REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego jest Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wareckiej 11A, Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , kapitał zakładowy Spółki ,00 zł, NIP Adres siedziby Organizatora wskazany w ust. 1 powyżej jest adresem korespondencyjnym Organizatora w sprawach związanych z Konkursem. 3. Fundatorami Nagród w Konkursie jest: a) Zakłady Tłuszczowe "Bielmar" Sp. z o.o. ul. Sempołowskiej 63, Bielsko-Biała, NIP: , REGON: , KRS: , Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Kapitał Zakładowy: ,00 PLN 4. Regulamin ustala zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu. 5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Konkursu jest spopularyzowanie wypieków. 2 CEL KONKRUSU 3 CZAS TRWANIA KONKURSU Konkurs trwa od dnia 01 października 2012 roku do dnia 21 października 2012 roku (dalej również: Okres Trwania Konkursu ). 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora ani Fundatora nagród, a także członkowie ich najbliższych rodzin, to znaczy wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający. 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej dotyczy także pracowników i współpracowników oraz członków ich rodzin, w rozumieniu ust. 2 powyżej, spółek zależnych od Organizatora, tj. Burda Communications Sp. z o.o., Burda Media Polska Sp. z o.o.(dalej również: Spółki zależne od Organizatora ) 3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby które ukończyły 13 lat pod warunkiem posiadania zgody o której mowa poniżej. 4. Warunkiem przyznania Nagrody osobie fizycznej, która nie ukończyła18 roku życia jest doręczenie na adres korespondencyjny Organizatora pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na dokonywanie przez takiego Uczestnika Konkursu czynności prawnych związanych z udziałem w Konkursie, w szczególności otrzymania Nagrody, udzielenia Licencji do Pracy Konkursowej na zasadach określonych w Regulaminie oraz wykorzystaniu wizerunku takiego Uczestnika Konkursu (dalej również: Oświadczenie ). Oświadczenie jest skuteczne względem Organizatora pod warunkiem doręczenia go Organizatorowi. Wzór stosownego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2 5 ZASADY KONKURSU 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które spełniły łącznie poniższe warunki: a) zarejestrowały się na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: (dalej również: Strona WWW Organizatora ) oraz uzupełniły przynajmniej następujące pola w profilu użytkownika: imię, nazwisko, miasto oraz dodały awatar (zdjęcie profilowe) (dalej również: Profil Użytkownika ), b) dodały w Profilu Użytkownika własny autorski przepis na wypiek ze zdjęciem przedstawiającym danie konkursowe oraz składnikiem margaryną Palma z Murzynkiem (dalej również: Praca Konkursowa a w stosunku do zdjęcia: Zdjęcie ). Dłuższa krawędź Zdjęcia musi mieć minimum 2100px, na Zdjęciu nie może być zamieszczony żaden napis czy logo. Pracę Konkursową należy opisać słowem kluczowym wypieki_idealne ; (dalej również: Uczestnik lub Uczestnik Konkursu ). 2. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu. 3. Jeden Uczestnik Konkursu może umieścić kilka Prac Konkursowych. Zgłoszone prace konkursowe mogą brać udział tylko w jednym konkursie. 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na Stronie WWW Organizatora, w przypadku gdy zostanie Zwycięzcą Konkursu. 5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie danych podanych w trakcie rejestracji na Stronie WWW Organizatora. 6. Organizator ma prawo usuwać Zdjęcia niezgodne z Regulaminem, a także Zdjęcia niezwiązane z tematem Konkursu, naruszające zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszające dobra osobiste lub obrażające godność innych osób, jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym. 6 KOMISJA KONKURSOWA 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: Komisja Konkursowa ). 2. Komisja Konkursowa wyłania Zwycięzców Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, poprzez wybór najciekawszych prac. 1. Nagrody w Konkursie są: 7 NAGRODY a) 3 tortownice ze szklanym dnem i silikonowym brzegiem. Wartość jednej tortownicy, o której mowa w zdaniu poprzednim wynosi 40 zł brutto (słownie: czterdzieści złoty brutto) (dalej również: Pierwsza Pula Nagród ), b) 15 łopatek kuchennych. Wartość jednej łopatki, o której mowa w zdaniu poprzednim wynosi 10 zł brutto (słownie: dziesięć złoty brutto) (dalej również: Druga Pula Nagród ), (dalej również oddzielnie Nagroda lub łącznie: Nagrody ).

3 2. Organizator przyzna Nagrody 18 Uczestnikom, których Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową jako najciekawsze i najlepiej oddające, wedle jej oceny, cel Konkursu (dalej również łącznie: Zwycięzcy ). 3. Komisja Konkursowa przyzna Zwycięzcom miejsca od pierwszego do osiemnastego. 4. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji co do wyboru Zwycięzców, a w szczególności może przyjąć całkowicie dowolne i oparte na subiektywnych odczuciach kryteria wyboru uznania za najciekawsze nagrodzonych Prac Konkursowych oraz przyznanych im miejsc. 5. Nagrody zostaną przyznane Zwycięzcom w następujący sposób: a) Zwycięzcy, którzy zajmą miejsca od pierwszego do trzeciego otrzymają po jednej Nagrodzie z Pierwszej Puli Nagród, b) Zwycięzcy, którzy zajmą miejsca od czwartego do osiemnastego otrzymają po jednej Nagrodzie z Drugiej Puli Nagród, 8 ROZSTRZYNIĘCIE KONKURSU 1. Wyłonienie Zwycięzców przez Komisję Konkursową nastąpi dnia 29 października 2012 r. 2. Wyniki Konkursu i lista Zwycięzców zostaną opublikowane niezwłocznie po wyłonieniu Zwycięzców na Stronie WWW Organizatora. 3. W terminie 5 dni od opublikowania wyników Konkursu, w sposób o którym mowa w ust. 2 powyżej, Organizator poinformuje każdego ze Zwycięzców o wygranej i przyznanej Nagrodzie poprzez wysłanie mu wiadomości na adres podany w trakcie rejestracji na Stronie WWW Organizatora (dalej również: Informacja o Wygranej ). 6. Zwycięzca w terminie 7 dni od otrzymania Informacji o Wygranej przekaże Dane Teleadresowe poprzez wysłanie wiadomości na adres owy Organizatora wskazany w Informacji o Wygranej. 7. Warunkiem przyznania Nagrody przez Organizatora jest podanie przez Zwycięzcę Organizatorowi adresu pocztowego w Polsce, na który ma być wysłana Nagroda oraz kontaktowego numeru telefonu dla doręczyciela (dalej również: Dane Teleadresowe ). 8. Nagroda dla Zwycięzcy nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny. 9 PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK 1. Z chwilą wydania Nagrody Uczestnik Konkursu udziela każdorazowo Organizatorowi oraz Spółkom zależnym od Organizatora nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z Pracy Konkursowej na warunkach określonych w niniejszym paragrafie (dalej również: Licencja ). 2. Uczestnik Konkursu dodając Pracę Konkursową w Profilu Użytkownika potwierdza, że: a) przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do umieszczenia Pracy Konkursowej w Profilu Użytkownika oraz udzielenia Licencji, w tym w szczególności dysponuje autorskimi prawami majątkowymi lub posiada odpowiednią licencję do dodanej Pracy Konkursowej w Profilu Użytkownika z prawem do udzielania dalszych licencji; b) umieszczone w Profilu Użytkownika Praca Konkursowa nie jest obciążona jakimikolwiek prawami ani roszczeniami osób trzecich, a w szczególności, że umieszczenie Pracy Konkursowej w Profilu Użytkownika oraz udzielenie Licencji nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich, a jeżeli

4 takie zezwolenia są wymagane, uczestnik Konkursu potwierdza, że zostały one przez niego w wymaganej prawem formie skutecznie uzyskane. 3. W wypadku, gdy którekolwiek z oświadczeń złożonych przez Uczestnika Konkursu w niniejszym paragrafie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu ponosi względem Organizatora oraz Spółek zależnych od Organizatora odpowiedzialność w szczególności za wszelkie szkody, straty i koszty Organizatora oraz Spółek zależnych wobec Organizatora wynikające z takiego stanu rzeczy (niepełnego lub nieprawdziwego oświadczenia Uczestnika Konkursu). 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że niniejszym udziela Organizatorowi oraz Spółkom zależnym wobec Organizatora nieodpłatnie Licencji do dodanej przez niego Pracy Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu a Organizator oraz Spółki zależne od Organizatora oświadczyły, że Licencję tę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu przyjmują. 5. Licencja upoważnia Organizatora oraz Spółki zależne od Organizatora do korzystania z Pracy Konkursowej na wszystkich znanych w chwili umieszczenia Pracy Konkursowej w Profilu Użytkownika polach eksploatacji w szczególności na polach wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej również: Ustawa ) oraz w szczególności (w rozumieniu art. 41 ust. 2 Ustawy) do: a) nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Pracą Konkursową, w kraju i za granicą w tym jej używania i wykorzystania w jakiejkolwiek działalności Organizatora lub Spółek zależnych od Organizatora; b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej - wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania jej egzemplarzy wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; c) w zakresie obrotu Pracą Konkursową -wprowadzania jej do obrotu, użyczania, najmu a także wydawania, rozpowszechniania i wprowadzania, w tym: w czasopismach, gazetach, periodykach, książkach; umieszczania w sieci Internet, w sieciach wewnętrznych typu Intranet, w pamięci komputera, serwerów oraz innych urządzeń; na nośnikach magnetooptycznych, poprzez telefonię komórkową, aplikacje mobilne, w szczególności z wykorzystaniem technologii takich jak UMTS, GPRS i IMT-2000, terminale dotykowe, interaktywne formy przekazu; d) publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, przekazywania, przechowywania, udostępniania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania Pracy Konkursowej, w tym w prasie, radiu, telewizji i Internecie a także publicznego ich udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; e) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Pracy Konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; f) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Pracy Konkursowej; g) publikowania Pracy Konkursowej w środkach masowego przekazu i wykorzystywanie we wszelkich materiałach reklamowych. 6. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora oraz Spółki zależne od Organizatora do korzystania w dowolny sposób z Pracy Konkursowej, w tym do tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, dokonywania ich opracowań, w tym w szczególności modyfikowania, tłumaczenia, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji oraz ich łączenia z innymi utworami. 7. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi oraz Spółkom zależnym od Organizatora na nieodpłatne rozporządzanie i korzystanie z opracowania Pracy Konkursowej.

5 8. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi oraz Spółkom zależnym od Organizatora Licencji do Pracy Konkursowej na czas określony 5 lat od dnia umieszczenia Pracy Konkursowej w Profilu Użytkownika. 9. Jeżeli w okresie 6 miesięcy przed upływem czasu, na jaki została udzielona Licencja do Pracy Konkursowej, Uczestnik Konkursu bądź Organizator lub Spółka zależna od Organizatora nie oświadczy drugiej stronie o braku woli jej przedłużenia, Licencję po upływie tego terminu uważa się za udzieloną na czas nieoznaczony. W takim przypadku każda ze stron może wypowiedzieć udzielenie Licencji z zachowaniem 3-letniego okresu wypowiedzenia. 10. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora lub Spółki zależne od Organizatora do wyłącznego wykonywania w imieniu uczestnika Konkursu autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej. 11. Organizator lub Spółki zależne od Organizatora mogą upoważnić osobę trzecią do korzystania z Pracy Konkursowej w zakresie uzyskanej na podstawie Regulaminu Licencji bez dodatkowej zgody uczestnika Konkursu na polach eksploatacji określonych niniejszym Regulaminem. 12. W ramach niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi lub Spółkom zależnym od Organizatora na nieodpłatne rozporządzanie i korzystanie z opracowania Pracy Konkursowej 13. Z chwilą dodania Zdjęcia bądź awatara obejmującego wizerunek, Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku lub posiada taka zgodę osoby na nim przedstawionej poprzez publikację tego wizerunku w ramach magazynów Organizatora oraz Spółek zależnych od Organizatora. 10 REKLAMACJE 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu. 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres do korespondencyjny Organizatora w terminie 7 od dnia opublikowania wyników Konkursu na Stronie WWW Organizatora. 3. Reklamacje rozpatruje Organizator. 4. Organizator rozpatrując reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora. 6. Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o swoim rozstrzygnięciu drogą pocztą, wysyłając swoją decyzję na adres podany przez niego w trakcie rejestracji na Stronie WWW Organizatora. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uczestnik Konkursu wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu jest Organizator. 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. Prawo to może być wykonane poprzez edycję danych na swoim profilu użytkownika na Stronie WWW Organizatora lub poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora wraz z dopiskiem Wypieki idealne przyslijprzepis.pl.

6 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn w tym przede wszystkim natury technicznej, organizacyjnej lub biznesowej, informując uczestników Konkursu o treści zmian poprzez opublikowanie zmienionej wersji Regulaminu na Stronie WWW Organizatora oraz przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie. 4. Uczestnik Konkursu, który nie zgadza się na zmiany Regulaminu może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie usuwając swój profil na Stronie WWW Organizatora. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Wypieki idealne, dnia r. Oświadczenie Działając jako przedstawiciel ustawowy, oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo ww. osoby w organizowanym przez Burda Media Polska Sp. z o.o. w Konkursie na zasadach określonych przez Regulamin Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie przez spółce Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Spółkom zależnym niewyłącznej licencji do korzystania z nagrodzonej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania wizerunku zgodnie z postanowieniami 9 Regulaminu Konkursu. (podpis)

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Omegamed a kto to taki?. Przedmiotem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo