KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN"

Transkrypt

1 PL ENG DE KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN SPRZEDAWCA / SELLER / VERKÄUFER: FIRMA / COMPANY / FIRMA ADRES / ADDRESS / ADRESSE TELEFON / TELEPHONE / TELEFON UŻYTKOWNIK FINALNY / END USER / ENDBENUTZER: IMIĘ I NAZWISKO NAZWA FIRST AND FAMILY NAME NAME VORNAME u. NAME NAME ADRES / ADDRESS / ADRESSE TELEFON / TELEPHONE / TELEFON PRZEDMIOT GWARANCJI / WARRANTY SUBJECT / GARANTIEGEGENSTAND: NR FABRYCZNY / FACTORY N O / FABRIK NR WKLEJ NAKLEJKĘ / PASTE THE LABEL / KLEBEN SIE DAS ETIKETT OPIS INSTALACJI / DESCRIPTION OF THE INSTALLATION / BESCHREIBUNG DER INSTALLATION DATA SPRZEDAŻY UŻYTKOWNIKOWI / DATE OF SALE / VERKAUFSDATUM DATA/ DATE / DATUM URUCHOMIENIE U UŻYTKOWNIKA / START-UP AT THE USER S PREMISES / INBETRIEBNAHME BEIM BENUTZER DATA / DATE / DATUM PIECZĄTKA INSTALATORA / INSTALLATION TECHNICIAN S STAMP STEMPEL DES INSTALLATEUR PIECZĄTKA GWARANTA / GUARANTOR S STAMP GARANTIESTEMPEL * Szanowny Kliencie, warunkiem skorzystania z gwarancji jest kompletne i prawidłowe wypełnienie karty gwarancyjnej. Ver

2 PL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza gwarancja dotyczy urządzeń zainstalowanych wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku urządzeń zainstalowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują postanowienia opisane w części ENG i DE. 2. WATT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, zwana w dalszej części GWARANTEM, zapewnia sprawne funkcjonowanie sprzedawanych kolektorów słonecznych typu WATT i WATT CPC, zwanych dalej PRODUKTAMI, pod warunkiem, że: są instalowane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami, wytycznymi producenta, instrukcją obsługi, zasadami użytkowania i konserwacji podanymi poniżej, są serwisowane wyłącznie przez serwis fabryczny WATT bądź przez autoryzowany serwis posiadający uprawnienia nadane przez GWARANTA (wykaz uprawnionych firm znajduje się na stronie internetowej 3. Gwarancja obejmuje wady produktu, które ujawnione zostaną w okresie wskazanym w 3 Karty Gwarancyjnej, z wyłączeniem wad zawartych w 4 Karty Gwarancyjnej. 4. W przypadku niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia KARTY GWARANCYJNEJ lub w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych reklamacja zgłoszona w ramach gwarancji nie zostanie uwzględniona. 2 Zasady użytkowania i konserwacji oraz przeglądy gwarancyjne 1. Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi, wytycznymi producenta i ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania danego typu wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem warunków omówionych poniżej: Kolektory słoneczne: dobór powierzchni kolektorów względem pojemności zasobnika powinien być zgodny z wytycznymi producenta; kolektory powinny być zainstalowane pod kątem nie mniejszym niż 30 stopni; do napełniania, odpowietrzania i czyszczenia instalacji solarnych należy bezwzględnie używać sprzętu o parametrach wymaganych przez Gwaranta; do napełniania instalacji należy stosować wyłącznie glikol zakupiony u Gwaranta; wymiana glikolu w instalacji solarnej powinna być przeprowadzana co 5 lat; kolektory podczas montażu powinny pozostawać bezwzględnie zakryte do momentu napełnienia instalacji, w celu ochrony przed nadmiernym przegrzaniem. 2. Zakres przeglądu (wymóg dla wydłużenia okresu gwarancyjnego): odpowietrzenie instalacji solarnej; kontrola odporności płynu solarnego na zamarzanie; sprawdzenie poprawności działania i ustawień regulatora solarnego; kontrola działania urządzeń zabezpieczających układ solarny (naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa); kontrola rur próżniowych; regulacja ciśnienia roboczego obiegu glikolu; Przegląd może być wykonany tylko przez serwis autoryzowany (wykaz na stronie lub serwis fabryczny WATT. Przeprowadzone czynności należy potwierdzić na stronie 5 niniejszej gwarancji. 3 Warunki Gwarancji 1. Niniejsza gwarancja udzielana jest przy zachowaniu norm i tolerancji właściwych dla produktu oraz warunków określonych w 2 Karty Gwarancyjnej. 2. Okres gwarancji liczony jest w miesiącach od daty sprzedaży Użytkownikowi i wynosi 60 miesięcy od daty sprzedaży Użytkownikowi, jednak nie więcej niż 72 miesiące od daty produkcji (data widoczna na naklejce seryjnej urządzenia). 3. W przypadku instalacji przeglądanych i serwisowanych nie rzadziej niż raz na 24 miesiące oraz zgodnie z zasadami określonymi w 2 ust. 2 Karty Gwarancyjnej GWARANT udziela tzw. przedłużonej gwarancji, która wynosi 120 miesięcy od daty sprzedaży produktu Użytkownikowi, jednak nie więcej niż 132 miesiące od daty produkcji (data widoczna na naklejce seryjnej urządzenia). Przeglądy oraz serwisy instalacji muszą być przeprowadzone przez serwis autoryzowany lub serwis fabryczny Watt zgodnie z 2 ust.2 Karty Gwarancyjnej i obowiązkowo wpisane do karty gwarancyjnej. Przeglądy płatne przez użytkownika instalacji.

3 PL 4 Wyłączenia gwarancji Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych spowodowanych z przyczyn zależnych od Użytkownika lub osób trzecich; uszkodzeń będących następstwem działań niezależnych od Sprzedawcy czy Gwaranta np. pożaru, włamania; czynności związanych z bieżącą konserwacją produktu zgodnie z zapisami 2; produktów, w których stwierdzono ingerencję osób nieupoważnionych, polegającą na przeróbkach, zmianach konstrukcyjnych, samodzielnej naprawie, rozruchu, niewłaściwej instalacji; elementów zużytych w sposób naturalny zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem produktu; uszkodzeń mechanicznych wynikłych z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i ogólnie przyjętymi zasadami, użytkowania tego typu wyrobów i wad wywołanych tymi uszkodzeniami; uszkodzeń z powodu dewastacji wyrobów; uszkodzeń powstałych na skutek zjawisk atmosferycznych określanych mianem "siły wyższej"; uszkodzeń powstałych na skutek długotrwałego braku zasilania (powyżej 24h); szkód powstałych w wyniku przegrzania instalacji spowodowanych: brakiem płynu solarnego w instalacji, złym odpowietrzeniem instalacji, otwartym zaworem odpowietrzającym; pęknięć zespołu hydraulicznego spowodowanych zastosowaniem nieodpowiednich płynów mrozoodpornych; uszkodzeń zespołu hydraulicznego kolektora spowodowanych nieodpowiednim montażem (np. przekręcenia miedzianej rury zbiorczej); zaparowania wewnętrznej części szyby w kolektorach płaskich (jest to naturalne zjawisko wynikające z cyrkulacji powietrza o różnym stopniu wilgotności pomiędzy wnętrzem kolektora, a jego otoczeniem); przebarwień na powierzchni absorbera wynikających z naturalnego starzenia się powłoki absorpcyjnej; zmian na zewnętrznych elementach kolektora wykonanych z aluminium spowodowanych procesem utleniania się aluminium i wytrącania tlenku glinu; uszkodzeń powierzchni kolektorów wynikających z montażu w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia (np. sadza powstająca w procesie spalania). 5 Tryb składania reklamacji 1. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wady produktu objętej niniejszą Kartą Gwarancyjną, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy, a gdy jest to niemożliwe - Gwarantowi na piśmie wraz z dowodem zakupu Produktu oraz prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną. Szczegółowy opis wadliwości produktu Użytkownik zobowiązany jest umieścić w zgłoszeniu reklamacyjnym. 2. Gwarant zobowiązany jest w ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego dokonać czynności niezbędnych do weryfikacji zarzutów reklamacyjnych. 3. W razie potwierdzenia zarzutów reklamacyjnych Gwarant, zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bez zbędnej zwłoki. 4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w realizacji obowiązków gwarancyjnych, w przypadku gdy przedstawiciel Gwaranta zgłosi się u Użytkownika w ustalonym terminie, w celu usunięcia wad wskazanych w reklamacji, lecz nie może tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. 5. Termin wykonania obowiązków gwarancyjnych przedłuża się wówczas proporcjonalnie do wynikającej stąd zwłoki. Jeżeli Użytkownik dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy, we wcześniej ustalonym terminie, uważa się, że zrezygnował on z roszczeń gwarancyjnych. 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli pomimo trzech napraw dotyczących tej samej wady w produkcie, nadal występuje wada uniemożliwiająca jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 7. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość elementów brakujących bądź uszkodzonych z przyczyn zależnych od Użytkownika oraz koszt ich wymiany. 8. Jeżeli wymiana produktu jest niewykonalna, Użytkownikowi przysługuje rekompensata za wady produktu ustalona każdorazowo indywidualną umową na piśmie między Gwarantem a Użytkownikiem. 9. Gwarant zastrzega sobie prawo wykonania naprawy gwarancyjnej w swojej siedzibie, w zakładzie produkcyjnym, o ile naprawa u Użytkownika nie jest technicznie możliwa. 10. Czynności składające się na procedurę reklamacyjną oraz realizację zobowiązań gwarancyjnych potwierdzane są wpisami w protokole reklamacyjnym.

4 PL NOTATKI / PRZEGLĄDY GWARANCYJNE DATA AUTORYZOWANY SERWIS PIECZĄTKA ZAKRES CZYNNOŚCI UWAGI ver

5 ENG PL 1 General Provisions 1. This warranty applies to equipment installed outside Republic of Poland only. 2. WATT S.A. seated in Sosnowiec, hereinafter referred to as WARRANTOR, guarantees proper operation of WATT and WATT CPC solar collectors sold, hereinafter referred to as products, provided that: they are installed and operated in accordance with the intended use, regulations in force, manufacturer's guidelines, user's manual instructions and operation and maintenance principles specified below, they are serviced by a specialized installer only as agreed with the Warrantor. 3. The Warranty covers product defects which are apparent during the warranty period referred to in 3 of the Warranty Card excluding faults specified in 4 of the Warranty Card. 4. Should the WARRANTY CARD be filled out improperly or incompletely or the warranty seals be broken any claim made under the warranty shall not be accepted. 2 Operation and Maintenance Principles and Warranty Inspections 1. The equipment shall be operated according to the user's manual instructions, manufacturer's guidelines and generally recognized principles for use of the specific product type, with special attention being paid to the below principles: Solar collectors: Selection of collector surface area with respect to the tank volume should be in line with the manufacturer's guidelines. Collectors should be installed so that the inclination angle is not less than 30 degrees. It is absolutely imperative that the equipment to be used for filling, bleeding and cleaning of solar systems shall meet the parameters required by the Warrantor. Only glycol purchased with the Warrantor shall be used for filling the solar system. Glycol shall be changed in the solar system every five years. It is absolutely imperative that during the installation collectors are covered until the system is filled to protect them from overheating. 3 Warranty Conditions 1. This warranty is applicable provided that standards and tolerances appropriate for the product are observed and the conditions referred to in 2 of the Warranty Card are satisfied. 2. The warranty period is expressed in months from the date of sale to the User and it is: Collector type: Warranty period Watt 2020S 10/*11 years The condition for the standard warranty period is the possession of sales documents. Watt CPC9+ 10/*11 years *maximum warranty period from the production date Watt 7020 S 10/*11 years (on the label) 4 Exclusions The following shall be excluded from the Warranty: mechanical damage caused by acts attributable to the User or third parties; damage caused by reasons beyond control of the Seller or of the Warrantor e.g. fire, burglary etc.; operations related directly to the routine maintenance of products according to the provisions of 2; products found to be tampered with by unauthorized persons such a tampering to include reworking, design modifications, unauthorized repairs, start-up or wrong installation; components subject to normal wear and tear due to the nature, properties or intended use of the product; mechanical damages caused by use inconsistent with the user's manual instructions and generally recognized principles; use of products of that type and defects caused by such a use; damage resulting from destruction of products; damage caused by weather phenomena referred to as "force majeure"; damage resulting from long interruption in power supply (exceeding 24h); damage occurred due to system overheating caused by: lack of solar fluid in the system, poor venting of the system, open vent valve;

6 ENG PL cracks in hydraulic system caused by the use of improper anti-freeze; damage to collector hydraulic system caused by wrong installation (e.g. turn of the collecting copper pipe); fogging up of the inner side of the glass pane in flat-plate collectors (which is a natural phenomenon caused by air of varying humidity circulating between the interior of the collector and the surrounding area); discoloration on the absorber surface due to natural ageing of the absorptive coating; changes on the external aluminum components of the collector caused by oxidation of aluminum and alumina precipitation; damage to collector surfaces due to their being installed in the vicinity of pollution sources (e.g. carbon black produced during combustion). 5 How to make a claim 1. If the product is found to be defective during the warranty period, such a defect being covered by this Warranty Card, the User shall report the same immediately to the Seller or, where it is not possible, to the Warrantor in writing attaching the proof of purchase of the product along with a duly filled warranty card. The defect shall be described by the User in detail in the claim notification form. 2. The Warrantor is obliged to take steps aimed at verification of the defects claimed within 21 days from the receipt of the claim notification form. 3. Should the defects claimed be confirmed the Warrantor undertakes to remove them without unnecessary delay. 4. The Warrantor shall not be held liable for any delay in performance of warranty obligations if the Warrantor's representative reports to the User at agreed date to remove the defects claimed but he is unable to carry out the repair due to reasons applicable to the User. 5. Time for performance of warranty obligations shall be then extended equal to the delay. Should the User prevent the repair twice at dates agreed previously he shall be deemed to have waived his warranty claim. 6. The User shall be entitled to have the product exchanged for a new one if, despite three repairs of the same product defect, a defect still prevents the product from being operated according to the intended use. 7. When exchanging the product with a new one the User shall be charged with the cost of all missing parts or those damaged due to reasons attributable to the User including the replacement costs. 8. If the product replacement is not possible, the User shall be entitled to the compensation for the product defects, such a compensation being defined individually under an agreement to be concluded in writing between the Warrantor and the User. 9. The Warrantor reserves the right to carry out the repair at their seat, in a production plant if the repair cannot be carried out at the User's premises. 10. Operations to be conducted under the claim procedure and those constituting the performance of warranty obligations are confirmed with entries in the claim protocol. NOTES / WARRANTY INSPECTIONS DATE AUTHORISED SERVICE PROVIDER STAMP OPERATIONS REMARKS ver

7 DE PL 1 Allgemeine Bestimmungen 1. Die Garantie bezieht sich auf Anlagen, die außerhalb der Republik Polen installiert worden sind. 2. WATT S.A. mit Sitz in Sosnowiec, weiterhin als GARANTIEGEBER bezeichnet, sichert den störungsfreien Betrieb der Sonnenkollektoren Typ WATT und WATT CPC, die weiterhin als PRODUKTE bezeichnet werden, unter folgenden Bedingungen: - die Anlagen werden gemäß ihrer Bestimmung, geltenden Vorschriften, Herstelleranweisungen, Gebrauchsanleitung, den unten angeführten Gebrauchs- und Wartungsregeln installiert und genutzt, die Anlagen werden ausschließlich durch eine fachkompetente Montagefirma und in der Abstimmung mit dem Hersteller gewartet. 3. Die Garantie umfasst die Mängel des Produkts, die in dem in Par. 3 Garantiekarte genannten Zeitraum aufgedeckt werden, unter Ausschluss der im Par. 4 der Garantiekarte genannten Mängel. 4. Bei unvollständig oder nicht ordnungsgemäß ausgefüllter GARANTIEKARTE oder beim Bruch der Garantieplombe wird die Reklamation im Rahmen der Garantie nicht berücksichtigt. 2 Regeln zur Nutzung und Wartung und Garantiedurchsicht 1. Das Gerät soll gemäß der Gebrauchsanleitung, Herstelleranweisungen und allgemein gültigen Regeln zur Nutzung von Waren dieser Art genutzt werden, wobei die unten stehenden Bedingungen mit besonderer Sorgfalt eingehalten werden sollen: Sonnenkollektoren: die Bestimmung der Fläche der Kollektoren für das Volumen des Behälters soll nach den Herstelleranweisungen erfolgen; der Winkel, in dem die Kollektoren installiert werden, soll nicht weniger als 30 Grad ausmachen; für die Befüllung, Entlüftung und Reinigung der Solaranlagen sollen nur Geräte gebraucht werden, welche die von dem Garantiegeber geforderten Parameter erfüllen; für die Befüllung der Anlagen soll nur Glykol genutzt werden, das bei dem Garantiegeber gekauft wurde; der Glykolwechsel in der Solaranlage soll jede 5 Jahren durchgeführt werden; die Kollektoren sollen während der Montage bis zur Befüllung der Anlage unbedingt bedeckt sein zur Vermeidung der Überhitzung. 3 Garantiebedingungen 1. Die Garantie wird unter Einhaltung der für das Produkt geltenden Normen und Toleranzen sowie der Bedingungen in Par. 2 der Garantiekarte gewährt. 2. Die Garantiefrist wird in Monaten ab dem Tag des Verkaufs an den Verbraucher gerechnet und beträgt: Kollektor-Typ: Garantiezeit Watt 2020S 10/*11 Jahre Die Bedingung für die Standardgarantiezeit ist der Besitz von Verkaufsdokumentation. Watt CPC9+ 10/*11 Jahre *maximale Garantiezeit ab Produktionsdatum Watt 7020 S 10/*11 Jahre (auf dem Kollektorsetikett) 4 Garantieausschluss Die Garantie umfasst nicht: mechanische Schäden, deren Ursachen von dem Verbraucher oder von Dritten abhängig sind; Schäden, die nicht von dem Verkäufer oder dem Garantiegeber abhängig sind, z.b. Brand, Einbruch; Handlungen, die mit laufender Wartung gemäß Par. 2 zusammen hängen; Produkte, bei denen Eingriffe nicht berechtigter Personen festgestellt wurden, die auf Umarbeitung, Konstruktionsänderungen, selbständiger Reparatur oder Inbetriebsetzung und inkorrekter Montage beruhen; Bestandteile, bei denen die übliche Abnutzung entsprechend den Eigenschaften oder der Bestimmung des Produkts zu beobachten ist; mechanische Beschädigungen, die sich aus der Nutzung ergeben, die der Gebrauchsanleitung oder den allgemein anerkannten Regeln nicht entspricht; Nutzung der Waren dieser Art und die Mängel, die durch diese Beschädigungen verursacht wurden; Beschädigungen, die Folgen von Vandalismus sind; Beschädigungen, die Folgen von Witterungserscheinungen sind, die als höhere Gewalt bezeichnet werden; Beschädigungen, die Folgen von langanhaltendem Stromausfall (über 24 Stunden) sind; Schäden, die Folgen von Überhitzung der Anlage sind, die durch: fehlende Solarflüssigkeit in der Anlage, fehlerhafte Entlüftung der Anlage, geöffnetes Entlüftungsventil verursacht werden;

8 DE PL Bruch des Hydrauliksatzes infolge des Einsatzes von falschen frostsicheren Flüssigkeiten; Beschädigungen des Hydrauliksatzes des Kollektors infolge nicht ordnungsgemäßer Montage (z.b. Überdrehen der kupfernen Sammelrohr); Beschlagen des inneren Teils der Scheibe in Flachkollektoren (dies ist eine natürliche Erscheinung, die sich aus der Zirkulation von Luft von unterschiedlichem Feuchtigkeitsgrad zwischen dem Inneren des Kollektors und seiner Umgebung ergibt); geänderte Farbe auf der Oberfläche des Kollektors, die der natürlichen Alterung der Absorptionsfläche folgt, Änderungen auf den Außenbestandteilen des Kollektors aus Aluminium, die durch die Oxidation des Aluminiums und der Bildung von Aluminiumoxid verursacht werden; Beschädigungen der Kollektorenfläche, die infolge der Montage in der Nähe von Verunreinigungsquellen entstehen (z.b. Ruß aus dem Verbrennungsprozess). 5 Reklamationsanmeldung 1. Bei der Entdeckung in der Garantiefrist eines Mangels des Produkts, der in den Rahmen der Garantiekarte fällt, ist der Verbraucher verpflichtet, den Mangel dem Verkäufer anzuzeigen, und wenn das unmöglich ist, eine schriftliche Anzeige an den Garantiegeber vorzunehmen und sie mit dem Kaufbeleg und der ordnungsgemäß ausgefüllten Garantiekarte zu versorgen. In der Reklamationsanzeige soll der Verbraucher eine detaillierte Beschreibung des Mangels liefern. 2. Der Garantiegeber ist verpflichtet, innerhalb 21 Tage ab Erhalt der Anzeige die Handlungen zu unternehmen, die für die Prüfung der Reklamationseinwände notwendig sind. 3. Bei Bestätigung der Reklamationseinwände verpflichtet sich der Garantiegeber die entdeckten Mängel ohne Verzug zu beseitigen. 4. Der Garantiegeber haftet nicht für den Verzug bei der Durchführung der Garantieleistungen, wenn der Vertreter des Garantiegebers bei dem Verbraucher zu dem vereinbarten Termin zwecks Beseitigung der in der Reklamation angeführten Mängel erscheint, kann jedoch diese Handlung aus Gründen, die auf der Seite des Verbrauchers liegen, nicht durchführen. 5. Die Frist, in der die Reklamationsleistungen erbracht werden, wird dann verhältnismäßig verlängert. Falls der Verbraucher zweimal die Reparatur, die für einen bestimmten Termin vereinbart wurde, unmöglich macht, wird angenommen, dass er auf seine Garantieansprüche verzichtet. 6. Der Verbraucher erlangt das Recht auf Austausch des Produkts gegen ein neues, wenn trotz drei Reparaturen desselben Mangels der Mangel weiterhin besteht und die bestimmungsgemäße Nutzung des Produkts unmöglich macht. 7. Beim Austausch des Produkts gegen ein neues werden die Kosten der fehlenden Bestandteile oder der Bestandteile, die aus einem Grund, der von dem Verbraucher abhängig ist, beschädigt wurden, sowie die Tauschkosten abgezogen. 8. Falls der Austausch des Produkts nicht möglich ist, hat der Verbraucher das Recht auf Schadenersatz für die Mängel des Produkts, der individuell zwischen dem Garantiegeber und dem Verbrauchen schriftlich zu vereinbaren ist. 9. Der Garantiegeber behält sich das Recht vor, die Garantiereparatur in seinem Sitz, in dem Produktionswerk durchzuführen, falls die Reparatur bei dem Verbraucher technisch nicht möglich ist. 10. Die Handlungen, die zu dem Reklamationsablauf und zu der Erbringung der Garantieleistungen gehören, werden in Form von Eintragungen in dem Reklamationsprotokoll bestätigt. NOTIZEN / GARANTIEDURCHSICHT DATUM VERTRAGSSERVICEFIRMA STEMPEL HANDLUNGEN ANMERKUNGEN

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590 Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590 16. Wahlperiode 08. 04. 2009 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 16. September 2004 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o. Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Curtis Health Caps Sp z o.o. ( CHC ) z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej 52, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech

Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech Zakres usług: 1. Pośrednictwo w zawarciu umowy z podmiotem na terenie Niemiec (w Görlitz), który udostępni adres, pod którym

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi HP Scanjet 200/300 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie niniejszych materiałów bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii

Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii Low-emission-zone label in Danish low emission zones New statutory requirement for driving in Danish low emission zones from 1 November 2011 Umweltplakette in dänischen Umweltzonen Neue gesetzliche Vorschriften

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium 6 th European Transport Research Conference Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility www.traconference.eu INVITATION TO ST SPONSORSHIP Poland National Stadium 1 SUMMARY EDITO 04 OBJECTIVES 05 SCOPE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży produktów, zawieranych

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.amelis-colour.com stanowi własność DELTIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie F.E.S.I.

Opracowanie F.E.S.I. English German Polski Abrasion Abrieb -m. Ścieranie Wearing away by friction, e.g. particles loosening from surface of cellular glass. Absorption (water) A process by which a hydrophilic material absorbs

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final Kryteria akceptacji Ułożona według priorytetu lista kryteriów, które product(s)

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bundestag Drucksache 18/3696. Gesetzentwurf. der Bundesregierung

Deutscher Bundestag Drucksache 18/3696. Gesetzentwurf. der Bundesregierung Deutscher Bundestag Drucksache 18/3696 18. Wahlperiode 07.01.2015 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 15. Mai 2014 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo