Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1"

Transkrypt

1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

2 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza Uczelnia Pomorza Œrodkowego, od pocz¹tku swojego istnienia prowadzi dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ w zakresie badañ podstawowych i stosowanych. Celem badañ podstawowych jest lepsze poznanie zjawisk fizycznych, opracowanie nowych teorii i modeli opisuj¹cych te zjawiska. Uzyskane wyniki s¹ podstaw¹ do nakreœlenia kierunków dalszych badañ w zakresie zastosowañ praktycznych, opracowania nowych konstrukcji i technologii. Dalsze kontynuowanie prac w postaci badañ stosowanych wymaga œcis³ej wspó³pracy z podmiotami gospodarczymi. Wa nym jest, bowiem aby wszystkie prace badawcze by³y ukierunkowane na uzyskanie konkretnych rezultatów, które mog¹ znaleÿæ zastosowanie praktyczne. W dobie gospodarki rynkowej liczy siê przecie efektywnoœæ dzia³ania i uzyskanie wymiernych efektów w postaci finalnych produktów. Myœl naukowo-techniczna jest dobrem o okreœlonej wartoœci. Podlega ona, jak ka - dy inny produkt, prawom rynku i tak powinna byæ traktowana. Prowadzone badania naukowe powinny byæ zatem realizowane w obszarach, które znajduj¹ siê w polu zainteresowania potencjalnych nabywców uzyskanych wyników. Zainteresowanie to bêdzie wystêpowa³o, je eli otrzymane wyniki po wdro eniu, pozwol¹ na wyprodukowanie nowego bardziej atrakcyjnego produktu o lepszych cechach i funkcjach u ytkowych. Oczekiwania dotycz¹ zatem produktów o bardzo dobrych w³aœciwoœciach i niskiej cenie. Do prowadzenia badañ o charakterze podstawowym i stosowanym równie obliguj¹ nas zobowi¹zania wynikaj¹ce ze wspó³pracy z krajami Unii Europejskiej. Wytyczne i dyrektywy Parlamentu Europejskiego maj¹ na celu ujednorodnienie standardów w krajach cz³onkowskich. To dodatkowo motywuje do przedstawiania propozycji badawczych nie tylko nie odbiegaj¹cych od przyjêtego poziomu, ale lepszych. Maj¹c powy sze na uwadze zwracamy siê z ofert¹ w³¹czenia siê do realizacji tak istotnych celów, wa nych dla kraju i regionu. W za³¹czeniu przedstawiamy Pañstwu aktualn¹ ofertê wspó³pracy wybranych Zespo³ów Badawczych Politechniki Koszaliñskiej z Podmiotami Gospodarczymi. Mamy nadziejê, e w³¹cz¹ siê Pañstwo w nurt prowadzenia badañ, których rezultaty bêd¹ mog³y przynieœæ wymierne korzyœci finansowe obu wspó³pracuj¹cym stronom. Liczymy g³ównie na wspó³pracê z firmami Pomorza Œrodkowego. Oczekujemy pomys³ów i podpowiedzi, co do ukierunkowania naszych prac badawczych, projektowych i ekspertowych. Zapraszamy do wspó³pracy. Z wyrazami szacunku prof. dr hab. in. Tadeusz Bohdal Prorektor ds. Nauki Koszalin, Politechnika Koszalińska

3 Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Spis treœci Pró niowo-plazmowe osadzanie warstw i pow³ok przeciwzu yciowych na powierzchniach roboczych narzêdzi do maszynowej obróbki metali i drewna... 4 Opracowanie i wdro enie technologii azotowania gazowego... 5 Projektowanie produktu... 6 Projektowanie komunikacji wizualnej... 7 Projektowanie architektury wnêtrz... 8 Metoda monitorowania zawartoœci wody w materiale podczas procesu suszenia... 9 Wytwarzanie wysokokalorycznych brykietów paliwowych z wydzielonych frakcji zmieszanych odpadów komunalnych Zastosowania metod twórczego rozwi¹zywania problemów w zagadnieniach technicznych i organizacyjnych Tworzenie aplikacji komputerowych z wykorzystaniem ró nych œrodowisk i jêzyków programowania Tworzenie procedur obliczeniowych i aplikacji in ynierskich Projektowanie mikronapêdów i mikromechanizmów Kompleksowe badania topografii powierzchni z wykorzystaniem najnowszych systemów pomiarowych Klasyfikacja cech stereometrycznych powierzchni superg³adkich (mikro- i nanochropowatoœæ) Optymalizacja procesu walcowania gwintów o zarysach trapezowym i ³ukowym Optymalizacja procesu wyt³aczania blaszanych wyrobów cylindrycznych Optymalizacja procesów ciêcia blach Poprawa ekonomicznych i ekologicznych wskaÿników spalania paliwa metod¹ optymalnego sterowania procesem spalania w energetyce, ciep³ownictwie i przemyœle Badania cieplno-przep³ywowe maszyn i urz¹dzeñ energetycznych Nowe metody i g³owice do precyzyjnego mikrowyg³adzania powierzchni foliowymi taœmami œciernymi Zastosowanie paliw alternatywnych do zasilania t³okowych silników spalinowych Magnetoelectropolishing of biomaterials Analiza jakoœciowa oraz iloœciowa substancji organicznych w materia³ach wielosk³adnikowych SYSTEM FINANSOWANIA NAUKI Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 3

4 Pró niowo-plazmowe osadzanie warstw i pow³ok przeciwzu yciowych na powierzchniach roboczych narzêdzi do maszynowej obróbki metali i drewna S³owa kluczowe: przeciwzu yciowe warstwy cienkie, pró niowo-plazmowe technologie osadzania warstw i pow³ok wielowarstwowych Adresat oferty: u ytkownicy i producenci narzêdzi do maszynowej obróbki metali i drewna oraz narzêdzi formuj¹cych do metali Kierownik zespo³u: dr in. Piotr Myœliñski Sk³ad zespo³u: dr in. Piotr Myœliñski, mgr in. Adam Gilewicz, mgr in. Zbigniew Kukliñski, mgr in. Bogdan Goluch, Wies³awa Gil Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Pró niowej, Œrodowiskowe Laboratorium Techniki Pró niowej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, doc. dr Jan Staœkiewicz, tel , tel , fax Œrodowiskowe Laboratorium Techniki Pró niowej (ŒLTP) Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Pró niowej, jest jednostk¹ realizuj¹c¹ wdro enia technologii pró niowo-plazmowych na rzecz jednostek gospodarczych. Zakres wdro eñ dotyczy œwiadczeñ us³ug, na zasadach komercyjnych, w zakresie opracowañ technologii osadzania cienkich warstw lub pow³ok przeciwzu yciowych na powierzchniach roboczych narzêdzi skrawaj¹cych i formuj¹cych do metali oraz narzêdzi do maszynowej obróbki drewna i materia³ów drewnopochodnych. ŒLTP realizuje w sposób ci¹g³y us³ugi osadzania u ytkowych warstw i pow³ok przeciwzu yciowych na rzecz zainteresowanych jednostek gospodarczych. ŒLTP jest równie realizatorem projektów badawczych MNiSzW oraz projektów europejskich, których efektami s¹ kolejne wdro enia nowych technologii oraz nowych, przeciwzu yciowych warstw i pow³ok wielowarstwowych. Warstwy lub pow³oki z³o one s¹ z nastêpuj¹cych zwi¹zków: TiN, TiAlN, TiCN, CrN, TiC i TiAlCrN oraz warstw diamentowych typu ta:c. ŒLTP realizuje wdro enia nowych technologii w powy szym zakresie w zale noœci od specyficznych potrzeb zainteresowanych jednostek gospodarczych. ŒLTP wspó³uczestniczy w dzia³aniach Sieci BalticNet PlasmaTec. 4 Politechnika Koszalińska

5 Opracowanie i wdro enie technologii azotowania gazowego S³owa kluczowe: obróbka powierzchniowa, obróbka cieplno-chemiczna, azotowanie gazowe, warstwa azotowana, utwardzenie, kontrola procesu azotowania, technologie materia³owe, doradztwo technologiczne, ekspertyzy Adresat oferty: przemys³, budowa maszyn, motoryzacja, transport Kierownik zespo³u: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski Sk³ad zespo³u: mgr Roman Olik, mgr in. Jan Kwiatkowski Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Pró niowej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, tel , fax , Przedmiotem oferty jest wdro enie technologii azotowania gazowego, obejmuj¹ce dobór i kompletacjê urz¹dzeñ, nadzór nad instalacj¹, okreœlenie procedur procesowych (algorytmów zmian parametrów procesu dla okreœlonych materia³ów). Azotowanie gazowe, w odró nieniu od nawêglania, nie wymaga obróbki wykoñczeniowej. Proces ten odbywa siê przy stosunkowo niskiej temperaturze, zazwyczaj w zakresie oC. Warstwa azotowana jest bardzo twarda (do 68 stopni HRc), odporna na œcieranie i zachowuje swe w³aœciwoœci przy nagrzewaniu a do temperatury 550oC. Istotne jest, e azotowanie gazowe w oferowanej wersji jest procesem zautomatyzowanym, umo liwiaj¹cym pe³n¹ kontrolê parametrów wp³ywaj¹cych na warstwê utwardzan¹. Oprócz tego pozwala na uzyskanie powtarzalnych w³aœciwoœci mechanicznych elementów poddanych tego typu obróbce. Proces azotowania trwa od 4 do 30 godzin, w zale noœci od rodzaju warstwy utwardzonej, jak¹ chcemy uzyskaæ. Dziêki azotowaniu uzyskujemy du ¹ twardoœæ powierzchniow¹ z zachowaniem plastycznoœci rdzenia elementów. Przedmiotem oferty jest tak e doradztwo technologiczne, ekspertyzy, dostêp do baz danych i inteligentnych narzêdzi do projektowania obróbek cieplnych i okreœlania procedur procesowych (algorytmów zmian parametrów procesu) a tak e doboru materia³ów dla wymaganych zastosowañ. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 5

6 Projektowanie produktu mebli oraz wyposa enia wnêtrz, produktów AGD, RTV, aparatury i urz¹dzeñ technicznych, oœwietlenia, produktów dla u ytkowników dysfunkcyjnych, œrodków transportu (w obszarze funkcjonalno-u ytkowych form wzorniczych), ubioru i kostiumu (w tym filmowego i teatralnego), obuwia, galanterii, bi uterii. S³owa kluczowe: Poszukiwanie potrzeby, luka rynkowa, innowacja, proces u ytkowy, funkcja, cel, forma, ekonomia, ekologia, znaczenie Kierownicy zespo³ów: prof. Aleksander Kuczma prof. Tomasz Matuszewski prof. Jacek Ojrzanowski Sk³ad zespo³ów: prof. nadzw. dr hab. S³awomir Fija³kowski prof. nadzw. dr hab. Zygmunt Laskowski mgr Przemys³aw Majchrzak mgr Justyna Matysiak mgr Marek Matysiak Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Instytut Wzornictwa, Zak³ad Wzornictwa, ul. Rac³awicka 15 17, Koszalin, tel , fax , Poszukiwanie innowacyjnego rozwi¹zania realizuj¹cego jeden wybrany, podstawowy cel na drodze kszta³towania formy wzorniczej, spe³niaj¹cej wymagania: u ytkowe, techniczne, estetyczne, ekonomiczne, marketingowe, ekologiczne, spo³eczne. Projekt zostanie poddany weryfikacji w procesie modelowania jego bry³y oraz innych sk³adowych elementów formy (kolor, faktura, kszta³t, proporcje, materia³ itp.) Powsta³e rozwi¹zania wymagaj¹ konfrontacji ze œwiatowymi (dostêpnymi) rozwi¹zaniami projektowymi (w tym pod k¹tem zastosowanych technologii i konstrukcji), spe³niaj¹cymi takie same lub podobne funkcje. 6 Politechnika Koszalińska

7 Projektowanie komunikacji wizualnej znaków firmowych, znaków towarowych (w tym opakowañ), znakowych systemów informacji (komunikacji), miejskich systemów informacji (komunikacji) wizualnej administracyjnych oznaczeñ ulic i domów (w tym wybranych sfer u ytkowania publicznego), wizualnych kampanii spo³eczno informacyjnych, wizualnych kampanii spo³eczno kulturalnych, wizualizacje i prezentacje produktów i architektury (cyfrowe i modelowe). S³owa kluczowe: Desygnat, konotacja, denotacja, komunikat, informacja, system, znak, sygna³, podstawa znaku, dope³nienie znaku, kontekst znaków Kierownicy zespo³ów: prof. Jacek Ojrzanowski Sk³ad zespo³ów: dr Alina Adamczak dr in. Mariusz Kasprzyk dr Monika Zawierowska- oziñska mgr Przemys³aw Majchrzak mgr Alina Ostach-Robakowska Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Instytut Wzornictwa, Zak³ad Wzornictwa, ul. Rac³awicka 15 17, Koszalin, tel , Fax , Poszukiwanie innowacyjnego rozwi¹zania realizuj¹cego jeden wybrany, podstawowy cel na drodze kszta³towania formy wzorniczej, spe³niaj¹cej wymagania: u ytkowe, techniczne, estetyczne, ekonomiczne, marketingowe, ekologiczne, spo³eczne. Projekt zostanie poddany weryfikacji w procesie modelowania jego bry³y oraz innych sk³adowych elementów formy (kolor, faktura, kszta³t, proporcje, materia³, itp.) Powsta³e rozwi¹zania wymagaj¹ konfrontacji ze œwiatowymi (dostêpnymi) rozwi¹zaniami projektowymi (w tym pod k¹tem zastosowanych technologii i konstrukcji), spe³niaj¹cymi takie same lub podobne funkcje. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 7

8 Projektowanie architektury wnêtrz obiektów u ytecznoœci prywatnej, obiektów u ytecznoœci publicznej, obiektów ma³ej architektury miejskiej, stoisk targowych i systemów wystawienniczych, obiektów sakralnych. S³owa kluczowe: Przestrzeñ intymna, prywatna, publiczna, presti, wygoda (komfort), identyfikacja, komunikacja, informacja, wartoœæ kulturowa tekst kultury. Kierownicy zespo³ów: prof. Andrzej Wielgosz prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Grochal prof. nadzw. dr hab. Jerzy Stiller Sk³ad zespo³ów: dr in. Mariusz Kasprzyk dr Bogus³aw Niewiadomski dr Katarzyna Radecka mgr Dominika Zab³otna Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Instytut Wzornictwa, Zak³ad Architektury Wnêtrz, ul. Rac³awicka 15 17, Koszalin, tel , Fax , Poszukiwanie innowacyjnego rozwi¹zania realizuj¹cego jeden wybrany, podstawowy cel na drodze kszta³towania architektonicznej formy wnêtrzarskiej, spe³niaj¹cej, wymagania: u ytkowe, techniczne, estetyczne, ekonomiczne, marketingowe, ekologiczne i spo³eczne. Projekt zostanie poddany weryfikacji w procesie modelowania jego bry³y oraz innych sk³adowych elementów formy (kolor, faktura, kszta³t, proporcje, materia³, itp.). Powsta³e rozwi¹zania wymagaj¹ konfrontacji ze œwiatowymi (dostêpnymi) rozwi¹zaniami projektowymi (w tym pod k¹tem zastosowanych technologii i konstrukcji), spe³niaj¹cymi takie same lub podobne funkcje. 8 Politechnika Koszalińska

9 Metoda monitorowania zawartoœci wody w materiale podczas procesu suszenia S³owa kluczowe: suszenie, przechowywanie, pomiar, sterowanie, monitorowanie Kierownik zespo³u: prof. nadzw. dr hab. in. Ewa Wachowicz Sk³ad zespo³u: dr in. Dariusz Tomkiewicz, mgr in. Leszek Wilk Dane kontaktowe: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Mechaniczny, Katedra Automatyki, ul. Rac³awicka budynek H, Koszalin, tel. (94) , Oferta dotyczy metody ci¹g³ego monitorowania przebiegu zmian zawartoœci wody lub innej substancji (np. rozpuszczalnika) w materiale podczas procesu suszenia lub przechowywania. W odró nieniu od tradycyjnych metod, w których zawartoœæ wody w materiale jest mierzona na wejœciu lub wyjœciu z suszarni metoda ta pozwala na œledzenie zmian zawartoœci wody w trakcie, gdy materia³ znajduje siê wewn¹trz suszarni. Metoda ta umo liwia równie okreœlenie zwi¹zku pomiêdzy parametrami termodynamicznymi czynnika susz¹cego a zawartoœci¹ wody w materiale suszonym a tym samym okreœlenie wp³ywu temperatury, wilgotnoœci wejœciowej i natê enia przep³ywu powietrza susz¹cego na przebieg procesu. Zalety oferowanego rozwi¹zania polegaj¹ na umo liwieniu dok³adnego œledzenia przebiegu procesu suszenia lub przechowywania i odpowiednio wczesn¹ reakcjê w przypadku nieprawid³owego jego przebiegu. Umo liwia to: redukcjê kosztów zwi¹zanych z niedosuszeniem lub przesuszeniem materia³u, poprawê jakoœci materia³u suszonego, okreœlenie wp³ywu parametrów termodynamicznych powietrza na dynamikê procesu, optymalne sterowanie przebiegiem procesu, zwiêkszenie wydajnoœci produkcji. Przyk³adowa implementacja zosta³a zrealizowana w warunkach pó³przemys³owych na suszarni konwekcyjnej daszkowej. Materia³em suszonym by³a pszenica. W suszarni przetestowano uk³ad monitoruj¹cy zawartoœæ wody podczas procesu suszenia na podstawie parametrów termodynamicznych powietrza susz¹cego. Informacja o dynamice procesu mo e zostaæ zastosowana do optymalnego sterowania procesem suszenia. Przewidywane zastosowania dotycz¹ sterowania i monitorowania procesu suszenia w przemyœle spo ywczym i chemicznym. Opisana metoda mo e byæ wykorzystana wszêdzie tam, gdzie istnieje potrzeba ograniczenia strat energetycznych i jakoœciowych w procesie suszenia. Oferujemy wspó³pracê zwi¹zan¹ z implementacj¹ metody monitorowania zawartoœci wody w materiale oraz wdro eniem uk³adu automatycznego sterowania procesem suszenia lub przechowywania. Proponujemy tak e doradztwo i konsultacje w dziedzinie automatyzacji procesów technologicznych w przemyœle spo ywczym i chemicznym. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 9

10 Wytwarzanie wysokokalorycznych brykietów paliwowych z wydzielonych frakcji zmieszanych odpadów komunalnych S³owa kluczowe: odpady komunalne, przesiewanie, paliwo alternatywne, spalanie Adresat oferty: energetyka miejska, przedsiêbiorstwa i zak³ady produkcyjne wykorzystuj¹ce paliwa sta³e jako podstawowy noœnik energii Kierownik zespo³u: prof. nadzw. dr hab. in. Robert Side³ko Sk³ad zespo³u: dr in. Beata Janowska, dr Izabela Siebielska, mgr in. Krzysztof Kamiñski, mgr in. Bartosz Walendzik, mgr Magda Potêpa, tech. Urszula Rajch Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Budownictwa i In ynierii Œrodowiska, Katedra Gospodarki Odpadami, ul. Œniadeckich 2, Koszalin, tel , Przedmiotem badañ bêdzie opracowanie technologii produkcji brykietów paliwowych (RDF-refuse derived fuel) z wydzielonych frakcji zmieszanych odpadów komunalnych. W tym celu planuje siê przeprowadzenie badañ w nastêpuj¹cym zakresie: 1. ustalenie mo liwoœci technicznych realizacji przedsiêwziêcia, 2. badania terenowe pod k¹tem wydzielenia frakcji o sk³adzie gwarantuj¹cym najwiêkszy potencja³ energetyczny, 3. badania zwi¹zane z modelowaniem sk³adu surowca do produkcji brykietów z uwzglêdnieniem dodatkowych materia³ów odpadowych np. odwodnionych osadów œciekowych, 4. badania laboratoryjne dotycz¹ce sposobu formowania brykietu w zale noœci od wymaganych cech u ytkowych, 5. badania uzyskanych parametrów fizykochemicznych surowca i brykietu, 6. badania procesu spalania z uwzglêdnieniem emisji zanieczyszczeñ. Projekt badawczy ma charakter wdro- eniowy i przewiduje czêœciowe finansowanie z funduszy unijnych oraz krajowych. 10 Politechnika Koszalińska

11 Zastosowania metod twórczego rozwi¹zywania problemów w zagadnieniach technicznych i organizacyjnych S³owa kluczowe: innowacje techniczne, kreatywnoœæ, procesy przemys³owe Adresat oferty: przemys³, wytwarzanie maszyn i urz¹dzeñ, jednostki edukacyjne, jednostki samorz¹dowe i administracyjne Kierownik zespo³u: prof. dr hab. in. Wojciech Kacalak Sk³ad zespo³u: dr in. D. Lipiñski, dr in. B. Ba³asz, dr in. T. Królikowski, dr in. T. Szatkiewicz, dr in. M. Majewski, mgr in. R. Tomkowski, mgr in. R. Cincio, doc. J. Kulik Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, tel , , fax , Zespó³ rozwi¹zuje problemy, stosuje najnowsze technologie z zakresu kreatywnoœci i realizuje innowacje oraz wdro enia w nastêpuj¹cych dziedzinach: mechanika precyzyjna i technologia maszyn, diagnostyka, optymalizacja i automatyzacja procesów mikroobróbki oraz procesów obróbki dok³adnej, tak e materia- ³ów trudno obrabialnych, budowa i eksploatacja precyzyjnych urz¹dzeñ technologicznych. nowatorskie technologie wytwarzania, rozwi¹zywanie nietypowych problemów technologicznych, zastosowania technik twórczego myœlenia w rozwi¹zywaniu problemów technicznych i organizacyjnych, prognozowanie trendów technologicznych, preferencji u ytkowników, cech produktów, programów produkcyjnych, szkolenie kadr w zakresie technik twórczego myœlenia, in ynierskich zastosowañ komputerów, zastosowañ sztucznej inteligencji w uk³adach technicznych, sterowaniu i podejmowaniu decyzji, rozwoju i zastosowañ narzêdzi e-learningowych, ochrony danych i bezpieczeñstwa systemów (audyt, zabezpieczenia, doradztwo), gromadzenie i analizy danych, budowy systemów wspomagania decyzji, wdra anie rozwi¹zañ Business Intelligence, rozwoju systemów komunikacji i wymiany informacji oraz aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych i aplikacji do kszta³cenia zdalnego, komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania, modelowania i symulacji procesów wytwarzania, opiniowanie wniosków dotycz¹cych nowych technologii, nowych produktów, celowoœci i uzasadnienia inwestycji technicznych, realizacji przedsiêwziêæ wysokiego ryzyka i postêpowania w sytuacjach kryzysowych, analizy stanu wiedzy i tworzenia baz wiedzy, oceny technicznej i ekonomicznej programów i przedsiêwziêæ innowacyjnych, organizowania warsztatów w celu poszukiwania nowatorskich rozwi¹zañ problemów okreœlonej firmy, opracowywania strategii i programów rozwoju regionalnego, lokalnego oraz programów dla jednostek gospodarczych. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 11

12 Tworzenie aplikacji komputerowych z wykorzystaniem ró nych œrodowisk i jêzyków programowania S³owa kluczowe: tworzenie aplikacji, aplikacje internetowe, systemy mobilne Adresat oferty: ma³e i œrednie firmy z regionu Kierownik zespo³u: prof. dr hab. in. Wojciech Kacalak Sk³ad zespo³u: prof. dr hab. in. W. Kacalak, dr in. B. Ba³asz, dr in. T. Szatkiewicz, dr in. D. Lipiñski, dr in. T. Królikowski, mgr in. A. Tomkowska, mgr in. R. Tomkowski, mgr in. R. Cincio, mgr in. Z. Dziura, mgr in. S. Nawrocki Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, tel , , fax , Pracownicy Katedry Mechaniki Precyzyjnej posiadaj¹ wieloletnie doœwiadczenie w zakresie projektowania i tworzenia aplikacji i systemów komputerowych z wykorzystaniem najnowoczeœniejszych technologii informatycznych dostêpnych na rynku, zarówno w œrodowisku Windows jak i Linux. Do wykorzystywanych obecnie technologii nale ¹:.NET, jêzyki programowania C#, C++, VB, serwery baz danych MS SQL SERVER 2000/2005/2008, ASP.NET, PHP z wykorzystaniem serwera baz danych mysql. Posiadamy równie doœwiadczenie w tworzeniu rozwi¹zañ mobilnych opartych na œrodowisku Windows Mobile. Zakres mo liwoœci opracowania aplikacji obejmuje m.in: aplikacje wspomagaj¹ce zarz¹dzanie, aplikacje wspomagaj¹ce nadzorowanie procesów technologicznych, hurtownie danych, systemy wspomagania decyzji, aplikacje do analiz i eksploracji danych, systemy wspomagaj¹ce dzia³alnoœæ warsztatów samochodowych, systemy mobilne do zarz¹dzania prac¹ serwisantów z wykorzystaniem wiedzy zawartej w systemach ekspertowych, systemy internetowe. Do zastosowañ in ynierskich oferujemy opracowanie aplikacji w œrodowisku MATLAB. 12 Politechnika Koszalińska

13 Tworzenie procedur obliczeniowych i aplikacji in ynierskich S³owa kluczowe: optymalizacja procesów, nadzorowanie jakoœci, detekcja uszkodzeñ i niedok³adnoœci, analiza statystyczna, procedury obliczeniowe, aplikacje in ynierskie Adresat oferty: przemys³, wytwarzanie maszyn i urz¹dzeñ Kierownik zespo³u: prof. dr hab. in. Wojciech Kacalak Sk³ad zespo³u: prof. dr hab. in. W. Kacalak, dr in. D. Lipiñski, dr in. B. Ba³asz, dr in. T. Szatkiewicz, dr in. R. Œciegienka, dr in. T. Królikowski, mgr in. R. Tomkowski, mgr in. A. Tomkowska, mgr in. R. Cincio Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, tel , , fax , Wiele zagadnieñ in ynierskich formu- ³owanych przez nowoczesne przedsiêbiorstwa znajduje swe rozwi¹zanie dziêki zastosowaniu numerycznych procedur obliczeniowych. Katedra Mechaniki Precyzyjnej dysponuje wieloletni¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem z zakresu tworzenia procedur obliczeniowych do optymalizacji procesów i ich parametrów, monitorowania z wykorzystaniem kart kontrolnych, wczesnej detekcji uszkodzeñ i niedok³adnoœci, identyfikacji obiektów dynamicznych, analizy konstrukcji, testowania hipotez wytrzyma³oœciowych, analizy statystycznej i numerycznej, zastosowañ sztucznych sieci neuronowych, algorytmów genetycznych, systemów ekspertowych, wizualizacji obiektów i zjawisk z wykorzystaniem œrodowiska Virtual Reality. Wzbogacenie ww. procedur o graficzny interfejs u ytkownika pozwala nam na stworzenie dedykowanych aplikacji obliczeniowych wyspecjalizowanych w rozwi¹zywaniu dowolnych zagadnieñ in ynierskich w Pañstwa przedsiêbiorstwie a równoczeœnie przyjaznych i intuicyjnych w obs³udze przez ich u ytkowników. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 13

14 Projektowanie mikronapêdów i mikromechanizmów S³owa kluczowe: mikronapêdy, mikromechanizmy, mikroprzek³adnie, mikroroboty, mechanika precyzyjna Adresat oferty: firmy dzia³aj¹ce w obszarze mechaniki precyzyjnej i mechatroniki Kierownik zespo³u: prof. dr hab. in. Wojciech Kacalak Sk³ad zespo³u: prof. dr hab. in. W. Kacalak, dr in. T. Szatkiewicz, dr in. B. Ba³asz, dr in. T. Królikowski, dr in. D. Lipiñski, mgr in. R. Tomkowski Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, tel , , fax , Oferta zespo³u obejmuje projektowanie i wykonywanie specjalizowanych mikronapêdów elektrycznych, mikroprzek³adni, mikroobrabiarek i mikrorobotów. Elementy takie, dziêki niewielkim rozmiarom (5 20 mm) oraz precyzji wykonania mog¹ miêæ szerokie zastosowanie w produkcji precyzyjnych urz¹dzeñ mechatronicznych. Mikronapêdy, dzia³aj¹ce na zasadzie wykorzystywania w³aœciwoœci materia³ów piezoelektrycznych, mog¹ mieæ niewielkie rozmiary i oferuj¹ dobre parametry pracy, z uwagi na prêdkoœæ obrotow¹ oraz sterowanie przemieszczeniem k¹towym, dziêki czemu mog¹ pracowaæ zarówno jako uk³ady napêdowe jak równie silniki krokowe. W po³¹czeniu mikronapêdów z mikroprzek³adniami uzyskuje siê elastyczne rozwi¹zania z szerokimi mo liwoœciami zastosowañ w projektowaniu i produkcji elementów mechatronicznych, charakteryzuj¹cych siê niewielkimi rozmiarami, szerokim zastosowaniem i niezawodnoœci¹. Mikrouk³ady z³o one z mikronapedów i mikroprzek³¹dni mog¹ byæ podstaw¹ do konstrukcji wysoce wyspecjalizowanych mikrorobotów i mikroobrabiarek, dziêki czemu otwiera siê ca³kowicie nowa przestrzeñ zastosowañ technicznych. Zespó³ w swojej ofercie proponuje wspó³pracê w projektowaniu i wykonywaniu mikroobrabiarek i mikrorobotów, wyspecjalizowanych do realizacji ultraprecyzyjnych operacji technologicznych. 14 Politechnika Koszalińska

15 Kompleksowe badania topografii powierzchni z wykorzystaniem najnowszych systemów pomiarowych S³owa kluczowe: metrologia, ocena powierzchni, chropowatoœæ Adresat oferty: ma³e, œrednie i du e firmy z regionu Kierownik zespo³u: prof. dr hab. in. Wojciech Kacalak Sk³ad zespo³u: prof. dr hab. in. W. Kacalak, mgr in. R. Cincio, dr in. D. Lipiñski, mgr in. R. Tomkowski Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, tel , , fax , Intensywny rozwój nanotechnologii i in- ynierii spowodowa³ ogromny wzrost zapotrzebowania na kompleksowe badania cech stereometrycznych powierzchni. W odpowiedzi na priorytety badawcze i potrzeby przemys³u Katedra Mechaniki Precyzyjnej Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej stworzy³a Laboratorium mikroi nanoin ynierii wyposa one w najnowoczeœniejsze na œwiecie narzêdzia metrologiczne Talysurf CCI 6000, Talysurf CLI 2000 i Surtronic 25. Laboratorium wyposa one w tak nowoczesny sprzêt badawczy jest unikatowe w skali œwiatowej i stanowi najwiêkszy potencja³ pomiarowy w Europie Œrodkowej. Urz¹dzenia umo liwiaj¹ analizê 2D i 3D ukszta³towania struktury geometrycznej powierzchni z niespotykan¹ do tej pory rozdzielczoœci¹ pionow¹, dochodz¹c¹ do 0,01 nm. Rozdzielczoœæ pozioma osi¹gana przez urz¹dzenia, przy zastosowaniu odpowiedniej g³owicy pomiarowej jest rzêdu 0,36 µm. Dane z pomiarów powierzchni zapisywane s¹ w macierzy punktów pomiarowych. Pomiary wykonywane s¹ w czasie kilkunastu sekund, w przeciwieñstwie do dotychczasowych urz¹dzeñ stykowych, dla których profilografowanie powierzchni o podobnej rozdzielczoœci horyzontalnej wymaga³o kilku godzin. Urz¹dzenia pomiarowe posiadaj¹ profesjonalne systemy komputerowe wyposa one w najnowoczeœniejsze systemy do modelowania, analizy i oceny struktury geometrycznej powierzchni dostarczone przez producenta, a tak e autorstwa pracowników Katedry Mechaniki Precyzyjnej, uzupe³niaj¹ce nawzajem swoje mo liwoœci analityczne. Oprogramowanie umo liwia pozycjonowanie, wykonywanie wizualizacji 2D i 3D, przekszta³ceñ morfologicznych, filtrowania, wyodrêbniania charakterystycznych fragmentów powierzchni, wyznaczenia ponad 200 ró nych parametrów i funkcji powierzchni, opracowanie dokumentacji technicznych i wiele innych mo liwoœci. Laboratorium mikro- i nanoin ynierii jest bardzo uniwersalnym centrum metrologicznym pozwalaj¹cym wykonywaæ pomiary, oceny i analizy w bardzo szerokim zakresie cech ró nych powierzchni technicznych, a kompleksowe i komplementarne programy analiz prowadz¹ do znacznego unowoczeœnienia oceny powierzchni produkowanych wyrobów, co stanowi bardzo atrakcyjn¹ ofertê dla ró nych oœrodków przemys³owych. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 15

16 Klasyfikacja cech stereometrycznych powierzchni superg³adkich (mikro- i nanochropowatoœæ) S³owa kluczowe: mikro i nanochropowatoœæ, pomiary superprecyzyjne, powierzchnie superg³adkie Adresat oferty: ma³e i œrednie firmy z regionu, firmy bran owe i wykonywuj¹ce wzorce, przemys³, wytwarzanie maszyn i urz¹dzeñ Kierownik zespo³u: prof. dr hab. in. Wojciech Kacalak Sk³ad zespo³u: mgr in. R. Tomkowski, mgr in. A. Tomkowska, mgr in. R. Cincio, dr in. D. Lipiñski, dr in. B. Ba³asz, dr in. T. Królikowski, dr in. T. Szatkiewicz Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, tel , , fax , Katedra Mechaniki Precyzyjnej dysponuje urz¹dzeniami pomiarowymi, które posiada jako jedyna w Europie Œrodkowej tj. profilometry CCI 6000 oraz CLI 2000 firmy Taylor-Hobson. Wymienione urz¹dzenia kompleksowo wyposa aj¹ Laboratorium Mikro- Nanoin ynierii, w którym wykonywane s¹ pomiary elementów o g³adkiej i superg³adkiej powierzchni. Mo liwe jest badanie struktury geometrycznej powierzchni nie tylko elementów powierzchni technicznych, ale tak e wiele innych, których wspó³czynnik odbicia œwiat³a jest wiêkszy od 0,3%. Zakres mierzonej wartoœci nierównoœci powierzchni mieœci siê od ok. 1,5mm do poni ej 1nm, ze zdolnoœci¹ rozdzielcz¹ 1pm w osi Z. Tak bogato wyposa one laboratorium, stwarza mo liwoœci sprawdzania ró nych rodzajów wzorców np. wzorców chropowatoœci czy struktury i uk³adu siatek dyfrakcyjnych oraz powierzchni o nanometrycznej chropowatoœci. Dziêki opracowanemu przez zespó³ system (w œrodowisku MATLAB) do analizy stanu jakoœci powierzchni, istnieje mo liwoœæ uzyskania informacji o dowolnym jej parametrze, tak e o takim, który nale y w danym momencie utworzyæ na potrzeby i ze wzglêdu na specyfikê badanego obiektu. System posiada szereg modu³ów do analiz. Istnieje mo liwoœæ prognozowania zmian struktury geometrycznej w czasie, bior¹c pod uwagê mo liwoœæ œcierania siê powierzchni. System zawiera ponadto mo - liwoœæ przeprowadzania kompleksowej analizy statystycznej. G³ówn¹ zalet¹ systemu jest wykorzystanie komplementarnego zbioru parametrów do kompleksowej oceny i klasyfikacji cech stereometrycznych powierzchni technicznych. Dziêki takiemu podejœciu eliminuje siê powielanie przekazywanej informacji do niezbêdnego minimum, ale w taki sposób, e znany jest wspó³czynnik korelacji wzajemnej wyznaczonych parametrów. 16 Politechnika Koszalińska

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LASY PAŃSTWOWE Wprowadzone w życie na mocy art. ustawy z dnia września 91 r. o lasach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Janina MOLENDA* Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej STRESZCZENIE. W pracy przedstawiono g³ówne dziedziny

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo