1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres działalności Emitenta oraz wcześniejsze doświadczenie zawodowe Członków Zarządu Emitenta, dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością, wystarczające jest wskazanie doświadczenia Członków Zarządu Emitenta ZARZĄD EMITENTA W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Tomasz Długiewicz Prezes Zarządu, Piotr Dzięcioł Wiceprezes Zarządu, Mariusz Malec Członek Zarządu. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Emitenta upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta jest Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie. Doradcą prawnym Emitenta jest Kancelaria Marek Brachmański & Ryszard Ptasiński Kancelaria Prawnicza z siedzibą we Wrocławiu BIEGLI REWIDENCI Badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata przeprowadziła firma audytorska MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem W imieniu firmy audytorskiej MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. badanie przeprowadził Joe Smoczyński, biegły rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem STATYSTYKA OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM Na podstawienie niniejszego Prospektu: 1. oferowanych jest: akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Oferowane) serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. 2. przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest: akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, nie mniej niż i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, oraz nie mniej niż i nie więcej niż Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Kody ISIN zostaną nadane akcjom Serii A Emitenta przez KDPW w momencie dematerializacji akcji, co nastąpi w chwili zarejestrowania akcji Emitenta w KDPW na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW. Natomiast kody ISIN dla Praw do Akcji serii B oraz dla akcji serii B Emitenta, będących przedmiotem Publicznej Oferty, zostaną nadane w drodze podjęcie przez Zarząd KDPW warunkowej uchwały o ich rejestracji w KDPW. Nadanie kodów ISIN dla Praw do Akcji serii B oraz dla akcji Serii B Emitenta zostanie dokonane przed rozpoczęciem Publicznej Oferty. Otwarcie Publicznej Oferty nastąpi 4 sierpnia 2006 r., a jej zamknięcie 8 sierpnia 2006 r. Zapisy na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie będą przyjmowane w dniach od 4 sierpnia do 8 sierpnia 2006 r. Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W wypadku zmiany terminów Publicznej Oferty, stosowna informacja zostanie podana, poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości aneksu do Prospektu, zatwierdzonego przez KPWiG. Treść aneksu zostanie przekazana do publicznej wiadomości w sposób w jaki został opublikowany Prospekt. Informacja ta zostanie przekazana nie później niż przed zmianą danego terminu. 3

2 Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Oferty. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu book-building i przekazana do KPWiG oraz publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem Publicznej Oferty akcji. W przypadku braku procesu bookbuilding cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta i przekazana do KPWiG oraz do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Publicznej Oferty w sposób podany powyżej. 3. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH; KAPITALIZACJA I ZOBOWIĄZANIA; PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH; CZYNNIKI RYZYKA 3.1. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONE-2- ONE Grupa Kapitałowa One-2-One (zł) 2005 r r r. Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk / (strata) netto Zysk / (strata) netto przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego Aktywa ogółem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Kapitał zakładowy Razem kapitały własne Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego Udziały akcjonariuszy mniejszościowych Źródło: Emitent 3.2. KAPITALIZACJA I ZOBOWIĄZANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ ONE-2-ONE Na dzień 31 maja 2006 r. zadłużenie krótkoterminowe Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosło ,88 zł. Zadłużenie długoterminowe na dzień 31 maja 2006 roku wyniosło ,20 zł. Zadłużenie finansowe netto ukształtowało się na poziomie ,50 zł. Grupa Kapitałowa One-2-One posiada zobowiązania warunkowe w postaci podpisanych weksli in blanco na kwotę zł zabezpieczających płatności z tytułu leasingu kwoty zadłużania zabezpieczonego PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Łączna wartość planów inwestycyjnych Emitenta wynosi ok. 11,7 mln złotych, na które środki finansowe w całości zamierza pozyskać z emisji akcji serii B. Pozyskane w ramach przeprowadzonej Oferty środki zostaną przede wszystkim przeznaczone na: a) 9,2 mln złotych wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej One-2-One w zakresie mobilnej zawartości multimedialnej oraz rozwój Grupy Kapitałowej One-2-One w kraju i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przejęcia konsolidacyjne oraz inwestycje rozwojowe związane z tymi transakcjami. Emitent zamierza dokonać od 2 do 4 przejęć podmiotów krajowych oraz od 1 do 3 przejęć podmiotów zagranicznych, a w szczególności działających w Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii lub na Ukrainie. Emitent zastrzega się, iż może dokonać inwestycji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej niż wymienione, jeśli to wpłynie pozytywnie na jego sytuację finansową oraz realizowaną działalność operacyjną. 4

3 b) 0,8 mln złotych prace nad systemem i wdrożenie projektów związanych z mobilnym podpisem elektronicznym. Realizacja tego celu będzie się wiązała z inwestycjami w infrastrukturę i wyposażenie oraz rozbudowę własnego zespołu technologicznego i sprzedażowego, a także wydatkami na dalsze prace badawczo-rozwojowe związane z poszczególnymi projektami wdrożeniowymi. c) 0,8 mln złotych realizacja wewnętrznych projektów technologicznych związanych z nowymi produktami i usługami telefonii mobilnej nowej generacji, a następnie ich wdrażanie. Prace obejmą przede wszystkim produkty i usługi, które zwiększą zakres kompleksowości obecnej oferty. d) 0,4 mln złotych wydatki związane ze sprzedażą produktów i usług na rynkach zagranicznych, a przede wszystkim na terenie krajów Europy Zachodniej. Emitent zamierza przystosować wybrane produkty i usługi do sprzedaży za granicą. Część oferty zagranicznej będzie zbudowana wyłącznie na potrzeby tych rynków. Dodatkowym kosztem będą wydatki związane z promocją, sprzedażą oraz wdrożeniem. e) 0,5 mln złotych - pozyskanych z emisji Emitent zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego. Do czasu wykorzystania środków pozyskanych z emisji, zgodnie z celami określonymi w celach emisji Emitent zamierza przekazać je w zarządzanie wyspecjalizowanym jednostkom typu asset management. Pozyskane środki będą inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Realizacja założonego procesu inwestycyjnego jest zaplanowana na lata Wskazane cele inwestycyjne i związany z nimi sposób wykorzystania pozyskanych środków będą realizowane niezależnie CZYNNIKI RYZYKA I. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Ryzyko związane z wypowiedzeniem umów dostępu do kanałów komunikacji z operatorami sieci komórkowej Ryzyko związane z konfliktem prawnym w PTC, operatorem sieci komórkowej ERA Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej Ryzyko związane z wdrożeniami rozwiązań mobilnych spółki zależnej MobiTrust Sp. z o.o. Ryzyko utraty kluczowych klientów z sektora mediów Ryzyko związane z procesem przejęć i fuzji oraz zarządzaniem regionalną Grupą Kapitałową One-2-One Ryzyko związane z wykorzystywaniem licencji w zakresie zawartości multimedialnej Ryzyko związane z pośrednim zaangażowaniem kapitałowym osób zarządzających w Iplay.pl Sp. z o.o. Ryzyko związane z umowami sprzedaży udziałów MobiJoy! Sp. z o.o. zawartymi przez Emitenta Ryzyko związane z uprawnieniami osobistymi akcjonariuszy do powoływania i odwoływania części członków Rady Nadzorczej Emitenta. II. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA Ryzyko związane z kierunkiem rozwoju rynku nowych technologii Ryzyko związane z o oczekiwaną konsolidacją na rynku mobilnych usług dodanych Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych Ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu podatkowego III. CZYNNKI RYZYKA ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Pierwsze IPO w sektorze mobilnych usług dodanych Ryzyko związane z niedojściem emisji do skutku Ryzyko związane z notowaniem PDA Ryzyko przekazania środków z emisji akcji do asset management Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane Ryzyko opóźnienia bądź niedopuszczenia akcji w tym akcji oferowanych do obrotu na GPW Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego Ryzyko zawieszenia notowań akcji Ryzyko opóźnienia wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego Ryzyko wstrzymania dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego i ryzyko wstrzymania rozpoczęcia notowań akcji Ryzyko nieprzydzielenia Akcji Oferowanych Ryzyko wstrzymania rozpoczęcia Oferty, przerwania przebiegu lub wstrzymania dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji Emitenta Ryzyko związane z niedopełnieniem lub niewypełnieniem przez emitenta obowiązków wymaganych przepisami prawa rynku kapitałowego 5

4 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ ONE-2-ONE Firma: Siedziba: Poznań Adres: Ul. Rakoniewicka 20, Poznań Numer telefonu: +48 (061) Numer telefaksu: +48 (061) Adres internetowy: HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ONE-2-ONE 17 kwietnia 2001 r. powołanie do życia One-2-One Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przez osoby fizyczne poprzez podpisanie umowy spółki 28 maja 2001 r. zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego One-2- One Sp. z o.o. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS II połowa 2001 r. One-2-One Sp. z o.o. podpisała podstawowe dla jej funkcjonowania ramowe umowy współpracy w zakresie obsługi serwisów multimedialnych z trzema polskimi operatorami telefonii komórkowej 24 kwietnia 2002 r. podpisanie przez One-2-One Sp. z o.o. Umowy Inwestycyjnej z MCI Management S.A. mającej na względzie pozyskanie dla Emitenta inwestora strategicznego oraz środków finansowych zapewniających jego rozwój, a przede wszystkim umożliwiających uzyskanie przez One-2-One Sp. z o.o. pozycji wiodącego integratora internetowych usług mobilnych w modelu B2B (business to business) i B2C (business to consumer) 7 czerwca 2002 r. podwyższenie kapitału zakładowego One-2-One Sp. z o.o. o kwotę zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Emitenta wzrósł do zł 11 marca 2003r. podwyższenie kapitału zakładowego One-2-One Sp. z o.o. o kwotę zł 27 czerwca 2003 utworzenie przez Emitenta wspólnie z osobami fizycznymi spółki MobiJoy! Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu agencji marketingu mobilnego 9 października 2003 r. rejestracja MobiJoy! Sp. z o.o. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS października 2004 r. utworzenie przez Emitenta wspólnie z osobami fizycznymi spółki One-2-One Mobile Ideas GmbH z siedzibą w Berlinie filii zagranicznej One-2-One Sp. z o.o. specjalizującej się w sprzedaży rozwiązań One-2-One w obszarze mediów 25 lutego 2005 r. rejestracja One-2-One Mobile Ideas GmbH w niemieckim rejestrze handlowym pod numerem B HRB B Marzec 2005 r. nabycie udziałów MobiJoy! Sp. z o.o. 24 października 2005 r. utworzenie przez Emitenta wspólnie z osobami fizycznymi spółki MobiTrust Sp. z o.o. spółki świadczącej usługi związane z wykorzystaniem w obrocie gospodarczym i prawnym Mobilnego Podpisu Elektronicznego 24 listopada 2005 r. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie przekształcenia One- 2-One Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, uchwalenie Statutu spółki akcyjnej, powołanie nowych organów spółki akcyjnej 2 stycznia 2006 r. wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS marca 2006 r. odkupienie przez Emitenta pozostałych udziałów w One-2-One Mobile Ideas GmbH przez co Emitent staje się jedynym udziałowcem spółki zależnej 6 kwietnia 2006 r. wpisanie MobiTrust Sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS kwietnia 2006 r. odkupienie przez Emitenta pozostałych udziałów w MobiJoy! Sp. z o.o. przez co Emitent staje się jedynym udziałowcem spółki zależnej 4.2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ ONE-2-ONE Emitent tworzy wraz ze swoimi spółkami zależnymi Grupę Kapitałową One-2-One. W skład Grupy Kapitałowej One-2-One wchodzą następujące podmioty: 6

5 podmiot dominujący MobiJoy! Sp. z o.o. podmiot zależny MobiTrust Sp. z o.o. podmiot zależny One-2-One Mobile Ideas GmbH podmiot zależny 4.3. OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI Rynkiem działalności Emitenta i jego grupy kapitałowej jest rynek mobilnych usług dodanych. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do dostarczania produktów i usług Emitenta i Grupy Kapitałowej One-2-One jest telefon komórkowy. Wykorzystanie telefonu komórkowego umożliwia tworzenie nowych kanałów komunikacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a finalnymi odbiorcami. W układzie tym Emitent występuje jako trzeci podmiot medium komunikacyjne, który dostarcza usługi dodane w postaci treści i narzędzi komunikacji. W zależności od wykorzystywanej przez operatora sieci telefonii komórkowej - GSM, GSM 2,5 czy 3G UMTS rosną możliwości tworzenia kanałów komunikacji od sms a po videotelefonię. jest spółką, która na bazie pomysłów na to jak rozwijać usługi dodane w telefonii komórkowej sukcesywnie rozwija swoje projekty, rozwiązania oraz usługi na rynku mobilnych usług dodanych. Specyfika prowadzonej działalności spółki i jej spółek zależnych oparta jest na dwóch filarach: aplikacje mobilne mobilne usługi dodane Działalność Grupy Kapitałowej One-2-One polega na tworzeniu zaawansowanych aplikacji mobilnych i oferowaniu na ich bazie kompleksowych usług w zakresie interaktywności mobilnej oraz marketing mobilnego, które mają zastosowanie w każdej dziedzinie gospodarki i życia społecznego, w której można wykorzystać telefonię komórkową jako nośnik danych i informacji, np. w formie przeprowadzania sondaży, prowadzenia konkursów interaktywnych, kampanii marketingowych w zakresie marketingu przedsiębiorstw czy marketingu społecznego. Rozwiązania w formie aplikacji projektowane są głównie w technologii JAVA 2ME, natomiast usługi One-2-One S.A. i jego spółek zależnych oparte są przede wszystkim na kanale komunikacji Premium Rate SMS. Głównymi odbiorcami mobilnych usług dodanych Emitenta i jego spółek zależnych są koncerny medialne, a następnie przedsiębiorstwa o wysoko rozwiniętych strukturach marketingowych. Horyzont działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej One-2-One mają wyznaczać dwa podstawowe obszary działalności operacyjnej: INTERAKTYWNA KOMUNIAKCJA I MOBILNY MARKETING SOFTWARE OWE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE AUTORYZACJI I MOBILNEGO DOSTĘPU DO BAZ DANYCH Specyfika działalności Emitenta w obszarze usług i rozwiązań komunikacji mobilnej i interaktywnej polega na występowaniu na rynku Emitenta w roli pośrednika integratora technologii i biznesu pomiędzy zleceniodawcą stworzenia usługi a jej docelowym odbiorcą oraz w roli bezpośredniego dostawcy contentu mobilnego. Emitent jest na rynku mobilnych usług dodanych dostawcą treści oraz dostawcą narzędzi i kanałów komunikacji. Podstawą oferowanych mobilnych usług dodanych dla głównego odbiorcy, tj. dla sektora mediów są tworzone przez Emitenta zaawansowane aplikacje mobilne. Aplikacje te zapewniają rozwiązania integrujące zaawansowane kanały komunikacji interaktywnej zgodnie z najlepszą wiedzą z zakresu marketingu bezpośredniego. Zestaw jaki oferuje Emitent dla spółek mediowych to aplikacja oraz oparta na niej usługa dodana taka jak np. konkursy medialne czy losowania. Mobilny marketing bezpośredni prowadzony przez Emitenta, na dzień zatwierdzenia prospektu polega na przeprowadzaniu kampanii reklamowych i promocji na zamówienie spółek mediowych przy wykorzystaniu telefonii komórkowej. Do głównych klientów należą największe koncerny mediowe w Polsce takie jak: Agora S.A., Grupa Wydawnicza Polskapresse, AWR Wprost, Marquard Media Polska, Media Express, Wydawnictwo Murator, Wydawnictwo IDG, Grupa Wydawnicza Infor, Echo Media, Express Media, Time (Sieć Radia Eska, VOX FM, Eska Rock), Grupa Radiowa Agory (Sieć Radia Złote Przeboje, Radio Roxy), sieć radiowa Plus. Natomiast MobiJoy! Sp. z o.o. od początku swojego powstania do końca pierwszego kwartału 2006 roku współtworzyła kampanie promocyjne dla m.in.: Schulstad, Chipita Poland, sieci restauracji Sphinx, Imperial Tobacco, Raiffeisen Bank Polska, Danone, a także zajmowało się obsługą kampanii mobilnych dla marek: Skoda Superb, Redd's, Rexona (Unilever), Dębowe Mocne, Lech Premium, chrupki Curly & Peppies, Crunchips, żarówek Philips, Kleber (Michelin Polska Sp. z o.o.), Amica, Delight (Scandinavian Tobacco), baterii Varta, Gillette, Nivea, BZ WBK, Orlen, Cristal (Scandinavian Tobacco), Tyskie, O.B. (Johnson & Johnson), Siemens (telefonia komórkowa), baterii Duracell. W związku z powodzeniem projektów marketingowych Emitent zbudował zespół specjalistów do spraw marketingu i przeniósł całą działalność z tym związaną do nowo utworzonej spółki zależnej MobiJoy! Sp. z o.o. MobiJoy! Sp. z o.o. jest pierwszą w Polsce wyspecjalizowaną agencją marketingu mobilnego, która oferuje przedsiębiorstwom kompleksowe mobilne usługi dodane w zakresie marketingu. Dostawcą software owych rozwiązań w zakresie mobilnego podpisu elektronicznego jest MobiTrust Sp. z o.o. Celem działalności MobiTrust Sp. z o.o. jest wdrożenie, utrzymanie i rozwijanie usług systemu Mobilnego Podpisu 7

6 Elektronicznego, który pozwala na elektroniczną identyfikację użytkowników z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego MobiTrust Sp. z o.o. spółka zależna One-2-One S.A. znajduje się w fazie negocjacji z dwoma instytucjami finansowymi na temat pilotażowego wdrożenia własnych rozwiązań e-sign (mobilny podpis elektroniczny). Emitent przewiduje, że w drugiej połowie 2006 roku spółka zacznie sprzedawać swoje rozwiązania e-sign oraz zacznie generować przychody. Potencjał wzrostu rynku mobilnego podpisu elektronicznego jest bardzo duży z punktu widzenia skali zainteresowania instytucji tego rodzaju produktem. Spółka One-2-One Mobile Ideas GmbH prowadzi swoją działalność operacyjną na rynku niemieckim. Jej głównym celem strategicznym jest eksport rozwiązań i usług do krajów Unii Europejskiej. One-2-One Mobile Ideas GmbH funkcjonuje na zasadzie przedstawicielstwa handlowego Emitenta za granicą skupiając się na rozpoznawaniu realiów i własności lokalnych rynków mediów. Przede wszystkim Emitent jest zainteresowany sprzedażą własnych rozwiązań w obszarze mediów, takich jak aplikacje do interaktywnego komunikowania się rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz wydawnictw prasowych z odbiorcami. Wszelkie transakcje i umowy handlowe, do realizacji których może dojść za pośrednictwem One-2-One Mobile Ideas GmbH są księgowane na rzecz spółki matki. Źródłem finansowania spółki jest spółka matka 4.4. ŚRODKI TRWAŁE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONE-2-ONE Wg stanu na 31 grudnia 2005 r. rzeczowe aktywa trwałe Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły zł, z czego część w wysokości zł była finansowana za pośrednictwem leasingu finansowego. Na łączną wartość środków trwałych złożyły się: sprzęt komputerowy o wartości zł, środek transportu o wartości zł oraz inwestycje w pozostałe rzeczowe aktywa trwałe na sumę zł. Sprzęt komputerowy obejmuje notebooki, komputery stacjonarne oraz serwery. Emitent i jego spółki zależne nie posiadają nieruchomości. Spółki Grupy Kapitałowej One-2-One prowadzą działalność w lokalach użytkowanych na podstawie umów najmu. 5. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA I PERSPEKTYWY Grupa Kapitałowa One-2-One 2005 r r r. PLN 000 PLN 000 PLN 000 A. Przychody netto ze sprzedaży B. Koszty własny sprzedaży (6 296) (3 292) (1 838) C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży D. Koszt sprzedaży (631) (189) (197) E. Koszt ogólnego zarządu (1 362) (654) (689) F. Pozostałe przychody operacyjne G. Pozostałe koszty operacyjne (54) (29) (352) H. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) I. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) K. Zysk (strata) netto Źródło: Emitent Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła na koniec 2005 roku przychody wielkości tys. zł. W stosunku do 2004 roku oznacza to wzrost sprzedaży produktów i usług Grupy Kapitałowej One-2-One o tys. zł, co stanowi ponad 107 % - owy wzrost, a w stosunku do 2003 roku prawie 239 % - owy wzrost sprzedaży. Tak duży wzrost przychodów był spowodowany rozwojem biznesowych kontaktów Emitenta i jego spółek zależnych, przede wszystkim na rynku mediów i rynku marketingu i reklamy. Marka One-2-One jest już powszechnie rozpoznawana na rynku, co przekłada się na wzrost zamówień na usługi oferowane przez Grupę Kapitałową One-2-One. Grupa Kapitałowa One-2-One PLN 000 PLN 000 PLN 000 Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych (91) (318) (323) Zysk netto okresu obrotowego Zobowiązanie długoterminowe

7 Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pasywa razem Źródło: Emitent Na koniec 2005 roku pasywa Grupy Kapitałowej Emitenta urosły do poziomu tys. zł, co oznacza wzrost możliwości finansowania działalności operacyjnej. Do podstawowych źródeł kapitału Emitent i jego Grupa Kapitałowa na koniec 2005 roku zaliczał: zysk z poprzedniego roku na poziomie 558 tys. zł, krótkoterminowy kredyt zaciągnięty w Raifessen Bank Polska S.A., dotychczas na sumę 181 tys. zł., kapitał podstawowy na poziomie 117 tys. zł, kapitał zapasowy w wysokości 530 tys. zł., zobowiązania długoterminowe w wysokości 57 tys. zł. oraz zobowiązania handlowe na poziomie tys. zł. Dzięki temu, że okres spłaty zobowiązań handlowych Grupy Kapitałowej One-2-One wynosi 60 dni Emitent był w stanie dysponować gotówką pochodzącą z tytułu tych zobowiązań. Poziom kapitału podstawowego Emitenta nie ulegał podwyższeniu w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi, tj. za okres Ze względu na duży potencjał wzrostowy przychodów oraz generowany zysk Emitent w dużej mierze finansuje swoją działalność operacyjną z zysków. Stąd też Emitent nie przeznaczał żadnych zysków na kapitał zapasowy, który od 2003 roku jest na poziomie 530 tys. zł oraz nie wypłacał zysku udziałowcom / akcjonariuszom. Emitent na koniec 2005 roku posiadał potencjalne niewykorzystane zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaciągniętego krótkoterminowego kredytu odnawialnego uzyskanego w Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę zł. Dlatego też, pozostała kwota zł z uzyskanego kredytu stanowi sumę niewykorzystanych przez Emitenta środków pieniężnych BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Od początku swojej działalności Emitent realizuje projekty w zakresie wytwarzania aplikacji na telefony komórkowe i będzie kontynuował te prace także w 2006 roku. Głównym obszarem zainteresowań Emitenta będę tematy koncentrujące się wokół problemów wykorzystania technologii Java i Symbian w tworzeniu aplikacji dla szerokiego spektrum terminali, a także wykorzystanie innych technologii związanych z UMTS. Emitent i jego Grupa Kapitałowa przewiduje prowadzenie dalszych prac badawczych związanych z rozwojem aplikacji silnego uwierzytelnienia podpisu za pomocą telefonu komórkowego. Emitent nie posiada żadnych własnych patentów. Emitent nie posiada licencji, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla prowadzonej przez niego działalności. Emitent Zgłosił w Urzędzie Patentowym RP (UP RP) 3 znaki towarowe słowno-graficzne: (1) supersms.pl, data zgłoszenia ; data potwierdzenia UP RP r.; (2) supersms : data zgłoszenia ; data potwierdzenia UP RP r.; (3) supersms.pl : data zgłoszenia ; data potwierdzenia UP RP r. (inna kolorystyka niż znak pod numerem (1)). Rejestracja znaków towarowych jest w toku TENDENCJE Grupa Kapitałowa One-2-One wraz z rozwojem narażona jest na wzrost kosztów działalności operacyjnej. Jednakże za względu na fakt, iż Emitent utrzymuje restrykcyjną politykę kosztów działalności operacyjnej efektem tego jest wzrost rentowności działalności Emitenta oraz całej Grupy Kapitałowej One-2-One. Jednocześnie z roku na rok rosną przychody Grupy Kapitałowej One-2-One oraz Emitenta, co związane jest z silną pozycją Emitenta na rynku, liczoną ilością zrealizowanych projektów oraz z perspektywami rozwoju rynku mobilnych usług dodanych. Tabela 5.1. Skonsolidowane wskaźniki rentowności j.m Przychody Grupy Kapitałowej One-2-One zł rentowność EBITDA %

8 rentowność netto % ROA % ROE % Źródło: Emitent a) Rentowność EBITDA = (zysk z działalności operacyjnej +amortyzacja) / przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów b) Rentowność netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów c) ROA = zysk netto /aktywa d) ROE = zysk netto / kapitały własne Podstawą wzrostu przychodów i udziału Grupy Kapitałowej One-2-One w rynku jest profesjonalizm działania, głęboka specjalizacja w segmentach rynku mobilnych usług dodanych oraz sukcesywnie ponoszone wydatki inwestycyjne na rozwiązania i sprzęt technologiczny umożliwiający Emitentowi wykorzystywanie możliwości związanych z ciągle wzbogacanym przesyłem i zawartością usług dodanych na telefon komórkowy. Perspektywy rozwoju rynku mobilnych usług dodanych wyznaczają zmiany jakie zachodzą w obszarze konwergencji telefonii komórkowej i internetu oraz rozwój nowoczesnej technologii cyfrowej. Możliwości tworzenia wartości dodanej w oparciu o proces konwergencji sprawiają, iż wszelkie działania uczestników rynku mobilnych usług dodanych w obszarze badań nad wdrożeniami nowych produktów i usług prowadzą do rozwoju tego rynku oraz możliwości wchodzenia jego uczestników z nowymi produktami i ofertami na rynki, na których dotychczas mobilne usługi dodane były nieobecne. 6. INFORMACJE O CZŁONKACH ZARZĄDU I OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA ORAZ PRACOWNIKACH 6.1. ZARZĄD Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Tomasz Długiewicz Prezes Zarządu Piotr Dzięcioł Wiceprezes Zarządu Mariusz Malec Członek Zarządu Tomasz Długiewicz Prezes Zarządu Miejscem pracy Tomasza Długiewicza są biura Emitenta w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20. Tomasz Długiewicz wykonuje swoje obowiązki także poza siedzibą Emitenta, w zakresie jakim jest wymagane i konieczne z uwagi na pełnione obowiązki Prezesa Zarządu. Oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta Tomasz Długiewicz prowadzi, nie konkurencyjną wobec Emitenta, działalność gospodarczą pod firmą Pro Tomasz Długiewicz. Działalność gospodarcza Tomasza Długiewicza jest prowadzona w Poznaniu. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Tomaszem Długiewiczem, a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz osobą zarządzającą wyższego szczebla, o których mowa w pkt do pkt 14.3 Dokumentu Rejestracyjnego. Tomasz Długiewicz ma 31 lat. Tomasz Długiewicz posiada wykształcenie wyższe. W 2001 roku ukończył Wydział Filologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Filologia Polska i Klasyczna. Tomasz Długiewicz podjął zatrudnienie w 1998 roku, pracując: w latach w First Interactive Polska w Poznaniu jako Szef Działu Oprogramowania; w latach w portalu internetowym Arena.pl w Poznaniu, na stanowisku wicedyrektora, a później dyrektora ds. technologii; od 2001 roku i obecnie jako Wiceprezes Zarządu, a później Prezes Zarządu Emitenta. Tomasz Długiewicz jest właścicielem działalności gospodarczej pod firmą Pro Tomasz Długiewicz oraz udziałowcem w Concept Management Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie k. Poznania. W okresie poprzednich 5 lat Tomasz Długiewicz pełnił funkcje: Prezesa Zarządu w Concept Management Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz funkcje Wiceprezesa Emitenta. Aktualnie Tomasz Długiewicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. W okresie poprzednich 5 lat: (i) w stosunku do Tomasza Długiewicza nie orzeczono żadnych wyroków skazujących, związanych z przestępstwami oszustwa, (ii) Tomasz Długiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, (iii) Tomasz Długiewicz nie pełnił funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotów, które w okresie pełnienia przez niego takich funkcji zostały postawione w stan upadłości lub likwidacji, (iv) Tomasz Długiewicz nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, spółdzielni, przedsiębiorstwie państwowym, fundacji lub stowarzyszeniu, ani też nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. art. 585, 587 i Kodeksu Spółek Handlowych, (v) nadto przeciwko Tomaszowi Długiewiczowi nie wniesiono aktu 10

9 oskarżenia sporządzonego prokuraturę lub inny organ władzy państwowej, jak również Tomasz Długiewicz nie ponosił żadnych sankcji wymierzanych przez organ władzy samorządowej lub organizacji zawodowej (korporacyjnej). Według oświadczenia Tomasza Długiewicza nie występuje konflikt interesów z interesami Emitenta, to jest także nie występuje żaden konflikt między prywatnymi interesami Tomasza Długiewicza a jego obowiązkami wobec Emitenta. Taki konflikt interesów nie występuje także w sytuacji, gdy Tomasz Długiewicz jest udziałowcem Concept Management Sp. z o.o., która to spółka jest udziałowcem Iplay.pl Sp. z o.o. (8,1% kapitału), na rzecz której Emitent świadczy usługi, gdyż wartość tych usług jest nieznaczna i stanowi nie więcej niż 1% sprzedaży rocznej Emitenta. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu i wykonywanie obowiązków na tym stanowisku wypłacane jest spółce Concept Management Sp. z o.o. zgodnie z Umową o Zarządzanie zawartą w dniu 26 września 2003 roku pomiędzy One-2-One Sp. z o.o. a Concept Management Sp. z o.o. w Poznaniu. Umowa obowiązuje także w stosunkach między Emitentem i Concept Management Sp. z o.o. ( Umowa z Zarządzanie została szczegółowo opisana w pkt 19 niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego). Na mocy Umowy o Zarządzanie w 2005 roku Concept Management Sp. z o.o. otrzymała wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto ,00 zł (12.000,00 +22% VAT miesięcznie). Okres sprawowania funkcji przez Tomasza Długiewicza trwa od roku do roku Tomasz Długiewicz posiada akcji, co stanowi 24,58 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Tomasz Długiewicz nie posiada opcji na akcje Emitenta. Piotr Dzięcioł Wiceprezes Zarządu Miejscem pracy Piotra Dzięcioła są biura Emitenta w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20. Piotr Dzięcioł wykonuje także swoje obowiązki poza siedzibą Emitenta, w zakresie jakim jest wymagane i konieczne z uwagi na pełnione obowiązki Wiceprezesa Zarządu. W ramach podziału obowiązków między członkami Zarządu Piotr Dzięcioł wykonuje wszelkie obowiązki związane z zarządzaniem finansami Emitenta i prowadzeniem księgowości Emitenta. Oprócz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta Piotr Dzięcioł prowadzi, nie konkurencyjną wobec Emitenta, działalność gospodarczą w zakresie Biura Rachunkowo-Prawnego Piątka S.C. Biuro rachunkowe Piotra Dzięcioła mieści się w Poznaniu. Dodatkowo Piotr Dzięcioł pełni funkcję Prezesa Zarządu w PRO-BIT Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu, która zajmuje się handlem hurtowym. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Piotrem Dzięciołem a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz osobą zarządzającą wyższego szczebla, o których mowa w pkt., 14.1 do pkt 14.3 Dokumentu Rejestracyjnego. Piotr Dzięcioł ma 39 lat. Piotr Dzięcioł posiada wykształcenie wyższe. W 1991 roku ukończył Wydział Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie, specjalizacja Przetwarzanie Danych i Rachunkowość. Piotr Dzięcioł podjął zatrudnienie w 1991 roku, pracując: w latach w Hucie Aluminium w Koninie, jako informatyk; w latach w Banku Rozwoju Rolnictwa S.A. w Poznaniu, jako informatyk; w latach w Banku Handlowym S.A. w Warszawie, jako specjalista w komórce analiz ekonomicznych; od 1995 roku prowadzi Biuro Rachunkowo-Prawne Piątka S.C. w formie spółki cywilnej na podstawie licencji Ministra Finansów nr 8534/98; w latach w IRWIN Industrial Tool Company, jako Dyrektor Finansowy; od 2 lutego 2004 roku i obecnie jako Wiceprezes Zarządu Emitenta. Piotr Dzięcioł jest współwłaścicielem Biura Rachunkowo-Prawnego Piątka S.C. oraz Prezesem Zarządu w PRO- BIT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W okresie poprzednich 5 lat Piotr Dzięcioł pełnił funkcje: Prezesa Zarządu w PRO-BIT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Piotr Dzięcioł pełni te funkcje także obecnie. W okresie poprzednich 5 lat: (i) w stosunku do Piotra Dzięcioła nie orzeczono żadnych wyroków skazujących, związanych z przestępstwami oszustwa, (ii) Piotr Dzięcioł nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, (iii) Piotr Dzięcioł nie pełnił funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotów, które w okresie pełnienia przez niego takich funkcji zostały postawione w stan upadłości lub likwidacji, (iv) Piotr Dzięcioł nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, spółdzielni, przedsiębiorstwie państwowym, fundacji lub stowarzyszeniu, ani też nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. art. 585, 587 i Kodeksu Spółek Handlowych, (v) nadto przeciwko Piotrowi Dzięciołowi nie wniesiono aktu oskarżenia sporządzonego prokuraturę lub inny organ władzy państwowej, jak również Piotr Dzięcioł nie ponosił żadnych sankcji wymierzanych przez organ władzy samorządowej lub organizacji zawodowej (korporacyjnej). Według oświadczenia Piotra Dzięcioła nie występuje konflikt interesów z interesami Emitenta, to jest także nie występuje żaden konflikt między prywatnymi interesami Piotra Dzięcioła a jego obowiązkami wobec Emitenta. 11

10 Piotr Dzięcioł otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie czynności na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych Emitenta. Na mocy Umowy Zlecenia w 2005 roku Piotr Dzięcioł otrzymał wynagrodzenie w kwocie brutto ,00 zł. Okres sprawowania funkcji przez Piotra Dzięcioła trwa od roku do roku. Piotr Dzięcioł posiada akcje, co stanowi 0,84 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Piotr Dzięcioł nie posiada opcji na akcje Emitenta. Mariusz Malec Członek Zarządu Miejscem pracy Mariusza Malca są biura Emitenta w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20. Mariusz Malec wykonuje także swoje obowiązki poza siedzibą Emitenta, przede wszystkim w Warszawie, w zakresie jakim jest wymagane i konieczne z uwagi na pełnione obowiązki Członka Zarządu. W ramach podziału obowiązków między członkami Zarządu Mariusz Malec wykonuje wszelkie obowiązki związane z przygotowaniem Emitenta do oferty publicznej akcji, a także obowiązki związane z rozwojem Emitenta na obecnych i nowych rynkach w Polsce i za granicą oraz związane z nadzorem nad spółkami zależnymi Emitenta. Oprócz pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta Mariusz Malec prowadzi, nie konkurencyjną wobec Emitenta, działalność gospodarczą pod firmą: Private Equity Consulting z siedzibą w Jaworze. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Mariuszem Malcem a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz osobą zarządzającą wyższego szczebla, o których mowa w pkt do pkt 14.3 Dokumentu Rejestracyjnego. Mariusz Malec ma 39 lat. Mariusz Malec posiada wykształcenie wyższe. W 1993 roku ukończył Wydział Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, specjalizacja Bankowość i Finanse. Ponadto w latach Mariusz Malec odbył studia uzupełniające na University of Calgary w Kanadzie w zakresie rachunkowości finansowej oraz finansów. W tym samym okresie zdał egzamin uprawniający do uzyskania licencji maklera papierów wartościowych w Kanadzie oraz zdał egzamin uprawniający do uzyskania licencji umożliwiającej obrót opcjami w Kanadzie. Mariusz Malec jest uczestnikiem międzynarodowego programu z zakresu rynków kapitałowych i finansów Chartered Financial Analyst. Mariusz Malec w okresie od 1998 roku był zatrudniony w: w latach w Alberta Tresury Bank w Kanadzie, na stanowisku analityka; w latach w FinCo Group S.A. w Warszawie, na stanowisku analityka finansowego; w roku 2001 w Trigon Capital S.A. w Estonii, na stanowisku analityka finansowego; w latach w Strateg Capital Sp. z o.o. w Poznaniu, na stanowisku menedżera; w latach w Emisja S.A. w Warszawie, na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju Rynków; od roku i obecnie jako Członek Zarządu Emitenta. Mariusz Malec prowadzi w Jaworze jednoosobową działalność gospodarcza pod firmą: Private Equity Consulting. Mariusz Malec nie posiada udziałów ani akcji spółek kapitałowych, nie uczestniczy także w żadnej spółce osobowej. W okresie poprzednich 5 lat Mariusz Malec nie pełnił funkcji w spółkach kapitałowych za wyjątkiem objęcia funkcji Członka Zarządu Emitenta w dniu roku. W okresie poprzednich 5 lat: (i) w stosunku do Mariusza Malca nie orzeczono żadnych wyroków skazujących, związanych z przestępstwami oszustwa, (ii) Mariusz Malec nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, (iii) Mariusz Malec nie pełnił funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotów, które w okresie pełnienia przez niego takich funkcji zostały postawione w stan upadłości lub likwidacji, (iv) Mariusz Malec nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, spółdzielni, przedsiębiorstwie państwowym, fundacji lub stowarzyszeniu, ani też nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. art. 585, 587 i Kodeksu Spółek Handlowych, (v) nadto przeciwko Mariuszowi Malcowi nie wniesiono aktu oskarżenia sporządzonego prokuraturę lub inny organ władzy państwowej, jak również Mariusz Malec nie ponosił żadnych sankcji wymierzanych przez organ władzy samorządowej lub organizacji zawodowej (korporacyjnej). Według oświadczenia Mariusza Malca nie występuje konflikt interesów z interesami Emitenta, to jest także nie występuje żaden konflikt między prywatnymi interesami Mariusza Malca, a jego obowiązkami wobec Emitenta. Mariusz Malec został członkiem Zarządu Emitenta w dniu 24 lutego 2006 roku. W okresie 2005 roku nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od Emitenta. Okres sprawowania funkcji przez Mariusza Malca trwa od roku do roku. Mariusz Malec nie posiada ani akcji ani opcji na akcje Emitenta OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Jarosław Żabko Prokurent Miejscem pracy Jarosława Żabko są biura Emitenta w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20. Jarosław Żabko wykonuje także swoje obowiązki poza siedzibą Emitenta, w zakresie jakim jest wymagane i konieczne z uwagi na pełnione obowiązki Prokurenta. Jarosław Żabko wykonuje u Emitenta obowiązki związane z bieżącą działalnością Spółki. 12

11 Oprócz pełnienia funkcji Prokurenta Jarosław Żabko nie prowadzi żadnej działalność gospodarczej na własny rachunek. Jarosław Żabko jest wspólnikiem spółki jawnej FIDDEX, która zajmuje się serwisem i sprzedażą urządzeń wyposażenia sklepów i nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Jarosław Żabko pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w MobiJoy! Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, będącą spółką zależną od Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Jarosławem Żabko, a członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt. od 14.1 do Dokumentu Rejestracyjnego. Jarosław Żabko ma 40 lat. Jarosław Żabko posiada wykształcenie wyższe. W 1990 roku ukończył Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku Zootechnika. W 1993 roku Jarosław Żabko ukończył Podyplomowe Studium marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jarosław Żabko podjął zatrudnienie w 1989 roku, pracując: w latach w Welsa Sp. z o.o. w Poznaniu, jako szef działu handlowego; w latach w Adres Meble Sp. z o.o. w Poznaniu, jako Zastępca Dyrektora-Prokurent; od 1993 roku jest wspólnikiem i prowadzi interesy FIDDEX spółka jawna w Poznaniu; w latach był Wiceprezesem Zarządu w One-2-One Sp. z o.o.; w latach był Prokurentem One-2-One Sp. z o.o.; od 2003 roku i obecnie pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu w MobiJoy! Sp. z o.o. w Poznaniu; od roku pełni funkcję Prokurenta u Emitenta. Jarosław Żabko jest wspólnikiem spółki jawnej FIDDEX w Poznaniu. Jarosław Żabko jest akcjonariuszem Emitenta. W okresie poprzednich 5 lat Jarosław Żabko pełnił funkcje: Wiceprezesa Zarządu i Prokurenta w One-2-One Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Wiceprezesa Zarządu MobiJoy! Sp. z o.o. W okresie poprzednich 5 lat: (i) w stosunku do Jarosława Żabko nie orzeczono żadnych wyroków skazujących, związanych z przestępstwami oszustwa, (ii) Jarosław Żabko nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W roku Jarosław Żabko pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Ennovations Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która to spółka, w okresie pełnienia przez niego tej funkcji została postawione w stan likwidacji. Do 2006 roku Jarosław Żabko pełnił funkcję Likwidatora spółki Ennovations Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu. W okresie poprzednich 5 lat Jarosław Żabko nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, spółdzielni, przedsiębiorstwie państwowym, fundacji lub stowarzyszeniu, ani też nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. art. 585, 587 i Kodeksu Spółek Handlowych. Nadto w okresie poprzednich 5 lat przeciwko Jarosławowi Żabko nie wniesiono aktu oskarżenia sporządzonego przez prokuraturę lub inny organ władzy państwowej, jak również Jarosław Żabko nie ponosił żadnych sankcji wymierzanych przez organ władzy samorządowej lub organizacji zawodowej (korporacyjnej). Według oświadczenia Jarosława Żabko nie występuje konflikt interesów z interesami Emitenta, to jest także nie występuje żaden konflikt między prywatnymi interesami Jarosława Żabko, a jego obowiązkami wobec Emitenta. W okresie 2005 roku Jarosław Żabko nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od Emitenta. W okresie 2005 roku Jarosław Żabko, pełniąc funkcję Wiceprezesa w MobiJoy! Sp. z o.o., będącej spółką zależną od Emitenta, otrzymał wynagrodzenie w kwocie ,00 zł brutto. Pan Jarosław Żabko posiada akcji, co stanowi 3,78 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pan Jarosław Żabko nie posiada opcji na akcje Emitenta PRACOWNICY Na dzień zatwierdzenia Prospektu wielkość zatrudnienia w Grupie Kapitałowej One-2-One wynosi 21 etatów, w tym 6,5 etatów przypada na Emitenta. 7. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Jedynym znacznym akcjonariuszem, który nie jest członkiem Zarządu lub członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, jest MCI Management S.A., który posiada bezpośrednio akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do wykonywania głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta. Akcje posiadane przez MCI Management S.A. stanowią odpowiednio 50,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 50,01% głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta. Emitent jest stroną Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 24 kwietnia 2002 roku, określającej zasady wspólnej z MCI Management S.A. realizacji inwestycji, mającej na względzie pozyskanie dla One-2-One Sp. z o.o. inwestora strategicznego oraz środków finansowych zapewniających rozwój One-2-One Sp. z o.o., a przede wszystkim umożliwiających uzyskanie przez pozycji wiodącego integratora internetowych usług mobilnych w modelu B2B (business to business) i B2C (business to consumer). Wszystkie umowy zawarte przez Emitenta z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych. Transakcje dokonywane przez Emitenta z podmiotami powiązanymi, stanowiły w okresie 2005 roku 18% 13

12 sprzedaży Emitenta. Emitent w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi, poza Umową Inwestycyjną wymienioną powyżej, był stroną następujących umów z podmiotami powiązanymi: Umowa o Usługi Księgowe zawarta z Biurem Rachunkowym Piątka Sc. Umowa o Zarządzanie zawarta z Concept Management Sp. z o.o. Umowa Zakazu Konkurencji i Tajemnicy Spółki zawarta z Tomaszem Długiewiczem Umowa Zlecenia zawarta z Piotrem Dzięciołem Umowa o współpracy w zakresie obsługi ruchu SMS zawarta z MobiJoy! Sp. z o.o. Umowa o współpracy w zakresie obsługi stron WWW zawarta z MobiJoy! Sp. z o.o. Umowa Zlecenia zawarta z Mariuszem Malcem Umowy Pożyczki zawarte z MobiTrust Sp. z o.o. Umowy Sprzedaży Udziałów MobiJoy! Sp. z o.o. zawarte z Piotrem Mularewiczem i Jarosławem Przybyłą 8. INFORMACJE FINANSOWE Historyczne informacje finansowe zawarte w prospekcie emisyjnym obejmują okres od początku 2003 r. do końca 2005 r. Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2003, 2004 i 2005 zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta, który wydał opinie bez zastrzeżeń o zbadanych skonsolidowanych sprawozdaniach. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitent za lata zbadał biegły rewident Joe Smoczyński, numer ewidencyjny z firmy audytorskiej MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3; podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty przeprowadzone zostaną działania marketingowe, zwane procesem budowania księgi popytu book building. Deklaracje Nabycia w ramach book-building będą zbierane od 31 lipca 2006 r. do 2 sierpnia 2006 r. do godziny za pośrednictwem członków konsorcjum dystrybucyjnego, jeżeli powstanie, a w przypadku podpisania umów subemisji usługowej dodatkowo za pośrednictwem podmiotów, z którymi Emitent podpisze umowy o subemisję. Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł, ale nie wyklucza możliwości zawarcia umów o subemisję usługową. W przypadku niezorganizowania konsorcjum dystrybucyjnego, Deklaracje Nabycia Akcji Oferowanych będą zbierane za pośrednictwem POK Oferującego akcje. Do nabywania Akcji Oferowanych uprawnieni są wszyscy Inwestorzy. Maksymalna cena Akcji Oferowanych wynosi 10 zł za sztukę. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu book-building i przekazana do KPWiG oraz publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem Publicznej Oferty akcji. W przypadku braku procesu bookbuilding cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta i przekazana do KPWiG oraz do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Publicznej Oferty w sposób podany powyżej. Przyjmowane będą zapisy na ilość Akcji Oferowanych nie mniejszą niż 100 sztuk. Złożenie zapisu na liczbę większą niż liczba Akcji Oferowanych, będzie uważane za zapis na maksymalną liczbę sztuk Akcji Oferowanych. Inwestorzy, którzy złożyli Deklaracje Nabycia w procesie book-building na Akcje Oferowane, dokonując jednocześnie zapisu na liczbę Akcji Oferowanych co najmniej równą deklarowanej, przy ostatecznej cenie Akcji Oferowanych niższej lub równej zadeklarowanej, będą przysługiwały preferencje w przydziale Akcji Oferowanych. Preferencje te polegać będą na dwukrotnie większej alokacji zapisów, czyli analogicznie mniejszej redukcji zapisów na Akcje Oferowane w stosunku do Inwestorów nie objętych preferencjami. Jeżeli jeden Inwestor złoży więcej niż jedną Deklarację Nabycia w procesie book-building, preferencje przydziału dotyczą tylko i wyłącznie tych Deklaracji Nabycia w procesie book-building i tej liczby Akcji Oferowanych, w których deklarowana cena jest równa bądź wyższa od ostatecznej ceny emisyjnej ustalonej przez Zarząd Emitenta. Do obrotu na rynku oficjalnych notowań planuje się wprowadzić: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda, nie mniej niż i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciele serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda nie mniej niż i nie więcej niż Praw do Akcji zwykłych na okaziciele serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Tabela 4.1 Akcje planowane do wprowadzenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań* Akcje Liczba % ogólnej liczby akcji Seria A ,4% 14

13 Seria B ,6% *Dane w tabeli zostały podane przy założeniu, że objęte zostaną przez Inwestorów wszystkie Akcje Oferowane serii B. Ze względu na to, iż Cena Emisyjna Akcji Oferowanych nie może zostać określona w momencie przygotowywania Prospektu, Emitent nie jest w stanie jednoznacznie oszacować wpływu gotówki z tytułu realizacji Oferty, a tym samym oszacować kosztów zmiennych związanych z Ofertą. Przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje Oferowane, a cena emisyjna będzie równa cenie maksymalnej, tj. 10 zł za akcję, Emitent przewiduje, że: koszty Oferty wyniosą ok. 1,3 mln złotych, wpływy pieniężne netto ogółem z Oferty akcji wyniosą ok. 11,7 mln zł. Publiczna Oferta Akcji Oferowanych jest subskrypcją otwartą w rozumieniu KSH, tym samym nie jest ofertą skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy. Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru w stosunku do akcji serii B uchwałą WZA z 24 lutego 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii B, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 10. INFORMACJE DODATKOWE KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Emitenta tworzy (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Jednocześnie WZ Emitenta podjęło w dniu 24 lutego 2006 r. Uchwałę Nr 2 o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii B w liczbie nie mniej niż (osiemset tysięcy) sztuk i nie więcej niż (milion trzysta tysięcy) sztuk akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy STATUT SPÓŁKI Zgodnie z 22 Statutu Emitenta i stosownie do art KSH Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Emitenta, jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. Stosownie do art. 400 KSH żądanie Akcjonariuszy należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z 22 i stosownie do art KSH Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w KSH lub w Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą DOKUMENTY DO WGLĄDU Emitent informuje i oświadcza, że w okresie ważności niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego, na stronie internetowej Emitenta (www.one-2-one.pl) będzie można zapoznać się z poniższymi dokumentami: 1) Statutem Emitenta; 2) Regulaminem Walnego Zgromadzenia; 3) Regulaminem Rady Nadzorczej; 4) Regulaminem Zarządu; 5) Oświadczeniem o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta; 6) Historycznymi informacjami finansowymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych Emitenta oraz w sprawozdaniach skonsolidowanych Emitenta za lata: 2003, 2004 i OSTRZEŻENIE powinno być rozumiane jako wprowadzenie do prospektu emisyjnego. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości prospektu emisyjnego. W przypadku wystąpienia do sądu z powództwem odnoszącym się do treści prospektu emisyjnego, inwestor wnoszący powództwo ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna wiąże te osoby, które sporządziły dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy dokument podsumowujący wprowadza w błąd, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi częściami prospektu emisyjnego. 15

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Wysogotowo, 1.12.2005 r. Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Raport bieżący: PBG/RB/2005/88 Dotyczy: projekty uchwał na NWZ Spółki PBG S.A. Zarząd Spółki PBG S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Projekty uchwał IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca).

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca). ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) ANEKS NR 3 do prospektu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MARCA 2017 ROKU Stosowanie niniejszego formularza

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/IV-10/2017 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Dane Akcjonariusza: w dniu 12 grudnia 2016 roku Imię i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie uchylenie uchwał nr 6, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal S.A. PROJEKTY UCHWAŁ Polimex-Mostostal S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- (do punktu 2 porządku obrad) UCHWAŁA NR 1 z dnia 28 grudnia.2016

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. UCHWAŁA NR [uzupełnić numer] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Załącznik nr 1. UCHWAŁA NR [uzupełnić numer] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Załącznik nr 1 spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza INVESTcon GROUP S.A. w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego na podstawie art. 400 k.s.h. w związku z 12 ust. 5 Statutu IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r.

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA Warszawa, 23 listopada 2012 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna, które odbyło się Warszawie w dniu 16 listopada 2012 r. o godz. 13:00,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie: przyjęcia

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki East Pictures S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki East Pictures S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki East Pictures S.A. Zarząd East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22 lok. 613, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r. Raport kwartalny KUPIEC SA IV kwartał 2012r (dane za okres 01-10-2012 r do 31-12-2012 r) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 14022013 r RAPORT ZAWIERA: 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

18 października 2017 roku

18 października 2017 roku Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE. ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011. I. Charakterystyka Spółki Spółka M4B S.A. powstała w wyniku przekształcenia z M4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Komisja Nadzoru Finansowego RB 04/2008 Rzeszów, dnia 11 stycznia 2008 r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki UCHWAŁA NR [***] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 1. 1. Na podstawie art. 431 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych i 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala,

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Akcyjna, na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Nowaka. -- Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani PROJEKTY UCHWAŁ Zarząd spółki pod firmą, przy ulicy Rembielińskiej 20 lok. 318, 03-352 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr z dnia maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr z dnia maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE ANEKS NR 3 do Prospektu Emisyjnego QUMAK-SEKOM S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 lipca 2006 r. Prospekt Emisyjny QUMAK-SEKOM S.A. został zatwierdzony przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. Ad. punkt 2 porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A. 26 CZERWCA 2017 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A. 26 CZERWCA 2017 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EDISON S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE... strona 2 II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU.. strona 4 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. strona 6 IV. UWAGI KOŃCOWE strona 8 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo