Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Język angielski Elektronika i Telekomunikacja I stopnia (inż.) Ogólnoakademicki Niestacjonarne Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki mgr Juliusz Trando, mgr Hanna Szwalbe, mgr Małgorzata Modlińska, mgr Agnieszka Kubiak Język angielski Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 A. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS * III 18 2 IV 18 2 V 18 2 VI EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis kierunkowych dla obszaru WIEDZA W1 W wyniku student posiada znajomość struktur K_W21 T1A_W08 leksykalno-gramatycznych umożliwiających rozumienie oraz formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych na poziomie B2. W2 Zna terminologię specjalistyczną z zakresu zagadnień K_W19 T1A_W05 wymienionych w treściach. UMIEJĘTNOŚCI U1 W wyniku student czyta ze zrozumieniem, tłumaczy i streszcza teksty o tematyce ogólnej oraz K_U01 K_U05 T1A_U01 T1A_U06 specjalistycznej a także wyszukuje w nich szczegółowe informacje. U2 Uczestniczy w rozmowach, dyskusjach oraz formułuje K_U05 T1A_U06 dłuższe wypowiedzi ustne/ prezentacje na tematy ogólne i specjalistyczne. U3 Rozumie wypowiedzi ustne oraz dłuższe teksty słuchane K_U05 T1A_U06

2 U4 U5 K1 K2 na tematy ogólne i specjalistyczne. Formułuje odpowiedzi na pytania, notatki i krótkie teksty pisemne na tematy ogólne i specjalistyczne. Korzysta z oryginalnych materiałów anglojęzycznych oraz słowników ogólnych i specjalistycznych. KOMPETENCJE SPOŁECZNE W wyniku student jest świadomy poziomu swoich kompetencji językowych i rozumie potrzebę ich rozwijania. Jest otwarty na komunikowanie się w języku angielskim i korzystanie z materiałów anglojęzycznych oraz wykorzystuje umiejętności językowe w życiu społecznym i pracy zawodowej. 3. METODY DYDAKTYCZNE K_U01 K_U06 K_U17 K_K01 K_K06 T1A_U01 T1A_U01 T1A_U05 T1A_K01 T1A_K07 Ćwiczenia laboratoryjne: prezentacje, praca z podręcznikiem i materiałami oryginalnymi, tłumaczenia, ćwiczenia konwersacyjne 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Udział w ćwiczeniach, kolokwia, wypowiedzi pisemne i ustne, prezentacja 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Ćwiczenia laboratoryjne Powtórzenie struktur leksykalno gramatycznych języka angielskiego na poziomie B1 Poszerzenie struktur leksykalno gramatycznych języka angielskiego do poziomu B2 w następujących zakresach tematycznych: 1. praca: CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, życie zawodowe, korespondencja formalna 2. historia technologii informacyjnej 3. telekomunikacja podstawowe pojęcia 4. symbole i operacje matematyczne 5. zawody powiązane z technologią informacyjną 6. technologia informacyjna w przemyśle 7. systemy operacyjne 8. elektryczność 9. rozwój technologii informacyjnej 10.sztuczna inteligencja 11. e-learning 12.technologia informacyjna w innych gałęziach przemysłu 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Forma oceny Efekt Wypowiedź Wypowiedź ustna pisemna Kolokwium Prezentacja W1 W2 U1 U2 U3 U4 Strona 2 z 3

3 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca U5 K1 K2 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek 1. Evans, V., Dooley J., Wright S., Carter Paths: Information Technology. Epress Publishing 2. Ibbotson, M., Professional English in Use Engineering, Cambridge University Press 3. Soars, L., Soars, J., New Headway- Intermediate, Oford University Press 1. Dubis A., Firganek J., English through Electrical and Energy Engineering., Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 2. Glendinning, E.,McEwan J., Oford English for IT, Oford University Press 3. Marks, J., Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology: All you need to improve your vocabulary. A&C Black 4. Siuda, J., Gramatyka do testów i egzaminów. Angloman 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 40 Studiowanie literatury 60 Inne (przygotowanie do zaliczeń, itd.) 88 Łączny nakład pracy studenta 260 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 8 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 8 * ostateczna liczba punktów ECTS

4 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Język niemiecki Elektronika i Telekomunikacja I stopnia (inż.) Ogólnoakademicki Niestacjonarne Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki mgr Barbara Matuszczak, mgr Jolanta Ludwiczak Język niemiecki Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/ B1 B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i III 18 2 IV 18 2 V 18 2 VI 18 2 W1 W2 U1 U2 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis WIEDZA W wyniku student posiada znajomość struktur leksykalno-gramatycznych umożliwiających rozumienie oraz formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych na poziomie A1/B1. Zna terminologię specjalistyczną z zakresu zagadnień wymienionych w treściach. UMIEJĘTNOŚCI W wyniku student czyta ze zrozumieniem, tłumaczy i streszcza teksty o tematyce ogólnej oraz specjalistycznej a także wyszukuje w nich szczegółowe informacje. Uczestniczy w rozmowach, dyskusjach oraz formułuje dłuższe wypowiedzi ustne/ prezentacje na tematy ogólne i specjalistyczne. kierunkowych K_W21 K_W19 K_U01 K_U05 K_U05 dla obszaru T1A_W08 T1A_W05 T1A_U01 T1A_U06 T1A_U06

5 U3 U4 U5 K1 K2 Rozumie wypowiedzi ustne oraz dłuższe teksty słuchane na tematy ogólne i specjalistyczne. Formułuje odpowiedzi na pytania, notatki i krótkie teksty pisemne na tematy ogólne i specjalistyczne. Korzysta z oryginalnych materiałów niemieckojęzycznych oraz słowników ogólnych i specjalistycznych. KOMPETENCJE SPOŁECZNE W wyniku student jest świadomy poziomu swoich kompetencji językowych i rozumie potrzebę ich rozwijania. Jest otwarty na komunikowanie się w języku niemieckim i korzystanie z materiałów niemieckojęzycznych oraz wykorzystuje umiejętności językowe w życiu społecznym i pracy zawodowej. 3. METODY DYDAKTYCZNE K_U05 K_U01 K_U06 K_U17 K_K01 K_K06 T1A_U06 T1A_U01 T1A_U01 T1A_U05 T1A_K01 T1A_K07 Ćwiczenia laboratoryjne: prezentacje, praca z podręcznikiem i materiałami oryginalnymi, tłumaczenia, ćwiczenia konwersacyjne 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Udział w ćwiczeniach, kolokwia, wypowiedzi pisemne i ustne, prezentacja 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Ćwiczenia laboratoryjne Powtórzenie struktur leksykalno gramatycznych języka niemieckiego na poziomie A1/ B1 Poszerzenie struktur leksykalno gramatycznych języka niemieckiego do poziomu B1/B2 w następujących zakresach tematycznych: 1. praca: CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, życie zawodowe 2. pojęcia matematyczne 3. komunikacja we współczesnym świecie 4. multimedia 5. oprogramowanie i sprzęt komputerowy 6. pojęcia w optyce 7. massmedia 8. ciepło, temperatura, pomiary 9. fale, drgania 10. energia, energia odnawialna 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Forma oceny Efekt Wypowiedź Wypowiedź ustna pisemna Kolokwium Prezentacja W1 W2 U1 U2 U3 U4 U5 K1

6 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca K2 1. Conlin, C., 2003.Unternehmen Deutsch, Neubearbeitung, Lehrbuch und Arbeitsbuch. Poznan. Wydawnictwo LektorKlett 2. Lemcke, Ch.., Rohman, L., Scherling, T., Berliner Platz 3, Zertifikatsband. Langenscheidt 3. Vorwerk,B.,1990.Physik und Technik. Braunschweig. Westermann 1. Eisenreich, H.1988,Deutsch für Techniker, Lese- und Übungsbuch. Leipzig, VEB Verlag. 1. Targosz,E., Angst vor Fachteten?- das kann nicht leichter sein! Tete zur Wahl und Übungen für Deutsch als Fremdsprache. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Politechnika Krakowska. 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 40 Studiowanie literatury 60 Inne (przygotowanie do zaliczeń, itd.) 88 Łączny nakład pracy studenta 260 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 8 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 8 i ostateczna liczba punktów ECTS

7 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Język rosyjski Elektronika i telekomunikacja I stopnia (inż.) Ogólnoakademicki Niestacjonarne Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki mgr Zofia Heliasz brak Znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS * III 18 2 IV 18 2 V 18 2 VI EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) W1 Lp. Opis WIEDZA Po zakończeniu przedmiotu student zna słownictwo na poziomie średnio zaawansowanym, rozumie tekst słuchany potrafi wyszukać kluczowe myśli i słowa oraz znaleźć szczegółowe informacje. Student zna struktury gramatyczne na poziomie średniozaawansowanym i używa ich w prawidłowym kontekście. kierunkowych K_W21 dla obszaru T1A_W08 W2 Zna terminologię specjalistyczną z zakresu zagadnień K_W19 T1A_W05 wymienionych w treściach. UMIEJĘTNOŚCI U1 W wyniku student czyta ze zrozumieniem, K_U01 T1A_U01

8 U2 U3 U4 U5 K1 K2 tłumaczy i streszcza teksty o tematyce ogólnej oraz specjalistycznej a także wyszukuje w nich szczegółowe informacje. Uczestniczy w rozmowach, dyskusjach oraz formułuje dłuższe wypowiedzi ustne/ prezentacje na tematy ogólne i specjalistyczne. Rozumie wypowiedzi ustne oraz dłuższe teksty słuchane na tematy ogólne i specjalistyczne. Formułuje odpowiedzi na pytania, notatki i krótkie teksty pisemne na tematy ogólne i specjalistyczne. Korzysta z oryginalnych materiałów rosyjskojęzycznych oraz słowników ogólnych i specjalistycznych. KOMPETENCJE SPOŁECZNE W wyniku student jest świadomy poziomu swoich kompetencji językowych i rozumie potrzebę ich rozwijania. Jest otwarty na komunikowanie się w języku rosyjskim i korzystanie z materiałów rosyjskojęzycznych oraz wykorzystuje umiejętności językowe w życiu społecznym i pracy zawodowej. 3. METODY DYDAKTYCZNE K_U05 K_U05 K_U05 K_U01 K_U06 K_U17 K_K01 K_K06 T1A_U06 T1A_U06 T1A_U06 T1A_U01 T1A_U01 T1A_U05 T1A_K01 T1A_K07 Ćwiczenia laboratoryjne: prezentacje, praca z podręcznikiem i materiałami oryginalnymi, tłumaczenia, ćwiczenia konwersacyjne 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Udział w ćwiczeniach, kolokwia, wypowiedzi pisemne i ustne, prezentacja 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia rozwijające podstawowe sprawności językowe, tj. słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Poszerzanie ogólnego zakresu słownictwa oraz gramatyki na poziomie średniozaawansowanym. Terminologia specjalistyczna (elektrotechnika). Wzbogacanie form i stylistyki przekazu- korespondencja biznesowa (CV, list motywacyjny). Prace projektowe. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 7. LITERATURA podstawowa Forma oceny Efekt Wypowiedź Wypowiedź ustna pisemna Kolokwium Prezentacja W1 W2 U1 U2 U3 U4 U5 K1 K2 1. Pado, A Start.Ru - Język rosyjski dla średnio zaawansowanych. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa Strona 2 z 3

9 uzupełniająca Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek 1. Fidyk, M. Skup -Stundis, T Nowe Repetytorium z języka rosyjskiego.wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2. Skiba, R. Szczepaniak M Dziełowaja riecz Podręcznik z rozszerzonym zakresem słownictwa handlowo-menadżerskiego. Wydawnictwo REA 3. Chwatow S. Chajczuk R Russkij jazyk w bizniesie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 4. Gołubiewa A. Kowalska N Russkij jazyk siewodnia-dla uczniów studentów i przedsiębiorców Wydawnictwo Edukacyjne Agmen 5. Rodimkina A. Landsman N Rosja - dzień dzisiejszy - teksty i ćwiczenia Wydawnictwo REA s.j. 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 40 Studiowanie literatury 60 Inne (przygotowanie do zaliczeń, itd.) 88 Łączny nakład pracy studenta 260 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 8 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 8 * ostateczna liczba punktów ECTS

10 Załącznik nr 3 do Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących w UTP w Bydgoszczy Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Podstawy przedsiębiorczości Elektronika i Telekomunikacja I stopnia ogólnoakademicki niestacjonarne Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dr hab. inż. Witold Hołubowicz, prof. UTP. dr inż. Michał Choraś mgr inż. Adam Flizikowski nie są wymagane brak wymagań B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS * VII EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. W1 W2 W3 W4 U1 U2 Opis kierunkowych dla obszaru WIEDZA Rozumie podstawowe mechanizmy oraz formy organizacyjno-prawne funkcjonowania małej firmy K_W24 T1A_W11 Posiada wiedzę na temat cech wymaganych od lidera, aby był w stanie założyć i prowadzić własną firmę oraz zna K_W21 T1A_W08 temat mechanizmów zarządzania zespołem i projektem. Ma wiedzę na temat realizacji podstawowych procesów w firmie: analizy finansów, zarządzania pracownikami, mechanizmów marketingu, innowacyjności oraz obsługi K_W23 T1A_W09 klienta Ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania dużych zespołów ludzkich, np. wielkich K_W21 T1A_W08 korporacji UMIEJĘTNOŚCI Potrafi podać i prawidłowo zinterpretować przykłady małych firm działających na rynku polskim, opisanych w K_U01 T1A_U01 prasie albo zaobserwowanych we własnym otoczeniu Potrafi podać i prawidłowo zinterpretować różne aspekty procesów wewnętrznych w firmie oraz w korporacji K_U01 T1A_U01

11 U3 K1 K2 Potrafi podać i prawidłowo napisać oraz przeanalizować biznes-plan do przykładowej sytuacji biznesowej K_U01 T1A_U01 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Potrafi przeanalizować zadany problem, sformułować opinię w tej kwestii oraz uzgodnić ją wspólnie z drugą osobą z zespołu Potrafi przeanalizować opis sytuacji zawarty w literaturze dodatkowej i ocenić jej przydatność do problemów ze swojego otoczenia K_K01 K_K04 K_K01 T1A_K01 T1A_K03 T1A_K04 T1A_K01 3. METODY DYDAKTYCZNE Wykład, gry szkoleniowe/dydaktyczne, filmy szkoleniowe, studium przypadków oraz praca w grupach 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Ocena przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach, wykonanie wymaganych zadań domowych 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B Wykład 1. Pierwszy kontakt z biznesem. Znajdowanie niszy w rynku. Zamienianie pomysłów w plany. 2. Jak dobrze prowadzić firmę. Definiowanie strategii marketingowej. Dbałość o klienta Unikanie porażki w biznesie. Jak znajdować i zatrzymywać najlepszych pracowników. Rozwój firmy. 3. Prowadzenie firmy w domu. Elementy działania w korporacji i innych strukturach hierarchicznych 4. Finanse osobiste - planowanie. Finansowanie, własnościowość oraz organizacja firmy. Kupowanie działającej firmy. Składanie oferty kupna. Finanse: rachunek przepływu środków pieniężnych, koszty i rentowność. Świadczenia pracownicze i ubezpieczenia społeczne. Podatki. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 K1 K2 6. LITERATURA podstawowa Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma oceny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Aktywność, dyskusja, prezentacja X X X X 1. Eric Tyson, Jim Schnell: Własna firma, IDG, Warszawa, Iwona Majewska-Opiełka: Sukces firmy, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, B. Kożusznik: Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Dennis C. Carrey: Jak prowadzic firmę, MT Biznes, Warszawa, Collin Barrow: Zarządzanie finansami w małej firmie, Helion, Gliwice, 2005 X X Strona 2 z 3

12 Załącznik nr 3 do Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących w UTP w Bydgoszczy uzupełniająca Wycinki prasowe dostarczone przez prowadzącego 7. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 1.B 9 Przygotowanie do zajęć 10 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 16 Łączny nakład pracy studenta 35 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 1 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 1 * ostateczna liczba punktów ECTS

13 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu: Pozycja planu: A INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Technologia informacyjna Elektronika i Telekomunikacja I stopnia ogólnoakademicki niestacjonarne Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dr inż. Michał Choraś, dr inż. Beata Marciniak brak Podstawowa obsługa komputera B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i I 9 1 I EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) W1 W2 W3 U1 U2 U3 K1 Lp. Opis WIEDZA Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu architektury i działania komputerów Ma elementarną wiedzę na temat systemów operacyjnych instalacji i usuwania oprogramowania Ma elementarną wiedzę do zrozumienia pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej UMIEJĘTNOŚCI Potrafi pozyskiwać i wykorzystać pozyskane informacje w celu rozwiązania określonego zadania. Potrafi opracować dokumentację do zadania projektowego i przedstawić graficznie otrzymane wyniki Potrafi wykorzystać poznane modele do przygotowania prezentacji multimedialnej, stworzenia odpowiedniej bazy danych czy opracowania statystycznego wyników KOMPETENCJE SPOŁECZNE Ma świadomość odpowiedzialności zachowania w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy kierunkowych K_W06 K_W09 K_W21 K_U01 K_U03 K_U07 K_K03 dla obszaru T1A_W02 T1A_W03 T1A_W02 T1A_W07 T1A_W08 T1A_U01 T1A_U03 T1A_U08 T1A_U09 T1A_K05

14 techniki 3. METODY DYDAKTYCZNE wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja. 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Wykład zaliczany na podstawie testu pisemnego. Laboratorium zaliczane na podstawie referatu i prezentacji multimedialnej oraz sprawozdania. 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B Wykłady: podstawy technik informatycznych. Przetwarzanie tekstów. Arkusze kalkulacyjne. Bazy danych. Grafika menedżerska i/lub prezentacyjna. Usługi w sieciach informatycznych. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji. Ćwiczenia laboratoryjne: ćwiczenia oparte o pakiet Open Office, GIMP 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Forma oceny (podano przykładowe) Efekt Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne ustny pisemny W1 W2 W3 U1 U2 U3 K1 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca 1. Kopertowska M., Sikorski W.,2006, Przetwarzanie tekstu Wydawnictwo Naukowe PWN 2. Kopertowska M., 2006,Grafika menadżerska i prezentacyjna. Wyd. MIKOM W- wa 3. Dudek W.,2006, Bazy danych SQL. Teoria i praktyka, Helion, 1. CybulkaJ., Jankowska B. Nawrocki J., 2007, Automatyczne przetwarzanie tekstów. ZWK, Le i YACC. Nakom 2. Kopertowska M., 2007, Arkusze kalkulacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 3. Sokół M.,2010,Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik, Wydawnictwo Helion, 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie studenta Aktywność studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Strona 2 z 3

15 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Przygotowanie do zajęć 20 Studiowanie literatury 20 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 42 Łączny nakład pracy studenta 100 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 4 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 4 i ostateczna liczba punktów ECTS

16 Załącznik nr 3 do Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących w UTP w Bydgoszczy Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Komunikacja społeczna i praca w grupie Elektronika i Telekomunikacja I stopnia ogólnoakademicki niestacjonarne Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dr hab. inż. Witold Hołubowicz, prof. UTP. dr inż. Michał Choraś mgr inż. Adam Flizikowski nie są wymagane brak wymagań B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS * I 18 1 I EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. W1 W2 W3 W4 Opis WIEDZA Rozumie rolę negocjacji w życiu codziennym, zarówno w sytuacjach zawodowych jak i niezawodowych, niskiego oraz wysokiego szczebla. Ma uporządkowaną wiedzę na temat etapów negocjacji, gamy możliwych sposobów działania oraz ich interpretacji. Posiada wiedzę na temat cech, jakie aspekty działania odróżniają ludzi działających skutecznie od pozostałych wg metodyki Covey a. Ma wiedzę na temat mechanizmów realizacji procedury szukania pracy, w tym rozmowy kwalifikacyjnej. Rozumie poszczególne etapy tej procedury oraz ich znaczenie Ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad savoir-vivre, zarówno w sytuacjach zawodowych jak i prywatnych. Rozumie rolę zasad savoir-vivre w życiu codziennym. UMIEJĘTNOŚCI kierunkowych K_W21 K_W21 K_W21 K_W21 dla obszaru T1A_W08 T1A_W08 T1A_W08 T1A_W08 U1 Potrafi podać i prawidłowo zinterpretować przykłady K_U01 T1A_U01

17 negocjacji w życiu codziennym, prywatnym oraz zawodowym oraz ocenić ich zgodność z zaleceniami dotyczącymi procesu negocjacji U2 Potrafi podać i prawidłowo zinterpretować różne aspekty skutecznego działania na bazie własnych oraz cudzych przykładów a także zastosować je do własnych działań K_U01 T1A_U01 U3 Potrafi podać i prawidłowo zinterpretować różne aspekty procesu szukania pracy na bazie własnych oraz cudzych przykładów a także zastosować je do własnych działań K_U01 T1A_U01 U4 K1 Potrafi podać i prawidłowo zinterpretować różne aspekty reguł savoir-vivre na bazie własnych oraz cudzych przykładów a także zastosować je do własnych działań KOMPETENCJE SPOŁECZNE Potrafi przeanalizować zadany problem, sformułować opinię w tej kwestii oraz uzgodnić ją wspólnie z drugą osobą z zespołu K_U01 K_K01 K_K04 T1A_U01 T1A_K01 T1A_K03 T1A_K04 K2 Potrafi przeanalizować opis sytuacji zawarty w literaturze dodatkowej i ocenić jej przydatność do problemów ze swojego otoczenia K_K01 T1A_K01 K3 Potrafi działać w zespole, rozróżniać interes indywidualnej osoby od interesu grupy, dobrać działania w zależności od zadanego kryterium K_K04 T1A_K03 T1A_K04 3. METODY DYDAKTYCZNE Wykład, gry szkoleniowe, filmy szkoleniowe, praca indywidualna w grupach oraz dyskusje, gry dydaktyczne. 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Kolokwium, aktywność na zajęciach, przygotowanie wymaganych zadań domowych 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wykład 1. Negocjacje. Mity o negocjacjach, negocjacje w trybie: wygrana-wygrana, etapy negocjacji, przygotowanie, stawianie celów, utrzymywanie emocjonalnego dystansu, aktywne słuchanie, finalizowanie negocjacji, najczęstsze błędy Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B 2. Skuteczne działanie. Rola proaktywności, stawianie celów strategicznych a realizacja taktyki, sprawy ważne a pilne, delegowanie zadań, tworzenie sytuacji: wygranawygrana, skuteczna komunikacja, syndrom ostrzenia piły. 3. Proces szukania pracy. Szukanie pracy, jako sprzedaż, rola sprzedaży w gospodarkach konkurencyjnych, szukanie pracy jako proces dołączania do grupy, etapy szukania pracy, materiały marketingowe w procesie szukania pracy, rola i główne elementy rozmowy kwalifikacyjnej, typowe błędy. 4. Savoir-vivre w biznesie. Zasady ogólne, przedstawianie się, zasady starszeństwa, mówienie sobie po imieniu, zasady ubioru biznesowego, elementy zachowania się przy posiłkach Projekt/seminarium Praktyczne opracowanie zagadnień z zakresu objętego wykładem dla danego przypadku/problemu określonego przez prowadzącego zajęcia, prezentacja, praca grupowa i Strona 2 z 3

18 dyskusja. Załącznik nr 3 do Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących w UTP w Bydgoszczy 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma oceny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Aktywność, dyskusja, prezentacja W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1 K2 K3 6. LITERATURA podstawowa 1. E. Bonneau: O zachowaniu się w pracy, Świat Książki, Warszawa, H-G. Schnitzer: Poradnik współczesnego savoir-vivre, Delta, Warszawa, S.Covey: 7 nawyków skutecznego działania, Rebis Dom Wydawniczy, Poznań, M.C.Donaldson, M.Donaldson: Negocjacje, Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa, B.Lunden, L.Rosell: Techniki negocjacji. Jak odnieść sukces w negocjacjach.wyd.3, BL Info Polska, Opole, 2003 uzupełniająca Wycinki prasowe dostarczone przez prowadzącego 7. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 1.B 27 Przygotowanie do zajęć 20 Studiowanie literatury 20 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 18 Łączny nakład pracy studenta 85 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 3 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 3 * ostateczna liczba punktów ECTS

19 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Wychowanie fizyczne Elektronika i Telekomunikacja I (inż. lub lic.) Ogólnoakademicki niestacjonarne Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dr Andrzej Kostencki, mgr Adam Dahms, mgr Waldemar Zimniak, mgr Bogdan Nuckowski, mgr Marek Roszak, mgr Dariusz Gogolin, mgr Małgorzata Bieranowska, mgr Danuta Sobiś, mgr Monika Wiśniewska, mgr Artur Markowski, mgr Aureliusz Gościniak, mgr Małgorzata Targowska, mgr Włodzimierz Kiedrowski Brak Brak przeciwwskazań zdrowotnych. Studenci rehabilitacji ruchowej zaświadczenie od lekarza specjalisty z orzeczeniem. Studenci całkowicie zwolnieni z wychowania fizycznego zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające całkowite zwolnienie z zajęć również w grupie rehabilitacji ruchowej. Posiadanie umiejętności pływania nie jest wymagane. Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS * III 18 1 IV EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) W1 Lp. Opis WIEDZA Student zna zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i urządzeń obiektu oraz wie, jakie urządzenia i przybory związane są z uprawianiem danej dyscypliny sportowej lub danego schorzenia. Zna regulamin korzystania z obiektów sportowych, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne. kierunkowych K_W21 dla obszaru T1A_W08

20 W2 W3 W4 W5 Student posiada wiedzę związaną z przeprowadzeniem rozgrzewki, wie, jakie ćwiczenia wpływają na rozwój i kształtowanie zdolności motorycznych oraz zna wpływ na organizm człowieka i poprawę jego zdrowia. Student zna zasady higieny osobistej. Student zna przepisy gry i zasady sędziowania, testy i sprawdziany oceniające sprawność fizyczną ogólną i specjalną. Student posiada aktualną wiedzę z wybranej tematyki sportowej. Student czasowo niezdolny do zajęć z wychowania fizycznego z przyczyn zdrowotnych zna treści wychowania zdrowotnego realizowanych w ramach zajęć z rehabilitacji ruchowej. Student zna podstawowe przepisy i zasady gier zespołowych. Student całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego posiada wiedzę teoretyczną związaną z kulturą fizyczną, turystyką i rekreacją oraz z wybranymi dyscyplinami sportowymi. UMIEJĘTNOŚCI U1 Student potrafi dobrać sprzęt i przybory do danej dyscypliny sportu. Umie korzystać zgonie z regulaminem z obiektów sportowych. U2 Student potrafi przeprowadzić rozgrzewkę zgodnie z zasadami metodyki, potrafi kontrolować wysiłek fizyczny na podstawie swojego tętna. Student posiada podstawowe umiejętności techniczno-taktyczne w zakresie wybranej formy ruchu. Student potrafi zastosować zasady higieny osobistej. U3 Student posiada umiejętności sędziowania oraz potrafi zastosować przepisy obowiązujące w danej dyscyplinie sportowej. Student potrafi ocenić poziom swojej ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej na podstawie poznanych testów i sprawdzianów. Student posiada umiejętność bieżącej weryfikacji materiałów o tematyce sportowej. U4 Student czasowo niezdolny do zajęć z wychowania fizycznego z przyczyn zdrowotnych potrafi wykonać zadania ruchowe w ramach swojej sprawności fizycznej. Student umie ocenić swoją sprawność fizyczną na podstawie określonych prób. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 K2 K3 Student jest świadomy wpływu aktywności fizycznej na swoje zdrowie oraz podejmuje się organizacji różnorodnych form aktywności rekreacyjno-sportowych. Student potrafi pracować indywidualnie i w grupie zgodnie z zasadami fair-play. Poprzez kształtowanie własnych umiejętności student ma świadomość i rozumie potrzebę promowania zdrowego stylu życia. 3. METODY DYDAKTYCZNE Strona 2 z 6 K_W21 K_W21 K_W21 K_W21 K_U06 K_U06 K_U06 K_U06 K_K02 K_K02 K_K02 T1A_W08 T1A_W08 T1A_W08 T1A_W08 T1A_U05 T1A_U05 T1A_U05 T1A_U05 T1A_K02 T1A_K02 T1A_K02 Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w formie zajęć praktycznych i teoretycznych. Zajęcia praktyczne: pokaz, ćwiczenie przedmiotowe, instruktaż. Zajęcia teoretyczne: pogadanka, opis, dyskusja, referat, prezentacja. 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU 1.Zarówno Semestr III i IV kończą się zaliczeniem z oceną. Zaliczeniem przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie testu sprawności ogólnej Eurofit (październik-maj), sprawdzianów technicznych wybranych form ruchu, obecność na zajęciach jest obowiązkowa a każda nieobecność musi być odrobiona. 2.Student grupy rehabilitacyjnej uczestniczy w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów, w czasie III semestru zalicza test związany z dyscyplinami Zimowych Igrzysk Olimpijskich, a w IV semestrze z dyscyplinami Letnich Igrzysk Olimpijskich. Wykonuje w każdym semestrze próby sprawnościowe dostosowane do swoich możliwości ruchowych. 3.Student całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego uczestniczy w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów. Wykonuje pracę związaną z kulturą fizyczną, turystyką, rekreacją i sportem oraz odpowiada na zagadnienia z nim związane, uczestniczy w wybranych jednostkach zajęć uzgodnionych z prowadzącym.

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo