Akademia Morska w Gdyni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Morska w Gdyni"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Informatyka w Transporcie i Handlu 5. Typ przedmiotu: Fakultatywny 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Dariusz Barbucha wykładowca dr Dariusz Barbucha wykładowca mgr Ireneusz Meyer 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza definiuje podstawowe pojęcia takie jak: system informatyczny, cykl życia systemu, model cyklu życia systemu Akademia Morska w Gdyni wymienia i charakteryzuje znane modele cyklu życia systemu dobiera odpowiedni model cyklu życia systemu w zależności od konkretnego zadania wymienia fazy tworzenia systemu informatycznego charakteryzuje istotę faz analizy i projektowania na tle całego procesu tworzenia systemu charakteryzuje poszczególne fazy tworzenia systemu informatycznego charakteryzuje istotę podejścia obiektowego do projektowania i analizy systemu ocenia wagę i przydatność poszczególnych faz uwzględniając różne modele cyklu życia systemu dostrzega wady i zalety stosowania podejścia obiektowego w konkretnych projektach systemów informatycznych i proponuje podejścia alternatywne opisuje podstawowe cechy języka modelowania UML i wymienia podstawowe diagramy języka UML klasyfikuje diagramy pod względem ich wykorzystania do modelowania statycznych i dynamicznych aspektów zachowania systemu dyskutuje o przydatności i decyduje o wykorzystaniu poszczególnych diagramów w konkretnych zastosowaniach wymienia wiodące pakiety programowe klasy CASE wymienia podstawowe funkcje pakietu programowego wykorzystywanego na zajęciach laboratoryjnych wspomagającego modelowanie systemów z wykorzystaniem języka UML charakteryzuje typowe moduły wchodzące w skład pakietów typu CASE Umiejętności obsługuje pakiet w zakresie funkcji podstawowych dobiera odpowiedni pakiet w zależności od potrzeb konkretnego zadania obsługuje pakiet w zakresie funkcji zaawansowanych, rozszerzających zakres ćwiczeń na podstawie słownego opisu problemu buduje model opisujący wymagania wobec projektowanego systemu na podstawie modelu opisującego wymagania wobec projektowanego systemu buduje diagram przypadków użycia używając programu proponowanego przez prowadzącego analizuje zbudowany model, wskazuje jego wady i zalety, proponuje jego poprawę i uzupełnienia na podstawie słownego opisu problemu wskazuje elementy statyczne projektowanego systemu w postaci klas i związków między klasami. buduje diagram klas używając programu proponowanego przez prowadzącego w oparciu o analizę dokonaną na podstawie opisu słownego analizuje zbudowany model, wskazuje jego wady i zalety, proponuje jego poprawę i uzupełnienia

2 Akademia Morska w Gdyni strona: 2 na podstawie słownego opisu problemu identyfikuje elementy zachowania projektowanego systemu identyfikując czynności wykonywane podczas realizacji określonych funkcji i przejścia pomiędzy nimi. na podstawie słownego opisu problemu identyfikuje stany wskazanego elementu systemu, jak również przejścia pomiędzy nimi. słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania, gdy ma trudności ze zrozumieniem akceptuje skład zespołu dobrany do wykonania zadania proponuje podział zadań w pracach zespołowych 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak buduje diagram czynności używając programu proponowanego przez prowadzącego w oparciu o analizę dokonaną na podstawie opisu słownego buduje diagram maszyny stanowej używając programu proponowanego przez prowadzącego w oparciu o analizę dokonaną na podstawie opisu słownego Kompetencje społeczne dyskutuje trudniejsze fragmenty zajęć w celu lepszego zrozumienia słucha uważnie argumentów członków zespołu, nawet gdy się z nimi nie zgadza i przedstawia własne propozycje modyfikuje zakres i sposób realizacji wykonywanych zadań w celu osiągnięcia założonego rezultatu analizuje zbudowany model, wskazuje jego wady i zalety, proponuje jego poprawę i uzupełnienia analizuje zbudowany model, wskazuje jego wady i zalety, proponuje jego poprawę i uzupełnienia wyszukuje dodatkowych, uzupełniających informacji z innych źródeł weryfikuje własne poglądy i akceptuje wspólnie wypracowane stanowisko czynnie uczestniczy w ocenie wykonanych zadań przez poszczególnych członków zespołu 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Proces tworzenia systemów informatycznych - podstawowe definicje Fazy analizy i projektowania na tle całego procesu tworzenia systemu informatycznego Metody i techniki analizy i projektowania systemów informatycznych podejście obiektowe Język UML (diagramy: przypadków użycia, klas, czynności, maszyny stanowej, sekwencji i komunikacji) Wybrane narzędzia wspomagające analizę i projektowanie systemów informatycznych (CASE) 0 1 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Schneider G., Winters J.P., Stosowanie przypadków użycia, WNT, Warszawa, 2004 Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., UML - przewodnik użytkownika, WNT, 2002 Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, Gliwice 2006 Wrycza S. (red.), UML 2.1. Ćwiczenia, Helion, Gliwice, 2006 Fowler M., UML w kropelce, Oficyna Wydawnicza LPT, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: Yourdon E., Argila C., Analiza obiektowa i projektowanie, WNT, Warszawa 2000 Śmiałek M., Zrozumieć UML 2.0, Helion, Gliwice Metody nauczania: Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Projekt Zaliczenie końcowe Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Umowa indywidualna prowadzącego ze studentem co do terminu i formy odrobienia zajęć 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: brak 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak

3 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Analiza rynku 2. Kod przedmiotu: 4_6_17_3_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Krzysztof Sarnowski wykładowca dr Katarzyna Skrzeszewska wykładowca dr Krzysztof Sarnowski 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza rozpoznaje i definiuje elementy rynku Akademia Morska w Gdyni charakteryzuje elementy rynku i identyfikuje determinanty zmian poszczególnych elementów rynku wyjaśnia zależności między elementami rynku, wskazuje na możliwe efekty zmian poszczególnych elementów na rynek identyfikuje granice rynku definiuje pojęcie elastyczności, wymienia jej rodzaje identyfikuje działalność gospodarczą w oparciu o PKD definiuje pojęcie sezonowości, wymienia jej rodzaje objaśnia istotę związków przyczynowo-skutkowych klasyfikuje najważniejsze elementy otoczenia przedsiębiorstwa określa możliwości szacowania popytu oraz podaży na danym rynku wyjaśnia charakter popytu w oparciu poszczególne wskaźniki elastyczności używa PKD do znajdowania informacji o stopniu koncentracji rynku dobiera miary analizy sezonowości do zadanego szeregu czasowego Używa modeli przyczynowo-skutkowych Umiejętności konstruuje model otoczenia przedsiębiorstwa, porządkuje determinanty działalności przedsiębiorstwa zdefiniowane w źródłach wtórnych rozpoznaje źródła wiarygodnych informacji niezbędnych do szacowania popytu i podaży w granicach danego rynku charakteryzuje popyt pod kątem strategii marketingowej w oparciu o zestaw wskaźników elastyczności używa klasyfikacji PKD do określania struktur rynkowych i stopnia koncentracji rynku prognozuje z uwzględnieniem wahań sezonowych Prognozuje na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych opracowuje model otoczenia przedsiębiorstwa z podziałem na otoczenie bliższe i dalsze, porządkuje determinanty działalności przedsiębiorstwa zdefiniowane w oparciu o źródła pierwotne i wtórne szacuje rozmiary i strukturę popytu w oparciu o dostarczone dane ocenia rozmiary popytu w oparciu o dane ze wskazanych źródeł pierwotnych i wtórnych, szacuje rozmiary rynku w różnych ujęciach szacuje rozmiary popytu oraz tendecje zmian, posługuje się samodzielnie wyszukanymi danymi ze źródeł pierwotnych i wtórnych oblicza i interpretuje podstawowe wskaźniki elastyczności popytu w oparciu o dostarczone dane i formuły dobiera właściwe formuły szacowania wskaźnika elastyczności, potrafi obliczyć podstawowe wskaźniki posługując się danymi wtórnymi analizuje właściwości popytu pod kątem ich użyteczności w formułowaniu strategii marketingowej szacuje wskaźniki koncentracji w oparciu do dostarczone dane proponuje właściwe wskaźniki do szacowania stopnia koncentracji w zależności od danych, analizuje stopień koncentracji branży w oparciu o źródła wtórne, samodzielnie wyszukuje źródeł pierwotnych i wtórnych - na podstawie właściwie wybranych współczynników koncentracji klasyfikuje rynki

4 Akademia Morska w Gdyni strona: 3 szacuje wskazane miry statystyki opisowej w oparciu o do dostarczone dane Stosuje prawo grawitacji detalu Reilly ego akceptuje pracę w grupie, współpracuje z członkami grupy, postępując zgodnie z przyjętymi regułami bierze odpowiedzialność za powierzone zadania przygotowuje się do wykonania zadań w oparciu o wskazane źródła samodzielnie dobiera miary statystyki opisowej do analizowanego przypadku Dobiera I wykorzystuje miary analizy przestrzennej badanego rynku Kompetencje społeczne aktywnie uczestniczy w pracy grupy dzieląc się pomysłami, chętnie wykonuje polecenia lidera proponuje rozwiązania powierzonych zadań, ma świadomość wagi wykonywanych zadań w realizacji projektu wykonywanego przez grupę uzupełnia wiedzę i umiejętności konieczne dla wykonania zadania 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i znajomość podstaw mikroekonomii i statystyki dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: nie dotyczy interpretuje oszacowane miary statystyki opisowej Proponuje własne miary taksonomiczne przeznaczone do analizy przestrzennej rynku wykazuje aktywność, która czyni go/ ją liderem grupy rozdziela zadania między członkami grupy, bierze odpowiedzialność za sowje działania oraz działania grupy rekomenduje źródła uzupełnienia wiedzy i umiejętności 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota badań rynkowych, przedsiębiorstwo i jego otoczenie, determinanty podejmowania decyzji rynkowych, badania rynku a badania marketingowe, cele i rodzaje badań, procedura badań rynku, źródła informacji: pierwotne, wtórne Cechy rynku i jego pojemność, kryteria podziału i rodzaje rynku, pojemność rynku (miary, determinanty), mobilność popytu 3 Szacowanie popytu i jego właściwości, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność mieszana popytu, szacowanie siły rynkowej uczestników rynku, możliwości kształtowania polityki cenowej w oparciu o elastyczność cenową popytu 4 Klasyfikacje działalności gospodarczej, istota, podstawy prawne funkcjonowania, rodzaje klasyfikacji, grupowania klasyfikacyjne, struktury rynkowe, współczynniki koncentracji. 5 Statystyka opisowa w analizie rynku, miary tendencji centralnej (klasyczne i pozycyjne), analiza dyspersji, miary asymetrii i koncentracji, wskaźniki struktury i natężenia 6 Analiza zjawisk rynkowych w czasie, wskaźniki dynamiki i tempa wzrostu, składowe szeregów czasowych, metody wyodrębniania trendu, liniowa i krzywoliniowe funkcje trendu, ocena dopasowania trendu do danych empirycznych, prognozowanie, metoda średnich ruchomych 7 Analiza sezonowości, istota wahań sezonowych, metody wyodrębniania wahań sezonowych, analiza wahań sezonowych, prognozowanie z uwzględnieniem wahań sezonowych 8 Analiza związków przyczynowo-skutkowych, istota związków przyczynowo-skutkowych, związki korelacyjne i analiza regresji, modele przyczynowo-skutkowe, analiza czynnikowa, prognozowanie na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych 9 Analiza rynku w przestrzeni, przestrzenne aspekty zjawisk rynkowych, prawo grawitacji detalu Reilly ego, metody taksonomiczne, współczynnik zróżnicowania, współczynnik rozmieszczenia Florenca a, metoda standaryzacji cech i metoda rang 10 Metody analizy udziałów rynkowych i grup strategicznych, analiza pojemności rynku, analiza chłonności rynku, analiza braków towarowych i popytu niezaspokojonego, analiza udziałów rynkowych, mapa grup strategicznych i analiza grupy strategicznej Prezentacje raportów 0 0 Razem godziny 0 0

5 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecana lista lektur podstawowych: Kędzior Z. (red. nauk.), `Badania rynku. Metody i zastosowania`, PWE, Warszawa 2005 Kowal J., `Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku`, PWN, Warszawa 1998 Mruk H. (red.), `Analiza rynku`, PWE, Warszawa 2003 Mynarski S., `Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA`, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003 Mynarski S., `Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków Zalecana lista lektur uzupełniających: Amir D. Aczel: Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Hague P., Hague N., Morgan C.A., `Badania rynkowe w praktyce`, Helion, Gliwice 2005 Kaczmarczyk S., `Badania marketingowe. Metody i techniki`, PWE, Warszawa 2000 Maddala G.S.; Ekonometria, PWN, Warszawa 2008 Samuelson W.F., Marks S.G., `Ekonomia menedżerska`, PWE, Warszawa 1998 Wrzosek W., `Funkcjonowanie rynku`, PWE, Warszawa 2002 Zeliaś A. Pawełek B. Wanat S.; Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania.; PWN; Warszawa Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Prezentacja Projekt Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Umowa indywidualna między prowadzącym a studentem. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak wymagań

6 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Analiza rynku 2. Kod przedmiotu: 4_6_17_3_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Krzysztof Sarnowski wykładowca dr Katarzyna Skrzeszewska wykładowca dr Krzysztof Sarnowski 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza rozpoznaje i definiuje elementy rynku Akademia Morska w Gdyni charakteryzuje elementy rynku i identyfikuje determinanty zmian poszczególnych elementów rynku wyjaśnia zależności między elementami rynku, wskazuje na możliwe efekty zmian poszczególnych elementów na rynek identyfikuje granice rynku definiuje pojęcie elastyczności, wymienia jej rodzaje identyfikuje działalność gospodarczą w oparciu o PKD definiuje pojęcie sezonowości, wymienia jej rodzaje objaśnia istotę związków przyczynowo-skutkowych klasyfikuje najważniejsze elementy otoczenia przedsiębiorstwa określa możliwości szacowania popytu oraz podaży na danym rynku wyjaśnia charakter popytu w oparciu poszczególne wskaźniki elastyczności używa PKD do znajdowania informacji o stopniu koncentracji rynku dobiera miary analizy sezonowości do zadanego szeregu czasowego Używa modeli przyczynowo-skutkowych Umiejętności konstruuje model otoczenia przedsiębiorstwa, porządkuje determinanty działalności przedsiębiorstwa zdefiniowane w źródłach wtórnych rozpoznaje źródła wiarygodnych informacji niezbędnych do szacowania popytu i podaży w granicach danego rynku charakteryzuje popyt pod kątem strategii marketingowej w oparciu o zestaw wskaźników elastyczności używa klasyfikacji PKD do określania struktur rynkowych i stopnia koncentracji rynku prognozuje z uwzględnieniem wahań sezonowych Prognozuje na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych opracowuje model otoczenia przedsiębiorstwa z podziałem na otoczenie bliższe i dalsze, porządkuje determinanty działalności przedsiębiorstwa zdefiniowane w oparciu o źródła pierwotne i wtórne szacuje rozmiary i strukturę popytu w oparciu o dostarczone dane ocenia rozmiary popytu w oparciu o dane ze wskazanych źródeł pierwotnych i wtórnych, szacuje rozmiary rynku w różnych ujęciach szacuje rozmiary popytu oraz tendecje zmian, posługuje się samodzielnie wyszukanymi danymi ze źródeł pierwotnych i wtórnych oblicza i interpretuje podstawowe wskaźniki elastyczności popytu w oparciu o dostarczone dane i formuły dobiera właściwe formuły szacowania wskaźnika elastyczności, potrafi obliczyć podstawowe wskaźniki posługując się danymi wtórnymi analizuje właściwości popytu pod kątem ich użyteczności w formułowaniu strategii marketingowej szacuje wskaźniki koncentracji w oparciu do dostarczone dane proponuje właściwe wskaźniki do szacowania stopnia koncentracji w zależności od danych, analizuje stopień koncentracji branży w oparciu o źródła wtórne, samodzielnie wyszukuje źródeł pierwotnych i wtórnych - na podstawie właściwie wybranych współczynników koncentracji klasyfikuje rynki

7 Akademia Morska w Gdyni strona: 5 szacuje wskazane miry statystyki opisowej w oparciu o do dostarczone dane Stosuje prawo grawitacji detalu Reilly ego akceptuje pracę w grupie, współpracuje z członkami grupy, postępując zgodnie z przyjętymi regułami bierze odpowiedzialność za powierzone zadania przygotowuje się do wykonania zadań w oparciu o wskazane źródła samodzielnie dobiera miary statystyki opisowej do analizowanego przypadku Dobiera I wykorzystuje miary analizy przestrzennej badanego rynku Kompetencje społeczne aktywnie uczestniczy w pracy grupy dzieląc się pomysłami, chętnie wykonuje polecenia lidera proponuje rozwiązania powierzonych zadań, ma świadomość wagi wykonywanych zadań w realizacji projektu wykonywanego przez grupę uzupełnia wiedzę i umiejętności konieczne dla wykonania zadania 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i znajomość podstaw mikroekonomii i statystyki dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: nie dotyczy interpretuje oszacowane miary statystyki opisowej Proponuje własne miary taksonomiczne przeznaczone do analizy przestrzennej rynku wykazuje aktywność, która czyni go/ ją liderem grupy rozdziela zadania między członkami grupy, bierze odpowiedzialność za sowje działania oraz działania grupy rekomenduje źródła uzupełnienia wiedzy i umiejętności 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota badań rynkowych, przedsiębiorstwo i jego otoczenie, determinanty podejmowania decyzji rynkowych, badania rynku a badania marketingowe, cele i rodzaje badań, procedura badań rynku, źródła informacji: pierwotne, wtórne Cechy rynku i jego pojemność, kryteria podziału i rodzaje rynku, pojemność rynku (miary, determinanty), mobilność popytu 3 Szacowanie popytu i jego właściwości, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność mieszana popytu, szacowanie siły rynkowej uczestników rynku, możliwości kształtowania polityki cenowej w oparciu o elastyczność cenową popytu 4 Klasyfikacje działalności gospodarczej, istota, podstawy prawne funkcjonowania, rodzaje klasyfikacji, grupowania klasyfikacyjne, struktury rynkowe, współczynniki koncentracji. 5 Statystyka opisowa w analizie rynku, miary tendencji centralnej (klasyczne i pozycyjne), analiza dyspersji, miary asymetrii i koncentracji, wskaźniki struktury i natężenia 6 Analiza zjawisk rynkowych w czasie, wskaźniki dynamiki i tempa wzrostu, składowe szeregów czasowych, metody wyodrębniania trendu, liniowa i krzywoliniowe funkcje trendu, ocena dopasowania trendu do danych empirycznych, prognozowanie, metoda średnich ruchomych 7 Analiza sezonowości, istota wahań sezonowych, metody wyodrębniania wahań sezonowych, analiza wahań sezonowych, prognozowanie z uwzględnieniem wahań sezonowych 8 Analiza związków przyczynowo-skutkowych, istota związków przyczynowo-skutkowych, związki korelacyjne i analiza regresji, modele przyczynowo-skutkowe, analiza czynnikowa, prognozowanie na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych 9 Analiza rynku w przestrzeni, przestrzenne aspekty zjawisk rynkowych, prawo grawitacji detalu Reilly ego, metody taksonomiczne, współczynnik zróżnicowania, współczynnik rozmieszczenia Florenca a, metoda standaryzacji cech i metoda rang 10 Metody analizy udziałów rynkowych i grup strategicznych, analiza pojemności rynku, analiza chłonności rynku, analiza braków towarowych i popytu niezaspokojonego, analiza udziałów rynkowych, mapa grup strategicznych i analiza grupy strategicznej Prezentacje raportów 6 0 Razem godziny 45 0

8 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecana lista lektur podstawowych: Kędzior Z. (red. nauk.), `Badania rynku. Metody i zastosowania`, PWE, Warszawa 2005 Kowal J., `Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku`, PWN, Warszawa 1998 Mruk H. (red.), `Analiza rynku`, PWE, Warszawa 2003 Mynarski S., `Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA`, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003 Mynarski S., `Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków Zalecana lista lektur uzupełniających: Amir D. Aczel: Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Hague P., Hague N., Morgan C.A., `Badania rynkowe w praktyce`, Helion, Gliwice 2005 Kaczmarczyk S., `Badania marketingowe. Metody i techniki`, PWE, Warszawa 2000 Maddala G.S.; Ekonometria, PWN, Warszawa 2008 Samuelson W.F., Marks S.G., `Ekonomia menedżerska`, PWE, Warszawa 1998 Wrzosek W., `Funkcjonowanie rynku`, PWE, Warszawa 2002 Zeliaś A. Pawełek B. Wanat S.; Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania.; PWN; Warszawa Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Prezentacja Projekt Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Umowa indywidualna między prowadzącym a studentem. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak wymagań

9 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Animacje, filmy video i gry komputerowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr Ewa Ratajczak-Ropel 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza identyfikuje znaczenie technik wideo w biznesie Akademia Morska w Gdyni uzasadnia rolę technik wideo w biznesie opisuje trendy i najnowsze rozwiązania biznesowe z udziałem technik wideo definiuje pojęcie wirtualizacji uzasadnia znaczenie wirtualizacji ocenia i wybiera techniki wirtualizacji identyfikuje technologie przetwarzania i obróbki video identyfikuje techniki tworzenia animacji i filmów video wymienia narzędzia i oprogramowanie tworzenia animacji, filmów i gier video wyjaśnia istotę przetwarzania strumieniowego posługuje się narzędziami tworzenia animacji używa narzędzi przetwarzania i obróbki obrazu wideo używa bibliotek do automatycznego tworzenia obrazu przygotowuje plan działania związany z projektem rekomenduje narzędzia udostępniania filmów i animacji słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania opisuje technologie przetwarzania i obróbki video opisuje techniki tworzenia animacji i filmów video charakteryzuje wybrane narzędzia tworzenia animacji, filmów i gier video oraz wskazuje cechy typowego oprogramowania tworzenia animacji ilustruje istotę technologii przetwarzania strumieniowego Umiejętności zmienia, reorganizuje i aktualizuje obraz animacji wykonuje złożone operacje przetwarzania obrazu instaluje i wykorzystuje biblioteki automatycznego tworzenia obrazu aktualizuje plan działania związany z projektem wdraża narzędzia udostępniania filmów i animacji Kompetencje społeczne podejmuje dyskusje celem lepszego zrozumienia wybiera i ocenia technologie przetwarzania i obróbki video wybiera i ocenia techniki tworzenia animacji i filmów video ocenia wybrane narzędzia tworzenia animacji, filmów i gier video i rekomenduje oprogramowanie tworzenia animacji ocenia i uzasadnia rolę technologii przesyłu obrazu wideo projektuje animację modyfikuje obrazy wideo programuje animację i gry wideo ocenia i analizuje wykonany projekt wdraża i modeluje narzędzia udostępniania filmów i animacji uzupełnia treści zająć o dodatkowe informacje z innych źródeł postępuje zgodnie z instrukcją badań pomaga innym członkom zespołu bierze odpowiedzialność za efekt końcowy badań akceptuje dowolny skład zespołu słucha argumentów członków zespołu weryfikuje własne poglądy i akceptuje wspólnie wypracowane stanowisko uzgadnia podział zadań w pracy zespołowej wpływa na sposób realizacji zadań czynnie uczestniczy w ocenie wykonanych zadań 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

10 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Odbycie kursu `Technologie informacyjne` i `Multimedia` nie dotyczy 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Rola animacji, filmów i gier video w biznesie Oddziaływanie filmów i gier video Klasyfikacje filmów i gier video Zastosowanie gier komputerowych i video w tworzeniu wirtualnej rzeczywistości Technologie przetwarzania i obróbki video. Pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów wideo oraz ich obróbka Techniki tworzenie animacji i filmów video Narzędzia i oprogramowanie tworzenia animacji, filmów i gier video. Programowanie grafiki do gier komputerowych Projektowanie i programowanie animacji i gier video(przegląd frameworków, i języków programowanie wspierających programowanie animacji, technologia Flash). Tworzenie animacji i gier komputerowych w technologii Flash. 9 Upowszechnianie gier komputerowych i video. Przesyłanie obrazu video. Technologie przetwarzania strumieniowego Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Rosch W. L. MULTIMEDIA od A do Z. Kompletny przewodnik po multimediach. Intersoftland. Warszawa 1997 rok. 2. Zimek R, Oberlan Ł., ABC grafiki komputerowej. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice Long B., Schenk S., Cyfrowe filmy wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjne. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Joshua Paul, 100 sposobów na cyfrowe wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice Long B, Schenk S. Cyfrowe filmy wideo. Helion J. Keating, Flash MX. Vademecum profesjonalisty, Helion, Marzec Zalecana lista lektur uzupełniających: nie dotyczy 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Uczestnictwo w zajęciach Egzamin końcowy Projekt Aktywność na zajęciach Esej Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Na indywidualnych ustalonych z prowadzącym zasadach. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

11 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Animacje, filmy video i gry komputerowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr Ewa Ratajczak-Ropel 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza identyfikuje znaczenie technik wideo w biznesie Akademia Morska w Gdyni uzasadnia rolę technik wideo w biznesie opisuje trendy i najnowsze rozwiązania biznesowe z udziałem technik wideo definiuje pojęcie wirtualizacji uzasadnia znaczenie wirtualizacji ocenia i wybiera techniki wirtualizacji identyfikuje technologie przetwarzania i obróbki video identyfikuje techniki tworzenia animacji i filmów video wymienia narzędzia i oprogramowanie tworzenia animacji, filmów i gier video wyjaśnia istotę przetwarzania strumieniowego posługuje się narzędziami tworzenia animacji używa narzędzi przetwarzania i obróbki obrazu wideo używa bibliotek do automatycznego tworzenia obrazu przygotowuje plan działania związany z projektem rekomenduje narzędzia udostępniania filmów i animacji słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania opisuje technologie przetwarzania i obróbki video opisuje techniki tworzenia animacji i filmów video charakteryzuje wybrane narzędzia tworzenia animacji, filmów i gier video oraz wskazuje cechy typowego oprogramowania tworzenia animacji ilustruje istotę technologii przetwarzania strumieniowego Umiejętności zmienia, reorganizuje i aktualizuje obraz animacji wykonuje złożone operacje przetwarzania obrazu instaluje i wykorzystuje biblioteki automatycznego tworzenia obrazu aktualizuje plan działania związany z projektem wdraża narzędzia udostępniania filmów i animacji Kompetencje społeczne podejmuje dyskusje celem lepszego zrozumienia wybiera i ocenia technologie przetwarzania i obróbki video wybiera i ocenia techniki tworzenia animacji i filmów video ocenia wybrane narzędzia tworzenia animacji, filmów i gier video i rekomenduje oprogramowanie tworzenia animacji ocenia i uzasadnia rolę technologii przesyłu obrazu wideo projektuje animację modyfikuje obrazy wideo programuje animację i gry wideo ocenia i analizuje wykonany projekt wdraża i modeluje narzędzia udostępniania filmów i animacji uzupełnia treści zająć o dodatkowe informacje z innych źródeł postępuje zgodnie z instrukcją badań pomaga innym członkom zespołu bierze odpowiedzialność za efekt końcowy badań akceptuje dowolny skład zespołu słucha argumentów członków zespołu weryfikuje własne poglądy i akceptuje wspólnie wypracowane stanowisko uzgadnia podział zadań w pracy zespołowej wpływa na sposób realizacji zadań czynnie uczestniczy w ocenie wykonanych zadań 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

12 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Odbycie kursu `Technologie informacyjne` i `Multimedia` nie dotyczy 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Rola animacji, filmów i gier video w biznesie Oddziaływanie filmów i gier video Klasyfikacje filmów i gier video Zastosowanie gier komputerowych i video w tworzeniu wirtualnej rzeczywistości Technologie przetwarzania i obróbki video. Pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów wideo oraz ich obróbka Techniki tworzenie animacji i filmów video Narzędzia i oprogramowanie tworzenia animacji, filmów i gier video. Programowanie grafiki do gier komputerowych Projektowanie i programowanie animacji i gier video(przegląd frameworków, i języków programowanie wspierających programowanie animacji, technologia Flash). Tworzenie animacji i gier komputerowych w technologii Flash. 9 Upowszechnianie gier komputerowych i video. Przesyłanie obrazu video. Technologie przetwarzania strumieniowego Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Rosch W. L. MULTIMEDIA od A do Z. Kompletny przewodnik po multimediach. Intersoftland. Warszawa 1997 rok. 2. Zimek R, Oberlan Ł., ABC grafiki komputerowej. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice Long B., Schenk S., Cyfrowe filmy wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjne. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Joshua Paul, 100 sposobów na cyfrowe wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice Long B, Schenk S. Cyfrowe filmy wideo. Helion J. Keating, Flash MX. Vademecum profesjonalisty, Helion, Marzec Zalecana lista lektur uzupełniających: nie dotyczy 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Uczestnictwo w zajęciach Egzamin końcowy Projekt Aktywność na zajęciach Esej Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Na indywidualnych ustalonych z prowadzącym zasadach. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

13 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Aplikacje internetowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Informatyka w Transporcie i Handlu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Ewa Ratajczak-Ropel wykładowca dr Ewa Ratajczak-Ropel wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca mgr Izabela Wierzbowska 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia pojęcia z zakresu technologii internetowych Akademia Morska w Gdyni klasyfikuje technologie internetowe wybiera i ocenia wybór poznanych technologii internetowych do projektowania witryn internetowych definiuje pojęcia z zakresu technologii internetowych wyjaśnia zastosowania wybranych technologii do projektowania witryn internetowych buduje poprawne skrypty strony klienta buduje poprawne skrypty strony serwera rozpoznaje technologie internetowe stosuje poznane technologie internetowe do projektowania witryn internetowych Umiejętności buduje poprawne skrypty strony klienta sprawnie wykorzystując poznane technologie internetowe buduje poprawne skrypty strony serwera sprawnie wykorzystując poznane technologie internetowe ocenia wybór poznanych technologii internetowych do projektowania witryn internetowych wyjaśnia wykorzystanie najbardziej efektywnych metod projektowania witryn internetowych buduje poprawne skrypty strony klienta najbardziej efektywnymi metodami buduje poprawne skrypty strony serwera najbardziej efektywnymi metodami uzasadnia wykorzystanie skryptów w witrynie internetowej sprawnie wykorzystuje poznane technologie internetowe stosuje skrypty budując witrynę internetową sprawnie stosuje skrypty budując witrynę internetową ocenia konieczność wykorzystania skryptów analizuje możliwości wykorzystania skryptów efektywnie wykorzystuje poznane technologie internetowe efektywnie stosuje skrypty budując witrynę internetową analizuje efektywność skryptów Kompetencje społeczne wykazuje aktywność na wykładach dyskutuje trudniejsze fragmenty zajęć ocenia zdobytą wiedzę i przekazuje swoje wnioski zadaje pytania gdy czegoś nie rozumie wyszukuje i poprawnie interpretuje dodatkowe informacje z różnych źródeł współpracuje z prowadzącym zajęcia w celu rozszerzenia wiedzy i umiejętności 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i Teoretyczna i praktyczna znajomość podstawowych technologii internetowych: HTML, XHTML i CSS. dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: nie dotyczy 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst.

14 Akademia Morska w Gdyni strona: 9 1 Przegląd technologii internetowych - strona klienta i strona serwera Języki skryptowe i ich zastosowanie Język strony klienta (np. JavaScript): podstawy języka, obiekty, programowanie obiektowe i model obiektów dokumentu (DOM) Dynamiczny HTML Cookies Język strony serwera (np. PHP): podstawy języka, programowanie proceduralne i/lub obiektowe, obsługa plików i katalogów Mechanizm sesji AJAX Szablony, frameworki i biblioteki dla wybranych języków skryptowych. 0 3 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Zeldman J., Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Wydanie II. Helion 2007 Powers S., JavaScript. Wprowadzenie, Helion 2007 Lis M, JavaScript. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II, Helion 2006 Podręcznik języka PHP 16. Zalecana lista lektur uzupełniających: Hudson P., PHP. Almanach, Helion 2006 Gheorge L., H. Hayder, J. P. Maia, Smarty. Szablony w aplikacjach PHP, Helion 2006 Ballard P., AJAX w mgnieniu oka, Helion 2007 Kursy JavaScript, PHP, AJAX dostępne na stronach 17. Metody nauczania: Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin pisemny Kolokwia w czasie semestru Projekt Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: na zasadach podanych przez prowadzącego 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

15 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Aplikacje mobilne 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Informatyka w Transporcie i Handlu 5. Typ przedmiotu: Fakultatywny 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr Ewa Ratajczak-Ropel wykładowca mgr Ireneusz Meyer 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia typowe architektury systemów mobilnych wymienia technologie typowe dla zastosowań mobilnych wymienia funkcje realizowane przez systemy mobilne wymienia przykładowe urządzenia i aplikacje systemów mobilnych klasyfikuje oprogramowanie do tworzenia aplikacji mobilnych wskazuje wymagania stawiane web witrynom wskazuje właściwą technologię dla rozwiązania mobilnego klasyfikuje oprogramowanie tworzenia aplikacji mobilnych obsługuje oprogramowanie programowania aplikacji mobilnych stosuje skrypty i języki programowania słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania Akademia Morska w Gdyni klasyfikuje architektury systemów mobilnych kategoryzuje technologie odpowiednie dla zastosowań mobilnych znajduje powiązania pomiędzy komponentami systemów mobilnych charakteryzuje aplikacje mobilne oraz przedstawia cechy urządzeń mobilnych charakteryzuje klasy oprogramowania aplikacji mobilnych stosuje i egzekwuje web standardy Umiejętności uzasadnia dobór technologii mobilnej uzasadnia dobór oprogramowania tworzenia aplikacji mobilnych korzysta z zaawansowanych możliwości oprogramowania tworzenia aplikacji mobilnych efektywnie stosuje skrypty i języki programowania Kompetencje społeczne podejmuje dyskusje celem lepszego zrozumienia charakteryzuje i ocenia architektury systemów mobilnych charakteryzuje technologie odpowiednie dla zastosowań mobilnych opisuje trendy najnowszych rozwiązań dedykowanych systemom mobilnym ocenia aplikacje mobilne i urządzenia mobilne dobiera oprogramowanie ocenia aplikacje pod kątem standardów przewiduje konsekwencje zastosowań wybranych technologii rekomenduje oprogramowanie dla tworzenia aplikacji mobilnych ocenia i testuje projekty aplikacje mobilne wyjaśnia fragmenty kodu oraz ich znaczenie w projektowanej aplikacji uzupełnia treści zająć o dodatkowe informacje z innych źródeł postępuje zgodnie z instrukcją badań pomaga innym członkom zespołu bierze odpowiedzialność za efekt końcowy badań akceptuje dowolny skład zespołu słucha argumentów członków zespołu weryfikuje własne poglądy i akceptuje wspólnie wypracowane stanowisko uzgadnia podział zadań w pracy zespołowej wpływa na sposób realizacji zadań czynnie uczestniczy w ocenie wykonanych zadań 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Odbyte kursy `Podstawy Internetu`, `Aplikacje internetowe`. Teoretyczna i praktyczna znajomość podstaw technologii internetowych.

16 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: nie dotyczy 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Wprowadzenie, podstawowe pojęcia i definicje Architektury i cechy systemów mobilnych Urządzenia i aplikacje systemów mobilnych Mobilne oprogramowanie Standardy tworzenia aplikacji mobilnych Projektowanie mobilnych serwisów Technologie: WML, WAP, J2ME, mobile Web Web witryny - architektura, cechy, ograniczenia i walidacja 0 7 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Januszewski J., Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Cichocki J., Kołakowski J., UMTS -system telefonii komórkowej trzeciej generacji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Simon A., Walczyk M., Sieci komórkowe GSM/GPRS Usługi i bezpieczeństwo, Wydawnictwo SYLAB, Warszawa Engst A., Fleishman G., Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik, Wydawnictwo Helion, Gliwice Jamalipour, Wireless Mobile Internet Architectures Protocols & Services, John Wiley & Sons Lee, Mobile Application, Prentice Hall, Imieliński T., Mobile Computing. KLUWER, Clark M., Wireless Access Networks. Wiley, Zalecana lista lektur uzupełniających: nie dotyczy 17. Metody nauczania: Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Uczestnictwo w zajęciach Zaliczenie końcowe Sprawozdania z laboratoriów Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Na indywidualnych zasadach ustalonych z prowadzącym 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

17 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bazy danych II 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Informatyka w Transporcie i Handlu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. mgr Lidia Rosicka wykładowca mgr Lidia Rosicka wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr Dariusz Barbucha wykładowca mgr Ireneusz Meyer 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza opisuje znaczenie pojęć, klient, serwer, serwer aplikacji, cienki, gruby klient opisuje strukturę dokumentu XML, cytuje proste przkłady Akademia Morska w Gdyni wskazuje różnice między aplikacją dwu i trójwarstwową opisuje cechy języków wyszukiwania w dokumentach i zbiorach dokumentów XML podaje przykłady systemów zrealizowanych w technologiach dwu i trzy warstwowych wskazuje różnice między bazą danych przechowującą standardowe treści, a bazą danych XML wymienia specyficzne własności bazy przechowującej dane multimedialne wskazuje rozszerzenia relacyjnych baz danych niezbędne do przechowywania i operowania na danych multimedialnych tłumaczy zasady działania dostępnych w Internecie aplikacji obsługujących dane multimedialne cytuje przykłady tranzakcji podaje przykłady i zapis tranzakcji w SQL objaśnia różnice w realizacji tranzakcji i ich konsekwencje w różnych SZBD wymienia i zna przeznaczenie serwerowych rozszerzeń SQL sprawnie posługuje się jezykiem SQL uzupełnia szablon skryptu o elementu odnoszące się do baz danych zapisuje w SZBD podane procedury serwerowe, wykorzystuje je w zapytaniach SQL podaje przykłady zastosowań perspektyw i procedur serwerowych Umiejętności odzwierciedla funkcje aplikacji w tranzakcje SQL samodzielnie pisze skrypty do komunikacji z bd tworzy proste procedury serwerowe i perspektywy proponuje użycie metod kontroli poprawności po stronie serwera lub klienta dostosowane do aktualnych potrzeb sugeruje bezpieczny poziom izolacji dla wykonywania proponowanych tranzakcji samodzielnie buduje składniki trójwarstwowej aplikacji tworzy zaawansowane procedury i perspektywy, wykorzystuje je w aplikacji przestrzega zasad uczciwości intelektualnej Kompetencje społeczne współpracuje w zespole na partnerskich zasadach wykazuje kreatywność w zespołowej pracy nad projektem 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i Przedmioty: Bazy danych I, Podstawy Internetu, Podstawy technologii internetowych dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst.

18 Akademia Morska w Gdyni strona: 11 1 Systemy Zarządzania Bazami Danych typu klient-serwer. Narzędzia rozszerzające podstawowy SQL po stronie serwera (perspektywy, funkcje serwerowe, wyzwalacze) Tranzakcje. Poziomy izolacji, właściwości ACID Trójwarstwowe aplikacje z bazą danych. Narzędzia do ich budowania: użycie HTML, php, java Bazy danych multimedialnych Język XML i jego zastosowanie do publikowania i wymiany danych w Internecie Formułowanie zapytań i definiowanie tabel rbd w srodowisku klient-serwer Używanie i definiowanie perspektyw, funkcji serwerowych i wyzwalaczy Obserwacje działania tranzakcji na różnych poziomach izolacji Tworzenie interfejsu użytkownika do bazy danych na serwerze Projekt zespołowy aplikacji trójwarstwowej, praktyczne wykonanie wybranych funkcji aplikacji (praca domowa) 0 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Connolly T.,Begg C., Systemy baz danych, RM, 2004 Kazienko P., Gwiazda K., XML na poważnie, Helion, Zalecana lista lektur uzupełniających: G. Malcolm, Programowanie Microsoft SQL Server 2000 z XML, Mikom, 2002 Perkins J., Postgresql, Mikom Metody nauczania: Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin testowy Egzamin końcowy Projekt Uczestnictwo w zajęciach Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: we własnym zakresie przy wykorzystaniu materiałów ćwiczeniowych dostępnych w systemie ilias, konsultacje z prowadzącym przedmiot w jego godzinach konsultacji 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak

19 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_28_2_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 1 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr inż. Janusz Żółkiewicz wykładowca dr inż. Janusz Żółkiewicz 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Wymienia podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Akademia Morska w Gdyni Objaśnia podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Klasyfikuje pojęcia wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Definiuje podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Analizuje podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rozwija pojęcia wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rozróżnia - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, zagrożenia sieciowe, ustawodawstwo związane z bezpieczeństwem informacji, dane osobowe, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Umiejętności Porównuje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, zagrożenia sieciowe, ustawodawstwo związane z bezpieczeństwem informacji, dane osobowe, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Projektuje - w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte na wykładzie. Formułuje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rekomenduje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Wdraża- w oparciu o wiedzę zdobytą na wykładzie.

20 Akademia Morska w Gdyni strona: 12 Kompetencje społeczne Ma świadomość zdobytej wiedzy i umiejętności. Zadaje pytania, odpowiada na pytania, jest aktywny. Śledzi pracę grupy (zespołu). Postępuje zgodnie, jest kreatywny i pomysłowy - w odniesieniu do zdobytej wiedzy i umiejętności. Dyskutuje w celu lepszego zrozumienia, prowokuje dyskusje. Współpracuje z grupą (zespołem) w realizacji zadań, pomaga innym. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu + uczenie na odległość 12. Wymagania wstępne i Nie dotyczy dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Nie dotyczy Krytykuje, dokonuje ocen, podejmuje wyzwania, współpracuje - w zakresie wynikającym ze zdobytej wiedzy i umiejętności. Wyszukuje informacje (źródła) pogłębiające lub poszerzające zdobytą wiedzę. Modyfikuje, integruje, osądza, pracę grupy (zespołu), szanuje opinię innych. 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Pojęcia podstawowe: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, podmioty bezpieczeństwa, zagrożenia, standardy bezpieczeństwa, audyt bezpieczeństwa, pojęcie ryzyka i jego rodzaje Standardy bezpieczeństwa: TCSEC (ang.: Trusted Computer Security Evaluation Criteria Orange Book), ITSEC (ang.: Information Technology Security Evaluation Criteria), Polska Norma PN-I pt. Technika informatyczna. Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych. PN-ISO/IEC TR pt. `Techniki zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych`. Bezpieczeństwo systemu informacyjnego (SI); zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowo-sprzętowe), podmioty bezpieczeństwa informacyjnego w SI. Bezpieczeństwo baz danych i SZBD Zagrożenia sieciowe i ochrona sieciowa. Klasyfikacje zagrożeń sieciowych (np.: wg KG Policji oraz CERT). Istota hakingu i programów niszczących (np.: wirusy, itd.). Spam. Technologie ochrony sieciowej-zapory sieciowe. Zagrożenia w sieciach bezprzewodowych. 4 Ustawodawstwo związane z bezpieczeństwem informacji: Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Ustawa o podpisie elektronicznym, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo telekomunikacyjne. Informacja niejawna, tajna, tajemnice. Tajemnice państwowe, bankowe skarbowe, statystyczne. Istota danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych z roku Dane osobowe w handlu elektronicznym, ustawa z roku Przestępczość komputerowa. Istota i technologie audytu SI. 0 2 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Donald L. Pipkin. Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. WNT. Warszawa Janusz Żółkiewicz. Materiały do wykładu z Bezpieczeństwa Informacji. AM w Gdyni. Ilias. Gdynia Zalecana lista lektur uzupełniających: Strebe M. Bezpieczeństwo sieci. Mikom Fisher B. Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków. Barta J.,P. Figielski, R. Markiewicz. Ochrona danych osobowych. Zakamycze. Kraków Liderman K. Analiza ryzyka i ochrona informacji. MIKOM-PWN. Warszawa E. Schetina, K. Green, J. Carlson. Bezpieczeństwo w sieci. Helion. Gliwice D. Harley, R. Slade, U. E. Gattiker. Wirusy cała prawda. Wydawnictwo Translator. Warszawa J. Scambray, S. McClure, G. Kurtz. Hakerzy - cała prawda. Wydawnictwo Translator. Warszawa Metody nauczania: Studia niestacjonarne

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria Lista przedmiotów realizowanych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo