Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor"

Transkrypt

1 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa, 2015 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne Opis przedmiotu Zamówienia Termin realizacji i miejsce dostawy Zamówienia Warunki udziału w postępowaniu Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Termin związania ofertą Przygotowanie ofert Forma, miejsce i termin złożenia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Pozostałe postanowienia... 7 Wykaz załączników do Zapytania... 7 Załącznik nr 1 do Zapytania... 8 Załącznik nr 2 do Zapytania Załącznik nr 3a do Zapytania Załącznik nr 3b do Zapytania Załącznik nr 4a do Zapytania

3 1. Informacje ogólne 1. Zamawiającym są "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, Warszawa KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy ,00 zł; NIP ; REGON Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Zapytanie ofertowe (zwane dalej Zapytanie ), oznaczone jest znakiem PR-23/2015 i zatytułowane jako ZAKUP APLIKACJI DO ZARZADZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI ORAZ APLIKACJI REGIOKONDUKTOR. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty przygotowywane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzane będą w języku polskim. 4. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest w formie uproszczonego zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznymi przepisami Zamawiającego. 5. Postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje złożenie oferty oraz przeprowadzenie negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji w formule face to face, mailowo lub w formie aukcji elektronicznej. 2. Opis przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) Zadanie nr 1 zakup i wdrożenie aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 3a do Zapytania, 2) Zadanie nr 2 zakup i wdrożenie aplikacji zwanej REGIOKonduktor. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 3b do Zapytania. 3. Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia, w tym warunki realizacji zamówienia, zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 4a i 4b do Zapytania, zawierającym wzór umowy. 4. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub obie części lub ofertę na obie części w przypadku gdy nie jest w stanie rozbić aplikacji na dwie części (tj. oferowana przez Oferenta aplikacja spełnia wymagania aplikacji z Zadania nr 1 oraz aplikacji z Zadania nr 2 jednocześnie). 5. Oferent musi wycenić w Zadaniu nr 2 jedną lub obie z dwóch opcji, tj. zakup i wdrożenie aplikacji zwanej REGIOKonduktor wraz z kodami źródłowymi lub bez kodów źródłowych. 6. W zakresie obu Zadań Oferent musi przeprowadzić szkolenie z obsługi aplikacji. 7. Po terminie złożenia Ofert oferenci muszą zaprezentować wersję demo aplikacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2. Planowany termin prezentacji wersji demo to r. 8. Przedmiot zamówienia został określony kodem (CPV) , Termin realizacji i miejsce dostawy Zamówienia Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy ws. zamówienia. 4. Warunki udziału w postępowaniu 1. Z Postępowania Zamawiający możne wykluczyć: 3

4 1) Oferentów, którzy wyrządzili szkodę Spółce poprzez niewykonanie Zamówienia lub nienależyte jego wykonanie w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania; 2) Oferentów, z którymi Spółka rozwiązała albo wypowiedziała umowę w sprawie zamówienia albo odstąpiła od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania; 3) Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 4) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) Oferentów, których właściciela lub osobę powiązaną z Zarządem danego Oferenta prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z Postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 7) Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania; 8) Oferentów, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w Postępowaniu. 2. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 do oferty należy załączyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie ust. 1; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ust. 1 pkt 3 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ust. 1 pkt 5-6 wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 2, winny być złożone w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4

5 5. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia 1. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 3. Jeżeli oferta Oferentów, o których mowa w ust. 1, zostanie uznana za Najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zażąda okazania umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Korespondencję w zakresie niniejszego postępowania (z zastrzeżeniem ust. 3) należy przesyłać na następujące dane kontaktowe (do wyboru): - adres "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., Warszawa , ul. Wileńska 14a, Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 27 - faks (+48) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marta Błaszkiewicz tel. (+48) Dopuszczalne formy złożenia Oferty zostały zawarte w Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 8. Przygotowanie ofert. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Oferenci. 3. Oferta musi składać się z trzech osobnych części: 1) formalnej zawierającej: a) wszystkie dokumenty, o których mowa w 4; b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności; c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 2) technicznej zawierającej wersję demo aplikacji, o której mowa w 2 ust. 7 (dotyczy tylko Zadania nr 2), 3) handlowej sporządzonej zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do Zapytania. 4. Oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszym Zapytaniu, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zachowania nagłówków oraz ich numeracji wprowadzonej w Zapytaniu. 5

6 7. Oferta pod rygorem odrzucenia, musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającemu usunięciu bez pozostawienia śladów (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). 8. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta w przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich pełnomocnika. 9. Zamawiający uzna, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane i podpisane lub parafowane przez Oferenta w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 11. Pełnomocnictwa określone w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu winny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości. 13. Załączone do oferty wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być tłumaczone na język polski, a tłumaczenie poświadczone przez Oferenta. 14. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami 4 winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez Oferenta. Warunki te nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednakże wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciążały Oferenta. 9 Forma, miejsce i termin złożenia ofert 1. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami zawartymi w 8 należy złożyć do dnia 26 marca 2015 r. do godz. 12:00 na jeden z dwóch sposobów, zgodnie z wyborem Wykonawcy: 1) w formie papierowej, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia, opatrzonym napisem: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, Warszawa pokój nr 2 OFERTA Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor PR-22/2015 W kopercie muszą znajdować się dwie niezależne części (tj. formalna i handlowa) zgodnie z 8 ust. 3. Każda z części winna być zamknięta w kolejnej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. 2) drogą elektroniczną: z dwoma częściami oferty (dotyczy części formalnej i handlowej) musi być zabezpieczony hasłem przed możliwością zapoznania się z jej treścią. Oferta handlowa musi być zabezpieczona dodatkowym hasłem. z pełną ofertą musi być przysłany najpóźniej do godziny wyznaczonej na składanie ofert. Część techniczna w zakresie Zadania nr 2, musi być dostarczona w dniu prezentacji, o którym mowa w 2 ust W przypadku składania Oferty w formie elektronicznej: 1) hasło do części formalnej należy przesłać pół godziny po upływie terminu składania Ofert, wskazanego w ust. 1, przy czym nie później niż do 13:30 na adres 2) hasło do otwarcia oferty handlowej musi być przesłane na odrębne żądanie Zamawiającego, które wyśle po ocenie formalnej. 6

7 3. Oferent, który złoży Ofertę w formie elektronicznej i którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć do Zamawiającego ostateczną Ofertę wraz z załącznikami w formie papierowej. 4. Oferent może wycofać lub zmienić Ofertę przed upływem terminu składania Ofert. 5. Zamawiający przeprowadzi negocjacje, o których mowa w 1 ust. 5 w dniu r. 10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w niniejszym Zapytaniu. 2. Cenę oferty dla poszczególnych aplikacji należy obliczyć zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli oferty handlowej. 3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym wszystkie koszty realizacji zamówienia określone we wzorze umowy. 4. Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. 5. Cena oferty winna zawierać należny podatek VAT. Wysokość podatku od towarów i usług VAT wynika z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług. 7. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą: wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa); wskazanie banków i numerów rachunków, na jakie mają być przekazywane świadczenia pieniężne należne stronom umowy. 11. Pozostałe postanowienia 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (bez dokonania wyboru oferty) bez podania przyczyny. 2. Zamawiający ma prawo zmieniać treść zapytania przed upływem terminu składania ofert. Wykaz załączników do Zapytania 1. Załącznik nr 1 wzór oferty handlowej 2. Załącznik nr 2 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Załącznik nr 3a OPZ specyfikacja dla Zadania nr 1 4. Załącznik nr 3b OPZ specyfikacja dla Zadania nr 2 5. Załącznik nr 4a wzór umowy dla Zadania nr 1 6. Załącznik nr 4b wzór umowy dla Zadania nr 2 7

8 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 do Zapytania OFERTA HANDLOWA Lp. My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o Warszawa, ul. Wileńska 14a.. Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 1) Oferujemy wykonanie zamówienia postępowaniu o nazwie ZAKUP APLIKACJI DO ZARZADZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI ORAZ APLIKACJI REGIOKONDUKTOR (nr postępowania PR-23/2015) za cenę określoną w poniższej tabeli. Wyszczególnienie Ilość urządzeń mobilnych Cena jednostkow a Wartość netto (C D) VAT Wartość brutto (E + F) A B C D E F G Aplikacja: 1. Zadanie nr 1 - zakup i wdrożenie aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi/* (nazwa aplikacji ) 2263 zł zł zł zł 2. Zadanie nr 2 - zakup i wdrożenie aplikacji zwanej REGIOKonduktor z lub bez kodów źródłowych/* zł zł zł 3. SUMA zł zł zł 2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Zapytaniem ofertowym zwanym dalej Zapytaniem, w tym z jej wszystkimi załącznikami, uznając się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4a/4b/* do Zapytania, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8

9 5) Oświadczamy, iż na stronach nr.... niniejszej oferty znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /* 6) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: (a) dokumenty, o których mowa w 4 ust. 2 Zapytania; (b) pełnomocnictwo do podpisania oferty/*; (c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców/*; 7) Oświadczamy, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest: /**. Nazwa (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) podmiotu oraz adres do korespondencji 8) Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania: imię i nazwisko. tel.... faks , dnia... (podpis osoby/osób upoważnionej/ych) /* Należy skreślić, jeśli nie dotyczy. /** Wypełniają wyłącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie. 9

10 Załącznik nr 2 do Zapytania... pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie ZAKUP APLIKACJI DO ZARZADZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI ORAZ APLIKACJI REGIOKONDUKTOR (postępowanie nr PR-23/2015), oświadczam, że... (nazwa Wykonawcy) nie podlega wykluczeniu na podstawie 4 ust. 1 Dla potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku składamy wraz z ofertą dokumenty wymienione w 4 ust. 2 Zapytania...., dnia.... ( podpis osoby/osób uprawnionej/ych) 10

11 Załącznik nr 3a do Zapytania OPZ SPECYFIKACJA dla Zadania nr 1 Zakup i wdrożenie aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (w skrócie System MDM) na potrzeby zdalnego dostępu do danych firmowych oraz urządzeń mobilnych Zamawiającego (w skrócie Urządzenia) podłączonych do Systemu MDM. W szczególności w skład zamówienia wejdzie: 1. Udostępnienie w postaci usługi (bez konieczności instalacji na serwerach Zamawiającego) Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (w skrócie System MDM) spełniającego w szczególności następujące funkcje: System MDM umożliwia zdalne instalowanie/odinstalowanie/blokowanie aplikacji wraz z możliwością automatycznego utworzenia skrótu do aplikacji na ekranie głównym; System MDM daje możliwość zablokowania/odblokowania instalacji innego firmware; System MDM umożliwia zablokowanie/odblokowanie możliwości instalacji aplikacji z plików pobranych lub wgranych w jakikolwiek sposób na Urządzenie; System MDM umożliwia zablokowanie/odblokowanie portów USB Urządzenia; System MDM umożliwia zablokowanie/odblokowanie przywracania ustawień fabrycznych Urządzenia; System MDM uniemożliwia wyłączenie/włączenie usługi geolokalizacji na Urządzeniu; System MDM umożliwia zdalne zlokalizowanie urządzenia/grupy urządzeń (pozycja GPS); System MDM umożliwia obsługę pulpitu zdalnego; System MDM umożliwia zdalne wymazanie/zablokowanie/zmianę kodu zabezpieczającego urządzenia. 2. Dostarczenie licencji niezbędnych dla udostępnienia i obsługi Systemu MDM obsługującego 2263 urządzeń mobilnych lub 2263 użytkowników posiadających urządzenia mobilne. W trakcie trwania umowy ilość urządzeń lub użytkowników może ulec zmianie, w zwiąkuz z czym wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 3. Wykonawca zapewnia dostępność Systemu MDM na poziomie min. 95%. 4. Ponadto w całym okresie trwania umowy (do 2-ch lat) możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości licencji adekwatnie do aktualnej ilości urządzeń aktywnych. 5. Przechowywanie informacji o nieaktywnych użytkownikach lub urządzeniach nie może generować potrzeby zakupu żadnych dodatkowych licencji. 6. Liczba nieaktywnych użytkowników lub urządzeń, dla których informacja może być przechowywana w Systemie MDM musi być nielimitowana. 7. Dla dostarczanych licencji Wykonawca musi zapewnić w ramach Umowy gwarancję Producenta (na czas trwania Umowy) zapewniającą: subskrypcje na dostarczane licencje gwarantującą prawo do nowych wersji, bieżący dostęp do poprawek, bieżący dostęp do bazy wiedzy Producenta przeznaczonej dla Klientów posiadających wykupiony serwis na System typu MDM. 8. Usługi serwisowe Wykonawcy muszą być dostarczone na czas trwania Umowy i muszą umożliwiać obsługę zgłoszeń serwisowych w godzinach 8:00 16:00 w dni robocze. 9. Przeprowadzenie Warsztatów z zakresu budowy i obsługi Systemu MDM w środowisku szkoleniowym odpowiadającym środowisku produkcyjnemu Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją zawartą w punkcie 2 niniejszego Załącznika. 11

12 10. Opracowanie Dokumentacji Systemu MDM, zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie 3 niniejszego Załącznika. 2. Wymagania dotyczące warsztatów Wykonawca przeprowadzi Warsztaty z zakresu budowy i obsługi systemu MDM w szczególności metod implementacji nowych polityk oraz raportowania dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników Organizacja warsztatów Warsztaty, obejmujące łącznie do 16 godzin zegarowych (2 sesje po 8 godzin każda). Grupa warsztatowa liczyć będzie maksymalnie do 8 osób po stronie Zamawiającego. Warsztaty będą przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (wynikających z harmonogramu) w okresie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Dokładne terminy oraz godziny warsztatów zostaną uzgodnione z Wykonawcą nie później niż na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Warsztaty zostaną zrealizowane w autoryzowanym centrum szkoleniowym Producenta Systemu, w siedzibie Wykonawcy lub innej lokalizacji zapewnionej przez Wykonawcę znajdującej się na terenie Warszawy Zakres warsztatów Minimalny zakres tematyczny Warsztatów obejmuje następujące zagadnienia: przedstawienie budowy systemu MDM, objaśnienie zasad obsługi, zarówno od strony administracyjnej jak i użytkowej, omówienie możliwości funkcjonalnych, zakresu dostępnych funkcji oraz ograniczeń rozwiązania informatycznego, planowanie i wdrażanie polityk na urządzenia zarządzane Systemem MDM Wymagane metody przeprowadzenia warsztatów Warsztaty powinny skupiać się na przekazaniu umiejętności praktycznych i być zgodne z następującym schematem: wykład nie więcej niż 30% czasu trwania Warsztatów, analiza przypadków (case study) min. trzy case study ćwiczenia i zadania praktyczne w środowisku szkoleniowym Systemu Materiały dydaktyczne W ramach realizacji warsztatów Wykonawca zapewni uczestnikom materiały dydaktyczne w formie papierowej i elektronicznej, co najmniej: podręcznika użytkownika w wersji elektronicznej, abstrakt warsztatów oraz szczegółowy plan zajęć, opis studium przypadków do zajęć warsztatowych, opis możliwych do zastosowania rozwiązań przypadków omawianych w czasie warsztatów (przekazany uczestnikom po zakończeniu warsztatów). 3. Wymagania dotyczące dokumentacji 3.1. Wymagania ogólne Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji dostarczonej wraz z Systemem są następujące: a) język dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim; w języku angielskim dopuszczalna jest jedynie dokumentacja standardowych komponentów znanych dostawców zagranicznych, b) postać i forma dokumentacja powinna być dostarczona: 12

13 1. w postaci papierowej, w formie spiętych, zszytych lub zbindowanych egzemplarzy, w formie 2. książek pogrupowana tematycznie jeden egzemplarz oraz 3. w postaci elektronicznej w formie plików w formacie PDF oraz w formacie RTF lub DOCX, c) dokumentacja składająca się z wielu oddzielnych elementów (egzemplarzy) powinna zawierać dokument stanowiący spis wszystkich składników dokumentacji, d) każdy egzemplarz oprócz tytułu powinien posiadać oznaczenie wersji adekwatnej do wersji aplikacji, którą opisuje (wraz datą produkcji lub dostawy), e) suplementy do dokumentacji nie muszą być zawarte w spisie, lecz powinny posiadać odniesienie do odpowiedniej wersji wydania oraz posiadać swój własny numer suplementu oraz datę utworzenia Dokumentacja użytkownika Dokumentacja użytkownika powinna zawierać szczegółowy opis wszelkich cech i właściwości dostarczonego rozwiązania informatycznego, pozwalający na poprawne użytkowanie aplikacji (lub zespołu aplikacji) zgodnie z jej przeznaczeniem. Powinna ona zawierać w szczególności: a) opis interfejsu oraz opis zasad dialogu z użytkownikiem, b) opis specyficznych elementów konfiguracji interfejsu dostępnych dla użytkownika (np. personalizacja interfejsu) - jeśli takie występują, c) instrukcję/instrukcje obsługi wszystkich zasadniczych funkcjonalności biznesowych, d) procedury przetwarzania danych dostępne dla użytkownika (opis procesów lub diagramy procesów). Jeśli dokumentacja składa się z kilku elementów, to w każdym z nich powinna znaleźć się specyfikacja (wyszczególnienie) pozostałych elementów, np. spis załączników. 13

14 Załącznik nr 3b do Zapytania OPZ SPECYFIKACJA dla Zadania nr 2 Zakup i wdrożenie aplikacji REGIOKonduktor Przedmiotem zamówienia jest dostawa aplikacji umożliwiającej zdalne zarządzanie centralnym repozytorium dokumentów, przekazywanych pracownikom w plikach pdf., a dodatkowo ma umożliwiać zdalną dystrybucję i instalację dodatkowych aplikacji dla grup użytkowników w miarę potrzeb zamawiającego. Aplikacja musi działać na urządzeniach mobilnych działających pod kontrolą systemów operacyjnych z rodziny Android wersja 4.2 i nowszych. Aplikacja ma: WYMAGANIA 1) utrzymywać centralne repozytorium dokumentów udostępnionych w formie pdf. (uporządkowanych w katalogach) 2) automatyczne pobierać najnowsze dokumenty, 3) działać w trybie on-line oraz off-line, co ma zapewnić dostęp do repozytorium dokumentów niezależnie od dostępu do WI-FI lub bezprzewodowego transferu danych w sieci telekomunikacyjnej;; 4) pozwalać na przeglądanie treści, dodawanie notatek i zaznaczanie tekstu indywidualnie przez każdego użytkownika; umożliwić dodawanie/usuwanie dokumentów z kilku poziomów zarządzania: centrala/oddział/ dyspozytura; 5) informować użytkownika o opublikowaniu najnowszej wersji dokumentu; 6) pozwalać na zaznaczanie tekstu, w którym została wprowadzona zmiana, a następnie informować użytkowników o zmianie; zmiana ta ma być widoczna po kliknięciu w dokument; 7) tworzyć kopie zapasowe najważniejszych danych dostępnych na urządzeniu mobilnym; 8) udostępniać panel dla użytkowników końcowych, dzięki któremu samodzielnie zlokalizują zgubione urządzenie, zgłoszą jego kradzież, zdalnie wyczyszczą dane, zainstalują aplikacje i zrobią kopie zapasowe najważniejszych danych; 9) umożliwić komunikację pomiędzy pracownikiem a centralą/ oddziałem/ dyspozyturą/ pracownikiem, celem przekazania np. dokumentacji pociągowej, informacji o zdarzeniu kolejowym; 10) wiadomość od pracownika po dokonaniu edycji i dodaniu załączników, zostaje wysyłana do wybranych osób za pośrednictwem np. bluetootch, komunikatu PUSH; 11) utrzymywać pełną historię zmian dokumentów w repozytorium, dostępną wyłącznie dla osób udostępniających dokumenty. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach ceny do: 1) zainstalowania systemu na serwerach wykonawcy; 2) utrzymania całodobowej dostępności systemu i środowiska zapasowego umożliwiającego ponowne, szybkie uruchomienie systemu w przypadku awarii; 3) udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na aplikację, w ramach której będą usuwane wszelkie błędy aplikacji; okres utrzymania wsparcia dla aplikacji obejmuje 24 miesiące od zakończenia wdrożenia systemu; a) czas od momentu zgłoszenia awarii do przybycia serwisanta i rozpoczęcia naprawy nie może przekroczyć 4 godzin; b) czas na usunięcie awarii, która uniemożliwia korzystanie z aplikacji nie może przekroczyć 4 godzin; 14

15 c) czas na usunięcie awarii, która nieznacznie utrudnia korzystanie z aplikacji nie może przekroczyć 8 godzin; Harmonogram: Nie usunięcie awarii w wyznaczonym terminie, spowoduje naliczenie kary umownej dla Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto. 4) wsparcia technicznego, poprzez dostępności przeszkolonego konsultanta Wykonawcy codziennie (pn.-niedz.) w godzinach 8-18 celem wprowadzenia drobnych modyfikacji (20h roboczych pracy programisty miesięcznie); 5) przygotowania prezentacji i przeszkolenia wybranych pracowników (około 40 osób) z: a) obsługi aplikacji, b) administracji biznesowej, c) administracji technicznej; Koszt szkolenia obejmuje również dojazd do Centrali Spółki, Warszawa, ul. Wileńska 14a, konsultanta Wykonawcy, który będzie przeprowadzać szkolenie. 6) Dostęp do aplikacji musi być zabezpieczony. Podłączenie do systemu nowego tabletu będzie wymagało rejestracji użytkownika oraz akceptacji użytkownika i tabletu w systemie centralnym. 1) zainstalowanie aplikacji w terminie 5 dni, od dnia podpisania umowy, nie później niż do r.; 2) przygotowanie i przekazanie materiału do szkoleń najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy; 3) przeprowadzenie szkoleń najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia przygotowania i przekazania materiałów szkoleniowych; 4) zakończenie wdrożenia najpóźniej w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny profil zdefiniowany przez: 1) numer służbowy login; 2) imię i nazwisko; 3) numer IMEI urządzenia. 15

16 Załącznik nr 4a do Zapytania UMOWA NR CRU-K/C/./2015 ZAKUP I WDROŻENIE APLIKACJI DO ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI (ZADANIE NR 1) zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr PR-23/2015 w dniu r. w Warszawie pomiędzy: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ulicy Wileńskiej 14a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł, którą reprezentują: zwaną dalej Zamawiającym a zwanym/ą/ymi Wykonawcą 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem Umowy jest wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego aplikacji do zarządzania urządzeniami mobilnymi, umożliwiającej kontrolowanie dostępu i identyfikację urządzeń poprzez sieć bezprzewodową oraz przewodową do zasobów sieciowych Zamawiającego, zwaną dalej Systemem lub Przedmiotem Umowy. 2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: 1) dokonać dostawy, instalacji i uruchomienia Systemu, 2) udzielić na rzecz Zamawiającego lub zapewnić udzielenie przez podmiot trzeci licencji do oprogramowania w zakresie niezbędnym do korzystania z Systemu przez Zamawiającego dla zgłoszonej raz na miesiąc przez Zamawiającego ilości urządzeń mobilnych, 3) dokonać konfiguracji Systemu, 4) wykonać i wydać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą Systemu. 16

17 5) zapewnić pomoc konsultanta w formie telefonicznych lub owych konsultacji w całym okresie trwania Umowy oraz serwis techniczny, w siedzibie Zamawiającego, w wymiarze 4 h miesięcznie. 3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera załącznik nr 1 do Umowy. 4. Miejscem realizacji Umowy jest siedziba Zamawiającego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce instalacji Systemu. 2 Realizacja Umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać, wdrożyć i wydać Zamawiającemu Przedmiot Umowy w terminie 10 od dnia podpisania Umowy. 2. Dostawa i wdrożenie Systemu powinno zostać dokonane w dniu roboczym, w siedzibie Zamawiającego w godzinach W terminie 7 dni od dnia wydania Zamawiającemu wykonanego i wdrożonego Przedmiotu Umowy, Zamawiający przeprowadzi testy mające na celu potwierdzenie wykonanie Systemu zgodnie z Umową. 4. Po przeprowadzeniu testów Strony przystąpią do odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez jednego z przedstawicieli Zamawiającego oraz jednego z przedstawicieli Wykonawcy określonych w W przypadku nieobecności podczas odbioru przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnie, a ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas jednostronnego odbioru będą wiążące dla Wykonawcy. 6. W terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty licencyjne, dokumentację producencką oraz dokumentację powykonawczą Systemu. 7. Ilość licencji dla urządzeń mobilnych może ulec zmniejszeniu w trakcie trwania Umowy. W przypadku zmniejszenia liczby licencji, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie obniżone i Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 8. W przypadku, gdy Zamawiający w toku odbioru stwierdzi, iż Przedmiot Umowy nie spełnia wymagań określonych w Umowie, Zamawiający wyznaczy ponowny termin prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy nie dłuższy niż 7 dni. 9. Za termin wykonania Umowy i podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę Strony uznają dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 10. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: 1) datę odbioru, 2) szczegółowy wykaz oprogramowania wykorzystanego do wdrożenia, 3) potwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, 4) oświadczenie osób powołanych do odbioru ze strony Zamawiającego o istnieniu bądź braku wad, 5) w przypadku stwierdzenia wad - zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3, oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 11. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 10, zostanie przekazany Wykonawcy celem zapoznania się przez niego z jego treścią, a w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 5 także podpisany przez Wykonawcę. 17

18 12. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi własność, korzyści i ciężar związany z przedmiotem Umowy. 13. Do ponownego odbioru Systemu postanowienia ust stosuje się odpowiednio. 14. Osoby wskazane w 4 ust. 1 będą wysyłać każdego miesiąca obowiązywania Umowy informację o liczbie urządzeń mobilnych celem ustalenia wysokości wynagrodzenia za udzielone w danym miesiącu licencje. 3 Wynagrodzenie umowne oraz warunki płatności 1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w okresie obowiązywania Umowy nie przekroczy kwoty. zł netto (../100), tj. zł brutto. Cena jednostkowa licencji wynosi.zł netto. 2. Płatność będzie realizowana w 24 miesięcznych ratach, wysokość wynagrodzenia będzie zależna od ilości licencji użytkowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy. 3. Faktury VAT będą wystawiane raz na miesiąc po otrzymaniu informacji, o której mowa w 2 ust. 14. Wartość faktury VAT będzie wyliczana na podstawie iloczynu ceny jednostkowej oraz liczby urządzeń mobilnych. 4. Podstawą do wystawienia pierwszej faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w 2 ust. 9. Kolejne faktury nie wymagają dołączenia protokołu odbioru. 5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek wskazany na fakturze. 6. Za dzień zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek ustawowych. 8. Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 9. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 10. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na inny podmiot, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 11. Wynagrodzenie całkowite określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym opłaty, podatki i należności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jak również koszt instalacji i uruchomienia Systemu, wszelkie koszty i wynagrodzenie związane z udzieleniem licencji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w 8 Umowy Wszelkie opłaty i wynagrodzenia za licencje oraz za wynalazki, wzory użytkowe lub przemysłowe, których użyto przy wytworzeniu Systemu, zawarte są w wynagrodzeniu całkowitym wskazanym w ust Koszty związane z pomocą konsultanta w trakcie trwania Umowy, koszty serwisanta, który dostępny będzie 4 h miesięcznie, zawarte są w wynagrodzeniu całkowitym wskazanym w ust Osoby do kontaktu 1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy oraz upoważnionymi do kontaktów i do podpisania protokołu odbioru są: 18

19 tel..., , tel..., Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów jest: Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 5 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z parametrami i wymaganiami określonymi w Umowie i załączniku nr 1 do Umowy. 3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania osób, przy udziale których lub z pomocą których realizuje niniejszą Umowę. 4. W trakcie trwania Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych, w tym technicznych i organizacyjnych, uzyskanych w trakcie realizacji Umowy, niezależnie od form uzyskania tych informacji oraz ich źródła. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym także przez jego pracowników oraz inne osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy. Odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku spoczywa na Wykonawcy. Ujawnienie jakiejkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę w okresie obowiązywania Umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. Pracownicy Wykonawcy oraz inne podmioty, które realizują niniejszą Umowę w imieniu Wykonawcy zobowiązane są przed przystąpieniem do prac w pomieszczeniach Zamawiającego do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności informacji. Podpisane oświadczenie należy przed przystąpieniem do prac przekazać jednej z osób reprezentujących Zamawiającego wskazanych w 4 ust Wykonawca zobowiązany jest wykonać Umowę z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej od czołowych przedsiębiorców świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi informatyczne. 6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechania własne lub podmiotów, którym powierzył wykonania Umowy lub jej części, związane z realizacją Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego. 7. Wykonawca oświadcza, że: 1) przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie niezbędne prawa do sprzętu, którymi będzie posługiwał się w trakcie realizacji Umowy, 2) wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej oraz nie będzie naruszać zasad ochrony informacji niejawnych, jeżeli informacje takie Wykonawca uzyska w trakcie realizacji Umowy, 3) w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie, w tym także z tytułów, o których mowa w pkt 1 2, a wynikłych z związku z wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, posiada niczym nieograniczone prawa do udzielenia lub zapewnienia udzielenia licencji osoby trzeciej na korzystanie z oprogramowania. W przypadku, gdy 19

20 System lub jakakolwiek jego część będzie obciążona wadami prawnymi, Wykonawca będzie występował na własny koszt, w sprawie wszelkich roszczeń zgłoszonych wobec Zamawiającego w sądzie lub poza sądem, o ile takie roszczenia są związane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, takiego jak patent, prawo autorskie lub znak towarowy, w związku z używaniem Systemu przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek, na swój koszt, uzyskać dla Zamawiającego prawo do dalszego używania i rozporządzania Systemem obciążonego wadami prawnymi lub zastąpić System innym produktem, nienaruszającym powyższych praw, lub zmienić System w taki sposób, że przestanie on naruszać powyższe prawa. Dostarczony zamiennie produkt będzie spełniał wymagania Zamawiającego w stopniu nie mniejszym, niż utwór podlegający wymianie. 8. Wszelka dokumentacja związana z wykonaniem Przedmiotu Umowy będzie przekazywana Zamawiającemu w języku polskim. Jeżeli dla danego oprogramowania lub sprzętu producent lub dostawca będący osobą trzecią nie dostarcza dokumentacji w języku polskim, dopuszcza się przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 9. Dokumentacja przekazana zostanie Zamawiającemu do jego siedziby, w godzinach pracy Zamawiającego, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, w formacie DOC lub PDF na nośniku CD/DVD. 6 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyny niezależnej od Zamawiającego albo w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1, 2) w razie opóźnienia w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 1, w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; kara umowna przysługuje także w przypadku stwierdzenia w protokole odbioru istnienia wad i wyznaczenia Wykonawcy nowego terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 3) w przypadku ujawnienia jakiejkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek ujawnienia informacji stanowiącej tajemnicę, 4) w okresie gwarancji i rękojmi w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek lub wad Systemu lub opóźnienia w usunięciu wad oprogramowania lub wymiany wadliwego oprogramowania na wolne od wad, w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia, 2. Zamawiający ma prawo na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne. 3. Strony ustalają, iż naliczona przez Zamawiającego kara umowna może być przez niego potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego w 3 ust. 1 Umowy, na co niniejszym Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 4. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń związanych z oprogramowaniem wykorzystanym do wykonania Przedmiotu Umowy lub utworami wykorzystanymi do wykonania Przedmiotu Umowy lub wytworzonymi w ramach wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo