Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD!"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo IT 1

2 Spis treści O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność Sebastian Pikur, Infovide-Matrix SA Strategie bezpieczeństwa w IT Krzysztof Labiak, itelligence Uwaga na BYOD! Krzysztof Wójtowicz, Check Point Software Technologies Polska Ochrona dostępności i treści stron internetowych Robert Dąbrowski, Fortinet Jak stworzyć zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo Skrót z raportu rady Security for Business Innovation Council Największe zagrożenia dla bezpieczeństwa w sieci w roku 2014 Raport Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń Strzeż tajemnic przedsiębiorstwa Krzysztof Rydlak, SpyShop Is IT safe? Jan Michałowicz, Innovation Experts Na bezpieczeństwo spójrzmy z góry Radosław Kaczorek, IMMUSEC Modelowanie zagrożeń i analiza ryzyka podejście praktyka Janusz Nawrat, Raiffeisen Bank Polska Czy hakerskie sztuczki z Watch Dogs to tylko fantastyka?

3 Bezpieczeństwo na portalu it-manager.pl Monitorować, czy nie monitorować pracowników? 7 grzechów głównych systemów backupu Firmowy majątek pod czujnym okiem Aplikacje mobilne rajem dla cyberprzestępców BYOD bez hurraoptymizmu Pracownik już nie jest najgroźniejszy Bezpieczeństwo w bankowości Uwaga na technologie mobilne PwC: Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2014 Inwestycja w bezpieczeństwo vs optymalizacja wydatków Tak wygląda cyberwojna Hakerzy wykorzystują metody inżynierii społecznej Dlaczego Security Leadership ma znaczenie? Czy istnieją bezpieczne systemy? Redaktor naczelny: Robert Jesionek Współpraca redakcyjna: Barbara Mejssner Projekt graficzny i skład: Monika Bucoń 3

4 O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność Sebastian Pikur, Infovide-Matrix SA Każda organizacja działa w niepewnym otoczeniu, które często ma sprzeczne interesy i negatywne nastawienie do jej działania. Niepewność otoczenia to ryzyko dla organizacji, które należy zidentyfikować i odpowiednio nim zarządzać. Właściwe zarządzanie ryzykiem umożliwi redukowanie zagrożeń i podatności na nie, a także pozwoli na wykorzystanie pojawiających się szans. Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą każdego człowieka, a jego zapewnienie, jest kluczowym aspektem stabilizacji i dobrobytu. Potrzeba bezpieczeństwa odnosi się do wszelkich dziedzin funkcjonowania człowieka zarówno życia prywatnego, jak też społecznego czy zawodowego. Taka osobista potrzeba przekłada się na oczekiwanie bezpieczeństwa organizacji firmy, w której dana osoba pracuje. Z pojęciem bezpieczeństwem nieodzownie związane jest ryzyko, rozumiane jako wpływ niepewności na cele. Takie określenie ryzyka znakomicie oddaje jego istotę z jednej strony, wskazuje na bezpośrednie powiązanie ryzyka z celami organizacji, a z drugiej pokazuje, że na realizację celów wpływa wiele nieznanych, zmiennych w czasie czynników. Każda organizacja działa w niebezpiecznym dla jej działań otoczeniu. Na kierownictwie organizacji spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa. Przez bezpieczeństwo rozumie się mechanizmy pozwalające organizacji radzić sobie w przypadku pojawiających się problemów. Celem wysiłków związanych z bezpieczeństwem jest zapewnienie trwałości organizacji oraz zapewnienie swobody działania. Do określenia pryncypiów bezpieczeństwa organizacji służy strategia bezpieczeństwa, która polega na zdefiniowaniu interesów, ocenie warunków bezpieczeństwa, sformułowaniu koncepcji strategicznej oraz ustanowieniu systemu bezpieczeństwa. Rozważając pojęcie bezpieczeństwa należy spojrzeć na nie w dwóch perspektywach: jako stan aktualne/osiągnięte poczucie bezpieczeństwa organizacji; jako proces działania dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa organizacji. Patrząc od strony praktycznej, bezpieczeństwo należy rozumieć, jako funkcjonowanie różnych procesów stricte z nim związanych oraz uwzględnienie zagadnień bezpieczeństwa w pozostałych procesach organizacji. Funkcjonowanie procesów związanych z bezpieczeństwem określa jego stan postrzegany przez osoby znajdujące się w organizacji. Efektywne działanie tych procesów powoduje, że personel organizacji czuje się bezpiecznie. Patrząc od strony procesów związanych wprost z bezpieczeństwem, najistotniejszy jest proces zarządzania ryzykiem. Inne procesy związane wprost z bezpieczeństwem to procesy zapewniające funkcjonowanie zarządzania nim, takie jak np. audyt wewnętrzny. W pozostałych procesach organizacji związanych z realizacją jej celów konieczne jest uwzględnienie elementów takich jak: 4

5 odpowiednia konstrukcja procesów (np. określona kolejność działań); wprowadzenie odpowiednich czynności do procesów; zastosowanie określonych procedur. Proces zarządzania ryzykiem, jako kluczowy proces zapewnienia bezpieczeństwa w organizacji służy koordynowaniu działań dotyczących kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka. Ryzyko Ryzyko zgodnie z normą ISO/IEC jest definiowane, jako wpływ niepewności na cele, przy czym niepewność może być negatywna szkodzi realizacji celów, ale równie często może być pozytywna (określana jako szansa) wspiera i ułatwia realizację celów. Ryzyko najczęściej jednak jest utożsamiane z niepewnością w sensie negatywnym. Myśląc o ryzyku, rozważane są zazwyczaj zagrożenia dla funkcjonowania organizacji, jej słabości i podatności oraz niepożądane skutki, jakie mogą uderzyć w organizację, powodując negatywne następstwa. Przykładem takiej niepewności jest wyciek ważnych/wrażliwych informacji w wyniku szpiegostwa przemysłowego. Nie można jednak zapominać o pozytywnym wydźwięku niepewności, szansach stojących przed organizacją. Ten kierunek rozpatrywania ryzyka, jako prawdopodobnej, korzystnej sytuacji stojącej przed organizacją, daje możliwość spojrzenia i ocenienia szans w zupełnie innej perspektywie. Ujęcie ryzyka w sensie pozytywnym pozwala na oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia pozytywnych następstw ryzyka. Przykładem pozytywnej niepewności, szansy jest możliwość pozyskania lukratywnego kontraktu. Niejednokrotnie niepewność ma jednocześnie charakter negatywny jak i pozytywny, stanowi zarówno zagrożenie dla organizacji, ale jest też jej szansą. Przykładem pokazującym takie ryzyko, jest np. sytuacja, w której firma realizuje kontrakt opierając się na pracy eksperta o wysokich i unikalnych kompetencjach. Zrealizowanie kontraktu w oparciu o prace eksperta przyniesie firmie bardzo wysokie zyski, jest jej szansą. Ale również oparcie prac na określonym ekspercie niesie ryzyko braku możliwości ukończenia prac, jeżeli ów ekspert z dowolnych przyczyn nie będzie mógł kontynuować pracy. Ryzyko w organizacji ma wiele płaszczyzn i może być określane na wielu poziomach. Wyróżniamy ryzyko organizacji w sensie ogólnym, dotyczącym całej organizacji określane na poszczególnych poziomach zarządzania: ryzyko na poziomie strategicznym; ryzyko na poziomie taktycznym; ryzyko na poziomie operacyjnym. Analizując ryzyko, konieczne jest rozłożenie go na dziedziny i analizowanie każdej z nich niezależnie. Rozkładając ryzyko na elementy składowe, możemy wyróżnić: ryzyko rynkowe; ryzyko prawne; ryzyko operacyjne; ryzyko reputacji. W kategorii ryzyka operacyjnego uwzględniamy w szczególności ryzyko przetwarzania danych, w tym ryzyko teleinformatyczne. Dziedziny ryzyka są prostopadłe w stosunku do poziomów zarządzania, w związku z czym, mówiąc np. o ryzyku rynkowym, musimy rozważać go zarówno na poziomie strategicznym, jak również taktycznym i operacyjnym. Ryzyko jest zatem obecne we wszystkich aspektach działania każdej organizacji i musi być uwzględniane na każdym poziomie zarządzania. Schematycznie obrazuje to Rysunek 1 Poziomy zarządzania ryzykiem. 5

6 Ryzyko na poziomie strategicznym Ryzyko rynkowe Ryzyko prawne Ryzyko operacyjne Ryzyko reputacji Ryzyko na poziomie taktycznym Ryzyko rynkowe Ryzyko prawne Ryzyko operacyjne Ryzyko reputacji Ryzyko na poziomie operacyjnym Ryzyko rynkowe Ryzyko prawne Ryzyko operacyjne Ryzyko reputacji Rysunek 1. Poziomy zarządzania ryzykiem Obecność ryzyka w każdym aspekcie działania organizacji ukierunkowuje potrzebę odpowiedniego nim zarządzania. Zastosowanie właściwych metod zarządzania ryzykiem jest kluczem do efektywnego panowania nad bezpieczeństwem organizacji, ale też mechanizmem identyfikowania i wykorzystywania szans pojawiających się przed organizacją. Zarządzanie ryzykiem pozwala też racjonalizować koszty funkcjonowania organizacji. Racjonalizowanie kosztów wynika z możliwości nadzorowania i wprowadzania tylko takich mechanizmów (środków bezpieczeństwa), które wykazują się uzasadnieniem finansowym, tj. koszty ponoszone na redukowanie ryzyka nie są wyższe niż skutki, jakie organizacja poniosłaby w przypadku materializacji ryzyka. Zarządzenie ryzykiem Jak zatem panować nad ryzykiem najprostsza odpowiedź to odpowiednio nim zarządzać. I tu pojawia się pierwsza dobra wiadomość każda organizacja zarządza ryzykiem, a dowodem na to, że robi to dość skutecznie jest istnienie tej organizacji. By łatwiej to zrozumieć, warto w tym miejscu spojrzeć na definicję zarządzania ryzykiem, np. pochodzącą z normy ISO/IEC W ramach procesu zarządzania ryzykiem następuje systematyczne stosowanie polityk, procedur i praktyk zarządzania do działań w zakresie komunikacji, konsultacji, ustanawiania kontekstu oraz identyfikowania, analizowania, ewaluacji, postępowania z ryzykiem, monitorowania i przeglądu ryzyka. Zarządzanie ryzykiem może odbywać się zupełnie nieświadomie organizacja podejmuje ryzyko działania i realizacji celów, działa w sposób zupełnie intuicyjny poprzez wykorzystanie szans, przeciwdziałanie wyzwaniom oraz redukowanie ryzyka w efekcie zarządza ryzykiem. Przeciwieństwem takiego podejścia jest stosowanie wyrafinowanych praktyk z zakresu zarządzania ryzykiem, metodyk i uwzględnianie dojrzałych mechanizmów zarządzania przy podejmowaniu decyzji. 6

7 Pomiędzy wymienionymi powyżej sposobami podejścia do zarządzania ryzykiem jest wiele miejsca, wiele różnych metod i stylów zarządzania. Każda organizacja musi dobrać sposób zarządzania ryzykiem do własnego profilu działania, do poziomu swojego rozwoju, do wielkości organizacji i wielu innych czynników. Rozważając wprowadzenie mechanizmów zarządzania ryzykiem, warto jest korzystać z gotowych wzorców. Ważne jest jednak, by wprowadzając do organizacji systematyczne zarządzanie ryzykiem, nie dobrać metod zbyt trudnych, bo takie podejście zamiast przynieść korzyści, będzie działało odwrotnie. Przykładem standardu zarządzania ryzykiem jest norma ISO/IEC Norma podaje zasady i wytyczne, które są możliwe do zastosowania w praktycznie każdej organizacji, w szczególności określa proces zarządzania ryzykiem. Podstawowym czynnikiem sukcesu przy wprowadzaniu zarządzania ryzykiem, jest zaangażowanie kierownictwa organizacji i przywództwo w podejmowanych działaniach. Zaangażowanie kierownictwa nie oznacza oczywiście konieczności jego udziału w wykonywaniu wszelkich czynności związanych z funkcjonowaniem systemu. Niemniej konieczne jest, by kierownictwo wspierało funkcjonowanie procesu np. poprzez zapewnienie wystarczających zasobów, czy dostęp do kompetencji. Bardzo ważny jest też udział kierownictwa w podejmowaniu decyzji odnośnie postępowania z ryzykiem organizacji, a także uwzględnianiu wyników szacowania ryzyka w podejmowaniu decyzji biznesowych. Wprowadzenie zarządzania ryzykiem musi wychodzić od określenia kontekstu zarządzania nim (patrz Rysunek 2 Proces zarządzania ryzykiem). Kontekst opisuje organizację, jej misję, cele i wizję, wpisuje się w strategię oraz uwzględnia procesy biznesowe funkcjonujące w ramach organizacji. Bardzo istotnym elementem kontekstu jest określenie otoczenia organizacji zarówno na poziomie logicznym: interesariusze, konkurencja, dostawcy, wymagania prawne, itd., jak również na poziomie fizycznym np. umiejscowienie magazynów. Określenie kontekstu jest podstawowym źródłem wiedzy o niepewnościach np. umiejscowienie magazynów może nieść ryzyko (gdy są umieszczone na terenie zalewowym) i jednocześnie może być szansą (gdy są umiejscowione blisko odbiorców). Komunikacja i konsultacje Ustanowienie kontekstu Ocena ryzyka Identyfikacja ryzyka Analiza ryzyka Ewaluacja ryzyka Postępowanie z ryzykiem Monitorowanie i przegląd Rysunek 2. Proces zarządzania ryzykiem 7

8 Kolejnym ważnym elementem wprowadzenia zarządzania ryzykiem jest określenie polityki, która m.in. podaje strategiczne podejście do wprowadzenia mechanizmów zarządzania nim. Zapisy polityki zarządzania są podstawowym narzędziem uzasadnienia sposobów zarządzania ryzykiem oraz wskazówką powiązania pomiędzy celami organizacji a ryzykiem. Niezmiernie ważnym elementem polityki bezpieczeństwa jest określenie sposobów mierzenia i raportowania wyników zarządzania ryzykiem. Skuteczność zarządzania ryzykiem zależy w znacznym stopniu od skuteczności komunikowania ryzyka. Komunikowanie ryzyka musi objąć personel organizacji, w szczególności właścicieli ryzyk oraz musi objąć interesariuszy zewnętrznych. Wprowadzenie skutecznych metod komunikacji ma zapewnić właściwe informowanie o ryzyku, ale przede wszystkim ma usprawniać przekazywanie informacji o czynnikach wpływających na ryzyko celem podejmowania odpowiednich działań. Określenie wielkości ryzyka, a więc określenie niepewności wpływającej na cele, następuje w procesie oceny ryzyka, na który składa się: identyfikacja ryzyka; analiza ryzyka; ewaluacja ryzyka. Sposób oceny ryzyka i zastosowanie odpowiedniej metodyki należy dobrać w odniesieniu do analizowanego procesu, a także specyfiki organizacji. W wyniku oceny ryzyka, określone zostają ryzyka dla których należy określić sposób postępowania. W klasycznym ujęciu, wyróżniamy cztery metody postępowania z ryzykiem: unikanie ryzyka np. wycofanie się z wprowadzenia ryzykownej usługi; minimalizowanie ryzyka np. zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia; dzielenie się ryzykiem np. ubezpieczenie się od zalania; akceptacja ryzyka przyjęcie ryzyka w takiej wielkości, jak oszacowano. Zarządzanie ryzykiem musi być powiązane z precyzyjnym monitorowaniem. Musi ono obejmować zarówno monitorowanie zmian w ryzyku, jak też monitorowanie poprawności funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem, w tym monitorowanie postępowania z ryzykiem. Monitorowanie jest szczególnie ważne w przypadku ryzyk, które zostały zaakceptowane pomimo wysokiego poziomu ryzyka. Domknięcie procesu zarządzania ryzykiem jest dokonywane przez wprowadzenie mechanizmów doskonalenia. Doskonalenie ma obejmować przede wszystkim: proces zarządzania ryzykiem; sposoby analizy i oceny ryzyka; sposoby postępowania z ryzykiem. Podsumowanie Niepewność otaczająca każdego człowieka i każde działanie niesie ze sobą ryzyko. Wiedząc jednak, że ryzyko to nie tylko zagrożenie, ale również szansa, skupiajmy się na wykorzystywaniu szans. Pamiętając, że każdy zarządza ryzykiem doskonalmy stosowane metody to jest właściwa droga do oceniania i eksploatowania pojawiających się możliwości. Sebastian Pikur Ekspert ds. bezpieczeństwa oraz architekt rozwiązań w Infovide-Matrix SA. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów teleinformatycznych, w tym realizacji dużych projektów IT dla administracji publicznej. Legitymuje się certyfikatami CISA, CISSP, ISO Lead Auditor, ISO Lead Auditor. 8

9 Strategie bezpieczeństwa w IT Krzysztof Labiak, itelligence Kluczem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest zapewnienie jego ciągłości działania. W świecie elektronicznego przetwarzania danych podstawowym aspektem jest opracowanie, wdrożenie i respektowanie polityki bezpieczeństwa informacji. Niestety w realnym świecie nie istnieje technologia, która potrafi z pełną skutecznością zabezpieczyć naszą infrastrukturę IT. Dlatego wielu menedżerów IT czy innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo skupia się na ochronie danych w kontekście ciągłej pracy nad wdrażaniem różnych technologii zabezpieczających. Opracowują standardy, analizują ryzyka z uwzględnieniem tak zwanego czynnika ludzkiego, czy ostatecznie fizycznego zabezpieczenia pomieszczeń, w których dane się znajdują, na przykład instalacja przeciwwłamaniowa, przeciwpożarowa, opracowanie kontroli dostępu itd. Kroki jakie należy podejmować w kontekście bezpieczeństwa zależą od wielu czynników, takich jak zakres prowadzonej działalności czy dostępności zasobów ludzkich, technologicznych i finansowych. Przy ich opracowaniu warto posługiwać się gotowymi standardami bezpieczeństwa takimi jak ITSEC, ISO Dokumenty te w dość precyzyjny sposób formalizują podejście do bezpieczeństwa. Ogólnie jednak możemy wyróżnić kilka filarów bezpieczeństwa takich jak: poufność, integralność, poziom dostępności. Dodatkowo należy również wziąć pod uwagę zgodność z legislacjami obowiązującymi w danym kraju i dotyczącymi określonej branży. Z tych powodów strategie bezpieczeństwa stosowane w firmach z branży medycznej będą odmienne od tych w koncernie samochodowym. Architekci bezpieczeństwa w chwili obecnej dysponują kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży IT. Przy budowie rozwiązań mogą opierać się również na wielu międzynarodowych normach. Ponieważ zmieniają się technologie IT, również sposoby penetracji danych ulegają ciągłej zmianie. Rewidują się też wymagania funkcjonalne systemów. W związku z tym proces zapewnienia bezpieczeństwa jest procesem ciągłym i dynamicznym. Wyzwania stojące przed osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo są ogromne. Dla przykładu oprogramowanie, które jest przecież tylko jednym z elementów składowych rozpatrywanych w kontekście bezpieczeństwa jest narażone na błędy projektowe, programistyczne, związane z konfiguracją czy dalszym rozwojem. Idealne oprogramowanie realizujące tylko i wyłącznie funkcje, do których zostało stworzone, podobnie jak idealne technologie zabezpieczające, po prostu nie istnieje. Dlatego elementy związane z wdrożeniem, czasem życia aplikacji muszą być częścią składową polityki bezpieczeństwa. Oprócz klasycznych zagrożeń, z którymi specjaliści IT borykają się od wielu lat, w chwili obecnej dodatkowo należy rozważyć zagrożenia związane z dodatkowymi warstwami oprogramowania i sprzętu związanymi z wirtualizacją. Wiąże się z tym przetwarzanie w chmurze publicznej i prywatnej. Również wykorzystywanie urządzeń mobilnych staje się standardem. Dane firmy często też są przechowywane na urządzeniach, które nie są ich własnością. Ważne jest również to, aby w proces bezpieczeństwa informacji zaangażowani byli wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa, od szczebla kierowniczego poprzez pracowników w siedzibie firmy, pracowników terenowych aż po wszystkie współpracujące firmy outsourcingowe a nawet klienci. Pracownik przedsiębiorstwa musi być częścią polityki bezpieczeństwa. Jest to element, który w istotny sposób może poprawić bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Należy pamiętać, że zazwyczaj to właśnie tzw. czynnik ludzki odpowiada za zdecydowaną większość problemów związanych z incydentami bezpieczeństwa. 9

10 Polityka bezpieczeństwa musi być kompleksowa, ale też jak najprostsza. Skomplikowane procedury w praktyce są pomijane. Musi też obejmować bardzo szeroki wachlarz dziedzin od poprawności wykonania kopii zapasowych do zagrożeń związanych np. z niedostępnością serwerów czasu NTP, które ostatnio narażone były na ataki. Respektowanie polityki bezpieczeństwa firmy, przestrzegania zasad jest obecnie jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Krzysztof Labiak Administrator systemów IT w firmie itelligence sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki. Swoje doświadczenie zdobywał w jednym z największych szpitali w Poznaniu na stanowisku specjalisty informatyka, gdzie odpowiadał przede wszystkim za ciągłość działania serwerów oraz środowiska sieciowego poprzez utrzymanie bieżącej infrastruktury oraz wdrażanie nowych technologii. W itelligence odpowiedzialny za wirtualizację, administrację i opiekę nad wirtualizatorami, systemami i hardware klientów, a także prace projektowe Hyper-V. 10

11 Uwaga na BYOD! Krzysztof Wójtowicz, Check Point Software Technologies Polska W 2014 roku stanęliśmy w obliczu prawdziwej epidemii przestępstw w sieci, a małe i średnie przedsiębiorstwa stały się głównym celem hakerów. Rosnąca popularność BYOD i technologii chmury stały się furtką do kolejnych ataków, po których mniejsze firmy rzadko są w stanie się podnieść. Dlatego warto się zabezpieczyć. Bring or not to bring? Wśród zjawisk niosących największe zagrożenie dla ochrony danych, coraz częściej wymienia się BYOD (Bring Your Own Device), czyli przynoszenie do firmy i używanie przez pracowników prywatnych telefonów i tabletów. Według badań, aż 94% firm zaobserwowało rosnącą liczbę prywatnych urządzeń przenośnych, łączących się z firmową siecią (Dimensional Research, 2012). Bez tego rodzaju mobilności, trudno byłoby nam się obyć zwiększa to naszą produktywność, odrywa od biurek, pozwala na pracę w podróży. Jednak wiąże się z tym wiele zagrożeń na smartfonach i tabletach pracownicy często przechowują ogromną ilość prywatnych i służbowych danych, a urządzenia te łączą się z firmową siecią. Przedsiębiorstwa coraz ostrożniej muszą więc ważyć proporcje między ich mobilnością, a bezpieczeństwem. Bo priorytetem staje się ochrona poufnych informacji. Miliardy dolarów strat Codziennie na świecie dokonywanych jest ponad sto tysięcy nieznanych ataków na użytkowników sieci i kilkadziesiąt tysięcy ataków na strony www. W Polsce jest ich około 7-8 milionów rocznie. Choć należymy do grona państw o średnim zagrożeniu, to wyprzedzamy np. Czechy i Słowację. Szacuje się, że straty rodzimych firm w 2013r. mogły sięgnąć 100 milionów złotych. Ale to i tak znacznie mniej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie przedsiębiorstwa w wyniku ataków tracą 250 miliardów dolarów rocznie. Hakerzy coraz częściej za cel obierają sobie także urządzenia mobilne w 2013 r. liczba ataków na telefony i tablety wzrosła aż sześciokrotnie. Według prognoz, liczba wirusów mobilnych może wkrótce przewyższyć tą przygotowywaną na komputery osobiste. Już dziś, jest ich 650 tysięcy odmian. Uchronić się przed atakiem Polskie przedsiębiorstwa popełniają błąd, skupiając się jedynie na ochronie systemów i zapominając o zabezpieczeniu baz danych. A to właśnie firmy, które przechowują wrażliwe dane, są najbardziej narażone na ataki. Z badań przeprowadzonych w 2013r. przez Check Point Software Technolgies wynika, że prawie połowa firm (42%) zanotowała straty powyżej 100 tysięcy dolarów. Mimo to, tylko niewiele ponad połowa z nich (53%) planuje zwiększenie wydatków na ochronę IT w tym roku (Kapsch, 2013). Niebezpieczeństwo w chmurze Zagrożone mogą być także te dane, które firmy decydują się przechowywać w wirtualnej przestrzeni, tzw. chmurze. Technologia Cloud Computing umożliwia zapis danych poza dyskiem i gwarantuje, że nie zostaną one w żaden sposób skasowane, a co ważniejsze, będą dostępne z każdego komputera na świecie. Jednak takie rozwiązanie stwarza zagrożenie wycieku poufnych danych w niepowołane ręce. 11

12 Według ekspertów Check Point Software Technologies istnieje kilka prostych zasad, które pomagają zabezpieczyć firmę: 1. Popularne hasła to złe hasła Hasła to pierwsza linia ochrony, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo IT. Cyberprzestępcy włamujący się do sieci będą na początku próbować najpopularniejszych haseł. 2. Zabezpiecz każde wejście Wystarczą tylko jedne otwarte drzwi, aby haker dostał się do sieci. Sieć należy zabezpieczyć tak samo jak zabezpiecza się dom zamykając wszystkie możliwe wejścia do naszego komputera. Najlepiej stosując silne hasła, korzystać z Firewalla lub lepiej rozwiązań bardziej szeroko zabezpieczających sieć firmową takich jak Firewall Next Generation (NGFW) od Check Point, oraz zabezpieczać stacje robocze za pomocą programów antywirusowych, antyspamowych i antyphishingowych. 3. Segmentacja sieci Jedną z metod ochrony sieci jest podzielenie jej na strefy np. jedną dla działań przedsiębiorstwa, a drugą dla gości, w której klienci będą mogli korzystać z Internetu, jednak bez możliwości połączenia się z Twoją siecią wewnętrzną. 4. Definiuj, edukuj i wymagaj przestrzegania polityki bezpieczeństwa Warto poświęcić trochę czasu i zastanowić się, z których aplikacji można swobodnie korzystać w sieci wewnętrznej, a które powinny być zablokowane. Przede wszystkim należy zdefiniować politykę dotyczącą prawidłowego korzystania z sieci zawierającą dozwolone oraz niedozwolone aplikacje i strony. 5. Zagrożenie w trakcie korzystania z portali społecznościowych Portale społecznościowe są dla hakerów prawdziwą kopalnią wiedzy na temat ludzi, a informacje z nich pochodzące zwiększają prawdopodobieństwo skutecznie przeprowadzonego ataku. Ataki typu phishing, spearphising czy oparte o inżynierię społecznościową zaczynają się od zbierania prywatnych danych dotyczących poszczególnych osób. 6. Zaszyfruj wszystko, co się da Jeden wyciek danych może być prawdziwym ciosem dla firmy lub jej reputacji. Warto zabezpieczyć swoje wrażliwe dane stosując szyfrowanie. Taki proces powinien być też łatwo dostępny dla pracowników. 12

13 7. Dbaj o swoją sieć jak o swój samochód Regularny przegląd i audyt sieci oraz urządzeń sprawią, że sieć będzie funkcjonowała bezpiecznie. Warto, aby systemy operacyjne były zawsze zaktualizowane do najnowszej wersji, podobnie jest z innymi aplikacjami i programami. 8. Ostrożność w chmurze Przechowywanie danych i aplikacje osadzone w chmurze są obecnie bardzo popularne. Ale warto być ostrożnym. Każda treść przesłana do chmury staje się otwarta dla przestępców w sieci. 9. Nie przyznawaj każdemu praw administratora Ograniczenie dostępu pracowników do poziomu konta użytkownika redukuje możliwości złośliwego oprogramowania (tzw. malware) w stosunku do jego możliwości w przypadku działania z uprawnieniami administratora. 10. Nie wpuszczaj słonia BYOD do składu porcelany Zacznij od zdefiniowania polityki Bring Your Own Device. Wiele firm unika tego tematu, jednak trend BYOD staje się coraz silniejszy. Nie wpuszczaj słonia do składu porcelany! Jest to znowu kwestia edukacji użytkowników. Krzysztof Wójtowicz Managing Director Check Point Software Technologies Polska Od lat związany z rynkiem telekomunikacyjnym i IT. W Check Point, gdzie pracuje od 2007 roku, odpowiada m.in. za strategię wprowadzania i dystrybucji nowych usług i rozwiązań Check Point na polskim rynku oraz za współpracę z partnerami handlowymi firmy. Spółka Check Point Software Technologies Ltd., światowy lider w dziedzinie bezpieczeństwa jest jedynym producentem zapewniającym całkowite bezpieczeństwo sieci, danych oraz urządzeń końcowych w jednej strukturze zarządzania. Check Point zapewnia klientom ochronę przed wszelkimi rodzajami zagrożeń, ogranicza złożoność systemu bezpieczeństwa i obniża koszty własności. Innowacyjne rozwiązania Check Point zapewniają bezpieczne, elastyczne i proste rozwiązana, które można w łatwy sposób implementować i dostosowywać do specyficznych potrzeb różnych środowisk. 13

14 Ochrona dostępności i treści stron internetowych Robert Dąbrowski, Fortinet Strony internetowe stanowią w dzisiejszym społeczeństwie kluczowy kanał informacyjny oraz biznesowy. Dla większości użytkowników Internetu portale kojarzą się w pierwszej kolejności ze źródłem codziennych informacji społecznych, politycznych, gospodarczych czy sportowych. To z ich poziomu obecni i potencjalni klienci szukają informacji o firmie i jej produktach oraz dokonują zakupów, a partnerzy handlowi uzyskują dostęp do zasobów. W ostatnim czasie w Polsce byliśmy świadkami masowego wykorzystania informacji dostępnych online podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, obecnie obserwujemy śledzenie i komentowanie na dużą skalę wydarzeń politycznych w kontekście sytuacji na Ukrainie. Strona WWW jest dostępna dla każdego. To czyni ją naturalnym celem dla cyberprzestępców, hakerów i tzw. Haktywistów, dziś wiemy, że także dla osób działających na zlecenie sił politycznych frakcji, partii a nawet agencji rządowych. Niezależnie od zakładanego celu oraz sposobu przeprowadzenia ataku, może mieć on poważne konsekwencje, w tym utrudniony dostęp do informacji, dezinformację, utratę dochodów, narażenie na szwank reputacji instytucji oraz kradzież poufnych informacji. Media regularnie donoszą o atakach na strony internetowe firm, a także organizacji publicznych samorządowych oraz centralnych. Wyzwania w zakresie ochrony aplikacji WWW Podstawowym wyzwaniem przy ochronie aplikacji WWW jest zapewnienie ich dostępności. Ataki DDoS przestały wykorzystywać jedynie wysycenie łącza, ale stały się bardziej zaawansowane i w sposób trudny do wykrycia potrafią zaburzyć pracę serwerów uniemożliwiając dostęp do prezentowanych treści. 14

15 Anatomia ataku DDoS Badania przeprowadzone przez firmę Verizon pokazały, że dwa najczęstsze motywy ataków na strony internetowe to kradzież (w celu osiągnięcia np. przewagi technologicznej) oraz tzw. haktywizm (wyraz niezadowolenia lub protestu). Ataki te są przeprowadzane za pomocą eksploitów wykorzystujących luki w zabezpieczeniach systemu operacyjnego lub aplikacji WWW. Z kolei bardziej zaawansowane ataki, takie jak SQL injection czy cross-site scripting, przeprowadza się w celu uzyskania dostępu do poufnych danych. Nierzadko wektor ataku mającego na celu zmianę publikowanych treści pochodzi z wewnątrz sieci po przejęciu kontroli nad komputerami danej organizacji. Korzyść finansowa lub osobista 71% 96% Zabawa, ciekawość, duma 3% 25% Niezadowolenie lub protest 3% 25% Uraza, przesłanki osobiste 3% 1% Wszystkie firmy i instytucje Duże firmy i instytucje Raport firmy Verizon nt. przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych, 2012 r. Dezinformacja polegająca na podmianie dostępnych na portalu treści jest możliwa do wykrycia i skorygowania stosunkowo skutecznie, ale działalność na forach internetowych przeszkolonych agentów lub wyrafinowanych botnetów wyrządza szkody trudne do oszacowania i naprawienia. Wprowadza w błąd opinię publiczną, wywołuje konflikty, utrwala fałszywe, często absurdalne poglądy. Problemy związane z ochroną stron internetowych i aplikacji biorą się przede wszystkim z ich architektury i dynamiki. O ile zapewnienie bezpieczeństwa sieci jest względnie łatwe wystarczy zdefiniować reguły bezpieczeństwa autoryzujące lub blokujące określony rodzaj ruchu z/do sieci/serwerów o tyle strony internetowe składają się z setek, a nawet tysięcy różnych elementów, obejmujących adresy URL, parametry i pliki cookie. Ręczne definiowanie reguł dla poszczególnych elementów jest praktycznie niewykonalne, a ponadto uniemożliwia skalowalność. Inna zasadnicza różnica pomiędzy regułami stosowanymi na firewallu w porównaniu do platform do ochrony aplikacji webowych w kontekście kategoryzacji i filtrowania aplikacji czy adresów URL dotyczy kierunku działania. Filtrowanie URL na firewallu działa w kierunku 15

16 do Internetu, jeżeli chcemy chronić portal musimy polegać na reputacji użytkowników. Trudno oczekiwać, że atak będzie prowadzony z określonych państw, dlatego oprócz GEO lokalizacji należy posłużyć się reputacją adresów IP pod kątem botnetów czy proxy internetowych pozwalających zachować anonimowość. Ochrona zasobów internetowych organizacji Ochrona zasobów internetowych firmy musi być kompleksowa, tzn. musi obejmować zarówno stronę i powiązane z nią aplikacje, jak i sieć. Fortinet zaleca ochronę aplikacji WWW obejmującą następujące elementy: Bezpieczne techniki tworzenia aplikacji i aktualizacje kodu źródłowego. Bezpieczne tworzenie aplikacji w ramach cyklu programowania powinno być integralną częścią każdego projektu tworzenia aplikacji. Dzięki postępowaniu według wytycznych Open Web Application Security Project (OWASP) i innych organizacji, użytkownicy mogą tworzyć bezpieczniejsze i bardziej zaufane aplikacje, co zmniejsza liczbę ewentualnych eksploitów w całym cyklu programowania. Ocena luk w zabezpieczeniach aplikacji WWW oraz testy penetracyjne. Aplikacje należy weryfikować ręcznie lub za pomocą narzędzi do automatycznej oceny luk w zabezpieczeniach w celu identyfikacji podatności. Ochrona przed atakami DDoS. Organizacje muszą zrozumieć, że ataki DDoS mogą mieć różne oblicza i różne cele. Dlatego kluczowe jest komplementarne zastosowanie filtrowania ruchu po stronie operatora chroniące przed wysyceniem pasma na łączu internetowym oraz filtrowania ruchu w centrum danych. Filtrowanie w centrum danych pozwala chronić przed atakami w warstwie aplikacji zużywającymi zasoby serwerowe, a także zablokować ruch z niepożądanych regionów geograficznych, botnetów oraz proxy internetowych. Dedykowane rozwiązania anty DDoS gwarantują ochronę i wymaganą wydajność dzięki zastosowaniu specjalizowanych układów ASIC. Web Application Firewall (WAF). WAF pozwala firmom i instytucjom wykrywać i blokować ataki wymierzone w warstwę aplikacji. Oprócz tradycyjnych zabezpieczeń sieciowych warto zastosować specjalizowane rozwiązanie WAF, jako że zwykłe zapory są projektowane z myślą o wykrywaniu i unieszkodliwianiu ataków na poziomie sieci i portów, nie zaś aplikacji. Do swojego dotychczasowego firewalla sieciowego można dodać Web Application Firewall i dzięki temu spełnić specyficzne wymagania wobec aplikacji WWW oraz zwiększyć ogólny poziom bezpieczeństwa sieci. FortiDDoS-2000B Zaawansowane rozwiązania Fortinet: FortiDDoS, FortiGate i FortiWeb pozwalają na skuteczne reagowanie na pojawiające się wyzwania w zakresie zapewnienia dostępności oraz ochrony dostarczanych treści. 16

17 Rozwiązanie FortiDDoS jest wyposażone w nowy, oparty na analizie behawioralnej mechanizm unieszkodliwiania ataków. Urządzenie tworzy wzorzec normalnego zachowania aplikacji, a następnie monitoruje ruch sieciowy względem takiego wzorca. W przypadku pojawienia się ataku, FortiDDoS potraktuje go jak anomalię i podejmie natychmiastowe działania w celu ograniczenia jego skutków. Pozwala to identyfikować aktualne i przyszłe zagrożenia oraz ograniczać ich skutki w oparciu o ich wzorce i zawartość. Urządzenia nie wymagają aktualizacji sygnatur, dzięki czemu zapewniają lepszą ochronę przed atakami typu zero-day poprzez dynamiczne monitorowanie charakterystyki ruchu. Bardzo krótki czas reakcji i blokowania zagrożeń, możliwy dzięki zastosowaniu zaawansowanych procesorów ASIC, pozwala na bieżąco dokonywać ponownej oceny ataków. Ogranicza to negatywny wpływ fałszywych alarmów w momencie, gdy ruch sieciowy wraca do normy. Fortinet to jedyna firma, która w swoich produktach do ochrony przed atakami DDoS stosuje w pełni dedykowane procesory ASIC. Takie podejście eliminuje koszty ogólne występujące w systemach opartych na zwykłych procesorach lub układach hybrydowych. Druga generacja procesorów sieciowych FortiASIC-TP2 umożliwia wykrywanie ataków DDoS i ograniczanie ich skutków przez pojedynczy procesor obsługujący każdy rodzaj ruchu w warstwach 3, 4 i 7 warstwy aplikacyjnej OSI/ISO. Konkurencyjne rozwiązania korzystają z różnych kombinacji procesorów. W przypadku takich rozwiązań część ruchu jest przypisana do procesora ASIC, a część do zwykłego procesora, przy czym w niektórych modelach zwykły procesor obsługuje całość ruchu. Prowadzi to do powstawania wąskich gardeł i obniżenia ogólnej wydajności systemu. Jeżeli są Państwo zainteresowani przetestowaniem rozwiązań Fortinet, prosimy o wypełnienie formularza: Robert Dąbrowski Senior System Engineer, Fortinet Polska Ma za sobą 16-letnie doświadczenie w pracy z systemami teleinformatycznymi. Pracował między innymi 9 lat w Alcatel Polska jako inżynier systemowy oraz 2,5 roku w Solidex jako kierownik zespołu konsultantów. Uczestniczył w wielu rozbudowanych projektach sieciowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze przedsiębiorstw oraz operatorów telekomunikacyjnych. W Fortinet od lipca

18 Jak stworzyć zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo Publikujemy dla Państwa skrót z raportu rady Security for Business Innovation Council. Rada Security for Business Innovation Council (SBIC) twierdzi, że funkcja zapewniania bezpieczeństwa informacji powinna obejmować swoim zasięgiem całe przedsiębiorstwo. Zabezpieczenia należy wbudowywać w procesy biznesowe, a zespoły ds. bezpieczeństwa powinny ściśle współpracować z jednostkami biznesowymi w zakresie zarządzania ryzykiem zagrażającym bezpieczeństwu informacji oraz minimalizacji zagrożeń z cyberprzestrzeni. Członkowie rady SBIC sformułowali siedem zaleceń, które mają pomóc przedsiębiorstwom w tworzeniu nowoczesnych zespołów ds. bezpieczeństwa, dysponujących zróżnicowanymi umiejętnościami, które będą niezbędne do realizowania rozszerzonego zakresu obowiązków związanych z zarządzaniem ryzykiem zagrażającym zasobom informacyjnym przedsiębiorstwa. Zalecenia członków rady SBIC zostały przedstawione w nowym raporcie udostępnionym przez RSA. Informacje szczegółowe RSA, dział zabezpieczeń firmy EMC Corporation, opublikował raport specjalny rady Security for Business Innovation Council (SBIC), w którym przedstawiono zasady tworzenia przyszłościowego programu bezpieczeństwa począwszy od powołania nowoczesnego zespołu ds. bezpieczeństwa informacji, aż po zarządzanie cyklem życia zagrożeń z cyberprzestrzeni, występujących w dzisiejszych globalnych przedsiębiorstwach. W ciągu ostatnich miesięcy odnotowano znaczne zmiany w ogólnych wymaganiach dotyczących skuteczności działania zespołów ds. bezpieczeństwa informacji. Zmiany te zostały wymuszone upowszechnieniem się w środowiskach biznesowych różnych form komunikacji sieciowej, pojawianiem się nowych zagrożeń, wdrażaniem nowych technologii oraz wprowadzaniem coraz bardziej restrykcyjnych przepisów. W związku z tym zmieniają się zakresy działań i obowiązków zespołów ds. bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach. W najnowszym raporcie pt. Transforming Information Security: Designing a Stateof-the Art Extended Team (Zmiana zasad zapewniania bezpieczeństwa informacji: tworzenie nowoczesnego zespołu) stwierdzono, że zespoły ds. bezpieczeństwa informacji muszą się rozwijać i zdobywać kwalifikacje, które w dziedzinie zapewniania bezpieczeństwa nie były wcześniej potrzebne. Są to między innymi umiejętność zarządzania ryzykiem biznesowym oraz wiedza z zakresu prawa, marketingu, matematyki i zakupów. System zapewniania bezpieczeństwa informacji musi także obejmować model wspólnej odpowiedzialności, w ramach którego odpowiedzialność za zabezpieczanie zasobów informacyjnych jest ponoszona wspólnie z menadżerami i dyrektorami działów biznesowych przedsiębiorstwa. Kierownictwa firm zaczynają rozumieć, że w dzisiejszych czasach ryzyko biznesowe obejmuje również zagrożenia z cyberprzestrzeni. W zespołach ds. bezpieczeństwa występują braki w wielu kompetencjach technicznych i biznesowych niezbędnych do realizowania rozszerzonego zakresu obowiązków spoczywających na tych zespołach. Konieczne więc będzie opracowanie nowych strategii zdobywania i pogłębiania takich kompetencji we własnym zakresie, a także korzystania z wiedzy specjalistycznej usługodawców zewnętrznych. 18

19 Aby pomóc przedsiębiorstwom w stworzeniu nowoczesnego zespołu ds. bezpieczeństwa, rada SBIC sformułowała siedem zaleceń: 1. Ponowne zdefiniowanie i rozwój podstawowych kompetencji zespół główny powinien poszerzać kwalifikacje w czterech dziedzinach: analiza zagrożeń z cyberprzestrzeni oraz danych nt. bezpieczeństwa; zarządzanie danymi nt. bezpieczeństwa; doradztwo w zakresie ryzyka oraz projektowanie i wdrażanie mechanizmów kontroli. 2. Delegowanie czynności rutynowych należy powierzać wykonywanie powtarzalnych, sprawdzonych procesów z zakresu zapewniania bezpieczeństwa działowi informatyki, jednostkom biznesowym i/lub usługodawcom zewnętrznym. 3. Wypożyczanie lub wynajmowanie ekspertów w określonych specjalizacjach należy uzupełniać główny zespół ekspertami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 4. Kierowanie właścicielami ryzyka w zakresie zarządzania ryzykiem należy współpracować z jednostkami biznesowymi w zakresie zarządzania ryzykiem zagrażającym bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni oraz koordynować wypracowywanie spójnego podejścia. 5. Wynajmowanie specjalistów ds. optymalizacji procesów należy zadbać o to, aby w zespole znaleźli się specjaliści z doświadczeniem i certyfikatami w zakresie zarządzania jakością, projektami lub programami, optymalizacji procesów i świadczenia usług. 6. Budowanie kluczowych relacji należy zdobywać zaufanie kluczowych podmiotów oraz możliwości wywierania na nie wpływu. Do podmiotów takich należą właściciele kluczowych procesów, kierownictwo średniego szczebla oraz usługodawcy zatrudniani na zasadzie outsourcingu. 7. Dbałość o rozwijanie kwalifikacji pracowników z myślą o przyszłych potrzebach z uwagi na brak potrzebnych specjalistów, w przypadku większości przedsiębiorstw, jedynym przyszłościowym rozwiązaniem jest rozwój kwalifikacji pracowników. Szczególnie przydatne będzie zdobywanie umiejętności w dziedzinach, takich jak tworzenie oprogramowania, analiza biznesowa, zarządzanie finansami, wywiad wojskowy, prawo, ochrona danych osobowych, analityka danych oraz złożona analiza statystyczna. 19

20 ENTERPRISE INFORMATION SECURITY TEAMS Old School STATE ART VS OF THE M I S S I O N Concentrates on conventional security activities such as: Shifts focus to businesscentric and advanced technical activities such as: Developing policy Implementing and operating security controls Business risk analysis Asset valuation IT supply chain integrity Cyber threat intelligence Security data analytics Data warehousing Process optimization E X P E R T I S E IT professionals with security skills Multidisciplinary group of specialists with diverse business leadership and technical skills F O C U S Focuses on reactive and day-to-day activities Focuses on proactive and strategic activities A P P R O A C H Siloed approach with we ll do it all ourselves attitude D.I.Y. V I E W Check-list or compliance view whereby Security s goal is to mitigate all risks 20 Collaborative approach with shared accountability for protecting information O F R I S K Business units own the risk/reward decisions. Security operates a risk consultancy to advise the business on assessing and managing risks

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 1/2014 (21) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BYOD PRACUJ ZDALNIE ERP 2.0 Ewolucja, która uwolni możliwości Twojej firmy BITCOIN GLOBALNA REWOLUCJA FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 Grudzień 2012 RAPORT BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii. Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startupów

Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii. Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startupów IT dla zarządów 1 Spis treści Wstępniak Robert Jesionek Poradnik: IT dla członków zarządu Stanisław Bochnak, Deloitte Polska Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii Borys

Bardziej szczegółowo

Realne zagrożenia wirtualnego świata cyberprzestrzeń

Realne zagrożenia wirtualnego świata cyberprzestrzeń Czy inwestować w umiejęteności informatyczne pracowników? Realne zagrożenia wirtualnego świata cyberprzestrzeń Karol Wasilewski 1 a przedsiębiorcy Wstęp Wirtualna rzeczywistość rodzi coraz więcej realnych

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. 10 lat Grupy Raben. Bezpieczeństwo na talerzu. Działania przestępcze. Czasopismo dla Klientów Raben Group

Bezpieczeństwo. 10 lat Grupy Raben. Bezpieczeństwo na talerzu. Działania przestępcze. Czasopismo dla Klientów Raben Group autoportret Czasopismo dla Klientów Raben Group ISSN 2391-6141 MAJ / 2015 www.raben-group.com / www.freshlogistics.com.pl Bezpieczeństwo we współczesnych łańcuchach dostaw 10 lat Grupy Raben w Niemczech

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo