Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1"

Transkrypt

1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

2 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza Uczelnia Pomorza Œrodkowego, od pocz¹tku swojego istnienia prowadzi dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ w zakresie badañ podstawowych i stosowanych. Celem badañ podstawowych jest lepsze poznanie zjawisk fizycznych, opracowanie nowych teorii i modeli opisuj¹cych te zjawiska. Uzyskane wyniki s¹ podstaw¹ do nakreœlenia kierunków dalszych badañ w zakresie zastosowañ praktycznych, opracowania nowych konstrukcji i technologii. Dalsze kontynuowanie prac w postaci badañ stosowanych wymaga œcis³ej wspó³pracy z podmiotami gospodarczymi. Wa nym jest, bowiem aby wszystkie prace badawcze by³y ukierunkowane na uzyskanie konkretnych rezultatów, które mog¹ znaleÿæ zastosowanie praktyczne. W dobie gospodarki rynkowej liczy siê przecie efektywnoœæ dzia³ania i uzyskanie wymiernych efektów w postaci finalnych produktów. Myœl naukowo-techniczna jest dobrem o okreœlonej wartoœci. Podlega ona, jak ka - dy inny produkt, prawom rynku i tak powinna byæ traktowana. Prowadzone badania naukowe powinny byæ zatem realizowane w obszarach, które znajduj¹ siê w polu zainteresowania potencjalnych nabywców uzyskanych wyników. Zainteresowanie to bêdzie wystêpowa³o, je eli otrzymane wyniki po wdro eniu, pozwol¹ na wyprodukowanie nowego bardziej atrakcyjnego produktu o lepszych cechach i funkcjach u ytkowych. Oczekiwania dotycz¹ zatem produktów o bardzo dobrych w³aœciwoœciach i niskiej cenie. Do prowadzenia badañ o charakterze podstawowym i stosowanym równie obliguj¹ nas zobowi¹zania wynikaj¹ce ze wspó³pracy z krajami Unii Europejskiej. Wytyczne i dyrektywy Parlamentu Europejskiego maj¹ na celu ujednorodnienie standardów w krajach cz³onkowskich. To dodatkowo motywuje do przedstawiania propozycji badawczych nie tylko nie odbiegaj¹cych od przyjêtego poziomu, ale lepszych. Maj¹c powy sze na uwadze zwracamy siê z ofert¹ w³¹czenia siê do realizacji tak istotnych celów, wa nych dla kraju i regionu. W za³¹czeniu przedstawiamy Pañstwu aktualn¹ ofertê wspó³pracy wybranych Zespo³ów Badawczych Politechniki Koszaliñskiej z Podmiotami Gospodarczymi. Mamy nadziejê, e w³¹cz¹ siê Pañstwo w nurt prowadzenia badañ, których rezultaty bêd¹ mog³y przynieœæ wymierne korzyœci finansowe obu wspó³pracuj¹cym stronom. Liczymy g³ównie na wspó³pracê z firmami Pomorza Œrodkowego. Oczekujemy pomys³ów i podpowiedzi, co do ukierunkowania naszych prac badawczych, projektowych i ekspertowych. Zapraszamy do wspó³pracy. Z wyrazami szacunku prof. dr hab. in. Tadeusz Bohdal Prorektor ds. Nauki Koszalin, Politechnika Koszalińska

3 Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Spis treœci Pró niowo-plazmowe osadzanie warstw i pow³ok przeciwzu yciowych na powierzchniach roboczych narzêdzi do maszynowej obróbki metali i drewna... 4 Opracowanie i wdro enie technologii azotowania gazowego... 5 Projektowanie produktu... 6 Projektowanie komunikacji wizualnej... 7 Projektowanie architektury wnêtrz... 8 Metoda monitorowania zawartoœci wody w materiale podczas procesu suszenia... 9 Wytwarzanie wysokokalorycznych brykietów paliwowych z wydzielonych frakcji zmieszanych odpadów komunalnych Zastosowania metod twórczego rozwi¹zywania problemów w zagadnieniach technicznych i organizacyjnych Tworzenie aplikacji komputerowych z wykorzystaniem ró nych œrodowisk i jêzyków programowania Tworzenie procedur obliczeniowych i aplikacji in ynierskich Projektowanie mikronapêdów i mikromechanizmów Kompleksowe badania topografii powierzchni z wykorzystaniem najnowszych systemów pomiarowych Klasyfikacja cech stereometrycznych powierzchni superg³adkich (mikro- i nanochropowatoœæ) Optymalizacja procesu walcowania gwintów o zarysach trapezowym i ³ukowym Optymalizacja procesu wyt³aczania blaszanych wyrobów cylindrycznych Optymalizacja procesów ciêcia blach Poprawa ekonomicznych i ekologicznych wskaÿników spalania paliwa metod¹ optymalnego sterowania procesem spalania w energetyce, ciep³ownictwie i przemyœle Badania cieplno-przep³ywowe maszyn i urz¹dzeñ energetycznych Nowe metody i g³owice do precyzyjnego mikrowyg³adzania powierzchni foliowymi taœmami œciernymi Zastosowanie paliw alternatywnych do zasilania t³okowych silników spalinowych Magnetoelectropolishing of biomaterials Analiza jakoœciowa oraz iloœciowa substancji organicznych w materia³ach wielosk³adnikowych SYSTEM FINANSOWANIA NAUKI Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 3

4 Pró niowo-plazmowe osadzanie warstw i pow³ok przeciwzu yciowych na powierzchniach roboczych narzêdzi do maszynowej obróbki metali i drewna S³owa kluczowe: przeciwzu yciowe warstwy cienkie, pró niowo-plazmowe technologie osadzania warstw i pow³ok wielowarstwowych Adresat oferty: u ytkownicy i producenci narzêdzi do maszynowej obróbki metali i drewna oraz narzêdzi formuj¹cych do metali Kierownik zespo³u: dr in. Piotr Myœliñski Sk³ad zespo³u: dr in. Piotr Myœliñski, mgr in. Adam Gilewicz, mgr in. Zbigniew Kukliñski, mgr in. Bogdan Goluch, Wies³awa Gil Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Pró niowej, Œrodowiskowe Laboratorium Techniki Pró niowej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, doc. dr Jan Staœkiewicz, tel , tel , fax Œrodowiskowe Laboratorium Techniki Pró niowej (ŒLTP) Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Pró niowej, jest jednostk¹ realizuj¹c¹ wdro enia technologii pró niowo-plazmowych na rzecz jednostek gospodarczych. Zakres wdro eñ dotyczy œwiadczeñ us³ug, na zasadach komercyjnych, w zakresie opracowañ technologii osadzania cienkich warstw lub pow³ok przeciwzu yciowych na powierzchniach roboczych narzêdzi skrawaj¹cych i formuj¹cych do metali oraz narzêdzi do maszynowej obróbki drewna i materia³ów drewnopochodnych. ŒLTP realizuje w sposób ci¹g³y us³ugi osadzania u ytkowych warstw i pow³ok przeciwzu yciowych na rzecz zainteresowanych jednostek gospodarczych. ŒLTP jest równie realizatorem projektów badawczych MNiSzW oraz projektów europejskich, których efektami s¹ kolejne wdro enia nowych technologii oraz nowych, przeciwzu yciowych warstw i pow³ok wielowarstwowych. Warstwy lub pow³oki z³o one s¹ z nastêpuj¹cych zwi¹zków: TiN, TiAlN, TiCN, CrN, TiC i TiAlCrN oraz warstw diamentowych typu ta:c. ŒLTP realizuje wdro enia nowych technologii w powy szym zakresie w zale noœci od specyficznych potrzeb zainteresowanych jednostek gospodarczych. ŒLTP wspó³uczestniczy w dzia³aniach Sieci BalticNet PlasmaTec. 4 Politechnika Koszalińska

5 Opracowanie i wdro enie technologii azotowania gazowego S³owa kluczowe: obróbka powierzchniowa, obróbka cieplno-chemiczna, azotowanie gazowe, warstwa azotowana, utwardzenie, kontrola procesu azotowania, technologie materia³owe, doradztwo technologiczne, ekspertyzy Adresat oferty: przemys³, budowa maszyn, motoryzacja, transport Kierownik zespo³u: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski Sk³ad zespo³u: mgr Roman Olik, mgr in. Jan Kwiatkowski Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Pró niowej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, tel , fax , Przedmiotem oferty jest wdro enie technologii azotowania gazowego, obejmuj¹ce dobór i kompletacjê urz¹dzeñ, nadzór nad instalacj¹, okreœlenie procedur procesowych (algorytmów zmian parametrów procesu dla okreœlonych materia³ów). Azotowanie gazowe, w odró nieniu od nawêglania, nie wymaga obróbki wykoñczeniowej. Proces ten odbywa siê przy stosunkowo niskiej temperaturze, zazwyczaj w zakresie oC. Warstwa azotowana jest bardzo twarda (do 68 stopni HRc), odporna na œcieranie i zachowuje swe w³aœciwoœci przy nagrzewaniu a do temperatury 550oC. Istotne jest, e azotowanie gazowe w oferowanej wersji jest procesem zautomatyzowanym, umo liwiaj¹cym pe³n¹ kontrolê parametrów wp³ywaj¹cych na warstwê utwardzan¹. Oprócz tego pozwala na uzyskanie powtarzalnych w³aœciwoœci mechanicznych elementów poddanych tego typu obróbce. Proces azotowania trwa od 4 do 30 godzin, w zale noœci od rodzaju warstwy utwardzonej, jak¹ chcemy uzyskaæ. Dziêki azotowaniu uzyskujemy du ¹ twardoœæ powierzchniow¹ z zachowaniem plastycznoœci rdzenia elementów. Przedmiotem oferty jest tak e doradztwo technologiczne, ekspertyzy, dostêp do baz danych i inteligentnych narzêdzi do projektowania obróbek cieplnych i okreœlania procedur procesowych (algorytmów zmian parametrów procesu) a tak e doboru materia³ów dla wymaganych zastosowañ. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 5

6 Projektowanie produktu mebli oraz wyposa enia wnêtrz, produktów AGD, RTV, aparatury i urz¹dzeñ technicznych, oœwietlenia, produktów dla u ytkowników dysfunkcyjnych, œrodków transportu (w obszarze funkcjonalno-u ytkowych form wzorniczych), ubioru i kostiumu (w tym filmowego i teatralnego), obuwia, galanterii, bi uterii. S³owa kluczowe: Poszukiwanie potrzeby, luka rynkowa, innowacja, proces u ytkowy, funkcja, cel, forma, ekonomia, ekologia, znaczenie Kierownicy zespo³ów: prof. Aleksander Kuczma prof. Tomasz Matuszewski prof. Jacek Ojrzanowski Sk³ad zespo³ów: prof. nadzw. dr hab. S³awomir Fija³kowski prof. nadzw. dr hab. Zygmunt Laskowski mgr Przemys³aw Majchrzak mgr Justyna Matysiak mgr Marek Matysiak Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Instytut Wzornictwa, Zak³ad Wzornictwa, ul. Rac³awicka 15 17, Koszalin, tel , fax , Poszukiwanie innowacyjnego rozwi¹zania realizuj¹cego jeden wybrany, podstawowy cel na drodze kszta³towania formy wzorniczej, spe³niaj¹cej wymagania: u ytkowe, techniczne, estetyczne, ekonomiczne, marketingowe, ekologiczne, spo³eczne. Projekt zostanie poddany weryfikacji w procesie modelowania jego bry³y oraz innych sk³adowych elementów formy (kolor, faktura, kszta³t, proporcje, materia³ itp.) Powsta³e rozwi¹zania wymagaj¹ konfrontacji ze œwiatowymi (dostêpnymi) rozwi¹zaniami projektowymi (w tym pod k¹tem zastosowanych technologii i konstrukcji), spe³niaj¹cymi takie same lub podobne funkcje. 6 Politechnika Koszalińska

7 Projektowanie komunikacji wizualnej znaków firmowych, znaków towarowych (w tym opakowañ), znakowych systemów informacji (komunikacji), miejskich systemów informacji (komunikacji) wizualnej administracyjnych oznaczeñ ulic i domów (w tym wybranych sfer u ytkowania publicznego), wizualnych kampanii spo³eczno informacyjnych, wizualnych kampanii spo³eczno kulturalnych, wizualizacje i prezentacje produktów i architektury (cyfrowe i modelowe). S³owa kluczowe: Desygnat, konotacja, denotacja, komunikat, informacja, system, znak, sygna³, podstawa znaku, dope³nienie znaku, kontekst znaków Kierownicy zespo³ów: prof. Jacek Ojrzanowski Sk³ad zespo³ów: dr Alina Adamczak dr in. Mariusz Kasprzyk dr Monika Zawierowska- oziñska mgr Przemys³aw Majchrzak mgr Alina Ostach-Robakowska Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Instytut Wzornictwa, Zak³ad Wzornictwa, ul. Rac³awicka 15 17, Koszalin, tel , Fax , Poszukiwanie innowacyjnego rozwi¹zania realizuj¹cego jeden wybrany, podstawowy cel na drodze kszta³towania formy wzorniczej, spe³niaj¹cej wymagania: u ytkowe, techniczne, estetyczne, ekonomiczne, marketingowe, ekologiczne, spo³eczne. Projekt zostanie poddany weryfikacji w procesie modelowania jego bry³y oraz innych sk³adowych elementów formy (kolor, faktura, kszta³t, proporcje, materia³, itp.) Powsta³e rozwi¹zania wymagaj¹ konfrontacji ze œwiatowymi (dostêpnymi) rozwi¹zaniami projektowymi (w tym pod k¹tem zastosowanych technologii i konstrukcji), spe³niaj¹cymi takie same lub podobne funkcje. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 7

8 Projektowanie architektury wnêtrz obiektów u ytecznoœci prywatnej, obiektów u ytecznoœci publicznej, obiektów ma³ej architektury miejskiej, stoisk targowych i systemów wystawienniczych, obiektów sakralnych. S³owa kluczowe: Przestrzeñ intymna, prywatna, publiczna, presti, wygoda (komfort), identyfikacja, komunikacja, informacja, wartoœæ kulturowa tekst kultury. Kierownicy zespo³ów: prof. Andrzej Wielgosz prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Grochal prof. nadzw. dr hab. Jerzy Stiller Sk³ad zespo³ów: dr in. Mariusz Kasprzyk dr Bogus³aw Niewiadomski dr Katarzyna Radecka mgr Dominika Zab³otna Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Instytut Wzornictwa, Zak³ad Architektury Wnêtrz, ul. Rac³awicka 15 17, Koszalin, tel , Fax , Poszukiwanie innowacyjnego rozwi¹zania realizuj¹cego jeden wybrany, podstawowy cel na drodze kszta³towania architektonicznej formy wnêtrzarskiej, spe³niaj¹cej, wymagania: u ytkowe, techniczne, estetyczne, ekonomiczne, marketingowe, ekologiczne i spo³eczne. Projekt zostanie poddany weryfikacji w procesie modelowania jego bry³y oraz innych sk³adowych elementów formy (kolor, faktura, kszta³t, proporcje, materia³, itp.). Powsta³e rozwi¹zania wymagaj¹ konfrontacji ze œwiatowymi (dostêpnymi) rozwi¹zaniami projektowymi (w tym pod k¹tem zastosowanych technologii i konstrukcji), spe³niaj¹cymi takie same lub podobne funkcje. 8 Politechnika Koszalińska

9 Metoda monitorowania zawartoœci wody w materiale podczas procesu suszenia S³owa kluczowe: suszenie, przechowywanie, pomiar, sterowanie, monitorowanie Kierownik zespo³u: prof. nadzw. dr hab. in. Ewa Wachowicz Sk³ad zespo³u: dr in. Dariusz Tomkiewicz, mgr in. Leszek Wilk Dane kontaktowe: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Mechaniczny, Katedra Automatyki, ul. Rac³awicka budynek H, Koszalin, tel. (94) , Oferta dotyczy metody ci¹g³ego monitorowania przebiegu zmian zawartoœci wody lub innej substancji (np. rozpuszczalnika) w materiale podczas procesu suszenia lub przechowywania. W odró nieniu od tradycyjnych metod, w których zawartoœæ wody w materiale jest mierzona na wejœciu lub wyjœciu z suszarni metoda ta pozwala na œledzenie zmian zawartoœci wody w trakcie, gdy materia³ znajduje siê wewn¹trz suszarni. Metoda ta umo liwia równie okreœlenie zwi¹zku pomiêdzy parametrami termodynamicznymi czynnika susz¹cego a zawartoœci¹ wody w materiale suszonym a tym samym okreœlenie wp³ywu temperatury, wilgotnoœci wejœciowej i natê enia przep³ywu powietrza susz¹cego na przebieg procesu. Zalety oferowanego rozwi¹zania polegaj¹ na umo liwieniu dok³adnego œledzenia przebiegu procesu suszenia lub przechowywania i odpowiednio wczesn¹ reakcjê w przypadku nieprawid³owego jego przebiegu. Umo liwia to: redukcjê kosztów zwi¹zanych z niedosuszeniem lub przesuszeniem materia³u, poprawê jakoœci materia³u suszonego, okreœlenie wp³ywu parametrów termodynamicznych powietrza na dynamikê procesu, optymalne sterowanie przebiegiem procesu, zwiêkszenie wydajnoœci produkcji. Przyk³adowa implementacja zosta³a zrealizowana w warunkach pó³przemys³owych na suszarni konwekcyjnej daszkowej. Materia³em suszonym by³a pszenica. W suszarni przetestowano uk³ad monitoruj¹cy zawartoœæ wody podczas procesu suszenia na podstawie parametrów termodynamicznych powietrza susz¹cego. Informacja o dynamice procesu mo e zostaæ zastosowana do optymalnego sterowania procesem suszenia. Przewidywane zastosowania dotycz¹ sterowania i monitorowania procesu suszenia w przemyœle spo ywczym i chemicznym. Opisana metoda mo e byæ wykorzystana wszêdzie tam, gdzie istnieje potrzeba ograniczenia strat energetycznych i jakoœciowych w procesie suszenia. Oferujemy wspó³pracê zwi¹zan¹ z implementacj¹ metody monitorowania zawartoœci wody w materiale oraz wdro eniem uk³adu automatycznego sterowania procesem suszenia lub przechowywania. Proponujemy tak e doradztwo i konsultacje w dziedzinie automatyzacji procesów technologicznych w przemyœle spo ywczym i chemicznym. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 9

10 Wytwarzanie wysokokalorycznych brykietów paliwowych z wydzielonych frakcji zmieszanych odpadów komunalnych S³owa kluczowe: odpady komunalne, przesiewanie, paliwo alternatywne, spalanie Adresat oferty: energetyka miejska, przedsiêbiorstwa i zak³ady produkcyjne wykorzystuj¹ce paliwa sta³e jako podstawowy noœnik energii Kierownik zespo³u: prof. nadzw. dr hab. in. Robert Side³ko Sk³ad zespo³u: dr in. Beata Janowska, dr Izabela Siebielska, mgr in. Krzysztof Kamiñski, mgr in. Bartosz Walendzik, mgr Magda Potêpa, tech. Urszula Rajch Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Budownictwa i In ynierii Œrodowiska, Katedra Gospodarki Odpadami, ul. Œniadeckich 2, Koszalin, tel , Przedmiotem badañ bêdzie opracowanie technologii produkcji brykietów paliwowych (RDF-refuse derived fuel) z wydzielonych frakcji zmieszanych odpadów komunalnych. W tym celu planuje siê przeprowadzenie badañ w nastêpuj¹cym zakresie: 1. ustalenie mo liwoœci technicznych realizacji przedsiêwziêcia, 2. badania terenowe pod k¹tem wydzielenia frakcji o sk³adzie gwarantuj¹cym najwiêkszy potencja³ energetyczny, 3. badania zwi¹zane z modelowaniem sk³adu surowca do produkcji brykietów z uwzglêdnieniem dodatkowych materia³ów odpadowych np. odwodnionych osadów œciekowych, 4. badania laboratoryjne dotycz¹ce sposobu formowania brykietu w zale noœci od wymaganych cech u ytkowych, 5. badania uzyskanych parametrów fizykochemicznych surowca i brykietu, 6. badania procesu spalania z uwzglêdnieniem emisji zanieczyszczeñ. Projekt badawczy ma charakter wdro- eniowy i przewiduje czêœciowe finansowanie z funduszy unijnych oraz krajowych. 10 Politechnika Koszalińska

11 Zastosowania metod twórczego rozwi¹zywania problemów w zagadnieniach technicznych i organizacyjnych S³owa kluczowe: innowacje techniczne, kreatywnoœæ, procesy przemys³owe Adresat oferty: przemys³, wytwarzanie maszyn i urz¹dzeñ, jednostki edukacyjne, jednostki samorz¹dowe i administracyjne Kierownik zespo³u: prof. dr hab. in. Wojciech Kacalak Sk³ad zespo³u: dr in. D. Lipiñski, dr in. B. Ba³asz, dr in. T. Królikowski, dr in. T. Szatkiewicz, dr in. M. Majewski, mgr in. R. Tomkowski, mgr in. R. Cincio, doc. J. Kulik Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, tel , , fax , Zespó³ rozwi¹zuje problemy, stosuje najnowsze technologie z zakresu kreatywnoœci i realizuje innowacje oraz wdro enia w nastêpuj¹cych dziedzinach: mechanika precyzyjna i technologia maszyn, diagnostyka, optymalizacja i automatyzacja procesów mikroobróbki oraz procesów obróbki dok³adnej, tak e materia- ³ów trudno obrabialnych, budowa i eksploatacja precyzyjnych urz¹dzeñ technologicznych. nowatorskie technologie wytwarzania, rozwi¹zywanie nietypowych problemów technologicznych, zastosowania technik twórczego myœlenia w rozwi¹zywaniu problemów technicznych i organizacyjnych, prognozowanie trendów technologicznych, preferencji u ytkowników, cech produktów, programów produkcyjnych, szkolenie kadr w zakresie technik twórczego myœlenia, in ynierskich zastosowañ komputerów, zastosowañ sztucznej inteligencji w uk³adach technicznych, sterowaniu i podejmowaniu decyzji, rozwoju i zastosowañ narzêdzi e-learningowych, ochrony danych i bezpieczeñstwa systemów (audyt, zabezpieczenia, doradztwo), gromadzenie i analizy danych, budowy systemów wspomagania decyzji, wdra anie rozwi¹zañ Business Intelligence, rozwoju systemów komunikacji i wymiany informacji oraz aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych i aplikacji do kszta³cenia zdalnego, komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania, modelowania i symulacji procesów wytwarzania, opiniowanie wniosków dotycz¹cych nowych technologii, nowych produktów, celowoœci i uzasadnienia inwestycji technicznych, realizacji przedsiêwziêæ wysokiego ryzyka i postêpowania w sytuacjach kryzysowych, analizy stanu wiedzy i tworzenia baz wiedzy, oceny technicznej i ekonomicznej programów i przedsiêwziêæ innowacyjnych, organizowania warsztatów w celu poszukiwania nowatorskich rozwi¹zañ problemów okreœlonej firmy, opracowywania strategii i programów rozwoju regionalnego, lokalnego oraz programów dla jednostek gospodarczych. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 11

12 Tworzenie aplikacji komputerowych z wykorzystaniem ró nych œrodowisk i jêzyków programowania S³owa kluczowe: tworzenie aplikacji, aplikacje internetowe, systemy mobilne Adresat oferty: ma³e i œrednie firmy z regionu Kierownik zespo³u: prof. dr hab. in. Wojciech Kacalak Sk³ad zespo³u: prof. dr hab. in. W. Kacalak, dr in. B. Ba³asz, dr in. T. Szatkiewicz, dr in. D. Lipiñski, dr in. T. Królikowski, mgr in. A. Tomkowska, mgr in. R. Tomkowski, mgr in. R. Cincio, mgr in. Z. Dziura, mgr in. S. Nawrocki Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, tel , , fax , Pracownicy Katedry Mechaniki Precyzyjnej posiadaj¹ wieloletnie doœwiadczenie w zakresie projektowania i tworzenia aplikacji i systemów komputerowych z wykorzystaniem najnowoczeœniejszych technologii informatycznych dostêpnych na rynku, zarówno w œrodowisku Windows jak i Linux. Do wykorzystywanych obecnie technologii nale ¹:.NET, jêzyki programowania C#, C++, VB, serwery baz danych MS SQL SERVER 2000/2005/2008, ASP.NET, PHP z wykorzystaniem serwera baz danych mysql. Posiadamy równie doœwiadczenie w tworzeniu rozwi¹zañ mobilnych opartych na œrodowisku Windows Mobile. Zakres mo liwoœci opracowania aplikacji obejmuje m.in: aplikacje wspomagaj¹ce zarz¹dzanie, aplikacje wspomagaj¹ce nadzorowanie procesów technologicznych, hurtownie danych, systemy wspomagania decyzji, aplikacje do analiz i eksploracji danych, systemy wspomagaj¹ce dzia³alnoœæ warsztatów samochodowych, systemy mobilne do zarz¹dzania prac¹ serwisantów z wykorzystaniem wiedzy zawartej w systemach ekspertowych, systemy internetowe. Do zastosowañ in ynierskich oferujemy opracowanie aplikacji w œrodowisku MATLAB. 12 Politechnika Koszalińska

13 Tworzenie procedur obliczeniowych i aplikacji in ynierskich S³owa kluczowe: optymalizacja procesów, nadzorowanie jakoœci, detekcja uszkodzeñ i niedok³adnoœci, analiza statystyczna, procedury obliczeniowe, aplikacje in ynierskie Adresat oferty: przemys³, wytwarzanie maszyn i urz¹dzeñ Kierownik zespo³u: prof. dr hab. in. Wojciech Kacalak Sk³ad zespo³u: prof. dr hab. in. W. Kacalak, dr in. D. Lipiñski, dr in. B. Ba³asz, dr in. T. Szatkiewicz, dr in. R. Œciegienka, dr in. T. Królikowski, mgr in. R. Tomkowski, mgr in. A. Tomkowska, mgr in. R. Cincio Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, tel , , fax , Wiele zagadnieñ in ynierskich formu- ³owanych przez nowoczesne przedsiêbiorstwa znajduje swe rozwi¹zanie dziêki zastosowaniu numerycznych procedur obliczeniowych. Katedra Mechaniki Precyzyjnej dysponuje wieloletni¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem z zakresu tworzenia procedur obliczeniowych do optymalizacji procesów i ich parametrów, monitorowania z wykorzystaniem kart kontrolnych, wczesnej detekcji uszkodzeñ i niedok³adnoœci, identyfikacji obiektów dynamicznych, analizy konstrukcji, testowania hipotez wytrzyma³oœciowych, analizy statystycznej i numerycznej, zastosowañ sztucznych sieci neuronowych, algorytmów genetycznych, systemów ekspertowych, wizualizacji obiektów i zjawisk z wykorzystaniem œrodowiska Virtual Reality. Wzbogacenie ww. procedur o graficzny interfejs u ytkownika pozwala nam na stworzenie dedykowanych aplikacji obliczeniowych wyspecjalizowanych w rozwi¹zywaniu dowolnych zagadnieñ in ynierskich w Pañstwa przedsiêbiorstwie a równoczeœnie przyjaznych i intuicyjnych w obs³udze przez ich u ytkowników. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 13

14 Projektowanie mikronapêdów i mikromechanizmów S³owa kluczowe: mikronapêdy, mikromechanizmy, mikroprzek³adnie, mikroroboty, mechanika precyzyjna Adresat oferty: firmy dzia³aj¹ce w obszarze mechaniki precyzyjnej i mechatroniki Kierownik zespo³u: prof. dr hab. in. Wojciech Kacalak Sk³ad zespo³u: prof. dr hab. in. W. Kacalak, dr in. T. Szatkiewicz, dr in. B. Ba³asz, dr in. T. Królikowski, dr in. D. Lipiñski, mgr in. R. Tomkowski Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, tel , , fax , Oferta zespo³u obejmuje projektowanie i wykonywanie specjalizowanych mikronapêdów elektrycznych, mikroprzek³adni, mikroobrabiarek i mikrorobotów. Elementy takie, dziêki niewielkim rozmiarom (5 20 mm) oraz precyzji wykonania mog¹ miêæ szerokie zastosowanie w produkcji precyzyjnych urz¹dzeñ mechatronicznych. Mikronapêdy, dzia³aj¹ce na zasadzie wykorzystywania w³aœciwoœci materia³ów piezoelektrycznych, mog¹ mieæ niewielkie rozmiary i oferuj¹ dobre parametry pracy, z uwagi na prêdkoœæ obrotow¹ oraz sterowanie przemieszczeniem k¹towym, dziêki czemu mog¹ pracowaæ zarówno jako uk³ady napêdowe jak równie silniki krokowe. W po³¹czeniu mikronapêdów z mikroprzek³adniami uzyskuje siê elastyczne rozwi¹zania z szerokimi mo liwoœciami zastosowañ w projektowaniu i produkcji elementów mechatronicznych, charakteryzuj¹cych siê niewielkimi rozmiarami, szerokim zastosowaniem i niezawodnoœci¹. Mikrouk³ady z³o one z mikronapedów i mikroprzek³¹dni mog¹ byæ podstaw¹ do konstrukcji wysoce wyspecjalizowanych mikrorobotów i mikroobrabiarek, dziêki czemu otwiera siê ca³kowicie nowa przestrzeñ zastosowañ technicznych. Zespó³ w swojej ofercie proponuje wspó³pracê w projektowaniu i wykonywaniu mikroobrabiarek i mikrorobotów, wyspecjalizowanych do realizacji ultraprecyzyjnych operacji technologicznych. 14 Politechnika Koszalińska

15 Kompleksowe badania topografii powierzchni z wykorzystaniem najnowszych systemów pomiarowych S³owa kluczowe: metrologia, ocena powierzchni, chropowatoœæ Adresat oferty: ma³e, œrednie i du e firmy z regionu Kierownik zespo³u: prof. dr hab. in. Wojciech Kacalak Sk³ad zespo³u: prof. dr hab. in. W. Kacalak, mgr in. R. Cincio, dr in. D. Lipiñski, mgr in. R. Tomkowski Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, tel , , fax , Intensywny rozwój nanotechnologii i in- ynierii spowodowa³ ogromny wzrost zapotrzebowania na kompleksowe badania cech stereometrycznych powierzchni. W odpowiedzi na priorytety badawcze i potrzeby przemys³u Katedra Mechaniki Precyzyjnej Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej stworzy³a Laboratorium mikroi nanoin ynierii wyposa one w najnowoczeœniejsze na œwiecie narzêdzia metrologiczne Talysurf CCI 6000, Talysurf CLI 2000 i Surtronic 25. Laboratorium wyposa one w tak nowoczesny sprzêt badawczy jest unikatowe w skali œwiatowej i stanowi najwiêkszy potencja³ pomiarowy w Europie Œrodkowej. Urz¹dzenia umo liwiaj¹ analizê 2D i 3D ukszta³towania struktury geometrycznej powierzchni z niespotykan¹ do tej pory rozdzielczoœci¹ pionow¹, dochodz¹c¹ do 0,01 nm. Rozdzielczoœæ pozioma osi¹gana przez urz¹dzenia, przy zastosowaniu odpowiedniej g³owicy pomiarowej jest rzêdu 0,36 µm. Dane z pomiarów powierzchni zapisywane s¹ w macierzy punktów pomiarowych. Pomiary wykonywane s¹ w czasie kilkunastu sekund, w przeciwieñstwie do dotychczasowych urz¹dzeñ stykowych, dla których profilografowanie powierzchni o podobnej rozdzielczoœci horyzontalnej wymaga³o kilku godzin. Urz¹dzenia pomiarowe posiadaj¹ profesjonalne systemy komputerowe wyposa one w najnowoczeœniejsze systemy do modelowania, analizy i oceny struktury geometrycznej powierzchni dostarczone przez producenta, a tak e autorstwa pracowników Katedry Mechaniki Precyzyjnej, uzupe³niaj¹ce nawzajem swoje mo liwoœci analityczne. Oprogramowanie umo liwia pozycjonowanie, wykonywanie wizualizacji 2D i 3D, przekszta³ceñ morfologicznych, filtrowania, wyodrêbniania charakterystycznych fragmentów powierzchni, wyznaczenia ponad 200 ró nych parametrów i funkcji powierzchni, opracowanie dokumentacji technicznych i wiele innych mo liwoœci. Laboratorium mikro- i nanoin ynierii jest bardzo uniwersalnym centrum metrologicznym pozwalaj¹cym wykonywaæ pomiary, oceny i analizy w bardzo szerokim zakresie cech ró nych powierzchni technicznych, a kompleksowe i komplementarne programy analiz prowadz¹ do znacznego unowoczeœnienia oceny powierzchni produkowanych wyrobów, co stanowi bardzo atrakcyjn¹ ofertê dla ró nych oœrodków przemys³owych. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 15

16 Klasyfikacja cech stereometrycznych powierzchni superg³adkich (mikro- i nanochropowatoœæ) S³owa kluczowe: mikro i nanochropowatoœæ, pomiary superprecyzyjne, powierzchnie superg³adkie Adresat oferty: ma³e i œrednie firmy z regionu, firmy bran owe i wykonywuj¹ce wzorce, przemys³, wytwarzanie maszyn i urz¹dzeñ Kierownik zespo³u: prof. dr hab. in. Wojciech Kacalak Sk³ad zespo³u: mgr in. R. Tomkowski, mgr in. A. Tomkowska, mgr in. R. Cincio, dr in. D. Lipiñski, dr in. B. Ba³asz, dr in. T. Królikowski, dr in. T. Szatkiewicz Kontakt: Politechnika Koszaliñska, Wydzia³ Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin, tel , , fax , Katedra Mechaniki Precyzyjnej dysponuje urz¹dzeniami pomiarowymi, które posiada jako jedyna w Europie Œrodkowej tj. profilometry CCI 6000 oraz CLI 2000 firmy Taylor-Hobson. Wymienione urz¹dzenia kompleksowo wyposa aj¹ Laboratorium Mikro- Nanoin ynierii, w którym wykonywane s¹ pomiary elementów o g³adkiej i superg³adkiej powierzchni. Mo liwe jest badanie struktury geometrycznej powierzchni nie tylko elementów powierzchni technicznych, ale tak e wiele innych, których wspó³czynnik odbicia œwiat³a jest wiêkszy od 0,3%. Zakres mierzonej wartoœci nierównoœci powierzchni mieœci siê od ok. 1,5mm do poni ej 1nm, ze zdolnoœci¹ rozdzielcz¹ 1pm w osi Z. Tak bogato wyposa one laboratorium, stwarza mo liwoœci sprawdzania ró nych rodzajów wzorców np. wzorców chropowatoœci czy struktury i uk³adu siatek dyfrakcyjnych oraz powierzchni o nanometrycznej chropowatoœci. Dziêki opracowanemu przez zespó³ system (w œrodowisku MATLAB) do analizy stanu jakoœci powierzchni, istnieje mo liwoœæ uzyskania informacji o dowolnym jej parametrze, tak e o takim, który nale y w danym momencie utworzyæ na potrzeby i ze wzglêdu na specyfikê badanego obiektu. System posiada szereg modu³ów do analiz. Istnieje mo liwoœæ prognozowania zmian struktury geometrycznej w czasie, bior¹c pod uwagê mo liwoœæ œcierania siê powierzchni. System zawiera ponadto mo - liwoœæ przeprowadzania kompleksowej analizy statystycznej. G³ówn¹ zalet¹ systemu jest wykorzystanie komplementarnego zbioru parametrów do kompleksowej oceny i klasyfikacji cech stereometrycznych powierzchni technicznych. Dziêki takiemu podejœciu eliminuje siê powielanie przekazywanej informacji do niezbêdnego minimum, ale w taki sposób, e znany jest wspó³czynnik korelacji wzajemnej wyznaczonych parametrów. 16 Politechnika Koszalińska

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 Spis treœci Przedmowa... 9 Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 1. Wstêp... 13 1.1. Rys historyczny... 14 1.2. Klasyfikacja automatów... 18 1.3. Automaty komórkowe a modelowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

1. Wstêp... 9 Literatura... 13

1. Wstêp... 9 Literatura... 13 Spis treœci 1. Wstêp... 9 Literatura... 13 2. Potencja³ cieplny i sposoby udostêpniania ciep³a Ziemi... 15 2.1. Parametry charakterystyczne dla potencja³u cieplnego Ziemi... 15 2.2. Rozk³ad pola temperaturowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania GABRIELA MAZUR ZYGMUNT MAZUR MAREK DUDEK Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania 1. Wprowadzenie Badania struktury kosztów logistycznych w wielu krajach wykaza³y, e podstawowym ich

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

ISBN 8978-83-7405-272-6

ISBN 8978-83-7405-272-6 I SBN 3-7405 -272-4 ISBN 8978-83-7405-272-6 9 788 374 05 272 6 Mojej Rodzinie SPIS TREŒCI WYKAZ OZNACZEÑ.............. 9 WSTÊP................. 11 1. DOKTRYNA I TECHNOLOGIA MECHATRONIKI...... 14 1.1.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na usługa przeprowadzenia szkoleń CNC oraz CAE w ramach Centrum Transferu Technologii Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE Prof. dr hab. inŝ. Joachim Kozioł, prof. zw. w Pol. Śl. Dyrektor Politechniki Śląskiej Centrum Kształcenia InŜynierów w Rybniku Kierownik Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy pytania

Egzamin dyplomowy pytania Egzamin dyplomowy pytania 1. Równania ruchu punktu. Równanie ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. 2. Tarcie. Rodzaje tarcia. Prawa fizyki dotyczące tarcia. 3. Praca. Energia: mechaniczna, elektryczna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków. Program studiów został opracowany z uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia II stopnia

profil ogólnoakademicki studia II stopnia Opis efektów na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do efektów oraz efektów prowadzących do specjalności: - technologia żywności - żywienie człowieka - zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne:

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne: Energia z biomasy Pojecie biomasy: Biomasa to substancja organiczna pochodzenia roślinnego, powstająca poprzez fotosyntezę. Do biomasy zaliczamy również odpady z produkcji zwierzęcej oraz gospodarki komunalnej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU PRACA PRZEJŚCIOWA Control work Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Cykle produkcji paska z jednego elementu

Cykle produkcji paska z jednego elementu Cykle produkcji paska z jednego elementu /Skórê kroimy na pasy, kolejno wycinamy koñcówkê, wybijamy dziurki, znakujemy (stemplujemy), wycinamy pocz¹tek/ WYCINANIE KOÑCA DZIURKOWANIE CIÊCIE NA PASY STEMPLOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Mgr Katarzyna Skrzypek Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny ( LPPT ), którego pomysłodawcami są władze

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Wstêp Charakterystyka linii napowietrznych... 20

1. Wstêp Charakterystyka linii napowietrznych... 20 Spis treœci Od Autora... 11 1. Wstêp... 15 Literatura... 18 2. Charakterystyka linii napowietrznych... 20 3. Równanie stanów wisz¹cego przewodu... 29 3.1. Linia zwisania przewodu... 30 3.2. Mechanizm kszta³towania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Ochrona powierzchni ziemi polega na: 1. zapewnieniu jak najlepszej jej jakoœci, w szczególnoœci

Ochrona powierzchni ziemi polega na: 1. zapewnieniu jak najlepszej jej jakoœci, w szczególnoœci ochrona powierzchni ziemi Powierzchnia ziemi - rozumie siê przez to naturalne ukszta³towanie terenu, glebê oraz znajduj¹c¹ siê pod ni¹ ziemiê do g³êbokoœci oddzia³ywania cz³owieka, z tym e pojêcie "gleba"

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Władze wydziału. Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek. Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw.

Władze wydziału. Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek. Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw. Władze wydziału Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw. Prodziekan ds. studenckich dr inż. Jacek Lamperski Prodziekan

Bardziej szczegółowo

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , , tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, e-mail: office@renex.com.pl Piece rozp³ywowe - do spoiw o³owiowych i bezo³owiowych Model GF-120-HT z transporterem o szerokoœci 0,5 cm, tunelem o d³ugoœci 104 cm

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wentylatory dachowe FEN -160

Wentylatory dachowe FEN -160 Wentylatory dachowe FEN -160 D AWNICA ELEKTRYCZNA P11 KABEL ELEKTRYCZNY PROWADZONY DO SILNIKA. ROZWI ZANIE UNIEMO LIWIA KONTAKT OS ONY KABLA Z PRZESTRZENI KO A WIRNIKOWEGO. OBUDOWA LAMINAT SILNIK WIRNIK

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Informacje o kierunku 1. Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: - materiały inżynierskie - techniki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia montażu. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia montażu. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia montażu. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 4 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka. kod kierunku (dodaj kod przedmiotu)

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka. kod kierunku (dodaj kod przedmiotu) A 08-IN-S2- Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod kierunku (dodaj kod przedmiotu) Nazwa modułu 1 0 0 RAZEM B: studia drugiego stopnia studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Data wydruku: 22.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu

Sylabus przedmiotu: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Data wydruku: 22.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają interdyscyplinarną wiedzę w wybranym zakresie

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo