Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich"

Transkrypt

1 Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp Wprowadzenie Uwarunkowania realizacji projektu Ogólna metodologia prac... 3 II. Raport z badań Warsztat kreatywny Metodologia badań- zogniskowane wywiady grupowe (FGI) Wyniki badań FGI, czyli oczekiwania klientów turystyki rowerowej Nazwa, logo i slogan produktu- etapy kreacji i rekomendacje... 8 III. Założenia analityczne dla komunikacji i rozwoju Rowerowych Szlaków Zamków Gotyckich jako produktu turystycznego Diagnoza stanu turystyki na obszarze powiatów: malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego Identyfikacja istniejących i potencjalnych czynników przewagi konkurencyjnej oraz wyróżników obszaru w zakresie turystyki rowerowej, jak również elementów problemowych Charakterystyka rynków docelowych (grup docelowych) IV. Plan komunikacji marketingowej Adresaci produktu - oczekiwania i potrzeby oraz motywy wyjazdów turystów rowerowy Księga Identyfikacji Wizualnej produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich wytyczne dotyczące stosowania sygnetu, logotypu i sloganu oraz wizualizacje Narzędzia i kanały komunikacji marketingowej Realizacja kampanii promocyjnej rekomendacje działań V. Zakończenie Słownik pojęć branżowych i obcojęzycznych użytych w strategii Spis rysunków, tabel Załączniki

3 I. WSTĘP 1.1. WPROWADZENIE Opracowanie szczegółowej strategii promocji produktu turystycznego. Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich wraz z wytycznymi dla pozostałych narzędzi promocyjnych i działań wdrożeniowych zostało przygotowane w ramach projektu współpracy trzech LGD (LGD Kraina Dolnego Powiśla lider, Powiślańska LGD oraz LGD Spichlerz Żuławski), dotyczącego wspólnych działań w zakresie rozwoju i promocji produktu turystycznego oraz szerzej, turystyki rowerowej na tym obszarze. Projekt finansowany jest z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Projekt ten ma na celu wspólne działania na rzecz rozwoju i promocji produktu turystyki aktywnej rowerowej na obszarze Powiśla i Żuław Malborskich. Główną przesłanką dla projektu było zrealizowanie inwestycji w latach w ramach projektu Rowerowy Szlak Zamków Powiśla. Stąd też projekt współpracy trzech LGD zakłada kontynuację działań inwestycyjnych w kluczowych obszarach, dotyczących promocji oraz informacji turystycznej, rozwoju i sieciowania oferty turystyki aktywnej, a także działań w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych w oparciu o funkcjonującą sieć szlaków. Działania inwestycyjne obejmują uzupełnienie istniejącej infrastruktury o brakujące elementy, których wymaga spójność sieci szlaków. Projekt współpracy pn. Rowerowy Szlak Zamków Powiśla obejmuje cztery główne komponenty: Opracowanie szczegółowej strategii promocji produktu turystycznego wraz z wytycznymi dla pozostałych narzędzi promocyjnych i działań wdrożeniowych Przeprowadzenie działań szkoleniowych i informacyjnych oraz wdrożeń pilotażowych, dotyczących rozwoju produktu turystycznego turystyki rowerowej na obszarze Powiśla i Żuław Malborskich Opracowanie narzędzi komunikacji marketingowej, dotyczących oferty turystyki rowerowej na obszarze Powiśla i Żuław Malborskich Realizacja i przygotowanie inwestycji, polegających na uzupełnieniu istniejącej sieci szlaków na obszarze Powiśla i Żuław Malborskich Zakłada się, że działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do aktywizacji gospodarczej przedsiębiorców świadczących usługi w branży turystycznej, jak i będą impulsem do większej aktywizacji mieszkańców i turystów odwiedzających ten obszar. 2

4 1.2. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTU Obszarem realizacji strategii jest teren działania trzech lokalnych grup działania: LGD Kraina Dolnego Powiśla powiat sztumski, Powiślańska LGD powiat kwidzyński oraz LGD Spichlerz Żuławski powiat malborski. Obszar obejmuje 15 gmin z trzech powiatów: sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego. Partnerzy kluczowi nadzór i realizacja zadania LGD Kraina Dolnego Powiśla lider projektu współpracy, bezpośrednio nadzorujący realizację zadania; 2 LGD (Powiślańska LGD i LGD Spichlerz Żuławski) podmioty partycypujące finansowo i merytorycznie w realizacji zadania jako partnerzy projektu współpracy; Pozostali partnerzy oraz podmioty współuczestniczące Podmioty sektora turystycznego przede wszystkim przedsiębiorcy turystyczni i właściciele kwater agroturystycznych (min. 15 podmiotów) beneficjenci szkoleń, spotkań informacyjnych i wyjazdów studyjnych, docelowo korzystający finansowo z realizacji projektu dzięki wzrostowi liczby turystów oraz poszerzeniu oferty turystycznej; Lokalne organizacje turystyczne, nadleśnictwa i inne instytucje np. administratorzy muzeów, atrakcji turystycznych, ośrodków kultury i informacji turystycznej podmioty współuczestniczące w wielu działaniach, opiniujące poszczególne zadania, przekazujące swoje zasoby i informacje oraz realizujące działania promocyjne oraz rozwijające produkt turystyczny od 5 do 10 podmiotów; Stowarzyszenie "Polskie Zamki Gotyckie" PTTK Samorządy 15 gmin oraz 3 powiaty, na których terenie realizowany jest projekt. Uczestniczyć będą w procesie rozwoju produktu, odpowiadają ponadto za trwałość infrastruktury (oznakowanie szlaków), mogą też współuczestniczyć w działaniach promocyjnych. Beneficjenci ostateczni: Rowerzyści: turyści odwiedzający region Powiśla i Żuław, jak i mieszkańcy tego regionu OGÓLNA METODOLOGIA PRAC 3

5 Do opracowania niniejszego dokumentu wykorzystano, jako główne metody: prace eksperckie polegające na analizie danych zastanych (desk research), spotkania konsultacyjne z partnerami projektu, warsztat kreatywny, badania jakościowe - zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z udziałem aktywnych rowerzystów, badanie ilościowe (ankieta online w celu konsultacji sygnetu, logotypu i sloganu produktu) z udziałem partnerów projektu i osób z branży turystycznej. II. RAPORT Z BADAŃ Raport z badań jest częścią strategii promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich, opracowanej w ramach projektu współpracy trzech LGD: LGD Kraina Dolnego Powiśla lider, Powiślańska LGD oraz LGD Spichlerz Żuławski, pn. Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław, dotyczącego wspólnych działań w zakresie rozwoju i promocji ww. produktu turystycznego oraz szerzej, turystyki rowerowej na tym obszarze i finansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata WARSZTAT KREATYWNY Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) zostały poprzedzone warsztatem kreatywnym na terenach LGD, z udziałem min. 15 osób (branża, organizacje turystyczne, samorządy). Zaproszenie na warsztat zostało opublikowane na stronach internetowych trzech LGD. Warsztat kreatywny odbył się 17 marca w Starostwie Powiatowym w Malborku w godz. od 11 do 15. W spotkaniu uczestniczyło 38 osób. Zajęcia poprowadzone zostały przez dwóch trenerów specjalistów w zakresie turystyki aktywnej. Głównymi zagadnieniami warsztatowymi były: Obszarowe wyróżniki i najbardziej atrakcyjne fragmenty trasy w poszczególnych powiatach, Słowa- klucze i pojęcia opisujące produkt (do logo i haseł), Czynniki wspólne w skali projektu, założenia do marki (wyróżniki, mocne strony), do promocji, Szczegółowy program warsztatu kreatywnego stanowi załącznik do niniejszego raportu. W warsztacie aktywnie uczestniczyło 38 osób, co potwierdza duże zainteresowanie i zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców turystycznych, organizacji turystycznych i pracowników urzędów w zakresie tworzenia i rozwijania turystyki aktywnej na tym obszarze. 4

6 Lista obecności z warsztatu kreatywnego stanowi załącznik do niniejszego raportu. Efekty prac warsztatu kreatywnego to opracowanie propozycji tras rowerowych oraz wskazanie wyróżników obszaru i mocnych stron docelowego produktu, które zostały rozwinięte w toku dalszych prac nad kreacją graficzną METODOLOGIA BADAŃ- ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE (FGI) Przyjęta metoda badawcza tj. zogniskowany wywiad grupowy (FGI Focus Group Interview) polega na prowadzeniu dyskusji przez moderatora w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz rozmowy z grupą celowo dobranych osób. Zogniskowane wywiady grupowe odbyły się w Warszawie (sala POT) w dniu 10 kwietnia br. oraz w Gdańsku (Sala Gdańska w Hotelu Oliwskim) w dniu 15 kwietnia br. W badaniach łącznie wzięło udział 31 osób zainteresowanych turystyką rowerową (w tym aktywni rowerzyści, firmy, dziennikarze, członkowie stowarzyszeń rowerowych). Oba wywiady były rejestrowane za pomocą kamery video i dodatkowo dyktafonu. Wywiady były przeprowadzone przez doświadczonych moderatorów - trenerów. Scenariusz wywiadu został przygotowany przez socjologa, a zawartość merytoryczna skonsultowana ze specjalistą z branży turystycznej. Każde spotkanie zostało udokumentowane za pomocą listy obecności uczestników oraz fotografii. Główne cele badań - zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI Focus Group Interview) to: 1. Określenie oczekiwań klientów (turystów rowerowych); 2. Poznanie doświadczeń w zakresie turystyki rowerowej (dobre praktyki lub złe praktyki) i motywacji do wycieczki rowerowej, wyprawy/urlopu na rowerze, 3. Ustalenie wrażliwości cenowej dotyczącej produktu turystyki rowerowej, 4. Określenie preferencji turystów rowerowych w zakresie informacji o produkcie, jego promocji, jak i form komunikacji marketingowej, Scenariusz wywiadu obejmował następujące zagadnienia główne: 1. Doświadczenia, oczekiwania, motywacje do wyprawy rowerowej; 2. Obszar badania - jego postrzeganie i atrakcyjność dla turysty; 3. Propozycje logo produktu, nazwy produktu i hasła promocyjnego; 5

7 Scenariusz wywiadu FGI stanowi załącznik do niniejszego raportu Wyniki badań FGI, czyli oczekiwania klientów turystyki rowerowej Efekty badań podzielone zostały na bloki tematyczne adekwatnie do modułów zawartych w scenariuszu FGI. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli. TABELA 1 EFEKTY BADAŃ FGI Nie można odnaleźć pozycji dla spisu ilustracji.temat Kluczowe i najczęstsze wypowiedzi uczestników FGI Niskie natężenie ruchu pojazdów Na co zwracają uwagę turyści rowerowi Dobre oznakowanie Różnorodność i urozmaicenie trasy rowerowej Nawierzchnia o dobrej jakości Baza noclegowa przyjazna rowerzystom Przyjemność i zabawa związana z podróżą rowerową Główne motywacje podróży na rowerze Pobyt na łonie przyrody i oglądanie krajobrazów Relaks i wypoczynek Czynniki zdrowotne i sportowe Potrzeby i oczekiwania informacja o produkcie Kluczowe: łatwy dostęp do informacji (co można robić, godziny czynne, dojazd itp.) Opisy - relacje z wycieczek, atrakcje, noclegi Mapa 1: (+ średni czas przejazdu) Planer wycieczek dostępny np. na www różnorodność ofert 6

8 Nie można odnaleźć pozycji dla spisu ilustracji.temat Kluczowe i najczęstsze wypowiedzi uczestników FGI Bezpieczeństwo ludzie i sprzęt Potrzeby i oczekiwania - szlaki Infrastruktura: wiaty, śmietniki, toalety, oznakowanie, baza noclegowa (pola namiotowe, agroturystyka, dla szkół - bursy, internaty, hostele); wyżywienie - we własnym zakresie, dobry dojazd (komunikacja publiczna) Kategorie tras wskazanie poziomu trudności szlaku Jak przekonać Do przyjazdu? pomysły Karty wstępu na zamek ze zniżką przy wynajmie roweru Imprezy z regionalną kuchnią i tradycjami lokalnymi, warsztatami Na www, w mediach społecznościowych, opinie innych (sprawdzona trasa) Organizacja wycieczek po szlaku (przez LGD, LOT itp.) Jak przekonać do przyjazdu? promocja i działania wspierające Profesjonalne zdjęcia - podstawa wizerunku - sprzedaży produktu Kompletna informacja szlaki, naprawa, wypożyczalnie ( informacja turystyczna nastawiona na rowerzystów ) Wydarzenia, imprezy (np. festiwale muzyczne, rekonstrukcje bitew) Wydarzenia/zajęcia/atrakcje dla dzieci Tematyczne wioski, tematyczne szlaki Aplikacja mobilna, grywalizacja, konkursy Połączenie komunikacyjne (środki transportu publicznego - PKP itp.) Wyróżniki - na czym skupić się w promocji? Malbork, zamki, cegła, gotyk Płaski teren - idealny dla roweru Krzyżacy, rycerze Nieznany, nieodkryty teren Mały ruch - bezpieczeństwo Gdzie wybierają się na wycieczki rowerowe? Świnoujście, Roztocze, Mazury, Amsterdam, wyjazdy kulturowe do miast europejskich. (FGI Warszawa) 7

9 Skojarzenia dla regionu Powiśle i Żuławy W celu pozyskania informacji o wizerunku obszaru badania tj. kojarzenie lokalizacji i charakterystycznych cech geograficzno administracyjnych oraz walorów i atrakcji zadano pytanie: Jak i z czym kojarzy się ten obszar Polski?. Każdy z uczestników podał własne skojarzenie. Wiele określeń, skojarzeń powtarzało się i dlatego zobrazowane zostały w zbiorczej postaci poniżej. Płasko, kanały wodne, Malbork, ogromny potencjał, szlaki o różnym poziomie trudności, bardzo ciekawy obszar, prawy brzeg Wisły nie jest zamieszkany, mała Holandia, zamki, płasko i dmucha wiatr, płasko, uch; zamki, płasko, mało lasów; Malbork - tylko to, Prabutyjezioro, Nowy Staw - Galeria Żuławska. Co może przekonać do przyjazdu poza zamkami? Nie adresować promocji/informacji tylko do rowerzystów - dla zmotoryzowanych oraz dla turystów pieszych. Natężenie ruchu, stan dróg - informacje o tym nie tylko na samych szlakach, również drogi krajowe i powiatowe ze względu na kwestie bezpieczeństwa Informacje - szerokość jezdni, czy są pobocza Integracja szlaku z Iławą bliskość Mapy na portalu, podany średni czas przejazdu Kuchnia regionalna dostępna na szlakach Wnioski z tzw. głosu klienta uczestników badania FGI: Motywacje podróży na rowerze wskazują na potrzebę tworzenia tras rowerowych z dala od miast i dróg, na terenach cennych przyrodniczo Nieodkryty teren z małym ruchem drogowym to potencjał obszaru, który należy wykorzystać w działaniach promocyjnych Wnioski i rekomendacje w zakresie infrastruktury i promocji to odpowiedź na potrzeby i oczekiwania turystów określonych podczas zogniskowanego wywiadu grupowego, które potwierdziły przyjęte założenia do rozwoju marki docelowego produktu turystycznego Założenia do rozwoju marki produktu przedstawione zostały w rozdziale IV niniejszej strategii NAZWA, LOGO I SLOGAN PRODUKTU- ETAPY KREACJI I REKOMENDACJE W ramach zadania opracowanie zostały logo (sygnety) i nazwy produktu wraz z hasłem promocyjnym. Poniżej przedstawiono proces kreacji nazwy, hasła i logo produktu. 8

10 RYSUNEK 1NAZWA, HASŁO I LOGO- ETAPY KREACJI OD POMYSŁÓW DO REALIZACJI Etap I Warsztat kreatywny - identyfikacja kluczowych słów opisujących produkt Wstępne projekty - propozycje znaku graficznego, nazwy i hasła Etap II FGI- Rekrutacja uczestników, realizacja spotkań (Warszawa, Gdańsk) Projekty po FGI - zmodyfikowane i nowe propozycje znaku graficznego, nazwy i hasła Etap III Ankieta konsultacyjna (online)- wybór znaku graficznego, nazwy i hasła Spotkanie konsultacyjne- przedstawienie wyników FGI i konsultacji Etap IV Rekomendacje i wybór finalnego sygnetu, nazwy i hasła promocyjnego Opinie i sugestie z badania FGI przeprowadzonego w Warszawie w dniu 10 kwietnia 2014 r. dotyczące nazwy, hasła i logo produktu. NAZWA Propozycje uczestników wypracowane podczas tzw. burzy mózgów (zanim obejrzeli propozycje nazw): 1. Tajemnicze Żuławy 2. Delta Wisły 3. Zielone Powiśle 4. Skrzyżowanie kół 5. Królewskie Żuławy 6. W Krainie Krzyżaków 7. Wyprawa krzyżowa 8. Rowerowy Szlak Zamkowy 9

11 9. Szlakiem gotyckim 10. Kółko i krzyżyk 11. Wkoło gotyku Uwaga: Wkoło gotyku- nazwa istnieje (sprawdzono przez autorów opracowania) Uczestnicy wybierali/ opiniowali nazwy pośród przedstawionych poniżej propozycji 1. Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich 2. Koło Gotyku 3.Trakt Ceglanych Tajemnic 4. Gościniec Tajemnic 5. Kółko i Krzyżak Uwaga: Zastosowanie kursywy w tekście wraz z informacją w postaci [FGI liczba] oznacza wypowiedzi uczestników FGI, którym zostały przypisane numery. W całej publikacji w transkrypcji zastosowano oryginalną formę wypowiedzi. Znaki interpunkcyjne odzwierciedlają płynność, naturalność i ton wypowiedzi. Np. wypowiedź dotycząca wyboru logo, które były ponumerowane: Nr 7, ale zbyt mało lekka kreska, zmienić kolor, by ten jeden nie dominował. Podobna uwaga do nr 9 zbyt mało lekkości w kresce. [FGI 13] Pojawiła się sugestia, aby nazwa sugerowała kierunek - stanowiła uzupełnienie dla Zielonej Siódemki: Jedziemy Zieloną 7 do Gdańska i możemy odbić na Powiśle i Żuławy i zobaczyć coś innego (sugestia prezesa i v-ce prezesa Stowarzyszenia Zdrowy Rower warto włączyć ten szlak do oferty z Zieloną 7 (strona stowarzyszenia: Wśród zaproponowanych wstępnych nazw najczęściej wskazane zostały propozycje nr 5 i nr 2. Nazwa nr 5 plus koniecznie dodać wyjaśnienie - Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich. [FGI 11] Nazwa nr 2, bo słowo gotyk budzi skojarzenia ciekawy, tajemniczy, zawiera wiele, nie tylko zamki. [FGI 3] HASŁO: 10

12 Propozycje uczestników (zanim obejrzeli propozycje haseł): 1. Zwiedzaj aktywnie 2. Pedałuj w zielonym gotyku 3. Nie bądź (tu pomyśleć, co można wstawić) zostań Krzyżakiem! 4. Poznaj historię na rowerze 5. Poczuj klimat gotyku 6. Odkryj się (tu pomyśleć, co można wstawić) Kraina gotyku 7. Trochę gotyku znad Bałtyku 8. Nie zamykaj się na zamki (ewentualne dokończenie - Otwórz się na rower) Uczestnicy wybierali/ opiniowali hasła pośród przedstawionych poniżej propozycji 1. Murowane oczarowanie 2. Kultura i tajemnica 3. Wielka rowerowa przygoda 4. Wśród zaproponowanych wstępnych haseł najczęściej uczestnicy odpowiedzieli, że żadne z powyższych im nie odpowiada. Ewentualnie zastanowiliby się nad nr 1 z uwagą: Słowa się gryzą, bo oczarowanie jest pozytywne, mur niekoniecznie. [FGI 12]LOGO Uczestnicy wybierali pośród przedstawionych poniżej propozycji RYSUNEK 2PROPOZYCJE SYGNETU PREZENTOWANE NA FGI WARSZAWA Wśród zaproponowanych wstępnych nazw najczęściej wskazane zostały propozycje nr 5 i nr 2 11

13 Wśród zaproponowanych wstępnych wersji sygnetu (znaku graficznego) najczęściej wskazane zostały propozycje nr 7 i nr 5. Z tego zestawienia wybrałbym nr 7, ale potrzebne jest więcej propozycji na takim poziomie. [FGI 8] Nr 5, ale zmodyfikowany dodać kopię wskazującą kierunek. [FGI 4] Opinie i sugestie z badania FGI przeprowadzonego w Gdańsku w dniu 15 kwietnia 2014 r. dotyczące nazwy, hasła i logo produktu. LOGO Propozycje uczestników (zanim obejrzeli propozycje logo): 1. Rower + rycerz w zbroi z kopią + słońce w tle - proste zarysy, bez szczegółów 2. Główny element rycerz i rower, w tle zarys fali (woda) lub pola lub słońca 3. Przednie koło roweru + kierownica połączone z zarysem wieżyczki zamku 4. Rower na tle zamku 5. Koło roweru, a w środku wieża zamku 6. Zarysy budowli gotyckiej (nie zamku, bo na Powiślu są też kościoły gotyckie) + znaczek roweru 7. Prosta symbolika Prosty herb koło roweru i tarcza krzyżacka 8. Prosta symbolika Prosty herb tarcza i cegła 9. Rycerz na rowerze, ale lekko, kilka kresek, zarys Uczestnicy podkreślali, aby kreska była lekka, by stosować mało elementów, zarysy elementów, by logo było czytelne i równocześnie nawiązywało do cech charakterystycznych dla obszaru badania. Uczestnicy wybierali pośród przedstawionych poniżej propozycji: 12

14 RYSUNEK 3PROPOZYCJE SYGNETU PREZENTOWANE NA FGI GDAŃSK Uczestnicy proponowali rycerza na rowerze, jednak po zaproponowanej wizualizacji nr 5 i nr 6 stwierdzili, że nie jest to najkorzystniejsze zestawienie elementów. Wśród zaproponowanych wstępnych wersji sygnetu najczęściej wskazane zostały propozycje nr 9 i następnie nr 7. Nr 9 trochę za dużo się w nim dzieje, może zmienić prostokąty, w których są umieszczone elementy o prostych krawędziach i wymienić kolor niebieski na ew. żółty lub biało-czarne logo.[fgi 11] Nr 7, ale zbyt mało lekka kreska, zmienić kolor, by ten jeden nie dominował. Podobna uwaga do nr 9 zbyt mało lekkości w kresce. [FGI 13] NAZWA Propozycje uczestników (zanim obejrzeli propozycje nazw): 1. Powiślańska marszruta 13

15 2. Z Ulrichem na dwóch kółkach 3. Rowerowe Powiśle 4. Krzyżacy na kołach 5. Powiśle na dwóch kołach 6. Rycerze na rowerach 7. Powiśle kołem 8. Malbork- jest charakterystyczny i przyciąga, więc wpleść go do hasła 9. Trasy Malborskie (objęcie 3 powiatów) 10. Rowerowe Szlaki Gotyku Uczestnicy wybierali/ opiniowali nazwy pośród przedstawionych poniżej propozycji: 1.Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich 2. Koło Gotyku 3. Trakt Ceglanych Tajemnic 4.Gościniec Tajemnic 5.Kółko i Krzyżak Wśród zaproponowanych wstępnych wersji nazw produktu najczęściej wskazane zostały propozycje nr 2 i nr 5. Nr 5, bo ma charakter humorystyczny, ale dla osoby, która nie jest zapalonym rowerzystą, nr 1, bo może nie odczytać dobrze kontekstu, znaczenia. [FGI 11] Nr 2 Krótkie, dobra gra słów, łączy rower i gotyk. [FGI 5] Nr 2 fajna gra słów i wskazuje, co to jest w połączeniu z logo, w którym jest rower i zamek. [FGI 8] Nazwa z zaproponowanych przez grupę: Rowerowe Powiśle a nr 1 dla osób, które mają pierwszy kontakt z tym szlakiem, regionem, ewentualnie nr 5. [FGI 13] HASŁO: Propozycje uczestników (zanim obejrzeli propozycje haseł): 1. Historia na wyciągniecie roweru 14

16 2. Zamień rycerskiego konia na rower 3. Nazwa: Kółko i Krzyżak do tego hasło: Historia (ew. nadwiślańskich) zamków napisana rowerem 4. Rowerem za Wisłę jedź na Powiśle! 5. Gotyk na wyciągnięcie roweru 6. Podróż w czasie na rowerze 7. Zostań rycerzem na rowerze Sugestia: wpleść cegłę/ceglana do hasła Uczestnicy wybierali/ opiniowali hasła pośród przedstawionych poniżej propozycji: 5. Murowane oczarowanie 6. Kultura i tajemnica 7. Wielka rowerowa przygoda 8. Historia kołem się toczy Wśród zaproponowanych wstępnych wersji nazw produktu nie zostało wybrane żadne, gdyż bezapelacyjnie wygrało hasło wypracowane podczas burzy mózgów na FGI: Zostań rycerzem na rowerze, w następnej kolejności - Historia na wyciągniecie roweru. Konsultacje z partnerami Po warsztacie kreatywnym, badaniach fokusowych propozycje nazwy produktu, logo i sloganu zostały skonsultowane za pomocą ankiety online zamieszczonej na stronach trzech LGD. Łącznie w badaniu opinii wzięły udział 63 osoby. Badanie trwało od 12 maja do 23 maja 2014 r. Zaproponowane nazwy, hasła i logo znajdują się w kwestionariuszu konsultacyjnym stanowiącym załącznik do strategii - raportu z badań. Wybór znaku, nazwy i haseł po rekomendacji jak i zasady stosowania tych elementów wizualizacji produktu został zawarty także w KIW. Prezentowane propozycje nazwy w kwestionariuszu konsultacji to: 1. ROWEROWE SZLAKI GOTYKU 2. SZLAK CEGLANYCH TAJEMNIC 3. KOŁO GOTYKU 4. KÓŁKO I KRZYŻAK 15

17 5. ROWEROWY SZLAK ZAMKÓW GOTYCKICH Wyniki konsultacji z partnerami (formularz online): NAZWA RYSUNEK 4NAZWA PRODUKTU- WYNIKI ANKIETA KONSULTACYJNA W wyniku konsultacji online i bezpośrednich rozmów z partnerami wypracowano konsensus i wybrano dla produktu nazwę Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich, która wpisuje się w produkt markowy Szlaku Zamków Gotyckich; (wykorzystanie bliskiego położenia zachowanych zamków na tym obszarze Sztum oraz Dzierzgoń i Przezmark). Ze względu na długą nazwę główną zaleca się stosowanie także nazwy skróconej - nazwy własnej/skróconej: Koło Gotyku zgodnie z wynikami badań (FGI) i konsultacji (liczba wskazań w formularzu) z partnerami. Zasady i rekomendacje do stosowania nazwy, hasła i sygnetu: Pełna nazwa produktu obejmuje: Nazwa opisowa - Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich Nazwa własna - skrócona: Koło Gotyku 16

18 Uwzględniając opinie i głosy w ramach badań i konsultacji rekomenduje się, aby w adresie portalu internetowego jak i w kanałach społecznościowych używać nazwy: Koło Gotyku jako drugą nazwę, która uzyskała największą liczbę głosów. Nazwa składa się z dwóch wyrazów, co ułatwia zapamiętanie, jak i wpisywanie, np. w wyszukiwarkę internetową (www.kologotyku.pl) i konta w mediach społecznościowych o tej nazwie. Ponadto, jest krótka i stanowi grę słów, która jednocześnie ze znakiem graficznym (sygnet przedstawia rycerza z kopią na rowerze na tle wieży zamkowej) stanowi czytelny przekaz bez ryzyka lub z minimalnym ryzykiem niezrozumienia kontekstu. To pozytywny odbiór nazwy przez środowisko aktywnych rowerzystów, dziennikarzy, jak i partnerów jest powodem do rekomendacji Koło Gotyku. Gra słów odbierana jest pozytywnie, stąd wprowadzenie nazwy bez polskiej litery (ł) w nazwie portalu i kontach social media wydaje się być mocno uzasadnione, co zostało potwierdzone poprzez konsultacje z dwoma ekspertami z zakresu marketingu tradycyjnego i e-marketingu, specjalizujących się w branży turystycznej. Zakłada się stworzenie portalu z domeną z ikoną flag, gdzie po kliknięciu w ikonę flagi nastąpi przekierowanie uczestnika na stronę o tej samej zawartości (contentu) w wersjach obcojęzycznych (angielskiej i niemieckiej). Słowa kluczowe - pozycjonujące produkt pozwolą na właściwe dotarcie do odpowiedniej wersji językowej (np. Rad/FahrradundGhotic,bike/ bicycle and ghotic). Bardzo często wybierane przez uczestników badań, jak i partnerów w konsultacjach Koło Gotyku może także równocześnie odgrywać rolę sloganu (hasła reklamowego) produktu. Nazwa Kółko i Krzyżak także często wskazana podczas konsultacji może być stosowana np. do produktów uzupełniających (questy, szlak geocachingowy, wydarzenia, konkursy - np. hasło przewodnie, ambienty itp.) ze względu na słowo Krzyżak (Krzyżak może wywoływać skojarzenia negatywne i zawęża różnorodność oferty w ramach całego produktu). Ponadto zaleca się, aby nazwa marki Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich była uzupełniana poprzez różne hasła reklamowe w zależności od rodzaju wydarzenia, produktów uzupełniających i tym samym ich odbiorców. HASŁO Prezentowane propozycje hasła w kwestionariuszu konsultacji to: 1. KRĘĆ KOŁO GOTYKU 2. ZOSTAŃ RYCERZEM NA ROWERZE 3. GOTYK NA WYCIĄGNIĘCIE ROWERU 4. OTWÓRZ SIĘ NA ZAMKI 5. MUROWANE OCZAROWANIE 17

19 RYSUNEK 5 HASŁO PROMOCYJNE PRODUKTU- WYNIKI ANKIETA KONSULTACYJNA Hasło przewodnie (brand-line): Koło Gotyku Hasła typu Call to action (wezwanie do działania; hasła zachęcające do konkretnej aktywności stosowane zazwyczaj w trybie rozkazującym i tym samym o większym ładunku emocjonalnym - opcja z wykrzyknikiem lub bez) rekomendowane do wykorzystywania: Zostań rycerzem na rowerze (!) (adekwatne do rajdów, wycieczek rowerowych itp.) Kręć koło gotyku* Otwórz się na zamki (stosowana tylko z sygnetem) *Nazwa Koło Gotyku nie może być stosowana razem z hasłem typu call to action, np. Kręć koło gotyku, aby nie powielać komunikatu (ryzyko utworzenia wyrażenia o charakterze tautologii). 18

20 Jak wskazano wcześniej potencjał wypracowanych nazw i haseł zachęca do wykorzystywania ich do innych form działań. Zalecane do użycia ze szczególnym uwzględnieniem w procesie wyboru: rodzaju wydarzenia, rodzaju produktu uzupełniającego i tym samym ich odbiorców (oczekiwani adresaci danego działania i ich społeczne zachowania - zwyczaje użytkowania, np. urządzeń mobilnych lub tradycyjnych form komunikacji marketingowej, rodzaj aktywności, styl komunikowania itp.). Zalecane do dalszego wykorzystania: Kółko i Krzyżak Szlak Ceglanych Tajemnic lub zmodyfikowana wersja Szlakiem Ceglanych Tajemnic Gotyk na wyciągnięcie roweru Murowane oczarowanie Inne wersje językowe Przy tłumaczeniach na język angielski i niemiecki lub promocji na rynkach zagranicznych należy uwzględnić różnice językowe jak i bardzo istotne różnice kulturowe i społeczne (np. inny sposób wyszukiwania, zapisywania nazw produktów, usług, w wyszukiwarkach internetowych; inny odbiór słów), co może oznaczać brak wiernego odwzorowania tekstu- nazwy i hasła. LOGO (znak graficzny) Poniższy wykres przedstawia rozłożenie poparcia dla przedstawionych wizualizacji znaku graficznego: 19

21 RYSUNEK 6 SYGNET PRODUKTU- WYNIKI ANKIETA KONSULTACYJNA 20

22 Zgody na używanie sygnetu, logotypu i hasła/haseł produktu i jego elementów będą udzielane zainteresowanym podmiotom według przynależności geograficznej do danego obszaru działania jednego z trzech LGD. Regulamin zostanie przygotowany przez wszystkie LGD i zamieszczony na stronach internetowych LGD jak i na stronie internetowej dedykowanej produktowi (www.kologotyku.pl). III. ZAŁOŻENIA ANALITYCZNE DLA KOMUNIKACJI I ROZWOJU ROWEROWYCH SZLAKÓW ZAMKÓW GOTYCKICH JAKO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO W założeniach analitycznych uwarunkowań rozwoju turystyki rowerowej dla obszaru Powiśla i południowej części Żuław (powiaty: malborski, sztumski, kwidzyński) wzięto pod uwagę takie elementy jak: Koncentracja na rozwoju oferty aktywnej, przede wszystkim rowerowej, obejmujący sieć szlaków, kwater i atrakcji na terenie Powiśla i Żuław; Komplementarny rozwój uzupełniających produktów turystycznych, inne atrakcje turystyczne oraz propozycje spędzania wolnego czasu; Przyjęto dwie zasadnicze grupy docelowe odbiorców produktu: turyści pobytowi i weekendowi, a główne źródła wyjazdów to Trójmiasto, aglomeracja warszawska oraz mieszkańcy Powiśla i Żuław DIAGNOZA STANU TURYSTYKI NA OBSZARZE POWIATÓW: MALBORSKIEGO, SZTUMSKIEGO I KWIDZYŃSKIEGO UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE Teren Powiśla i Żuław objęty niniejszą analizą składa się z trzech, odmiennych z uwagi na uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze, subregionów: Obszar Pojezierza Iławskiego, zajmujący dominującą część powiatu sztumskiego, znaczną część powiatu kwidzyńskiego (z wyjątkiem jego zachodniej części) oraz niewielkie fragmenty południowej części powiatu malborskiego. Jest to teren o falistym i pagórkowatym ukształtowaniu powierzchni, mający raczej charakter otwarty, rolniczy. Poza kilkoma dużymi i zwartymi kompleksami leśnymi (Lasy Sztumskie, lasy na wschód od Dzierzgonia oraz na południe od Waplewa Wielkiego, lasy doliny Liwy, lasy krawędzi doliny Dolnej Wisły) oraz 21

23 lasami otaczającymi Jeziorak (w gminie Stary Dzierzgoń) teren jest raczej słabo zalesiony. W krajobrazie częste są rozległe panoramy o wysokich walorach widokowych. Najciekawsze widokowo są tereny północne, wzdłuż granicy wysoczyzny i Żuław Wiślanych (rozległa panorama Żuław z Elblągiem i Wysoczyzną Elbląską). Bardzo urozmaicone krajobrazowo są również tereny w okolicach Dzierzgonia (duże wysokości względne, ciekawe ukształtowanie powierzchni). Na terenie tym znajdują się dość liczne, raczej małe jeziora. Kilka z nich stanowi lokalne atrakcje turystyczne i jest zagospodarowana w formie kąpielisk i miejsc rekreacyjnych. Największym zbiornikiem wodnym jest Jezioro Dzierzgoń o powierzchni 788 ha. Atrakcyjność turystyczna tego obszaru jest umiarkowana, ale możliwy jest rozwój funkcji wypoczynkowej i rekreacyjnej, w dużej mierze w oparciu o potencjał widokowy krajobrazów, kompleksy leśne oraz zagospodarowane jeziora. Obszar Żuław Wiślanych (tzw. Wielkie Żuławy), który zajmuje większość obszaru powiatu malborskiego oraz niewielkie fragmenty północnej części powiatu sztumskiego w pobliżu granicy z powiatem malborskim oraz w dolinie rzeki Dzierzgoń (zlewisko jeziora Druzno). Jest to teren nizinny, silnie podmokły, zmeliorowany, osuszony i silnie przekształcony przez człowieka. Obszar wybitnie rolniczy, z dużą liczbą starych wsi z zachowanym układem ruralistycznym. Krajobraz raczej równinny, z charakterystycznymi ciągami zadrzewień oraz malowniczymi wierzbami. Liczne kanały i rowy melioracyjne. Naturalną granicą od strony południowej jest prawy brzeg rzeki Nogat i krawędź wysoczyzny morenowej w pobliżu Malborka, po Żuławkę Sztumską i Bągart. Obszar Doliny Dolnej Wisły. Ma on krajobraz podobny do terenu Żuław, również nizinny, dawniej podmokły i silnie przekształcony przez człowieka. Charakterystyczne są rozległe panoramy zamknięte od wschodu zwartymi kompleksami leśnymi, porastającymi krawędź wysoczyzny Pojezierza Iławskiego. Dominantą w krajobrazie są zielone, porośnięte trawą wały przeciwpowodziowe, oddzielające dolinę od koryta rzeki Wisły. Dodatkowym wyróżnikiem są malownicze panoramy miasta Kwidzyna oraz Gniewu i Tczewa. Unikalnym miejscem w dolinie rzeki Wisły jest obszar Białej Góry z ujściem rzeki Liwy, początkiem Nogatu i kompleksem hydrotechnicznym Białej Góry. W dolinie Dolnej Wisły znajdują się ciekawe trzy rezerwaty przyrody kserotermiczny Biała Góra oraz chroniony łęgowy Las Mątowski, a w pobliżu doliny Nogatu - rezerwat Parów Węgry. TABELA 2 WIĘKSZE JEZIORA ORAZ RZEKI OBSZARU POWIŚLA I ŻUŁAW Większe jeziora oraz rzeki obszaru Powiśla i Żuław objętego analizą Powiat malborski Powiat sztumski Powiat kwidzyński Jezioro Mątowy Długie Jezioro Mątowy Wielkie Jezioro Balewskie Jezioro Barlewickie Jezioro Burgale Jezioro Czarne Dolne 22

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Wizerunek turystyczny powiatu kwidzyńskiego na podstawie analizy stron internetowych i social media

Wizerunek turystyczny powiatu kwidzyńskiego na podstawie analizy stron internetowych i social media Wizerunek turystyczny powiatu kwidzyńskiego na podstawie analizy stron internetowych i social media ZAŁĄCZNIK analiza stron Opracowanie: Doradztwo i Szkolenia TREK na zlecenie Powiślańskiej Lokalnej Grupy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich Spis treści Wstęp 3 1. Analiza SWOT 7 1.1. Wprowadzenie do analizy SWOT 7 1.2. O analizie SWOT 7 1.3. Analiza SWOT (gospodarka) 10 1.4. Analiza SWOT (kultura) 12 1.5. Analiza SWOT (edukacja) 14 1.6. Analiza

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 SYSTEM PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Suwalszczyzna jako marka turystyczna. Raport z badań

Suwalszczyzna jako marka turystyczna. Raport z badań Suwalszczyzna jako marka turystyczna Raport z badań Warszawa, styczeń 2012 Raport został przygotowany przez zespół badawczy Warsztatów Analiz Socjologicznych w ramach projektu L@KTUR Partnerstwa dla Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZ. I. ANALITYCZNA 2 Spis treści 1. Metodyka prac... 4 2. Polski i światowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Stargard Szczeciński 2006 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do dokumentu Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard Szczeciński...3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo