X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 MSIG 168/2017 (5305) poz Poz Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-23571/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD Rynek 8, Opole. Przedmiot działalności: Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, Z - dzierżawa własności intelektualnej i innych produktów, od A. do C - działalność agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycieczek, pozostała działalność związana z turystyką. Rejestracja: - wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Miasta Opola: styczeń 1983 r., pod nr 226. Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony. Okres objęty sprawozdaniem finansowym r r. Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. Jednostka zakłada kontynuowanie swojej działalności w 2017 r. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło żadne połączenie spółek. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru. Lp. Wyszczególnienie Stosowana cena 1. Wartości niematerialne i prawne Cena nabycia pomniejszona o stopień zużycia 2. Środki trwałe Cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszonych o stopień zużycia 3. Środki trwałe w budowie Cena nabycia lub koszt wytworzenia 4. Inwestycje Cena nabycia 5. Materiały Cena nabycia 6. Półprodukty i produkcja w toku Koszt wytworzenia 7. Produkty gotowe Koszt wytworzenia 8. Towary Cena nabycia 9. Należności i roszczenia Kwota wymagająca zapłaty 10. Środki pieniężne Wartość nominalna 11. Rozliczenia międzyokresowe Cena nabycia 12. Kapitał własny Wartość nominalna 13. Rezerwy Wartość nominalna 14. Zobowiązania Kwota wymagająca zapłaty 15. Fundusze specjalne Wartość nominalna 16. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów Cena nabycia lub koszt wytworzenia MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 31 SIERPNIA 2017 R. 154

2 MSIG 168/2017 (5305) poz Środki trwałe amortyzowane są wg zasad określonych w ustawie z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Opole, dnia r. Właściciel PBP SINDBAD Ryszard Wójcik BILANS sporządzony na dzień r. (wersja pełna) AKTYWA Stan na r. Stan na r. A. Aktywa trwałe , ,79 I. Wartości niematerialne i prawne , ,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne , ,33 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,75 1. Środki trwałe , ,19 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,55 b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod , ,20 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,12 d) środki transportu , ,32 e) inne środki trwałe ,38-2. Środki trwałe w budowie , ,56 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - - III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe , ,71 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje - inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach SIERPNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 155

3 MSIG 168/2017 (5305) poz udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe - - c) w pozostałych jednostkach , ,00 - udziały lub akcje , ,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe , ,71 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,31 I. Zapasy - 1. Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy - II. Należności krótkoterminowe , ,32 1. Należności od jednostek powiązanych - - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - - b) inne Należności od pozostałych jednostek, w których jednosta posiada zaangażowanie w kapitale - - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Należności od pozostałych jednostek , ,32 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,44 - do 12 miesięcy , ,44 - powyżej 12 miesięcy - - b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 740, ,43 c) inne 8 616, ,45 d) dochodzone na drodze sądowej - III. Inwestycje krótkoterminowe , ,54 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,12 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe - - MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 31 SIERPNIA 2017 R. 156

4 MSIG 168/2017 (5305) poz udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,12 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,37 - inne środki pieniężne , ,00 - inne aktywa pieniężne , ,75 2. Inne inwestycje krótkoterminowe , ,42 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,45 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy D. Udziały (akcje) własne Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D) , ,10 PASYWA Stan na r. Stan na r. A. Kapitał (fundusz) własny , ,36 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,88 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , ,09 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej - - IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne V. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,15 VI. Zysk (strata) netto , ,24 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna) - - B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,74 I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe - - II. Zobowiązania długoterminowe , ,99 1. Wobec jednostek powiązanych SIERPNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 157

5 MSIG 168/2017 (5305) poz Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek , ,99 a) kredyty i pożyczki , ,82 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe , ,26 d) zobowiązania wekslowe e) inne , ,91 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,61 1. Wobec jednostek powiązanych - - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - - b) inne Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , ,73 a) kredyty i pożyczki , ,76 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe , ,58 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,21 - do 12 miesięcy , ,21 - powyżej 12 miesięcy ,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy ,43 f) zobowiązania wekslowe - - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i inn. św , ,63 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne , ,12 4. Fundusze specjalne 9 432, ,88 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,14 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,14 - długoterminowe ,61 - krótkoterminowe , ,53 Pasywa razem (suma poz. A i B) , ,10 Opole, dnia r. Właściciel PBP SINDBAD Ryszard Wójcik MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 31 SIERPNIA 2017 R. 158

6 MSIG 168/2017 (5305) poz Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień r. (wariant porównawczy) bieżący rok obrotowy 2016 ubiegły rok obrotowy 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,55 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,03 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , ,33 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,85 B. Koszty działalności operacyjnej , ,53 I. Amortyzacja , ,61 II. Zużycie materiałów i energii , ,06 III. Usługi obce , ,56 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,04 - podatek akcyzowy - - V. Wynagrodzenia , ,43 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,17 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,15 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,51 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,02 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,78 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,67 II. Dotacje 0,00 264,49 III. Inne przychody operacyjne , ,62 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,91 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 625, ,64 III. Inne koszty operacyjne 9 528, ,27 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,89 G. Przychody finansowe , ,87 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: , ,18 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne , ,69 H. Koszty finansowe , ,52 I. Odsetki, w tym: , ,81 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne , ,71 31 SIERPNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 159

7 MSIG 168/2017 (5305) poz I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,24 J. Podatek dochodowy K. Podatek dochodowy L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 M. Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,24 Opole, dnia r. Właściciel PBP SINDBAD Ryszard Wójcik Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone na dzień r. (metoda pośrednia) 2016 bieżący rok obrotowy 2015 poprzedni rok obrotowy I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,48 - korekty błędów podstawowych ,15 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach , ,63 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego , ,81 a) zwiększenie (z tytułu) , ,32 - odpis z zysku , ,32 b) zmniejszenie (z tytułu) , ,51 - wypłata na rzecz właściciela , , Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,88 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy - - a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu - - a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - - a) zwiększenie (z tytułu) z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wartość) z kapitału z aktualizacji wyceny - - b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty - - MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 31 SIERPNIA 2017 R. 160

8 MSIG 168/2017 (5305) poz Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - - a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) sprzedaży środków trwałych zbycia środków trwałych Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu , ,09 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - - a) zwiększenie (z tytułu) - podzialu zysku - - b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,32 - zmiana przyjętych zasad rachunkowości - korekty błędów podstawowych 0, , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,47 a) zwiększenie (z tytułu) 0, zmiana przyjętych zasad rachunkowości - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) , ,32 - zwiekszenie kapitału podstawowego , ,32 - zwiększenie kapitału zapasowego - wypłata dywidendy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0, , Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 0,00 - korekty błędów podstawowych 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0, ,15 8. Wynik netto , ,24 a) zysk netto , ,24 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,36 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,36 Opole, dnia r. Właściciel PBP SINDBAD Ryszard Wójcik 31 SIERPNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 161

9 MSIG 168/2017 (5305) poz Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień r. (metoda pośrednia) bieżący rok obrotowy ubiegły rok obrotowy A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej , ,53 I. Zysk (strata) netto , ,24 II. Korekty razem , ,29 1. Amortyzacja , ,61 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych , ,47 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,33 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,67 5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 6. Zmiana stanu zapasów 0, ,00 7. Zmiana stanu należności , ,08 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,16 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,53 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , ,62 I. Wpływy , ,84 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,49 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: , ,32 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach , ,32 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki , ,32 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne , ,03 II. Wydatki , ,46 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,37 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 31 SIERPNIA 2017 R. 162

10 MSIG 168/2017 (5305) poz Inne wydatki inwestycyjne , ,09 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,62 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej , ,65 I. Wpływy , ,75 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki , ,75 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki , ,40 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli , ,51 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek , ,71 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ,26 8. Odsetki , ,65 9. Inne wydatki finansowe ,53 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,65 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,26 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,24 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych , ,98 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,80 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,06 - o ograniczonej możliwości dysponowania 9 569, ,08 Właściciel PBP SINDBAD Ryszard Wójcik Opole, dnia r. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Właściciela Przedsiębiorstwa Ryszard Wójcik Prywatne Biuro Podróży SINDBAD Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za okres od dnia roku do dnia roku jednostki Ryszard Wójcik Prywatne Biuro Podróży SINDBAD z siedzibą w Opolu (45-015), Rynek 8, na które składa się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporządzony na dzień roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,88 zł, - rachunek zysków i strat za okres od dnia roku do dnia roku wykazujący zysk brutto w wysokości ,45 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia roku do dnia roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,61 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia roku do dnia roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,15 zł. - dodatkowe informacje i objaśnienia. Właściciel Przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) 31 SIERPNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 163

11 MSIG 168/2017 (5305) poz ( ustawa o rachunkowości ), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Właściciel jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Właściciel Przedsiębiorstwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: - rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, - krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe: - przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień roku, jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od dnia roku do dnia roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa. w imieniu Kancelarii Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk ul. Krakowska 36/2, Opole, numer ewidencyjny 3157 Kluczowy Biegły Rewident Krystyna Szewczyk Biegły Rewident nr 9282 Opole, dnia 24 kwietnia 2017 roku Decyzja z dnia r. Właściciela Prywatnego Biura Podróży Sindbad Działając na podstawie art. 53 pkt 1 ustawy z r. o rachunkowości postanawiam: zatwierdzić sprawozdanie finansowe, na które składa się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporządzony na dzień roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,88 zł; - rachunek zysków i strat za okres od dnia roku do dnia roku, wykazujący zysk brutto i netto w wysokości ,45 zł; - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia roku do dnia roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,61 zł; MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 31 SIERPNIA 2017 R. 164

12 MSIG 168/2017 (5305) poz rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia roku do dnia roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,15 zł; - dodatkowe informacje i objaśnienia. Zysk w wysokości ,45 przeznaczam do dyspozycji przedsiębiorstwa. Właściciel PBP SINDBAD Ryszard Wójcik 31 SIERPNIA 2017 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 165

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 204/2017 (5341) poz

MSIG 204/2017 (5341) poz Poz. 39401. Apteka Prywatna AVENA Marzena Malinowska w Płocku. [BMSiG-26610/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacje ogólne: 1. Apteka Prywatna AVENA Marzena Malinowska

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

MSIG 179/2017 (5316) poz

MSIG 179/2017 (5316) poz Poz. 34945. KAROL MEBLE w Nowej Wsi Książęcej. [BMSiG-25451/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016 Nazwa: KAROL MEBLE. Siedziba: Nowa Wieś Książęca 38, 63-640

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 208/2017 (5345) poz. 40246 40246 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 40246. Firma Handlowo-Usługowa w Wolbromiu. [BMSiG-27715/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13244. PPHU KAM-POL Import-Eksport w Białej Rawskiej. [BMSiG-11640/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘO RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘO RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok Poz. 35586. Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET w Gołuszowicach. [BMSiG-26058/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 r. 1. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 138/2013 (4255) poz. 10300 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 10300. Hurtownia JUNIOR w Grudziądzu. [BMSiG-7594/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Hurtownia JUNIOR ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2015 (4852) poz. 17710 17710 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17710. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARSZAL Tomasz Marchalewski w Zawrotach. [BMSiG-11272/2015] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

MSIG 126/2017 (5263) poz

MSIG 126/2017 (5263) poz Poz. 25719. Supermarket Detal w Bielsku-Białej. [BMSiG-19225/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok 1. Nazwa i siedziba firmy, wpis do KRS, NIP, REGON Supermarket

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2015 (4840) poz

MSIG 209/2015 (4840) poz Poz. 16434. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JARMEX Jarosław Jaskólski w Radomiu. [BMSiG-11314/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

MSIG 182/2017 (5319) poz

MSIG 182/2017 (5319) poz Poz. 35386. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. [BMSiG-26954/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. 1. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 21026. ELGRUNT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marian Mielewczyk w Gdyni. [BMSiG-17298/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

MSIG 128/2014 (4507) poz

MSIG 128/2014 (4507) poz MSIG 128/2014 (4507) poz. 8902 8902 Poz. 8902. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-7559/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

MSIG 163/2014 (4542) poz

MSIG 163/2014 (4542) poz MSIG 163/2014 (4542) poz. 11628 11628 Poz. 11628. Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne MAGTRANS Edward Magdziak w Busku-Zdroju. [BMSiG-10881/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14571. Firma Handlowa GEKO - w Kietlinie. [BMSiG-11783/2015] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE Firma Handlowa GEKO

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2015 (4749) poz

MSIG 118/2015 (4749) poz MSIG 118/2015 (4749) poz. 8811 8811 Poz. 8811. Firma Handlowa C.A.M. w Brzeziu. [BMSiG-7333/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 1. Nazwa jednostki Firma Handlowa

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. Poz. 13307. Zakład Masarski KRAWCZYK w Mleczkowie. [BMSiG-10756/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy: Zakład Masarski KRAWCZYK, Mleczków, Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 32198. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX w Staszowie. [BMSiG-19852/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 1. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa

Bardziej szczegółowo

MSIG 142/2015 (4773) poz

MSIG 142/2015 (4773) poz MSIG 142/2015 (4773) poz. 10957 10957 Poz. 10957. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGNUM w Żninie. [BMSiG-9421/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

BILANS dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji sporządzony na dzień r.

BILANS dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji sporządzony na dzień r. Poz. 34398. Hurtownia Wędlin KABANOS w Puławach. [BMSiG-24230/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016 1. Nazwa i siedziba jednostki - Hurtownia Wędlin Kabanos,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3145. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT w Piszu. [BMSiG-21475/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1 Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

MSIG 15/2017 (5152) poz

MSIG 15/2017 (5152) poz Poz. 2409. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki w Warszawie. [BMSiG-21000/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku 1. Prezentowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MSIG 155/2017 (5292) poz

MSIG 155/2017 (5292) poz MSIG 155/2017 (5292) poz. 31020 31020 Poz. 31020. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JAN Jan Burkat w Dobczycach. [BMSiG-21010/2017] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 37/2018 (5425) poz. 7893 7893 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 7893. Zakłady Mięsne JÓZAN Anna Kaczorowska w Rzeniszowie. [BMSiG-46741/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 r.

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 r. MSIG 26/2018 (5414) poz. 5551 5551 Poz. 5551. Instytut Studiów Politycznych Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. [BMSiG-33574/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730 Poz. 6730. Firma ADAM S w Baranowie. [BMSiG-6453/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Firma ADAM S 62-071 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Nowina 20 tel. (061) 650

Bardziej szczegółowo

MSIG 241/2016 (5126) poz

MSIG 241/2016 (5126) poz MSIG 241/2016 (5126) poz. 33643 33643 Poz. 33643. STALER Towarzystwo Gospodarcze w Brodnicy. [BMSiG-18350/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa firmy: STALER Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2017 (5169) poz. 5671 5671 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5671. BAG-POL Dystrybucja w Pruszkowie. [BMSiG-33567/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 139/2017 (5276) poz. 28209 28209 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 28209. Stacja Paliw i Agencja Handlu i Usług Stanisław Horyza w Ostrowie Wielkopolskim. [BMSiG-19883/2017]

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

MSIG 18/2018 (5406) poz

MSIG 18/2018 (5406) poz MSIG 18/2018 (5406) poz. 3772 3772 Poz. 3772. Irzyk Jarosław - OMEGA - Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych w Rudzie Śląskiej. [BMSiG-31860/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 33774. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. [BMSiG-20999/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 r.: SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9530. DOMINIK MIĘSNY w Rumi. [BMSiG-7988/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego DOMINIK MIĘSNY DANUTA MIECZKOWSKA 84-230 RUMIA, ul. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 13122. INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek w Ostrołęce. [BMSiG-12028/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015 Firma INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3916. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKTAN w Kamieniu. [BMSiG-22882/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok Nasze Przedsiębiorstwo to: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień roku

Bilans na dzień roku Poz. 11955. Firma Handlowa Export-Import w Dobrzyniu nad Wisłą. [BMSiG-11191/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 2520. CORNTRADE w Szarleju. [BMSiG-2050/2015] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 36/2017 (5173) poz. 6451 6451 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6451. TEAMAGRO w Zamościu. [BMSiG-2018/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 10348. Piekarnia Bobowska w Bobowej. [BMSiG-10317/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PIEKARNIA BOBOWSKA JERZY ROGALA, ul. Grunwaldzka 59, 38-350 Bobowa za rok

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 13065. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. [BMSiG-10450/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy

Bardziej szczegółowo

MSIG 232/2017 (5369) poz

MSIG 232/2017 (5369) poz Poz. 44945. ECO-LINE Piotr Potocki w Krośnie. [BMSiG-28059/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności w roku obrotowym

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 230/2016 (5115) poz. 31757 31757 Poz. 31757. PRES MEBEL w Częstochowie [BMSiG-18907/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa: PRES MEBEL. Siedziba: 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz MSIG 207/2015 (4838) poz. 16244 16244 Poz. 16244. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO w Częstochowie. [BMSiG-14177/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 Poz. 10824. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JAN Jan Burkat w Dobczycach. [BMSiG-10094/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 135/2016 (5020) poz

MSIG 135/2016 (5020) poz Poz. 18068. INT. TRANSPORT PRODUCTION WIND ENERGY JENS CHR. SIIG w Barlinku. [BMSiG-14671/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 206/2015 (4837) poz. 16152 16152 Poz. 16152. STALER Towarzystwo Gospodarcze w Brodnicy. [BMSiG-10752/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa firmy:

Bardziej szczegółowo