutowy czasu nawadniania, czas nawadniania moїna zmieniж za omoc klawisza (w zakresie od 0 :00 do 0 :59 ; n. 10 min). Zawуr zostanie otwarty. 3. W celu zamkniкcia zaworu nacisn ж rzycisk man. On/Off. Zawуr zostanie zamkniкty. Zmieniony rкcznie czas otwarcia zostanie zaamiкtany, tzn. w rzyadku kaїdego nastкnego rкcznego otwarcia zaworu jako ustawienie domyњlne rzyjкty zostanie zmieniony czas otwarcia. Jeњli czas rкcznego otwarcia zostanie ustawiony na wartoњж 0 : 00, zawуr zostanie zamkniкty i ozostanie zamkniкty nawet o naciњniкciu klawisza man. On/ Off (zabezieczenie rzed dzieжmi). Reset: Istotne wskazуwki: Jeњli zawуr zostaі otwarty rкcznie, w wyniku czego zarogramowany czas rozoczкcia nawadniania koliduje z czasem rкcznego otwarcia, wtedy zarogramowany czas rozoczкcia nawadniania zostanie ominiкty. Przykіad: Zawуr jest otwierany rкcznie o godzinie 9:00, czas otwarcia wynosi 30 minut. Program, ktуrego czas rozoczкcia (START TIME) zostaі ustawiony w rzedziale omiкdzy godzin 9:00 i 9:30 nie zostanie w tym rzyadku wykonany. Nastкuje rzywrуcenie ustawieс fabrycznych. v Nacisn ж rуwnoczeњnie i rzytrzymaж rzez ok. 2 sekundy klawisze oraz O.K. Przez ok. 2 sekundy na wyњwietlaczu bкd widoczne wszystkie symbole, nastкnie wyњwietlacz owrуci do stanu normalnego. Dla wszystkich arametrуw rogramуw zostan ustawione wartoњci zerowe. Czas rкcznego nawadniania zostanie onownie ustawiony na 30 minut. Ustawienia czasu oraz dnia tygodnia zostan zachowane. Jeњli odczas rogramowania w czasie dіuїszym niї 60 sekund nie nast i wrowadzenie danych, na wyњwietlaczu ojawi siк onownie wskaџniki stanu normalnego. W rzyadku rogramуw koliduj cych ze sob i zarogramowanych w identyczne dni nawadniania najwyїszy riorytet jest

11 Przykіad: 104 rzyisany do ierwszego czasu rozoczкcia nawadniania, inne rogramy nie bкd wykonywane. W oniedziaіek jest wykonywany ierwszy rogram. Program drugi jest zablokowany. 6. Automatyczny dzielnik wody (ocja) Funkcja Prog. Czas rozoczкcia Czas trwania Dni / cykle nawadniania PROG START TIME RUN TIME Mo Tu We Th Fr Sa So 2 nd 3 rd 1 4:30 1:00 X 2 4:00 0:40 X X Programowanie Porzez odі czenie automatycznego rozdzielacza wody, nr art. 1198, do komutera C 1060 rofi/ solar istnieje moїliwoњж sterowania 6 liniami nawadniaj cymi. Jest to idealne rozwi zanie w rzyadku braku wystarczaj cej iloњci wody lub rуїnego zaotrzebowania na wodк oszczegуlnych uraw. Dzielnik umoїliwia kolejne zasilanie linii nawadniaj cych. Za omoc funkcji secial sterownik nawadniania C 1060 rofi / solar seіnia szczegуlne wymagania automatycznego dzielnika wody, odnoњnie rogramowania. Funkcja secial Jeњli rzed ustawieniem funkcji secial nast iіo juї wrowadzenie danych, konieczne jest rzerowadzenie oeracji resetowania. v Nacisn ж rуwnoczeњnie i rzytrzymaж rzez ok. 2 sekundy klawisze oraz O.K. Zalecenie: dla zaewnienia rawidіowego rzeі czania automatycznego dzielnika wody wymagane jest, aby omiкdzy oszczegуlnymi rogramami wrowadzonymi do komutera byіa zachowana rzerwa co najmniej 30 minut. Po zatwierdzeniu funkcji secial za omoc rzycisku O.K. oraz wrowadzeniu arametrуw do ierwszego rogramu (atrz 5. Programowanie ), wszystkie nastкne rogramy zostan automatycznie wstкnie zarogramowane. Programowanie wstкne uwzglкdnia konieczne 30-minutowe rzerwy omiкdzy oszczegуlnymi rogramami, jak rуwnieї minimalny czas trwania nawadniania wynosz cy 30 sekund. (wskaџnik: 1 min.). Taka dіugoњж czasu nawadniania jest konieczna aby automatyczny dzielnika wody rzeі czyі siк na nastкny wylot oraz by zostaіo zachowane rawidіowe rzyorz dkowanie rogramu nawadniaj cego do odowiedniego linii. Czкstotliwoњж nawadniania rzyorz dkowana do ierwszego rogramu bкdzie automatycznie rzyisywana rуwnieї do wszystkich ozostaіych rogramуw. 105

12 Informacja o wyst ieniu bікdu (ERROR) On/Off Prog. Wrowadzone rzez urz dzenie wstкne zarogramowanie czasu rozoczкcia i trwania nawadniania moїna dostosowaж do indywidualnych otrzeb. Jeњli wyїej odana dіugoњж rzerw nie zostanie zachowana zmiana nie zostanie zaakcetowana, a na wyњwietlaczu ojawi siк informacja o wyst ieniu bікdu (ERROR ). Przy wrowadzaniu zmian, zwіaszcza w rzyadku nastкuj cych o sobie w krуtkich odstкach czasu ocz tkуw i zakoсczeс rogramуw, naleїy dla unikniкcia wyњwietlenia informacji o bікdzie wykonaж RESET i onownie wrowadziж arametry nawadniania. Jeњli o wywoіaniu funkcji secial rogramy nawadniania zostan wyі czone (wskaџnik stanu Off Prog.) to wszystkie rozoczynaj ce siк w tym okresie rogramy zostan skrуcone do minimalnego czasu trwania nawadniania wynosz cego 30 sekund (wskaџnik: 1 min.). W ten sosуb zostanie zachowane rawidіowe rzyorz dkowanie rogramуw nawadniaj cych do odowiednich wylotуw automatycznego rozdzielacza wody. Krуtkotrwaіe otwarcie rzeіywu wody sowoduje rzeі czenie wylotуw automatycznego rozdzielacza, w taki sosуb їe rzy onownym zaі czeniu rogramуw nawadniaj cych (wskaџnik stanu On Prog.) ierwotne rzyorz dkowanie wylotуw do wyznaczonych rogramуw nawadniaj cych ozostanie zachowane. Czujnik wilgotnoњci, czujnik deszczowy W rzyadku zastosowania komutera nawadniaj cego C 1060 rofi/solar w oі czeniu z automatycznym dzielnikiem wody (nr art. 1198) i czujnikiem wilgotnoњci (nr art. 1187) wzglкdnie czujnikiem deszczowym (nr art. 1189), naleїy stosowaж nastкuj ce zalecenia: Jeњli funkcja secial jest zaі czona a czujnik wilgotnoњci wzglкdnie deszczowy informuje o wystarczaj cej wilgotnoњci, aktualnie trwaj ce nawadnianie zostanie rzerwane. Czas trwania nastкnych nawodnieс zostanie skrуcony do 30 sekund (wskaџnik: 1 min.), do momentu gdy czujnik wilgotnoњci / deszczowy onownie nie douњci do nawadniania. Po wznowieniu nawadnianie bкdzie odbywaіo siк w ierwotnie wrowadzonym czasie trwania. Porzez krуtkotrwaіe nawadnianie rzy wystarczaj cej wilgotnoњci gleby zaewnione jest rzeі czanie automatycznego dzielnikiem wody do nastкnego wylotu. Dziкki temu zostaje zachowane rawidіowe rzyorz dkowanie rogramуw nawadniaj cych do odowiednich wylotуw automatycznego dzielnika wody

13 7. Czyszczenie Czyszczenie sitka do wychwytywania zanieczyszczeс: 8. Usuwanie zakіуceс 108 K Naleїy regularnie kontrolowaж stan sitka do wychwytywania zanieczyszczeс oraz czyњciж je w razie otrzeby. 1. Odkrкciж rкcznie nakrкtkк zі czkow sterownika nawadniania K do kranu (nie naleїy stosowaж narzкdzi). 2. Wyj ж sitko z nakrкtki zі czkowej K i oczyњciж je. 3. Przykrкciж onownie rкcznie nakrкtkк zі czkow sterownika nawadniania K do kranu (nie naleїy stosowaж narzкdzi). Zakіуcenie Moїliwa rzyczyna Sosуb ostкowania Brak wskazaс na Nierawidіowo zaіoїony v Srawdziж ustawienie wyњwietlaczu akumulator. biegunуw (+/ ). Akumulator uszkodzony. v Nabyж nowy akumulator. Zakіуcenie Moїliwa rzyczyna Sosуb ostкowania Brak wskazaс na Akumulator jest nienaіadowany. v Wystawiж sterownik nawadwyњwietlaczu niania rzez 1-2 dni na dziaіanie њwiatіa sіonecznego lub tez naіadowaж akumulator za omoc іadowarki 9 V / NH22. Wskazywana na wyњwietlaczu Wskaџniki wyњwietlacza ojatemeratura jest wyїsza niї wi siк o obniїeniu temera- 60 C. tury. v Srawdziж funkcjonowanie wyњwietlacza rкcznie. Brak moїliwoњci Nie zostaіy wrowadzone w v Wrowadziж czas oraz wrowadzenia rogramu caіoњci dane czasu oraz dnia dzieс tygodnia (or. tygodnia. 5. Programowania). Brak moїliwoњci rкcznego Czas rкcznego nawadniania v Ustawiж wartoњж czasu otwarcia zaworu za omoc ustawiony jest na wartoњж 0 :00. rкcznego nawadniania rzycisku man. On/Off wiкksz niї 0 :00 (or. 5. Programowanie). Kran jest zakrкcony. v Odkrкciж kran. Program nawadniania nie Dane rogramu nawadniania v Srawdziж i w razie otjest wykonywany nie zostaіy wrowadzone w rzeby zmieniж rogram caіoњci. nawadniania. 109

14 Zakіуcenie Moїliwa rzyczyna Sosуb ostкowania Program nawadniania nie Programy s wyі czone v Wі czyж rogramy jest wykonywany (Prog. Off). (Prog. On). Wrowadzenie / zmiana ro- v Przerowadziж wrowadgramu odczas lub na krуtko zanie / zmianк rogramu, rzed sygnaіem uruchomienia. v gdy rogram jest wyі czony. Zawуr zostaі urzednio otwarty v Unikaж ewentualnego rкcznie. kolidowania rogramуw. Kran jest zakrкcony. v Odkrкciж kran. Kolidowanie rogramуw: v Wrowadziж onownie ro- (1. czas rozoczкcia nawad- gram nawadniania, unikaj c niania ma najwyїszy riorytet). sytuacji kolidowania. Czujnik wilgotnoњci gleby lub v W rzyadku gdy jest sucho czujnik deszczowy sygnalizuje naleїy srawdziж ustawiedostateczn wilgotnoњж. nie / miejsce czujnika wilgotnoњci gleby lub czujnika deszczowego. Miga wskaџnik akumulatora, v Naіadowaж akumulator oniewaї jego oziom naіado- (or. 4. Uruchamianie wania jest zbyt niski. v Wkіadanie akumulatora). W rzyadku innych zakіуceс naleїy skontaktowaж siк z unktem serwisowym firmy GARDENA. 9. Wyі czanie Skіadowanie / rzechowywanie w zimie : 10. Dostкne wyosaїenie dodatkowe Sterownik nawadniania moїna rzechowywaж jedynie z naіadowanym akumulatorem x nacisnaж rzycisk Menu, rzy omocy rzycisku wybraж Prog. Off, a nastкnie otwierdziж rzyciskiem O.K. Programy nawadniaj ce nie bкd wykonywane. 2. Przed rozoczкciem okresu mrozуw naleїy umieњciж sterownik nawadniania w suchym i zabezieczonym rzed mrozem miejscu. Oddaж zuїyty akumulator w skleie albo usun ж go rzy omocy komunalnej lacуwki usuwania. Akumulator naleїy usuwaж tylko w rozіadowanym stanie. Sterownik automatyczny z: czujnikiem wilgotnoњci gleby GARDENA nr art czujnikiem deszczowym GARDENA nr art automatycznym dzielnikiem wody GARDENA nr art

15 11. Dane techniczne Min./maks. ciњnienie robocze: Medium robocze: 0,5 bar / 12 bar czysta, sіodka woda Maks. Temeratura medium: 40 C Liczba sterowanych rogramowo rocesуw nawadniania na dobк: do 6 Czas trwania nawadniania dla jednego rogramu: od 1 min do 9 godzin 59 min Zalecany akumulator: 1 8,4 V min. 120 mah PP3 / R22 / 9 V / NH22 (NiCd lub NiMH) Czas racy akumulatora: rzy wіaњciwym uїytkowaniu 5-7 lat. Zobowi zania gwaracyjne mog byж wedіug naszego uznania realizowane albo rzez dostarczenie srawnego urz dzenia zastкczego albo rzez bezіatn narawк rzesіanego nam urz dzenia, jeїeli seіnione s nastкuj ce warunki: Urz dzenie byіo obsіugiwane fachowo i zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsіugi. Ani kuuj cy, ani osoby trzecie nie usiіowaіy dokonaж narawy urz dzenia. Niniejsza gwarancja roducenta nie narusza roszczeс gwarancyjnych wobec srzedawcy lub dealera. W razie wyst ienia uszkodzenia roszк wysіaж niesrawne urz dzenie razem z koi rachunku oraz oisem uszkodzenia z uiszczon oіat ocztow na adres serwisowy, odany na odwrocie. Po zakoсczeniu narawy otrzymacie Paсstwu urz dzenie franco do domu. 12. Serwis Gwarancja Usіugi serwisowe w okresie gwarancyjnym s bezіatne. GARDENA udziela na ten rodukt 2 lata gwarancji (od daty zakuu). Њwiadczenia gwarancyjne rozci gaj siк na wszystkie owaїne usterki urz dzenia, ktуre w udowodniony sosуb wynikaj z bікdуw materiaіowych albo rodukcyjnych. Odowiedzialnoњж za rodukt Zwracamy z naciskiem uwagк na to, їe zgodnie z ustaw o odowiedzialnoњci za rodukt nie onosimy odowiedzialnoњci za szkody wywoіane rzez nasze urz dzenia, o ile zostaіy one sowodowane rzez niefachow narawк albo w rzyadku wymiany czкњci na nieoryginalne czкњci GARDENA albo czкњci, ktуre nie s rzez nas atestowane, albo jeїeli narawa nie zostaіa wykonana rzez serwis GARDENA albo autoryzowanego rzez nas secjalistк. To samo dotyczy wyosaїenia dodatkowego i osrzкtu

16 Deklaracja zgodnoњci Unii Euroejskiej Niїej odisany, GARDENA Kress + Kastner GmbH Hans-Lorenser-Str. 40 D Ulm, otwierdza, їe niїej oisane urz dzenie w wykonaniu wrowadzonym rzez nas do obrotu seіnia wymagania zharmonizowanych wytycznych Unii Euroejskiej, Standardуw Bezieczeсstwa Unii Euroejskiej i standardуw secyficznych dla danego wyrobu. W rzyadku wrowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami to wyjaњnienie traci swoj waїnoњж. Ois roduktu: Komuter nawadniaj cy Ulm, Ty: C 1060 rofi/solar Art. nr: 1833 Dyrektywy UE: Tolerancja elektromagnetyczna 89/336/EG Thomas Heinl Dyrektywy: 93/68/EG Kierownictwo Techniczne Rok nadania znaku CE:

17 PROG START TIME RUN TIME Mo Tu We Th Fr Sa So 2 nd 3 rd PROG START TIME RUN TIME Mo Tu We Th Fr Sa So 2 nd 3 rd PROG START TIME RUN TIME Mo Tu We Th Fr Sa So 2 nd 3 rd PROG START TIME RUN TIME Mo Tu We Th Fr Sa So 2 nd 3 rd

18 Deutschland GARDENA Kress + Kastner GmbH GARDENA Service Hans-Lorenser-Straße 40 D Ulm Produktfragen: (07 31) Rearaturen: (07 31) Argentina Argensem S.A. Venezuela 1075 (1618) El Talar - Buenos Aires Australia NYLEX Consumer Division Mills Road P.O. Box 722 Braeside 3195 Melbourne, Victoria Austria GARDENA Österreich Ges. m.b.h. Stettnerweg Korneuburg Belgium MARKT (Belgium) NV/ SA Sterrebeekstraat Zaventem Brazil M. Cassab Av. das Nações Unidas, Santo Amaro, CEP São Paulo - S.P. Bulgaria / България ДЕНЕКС ООД Бул. Г.М.Димитров 16 ет.4 София 1797 Canada GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Bramton, Ontario Canada L6T 4X3 Chile Antonio Martinic Y CIA. LTDA. Gilberto Fuenzalida 185 Loc. Las Condes Santiago de Chile Costa Rica Comania Exim Euroiberoamericana S.A. 350 Sur del Automercado Los Yoses San Pedro Cyrus FARMOKIPIKI LTD P.O. Box , Digeni Akrita Ave Nicosia Czech Reublic GARDENA sol. s.r.o. Шнskб 20a, и Brno Denmark GARDENA Danmark A/ S Naverland Glostru Finland Habitec Oy Martinkyläntie Vantaa France GARDENA France Service Arès-Vente BP ROISSY CDG Cedex Great Britain GARDENA UK Ltd Brenkley Way Blezard Business Park Seaton Burn Newcastle uon Tyne NE13 6DS Greece Agroki G. Psomadooulos & Co. 20, Lykourgou str. Kallithea Athens Hungary GARDENA Magyarország Kft. Késmárk utca Budaest Iceland Heimilistaeki hf Saetun 8 P.O. Box Reykjavik Reublic of Ireland Michael McLoughlin & Sons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12 Italy GARDENA Italia S.r.l. Via Donizetti Lainate (Mi) Jaan KAKUDAI Mfg. Co. Ltd , Itachibori Nishi-ku Osaka 550 Luxembourg Magasins Jules Neuberg Grand Rue 30 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus AD ALMERE Neth. Antilles Jonka Enterrises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao New Zealand NYLEX New Zealand Limited Private Bag South Auckland Mail Centre 10 Offenhauser Drive East Tamaki, Manukau Norway GARDENA Norge A/S Postboks Skjetten Poland GARDENA Polska S. z o.o. Szymanóv 9 d Baniocha Portugal MARKT (Portugal), Lda. Recta da Granja do Marquês Edif. GARDENA Algueirão Mem Martins Russia / Россия АО АМИДА ТТЦ ул. Моcфилмовcкая Моcква

19 Singaore Variware Holland Road Shoing Centre 227-A 1st Fl., Unit 29 Holland Avenue Singaore 1027 Slowenia / Croatia Silk d.o.o. Trgovina Brodiљиe Trzin South Africa GARDENA South Africa (Pty.) Ltd. P.O. Box Vorna Valley 1686 Sain ANMI Andreu y Miriam S.A. Calle Pere IV, Barcelona Sweden GARDENA Svenska AB Box Malmö Switzerland GARDENA Kress + Kastner AG Bitziberg Bachenbülach Ukraine / Украина АОЗТ АЛЬЦЕСТ ул. Гайдара 50 г. Киев Turkey Dost Diþ Ticaret Mümessillik A.Þ. Yeþilbaðlar Mah. Baþkent Cad. No. 26 Pendik - Ýstanbul USA GARDENA 3085 Shawnee Drive Winchester, VA /0021 GARDENA Kress + Kastner GmbH Postfach 27 47, D Ulm htt://www.gardena.com

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ComfortCut Li-18/23 R Art. 9825. EasyCut Li-18/23 R Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ComfortCut Li-18/23 R Art. 9825. EasyCut Li-18/23 R Art. EasyCut Li-18/23 R Art. 9823 D Betriebsanleitung Accu-Turbotrimmer GB Operating Instructions Accu Turbotrimmer F Mode d emploi Coupe-bordures à batterie NL Gebruiksaanwijzing Accu-Turbotrimmer S Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Wilo-Star-Z 15 TT. Einbau- und Betriebsanleitung. Monterings- och skötselanvisning GB. Installation and operating instructions

Wilo-Star-Z 15 TT. Einbau- und Betriebsanleitung. Monterings- och skötselanvisning GB. Installation and operating instructions Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service

Bardziej szczegółowo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo System Wilo-VR PL Instrukcja montażu i obsługi 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo Rys. 1: 4 3 2 1 Rys. 2: Rys. 3: 8 Rys. 4: Rys. 5: Rys. 6: Rys. 7: 1 Informacje ogólne... 2 1.1 Zakres zastosowania... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

CF 35, CF 40, CF 50, CF 60

CF 35, CF 40, CF 50, CF 60 _CF_35_60_PL.book Seite 1 Montag, 13. Februar 2012 9:48 09 CF 60 CF 50 CF 35 CF 40 CF 35, CF 40, CF 50, CF 60 PL Przenośna lodówka kompresorowa Instrukcja obsługi _CF_35_60_PL.book Seite 2 Montag, 13.

Bardziej szczegółowo

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 B

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 B Operating instructions AERO 26 AERO 1 INOX 107409901 B Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 15 Gebruiksaanwijzingen... 22 Istruzioni per l uso... 29

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S Dane podstawowe: * MoŜliwość sterowania 4, 6 9 lub 12 zaworami elektromagnetycznymi (w zaleŝności od modelu) oraz zaworem głównym lub pompą. * MoŜliwość uruchamiania

Bardziej szczegółowo

CDF 18, CDF 25, CDF 35, CDF 45. Przenośna lodówka kompresorowa Instrukcja obsługi CDF 45 CDF 35 CDF 18 CDF 25

CDF 18, CDF 25, CDF 35, CDF 45. Przenośna lodówka kompresorowa Instrukcja obsługi CDF 45 CDF 35 CDF 18 CDF 25 _CDF_PL.book Seite 1 Dienstag, 14. Februar 2012 8:23 08 CDF 18 CDF 25 CDF 35 CDF 45 CDF 18, CDF 25, CDF 35, CDF 45 PL Przenośna lodówka kompresorowa Instrukcja obsługi _CDF_PL.book Seite 2 Dienstag, 14.

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

VANADIS 30 SuperClean 3 Powder metallurgical cold work tool steel

VANADIS 30 SuperClean 3 Powder metallurgical cold work tool steel VANADIS 30 SuperClean 3 Powder metallurgical cold work tool steel This information is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our products and their uses. It

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH 0197 Model: AP 14 Nr fabryczny: INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMPA STRZYKAWKOWA AP 14 Szanowni Państwo, Kupując sprzęt medyczny firmy ASCOR S.A. wybrali Państwo wysoką

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Centronic TimeControl TC4410-II

Centronic TimeControl TC4410-II Centronic TimeControl TC4410-II pl Instrukcja montażu i obsługi Zegar sterujący w pilocie z wyświetlaczem Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom!

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych. Industrial Ethernet IE-SW-BL05T-4TX-1ST

Arkusz danych. Industrial Ethernet IE-SW-BL05T-4TX-1ST Seria BasicLine firmy Weidmüller składa się z niezarządzalnych przełączników Plug & Play w wytrzymałej obudowie aluminiowej o stopniu ochrony IP30. Sprzęt może być dostarczany wraz z ptami Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 C POLSKI - Instrukcja obsługi Ważne wskazówki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z odkurzaczem należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4 Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo