POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INZYNIERII ŚRODOWISKA WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W KATEDRZE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Opracowała: mgr inż. Monika Telega ver. 2 Koszalin 2012

2 SPIS TREŚCI 1. UWAGI FORMALNE PRACY DYPLOMOWEJ PIERWSZE KROKI ZWIĄZANE Z WYBOREM TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ STRUKTURA PRACY DYPLOMOWEJ STYLISTYKA PRACY DYPLOMOWEJ UWAGI DODATKOWE UWAGI EDYTORSKIE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ FORMAT PRACY STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE DYPLOMANTA STRESZCZENIE opracowała dr inż. M. Orłowska SPIS TREŚCI TEKST GŁÓWNY WIELKOŚĆ PISMA W PRACY DYPLOMOWEJ TYTUŁY PARTII TEKSTU ŁAMANIE TEKSTU POZOSTAWIANIE WYRAZÓW NA KOŃCU WIERSZA AKAPITY NAZWISKA DATY RYSUNKI TABELE WZORY OPIS TECHNICZNY opracowała mgr inż. R. Gawin LITERATURA Elementy opisu literatury LITERATURA ZAŁĄCZNIKI... 20

3 1. UWAGI FORMALNE PRACY DYPLOMOWEJ Niniejsze wytyczne są instrukcją dotyczącą układu oraz wyglądu tekstu pracy dyplomowej przygotowanej do oddania Promotorowi. Są to zasady, zarówno uwagi formalne, jak i omówione w późniejszych rozdziałach uwagi edytorskie, których należy ściśle przestrzegać pisząc swoją pracę dyplomową. Prace dyplomowe, które nie zostaną opracowane według omówionych w Wytycznych zasad nie będą przyjmowane do sprawdzenia Pierwsze kroki związane z wyborem tematu pracy dyplomowej Wybierając temat pracy dyplomowej, zarówno inżynierskiej jak i magisterskiej należy posłużyć się następującymi zasadami: przy wyborze tematu należ odtworzyć szczegóły wiedzy przyswojonej z danej tematyki, starać się zrozumieć szczegóły tematu i wyjaśnić ewentualne wątpliwości, przemyśleć szczegóły jego realizacji, przeanalizować metody realizacji badań, analiz i innych istotnych zagadnień, zapoznać się z zasobami bibliograficznymi w zakresie tematycznym Struktura pracy dyplomowej Praca dyplomowa powinna zostać wykonana na podstawie przedstawionego schematu: wstęp (rozwija temat na tle problematyki, omawia treść pracy, jej cel i ewentualny zakres), stan zagadnienia (analiza stanu wiedzy literaturowej oraz wynikające stąd wnioski), sformułowanie zagadnienia (tezy pracy), 3

4 analiza zagadnienia (teoretyczne opracowanie tematu), metodyka postępowania (sposoby badań, przydatność przedsięwzięcia), wyniki badań i ich analiza, podsumowanie (omówienie tematu, wnioski, ewentualne perspektywy rozwojowe), projekt techniczny (opis, dokumentacja), literatura (wykaz sporządzony według obowiązujących wymogów) Stylistyka pracy dyplomowej W pracy dyplomowej należy: stosować jasny styl wysławiania się z użyciem jednoznacznych sformułowań, unikać rozwiniętych zdań o zbyt złożonej składni, podzielić tekst na akapity, które zawierają zdania poświęcone jednej myśli, używać wyłącznie znanych i powszechnie stosowanych sformułowań, nie wprowadzać nowych określeń, stosować określenia synonimowe (typu: sposób- metoda itp.) oraz zaimki by monotematyczny tekst pracy nie był zbyt nużący i męczący Uwagi dodatkowe Samodzielność dyplomanta powinna przejawiać się w: sposobie zbierania materiału literaturowego, wyborze metody opracowania tego materiału, ułożenia poprawnego planu pracy, sposobie realizacji tego planu, pomysłowym rozwiązaniu szczegółów pracy, wyborze trafnej metody opracowania wyników, sposobie przedstawiania i formułowania własnych przemyśleń i trafnym ich zapisie. 4

5 Pisząc pracę dyplomową trzeba mieć na względzie, że będzie ona oceniania między innymi w aspektach: oryginalności tematyki, wartości metodologicznej, logiki realizacji tematu, przydatności technicznej lub społecznej, rozmiarów wysiłku twórczego, poprawności językowej, formalistyki edytorskiej, estetyki opracowania, oryginalności zastosowanych rozwiązań technicznych, merytorycznej strony projektu w części obliczeniowej i rysunkowej, poprawności doboru narzędzi wspomagających, walorów użytkowych. 5

6 2. UWAGI EDYTORSKIE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ Rozdział ten przedstawia wszelkie wymagania edytorskie głównych części pracy dyplomowej, których należy rygorystycznie przestrzegać pisząc pracę dyplomową. Uwagi dotyczące edycji tekstu głównego, ze względu na zakres zostały omówione w osobnym rozdziale Format pracy 1. Praca dyplomowa ma mieć format A4. 2. Należy przestrzegać i ustawić w edytorze tekstu następujące wymiary: wysokość strony 29,7 cm, szerokość strony 21,0 cm, szerokość kolumny tekstu 15 cm, wysokość kolumny tekstu 24,7 cm, marginesy: górny 25 mm, dolny 25 mm, lewy 35 mm, prawy 25 mm Strona tytułowa Strona tytułowa pracy dyplomowej powinna zawierać następujące części: 1. nazwę Uczelni i Wydziału (wyrównanie do środka), 2. nazwę rodzaju pracy (praca dyplomowa magisterska lub praca dyplomowa inżynierska) (wyrównanie do środka), 3. temat pracy zgodny z tematem pracy znajdującym się na karcie dyplomanta (wyrównanie do środka), 6

7 4. imię i nazwisko promotora oraz nazwę Katedry, której jest pracownikiem (wyrównanie do lewej), 5. imię i nazwisko autora, numer albumu, kierunek i specjalność studiów (wyrównanie do prawej), 6. miejscowość i rok wykonania (wyrównanie do środka). Przykład prawidłowo wykonanej strony tytułowej przedstawia załącznik nr Oświadczenie dyplomanta Po stronie tytułowej należy zamieścić oświadczenie dyplomanta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o przestrzeganiu praw autorskich i wydawniczych (według załącznika nr 2) Streszczenie opracowała dr inż. M. Orłowska Główne uwagi dotyczące streszczenia pracy dyplomowej wyglądają następująco: 1. Jest to przekształcenie tekstu, polegające na zmniejszeniu jego długości, przy zachowaniu zasadniczych, wyróżnionych elementów jego treści, najważniejszych tez, problemów. 2. Metody streszczenia zależą od charakteru streszczanego dzieła i funkcji, jaką ma pełnić streszczenie. 3. Streszczenie nie polega na przepisaniu z pracy jej fragmentów. 4. Jest to skondensowana forma skrótowego przedstawienia jej treści, zgodna z planem realizacji pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczonych zadań oraz własnych osiągnięć. 5. Streszczenie należy wykonać w języku polskim i angielskim. 6. Streszczenie należy opatrzyć w tytuł pracy i słowa kluczowe (w odpowiednim języku). Obowiązujący układ streszczenia w języku polskim i w języku angielskim pokazują załączniki nr 3 i nr 4. 7

8 2.5. Spis treści Zasady wykonywania i umieszczania spisu treści w pracy dyplomowej: 1. Spis treści umieszcza się przed tekstem zasadniczym. 2. Spis treści obejmuje numery i tytuły części składowych pracy wraz z numerem pierwszej stronicy danej części lub partii. 3. Numery stronic można opuścić jedynie przy tytułach partii tekstu najwyższego stopnia (np. CZĘŚĆ PIERWSZA, CZĘŚĆ GRAFICZNA). 4. Należy stosować automatyczny spis treści z wierszami uzupełnionymi kropkami, tak aby ostatnie kropki tworzyły linię pionową. 5. Obejmuje on tytuły rozdziałów do trzeciego stopnia, np. rozdziały: 1, 2, 3, podrozdziały: 1.1, 1.2, 1.3, oraz 1.1.1, 1.1.2, (z tymże w miarę możliwości należy unikać używania podrozdziałów 3-go stopnia). 6. Podrozdziały niższego stopnia należy podciąć na głębokość numeru rozdziału (podrozdziału) wyższego stopnia. 7. Dla kolejnych wierszy tytułu rozdziału (podrozdziału) należy stosować podcięcie na głębokość numeru tego rozdziału (podrozdziału). 8. Nie należy stosować pojedynczych podrozdziałów. 9. Spisu treści nie wpisujemy za pomocą tabeli. Przykładowy spis treści umieszczono w załączniku nr 5. 8

9 3. TEKST GŁÓWNY W rozdziale zostaną omówione wszelkie uwagi edytorskie dotyczące tekstu głównego pracy dyplomowej. Jak już wcześniej wspomniano, wszelkie uwagi opisane w kolejnych rozdziałach Wytycznych należy rygorystycznie przestrzegać Wielkość pisma w pracy dyplomowej W tabeli poniżej (Tabela 1) przedstawione zostaną rodzaje pisma wraz z dodatkowymi cechami, których należy przestrzegać w pracy dyplomowej. Tabela 1. Cechy różnych rodzajów pisma Rodzaj pisma Czcionka Wielkość Interlinia Wyrównanie Światło Inne Times przy każdym Tekst New wielokrotna kolejnym 13 justowanie podstawowy Roman co 1,3 akapicie 2 pkt. - (TNR) przed Tytuł rozdziału 1. stopnia Tytuł podrozdziału 2. stopnia Tytuł podrozdziału 3. stopnia Podpisy pod rysunkami TNR 16 pojedyncza do lewej TNR 14 pojedyncza do lewej TNR 13 pojedyncza do lewej TNR 11 pojedyncza do lewej Tytuły tabel (TNR) 11 pojedyncza do lewej 48 pkt. przed 24 pkt. po 36 pkt. przed 18 pkt. po 24 pkt. przed 12 pkt. po 6 pkt. przed 12 pkt. po 12 pkt. przed 6 pkt. po pogrubienie pogrubienie kursywa, pogrubienie kursywa, wytłuszczo ny tekst Rys. X. kursywa, wytłuszczo ny tekst Tabela. X. 9

10 3.2. Tytuły partii tekstu Główne uwagi do zastosowania przy edycji tytułów partii tekstu: 1. Tytuły partii tekstu (rozdziałów i podrozdziałów) umieszcza się bliżej tej partii tekstu, do której się odnosi (odległości światło Tabela 1). 2. Nie przenosi i nie dzieli się wyrazów znajdujących się w tytułach. 3. Nie pozostawia się wyrazów jednoliterowych na końcu wiersza. 4. Tytułów nie kończy się kropką Łamanie tekstu 1. Nie rozpoczyna się i nie kończy się rozdziału i podrozdziału rysunkiem lub tabelą. 2. Po tytule rozdziału lub podrozdziału nie może występować od razu tytuł kolejnego podrozdziału. 3. Tekst główny należy justować (wyrównywać do obu marginesów jednocześnie). 4. Niedopuszczalne jest wyrównanie do prawego i lewego marginesu spacjami. 5. Należy zlikwidować podwójne spacje i inne znaki (podwójne kropki, przecinki) Pozostawianie wyrazów na końcu wiersza Na końcu wiersza nie zostawia się: 1. tytułów prof., mgr, inż., itp. znajdującymi się przed nazwiskami, 2. inicjałów imion znajdujących się przed nazwiskiem, 3. liczb przed jednoliterowymi skrótami nazw i określeń (np. XX w., 2001 r.), 4. liczb przed skrótami nazw miar i masy (np. 100 m, 20 kg), 5. skrótów tj., np., tzn., 6. wyrazów jednoliterowych (tzw. wiszących spójników) a, i, o, u, w i z. 10

11 3.5. Akapity 1. Pomiędzy akapitami wstawia się światło wielkości 2 pkt. (Tabela 1). 2. Stosuje się wcięcie akapitowe wielkości 1,25 cm Nazwiska Nazwiska podaje się w danej pracy jednolicie albo z imionami, albo z inicjałami imion Daty 1. W całej pracy stosuje się jednolity sposób zapisu dat. 2. Dopuszcza się następujące sposoby zapisu dat: oznaczenia dnia, miesiąca i roku zapisane liczbami wyrażonymi cyframi arabskimi (np lub ); oznaczenie dnia i roku zapisane liczbami wyrażonymi cyframi arabskimi, oznaczenie miesiąca zapisane liczbą wyrażoną cyfrą rzymską (np. 17 II 1999); oznaczenie dnia i roku zapisane liczbami wyrażonymi cyframi arabskimi, oznaczenie miesiąca zapisane słownie (np. 17 lutego 1999). 3. Daty stanowiące ramy chronologiczne łączy się kreską poziomą przyjętą w danej publikacji do oznaczania zakresów od...do. W takich przypadkach poszczególne lata zapisuje się w pełnej formie, tzn , a nie Okresy obejmujące części dwu następujących po sobie lat oznaczą się oddzielając je od siebie ukośnikiem. W takich przypadkach poszczególne lata zapisuje się w pełnej formie, tzn. 1999/2001 a nie 1999/ Przełomy er oznacza się tak jak wyrażenia od...do składające się z liczb i wyrazów (np. 7 p.n.e. 3 n.e.). 11

12 3.8. Rysunki 1. Rysunkiem nazywa się szkice, wykresy i zdjęcia. 2. Rysunek nie powinien być większy jak kolumna tekstu (rozmiary strony po odjęciu marginesów). 3. W rysunkach nie stosuje się szarych poddruków. 4. Należy stosować jak najwyższą jakość rysunku. 5. Rysunki należy wyśrodkować na stronie. 6. Rysunki numeruje się za pomocą liczb arabskich. Numeracja jest ciągła od początku pracy. 7. Rysunek opatruje się podpisami. 8. Po podpisie rysunku nie stawia się kropki. 9. Do podpisu rysunku stosuje się pismo wg tabeli (Tabela 1). 10. Przy podpisie rysunku należy zamieścić odnośnik ( w nawiasie kwadratowym, np. [2]) do pozycji literaturowej, z której został zaczerpnięty rysunek. 11. Rysunkiem nie można zaczynać i kończyć rozdziału. 12. Na końcu pracy, przed literaturą i przed spisem tabel należy zamieścić spis rysunków (za pomocą automatycznego spisu ilustracji) jako osobny rozdział 1-go stopnia. 13. Odstęp między rysunkami a podpisem powinien wynosić 6 pkt. (Tabela 1), a pomiędzy rysunkami (z uwzględnieniem podpisu) a tekstem głównym powinien wynosić 12 pkt. 14. W tekście pracy dyplomowej obowiązkiem jest odwoływanie się do przedstawionych rysunków. 12

13 Rys. 1. Sumaryczne zużycie wody oraz liczba osób zameldowanych w analizowanych budynkach na przestrzeni lat [2] 3.9. Tabele 1. Tabela nie powinna być większa jak kolumna tekstu (rozmiary strony po odjęciu marginesów). 2. Tabela powinna być wyraźna, nie należy stosować szarych poddruków. 3. Tabele należy wyśrodkować na stronie. 4. Tekst w tabeli należy złożyć pismem Times New Roman 11 pkt. z interlinią 1,1 pkt. 5. We wszystkich tabelach umieszczonych w pracy dyplomowej należy używać jednego standardu zaokrąglania wartości. 6. Tabele numeruje się za pomocą liczb arabskich. Numeracja jest ciągła od początku pracy. 7. Tabele opatruje się tytułami, po tytule tabeli nie stawia się kropki. 8. Tytuł tabeli umieszcza się nad tabelą, natomiast pod tabela w pierwszej kolejności umieszczamy wszelkie objaśnienia do niej. 9. Do tytułu tabeli stosuje się pismo wg tabeli (Tabela 1). 13

14 10. Przy tytule tabeli należy zamieścić odnośnik (w nawiasie kwadratowym, np. [2]) do pozycji literaturowej z której została zaczerpnięta tabela. 11. Tabelą nie można zaczynać i kończyć rozdziału. 12. Na końcu pracy, przed literaturą należy zamieścić spis tabel (za pomocą automatycznego spisu) jako osobny rozdział 1-go stopnia. 13. Odstęp między tabelą a tytułem powinien wynosić 6 pkt. (Tabela 1), a pomiędzy tabelą (z uwzględnieniem tytułu), a tekstem głównym powinien wynosić 12 pkt. 14. Przy przenoszeniu części tabel na następną stronę, nad przeniesioną częścią dodaje się określenie cd. Tabela X wyrównane do prawej strony kolumny tekstu. 15. W przeniesionej części tabeli powtarza się jej główkę. 16. W tabelach nie zostawia się pustych pozycji rubrykowych. W przypadku braku danych stosuje się znaki umowne. 17. Obowiązkiem dyplomanta jest odwoływanie się w pracy dyplomowej do tabel w niej wstawionych. 18. Jeżeli wyników umieszczonych w tabelach jest dużo, to tabele umieszczamy w załącznikach. Tabela 2. Struktura miast objętych analiza zużycia wody [1] Liczba ludności Liczba miast w latach < > Razem Wzory 1. Aby wprowadzić wzory do tekstu należy wykorzystać do tego edytor równań. 2. Wzory muszą być wyśrodkowane, a wysokość liter powinna być taka jak w tekście głównym. 14

15 3. Odstęp między wzorem a tekstem głównym powinien wynosić 12 pkt. (zarówno przed, jak i po). 4. Wzory należy numerować cyframi arabskimi w nawiasie okrągłym, zachowując ciągłość od początku pracy. Numer wzoru należy wyrównać do prawej krawędzi tekstu. 5. Należy wyróżniać elementy zapisu matematycznego odmiennym krojem pisma, według punktów poniższych. 6. Kursywą wyróżniamy: litery oznaczające liczby, wielkości zmienne i stałe oraz punkty geometryczne, oznaczenia funkcji, oznaczenia literowe i skróty literowe występujące w indeksach górnych i dolnych (z wyjątkiem skrótów dwu- i trzyliterowych). 7. Pismem prostym piszemy: liczby arabskie i rzymskie, także w indeksach, oznaczenia i skróty jednostek miar, skróty złożone z dwu lub większej liczby liter, stałe symbole funkcyjne, liczby specjalne: π, e podstawa logarytmu naturalnego, prawdopodobieństwo, np. P(A),wartość oczekiwaną E(x), wariancję zmiennej losowej D2(X), znak przyrostu Opis techniczny opracowała mgr inż. R. Gawin 1. Opis techniczny powinien być uzupełnieniem części rysunkowej projektu technicznego. 2. W opisie (w zależności od rodzaju obiektu) powinny być podane m.in.: informacje o miejscu wznoszenia obiektu, dane o inwestorze i instytucji zatwierdzającej projekt, charakterystyczne parametry techniczne wykonywanego projektu, których nie można przedstawić na rysunkach, a które głównie dotyczą warunków wykonania, 15

16 niezbędne dane konstrukcyjne i materiałowe, podstawowe założenia przyjęte do obliczeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, przyjęte rozwiązania techniczne w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu. 3. Po przeczytaniu opisu technicznego sprawdzający powinien być dokładnie zorientowany w przeznaczeniu dokumentacji i w przyjętych rozwiązaniach projektowych. Przykład opisu technicznego został przedstawiony w załączniku nr 6. Opis techniczny, część obliczeniowa oraz część rysunkowa w zależności od rodzaju i zakresu pracy powinna być uzgodniona z Promotorem + Pokój 514C Literatura 1. W literaturze przyjmujemy układ alfabetyczny według nazwisk autorów. 2. Poszczególne pozycje literatury zaczynają się od nazwiska autora i inicjału imienia. 3. Ważniejsze skróty stosowane w zapisie literatury: t. tom vol. wolumin r. rocznik z. zeszyt nr numer s. strona cz. część red. redaktor naukowy wyd. wydanie w: zamieszczono w: 4. Do oznaczenia numeru wydania, tomu, części itd. stosuje się liczby arabskie. 5. Spis literatury wspólny dla części opisowej i projektowej. 6. Stan prawny norm, rozporządzeń i aktów prawnych aktualny na dzień składania pracy. 16

17 Elementy opisu literatury 1. Wydawnictwo zwarte (książka). Nazwa autora: gdy jest to autor indywidualny nazwisko i inicjały imion (przykł. [1] załącznik nr 7), gdy autorów jest kilku wówczas albo zamieszczamy nazwiska i inicjały imion wszystkich w kolejności, w jakiej umieszczone są na karcie tytułowej (przykł. [2] załącznik nr 7), albo tylko nazwisko i inicjały imion pierwszego autora z dodatkiem i in. (i inni) (przykł. [3] załącznik nr 7), gdy jest to autor korporatywny nazwa ciała zbiorowego instytucji, organizacji (przykł. [4] załącznik nr 7), gdy publikacja jest pracą zbiorową (artykuły wielu autorów) opis zaczyna się od tytułu, a nazwę redaktora całości podaję się po tytule, poprzedzoną skrótem red. (przykł. [5] załącznik nr 7). Tytuł wraz z dodatkami (np. z podtytułem). Nazwa edytora naukowego lub redaktora naukowego gdy praca zbiorowa. Oznaczenie wydania (numer, zmiany i uzupełnienia). Numer tomu. Nazwa wydawcy. Miejsce wydania. Rok wydania. Liczba tomów, gdy opis dotyczy całości wydawnictwa wielotomowego. Numer strony, gdy cytowany jest fragment. Nazwa serii i numer tomu w obrębie serii. 2. Artykuły w wydawnictwach zwartych (książkach) i ciągłych (czasopisma, serie wydawnicze). Nazwa autora artykułu (nazwisko i inicjały imion). Tytuł artykułu. Opis wydawnictwa, w którym umieszczony jest artykuł: 17

18 jeśli jest to książka (wydawnictwo zwarte) opis poprzedzamy zwrotem w: (przykł. [6] załącznik nr 7), jeśli jest to wydawnictwo ciągłe, np. czasopismo, jego opis składa się z następujących elementów (przykł. [7] załącznik nr 7). Tytuł czasopisma ujęty w cudzysłów. Nazwa instytucji sprawczej konieczna, gdy jest to np. biuletyn, przegląd, zeszyty naukowe (przykł. [8] załącznik nr 7). Nazwa wydawcy. Miejsce wydania. Data i oznaczenie części. Numer strony lub stron. 3. Normy, rozporządzenia, akty prawne. Oddzielamy od spisu literatury hasłem: Spis norm, rozporządzeń i aktów prawnych. Kontynuacja numeracji literatury. Numer normy, rozporządzenia. Data wydania. Tytuł normy, rozporządzenia. Przykładowy spis literatury i spis norm i aktów prawnych został przedstawiony w załączniku nr 7. 18

19 LITERATURA 1. Wytyczne do dyplomu opracowane przez mgr inż. Sylwię Janta- Lipińską. 2. Wytyczne dla autorów opracowane przez Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej

20 ZAŁĄCZNIKI 20

21 Załącznik nr 1 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INZYNIERII ŚRODOWISKA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA ANALIZA ROZBIORÓW WODY W MIEJSCOWOŚCI WYPOCZYNKOWEJ PASA NADMORSKIEGO. PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI X Promotor: Autor: dr inż. Adam Nowak Jan Kowalski Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych kierunek: IŚ specjalność: SIS Koszalin 2012

22 Załącznik nr 2 Koszalin, dnia Imię i nazwisko. Numer albumu.. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Koszalińska OŚWIADCZENIE Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy prawo autorskie (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. ze zmianami) i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz z 2005 r.) 1 a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa Tytuł pracy: została napisana przeze mnie samodzielnie i nie była wcześniej podstawa żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. Jednocześnie oświadczam, że w/w praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych innych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Wszystkie informacje umieszczone w pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz inne informacje, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami.... (podpis) 1 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Art. 214 ustęp 4. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Art. 214 ustęp 6. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust.4, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisje dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

23 Załącznik nr 3 Analiza rozbiorów wody w miejscowości wypoczynkowej pasa nadmorskiego. Projekt sieci wodociągowej dla miejscowości X. Streszczenie W miejscu tej tabeli powinna znaleźć się treść streszczenia w języku polskim napisana wg uwag załączonych w pkt Słowa kluczowe: rozbiór wody, zapotrzebowanie na wodę, sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe, zasuwa, wodomierz.

24 Załącznik nr 4 Analysis of water distribution In a spa resort on the coast. The design of water-pipe network for X city. The Summary W miejscu tej tabeli powinna znaleźć się treść streszczenia w języku angielskim (zgodna z treścią streszczenia w języku polskim) Keywords: water distribution, water demand, water pipe-network, water-pipe service line, valve, water meter.

25 Przykładowy spis treści Załącznik nr 5 CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Wstęp Ogólna charakterystyka wodociągu w mieście X i miejscowościach sąsiednich Charakterystyka analizowanych danych Roczny rozbiór Zmienność rozbioru wody w poszczególnych dniach tygodnia Analiza statystyczna Średnia arytmetyczna Miary dyspersji Wariancja Podsumowani i wnioski CZĘŚĆ DRUGA OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Inwestor Jednostka projektowa CZĘŚĆ OBLICZENIOWA Bilans zapotrzebowania na wodę Średniodobowe zapotrzebowanie na wodę Godzinowy rozkład zapotrzebowania na wodę SPIS RYSUNKÓW SPIS TABEL LITERATURA ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys. nr 1/4 Plan sytuacyjno-wysokościowy. Skala 1:500. Rys. nr 2/4 Schemat sieci wodociągowej do obliczeń w programie SZW. Skala 1:5000.

26 Załącznik nr 6 Przykład opisu technicznego 1. Dane ogólne Podstawa opracowania Inwestor Jednostka projektowa Cel i zakres opracowania Materiały wykorzystane w opracowaniu. 2. Zagospodarowanie terenu Przedmiot inwestycji Istniejący stan zagospodarowania terenu Projektowane zagospodarowanie terenu Zestawienie zapotrzebowania wody i długości projektowanych przewodów Zapotrzebowanie wody Długości przewodów wodociągowych Informacje o wpisie terenu do rejestru zabytków lub inne ograniczenia Decyzje, postanowienia, warunki techniczne, uzgodnienia Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oprawa projektu budowlanego. 3. Opis techniczny projektu budowlanego Przeznaczenie i program użytkowy Funkcja obiektu Układ konstrukcyjny obiektu Rozwiązanie instalacyjno-techniczne Roboty ziemne Odwodnienie wykopów Prace montażowe przewodu Uzbrojenie przewodu Układanie przewodu.

27 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i drogami Próba szczelności Odbiór częściowy i końcowy Płukanie i dezynfekcja Wpływ obiektu na środowisko Warunki ochrony przeciwpożarowej. 4. Zestawienie materiałów. 5. Obliczenia hydrauliczne Obliczenia zapotrzebowania na wodę Obliczenia przyłącza i dobór wodomierza. 6. Część graficzna. Rys. 1. Projekt zagospodarowania i sytuacyjno-wysokościowy sieci wodociągowej. Skala 1:500 Rys. 2. Profil podłużny przewodu wodociągowego. Rys. 3. Schematy montażowe. Rys. 4. Posadowienie i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego. Rys. 5. Profil podłużny przykładowego przyłącza wraz z zestawieniem przyłączy. Rys. 6. Bloki pod hydranty.

28 Załącznik nr 7 Przykładowy spis literatury oraz przykładowy spis norm i aktów prawnych LITERATURA [1] Żuchowicki A.W., Zaopatrzenie w wodę, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin [2] Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań [3] Żuchowicki A.W. i in., Współczesne metody budowy i renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin [4] Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny 2010, Warszawa [5] Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa [6] Żuchowicki A.W., Kuczyński W., Ocena aktualnej sytuacji zaopatrzenia w wodę w Polsce na tle sytuacji w świecie, w: Rocznik Ochrona Środowiska, t. 12, red. Piecuch T., Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska, Koszalin 2010, s [7] Żuchowicki A.W., Kuczyński W., Analiza zużycia wody w wybranych budynkach mieszkalnych w Koszalinie, Przemysł Chemiczny 2008, Nr 87, s [8] Budnikowski A., Globalizacja a integracja europejska, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH, z. 10, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s SPIS NORM, ROZPORZĄDZEŃ I AKTÓW PRAWNYCH [9] PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych, do zewnętrznego gaszenia pożaru. [10] Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych, 24 lipca 2009 r.

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad.

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. 2013/2014 Każda praca magisterska składa się z kilku części, które składają

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów Gorzów Wielkopolski 2012 Spis treści Zasady ogólne... 5 1.

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI PRACA DYPLOMOWA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI PRACA DYPLOMOWA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI PRACA DYPLOMOWA TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ PISANY WIELKIMI LITERAMI POGRUBIONĄ CZCIONKĄ Autor: Józef NOWAK Promotor

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów monografii

Instrukcja dla autorów monografii Instrukcja dla autorów monografii SPIS TREŚCI czcionka Times New Roman (dalej: TNR), rozmiar 16 STRESZCZENIE TNR 11... 6 1. WSTĘP... 7 2. ROZDZIAŁ 2... 23 2.1. Podrozdział TNR 11... 36 2.2. Podrozdział

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW Spis treści: I. Wymogi formalne... 2 II. WZÓR... 3 III. Bibliografia... 4 IV. Streszczenie... 5 V. Cytaty i przypisy... 6 VI. Tabele, rysunki, wzory... 7 1 I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

Jak powinna wyglądać praca inżynierska? Anna Wojtowicz Częstochowa 2015

Jak powinna wyglądać praca inżynierska? Anna Wojtowicz Częstochowa 2015 Jak powinna wyglądać praca inżynierska? Anna Wojtowicz Częstochowa 2015 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia, jako autorskie dzieło dyplomanta powinna potwierdzać jego umiejętność wypowiadania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ CEL PRACY 1.Celem pracy powinno być dążenie do poznania istoty określonego

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH. Wskazówki dla autorów publikujących w Serii Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH. Wskazówki dla autorów publikujących w Serii Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Wskazówki dla autorów publikujących w Serii Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Format pliku:.doc lub.docx (format

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego ZASADY EDYCJI TEKSTÓW NAUKOWYCH Wskazówki pomocne przy pisaniu pracy dyplomowej, magisterskiej i doktorskiej I. Formatowanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Każdy rozdział/podrozdział musi posiadać przynajmniej jeden akapit treści. Niedopuszczalne jest tworzenie tytułu rozdziału którego treść zaczyna się kolejnym podrozdziałem.

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDYCYJNE DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH WYKONANYCH W WYDZIALE INŻYNIERII LADOWEJ I GEODEZJI

WYMAGANIA EDYCYJNE DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH WYKONANYCH W WYDZIALE INŻYNIERII LADOWEJ I GEODEZJI WYMAGANIA EDYCYJNE DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH WYKONANYCH W WYDZIALE INŻYNIERII LADOWEJ I GEODEZJI 1. Praca dyplomowa ma formę maszynopisu wykonanego za pomocą komputerowego edytora tekstu (Microsoft Word

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Wymogi, dotyczące prac licencjackich i magisterskich Założenia wstępne: 1. Praca licencjacka powinna być

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 Wskazówki wydawnicze dla autorów WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć:

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: 1. Ostateczną wersję pracy (z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold ROZPRAWA DOKTORSKA 16 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko Autora 16 pkt TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold PROMOTOR: 14 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko 14 pkt Warszawa, 2010 12 pkt 2 SPIS TREŚCI 16 pkt, bold STRESZCZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edycyjne dla prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Techniki Morskiej

Wymagania edycyjne dla prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Techniki Morskiej Wymagania edycyjne dla prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Techniki Morskiej Układ pracy dyplomowej: 1. Strona tytułowa (wzór strony tytułowej zamieszczony jest na końcu wymagań edycyjnych). 2. Druk

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. Wytyczne do materiałów konferencyjnych

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. Wytyczne do materiałów konferencyjnych XIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Wytyczne do materiałów konferencyjnych Informacje organizacyjne: Referaty zamawiane - objętość do 20 stron Referaty zgłaszane - objętość do 10 stron Prace w formacie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pracy dyplomowej. Spis treści

Wymagania dotyczące pracy dyplomowej. Spis treści Wymagania dotyczące pracy dyplomowej Spis treści I. Wstęp - wymagania ogólne...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1.1. Forma i zawartość pracy... 2 1.2. Dokumenty do złożenia w Dziekanacie... 3 II. Marginesy...

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH GLIWICE 2017 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Wymagania ogólne... 3 1.1. Forma i zawartość pracy... 3 2. Marginesy... 3 3. Krój

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU 1. INFORMACJE OGÓLNE Przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH KATEDRA BUDOWNICTWA WYKŁADOWCA :DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalne i techniczne:

Wymagania formalne i techniczne: Wymagania formalne i techniczne: 1. Teksty złożone w Wydawnictwie WSIiE TWP nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani w tym samym czasie złożone w innych redakcjach. 2. Wszystkie fragmenty tekstów,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Imię i Nazwisko. Nr albumu:.

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Imię i Nazwisko. Nr albumu:. AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności Imię i Nazwisko Nr albumu:. Tytuł pracy w języku polskim Tytuł pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO PROJEKT INŻYNIERSKI WYKONANY W TU PODAĆ NAZWĘ

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA TYTUŁ PRACY PISZEMY W MIEJSCU TEGO TEKSTU

POLITECHNIKA POZNAŃSKA TYTUŁ PRACY PISZEMY W MIEJSCU TEGO TEKSTU POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Matematyki PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA/MAGISTERSKA TYTUŁ PRACY PISZEMY W MIEJSCU TEGO TEKSTU Imię Nazwisko Promotor: prof. dr hab. Jan Kowalski POZNAŃ,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów artykułów naukowych publikowanych w Oficynie Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja dla autorów artykułów naukowych publikowanych w Oficynie Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja dla autorów artykułów naukowych publikowanych w Oficynie Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej Dane podstawowe 1. Pole zadruku: 12,5 x 19 cm + 1 cm na numery stron 2. Marginesy: górny 5,20 cm,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY Imię i Nazwisko Praca magisterska wykonana w pod kierownictwem naukowym i pod opieką Kraków 20.. STANDARDY

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO Wytyczne do materiałów reklamowych

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO Wytyczne do materiałów reklamowych XIV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO 2016 Wytyczne do materiałów reklamowych (zamieszczonych w materiałach konferencyjnych) Informacje organizacyjne: Przygotowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Tutaj logo szkoły Gimnazjum nr 72 ul. Wysoka 8/12 00-155 Warszawa Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Opiekun merytoryczny: Zofia Zatorska Opiekun techniczny: Ewa Kołodziej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP USTAWIENIA DOKUMENTU NUMERACJA STRON RYSUNKI... REDAKCJA PRAC DYPLOMOWYCH 4. TABELE WPISYWANIE WZORÓW...

WSTĘP USTAWIENIA DOKUMENTU NUMERACJA STRON RYSUNKI... REDAKCJA PRAC DYPLOMOWYCH 4. TABELE WPISYWANIE WZORÓW... AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT EDUKACJI TECHNICZNEJ I INFORMATYCZNEJ Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA WSTĘP... 1. USTAWIENIA DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 1/7 I. PRACA INŻYNIERSKA Praca dyplomowa jest widocznym i trwałym świadectwem nabytej wiedzy i szczególnych umiejętności. Zatem warto dołożyć wszelkich starań i pracę przygotować jak najlepiej, tak aby

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej stanowi złożone zadanie,

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich:

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: Dr hab. Robert Grzeszczak Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: I. Budowa pracy magisterskiej (dyplomowej) struktura pracy powinna mieć następującą kolejność: pierwsza strona strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. INFORMATION FOR AUTHORS (Tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.)

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. INFORMATION FOR AUTHORS (Tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.) XVII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych 20-24 września 2009r., Krynica INSTRUKCJA DLA AUTORÓW Imię i nazwisko autora(-ów) 1) STRESZCZENIE Niniejsza instrukcja dotyczy sposobu przygotowania

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Załącznik nr 1 Do uchwały nr 13 Rady Wydziału Prawa i Administracji TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Złożona praca dyplomowa powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zasady zapisu pracy dyplomowej

Zasady zapisu pracy dyplomowej Załącznik do Zasad dyplomowania studentów AH Zasady zapisu pracy dyplomowej 1. Praca ma formę wydruku komputerowego na papierze formatu A4. 2. Strona tytułowa - wg załączonego wzoru. 3. Tekst: wielkość

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy.

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. PRACE DYPLOMOWE Wymagania merytoryczne dotyczące prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich na kierunkach realizowanych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Tytuł

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 1. Uwagi ogólne Artykuły publikowane w Zeszytach Naukowych WSZiB są recenzowane,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA ARTYKUŁÓW

ZASADY PISANIA ARTYKUŁÓW ZASADY PISANIA ARTYKUŁÓW XXIV Ogólnopolska Konferencja RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI Świnoujście, 16 18 maja 2017 r. Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do poniższych zasad edytorskich.

Bardziej szczegółowo

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji:

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji: Zgłoszenie uczestnictwa w XI Sesji Studenckich Kół Naukowych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 26 maja 2011r. Dane Uczestnika Imię i nazwisko Adres e-mail Nazwa koła naukowego Opiekun

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych z cyklu "Nowoczesne koncepcje zarządzania nt. Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje. Integracja i dezintegracja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLIKOWANIA W STUDENCKICH ZESZYTACH PRAWNICZYCH PLATFORMY STUDENCKIEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN PUBLIKOWANIA W STUDENCKICH ZESZYTACH PRAWNICZYCH PLATFORMY STUDENCKIEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO REGULAMIN PUBLIKOWANIA W STUDENCKICH ZESZYTACH PRAWNICZYCH PLATFORMY STUDENCKIEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 1. ZALECENIA OGÓLNE 1. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ W KJ TSW

ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ W KJ TSW Załącznik do Zarządzenia Rektora KJ-TSW z dnia 12 września 2017 r. ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ W KJ TSW Zalecenia mają charakter ogólny. Kwestie szczegółowe specyficzne dla każdej pracy należy konsultować

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008. Uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z Nr RWWF-9-XII/2007 dnia 18 grudnia 2007 w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) 1. Wymagania dotyczące pisania

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku Złożona praca powinna spełniać następujące wymogi: 1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem 1. Przygotowanie dokumentu głównego (Tworzenie rozdziałów i podrozdziałów) Otwórz dokument o nazwie Duży tekst.docx znajdujący się na stronie prowadzącego zajęcia.

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Załącznik 2 do uchwały nr 54/2017 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2017 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM Praca magisterska jest pracą: 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu I. Układ pracy dyplomowej Wymogi edytorskie 1. Strona tytułowa 2. Oświadczenie 3. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny. Praca Przejściowa Symulacyjna. Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny. Praca Przejściowa Symulacyjna. Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Praca Przejściowa Symulacyjna Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika Imię i Nazwisko:... Grupa: MTR 1st ST sem.6 Pnumer_grupy Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku Złożona praca powinna spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Rok akademicki 2014/2015 Politechnika Opolska

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Rok akademicki 2014/2015 Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Rok akademicki 2014/2015 Politechnika Opolska PROCEDURA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI I PROWADZENIA OBRON PRAC LICENCJACKICH I. DYPLOMOWANIE 1. Istota i zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacje w nowoczesnych organizacjach Ekonomiczne i społeczne efekty Jubileusz 20-lecia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko (Calibri Light, 10 punktów, wyrównaj do lewej; odstęp / interlinia wielokrotne

Imię i Nazwisko (Calibri Light, 10 punktów, wyrównaj do lewej; odstęp / interlinia wielokrotne ASO.A 3(1) / 2014, 120-125 (element wpisywany przez Redakcję) Imię i Nazwisko (Calibri Light, 10 punktów, wyrównaj do lewej; odstęp / interlinia wielokrotne 1,15; odstępy przed i po 3 punkty) Katedra /

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA (16 pkt)

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA (16 pkt) Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury (14 pkt) Kierunek: Budownictwo PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA (16 pkt) TEMAT PRACY INŻYNIERSKIEJ W JĘZYKU POLSKIM (20PKT, BOLD) TEMAT PRACY INŻYNIERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR (aktualizacja 15.09.2011) Rzeszów 2011 Opracowanie: dr M. Kossakowska-Maras,

Bardziej szczegółowo

NajwaŜniejsze (wybrane) zasady pisania prac przejściowych

NajwaŜniejsze (wybrane) zasady pisania prac przejściowych NajwaŜniejsze (wybrane) zasady pisania prac przejściowych Plan spotkania 1. Struktura pracy 2. Strona tytułowa 3. Spis treści 4. Wstęp 5. Zasadnicza część pracy 6. Zakończenie / podsumowanie 7. Literatura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Studia Iuridica Toruniensia WYMOGI EDYTORSKIE

Studia Iuridica Toruniensia WYMOGI EDYTORSKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYMOGI OGÓLNE 1/ podać afiliację lub wykonywany zawód 2/ objętość tekstu wynosić powinna minimum 20 000 znaków; nie powinna przekroczyć 15 stron formatu A4 3/ tytuł i słowa kluczowe /Key-words/

Bardziej szczegółowo

Studia Iuridica Toruniensia WYMOGI EDYTORSKIE

Studia Iuridica Toruniensia WYMOGI EDYTORSKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYMOGI OGÓLNE 0/ tekst powinien odpowiadać strukturze określonej w pkt 34 1/ maksymalna objętość tekstu 15 stron formatu A4 /łącznie z pkt 2,3,13/ 2/ tytuł i słowa kluczowe /Keywords/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Załącznik nr 11 do Szczegółowych zasad egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/09. Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 28.12.2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 25/09. Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 28.12.2009 roku ZARZĄDZENIE NR 25/09 Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 28.12.2009 roku w sprawie wytycznych pisania prac dyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie art. 66 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH Załącznik do Uchwały Senatu Nr 05/01/2011 z dnia10 stycznia 2011 r. ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 1 Zasady dotyczą prac licencjackich

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

Edycja pracy dyplomowej (technicznej, magisterskiej) Przygotowała: prof. B. Kostek

Edycja pracy dyplomowej (technicznej, magisterskiej) Przygotowała: prof. B. Kostek Edycja pracy dyplomowej (technicznej, magisterskiej) Przygotowała: prof. B. Kostek Informacje dla studentów (Dziekanat) i wytyczne w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 49/2014 z 5 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Forma, oświadczenia i warunki edytorskie dla pracy dyplomowej składanej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Forma, oświadczenia i warunki edytorskie dla pracy dyplomowej składanej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Załącznik nr 1 do Wytycznych dotyczących przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Forma, oświadczenia i warunki edytorskie dla pracy dyplomowej składanej w

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie. NGO Master

Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie. NGO Master Załącznik D do Regulaminu CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie NGO Master 1. Zakres tematyczny Praca powinna zawierać co najmniej następujące treści:

Bardziej szczegółowo

Edycja pracy dyplomowej (technicznej, inżynierskiej) Przygotowała: prof. B. Kostek

Edycja pracy dyplomowej (technicznej, inżynierskiej) Przygotowała: prof. B. Kostek Edycja pracy dyplomowej (technicznej, inżynierskiej) Przygotowała: prof. B. Kostek Edycja pracy dyplomowej (technicznej, inżynierskiej) Przygotowała: prof. B. Kostek Informacje dla studentów (Dziekanat)

Bardziej szczegółowo