Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor"

Transkrypt

1 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa, 2015 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne Opis przedmiotu Zamówienia Termin realizacji i miejsce dostawy Zamówienia Warunki udziału w postępowaniu Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Termin związania ofertą Przygotowanie ofert Forma, miejsce i termin złożenia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Pozostałe postanowienia... 7 Wykaz załączników do Zapytania... 7 Załącznik nr 1 do Zapytania... 8 Załącznik nr 2 do Zapytania Załącznik nr 3a do Zapytania Załącznik nr 3b do Zapytania Załącznik nr 4a do Zapytania

3 1. Informacje ogólne 1. Zamawiającym są "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, Warszawa KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy ,00 zł; NIP ; REGON Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Zapytanie ofertowe (zwane dalej Zapytanie ), oznaczone jest znakiem PR-23/2015 i zatytułowane jako ZAKUP APLIKACJI DO ZARZADZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI ORAZ APLIKACJI REGIOKONDUKTOR. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty przygotowywane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzane będą w języku polskim. 4. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest w formie uproszczonego zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznymi przepisami Zamawiającego. 5. Postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje złożenie oferty oraz przeprowadzenie negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji w formule face to face, mailowo lub w formie aukcji elektronicznej. 2. Opis przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) Zadanie nr 1 zakup i wdrożenie aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 3a do Zapytania, 2) Zadanie nr 2 zakup i wdrożenie aplikacji zwanej REGIOKonduktor. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 3b do Zapytania. 3. Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia, w tym warunki realizacji zamówienia, zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 4a i 4b do Zapytania, zawierającym wzór umowy. 4. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub obie części lub ofertę na obie części w przypadku gdy nie jest w stanie rozbić aplikacji na dwie części (tj. oferowana przez Oferenta aplikacja spełnia wymagania aplikacji z Zadania nr 1 oraz aplikacji z Zadania nr 2 jednocześnie). 5. Oferent musi wycenić w Zadaniu nr 2 jedną lub obie z dwóch opcji, tj. zakup i wdrożenie aplikacji zwanej REGIOKonduktor wraz z kodami źródłowymi lub bez kodów źródłowych. 6. W zakresie obu Zadań Oferent musi przeprowadzić szkolenie z obsługi aplikacji. 7. Po terminie złożenia Ofert oferenci muszą zaprezentować wersję demo aplikacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2. Planowany termin prezentacji wersji demo to r. 8. Przedmiot zamówienia został określony kodem (CPV) , Termin realizacji i miejsce dostawy Zamówienia Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy ws. zamówienia. 4. Warunki udziału w postępowaniu 1. Z Postępowania Zamawiający możne wykluczyć: 3

4 1) Oferentów, którzy wyrządzili szkodę Spółce poprzez niewykonanie Zamówienia lub nienależyte jego wykonanie w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania; 2) Oferentów, z którymi Spółka rozwiązała albo wypowiedziała umowę w sprawie zamówienia albo odstąpiła od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania; 3) Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 4) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) Oferentów, których właściciela lub osobę powiązaną z Zarządem danego Oferenta prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z Postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 7) Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania; 8) Oferentów, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w Postępowaniu. 2. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 do oferty należy załączyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie ust. 1; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ust. 1 pkt 3 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ust. 1 pkt 5-6 wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 2, winny być złożone w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4

5 5. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia 1. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 3. Jeżeli oferta Oferentów, o których mowa w ust. 1, zostanie uznana za Najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zażąda okazania umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Korespondencję w zakresie niniejszego postępowania (z zastrzeżeniem ust. 3) należy przesyłać na następujące dane kontaktowe (do wyboru): - adres "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., Warszawa , ul. Wileńska 14a, Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 27 - faks (+48) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marta Błaszkiewicz tel. (+48) Dopuszczalne formy złożenia Oferty zostały zawarte w Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 8. Przygotowanie ofert. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Oferenci. 3. Oferta musi składać się z trzech osobnych części: 1) formalnej zawierającej: a) wszystkie dokumenty, o których mowa w 4; b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności; c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 2) technicznej zawierającej wersję demo aplikacji, o której mowa w 2 ust. 7 (dotyczy tylko Zadania nr 2), 3) handlowej sporządzonej zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do Zapytania. 4. Oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszym Zapytaniu, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zachowania nagłówków oraz ich numeracji wprowadzonej w Zapytaniu. 5

6 7. Oferta pod rygorem odrzucenia, musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającemu usunięciu bez pozostawienia śladów (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). 8. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta w przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich pełnomocnika. 9. Zamawiający uzna, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane i podpisane lub parafowane przez Oferenta w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 11. Pełnomocnictwa określone w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu winny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości. 13. Załączone do oferty wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być tłumaczone na język polski, a tłumaczenie poświadczone przez Oferenta. 14. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami 4 winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez Oferenta. Warunki te nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednakże wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciążały Oferenta. 9 Forma, miejsce i termin złożenia ofert 1. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami zawartymi w 8 należy złożyć do dnia 26 marca 2015 r. do godz. 12:00 na jeden z dwóch sposobów, zgodnie z wyborem Wykonawcy: 1) w formie papierowej, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia, opatrzonym napisem: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, Warszawa pokój nr 2 OFERTA Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor PR-22/2015 W kopercie muszą znajdować się dwie niezależne części (tj. formalna i handlowa) zgodnie z 8 ust. 3. Każda z części winna być zamknięta w kolejnej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. 2) drogą elektroniczną: z dwoma częściami oferty (dotyczy części formalnej i handlowej) musi być zabezpieczony hasłem przed możliwością zapoznania się z jej treścią. Oferta handlowa musi być zabezpieczona dodatkowym hasłem. z pełną ofertą musi być przysłany najpóźniej do godziny wyznaczonej na składanie ofert. Część techniczna w zakresie Zadania nr 2, musi być dostarczona w dniu prezentacji, o którym mowa w 2 ust W przypadku składania Oferty w formie elektronicznej: 1) hasło do części formalnej należy przesłać pół godziny po upływie terminu składania Ofert, wskazanego w ust. 1, przy czym nie później niż do 13:30 na adres 2) hasło do otwarcia oferty handlowej musi być przesłane na odrębne żądanie Zamawiającego, które wyśle po ocenie formalnej. 6

7 3. Oferent, który złoży Ofertę w formie elektronicznej i którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć do Zamawiającego ostateczną Ofertę wraz z załącznikami w formie papierowej. 4. Oferent może wycofać lub zmienić Ofertę przed upływem terminu składania Ofert. 5. Zamawiający przeprowadzi negocjacje, o których mowa w 1 ust. 5 w dniu r. 10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w niniejszym Zapytaniu. 2. Cenę oferty dla poszczególnych aplikacji należy obliczyć zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli oferty handlowej. 3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym wszystkie koszty realizacji zamówienia określone we wzorze umowy. 4. Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. 5. Cena oferty winna zawierać należny podatek VAT. Wysokość podatku od towarów i usług VAT wynika z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług. 7. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą: wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa); wskazanie banków i numerów rachunków, na jakie mają być przekazywane świadczenia pieniężne należne stronom umowy. 11. Pozostałe postanowienia 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (bez dokonania wyboru oferty) bez podania przyczyny. 2. Zamawiający ma prawo zmieniać treść zapytania przed upływem terminu składania ofert. Wykaz załączników do Zapytania 1. Załącznik nr 1 wzór oferty handlowej 2. Załącznik nr 2 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Załącznik nr 3a OPZ specyfikacja dla Zadania nr 1 4. Załącznik nr 3b OPZ specyfikacja dla Zadania nr 2 5. Załącznik nr 4a wzór umowy dla Zadania nr 1 6. Załącznik nr 4b wzór umowy dla Zadania nr 2 7

8 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 do Zapytania OFERTA HANDLOWA Lp. My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o Warszawa, ul. Wileńska 14a.. Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 1) Oferujemy wykonanie zamówienia postępowaniu o nazwie ZAKUP APLIKACJI DO ZARZADZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI ORAZ APLIKACJI REGIOKONDUKTOR (nr postępowania PR-23/2015) za cenę określoną w poniższej tabeli. Wyszczególnienie Ilość urządzeń mobilnych Cena jednostkow a Wartość netto (C D) VAT Wartość brutto (E + F) A B C D E F G Aplikacja: 1. Zadanie nr 1 - zakup i wdrożenie aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi/* (nazwa aplikacji ) 2263 zł zł zł zł 2. Zadanie nr 2 - zakup i wdrożenie aplikacji zwanej REGIOKonduktor z lub bez kodów źródłowych/* zł zł zł 3. SUMA zł zł zł 2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Zapytaniem ofertowym zwanym dalej Zapytaniem, w tym z jej wszystkimi załącznikami, uznając się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4a/4b/* do Zapytania, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8

9 5) Oświadczamy, iż na stronach nr.... niniejszej oferty znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /* 6) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: (a) dokumenty, o których mowa w 4 ust. 2 Zapytania; (b) pełnomocnictwo do podpisania oferty/*; (c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców/*; 7) Oświadczamy, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest: /**. Nazwa (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) podmiotu oraz adres do korespondencji 8) Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania: imię i nazwisko. tel.... faks , dnia... (podpis osoby/osób upoważnionej/ych) /* Należy skreślić, jeśli nie dotyczy. /** Wypełniają wyłącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie. 9

10 Załącznik nr 2 do Zapytania... pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie ZAKUP APLIKACJI DO ZARZADZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI ORAZ APLIKACJI REGIOKONDUKTOR (postępowanie nr PR-23/2015), oświadczam, że... (nazwa Wykonawcy) nie podlega wykluczeniu na podstawie 4 ust. 1 Dla potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku składamy wraz z ofertą dokumenty wymienione w 4 ust. 2 Zapytania...., dnia.... ( podpis osoby/osób uprawnionej/ych) 10

11 Załącznik nr 3a do Zapytania OPZ SPECYFIKACJA dla Zadania nr 1 Zakup i wdrożenie aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (w skrócie System MDM) na potrzeby zdalnego dostępu do danych firmowych oraz urządzeń mobilnych Zamawiającego (w skrócie Urządzenia) podłączonych do Systemu MDM. W szczególności w skład zamówienia wejdzie: 1. Udostępnienie w postaci usługi (bez konieczności instalacji na serwerach Zamawiającego) Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (w skrócie System MDM) spełniającego w szczególności następujące funkcje: System MDM umożliwia zdalne instalowanie/odinstalowanie/blokowanie aplikacji wraz z możliwością automatycznego utworzenia skrótu do aplikacji na ekranie głównym; System MDM daje możliwość zablokowania/odblokowania instalacji innego firmware; System MDM umożliwia zablokowanie/odblokowanie możliwości instalacji aplikacji z plików pobranych lub wgranych w jakikolwiek sposób na Urządzenie; System MDM umożliwia zablokowanie/odblokowanie portów USB Urządzenia; System MDM umożliwia zablokowanie/odblokowanie przywracania ustawień fabrycznych Urządzenia; System MDM uniemożliwia wyłączenie/włączenie usługi geolokalizacji na Urządzeniu; System MDM umożliwia zdalne zlokalizowanie urządzenia/grupy urządzeń (pozycja GPS); System MDM umożliwia obsługę pulpitu zdalnego; System MDM umożliwia zdalne wymazanie/zablokowanie/zmianę kodu zabezpieczającego urządzenia. 2. Dostarczenie licencji niezbędnych dla udostępnienia i obsługi Systemu MDM obsługującego 2263 urządzeń mobilnych lub 2263 użytkowników posiadających urządzenia mobilne. W trakcie trwania umowy ilość urządzeń lub użytkowników może ulec zmianie, w zwiąkuz z czym wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 3. Wykonawca zapewnia dostępność Systemu MDM na poziomie min. 95%. 4. Ponadto w całym okresie trwania umowy (do 2-ch lat) możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości licencji adekwatnie do aktualnej ilości urządzeń aktywnych. 5. Przechowywanie informacji o nieaktywnych użytkownikach lub urządzeniach nie może generować potrzeby zakupu żadnych dodatkowych licencji. 6. Liczba nieaktywnych użytkowników lub urządzeń, dla których informacja może być przechowywana w Systemie MDM musi być nielimitowana. 7. Dla dostarczanych licencji Wykonawca musi zapewnić w ramach Umowy gwarancję Producenta (na czas trwania Umowy) zapewniającą: subskrypcje na dostarczane licencje gwarantującą prawo do nowych wersji, bieżący dostęp do poprawek, bieżący dostęp do bazy wiedzy Producenta przeznaczonej dla Klientów posiadających wykupiony serwis na System typu MDM. 8. Usługi serwisowe Wykonawcy muszą być dostarczone na czas trwania Umowy i muszą umożliwiać obsługę zgłoszeń serwisowych w godzinach 8:00 16:00 w dni robocze. 9. Przeprowadzenie Warsztatów z zakresu budowy i obsługi Systemu MDM w środowisku szkoleniowym odpowiadającym środowisku produkcyjnemu Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją zawartą w punkcie 2 niniejszego Załącznika. 11

12 10. Opracowanie Dokumentacji Systemu MDM, zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie 3 niniejszego Załącznika. 2. Wymagania dotyczące warsztatów Wykonawca przeprowadzi Warsztaty z zakresu budowy i obsługi systemu MDM w szczególności metod implementacji nowych polityk oraz raportowania dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników Organizacja warsztatów Warsztaty, obejmujące łącznie do 16 godzin zegarowych (2 sesje po 8 godzin każda). Grupa warsztatowa liczyć będzie maksymalnie do 8 osób po stronie Zamawiającego. Warsztaty będą przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (wynikających z harmonogramu) w okresie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Dokładne terminy oraz godziny warsztatów zostaną uzgodnione z Wykonawcą nie później niż na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Warsztaty zostaną zrealizowane w autoryzowanym centrum szkoleniowym Producenta Systemu, w siedzibie Wykonawcy lub innej lokalizacji zapewnionej przez Wykonawcę znajdującej się na terenie Warszawy Zakres warsztatów Minimalny zakres tematyczny Warsztatów obejmuje następujące zagadnienia: przedstawienie budowy systemu MDM, objaśnienie zasad obsługi, zarówno od strony administracyjnej jak i użytkowej, omówienie możliwości funkcjonalnych, zakresu dostępnych funkcji oraz ograniczeń rozwiązania informatycznego, planowanie i wdrażanie polityk na urządzenia zarządzane Systemem MDM Wymagane metody przeprowadzenia warsztatów Warsztaty powinny skupiać się na przekazaniu umiejętności praktycznych i być zgodne z następującym schematem: wykład nie więcej niż 30% czasu trwania Warsztatów, analiza przypadków (case study) min. trzy case study ćwiczenia i zadania praktyczne w środowisku szkoleniowym Systemu Materiały dydaktyczne W ramach realizacji warsztatów Wykonawca zapewni uczestnikom materiały dydaktyczne w formie papierowej i elektronicznej, co najmniej: podręcznika użytkownika w wersji elektronicznej, abstrakt warsztatów oraz szczegółowy plan zajęć, opis studium przypadków do zajęć warsztatowych, opis możliwych do zastosowania rozwiązań przypadków omawianych w czasie warsztatów (przekazany uczestnikom po zakończeniu warsztatów). 3. Wymagania dotyczące dokumentacji 3.1. Wymagania ogólne Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji dostarczonej wraz z Systemem są następujące: a) język dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim; w języku angielskim dopuszczalna jest jedynie dokumentacja standardowych komponentów znanych dostawców zagranicznych, b) postać i forma dokumentacja powinna być dostarczona: 12

13 1. w postaci papierowej, w formie spiętych, zszytych lub zbindowanych egzemplarzy, w formie 2. książek pogrupowana tematycznie jeden egzemplarz oraz 3. w postaci elektronicznej w formie plików w formacie PDF oraz w formacie RTF lub DOCX, c) dokumentacja składająca się z wielu oddzielnych elementów (egzemplarzy) powinna zawierać dokument stanowiący spis wszystkich składników dokumentacji, d) każdy egzemplarz oprócz tytułu powinien posiadać oznaczenie wersji adekwatnej do wersji aplikacji, którą opisuje (wraz datą produkcji lub dostawy), e) suplementy do dokumentacji nie muszą być zawarte w spisie, lecz powinny posiadać odniesienie do odpowiedniej wersji wydania oraz posiadać swój własny numer suplementu oraz datę utworzenia Dokumentacja użytkownika Dokumentacja użytkownika powinna zawierać szczegółowy opis wszelkich cech i właściwości dostarczonego rozwiązania informatycznego, pozwalający na poprawne użytkowanie aplikacji (lub zespołu aplikacji) zgodnie z jej przeznaczeniem. Powinna ona zawierać w szczególności: a) opis interfejsu oraz opis zasad dialogu z użytkownikiem, b) opis specyficznych elementów konfiguracji interfejsu dostępnych dla użytkownika (np. personalizacja interfejsu) - jeśli takie występują, c) instrukcję/instrukcje obsługi wszystkich zasadniczych funkcjonalności biznesowych, d) procedury przetwarzania danych dostępne dla użytkownika (opis procesów lub diagramy procesów). Jeśli dokumentacja składa się z kilku elementów, to w każdym z nich powinna znaleźć się specyfikacja (wyszczególnienie) pozostałych elementów, np. spis załączników. 13

14 Załącznik nr 3b do Zapytania OPZ SPECYFIKACJA dla Zadania nr 2 Zakup i wdrożenie aplikacji REGIOKonduktor Przedmiotem zamówienia jest dostawa aplikacji umożliwiającej zdalne zarządzanie centralnym repozytorium dokumentów, przekazywanych pracownikom w plikach pdf., a dodatkowo ma umożliwiać zdalną dystrybucję i instalację dodatkowych aplikacji dla grup użytkowników w miarę potrzeb zamawiającego. Aplikacja musi działać na urządzeniach mobilnych działających pod kontrolą systemów operacyjnych z rodziny Android wersja 4.2 i nowszych. Aplikacja ma: WYMAGANIA 1) utrzymywać centralne repozytorium dokumentów udostępnionych w formie pdf. (uporządkowanych w katalogach) 2) automatyczne pobierać najnowsze dokumenty, 3) działać w trybie on-line oraz off-line, co ma zapewnić dostęp do repozytorium dokumentów niezależnie od dostępu do WI-FI lub bezprzewodowego transferu danych w sieci telekomunikacyjnej;; 4) pozwalać na przeglądanie treści, dodawanie notatek i zaznaczanie tekstu indywidualnie przez każdego użytkownika; umożliwić dodawanie/usuwanie dokumentów z kilku poziomów zarządzania: centrala/oddział/ dyspozytura; 5) informować użytkownika o opublikowaniu najnowszej wersji dokumentu; 6) pozwalać na zaznaczanie tekstu, w którym została wprowadzona zmiana, a następnie informować użytkowników o zmianie; zmiana ta ma być widoczna po kliknięciu w dokument; 7) tworzyć kopie zapasowe najważniejszych danych dostępnych na urządzeniu mobilnym; 8) udostępniać panel dla użytkowników końcowych, dzięki któremu samodzielnie zlokalizują zgubione urządzenie, zgłoszą jego kradzież, zdalnie wyczyszczą dane, zainstalują aplikacje i zrobią kopie zapasowe najważniejszych danych; 9) umożliwić komunikację pomiędzy pracownikiem a centralą/ oddziałem/ dyspozyturą/ pracownikiem, celem przekazania np. dokumentacji pociągowej, informacji o zdarzeniu kolejowym; 10) wiadomość od pracownika po dokonaniu edycji i dodaniu załączników, zostaje wysyłana do wybranych osób za pośrednictwem np. bluetootch, komunikatu PUSH; 11) utrzymywać pełną historię zmian dokumentów w repozytorium, dostępną wyłącznie dla osób udostępniających dokumenty. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach ceny do: 1) zainstalowania systemu na serwerach wykonawcy; 2) utrzymania całodobowej dostępności systemu i środowiska zapasowego umożliwiającego ponowne, szybkie uruchomienie systemu w przypadku awarii; 3) udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na aplikację, w ramach której będą usuwane wszelkie błędy aplikacji; okres utrzymania wsparcia dla aplikacji obejmuje 24 miesiące od zakończenia wdrożenia systemu; a) czas od momentu zgłoszenia awarii do przybycia serwisanta i rozpoczęcia naprawy nie może przekroczyć 4 godzin; b) czas na usunięcie awarii, która uniemożliwia korzystanie z aplikacji nie może przekroczyć 4 godzin; 14

15 c) czas na usunięcie awarii, która nieznacznie utrudnia korzystanie z aplikacji nie może przekroczyć 8 godzin; Harmonogram: Nie usunięcie awarii w wyznaczonym terminie, spowoduje naliczenie kary umownej dla Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto. 4) wsparcia technicznego, poprzez dostępności przeszkolonego konsultanta Wykonawcy codziennie (pn.-niedz.) w godzinach 8-18 celem wprowadzenia drobnych modyfikacji (20h roboczych pracy programisty miesięcznie); 5) przygotowania prezentacji i przeszkolenia wybranych pracowników (około 40 osób) z: a) obsługi aplikacji, b) administracji biznesowej, c) administracji technicznej; Koszt szkolenia obejmuje również dojazd do Centrali Spółki, Warszawa, ul. Wileńska 14a, konsultanta Wykonawcy, który będzie przeprowadzać szkolenie. 6) Dostęp do aplikacji musi być zabezpieczony. Podłączenie do systemu nowego tabletu będzie wymagało rejestracji użytkownika oraz akceptacji użytkownika i tabletu w systemie centralnym. 1) zainstalowanie aplikacji w terminie 5 dni, od dnia podpisania umowy, nie później niż do r.; 2) przygotowanie i przekazanie materiału do szkoleń najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy; 3) przeprowadzenie szkoleń najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia przygotowania i przekazania materiałów szkoleniowych; 4) zakończenie wdrożenia najpóźniej w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny profil zdefiniowany przez: 1) numer służbowy login; 2) imię i nazwisko; 3) numer IMEI urządzenia. 15

16 Załącznik nr 4a do Zapytania UMOWA NR CRU-K/C/./2015 ZAKUP I WDROŻENIE APLIKACJI DO ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI (ZADANIE NR 1) zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr PR-23/2015 w dniu r. w Warszawie pomiędzy: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ulicy Wileńskiej 14a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł, którą reprezentują: zwaną dalej Zamawiającym a zwanym/ą/ymi Wykonawcą 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem Umowy jest wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego aplikacji do zarządzania urządzeniami mobilnymi, umożliwiającej kontrolowanie dostępu i identyfikację urządzeń poprzez sieć bezprzewodową oraz przewodową do zasobów sieciowych Zamawiającego, zwaną dalej Systemem lub Przedmiotem Umowy. 2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: 1) dokonać dostawy, instalacji i uruchomienia Systemu, 2) udzielić na rzecz Zamawiającego lub zapewnić udzielenie przez podmiot trzeci licencji do oprogramowania w zakresie niezbędnym do korzystania z Systemu przez Zamawiającego dla zgłoszonej raz na miesiąc przez Zamawiającego ilości urządzeń mobilnych, 3) dokonać konfiguracji Systemu, 4) wykonać i wydać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą Systemu. 16

17 5) zapewnić pomoc konsultanta w formie telefonicznych lub owych konsultacji w całym okresie trwania Umowy oraz serwis techniczny, w siedzibie Zamawiającego, w wymiarze 4 h miesięcznie. 3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera załącznik nr 1 do Umowy. 4. Miejscem realizacji Umowy jest siedziba Zamawiającego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce instalacji Systemu. 2 Realizacja Umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać, wdrożyć i wydać Zamawiającemu Przedmiot Umowy w terminie 10 od dnia podpisania Umowy. 2. Dostawa i wdrożenie Systemu powinno zostać dokonane w dniu roboczym, w siedzibie Zamawiającego w godzinach W terminie 7 dni od dnia wydania Zamawiającemu wykonanego i wdrożonego Przedmiotu Umowy, Zamawiający przeprowadzi testy mające na celu potwierdzenie wykonanie Systemu zgodnie z Umową. 4. Po przeprowadzeniu testów Strony przystąpią do odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez jednego z przedstawicieli Zamawiającego oraz jednego z przedstawicieli Wykonawcy określonych w W przypadku nieobecności podczas odbioru przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnie, a ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas jednostronnego odbioru będą wiążące dla Wykonawcy. 6. W terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty licencyjne, dokumentację producencką oraz dokumentację powykonawczą Systemu. 7. Ilość licencji dla urządzeń mobilnych może ulec zmniejszeniu w trakcie trwania Umowy. W przypadku zmniejszenia liczby licencji, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie obniżone i Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 8. W przypadku, gdy Zamawiający w toku odbioru stwierdzi, iż Przedmiot Umowy nie spełnia wymagań określonych w Umowie, Zamawiający wyznaczy ponowny termin prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy nie dłuższy niż 7 dni. 9. Za termin wykonania Umowy i podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę Strony uznają dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 10. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: 1) datę odbioru, 2) szczegółowy wykaz oprogramowania wykorzystanego do wdrożenia, 3) potwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, 4) oświadczenie osób powołanych do odbioru ze strony Zamawiającego o istnieniu bądź braku wad, 5) w przypadku stwierdzenia wad - zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3, oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 11. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 10, zostanie przekazany Wykonawcy celem zapoznania się przez niego z jego treścią, a w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 5 także podpisany przez Wykonawcę. 17

18 12. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi własność, korzyści i ciężar związany z przedmiotem Umowy. 13. Do ponownego odbioru Systemu postanowienia ust stosuje się odpowiednio. 14. Osoby wskazane w 4 ust. 1 będą wysyłać każdego miesiąca obowiązywania Umowy informację o liczbie urządzeń mobilnych celem ustalenia wysokości wynagrodzenia za udzielone w danym miesiącu licencje. 3 Wynagrodzenie umowne oraz warunki płatności 1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w okresie obowiązywania Umowy nie przekroczy kwoty. zł netto (../100), tj. zł brutto. Cena jednostkowa licencji wynosi.zł netto. 2. Płatność będzie realizowana w 24 miesięcznych ratach, wysokość wynagrodzenia będzie zależna od ilości licencji użytkowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy. 3. Faktury VAT będą wystawiane raz na miesiąc po otrzymaniu informacji, o której mowa w 2 ust. 14. Wartość faktury VAT będzie wyliczana na podstawie iloczynu ceny jednostkowej oraz liczby urządzeń mobilnych. 4. Podstawą do wystawienia pierwszej faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w 2 ust. 9. Kolejne faktury nie wymagają dołączenia protokołu odbioru. 5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek wskazany na fakturze. 6. Za dzień zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek ustawowych. 8. Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 9. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 10. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na inny podmiot, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 11. Wynagrodzenie całkowite określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym opłaty, podatki i należności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jak również koszt instalacji i uruchomienia Systemu, wszelkie koszty i wynagrodzenie związane z udzieleniem licencji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w 8 Umowy Wszelkie opłaty i wynagrodzenia za licencje oraz za wynalazki, wzory użytkowe lub przemysłowe, których użyto przy wytworzeniu Systemu, zawarte są w wynagrodzeniu całkowitym wskazanym w ust Koszty związane z pomocą konsultanta w trakcie trwania Umowy, koszty serwisanta, który dostępny będzie 4 h miesięcznie, zawarte są w wynagrodzeniu całkowitym wskazanym w ust Osoby do kontaktu 1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy oraz upoważnionymi do kontaktów i do podpisania protokołu odbioru są: 18

19 tel..., , tel..., Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów jest: Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 5 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z parametrami i wymaganiami określonymi w Umowie i załączniku nr 1 do Umowy. 3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania osób, przy udziale których lub z pomocą których realizuje niniejszą Umowę. 4. W trakcie trwania Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych, w tym technicznych i organizacyjnych, uzyskanych w trakcie realizacji Umowy, niezależnie od form uzyskania tych informacji oraz ich źródła. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym także przez jego pracowników oraz inne osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy. Odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku spoczywa na Wykonawcy. Ujawnienie jakiejkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę w okresie obowiązywania Umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. Pracownicy Wykonawcy oraz inne podmioty, które realizują niniejszą Umowę w imieniu Wykonawcy zobowiązane są przed przystąpieniem do prac w pomieszczeniach Zamawiającego do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności informacji. Podpisane oświadczenie należy przed przystąpieniem do prac przekazać jednej z osób reprezentujących Zamawiającego wskazanych w 4 ust Wykonawca zobowiązany jest wykonać Umowę z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej od czołowych przedsiębiorców świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi informatyczne. 6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechania własne lub podmiotów, którym powierzył wykonania Umowy lub jej części, związane z realizacją Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego. 7. Wykonawca oświadcza, że: 1) przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie niezbędne prawa do sprzętu, którymi będzie posługiwał się w trakcie realizacji Umowy, 2) wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej oraz nie będzie naruszać zasad ochrony informacji niejawnych, jeżeli informacje takie Wykonawca uzyska w trakcie realizacji Umowy, 3) w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie, w tym także z tytułów, o których mowa w pkt 1 2, a wynikłych z związku z wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, posiada niczym nieograniczone prawa do udzielenia lub zapewnienia udzielenia licencji osoby trzeciej na korzystanie z oprogramowania. W przypadku, gdy 19

20 System lub jakakolwiek jego część będzie obciążona wadami prawnymi, Wykonawca będzie występował na własny koszt, w sprawie wszelkich roszczeń zgłoszonych wobec Zamawiającego w sądzie lub poza sądem, o ile takie roszczenia są związane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, takiego jak patent, prawo autorskie lub znak towarowy, w związku z używaniem Systemu przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek, na swój koszt, uzyskać dla Zamawiającego prawo do dalszego używania i rozporządzania Systemem obciążonego wadami prawnymi lub zastąpić System innym produktem, nienaruszającym powyższych praw, lub zmienić System w taki sposób, że przestanie on naruszać powyższe prawa. Dostarczony zamiennie produkt będzie spełniał wymagania Zamawiającego w stopniu nie mniejszym, niż utwór podlegający wymianie. 8. Wszelka dokumentacja związana z wykonaniem Przedmiotu Umowy będzie przekazywana Zamawiającemu w języku polskim. Jeżeli dla danego oprogramowania lub sprzętu producent lub dostawca będący osobą trzecią nie dostarcza dokumentacji w języku polskim, dopuszcza się przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 9. Dokumentacja przekazana zostanie Zamawiającemu do jego siedziby, w godzinach pracy Zamawiającego, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, w formacie DOC lub PDF na nośniku CD/DVD. 6 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyny niezależnej od Zamawiającego albo w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1, 2) w razie opóźnienia w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 1, w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; kara umowna przysługuje także w przypadku stwierdzenia w protokole odbioru istnienia wad i wyznaczenia Wykonawcy nowego terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 3) w przypadku ujawnienia jakiejkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek ujawnienia informacji stanowiącej tajemnicę, 4) w okresie gwarancji i rękojmi w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek lub wad Systemu lub opóźnienia w usunięciu wad oprogramowania lub wymiany wadliwego oprogramowania na wolne od wad, w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia, 2. Zamawiający ma prawo na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne. 3. Strony ustalają, iż naliczona przez Zamawiającego kara umowna może być przez niego potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego w 3 ust. 1 Umowy, na co niniejszym Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 4. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń związanych z oprogramowaniem wykorzystanym do wykonania Przedmiotu Umowy lub utworami wykorzystanymi do wykonania Przedmiotu Umowy lub wytworzonymi w ramach wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku 20

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO)

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO) Opole, dnia.01.016r. Nr sprawy PRENa-5/7/016 ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO) na dostawę uchwytów okładzinowych, wieszaka cylindrów hamulcowych (CPV 34631000-9) 1 Informacje ogólne: 1. Słowniczek pojęć: 1) Oddział

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Wzór_UMOWA Nr ATZ_SP_

Wzór_UMOWA Nr ATZ_SP_ Wzór_UMOWA Nr ATZ_SP_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin tel. +48 695-317-008 fax. +48 81 472-55-94 http://www.przewozyregionalne.pl e-mail: michal.prokopiuk@p-r.com.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin tel. +48 695-317-008 fax. +48 81 472-55-94 http://www.przewozyregionalne.pl e-mail: michal.prokopiuk@p-r.com.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu..2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie (kod: 00-184) przy ulicy Stanisława Dubois 5A, posiadającym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.89.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro U M O W A N r z dnia r. zawarta pomiędzy Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu przy Al.W.Witosa 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 14443

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 14.03.2014 r. na UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOZÓW REGIONALNYCH SP. Z O.O. NR POSTĘPOWANIA PR-7/2014 I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe "Przewozy

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych/technicznych na potrzeby realizacji projektu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polska Wytwórnia Warszawa, dnia 14.12.2015 r. POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą w Warszawie ul. R. Sanguszki 1, 00 222 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Usługę transportową

Zapytanie ofertowe na: Usługę transportową Przewozy Regionalne spółka z o.o. w Warszawie Oddział Warmińsko Mazurski z siedzibą w Olsztynie 10 589 Olsztyn, Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A Postępowanie Nr PRENb-252-210/2015 Zapytanie ofertowe na:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo