RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A."

Transkrypt

1 RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku

2 Spis treści SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE INFORMACJE PODSTAWOWE WŁADZE SPÓŁKI AKCJONARIAT OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU BILANS DANE JEDNOSTKOWE Aktywa Pasywa BILANS DANE SKONSOLIDOWANE Aktywa Pasywa RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q ROK DANE JEDNOSTKOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q ROK DANE SKONSOLIDOWANE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q ROK DANE NARASTAJĄCE JEDNOSTKOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA Q ROK DANE NARASTAJĄCE SKONSOLIDOWANE RACHUNEK PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH DANE JEDNOSTKOWE RACHUNEK PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH DANE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W I KWARTALE 2015 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 23 6 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY strona 2 z 25

3 1 Podstawowe informacje o Spółce 1.1 Informacje podstawowe Firma: Midven S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Izbicka 28A, Warszawa KRS: NIP: REGON: Emitent stanowi grupę kapitałową spółek działających w obszarze nowych technologii, specjalizujących się w doradztwie strategicznym, grupowaniu firm technologicznych realizujących rozwiązania dla potencjalnych klientów oraz inwestycjach kapitałowych. Emitent uczestniczył w szeregu projektów na rzecz giełdowych podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o łącznej wartości kilkuset milionów złotych. Główny przedmiot działalności Emitenta został rozszerzony o kolejne obszary produktowe i obecnie koncentruję swoją działalność w 2- ch dynamicznie się rozwijających się segmentach: (i) (ii) konsolidacja oraz przejęcia dojrzałych spółek z obszaru usług i rozwiązań IT za pośrednictwem spółki zależnej, inwestycje w przedsięwzięcia technologiczne z możliwością ich skalowalności na rynkach zagranicznych. Doradztwo oraz wsparcie rozwiązań IT dla klientów biznesowych Działalność prowadzona za pośrednictwem spółki w 100% zależnej od Emitenta w postaci Midven Lab Sp. z o.o. (oczekiwanie na rejestrację sądową zmiany nazwy na Midven Business Solutions Sp. z o.o.), która kontroluje kluczowe dla rozwoju podmioty kapitałowe ukierunkowane na rozwój nowych technologii: Dansk Soft Sp. z o.o. - Producent oprogramowania biznesowego świadczący również usługi outsourcingu specjalistów IT. Mizaco Sp. z o.o. - Rozwój technologii aplikacji mobilnych. MBAfriend.com - Rozwój portalu biznesowego o zasięgu międzynarodowym skierowanego do wyższej kadry managerskiej rozwijanego we współpracy z firmą Hi Five Capital. Inwestycje w przedsięwzięcia technologiczne Działalność bezpośrednia oraz pośrednia prowadzona za pośrednictwem dedykowanych inkubatorów technologicznych nakierowanych na inwestycje w projekty oraz spółki na wczesnym etapie rozwoju. InQubit Sp. z o.o. - Inkubator technologiczny realizowany wspólnie z giełdowym podmiotem Integer.pl SA, mający na celu finansowanie przedsięwzięć technologicznych z możliwością wykorzystania potencjału promocji danej technologii za pośrednictwem paczkomatów InPost. Od dnia 25 kwietnia 2013 roku akcje Emitenta są notowane na rynku NewConnect. 1.2 Władze Spółki W skład Zarządu Emitenta wchodzi: 1/ Andrzej Zając Prezes Zarządu W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 1/ Michał Imiołek Przewodniczący Rady Nadzorczej 2/ Przemysław Spyra Członek Rady Nadzorczej 3/ Adam Osiński Członek Rady Nadzorczej 4/ Artur Zandecki Członek Rady Nadzorczej 5/ Tomasz Radwański Członek Rady Nadzorczej strona 3 z 25

4 1.3 Akcjonariat Struktura Akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco: Lp. Imię i nazwisko akcjonariusza Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w %) Udział w głosach (w %) 1. Andrzej Zając A ,01 89,01 2. Pozostali A, B ,99 10,99 Razem Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. W skład grupy kapitałowej na dzień 31 marca 2015 roku wchodziły 1 zależny podmiot kapitałowy pod nazwą Midven Business Solutions Sp. z o.o., konsolidujący pozostałe spółki kapitałowe wymienione w poniższej tabeli: Spółka zależna Siedziba Przedmiot działalności Udział w kapitale zakładowym (%) Dansk Soft Sp. z o.o. Gdynia producent oprogramowania IT 51% Mizaco Sp. z o.o. Warszawa Aplikacje mobilne i technologie 100% MBAfriend.com Londyn rozwój portalu kariery 51% Emitent dodatkowo wskazuje, iż w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej, Midven S.A. jest bezpośrednim udziałowcem lub akcjonariuszem spółek stanowiących portfolio Emitenta powyżej progu 5% (pięć procent), tj.: Spółka zależna Siedziba Przedmiot działalności Udział w kapitale zakładowym (%) Midven Lab Sp. z o.o. Warszawa Outsourcing IT 100% InQubit Sp. z o.o. Warszawa Inkubator technologiczny 23,5% Kancelaria Medius S.A. Kraków spółka windykacyjna (NewConnect) 7,77% TNN Finance S.A. Sosnowiec technologie finansowe 11,90% BLU Asset Management SKA Poznań wierzytelności firm 10% Emitent posiada także udziały lub akcje w spółkach kapitałowych poniżej progu 5% (pięć procent). W okresie objętym raportem, Prezes Zarządu Emitenta, Pan Andrzej Zając był Członkiem Rad Nadzorczych: Kancelaria Medius S.A., TNN Finance S.A. oraz Arena.pl S.A. 3 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku. 3.1 Bilans dane jednostkowe Aktywa Dane w PLN Jednostkowe MIDVEN SA Jednostkowe MIDVEN SA A. Aktywa trwałe , ,74 I. Wartości niematerialne i prawne - 1. Koszty prac rozwojowych - 2. Wartość firmy jednostki zależne - 3. Inne wartości niematerialne i prawne - 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych - strona 4 z 25

5 1. Wartość firmy jednostki zależne - 2. Wartość firmy jednostki stowarzyszone - III. Rzeczowe aktywa trwałe 5.006, ,38 1. Środki trwałe 5.006, ,38 a) grunty własne - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - c) urządzenia techniczne i maszyny 5.006, ,38 d) środki transportu - e) inne środki trwałe - 2. Środki trwałe w budowie - 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - IV. Należności długoterminowe - 1. Od jednostek powiązanych - 2. Od pozostałych jednostek - V. Inwestycje długoterminowe , ,36 1. Nieruchomości - 2. Wartości niematerialne i prawne - 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,36 a) w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP ,00 - udziały lub akcje ,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą PW udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe - c) w pozostałych jednostkach , ,36 udziały lub akcje , ,36 inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe - 4. Inne inwestycje długoterminowe - VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,58-1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,58-2. Inne rozliczenia międzyokresowe - B. Aktywa obrotowe , ,98 I. Zapasy - 1. Materiały - 2. Półprodukty i produkty w toku - 3. Produkty gotowe - 4. Towary - 5. Zaliczki na poczet dostaw - II. Należności krótkoterminowe , ,45 1. Należności od jednostek powiązanych , ,93 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: ,93 do 12 miesięcy ,93 strona 5 z 25

6 powyżej 12 miesięcy b) Inne ,81-2. Należności od pozostałych jednostek , ,52 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: , ,10 do 12 miesięcy , ,10 powyżej 12 miesięcy b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych ,53 - c) Inne , ,42 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,10 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,10 a) w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,10 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,10 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,43 V. Suma aktywów , , Pasywa Dane w PLN Jednostkowe MIDVEN SA Jednostkowe MIDVEN SA A Kapitał (fundusz) własny , ,58 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne lecz nie wniesione udziały na poczet kapitału III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,64 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny strona 6 z 25

7 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,55 VIII. Zysk (strata) netto , ,49 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. Kapitał mniejszości C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych I. Ujemna wartość firmy jednostki zależne II. Ujemna wartość firmy jednostki stowarzyszone D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,14 I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) Inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,14 1. Wobec jednostek powiązanych ,00 a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: ,00 do 12 miesięcy ,00 powyżej 12 miesięcy b) Inne 2. Wobec pozostałych jednostek , ,14 a) kredyty i pożyczki ,68 7,71 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe strona 7 z 25

8 d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności , ,83 do 12 miesięcy , ,83 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ ,51 h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - i) Inne , ,09 3. Fundusze specjalne - IV. Rozliczenia międzyokresowe ,62-1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,62 - długoterminowe - krótkoterminowe ,62 - V. Suma pasywów , , Bilans dane skonsolidowane Aktywa Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane A. Aktywa trwałe , ,74 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty prac rozwojowych 2. Wartość firmy jednostki zależne 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1. Wartość firmy jednostki zależne 2. Wartość firmy jednostki stowarzyszone III. Rzeczowe aktywa trwałe 5.006, ,38 1. Środki trwałe 5.006, ,38 a) grunty własne b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny 5.006, ,38 strona 8 z 25

9 d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie IV. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek V. Inwestycje długoterminowe , ,36 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,36 a) w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP 4.602,00 - udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4.602,00 - b) w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą PW udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach , ,36 udziały lub akcje , ,36 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,58-1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,58-2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,98 I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku strona 9 z 25

10 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw II. Należności krótkoterminowe , ,45 1. Należności od jednostek powiązanych , ,93 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: ,93 do 12 miesięcy ,93 powyżej 12 miesięcy b) Inne ,81-2. Należności od pozostałych jednostek , ,52 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: , ,10 do 12 miesięcy , ,10 powyżej 12 miesięcy b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych ,90 - c) Inne , ,42 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,10 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,10 a) w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,10 strona 10 z 25

11 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,10 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,43 V. Suma aktywów , , Pasywa Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane A. Kapitał (fundusz) własny , ,58 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne lecz nie wniesione udziały na poczet kapitału III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,64 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,55 VIII. Zysk (strata) netto , ,49 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. Kapitał mniejszości C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych I. Ujemna wartość firmy jednostki zależne II. Ujemna wartość firmy jednostki stowarzyszone D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,14 I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych strona 11 z 25

12 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) Inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,14 1. Wobec jednostek powiązanych , ,00 a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: ,00 do 12 miesięcy ,00 powyżej 12 miesięcy b) Inne ,81-2. Wobec pozostałych jednostek , ,14 a) kredyty i pożyczki ,20 7,71 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności , ,83 do 12 miesięcy , ,83 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ ,51 h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - i) Inne , ,09 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe ,53-1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,53 - długoterminowe - krótkoterminowe ,53 - V. Suma pasywów , , Rachunek zysków i strat za Q rok dane jednostkowe Dane w PLN Jednostkowe MIDVEN SA Jednostkowe MIDVEN SA strona 12 z 25

13 A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,40 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,40 II. Zmiana stanu produktów - III. Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby jednostki - IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - B. Koszty działalności operacyjnej , ,15 I. Amortyzacja 326,76 326,76 II. Zużycie materiałów i energii 1.180,94 651,39 III. Usługi obce , ,58 IV. Podatki i opłaty, w tym 6.053,60 - V. Wynagrodzenia 2.198,00 - VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,42 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) , ,75 D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne ,04 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne ,04 F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) , ,79 G. Przychody finansowe , ,28 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 2,36 1,40 od jednostek powiązanych - III. Zysk ze zbycia inwestycji ,88 IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,54 - V. Inne H. Koszty finansowe 178,00 - I. Odsetki, w tym: 178,00 - strona 13 z 25

14 dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) , ,49 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. K.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne L. Odpis wartości firmy I. Odpis wartości firmy jednostki zależne II. Odpis wartości firmy jednostki stowarzyszone M. Odpis ujemnej wartości firmy I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki stowarzyszone N. Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M) , ,49 O. Podatek dochodowy ,00 P. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Q. Zysk/Strata z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenianych metodą praw własności R. Zysk (strata) mniejszości S. Zysk (strata) (N-O-P+Q+R) , , Rachunek zysków i strat za Q rok dane skonsolidowane Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,40 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,40 II. Zmiana stanu produktów - III. Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby jednostki - IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - B. Koszty działalności operacyjnej , ,15 I. Amortyzacja 326,76 326,76 II. Zużycie materiałów i energii 1.180,94 651,39 III. Usługi obce , ,58 strona 14 z 25

15 IV. Podatki i opłaty, w tym 6.589,60 - V. Wynagrodzenia 2.198,00 - VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,42 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) , ,75 D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne ,04 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne ,04 F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) , ,79 G. Przychody finansowe , ,28 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 2,47 1,40 od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji ,88 IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,54 - V. Inne H. Koszty finansowe 178,03 - I. Odsetki, w tym: 178,03 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) , ,49 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. K.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne strona 15 z 25

16 L. Odpis wartości firmy I. Odpis wartości firmy jednostki zależne II. Odpis wartości firmy jednostki stowarzyszone M. Odpis ujemnej wartości firmy I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki stowarzyszone N. Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M) , ,49 O. Podatek dochodowy ,00 P. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Q. Zysk/Strata z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenianych metodą praw własności R. Zysk (strata) mniejszości S. Zysk (strata) grupy kapitałowej (N-O-P+Q+R) , , Rachunek zysków i strat za Q rok dane narastające jednostkowe Dane w PLN Jednostkowe MIDVEN SA Jednostkowe MIDVEN SA A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,40 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,40 II. Zmiana stanu produktów - III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki - IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - B. Koszty działalności operacyjnej , ,15 I. Amortyzacja 326,76 326,76 II. Zużycie materiałów i energii 1.180,94 651,39 III. Usługi obce , ,58 IV. Podatki i opłaty, w tym 6.053,60 - V. Wynagrodzenia 2.198,00 - VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,42 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) , ,75 D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje strona 16 z 25

17 III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne ,04 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne ,04 F. Zysk/Strata na działaln. operacyjnej (C+D-E) , ,79 G. Przychody finansowe , ,28 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 2,36 1,40 od jednostek powiązanych - III. Zysk ze zbycia inwestycji ,88 IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,54 - V. Inne H. Koszty finansowe 178,00 - I. Odsetki, w tym: 178,00 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) , ,49 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. K.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne L. Odpis wartości firmy I. Odpis wartości firmy jednostki zależne II. Odpis wartości firmy jednostki stowarzyszone M. Odpis ujemnej wartości firmy I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki stowarzyszone N. Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M) , ,49 O. Podatek dochodowy ,00 P. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) strona 17 z 25

18 Q. Zysk/Strata z udziałów w jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności R. Zysk (strata) mniejszości S. Zysk (strata) (N-O-P+Q+R) , , Rachunek zysków i strat za Q rok dane narastające skonsolidowane Dane w PLN Skonsolidowane Skonsolidowane A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,40 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,40 II. Zmiana stanu produktów - III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki - IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - B. Koszty działalności operacyjnej , ,15 I. Amortyzacja 326,76 326,76 II. Zużycie materiałów i energii 1.180,94 651,39 III. Usługi obce , ,58 IV. Podatki i opłaty, w tym 6.589,60 - V. Wynagrodzenia 2.198,00 - VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,42 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) , ,75 D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne ,04 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne ,04 F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) , ,79 G. Przychody finansowe , ,28 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych strona 18 z 25

19 II. Odsetki, w tym: 2,47 1,40 od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji ,88 IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,54 - V. Inne H. Koszty finansowe 178,03 - I. Odsetki, w tym: 178,03 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) , ,49 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. K.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne L. Odpis wartości firmy I. Odpis wartości firmy jednostki zależne II. Odpis wartości firmy jednostki stowarzyszone M. Odpis ujemnej wartości firmy I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki stowarzyszone N. Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M) , ,49 O. Podatek dochodowy ,00 P. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Q. Zysk/Strata z udziałów w jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności R. Zysk (strata) mniejszości S. Zysk (strata) grupy kapitałowej (N-O-P+Q+R) , , Rachunek przepływów finansowych dane jednostkowe Dane w PLN A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Jednostkowe MIDVEN SA I. Zysk (strata) netto ,13 II. Korekty razem: ,26 strona 19 z 25

20 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) ,87 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2,36 II. Wydatki ,91 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) ,55 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy - II. Wydatki ,75 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II) ,75 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III) ,43 E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym ,43 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu ,53 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym , Rachunek przepływów finansowych dane skonsolidowane Dane w PLN A B C Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Skonsolidowane I. Zysk (strata) netto ,81 II. Korekty razem: ,76 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) ,05 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2,36 II. Wydatki ,91 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) ,55 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy - II. Wydatki ,75 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II) ,75 D Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III) ,25 E Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym ,25 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - F Środki pieniężne na początek okresu ,53 G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym , Zestawienia zmian w kapitale własnym Dane w PLN Jednost-kowe MIDVEN SA Jednost-kowe MIDVEN SA Skonsolidowane Skonsolidowane I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) , , , ,08 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych IA. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO UZGODNIENIU DO DANYCH , , , ,78 strona 20 z 25

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.03.2009 aktywa... 4 Bilans na 31.03.2009 pasywa... 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo