Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne"

Transkrypt

1 Subskrypcja newslettera na Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne Program Horyzont 2020 to największy program Komisji Europejskiej dedykowany projektom badawczym i innowacyjnym, którego budżet wynosi prawie 80 mld EUR. W latach polscy przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie własnych pomysłów w wielu obszarach. Aktualny Program Pracy na lata daje możliwość aplikowania w następujących programach: FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) Nanotechnologia, zaawansowane materiały, produkcja i biotechnologia Przestrzeń kosmiczna FILAR: Wyzwania społeczne Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych, biogospodarka Bezpieczna, czysta i efektywna energia Inteligentny, zielony i zintegrowany transport Klimat, środowisko i efektywna gospodarka zasobami i surowcami Europa w zmieniającym się świecie innowacyjne i otwarte społeczeństwo Bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

2 Jakie rodzaje działań będą wspierane? W ramach kwalifikowanych projektów można prowadzić różnorodne prace badawcze i działania innowacyjne. Dodatkowo możliwe jest dofinansowanie działań koordynacyjnych i wspierających. Nowością w programie jest Instrument MSP dedykowany wyłączenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie muszą tworzyć konsorcjów jeśli aplikują w tym schemacie. Horyzont 2020 został tak pomyślany, iż w ramach powyżej wskazanych obszarów tematycznych są określone bardzo dokładne, konkretne tematy i zakresy, czego ma dotyczyć projekt. W tej chwili otwartych jest aż kilkadziesiąt konkursów. Z praktycznego punktu widzenia najlepiej jest najpierw: 1. Wybrać Program np. ICT 2. Następnie najbliższe konkursy (tzw. calle), np. H2020-ICT , termin do r. 3. Zweryfikować jakie tematy w ich zakresie uruchomiono, np. Zaawansowane rozwiązania cloud - infrastruktura i usługi 4. Następnie w ramach tematu zweryfikować rodzaje wspieranych działań (tabela poniżej) w powyższym przypadku wszystkie, oprócz Instrumentu MŚP Badania i innowacje Działania innowacyjne Konsorcjum złożone z minimum 3 niezależnych podmiotów z 3 różnych krajów 100% kosztów kwalifikowanych 70% kosztów kwalifikowanych Działania koordynacyjne i wspierające Minimum jeden podmiot, bez obowiązku konsorcjum 100% kosztów kwalifikowanych Instrument MŚP Jedno przedsiębiorstwo z sektora MSP, bez obowiązku konsorcjum 70% kosztów kwalifikowanych Badania i innowacje - działania mające na celu ustalenie nowej wiedzy i/lub w celu zbadania możliwości wprowadzenia nowych lub ulepszonych technologii, produktów, procesów, usług lub rozwiązań. W tym celu mogą one obejmować badania podstawowe i stosowane, rozwój technologii, testowanie i sprawdzanie poprawności na prototypie w małej skali w laboratorium lub symulowanym środowisku. Działania innowacyjne - dotyczące wyższych poziomów gotowości technologii (TRL), oznaczają działania bezpośrednio nastawione na rozwój produkcji i projektowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. W tym celu mogą one obejmować prototypowanie, testowanie, demonstrację i pilotaż, rozwój produktów do dużej skali oraz powielanie rynkowe. Działania koordynacyjne i wspierające to działania towarzyszące, takie jak normalizacja, rozpowszechnianie, podnoszenia świadomości i komunikacji, tworzenie sieci, koordynacja lub usługi wsparcia, dialog polityczny i wymiana doświadczeń i badań.

3 Kryteria oceny projektów Ujednolicone zasady zarządzania programem Horyzont 2020 pozwoliły na zidentyfikowanie i uszczegółowienie trzech podstawowych kryteriów punktowych, na podstawie których będzie następowała ocena wniosków, niezależnie od rodzaju konkursu. Każde kryterium to 5 pkt, czyli łącznie do zdobycia jest maksymalnie 15 pkt. Wymagane minimum punktowe to łącznie 10 pkt, przy założeniu otrzymania minimum po 3 punkty w ramach każdego z kryteriów. Kryterium 1. Doskonałość Przełomowy charakter badań Interdyscyplinarne podejście do tematu 2. Wpływ Rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników badań, wskazanie potencjalnych odbiorców Rezultaty projektu zgodne z założeniami konkursu Zarządzanie prawami własności intelektualnej Skuteczność proponowanych środków komunikacji 3. Jakość i efektywność implementacji Potencjał Wnioskodawcy/Konsorcjum, doświadczenie Partnerów Zarządzaniem projektem, w tym zarządzanie ryzykiem Spójność harmonogramu pracy Punktacja 5 pkt 5 pkt 5 pkt Poziom gotowości technologicznej Istotnym wskaźnikiem warunkującym poziom dofinansowania, a także kwalifikującym niekiedy projekt do kategorii wspieranych działań, jest poziom gotowości technologicznej (TRL od ang. Technology Readiness Levels). TRL to ogólnie przyjęta 9cio stopniowa skala służąca do oznaczania etapu rozwoju różnych technologii. Przy danych tematach podaje się wprost jakiego poziomu gotowości technologii oczekuje się w ramach wniosku, często podając wręcz od jakiego należy zacząć i na jakim skończyć. Jest to więc kluczowa miara w Horyzoncie Poziom 1 oznacza sytuację gdzie zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska. Natomiast najwyższy poziom 9 dotyczy sprawdzenia technologii w warunkach rzeczywistych wraz z uzyskaniem planowanych skutków i rezultatów.

4 Subskrypcja newslettera na Instrument MŚP w Programie Horyzont 2020 * Instrument MŚP jest nowym i dedykowanym wyłączenie sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw instrumentem wsparcia, którego celem jest wzmocnienie pozycji MŚP w gospodarce. Sektor MŚP w Polsce wytwarza 67% PKB i tworzy miejsca pracy dla ok. 70% wszystkich zatrudnionych. Horyzont 2020 ma przyczynić się do zwiększenia innowacyjności europejskich małych i średnich spółek pomagając w znalezieniu odpowiednich rynków zbytu, przygotowaniu analiz i studiów wykonalności oraz rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, która ma być kluczem zwiększania konkurencyjności sektora MŚP. Wsparcie w ramach Instrumentu MŚP może być uzyskane w jednej z 3 faz procesu kształtowania się innowacyjnego przedsięwzięcia. Faza 1 Koncepcja i ocena wykonalności Podczas fazy 1 koncepcja projektu Wnioskodawcy podlega szerokiej ocenie wykonalności ekonomicznej i technologicznej oraz analizie ryzyka. Dzięki temu etapowi przedsiębiorca jest gotowy do przygotowania biznes planu projektu, w którym zostaną sprecyzowane założenia realizacji przedsięwzięcia. Wspierane będą działania obejmujące analizy rynku i ocenę ryzyka, zarządzanie własnością przemysłową, rozwój strategii innowacyjności spółki, a także poszukiwanie partnerów. Rezultatem tych działań powinno być studium wykonalności/biznes plan, jako materiał bazowy w kolejnej fazie wsparcia. Maksymalna kwota dofinansowania działań w pierwszej fazie to EUR. Faza 2 Działania demonstracyjne, replikacja Do fazy drugiej mogą przystąpić podmioty, które uzyskały wsparcie w ramach fazy 1 oraz niezależne podmioty, które opracowały biznes plan Projektu we własnym zakresie. Działania, które będą wspierane podczas drugiej fazy to głównie demonstracje, testowanie, tworzenie prototypów oraz linii pilotażowych, projektowanie nowych rozwiązań, które będą mogły być replikowane w skali przemysłowej. Projekty w fazie 2 powinny głównie skupiać się na przygotowaniu innowacyjnego rozwiązania gotowego do wprowadzenia na rynek. W niektórych przypadkach dopuszczone zostaną projekty z istotnym komponentem badawczym, który będzie poprzedzał etap pilotażu i demonstracji. Poziom dofinansowania w fazie 2 to 70% kosztów kwalifikowanych. W przypadku dużego udział prac badawczych możliwe jest dofinansowanie nawet do 100% kosztów. * Ulotka stanowi integralną część folderu Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne

5 Faza 3 Komercjalizacja wyników Trzecia faza projektu, polegająca na komercjalizacji wyników nie jest wspierana bezpośrednio w ramach Instrumentu MŚP. Wnioskodawcy mogą skorzystać z pośredniego wsparcia jakie daje Horyzont 2020, np. poprzez fundusze podwyższonego ryzyka, które chętnie inwestują w innowacyjne firmy z dużym potencjałem. Wsparcie w trzeciej fazie można uzyskać niezależnie od uczestnictwa w poprzednich etapach całego programu. NOWOŚĆ Coaching i mentoring Każdy Beneficjent Instrumentu MŚP będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia i doradztwa zapewnianego przez profesjonalnych trenerów. Ten rodzaj wsparcia będzie świadczony w ramach fazy 1 i 2 przez ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Tematy badawcze wspierane przez Instrument MŚP ROK 2014 FAZA I 18/06/ /09/ /12/2014 FAZA II 09/10/ /12/2014 Space-SME : Dowolny temat z całego programu dotyczącego problematyki przestrzeni kosmicznej ICT : Open Disruptive Innovation Scheme: Innowacyjne koncepcje IT, projekt o charakterze przełomowym dla rynku NMP : Przyspieszenie wprowadzania na rynek rozwiązań technologicznych z zakresu nanotechnologii oraz zaawansowanych materiałów i technik produkcyjnych PHC : Kliniczna walidacja biomarkerów i / lub wyrobów medycznych SFS : Eko-innowacyjne procesy produkcyjne żywności z zachowaniem zasad efektywności wykorzystania zasobów BG : Niebieski rozwój: Wsparcie MŚP w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla sektora morskiego, wodnego SIE : Innowacyjne systemy gospodarki nisko-węglowej IT : Innowacyjny transport SC : Wsparcie MŚP w zakresie eko-innowacji oraz zrównoważonej gospodarki surowcowej (obszary: klimat, środowisko, zarządzanie zasobami i surowcami) DRS : Ochrona miejskich miejsc publicznych oraz miejskiej infrastruktury krytycznej BIOTEC-5a : Zrównoważone procesy przemysłowe oparte na biotechnologii ROK 2015 FAZA I 18/03/ /06/ /09/ /12/2015 FAZA II 18/03/ /06/ /09/ /12/2015 INSO : Innowacyjne aplikacje mobilne typu e-administracja tworzone przez MŚP INSO : Innowacyjne modele biznesowe w MŚP Kontakt do nas: Andrzej Jarosz, Partner tel.: +48 (61) kom.: Beata Tylman, Dyrektor tel.: +48 (22) kom Rafał Pulsakowski, Starszy Menedżer tel. +48 (12) kom Monika Wojsz, Menedżer tel. +48 (61) kom Jacek Zimoch, Menedżer tel. +48 (71) kom

6 Subskrypcja newslettera na Dofinansowanie projektów badawczych w zakresie ICT w Programie Horyzont 2020 * Program Pracy na lata obejmuje prawie 40 tematów badawczych z branży ICT, zakładając budżet na realizację projektów w tym obszarze na poziomie ponad 1,3 mld EUR Lista tematów badawczych w pierwszym naborze 2014 roku z terminem składania wniosków do 23 kwietnia 2014 r. Rodzaj wnioskodawcy zależy od typu akcji wspieranych w ramach każdego tematu. Nr Temat badawczy Zakres ICT 1 Inteligentne Systemy Cyber Fizyczne rozwój nowych modeli, platform i narzędzi współpraca dostawców i użytkowników oraz sektora nauki ICT 2 Inteligentne systemy zintegrowane rozwój generacji inteligentnych technologii i rozwiązań miniaturyzacja i integracja systemów przemysłowych ICT ICT 5 ICT 6 ICT 7 ICT 9 ICT 11 Zaawansowane materiały szerokiego zastosowania, odznaczające się lekkością, cienkością i elastycznością Inteligentne sieci i nowe rozwiązania w obszarze architektury sieciowej Inteligentne, bezprzewodowe sieci optyczne Zaawansowane sposoby przetwarzania danych w chmurze oraz rozwój nowych usług z tym związanych Narzędzia i metody służące tworzeniu oprogramowania Działalność badawcza nad siecią - Internet Przyszłości rozwój zaawansowanych materiałów o określonych właściwościach rozszerzenie funkcjonalności i możliwości ich łączenia z innymi materiałami rozwój nowych architektur sieciowych oraz portali łączących integracja sieci Internet ze społeczeństwem rozwój sieci zakładający zwiększenie jej efektywności w zakresie kosztów przyznanie bardziej dynamicznego dostępu jej użytkownikom rozwój nowych metod zabezpieczania, przetwarzania i zarządzania danymi w chmurze rozwój automatyzacji krzyżowania informacji pochodzących z różnych źródeł celem zwiększenia ich użyteczności integracja z systemami oprogramowania ułatwiającymi kompleksowe zarządzanie dużymi bazami danych opracowanie Internetu Przyszłości sieci przystosowane do funkcjonowania w oparciu o wieloźródłowość dostarczanych informacji ICT 13 Przedsiębiorstwo w sieci opracowanie nowych platform dostarczających nowe usługi, zapewnienie: dostępu do europejskich użytkowników spełniania funkcji koordynujących dla przedsiębiorców ICT 15 ICT 17 ICT 18 Innowacje w zakresie przetwarzania danych otwartych i dużych zbiorów danych Przełamywanie barier językowych z użyciem zautomatyzowanego tłumaczenia mechanicznego Wsparcie rozwoju ICT w kreatywnych sektorze MŚP rozwój innowacyjnych, wielojęzycznych produktów i usług gospodarki europejskiej opracowanie systemu tłumaczącego zdolnego dostarczać tłumaczeń wysokiej jakości w obszarze 21 języków UE osiągnięcie swobody tłumaczeniowej, m.in. na polach dokładności, szybkości i kompleksowości na obszarze jednolitego rynku cyfrowego rozwój innowacyjnych MŚP dzięki adaptacji zaawansowanych rozwiązań ICT wzrost konkurencyjności MŚP poprzez adaptację rozwiązań opracowanych przez dostawców ICT oraz ich implementację na poziomie usługi / produktu * Ulotka stanowi integralną część folderu Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne

7 Nr. Temat badawczy Zakres ICT 21 ICT 22 Zaawansowane cyfrowe technologie gamifikacji Wielopłaszczyznowa interakcja człowieka z maszyną interdyscyplinarne badania nad rzeczywistością cyfrową oraz adaptację wniosków z tych badań celem ich efektywnego wykorzystania opracowanie systemu rozpoznającego znaczenie rozmowy (odczytywanie komunikatu mówionego oraz emocji) opracowanie funkcji uczenia się, co pozwoli na stałe usprawnianie systemu oraz jego skuteczną, wieloplatformową, multioperacyjną adaptację ICT 23 ICT 26 Robotyka opracowanie, produkcja, wczesna komercjalizacja, identyfikacja możliwych pól zastosowania rozwiązań robotycznych Fotonika KET opracowanie nowych technologii fotonicznych, m.in. w obszarze biofotoniki, optoelektroniki, inteligentnych systemów oświetlenia ICT Rozwój nowych materiałów, urządzeń i systemów dla oświetlenia OLED opracowanie oświetlenia otwierającego drogę do szerszej instalacji, większej jasności, uniwersalności oraz dłuższej żywotności technologii OLED ICT 31 ICT Cyfrowy antropocentryzm badanie wpływu sieci Internet na ludzki rozwój, prywatność, osobowość, motywację i odpowiedzialność w świecie Cyberbezpieczeństwo w ICT opracowanie systemu zapewniającego kompleksowe bezpieczeństwo ICT w obszarze sprzętowym i programowym ICT 35 Wsparcie dla Innowacji i Przedsiębiorczości rozwój relacji między beneficjentami ICT przedsiębiorcami, laboratoriami, uczelniami i uniwersytetami budowanie ekosystemu uczestników programu Horyzont 2020 Konkurs z zakresu innowacji w ICT dedykowany sektorowi MŚP. Przedsiębiorcy z sektora MSP wyjątkowo mogą aplikować w tym konkursie samodzielnie, bez obowiązku tworzenia konsorcjów. ICT ICT Open Disruptive Innovation Scheme: Innowacyjne koncepcje IT, projekt o charakterze przełomowym dla rynku FAZA I 18/06/ /09/ /12/2014 ROK 2014 ROK 2015 FAZA II 09/10/ /12/2014 FAZA I 18/03/ /06/ /09/ /12/2015 FAZA II 18/03/ /06/ /09/ /12/2015 Kontakt do nas: Andrzej Jarosz, Partner tel.: +48 (61) kom.: Beata Tylman, Dyrektor tel.: +48 (22) kom Rafał Pulsakowski, Starszy Menedżer tel. +48 (12) kom Monika Wojsz, Menedżer tel. +48 (61) kom Jacek Zimoch, Menedżer tel. +48 (71) kom

8 Jak możemy pomóc Jak możemy pomóc: Nieodpłatna, wstępna analiza projektu pod kątem kwalifikowalności i szans na dofinansowanie. Doradztwo na etapie ubiegania się o dotację: wsparcie przy budowie międzynarodowego konsorcjum, pomoc doborze najbardziej odpowiednich tematów i konkursów, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, wsparcie w trakcie oceny projektu, doradztwo przy rozliczaniu projektu oraz dotacji, w tym: szkolenia, przygotowanie/weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej, przygotowanie do kontroli realizacji projektu przez upoważnione instytucje. Główny portal programu Horyzont2020: Kontakt do nas: Andrzej Jarosz, Partner tel.: +48 (61) kom.: Monika Wojsz, Menedżer tel. :+48 (61) kom POZNAŃ WARSZAWA Beata Tylman, Dyrektor tel.: +48 (22) kom WROCŁAW Jacek Zimoch, Menedżer tel. :+48 (71) kom KRAKÓW Rafał Pulsakowski, Starszy Menedżer tel. +48 (12) kom Uwaga: Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter orientacyjny publikacja nie może stanowić jedynej podstawy podejmowanych działań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć fachowej porady PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa PwC odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw 46 PRZEDSIĘBIORSTWO MAREK SMOLEŃ I REGION NR 6/2014 Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw Marek Smoleń 1 Wstęp Kończąca się perspektywa finansowa

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r.

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Kwiecień 2014 r. Spis treści Wstęp 5 Australia 6 Austria 8 Belgia 10 Brazylia 12 Chiny 14 Chorwacja 16 Czechy 18 Francja 20 Hiszpania 22 Holandia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo