KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN"

Transkrypt

1 PL ENG DE KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN SPRZEDAWCA / SELLER / VERKÄUFER: FIRMA / COMPANY / FIRMA ADRES / ADDRESS / ADRESSE TELEFON / TELEPHONE / TELEFON UŻYTKOWNIK FINALNY / END USER / ENDBENUTZER: IMIĘ I NAZWISKO NAZWA FIRST AND FAMILY NAME NAME VORNAME u. NAME NAME ADRES / ADDRESS / ADRESSE TELEFON / TELEPHONE / TELEFON PRZEDMIOT GWARANCJI / WARRANTY SUBJECT / GARANTIEGEGENSTAND: NR FABRYCZNY / FACTORY N O / FABRIK NR WKLEJ NAKLEJKĘ / PASTE THE LABEL / KLEBEN SIE DAS ETIKETT OPIS INSTALACJI / DESCRIPTION OF THE INSTALLATION / BESCHREIBUNG DER INSTALLATION DATA SPRZEDAŻY UŻYTKOWNIKOWI / DATE OF SALE / VERKAUFSDATUM DATA/ DATE / DATUM URUCHOMIENIE U UŻYTKOWNIKA / START-UP AT THE USER S PREMISES / INBETRIEBNAHME BEIM BENUTZER DATA / DATE / DATUM PIECZĄTKA INSTALATORA / INSTALLATION TECHNICIAN S STAMP STEMPEL DES INSTALLATEUR PIECZĄTKA GWARANTA / GUARANTOR S STAMP GARANTIESTEMPEL * Szanowny Kliencie, warunkiem skorzystania z gwarancji jest kompletne i prawidłowe wypełnienie karty gwarancyjnej. Ver

2 PL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza gwarancja dotyczy urządzeń zainstalowanych wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku urządzeń zainstalowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują postanowienia opisane w części ENG i DE. 2. WATT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, zwana w dalszej części GWARANTEM, zapewnia sprawne funkcjonowanie sprzedawanych kolektorów słonecznych typu WATT i WATT CPC, zwanych dalej PRODUKTAMI, pod warunkiem, że: są instalowane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami, wytycznymi producenta, instrukcją obsługi, zasadami użytkowania i konserwacji podanymi poniżej, są serwisowane wyłącznie przez serwis fabryczny WATT bądź przez autoryzowany serwis posiadający uprawnienia nadane przez GWARANTA (wykaz uprawnionych firm znajduje się na stronie internetowej 3. Gwarancja obejmuje wady produktu, które ujawnione zostaną w okresie wskazanym w 3 Karty Gwarancyjnej, z wyłączeniem wad zawartych w 4 Karty Gwarancyjnej. 4. W przypadku niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia KARTY GWARANCYJNEJ lub w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych reklamacja zgłoszona w ramach gwarancji nie zostanie uwzględniona. 2 Zasady użytkowania i konserwacji oraz przeglądy gwarancyjne 1. Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi, wytycznymi producenta i ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania danego typu wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem warunków omówionych poniżej: Kolektory słoneczne: dobór powierzchni kolektorów względem pojemności zasobnika powinien być zgodny z wytycznymi producenta; kolektory powinny być zainstalowane pod kątem nie mniejszym niż 30 stopni; do napełniania, odpowietrzania i czyszczenia instalacji solarnych należy bezwzględnie używać sprzętu o parametrach wymaganych przez Gwaranta; do napełniania instalacji należy stosować wyłącznie glikol zakupiony u Gwaranta; wymiana glikolu w instalacji solarnej powinna być przeprowadzana co 5 lat; kolektory podczas montażu powinny pozostawać bezwzględnie zakryte do momentu napełnienia instalacji, w celu ochrony przed nadmiernym przegrzaniem. 2. Zakres przeglądu (wymóg dla wydłużenia okresu gwarancyjnego): odpowietrzenie instalacji solarnej; kontrola odporności płynu solarnego na zamarzanie; sprawdzenie poprawności działania i ustawień regulatora solarnego; kontrola działania urządzeń zabezpieczających układ solarny (naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa); kontrola rur próżniowych; regulacja ciśnienia roboczego obiegu glikolu; Przegląd może być wykonany tylko przez serwis autoryzowany (wykaz na stronie lub serwis fabryczny WATT. Przeprowadzone czynności należy potwierdzić na stronie 5 niniejszej gwarancji. 3 Warunki Gwarancji 1. Niniejsza gwarancja udzielana jest przy zachowaniu norm i tolerancji właściwych dla produktu oraz warunków określonych w 2 Karty Gwarancyjnej. 2. Okres gwarancji liczony jest w miesiącach od daty sprzedaży Użytkownikowi i wynosi 60 miesięcy od daty sprzedaży Użytkownikowi, jednak nie więcej niż 72 miesiące od daty produkcji (data widoczna na naklejce seryjnej urządzenia). 3. W przypadku instalacji przeglądanych i serwisowanych nie rzadziej niż raz na 24 miesiące oraz zgodnie z zasadami określonymi w 2 ust. 2 Karty Gwarancyjnej GWARANT udziela tzw. przedłużonej gwarancji, która wynosi 120 miesięcy od daty sprzedaży produktu Użytkownikowi, jednak nie więcej niż 132 miesiące od daty produkcji (data widoczna na naklejce seryjnej urządzenia). Przeglądy oraz serwisy instalacji muszą być przeprowadzone przez serwis autoryzowany lub serwis fabryczny Watt zgodnie z 2 ust.2 Karty Gwarancyjnej i obowiązkowo wpisane do karty gwarancyjnej. Przeglądy płatne przez użytkownika instalacji.

3 PL 4 Wyłączenia gwarancji Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych spowodowanych z przyczyn zależnych od Użytkownika lub osób trzecich; uszkodzeń będących następstwem działań niezależnych od Sprzedawcy czy Gwaranta np. pożaru, włamania; czynności związanych z bieżącą konserwacją produktu zgodnie z zapisami 2; produktów, w których stwierdzono ingerencję osób nieupoważnionych, polegającą na przeróbkach, zmianach konstrukcyjnych, samodzielnej naprawie, rozruchu, niewłaściwej instalacji; elementów zużytych w sposób naturalny zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem produktu; uszkodzeń mechanicznych wynikłych z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i ogólnie przyjętymi zasadami, użytkowania tego typu wyrobów i wad wywołanych tymi uszkodzeniami; uszkodzeń z powodu dewastacji wyrobów; uszkodzeń powstałych na skutek zjawisk atmosferycznych określanych mianem "siły wyższej"; uszkodzeń powstałych na skutek długotrwałego braku zasilania (powyżej 24h); szkód powstałych w wyniku przegrzania instalacji spowodowanych: brakiem płynu solarnego w instalacji, złym odpowietrzeniem instalacji, otwartym zaworem odpowietrzającym; pęknięć zespołu hydraulicznego spowodowanych zastosowaniem nieodpowiednich płynów mrozoodpornych; uszkodzeń zespołu hydraulicznego kolektora spowodowanych nieodpowiednim montażem (np. przekręcenia miedzianej rury zbiorczej); zaparowania wewnętrznej części szyby w kolektorach płaskich (jest to naturalne zjawisko wynikające z cyrkulacji powietrza o różnym stopniu wilgotności pomiędzy wnętrzem kolektora, a jego otoczeniem); przebarwień na powierzchni absorbera wynikających z naturalnego starzenia się powłoki absorpcyjnej; zmian na zewnętrznych elementach kolektora wykonanych z aluminium spowodowanych procesem utleniania się aluminium i wytrącania tlenku glinu; uszkodzeń powierzchni kolektorów wynikających z montażu w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia (np. sadza powstająca w procesie spalania). 5 Tryb składania reklamacji 1. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wady produktu objętej niniejszą Kartą Gwarancyjną, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy, a gdy jest to niemożliwe - Gwarantowi na piśmie wraz z dowodem zakupu Produktu oraz prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną. Szczegółowy opis wadliwości produktu Użytkownik zobowiązany jest umieścić w zgłoszeniu reklamacyjnym. 2. Gwarant zobowiązany jest w ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego dokonać czynności niezbędnych do weryfikacji zarzutów reklamacyjnych. 3. W razie potwierdzenia zarzutów reklamacyjnych Gwarant, zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bez zbędnej zwłoki. 4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w realizacji obowiązków gwarancyjnych, w przypadku gdy przedstawiciel Gwaranta zgłosi się u Użytkownika w ustalonym terminie, w celu usunięcia wad wskazanych w reklamacji, lecz nie może tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. 5. Termin wykonania obowiązków gwarancyjnych przedłuża się wówczas proporcjonalnie do wynikającej stąd zwłoki. Jeżeli Użytkownik dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy, we wcześniej ustalonym terminie, uważa się, że zrezygnował on z roszczeń gwarancyjnych. 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli pomimo trzech napraw dotyczących tej samej wady w produkcie, nadal występuje wada uniemożliwiająca jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 7. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość elementów brakujących bądź uszkodzonych z przyczyn zależnych od Użytkownika oraz koszt ich wymiany. 8. Jeżeli wymiana produktu jest niewykonalna, Użytkownikowi przysługuje rekompensata za wady produktu ustalona każdorazowo indywidualną umową na piśmie między Gwarantem a Użytkownikiem. 9. Gwarant zastrzega sobie prawo wykonania naprawy gwarancyjnej w swojej siedzibie, w zakładzie produkcyjnym, o ile naprawa u Użytkownika nie jest technicznie możliwa. 10. Czynności składające się na procedurę reklamacyjną oraz realizację zobowiązań gwarancyjnych potwierdzane są wpisami w protokole reklamacyjnym.

4 PL NOTATKI / PRZEGLĄDY GWARANCYJNE DATA AUTORYZOWANY SERWIS PIECZĄTKA ZAKRES CZYNNOŚCI UWAGI ver

5 ENG PL 1 General Provisions 1. This warranty applies to equipment installed outside Republic of Poland only. 2. WATT S.A. seated in Sosnowiec, hereinafter referred to as WARRANTOR, guarantees proper operation of WATT and WATT CPC solar collectors sold, hereinafter referred to as products, provided that: they are installed and operated in accordance with the intended use, regulations in force, manufacturer's guidelines, user's manual instructions and operation and maintenance principles specified below, they are serviced by a specialized installer only as agreed with the Warrantor. 3. The Warranty covers product defects which are apparent during the warranty period referred to in 3 of the Warranty Card excluding faults specified in 4 of the Warranty Card. 4. Should the WARRANTY CARD be filled out improperly or incompletely or the warranty seals be broken any claim made under the warranty shall not be accepted. 2 Operation and Maintenance Principles and Warranty Inspections 1. The equipment shall be operated according to the user's manual instructions, manufacturer's guidelines and generally recognized principles for use of the specific product type, with special attention being paid to the below principles: Solar collectors: Selection of collector surface area with respect to the tank volume should be in line with the manufacturer's guidelines. Collectors should be installed so that the inclination angle is not less than 30 degrees. It is absolutely imperative that the equipment to be used for filling, bleeding and cleaning of solar systems shall meet the parameters required by the Warrantor. Only glycol purchased with the Warrantor shall be used for filling the solar system. Glycol shall be changed in the solar system every five years. It is absolutely imperative that during the installation collectors are covered until the system is filled to protect them from overheating. 3 Warranty Conditions 1. This warranty is applicable provided that standards and tolerances appropriate for the product are observed and the conditions referred to in 2 of the Warranty Card are satisfied. 2. The warranty period is expressed in months from the date of sale to the User and it is: Collector type: Warranty period Watt 2020S 10/*11 years The condition for the standard warranty period is the possession of sales documents. Watt CPC9+ 10/*11 years *maximum warranty period from the production date Watt 7020 S 10/*11 years (on the label) 4 Exclusions The following shall be excluded from the Warranty: mechanical damage caused by acts attributable to the User or third parties; damage caused by reasons beyond control of the Seller or of the Warrantor e.g. fire, burglary etc.; operations related directly to the routine maintenance of products according to the provisions of 2; products found to be tampered with by unauthorized persons such a tampering to include reworking, design modifications, unauthorized repairs, start-up or wrong installation; components subject to normal wear and tear due to the nature, properties or intended use of the product; mechanical damages caused by use inconsistent with the user's manual instructions and generally recognized principles; use of products of that type and defects caused by such a use; damage resulting from destruction of products; damage caused by weather phenomena referred to as "force majeure"; damage resulting from long interruption in power supply (exceeding 24h); damage occurred due to system overheating caused by: lack of solar fluid in the system, poor venting of the system, open vent valve;

6 ENG PL cracks in hydraulic system caused by the use of improper anti-freeze; damage to collector hydraulic system caused by wrong installation (e.g. turn of the collecting copper pipe); fogging up of the inner side of the glass pane in flat-plate collectors (which is a natural phenomenon caused by air of varying humidity circulating between the interior of the collector and the surrounding area); discoloration on the absorber surface due to natural ageing of the absorptive coating; changes on the external aluminum components of the collector caused by oxidation of aluminum and alumina precipitation; damage to collector surfaces due to their being installed in the vicinity of pollution sources (e.g. carbon black produced during combustion). 5 How to make a claim 1. If the product is found to be defective during the warranty period, such a defect being covered by this Warranty Card, the User shall report the same immediately to the Seller or, where it is not possible, to the Warrantor in writing attaching the proof of purchase of the product along with a duly filled warranty card. The defect shall be described by the User in detail in the claim notification form. 2. The Warrantor is obliged to take steps aimed at verification of the defects claimed within 21 days from the receipt of the claim notification form. 3. Should the defects claimed be confirmed the Warrantor undertakes to remove them without unnecessary delay. 4. The Warrantor shall not be held liable for any delay in performance of warranty obligations if the Warrantor's representative reports to the User at agreed date to remove the defects claimed but he is unable to carry out the repair due to reasons applicable to the User. 5. Time for performance of warranty obligations shall be then extended equal to the delay. Should the User prevent the repair twice at dates agreed previously he shall be deemed to have waived his warranty claim. 6. The User shall be entitled to have the product exchanged for a new one if, despite three repairs of the same product defect, a defect still prevents the product from being operated according to the intended use. 7. When exchanging the product with a new one the User shall be charged with the cost of all missing parts or those damaged due to reasons attributable to the User including the replacement costs. 8. If the product replacement is not possible, the User shall be entitled to the compensation for the product defects, such a compensation being defined individually under an agreement to be concluded in writing between the Warrantor and the User. 9. The Warrantor reserves the right to carry out the repair at their seat, in a production plant if the repair cannot be carried out at the User's premises. 10. Operations to be conducted under the claim procedure and those constituting the performance of warranty obligations are confirmed with entries in the claim protocol. NOTES / WARRANTY INSPECTIONS DATE AUTHORISED SERVICE PROVIDER STAMP OPERATIONS REMARKS ver

7 DE PL 1 Allgemeine Bestimmungen 1. Die Garantie bezieht sich auf Anlagen, die außerhalb der Republik Polen installiert worden sind. 2. WATT S.A. mit Sitz in Sosnowiec, weiterhin als GARANTIEGEBER bezeichnet, sichert den störungsfreien Betrieb der Sonnenkollektoren Typ WATT und WATT CPC, die weiterhin als PRODUKTE bezeichnet werden, unter folgenden Bedingungen: - die Anlagen werden gemäß ihrer Bestimmung, geltenden Vorschriften, Herstelleranweisungen, Gebrauchsanleitung, den unten angeführten Gebrauchs- und Wartungsregeln installiert und genutzt, die Anlagen werden ausschließlich durch eine fachkompetente Montagefirma und in der Abstimmung mit dem Hersteller gewartet. 3. Die Garantie umfasst die Mängel des Produkts, die in dem in Par. 3 Garantiekarte genannten Zeitraum aufgedeckt werden, unter Ausschluss der im Par. 4 der Garantiekarte genannten Mängel. 4. Bei unvollständig oder nicht ordnungsgemäß ausgefüllter GARANTIEKARTE oder beim Bruch der Garantieplombe wird die Reklamation im Rahmen der Garantie nicht berücksichtigt. 2 Regeln zur Nutzung und Wartung und Garantiedurchsicht 1. Das Gerät soll gemäß der Gebrauchsanleitung, Herstelleranweisungen und allgemein gültigen Regeln zur Nutzung von Waren dieser Art genutzt werden, wobei die unten stehenden Bedingungen mit besonderer Sorgfalt eingehalten werden sollen: Sonnenkollektoren: die Bestimmung der Fläche der Kollektoren für das Volumen des Behälters soll nach den Herstelleranweisungen erfolgen; der Winkel, in dem die Kollektoren installiert werden, soll nicht weniger als 30 Grad ausmachen; für die Befüllung, Entlüftung und Reinigung der Solaranlagen sollen nur Geräte gebraucht werden, welche die von dem Garantiegeber geforderten Parameter erfüllen; für die Befüllung der Anlagen soll nur Glykol genutzt werden, das bei dem Garantiegeber gekauft wurde; der Glykolwechsel in der Solaranlage soll jede 5 Jahren durchgeführt werden; die Kollektoren sollen während der Montage bis zur Befüllung der Anlage unbedingt bedeckt sein zur Vermeidung der Überhitzung. 3 Garantiebedingungen 1. Die Garantie wird unter Einhaltung der für das Produkt geltenden Normen und Toleranzen sowie der Bedingungen in Par. 2 der Garantiekarte gewährt. 2. Die Garantiefrist wird in Monaten ab dem Tag des Verkaufs an den Verbraucher gerechnet und beträgt: Kollektor-Typ: Garantiezeit Watt 2020S 10/*11 Jahre Die Bedingung für die Standardgarantiezeit ist der Besitz von Verkaufsdokumentation. Watt CPC9+ 10/*11 Jahre *maximale Garantiezeit ab Produktionsdatum Watt 7020 S 10/*11 Jahre (auf dem Kollektorsetikett) 4 Garantieausschluss Die Garantie umfasst nicht: mechanische Schäden, deren Ursachen von dem Verbraucher oder von Dritten abhängig sind; Schäden, die nicht von dem Verkäufer oder dem Garantiegeber abhängig sind, z.b. Brand, Einbruch; Handlungen, die mit laufender Wartung gemäß Par. 2 zusammen hängen; Produkte, bei denen Eingriffe nicht berechtigter Personen festgestellt wurden, die auf Umarbeitung, Konstruktionsänderungen, selbständiger Reparatur oder Inbetriebsetzung und inkorrekter Montage beruhen; Bestandteile, bei denen die übliche Abnutzung entsprechend den Eigenschaften oder der Bestimmung des Produkts zu beobachten ist; mechanische Beschädigungen, die sich aus der Nutzung ergeben, die der Gebrauchsanleitung oder den allgemein anerkannten Regeln nicht entspricht; Nutzung der Waren dieser Art und die Mängel, die durch diese Beschädigungen verursacht wurden; Beschädigungen, die Folgen von Vandalismus sind; Beschädigungen, die Folgen von Witterungserscheinungen sind, die als höhere Gewalt bezeichnet werden; Beschädigungen, die Folgen von langanhaltendem Stromausfall (über 24 Stunden) sind; Schäden, die Folgen von Überhitzung der Anlage sind, die durch: fehlende Solarflüssigkeit in der Anlage, fehlerhafte Entlüftung der Anlage, geöffnetes Entlüftungsventil verursacht werden;

8 DE PL Bruch des Hydrauliksatzes infolge des Einsatzes von falschen frostsicheren Flüssigkeiten; Beschädigungen des Hydrauliksatzes des Kollektors infolge nicht ordnungsgemäßer Montage (z.b. Überdrehen der kupfernen Sammelrohr); Beschlagen des inneren Teils der Scheibe in Flachkollektoren (dies ist eine natürliche Erscheinung, die sich aus der Zirkulation von Luft von unterschiedlichem Feuchtigkeitsgrad zwischen dem Inneren des Kollektors und seiner Umgebung ergibt); geänderte Farbe auf der Oberfläche des Kollektors, die der natürlichen Alterung der Absorptionsfläche folgt, Änderungen auf den Außenbestandteilen des Kollektors aus Aluminium, die durch die Oxidation des Aluminiums und der Bildung von Aluminiumoxid verursacht werden; Beschädigungen der Kollektorenfläche, die infolge der Montage in der Nähe von Verunreinigungsquellen entstehen (z.b. Ruß aus dem Verbrennungsprozess). 5 Reklamationsanmeldung 1. Bei der Entdeckung in der Garantiefrist eines Mangels des Produkts, der in den Rahmen der Garantiekarte fällt, ist der Verbraucher verpflichtet, den Mangel dem Verkäufer anzuzeigen, und wenn das unmöglich ist, eine schriftliche Anzeige an den Garantiegeber vorzunehmen und sie mit dem Kaufbeleg und der ordnungsgemäß ausgefüllten Garantiekarte zu versorgen. In der Reklamationsanzeige soll der Verbraucher eine detaillierte Beschreibung des Mangels liefern. 2. Der Garantiegeber ist verpflichtet, innerhalb 21 Tage ab Erhalt der Anzeige die Handlungen zu unternehmen, die für die Prüfung der Reklamationseinwände notwendig sind. 3. Bei Bestätigung der Reklamationseinwände verpflichtet sich der Garantiegeber die entdeckten Mängel ohne Verzug zu beseitigen. 4. Der Garantiegeber haftet nicht für den Verzug bei der Durchführung der Garantieleistungen, wenn der Vertreter des Garantiegebers bei dem Verbraucher zu dem vereinbarten Termin zwecks Beseitigung der in der Reklamation angeführten Mängel erscheint, kann jedoch diese Handlung aus Gründen, die auf der Seite des Verbrauchers liegen, nicht durchführen. 5. Die Frist, in der die Reklamationsleistungen erbracht werden, wird dann verhältnismäßig verlängert. Falls der Verbraucher zweimal die Reparatur, die für einen bestimmten Termin vereinbart wurde, unmöglich macht, wird angenommen, dass er auf seine Garantieansprüche verzichtet. 6. Der Verbraucher erlangt das Recht auf Austausch des Produkts gegen ein neues, wenn trotz drei Reparaturen desselben Mangels der Mangel weiterhin besteht und die bestimmungsgemäße Nutzung des Produkts unmöglich macht. 7. Beim Austausch des Produkts gegen ein neues werden die Kosten der fehlenden Bestandteile oder der Bestandteile, die aus einem Grund, der von dem Verbraucher abhängig ist, beschädigt wurden, sowie die Tauschkosten abgezogen. 8. Falls der Austausch des Produkts nicht möglich ist, hat der Verbraucher das Recht auf Schadenersatz für die Mängel des Produkts, der individuell zwischen dem Garantiegeber und dem Verbrauchen schriftlich zu vereinbaren ist. 9. Der Garantiegeber behält sich das Recht vor, die Garantiereparatur in seinem Sitz, in dem Produktionswerk durchzuführen, falls die Reparatur bei dem Verbraucher technisch nicht möglich ist. 10. Die Handlungen, die zu dem Reklamationsablauf und zu der Erbringung der Garantieleistungen gehören, werden in Form von Eintragungen in dem Reklamationsprotokoll bestätigt. NOTIZEN / GARANTIEDURCHSICHT DATUM VERTRAGSSERVICEFIRMA STEMPEL HANDLUNGEN ANMERKUNGEN

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;...

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;... KSIĄŻKA GWARANCYJNA KSIĄŻKA GWARANCYJNA NA PRODUKTY I URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE FIRMY MITSUBISHI ELECTRIC I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Montażu. Zawór pilotowy. Zawór przełączający 3-drogowy. Zawór odcinający. Wkład filtrujący. Zawór iglicowy EB-FD300=A

Instrukcja Montażu. Zawór pilotowy. Zawór przełączający 3-drogowy. Zawór odcinający. Wkład filtrujący. Zawór iglicowy EB-FD300=A FD 300 Einbau-Anleitung Installation Instructions Instrukcja Montażu E1 Bauteile Components Części =Pilotventil Pilot valve Zawór pilotowy =3-Wege-Umschaltventil 3-Way manual selector Zawór przełączający

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy.

KARTA GWARANCYJNA.  w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy. KARTA GWARANCYJNA Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń zakupionych w Polsce. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej i obejmuje produkty, do których wydano Kartę Gwarancyjną. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI BEKO S.A. BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. Numer gwarancji*:... * Wypełnia producent systemu

KARTA GWARANCYJNA. Numer gwarancji*:... * Wypełnia producent systemu Numer gwarancji*:... * Wypełnia producent systemu KARTA GWARANCYJNA: SYSTEM 3THERMO Dane nabywcy/inwestora**: Dane inwestycji**: Data zakupu**: Pieczątka sprzedawcy Pieczątka certyfikowanego instalatora

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów Warunki gwarancji Termet Dla kotłów 1. Termet zwany dalej PRODUCENTEM, oferując Państwu swoje wyroby, zapewnia naprawy gwarancyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zakupu. Naprawy

Bardziej szczegółowo

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 (PL) The concrete casing for fireplace insert Blanka 8 kw User Manual and Warranty Card (EN) Obudowa betonowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com. KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.pl Tu nakleić kod kreskowy z numerem fabrycznym urządzenia KARTA

Bardziej szczegółowo

1) WARUNKI GWARANCJI "1rok"

1) WARUNKI GWARANCJI 1rok Produkty MASTER są objęte jednym z trzech typów gwarancji (w zależności od produktu): 1 rok (żółta karta gwarancyjna) 2 lata (niebieska karta gwarancyjna) 1 rok + 1 rok (biała karta gwarancyjna) 1) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

G W A R A N C J A. Warunki Gwarancji. PRODUCENT: Changzhou Blueclean Solar Energy Co.Ltd. Importer: A&M HOME 47-450 KRZYŻANOWICE UL.

G W A R A N C J A. Warunki Gwarancji. PRODUCENT: Changzhou Blueclean Solar Energy Co.Ltd. Importer: A&M HOME 47-450 KRZYŻANOWICE UL. PRODUCENT: Changzhou Blueclean Solar Energy Co.Ltd. Importer: A&M HOME 47-450 KRZYŻANOWICE UL. GŁÓWNA 13 tel. kom.: +48 883 671 999 biuro@homeinstal.pl www.homeinstal.pl G W A R A N C J A Warunki Gwarancji

Bardziej szczegółowo

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CERTYFIKAT ISO 9001:2008 DEKRA Certification GmbH niniejszym potwierdza, Ŝe przedsiębiorstwo Ul. Budowlanych 54, PL / 45-124 Opole Obsługa księgowa ul. Budowlanych 54 PL 45-124 Opole - ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

Warranty Card Karta Gwarancyjna ENGLISH POLSKI

Warranty Card Karta Gwarancyjna ENGLISH POLSKI Warranty Card Karta Gwarancyjna ENGLISH POLSKI Serial Number / Numer Seryjny: Model / Model: Date of purchase / Data Nabycia: 2 Warranty Card ENGLISH Make sure that you have read the Manual carefully before

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

KG-642:2015. Szanowny Kliencie!

KG-642:2015. Szanowny Kliencie! KG-642:2015 KG-642:2015 Szanowny Kliencie! Gratulujemy wyboru gazowego kotła centralnego ogrzewania naszej produkcji. Firma termet istnieje na rynku polskim od ponad pięćdziesięciu lat i jest liderem w

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

PL EN DE INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII TAP INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG DER ARMATUR

PL EN DE INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII TAP INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG DER ARMATUR PL EN DE INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII TAP INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG DER ARMATUR PL Podstawowe dane techniczne Miejsce i sposób montażu musi zapewnić swobodny dostęp do ewentualnego demontażu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Zapytanie ofertowe Anfrage Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Nr zapytania Data Anfragenummer Datum VWMP2013000090 03.12.2013 Miejscowość Ort

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

MEBLE TAPICEROWANE UPHOLSTRED FURNITURE POLSTERMÖBEL

MEBLE TAPICEROWANE UPHOLSTRED FURNITURE POLSTERMÖBEL MEBLE TAPICEROWANE UPHOLSTRED FURNITURE POLSTERMÖBEL APOLLO 90 194 87 194 x 124 OSKAR 92 196 94 196 x 126 ORFEUSZ 87 202 88 202 x 114 ARES 87 192 91 192 x 120 LUNA 70 224 85 197 x 135 DONA 78 200 87 200

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Kotły grzewcze na paliwa stałe: Logano S111-2 Logano S111-2 + Pelet Logano S112 Logano S121-2 Logano S131 Logano S171 Logano S181 Logano G221 Logano G221 Automatic Szanowni

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie z zakładową organizacją związkową. Rozdział II. Umowa o pracę. Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę

Współdziałanie z zakładową organizacją związkową. Rozdział II. Umowa o pracę. Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę 23 2 25 1 Art. 23 2. Art. 24. 2. Przepisy art. 9 1 1 4 stosuje się odpowiednio. Dział drugi. Stosunek pracy Współdziałanie z zakładową organizacją związkową Jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji Hewalex

Warunki gwarancji Hewalex Warunki gwarancji Hewalex Kolektory płaskie 1. Firma HEWALEX udziela gwarancji na prawidłowe działanie kolektora słonecznego na okres 10 lat od daty sprzedaży potwierdzonej dokumentem zakupu. 2. W okresie

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 188 10710 Poz. 1121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 188 10710 Poz. 1121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 188 10710 Poz. 1121 Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Firmenname / Nazwa firmy: Rechnungsadresse / Adres do wystawienia rachunku: Straße / Ulica: PLZ / Kod pocztowy: Ort / Miejscowość:

Firmenname / Nazwa firmy: Rechnungsadresse / Adres do wystawienia rachunku: Straße / Ulica: PLZ / Kod pocztowy: Ort / Miejscowość: Halle B7, Stand B7. 319 Anmeldeformular für den Polnischen Gemeinschafsstand auf der WindEnergy Hamburg 2016, 27.-30. September, Hamburg Formularz rejestracyjny na polskie wspólne stoisko podczas WindEnergy

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

WWL(P)/CO 85x160 COMFORT ( 01) ( 94) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WANNY WIELOFUNKCYJNEJ

WWL(P)/CO 85x160 COMFORT ( 01) ( 94) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WANNY WIELOFUNKCYJNEJ WWL(P)/CO 85x160 COMFORT ( 01) 2000000011159( 94) PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WANNY WIELOFUNKCYJNEJ SYSTEMY HYDROMASAŻU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. KORZYSTANIE Z HYDROMASAŻU... 3 3. MONTAŻ KABIN Z

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SILESIA-TERM Pompa ciepła (POWIETRZE-WODA oraz ZIEMIA-WODA) model

Pompy ciepła SILESIA-TERM Pompa ciepła (POWIETRZE-WODA oraz ZIEMIA-WODA) model Data produkcji.. Nr. Kat. KARTA GWARANCYJNA nr../. Pompy ciepła SILESIA-TERM Pompa ciepła (POWIETRZE-WODA oraz ZIEMIA-WODA) model Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata)

Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata) Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata) Okładka Prawa, str. 1 z 8 Lewa, str. 2 z 8 Z E S T A W I E N I E U R Z Ą D Z E Ń NAZWA SPRZETU: JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki: Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich. Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Etagen. Objektanschrift: Beispielweg

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne Przepływowe podgrzewacze c.w.u.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła

Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła junkers_karta_gwarancyjna_gruntowne_pompy_ciepla_a4_v3.indd 1 2014-12-19 15:30:22 Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji Immergas Kotły kondensacyjne

Warunki gwarancji Immergas Kotły kondensacyjne Warunki gwarancji Immergas Kotły kondensacyjne 1. W przypadku kotłów kondensacyjnych gwarancja udzielana jest na okres 60 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia, lecz nie więcej jak 66 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6CB

user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6CB user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6CB NVB-SD6CB manual ver. 1.0 SAFETY PRECAUTIO S OTE: KNOWLEDGE OF THIS MANUAL PRIOR TO DEVICE MOUNTING AND OPERATION IS ADVISED. PLEASE FAMILIARIZE YOURSELF WITH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON U-400B Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd zewnętrzny Schemat

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

Karta Gwarancyjna. Nazwa / Typ RAYON / R 200 RAYON / R 150 RAYON / R 125 RAYON / R 100 RAYON / R 75 RAYON / R 50 SZTUKI

Karta Gwarancyjna. Nazwa / Typ RAYON / R 200 RAYON / R 150 RAYON / R 125 RAYON / R 100 RAYON / R 75 RAYON / R 50 SZTUKI Karta Gwarancyjna Nazwa Panel ciepłowodowy Specyfikacja Nazwa / Typ / R 200 / R 150 / R 125 / R 100 / R 75 / R 50 SZTUKI Data sprzedaży Podpis Sprzedawcy... Pieczątka Punktu Sprzedaży przyjmuję warunki

Bardziej szczegółowo

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła Dziękujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Klimatyzatory marki LG są zaprojektowane według najnowszych technologii i reprezentują światowe standardy jakości i

Bardziej szczegółowo

T I R O L 163/01 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 22,23 A A. ø4x20

T I R O L 163/01 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 22,23 A A. ø4x20 T I R O L 1 2 ø4x20 163/01 1. A A 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 10 20 22,23 32 01 2. 3 4 M4x23 :7 B.1 B 96 B.2 (4) Nawierca się zawsze w wewnętrznej powoerzchni

Bardziej szczegółowo

user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6PA

user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6PA user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6PA NVB-SD6PA manual ver. 1.0 SAFETY PRECAUTIO S OTE: KNOWLEDGE OF THIS MANUAL PRIOR TO DEVICE MOUNTING AND OPERATION IS ADVISED. PLEASE FAMILIARIZE YOURSELF WITH

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI na urządzenie produkcji NATEO Sp. z o. o.

WARUNKI GWARANCJI na urządzenie produkcji NATEO Sp. z o. o. WARUNKI GWARANCJI na urządzenie produkcji NATEO Sp. z o. o. Gwarancja na sprawne funkcjonowanie powietrznej pompy ciepła PPC- 2,7/CWU udzielona jest przez Nateo Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy liczony

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 Wygląd zewnętrzny Montaż stacji bramowej 1. Wybierz miejsce montażu stacji bramowej. 2. Zaznacz i wywierć otwory do zamocowania osłony (A1, A2). 3. Przeprowadź

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Innovation aus Leidenschaft. Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty

Innovation aus Leidenschaft. Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty Innovation aus Leidenschaft Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty Mischerei osing & mixing plants Mieszalnie Wagenumläufe Transportation symstes Transporty wózków Autoklaven Autoclaves Autoklawy Verpackungslinien

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft Zawarta w dniu... pomiędzy Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

Bardziej szczegółowo

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta --

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: OXtender dla SyncML-a -- beta -- Data wydania Thursday, 23. December 2010Wersja 6.18.2 Copyright 2006-2010

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód.

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód. Warunki gwarancji Gwarant zapewnia nabywcy dobrą, jakość i sprawne działanie samochodu pod warunkiem użytkowania i obsługi w zgodzie z zaleceniami zawartymi w niniejszej Książce Gwarancyjnej oraz Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Tworzymy z myślą o Tobie

Tworzymy z myślą o Tobie news 2012 Tworzymy z myślą o Tobie Wir gestalten für Sie / We create for you Na europejskim rynku Nomet zajmuje czołowe miejsce w produkcji najwyższej jakości ozdobnych okuć meblowych, wyposażenia mebli

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Contract draft. Wzór Umowy. do przetargu nr 6/PN/ApBad/2012. to the public procurement no. 6/PN/ApBad/2012. na dostawę.

Contract draft. Wzór Umowy. do przetargu nr 6/PN/ApBad/2012. to the public procurement no. 6/PN/ApBad/2012. na dostawę. Załącznik nr 4 Wzór Umowy do przetargu nr 6/PN/ApBad/2012 na dostawę Contract draft to the public procurement no. 6/PN/ApBad/2012 for the delivery Zawarta w dniu... 2012 roku w Gdańsku pomiędzy: Sealed

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo