Akademia Morska w Gdyni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Morska w Gdyni"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Informatyka w Transporcie i Handlu 5. Typ przedmiotu: Fakultatywny 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Dariusz Barbucha wykładowca dr Dariusz Barbucha wykładowca mgr Ireneusz Meyer 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza definiuje podstawowe pojęcia takie jak: system informatyczny, cykl życia systemu, model cyklu życia systemu Akademia Morska w Gdyni wymienia i charakteryzuje znane modele cyklu życia systemu dobiera odpowiedni model cyklu życia systemu w zależności od konkretnego zadania wymienia fazy tworzenia systemu informatycznego charakteryzuje istotę faz analizy i projektowania na tle całego procesu tworzenia systemu charakteryzuje poszczególne fazy tworzenia systemu informatycznego charakteryzuje istotę podejścia obiektowego do projektowania i analizy systemu ocenia wagę i przydatność poszczególnych faz uwzględniając różne modele cyklu życia systemu dostrzega wady i zalety stosowania podejścia obiektowego w konkretnych projektach systemów informatycznych i proponuje podejścia alternatywne opisuje podstawowe cechy języka modelowania UML i wymienia podstawowe diagramy języka UML klasyfikuje diagramy pod względem ich wykorzystania do modelowania statycznych i dynamicznych aspektów zachowania systemu dyskutuje o przydatności i decyduje o wykorzystaniu poszczególnych diagramów w konkretnych zastosowaniach wymienia wiodące pakiety programowe klasy CASE wymienia podstawowe funkcje pakietu programowego wykorzystywanego na zajęciach laboratoryjnych wspomagającego modelowanie systemów z wykorzystaniem języka UML charakteryzuje typowe moduły wchodzące w skład pakietów typu CASE Umiejętności obsługuje pakiet w zakresie funkcji podstawowych dobiera odpowiedni pakiet w zależności od potrzeb konkretnego zadania obsługuje pakiet w zakresie funkcji zaawansowanych, rozszerzających zakres ćwiczeń na podstawie słownego opisu problemu buduje model opisujący wymagania wobec projektowanego systemu na podstawie modelu opisującego wymagania wobec projektowanego systemu buduje diagram przypadków użycia używając programu proponowanego przez prowadzącego analizuje zbudowany model, wskazuje jego wady i zalety, proponuje jego poprawę i uzupełnienia na podstawie słownego opisu problemu wskazuje elementy statyczne projektowanego systemu w postaci klas i związków między klasami. buduje diagram klas używając programu proponowanego przez prowadzącego w oparciu o analizę dokonaną na podstawie opisu słownego analizuje zbudowany model, wskazuje jego wady i zalety, proponuje jego poprawę i uzupełnienia

2 Akademia Morska w Gdyni strona: 2 na podstawie słownego opisu problemu identyfikuje elementy zachowania projektowanego systemu identyfikując czynności wykonywane podczas realizacji określonych funkcji i przejścia pomiędzy nimi. na podstawie słownego opisu problemu identyfikuje stany wskazanego elementu systemu, jak również przejścia pomiędzy nimi. słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania, gdy ma trudności ze zrozumieniem akceptuje skład zespołu dobrany do wykonania zadania proponuje podział zadań w pracach zespołowych 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak buduje diagram czynności używając programu proponowanego przez prowadzącego w oparciu o analizę dokonaną na podstawie opisu słownego buduje diagram maszyny stanowej używając programu proponowanego przez prowadzącego w oparciu o analizę dokonaną na podstawie opisu słownego Kompetencje społeczne dyskutuje trudniejsze fragmenty zajęć w celu lepszego zrozumienia słucha uważnie argumentów członków zespołu, nawet gdy się z nimi nie zgadza i przedstawia własne propozycje modyfikuje zakres i sposób realizacji wykonywanych zadań w celu osiągnięcia założonego rezultatu analizuje zbudowany model, wskazuje jego wady i zalety, proponuje jego poprawę i uzupełnienia analizuje zbudowany model, wskazuje jego wady i zalety, proponuje jego poprawę i uzupełnienia wyszukuje dodatkowych, uzupełniających informacji z innych źródeł weryfikuje własne poglądy i akceptuje wspólnie wypracowane stanowisko czynnie uczestniczy w ocenie wykonanych zadań przez poszczególnych członków zespołu 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Proces tworzenia systemów informatycznych - podstawowe definicje Fazy analizy i projektowania na tle całego procesu tworzenia systemu informatycznego Metody i techniki analizy i projektowania systemów informatycznych podejście obiektowe Język UML (diagramy: przypadków użycia, klas, czynności, maszyny stanowej, sekwencji i komunikacji) Wybrane narzędzia wspomagające analizę i projektowanie systemów informatycznych (CASE) 0 1 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Schneider G., Winters J.P., Stosowanie przypadków użycia, WNT, Warszawa, 2004 Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., UML - przewodnik użytkownika, WNT, 2002 Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, Gliwice 2006 Wrycza S. (red.), UML 2.1. Ćwiczenia, Helion, Gliwice, 2006 Fowler M., UML w kropelce, Oficyna Wydawnicza LPT, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: Yourdon E., Argila C., Analiza obiektowa i projektowanie, WNT, Warszawa 2000 Śmiałek M., Zrozumieć UML 2.0, Helion, Gliwice Metody nauczania: Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Projekt Zaliczenie końcowe Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Umowa indywidualna prowadzącego ze studentem co do terminu i formy odrobienia zajęć 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: brak 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak

3 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Analiza rynku 2. Kod przedmiotu: 4_6_17_3_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Krzysztof Sarnowski wykładowca dr Katarzyna Skrzeszewska wykładowca dr Krzysztof Sarnowski 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza rozpoznaje i definiuje elementy rynku Akademia Morska w Gdyni charakteryzuje elementy rynku i identyfikuje determinanty zmian poszczególnych elementów rynku wyjaśnia zależności między elementami rynku, wskazuje na możliwe efekty zmian poszczególnych elementów na rynek identyfikuje granice rynku definiuje pojęcie elastyczności, wymienia jej rodzaje identyfikuje działalność gospodarczą w oparciu o PKD definiuje pojęcie sezonowości, wymienia jej rodzaje objaśnia istotę związków przyczynowo-skutkowych klasyfikuje najważniejsze elementy otoczenia przedsiębiorstwa określa możliwości szacowania popytu oraz podaży na danym rynku wyjaśnia charakter popytu w oparciu poszczególne wskaźniki elastyczności używa PKD do znajdowania informacji o stopniu koncentracji rynku dobiera miary analizy sezonowości do zadanego szeregu czasowego Używa modeli przyczynowo-skutkowych Umiejętności konstruuje model otoczenia przedsiębiorstwa, porządkuje determinanty działalności przedsiębiorstwa zdefiniowane w źródłach wtórnych rozpoznaje źródła wiarygodnych informacji niezbędnych do szacowania popytu i podaży w granicach danego rynku charakteryzuje popyt pod kątem strategii marketingowej w oparciu o zestaw wskaźników elastyczności używa klasyfikacji PKD do określania struktur rynkowych i stopnia koncentracji rynku prognozuje z uwzględnieniem wahań sezonowych Prognozuje na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych opracowuje model otoczenia przedsiębiorstwa z podziałem na otoczenie bliższe i dalsze, porządkuje determinanty działalności przedsiębiorstwa zdefiniowane w oparciu o źródła pierwotne i wtórne szacuje rozmiary i strukturę popytu w oparciu o dostarczone dane ocenia rozmiary popytu w oparciu o dane ze wskazanych źródeł pierwotnych i wtórnych, szacuje rozmiary rynku w różnych ujęciach szacuje rozmiary popytu oraz tendecje zmian, posługuje się samodzielnie wyszukanymi danymi ze źródeł pierwotnych i wtórnych oblicza i interpretuje podstawowe wskaźniki elastyczności popytu w oparciu o dostarczone dane i formuły dobiera właściwe formuły szacowania wskaźnika elastyczności, potrafi obliczyć podstawowe wskaźniki posługując się danymi wtórnymi analizuje właściwości popytu pod kątem ich użyteczności w formułowaniu strategii marketingowej szacuje wskaźniki koncentracji w oparciu do dostarczone dane proponuje właściwe wskaźniki do szacowania stopnia koncentracji w zależności od danych, analizuje stopień koncentracji branży w oparciu o źródła wtórne, samodzielnie wyszukuje źródeł pierwotnych i wtórnych - na podstawie właściwie wybranych współczynników koncentracji klasyfikuje rynki

4 Akademia Morska w Gdyni strona: 3 szacuje wskazane miry statystyki opisowej w oparciu o do dostarczone dane Stosuje prawo grawitacji detalu Reilly ego akceptuje pracę w grupie, współpracuje z członkami grupy, postępując zgodnie z przyjętymi regułami bierze odpowiedzialność za powierzone zadania przygotowuje się do wykonania zadań w oparciu o wskazane źródła samodzielnie dobiera miary statystyki opisowej do analizowanego przypadku Dobiera I wykorzystuje miary analizy przestrzennej badanego rynku Kompetencje społeczne aktywnie uczestniczy w pracy grupy dzieląc się pomysłami, chętnie wykonuje polecenia lidera proponuje rozwiązania powierzonych zadań, ma świadomość wagi wykonywanych zadań w realizacji projektu wykonywanego przez grupę uzupełnia wiedzę i umiejętności konieczne dla wykonania zadania 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i znajomość podstaw mikroekonomii i statystyki dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: nie dotyczy interpretuje oszacowane miary statystyki opisowej Proponuje własne miary taksonomiczne przeznaczone do analizy przestrzennej rynku wykazuje aktywność, która czyni go/ ją liderem grupy rozdziela zadania między członkami grupy, bierze odpowiedzialność za sowje działania oraz działania grupy rekomenduje źródła uzupełnienia wiedzy i umiejętności 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota badań rynkowych, przedsiębiorstwo i jego otoczenie, determinanty podejmowania decyzji rynkowych, badania rynku a badania marketingowe, cele i rodzaje badań, procedura badań rynku, źródła informacji: pierwotne, wtórne Cechy rynku i jego pojemność, kryteria podziału i rodzaje rynku, pojemność rynku (miary, determinanty), mobilność popytu 3 Szacowanie popytu i jego właściwości, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność mieszana popytu, szacowanie siły rynkowej uczestników rynku, możliwości kształtowania polityki cenowej w oparciu o elastyczność cenową popytu 4 Klasyfikacje działalności gospodarczej, istota, podstawy prawne funkcjonowania, rodzaje klasyfikacji, grupowania klasyfikacyjne, struktury rynkowe, współczynniki koncentracji. 5 Statystyka opisowa w analizie rynku, miary tendencji centralnej (klasyczne i pozycyjne), analiza dyspersji, miary asymetrii i koncentracji, wskaźniki struktury i natężenia 6 Analiza zjawisk rynkowych w czasie, wskaźniki dynamiki i tempa wzrostu, składowe szeregów czasowych, metody wyodrębniania trendu, liniowa i krzywoliniowe funkcje trendu, ocena dopasowania trendu do danych empirycznych, prognozowanie, metoda średnich ruchomych 7 Analiza sezonowości, istota wahań sezonowych, metody wyodrębniania wahań sezonowych, analiza wahań sezonowych, prognozowanie z uwzględnieniem wahań sezonowych 8 Analiza związków przyczynowo-skutkowych, istota związków przyczynowo-skutkowych, związki korelacyjne i analiza regresji, modele przyczynowo-skutkowe, analiza czynnikowa, prognozowanie na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych 9 Analiza rynku w przestrzeni, przestrzenne aspekty zjawisk rynkowych, prawo grawitacji detalu Reilly ego, metody taksonomiczne, współczynnik zróżnicowania, współczynnik rozmieszczenia Florenca a, metoda standaryzacji cech i metoda rang 10 Metody analizy udziałów rynkowych i grup strategicznych, analiza pojemności rynku, analiza chłonności rynku, analiza braków towarowych i popytu niezaspokojonego, analiza udziałów rynkowych, mapa grup strategicznych i analiza grupy strategicznej Prezentacje raportów 0 0 Razem godziny 0 0

5 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecana lista lektur podstawowych: Kędzior Z. (red. nauk.), `Badania rynku. Metody i zastosowania`, PWE, Warszawa 2005 Kowal J., `Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku`, PWN, Warszawa 1998 Mruk H. (red.), `Analiza rynku`, PWE, Warszawa 2003 Mynarski S., `Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA`, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003 Mynarski S., `Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków Zalecana lista lektur uzupełniających: Amir D. Aczel: Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Hague P., Hague N., Morgan C.A., `Badania rynkowe w praktyce`, Helion, Gliwice 2005 Kaczmarczyk S., `Badania marketingowe. Metody i techniki`, PWE, Warszawa 2000 Maddala G.S.; Ekonometria, PWN, Warszawa 2008 Samuelson W.F., Marks S.G., `Ekonomia menedżerska`, PWE, Warszawa 1998 Wrzosek W., `Funkcjonowanie rynku`, PWE, Warszawa 2002 Zeliaś A. Pawełek B. Wanat S.; Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania.; PWN; Warszawa Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Prezentacja Projekt Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Umowa indywidualna między prowadzącym a studentem. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak wymagań

6 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Analiza rynku 2. Kod przedmiotu: 4_6_17_3_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Krzysztof Sarnowski wykładowca dr Katarzyna Skrzeszewska wykładowca dr Krzysztof Sarnowski 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza rozpoznaje i definiuje elementy rynku Akademia Morska w Gdyni charakteryzuje elementy rynku i identyfikuje determinanty zmian poszczególnych elementów rynku wyjaśnia zależności między elementami rynku, wskazuje na możliwe efekty zmian poszczególnych elementów na rynek identyfikuje granice rynku definiuje pojęcie elastyczności, wymienia jej rodzaje identyfikuje działalność gospodarczą w oparciu o PKD definiuje pojęcie sezonowości, wymienia jej rodzaje objaśnia istotę związków przyczynowo-skutkowych klasyfikuje najważniejsze elementy otoczenia przedsiębiorstwa określa możliwości szacowania popytu oraz podaży na danym rynku wyjaśnia charakter popytu w oparciu poszczególne wskaźniki elastyczności używa PKD do znajdowania informacji o stopniu koncentracji rynku dobiera miary analizy sezonowości do zadanego szeregu czasowego Używa modeli przyczynowo-skutkowych Umiejętności konstruuje model otoczenia przedsiębiorstwa, porządkuje determinanty działalności przedsiębiorstwa zdefiniowane w źródłach wtórnych rozpoznaje źródła wiarygodnych informacji niezbędnych do szacowania popytu i podaży w granicach danego rynku charakteryzuje popyt pod kątem strategii marketingowej w oparciu o zestaw wskaźników elastyczności używa klasyfikacji PKD do określania struktur rynkowych i stopnia koncentracji rynku prognozuje z uwzględnieniem wahań sezonowych Prognozuje na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych opracowuje model otoczenia przedsiębiorstwa z podziałem na otoczenie bliższe i dalsze, porządkuje determinanty działalności przedsiębiorstwa zdefiniowane w oparciu o źródła pierwotne i wtórne szacuje rozmiary i strukturę popytu w oparciu o dostarczone dane ocenia rozmiary popytu w oparciu o dane ze wskazanych źródeł pierwotnych i wtórnych, szacuje rozmiary rynku w różnych ujęciach szacuje rozmiary popytu oraz tendecje zmian, posługuje się samodzielnie wyszukanymi danymi ze źródeł pierwotnych i wtórnych oblicza i interpretuje podstawowe wskaźniki elastyczności popytu w oparciu o dostarczone dane i formuły dobiera właściwe formuły szacowania wskaźnika elastyczności, potrafi obliczyć podstawowe wskaźniki posługując się danymi wtórnymi analizuje właściwości popytu pod kątem ich użyteczności w formułowaniu strategii marketingowej szacuje wskaźniki koncentracji w oparciu do dostarczone dane proponuje właściwe wskaźniki do szacowania stopnia koncentracji w zależności od danych, analizuje stopień koncentracji branży w oparciu o źródła wtórne, samodzielnie wyszukuje źródeł pierwotnych i wtórnych - na podstawie właściwie wybranych współczynników koncentracji klasyfikuje rynki

7 Akademia Morska w Gdyni strona: 5 szacuje wskazane miry statystyki opisowej w oparciu o do dostarczone dane Stosuje prawo grawitacji detalu Reilly ego akceptuje pracę w grupie, współpracuje z członkami grupy, postępując zgodnie z przyjętymi regułami bierze odpowiedzialność za powierzone zadania przygotowuje się do wykonania zadań w oparciu o wskazane źródła samodzielnie dobiera miary statystyki opisowej do analizowanego przypadku Dobiera I wykorzystuje miary analizy przestrzennej badanego rynku Kompetencje społeczne aktywnie uczestniczy w pracy grupy dzieląc się pomysłami, chętnie wykonuje polecenia lidera proponuje rozwiązania powierzonych zadań, ma świadomość wagi wykonywanych zadań w realizacji projektu wykonywanego przez grupę uzupełnia wiedzę i umiejętności konieczne dla wykonania zadania 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i znajomość podstaw mikroekonomii i statystyki dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: nie dotyczy interpretuje oszacowane miary statystyki opisowej Proponuje własne miary taksonomiczne przeznaczone do analizy przestrzennej rynku wykazuje aktywność, która czyni go/ ją liderem grupy rozdziela zadania między członkami grupy, bierze odpowiedzialność za sowje działania oraz działania grupy rekomenduje źródła uzupełnienia wiedzy i umiejętności 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota badań rynkowych, przedsiębiorstwo i jego otoczenie, determinanty podejmowania decyzji rynkowych, badania rynku a badania marketingowe, cele i rodzaje badań, procedura badań rynku, źródła informacji: pierwotne, wtórne Cechy rynku i jego pojemność, kryteria podziału i rodzaje rynku, pojemność rynku (miary, determinanty), mobilność popytu 3 Szacowanie popytu i jego właściwości, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność mieszana popytu, szacowanie siły rynkowej uczestników rynku, możliwości kształtowania polityki cenowej w oparciu o elastyczność cenową popytu 4 Klasyfikacje działalności gospodarczej, istota, podstawy prawne funkcjonowania, rodzaje klasyfikacji, grupowania klasyfikacyjne, struktury rynkowe, współczynniki koncentracji. 5 Statystyka opisowa w analizie rynku, miary tendencji centralnej (klasyczne i pozycyjne), analiza dyspersji, miary asymetrii i koncentracji, wskaźniki struktury i natężenia 6 Analiza zjawisk rynkowych w czasie, wskaźniki dynamiki i tempa wzrostu, składowe szeregów czasowych, metody wyodrębniania trendu, liniowa i krzywoliniowe funkcje trendu, ocena dopasowania trendu do danych empirycznych, prognozowanie, metoda średnich ruchomych 7 Analiza sezonowości, istota wahań sezonowych, metody wyodrębniania wahań sezonowych, analiza wahań sezonowych, prognozowanie z uwzględnieniem wahań sezonowych 8 Analiza związków przyczynowo-skutkowych, istota związków przyczynowo-skutkowych, związki korelacyjne i analiza regresji, modele przyczynowo-skutkowe, analiza czynnikowa, prognozowanie na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych 9 Analiza rynku w przestrzeni, przestrzenne aspekty zjawisk rynkowych, prawo grawitacji detalu Reilly ego, metody taksonomiczne, współczynnik zróżnicowania, współczynnik rozmieszczenia Florenca a, metoda standaryzacji cech i metoda rang 10 Metody analizy udziałów rynkowych i grup strategicznych, analiza pojemności rynku, analiza chłonności rynku, analiza braków towarowych i popytu niezaspokojonego, analiza udziałów rynkowych, mapa grup strategicznych i analiza grupy strategicznej Prezentacje raportów 6 0 Razem godziny 45 0

8 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecana lista lektur podstawowych: Kędzior Z. (red. nauk.), `Badania rynku. Metody i zastosowania`, PWE, Warszawa 2005 Kowal J., `Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku`, PWN, Warszawa 1998 Mruk H. (red.), `Analiza rynku`, PWE, Warszawa 2003 Mynarski S., `Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA`, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003 Mynarski S., `Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków Zalecana lista lektur uzupełniających: Amir D. Aczel: Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Hague P., Hague N., Morgan C.A., `Badania rynkowe w praktyce`, Helion, Gliwice 2005 Kaczmarczyk S., `Badania marketingowe. Metody i techniki`, PWE, Warszawa 2000 Maddala G.S.; Ekonometria, PWN, Warszawa 2008 Samuelson W.F., Marks S.G., `Ekonomia menedżerska`, PWE, Warszawa 1998 Wrzosek W., `Funkcjonowanie rynku`, PWE, Warszawa 2002 Zeliaś A. Pawełek B. Wanat S.; Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania.; PWN; Warszawa Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Prezentacja Projekt Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Umowa indywidualna między prowadzącym a studentem. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak wymagań

9 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Animacje, filmy video i gry komputerowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr Ewa Ratajczak-Ropel 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza identyfikuje znaczenie technik wideo w biznesie Akademia Morska w Gdyni uzasadnia rolę technik wideo w biznesie opisuje trendy i najnowsze rozwiązania biznesowe z udziałem technik wideo definiuje pojęcie wirtualizacji uzasadnia znaczenie wirtualizacji ocenia i wybiera techniki wirtualizacji identyfikuje technologie przetwarzania i obróbki video identyfikuje techniki tworzenia animacji i filmów video wymienia narzędzia i oprogramowanie tworzenia animacji, filmów i gier video wyjaśnia istotę przetwarzania strumieniowego posługuje się narzędziami tworzenia animacji używa narzędzi przetwarzania i obróbki obrazu wideo używa bibliotek do automatycznego tworzenia obrazu przygotowuje plan działania związany z projektem rekomenduje narzędzia udostępniania filmów i animacji słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania opisuje technologie przetwarzania i obróbki video opisuje techniki tworzenia animacji i filmów video charakteryzuje wybrane narzędzia tworzenia animacji, filmów i gier video oraz wskazuje cechy typowego oprogramowania tworzenia animacji ilustruje istotę technologii przetwarzania strumieniowego Umiejętności zmienia, reorganizuje i aktualizuje obraz animacji wykonuje złożone operacje przetwarzania obrazu instaluje i wykorzystuje biblioteki automatycznego tworzenia obrazu aktualizuje plan działania związany z projektem wdraża narzędzia udostępniania filmów i animacji Kompetencje społeczne podejmuje dyskusje celem lepszego zrozumienia wybiera i ocenia technologie przetwarzania i obróbki video wybiera i ocenia techniki tworzenia animacji i filmów video ocenia wybrane narzędzia tworzenia animacji, filmów i gier video i rekomenduje oprogramowanie tworzenia animacji ocenia i uzasadnia rolę technologii przesyłu obrazu wideo projektuje animację modyfikuje obrazy wideo programuje animację i gry wideo ocenia i analizuje wykonany projekt wdraża i modeluje narzędzia udostępniania filmów i animacji uzupełnia treści zająć o dodatkowe informacje z innych źródeł postępuje zgodnie z instrukcją badań pomaga innym członkom zespołu bierze odpowiedzialność za efekt końcowy badań akceptuje dowolny skład zespołu słucha argumentów członków zespołu weryfikuje własne poglądy i akceptuje wspólnie wypracowane stanowisko uzgadnia podział zadań w pracy zespołowej wpływa na sposób realizacji zadań czynnie uczestniczy w ocenie wykonanych zadań 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

10 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Odbycie kursu `Technologie informacyjne` i `Multimedia` nie dotyczy 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Rola animacji, filmów i gier video w biznesie Oddziaływanie filmów i gier video Klasyfikacje filmów i gier video Zastosowanie gier komputerowych i video w tworzeniu wirtualnej rzeczywistości Technologie przetwarzania i obróbki video. Pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów wideo oraz ich obróbka Techniki tworzenie animacji i filmów video Narzędzia i oprogramowanie tworzenia animacji, filmów i gier video. Programowanie grafiki do gier komputerowych Projektowanie i programowanie animacji i gier video(przegląd frameworków, i języków programowanie wspierających programowanie animacji, technologia Flash). Tworzenie animacji i gier komputerowych w technologii Flash. 9 Upowszechnianie gier komputerowych i video. Przesyłanie obrazu video. Technologie przetwarzania strumieniowego Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Rosch W. L. MULTIMEDIA od A do Z. Kompletny przewodnik po multimediach. Intersoftland. Warszawa 1997 rok. 2. Zimek R, Oberlan Ł., ABC grafiki komputerowej. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice Long B., Schenk S., Cyfrowe filmy wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjne. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Joshua Paul, 100 sposobów na cyfrowe wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice Long B, Schenk S. Cyfrowe filmy wideo. Helion J. Keating, Flash MX. Vademecum profesjonalisty, Helion, Marzec Zalecana lista lektur uzupełniających: nie dotyczy 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Uczestnictwo w zajęciach Egzamin końcowy Projekt Aktywność na zajęciach Esej Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Na indywidualnych ustalonych z prowadzącym zasadach. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

11 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Animacje, filmy video i gry komputerowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr Ewa Ratajczak-Ropel 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza identyfikuje znaczenie technik wideo w biznesie Akademia Morska w Gdyni uzasadnia rolę technik wideo w biznesie opisuje trendy i najnowsze rozwiązania biznesowe z udziałem technik wideo definiuje pojęcie wirtualizacji uzasadnia znaczenie wirtualizacji ocenia i wybiera techniki wirtualizacji identyfikuje technologie przetwarzania i obróbki video identyfikuje techniki tworzenia animacji i filmów video wymienia narzędzia i oprogramowanie tworzenia animacji, filmów i gier video wyjaśnia istotę przetwarzania strumieniowego posługuje się narzędziami tworzenia animacji używa narzędzi przetwarzania i obróbki obrazu wideo używa bibliotek do automatycznego tworzenia obrazu przygotowuje plan działania związany z projektem rekomenduje narzędzia udostępniania filmów i animacji słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania opisuje technologie przetwarzania i obróbki video opisuje techniki tworzenia animacji i filmów video charakteryzuje wybrane narzędzia tworzenia animacji, filmów i gier video oraz wskazuje cechy typowego oprogramowania tworzenia animacji ilustruje istotę technologii przetwarzania strumieniowego Umiejętności zmienia, reorganizuje i aktualizuje obraz animacji wykonuje złożone operacje przetwarzania obrazu instaluje i wykorzystuje biblioteki automatycznego tworzenia obrazu aktualizuje plan działania związany z projektem wdraża narzędzia udostępniania filmów i animacji Kompetencje społeczne podejmuje dyskusje celem lepszego zrozumienia wybiera i ocenia technologie przetwarzania i obróbki video wybiera i ocenia techniki tworzenia animacji i filmów video ocenia wybrane narzędzia tworzenia animacji, filmów i gier video i rekomenduje oprogramowanie tworzenia animacji ocenia i uzasadnia rolę technologii przesyłu obrazu wideo projektuje animację modyfikuje obrazy wideo programuje animację i gry wideo ocenia i analizuje wykonany projekt wdraża i modeluje narzędzia udostępniania filmów i animacji uzupełnia treści zająć o dodatkowe informacje z innych źródeł postępuje zgodnie z instrukcją badań pomaga innym członkom zespołu bierze odpowiedzialność za efekt końcowy badań akceptuje dowolny skład zespołu słucha argumentów członków zespołu weryfikuje własne poglądy i akceptuje wspólnie wypracowane stanowisko uzgadnia podział zadań w pracy zespołowej wpływa na sposób realizacji zadań czynnie uczestniczy w ocenie wykonanych zadań 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

12 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Odbycie kursu `Technologie informacyjne` i `Multimedia` nie dotyczy 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Rola animacji, filmów i gier video w biznesie Oddziaływanie filmów i gier video Klasyfikacje filmów i gier video Zastosowanie gier komputerowych i video w tworzeniu wirtualnej rzeczywistości Technologie przetwarzania i obróbki video. Pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów wideo oraz ich obróbka Techniki tworzenie animacji i filmów video Narzędzia i oprogramowanie tworzenia animacji, filmów i gier video. Programowanie grafiki do gier komputerowych Projektowanie i programowanie animacji i gier video(przegląd frameworków, i języków programowanie wspierających programowanie animacji, technologia Flash). Tworzenie animacji i gier komputerowych w technologii Flash. 9 Upowszechnianie gier komputerowych i video. Przesyłanie obrazu video. Technologie przetwarzania strumieniowego Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Rosch W. L. MULTIMEDIA od A do Z. Kompletny przewodnik po multimediach. Intersoftland. Warszawa 1997 rok. 2. Zimek R, Oberlan Ł., ABC grafiki komputerowej. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice Long B., Schenk S., Cyfrowe filmy wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjne. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Joshua Paul, 100 sposobów na cyfrowe wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice Long B, Schenk S. Cyfrowe filmy wideo. Helion J. Keating, Flash MX. Vademecum profesjonalisty, Helion, Marzec Zalecana lista lektur uzupełniających: nie dotyczy 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Uczestnictwo w zajęciach Egzamin końcowy Projekt Aktywność na zajęciach Esej Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Na indywidualnych ustalonych z prowadzącym zasadach. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

13 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Aplikacje internetowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Informatyka w Transporcie i Handlu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Ewa Ratajczak-Ropel wykładowca dr Ewa Ratajczak-Ropel wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca mgr Izabela Wierzbowska 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia pojęcia z zakresu technologii internetowych Akademia Morska w Gdyni klasyfikuje technologie internetowe wybiera i ocenia wybór poznanych technologii internetowych do projektowania witryn internetowych definiuje pojęcia z zakresu technologii internetowych wyjaśnia zastosowania wybranych technologii do projektowania witryn internetowych buduje poprawne skrypty strony klienta buduje poprawne skrypty strony serwera rozpoznaje technologie internetowe stosuje poznane technologie internetowe do projektowania witryn internetowych Umiejętności buduje poprawne skrypty strony klienta sprawnie wykorzystując poznane technologie internetowe buduje poprawne skrypty strony serwera sprawnie wykorzystując poznane technologie internetowe ocenia wybór poznanych technologii internetowych do projektowania witryn internetowych wyjaśnia wykorzystanie najbardziej efektywnych metod projektowania witryn internetowych buduje poprawne skrypty strony klienta najbardziej efektywnymi metodami buduje poprawne skrypty strony serwera najbardziej efektywnymi metodami uzasadnia wykorzystanie skryptów w witrynie internetowej sprawnie wykorzystuje poznane technologie internetowe stosuje skrypty budując witrynę internetową sprawnie stosuje skrypty budując witrynę internetową ocenia konieczność wykorzystania skryptów analizuje możliwości wykorzystania skryptów efektywnie wykorzystuje poznane technologie internetowe efektywnie stosuje skrypty budując witrynę internetową analizuje efektywność skryptów Kompetencje społeczne wykazuje aktywność na wykładach dyskutuje trudniejsze fragmenty zajęć ocenia zdobytą wiedzę i przekazuje swoje wnioski zadaje pytania gdy czegoś nie rozumie wyszukuje i poprawnie interpretuje dodatkowe informacje z różnych źródeł współpracuje z prowadzącym zajęcia w celu rozszerzenia wiedzy i umiejętności 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i Teoretyczna i praktyczna znajomość podstawowych technologii internetowych: HTML, XHTML i CSS. dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: nie dotyczy 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst.

14 Akademia Morska w Gdyni strona: 9 1 Przegląd technologii internetowych - strona klienta i strona serwera Języki skryptowe i ich zastosowanie Język strony klienta (np. JavaScript): podstawy języka, obiekty, programowanie obiektowe i model obiektów dokumentu (DOM) Dynamiczny HTML Cookies Język strony serwera (np. PHP): podstawy języka, programowanie proceduralne i/lub obiektowe, obsługa plików i katalogów Mechanizm sesji AJAX Szablony, frameworki i biblioteki dla wybranych języków skryptowych. 0 3 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Zeldman J., Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Wydanie II. Helion 2007 Powers S., JavaScript. Wprowadzenie, Helion 2007 Lis M, JavaScript. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II, Helion 2006 Podręcznik języka PHP 16. Zalecana lista lektur uzupełniających: Hudson P., PHP. Almanach, Helion 2006 Gheorge L., H. Hayder, J. P. Maia, Smarty. Szablony w aplikacjach PHP, Helion 2006 Ballard P., AJAX w mgnieniu oka, Helion 2007 Kursy JavaScript, PHP, AJAX dostępne na stronach 17. Metody nauczania: Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin pisemny Kolokwia w czasie semestru Projekt Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: na zasadach podanych przez prowadzącego 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

15 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Aplikacje mobilne 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Informatyka w Transporcie i Handlu 5. Typ przedmiotu: Fakultatywny 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr Ewa Ratajczak-Ropel wykładowca mgr Ireneusz Meyer 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia typowe architektury systemów mobilnych wymienia technologie typowe dla zastosowań mobilnych wymienia funkcje realizowane przez systemy mobilne wymienia przykładowe urządzenia i aplikacje systemów mobilnych klasyfikuje oprogramowanie do tworzenia aplikacji mobilnych wskazuje wymagania stawiane web witrynom wskazuje właściwą technologię dla rozwiązania mobilnego klasyfikuje oprogramowanie tworzenia aplikacji mobilnych obsługuje oprogramowanie programowania aplikacji mobilnych stosuje skrypty i języki programowania słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania Akademia Morska w Gdyni klasyfikuje architektury systemów mobilnych kategoryzuje technologie odpowiednie dla zastosowań mobilnych znajduje powiązania pomiędzy komponentami systemów mobilnych charakteryzuje aplikacje mobilne oraz przedstawia cechy urządzeń mobilnych charakteryzuje klasy oprogramowania aplikacji mobilnych stosuje i egzekwuje web standardy Umiejętności uzasadnia dobór technologii mobilnej uzasadnia dobór oprogramowania tworzenia aplikacji mobilnych korzysta z zaawansowanych możliwości oprogramowania tworzenia aplikacji mobilnych efektywnie stosuje skrypty i języki programowania Kompetencje społeczne podejmuje dyskusje celem lepszego zrozumienia charakteryzuje i ocenia architektury systemów mobilnych charakteryzuje technologie odpowiednie dla zastosowań mobilnych opisuje trendy najnowszych rozwiązań dedykowanych systemom mobilnym ocenia aplikacje mobilne i urządzenia mobilne dobiera oprogramowanie ocenia aplikacje pod kątem standardów przewiduje konsekwencje zastosowań wybranych technologii rekomenduje oprogramowanie dla tworzenia aplikacji mobilnych ocenia i testuje projekty aplikacje mobilne wyjaśnia fragmenty kodu oraz ich znaczenie w projektowanej aplikacji uzupełnia treści zająć o dodatkowe informacje z innych źródeł postępuje zgodnie z instrukcją badań pomaga innym członkom zespołu bierze odpowiedzialność za efekt końcowy badań akceptuje dowolny skład zespołu słucha argumentów członków zespołu weryfikuje własne poglądy i akceptuje wspólnie wypracowane stanowisko uzgadnia podział zadań w pracy zespołowej wpływa na sposób realizacji zadań czynnie uczestniczy w ocenie wykonanych zadań 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Odbyte kursy `Podstawy Internetu`, `Aplikacje internetowe`. Teoretyczna i praktyczna znajomość podstaw technologii internetowych.

16 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: nie dotyczy 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Wprowadzenie, podstawowe pojęcia i definicje Architektury i cechy systemów mobilnych Urządzenia i aplikacje systemów mobilnych Mobilne oprogramowanie Standardy tworzenia aplikacji mobilnych Projektowanie mobilnych serwisów Technologie: WML, WAP, J2ME, mobile Web Web witryny - architektura, cechy, ograniczenia i walidacja 0 7 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Januszewski J., Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Cichocki J., Kołakowski J., UMTS -system telefonii komórkowej trzeciej generacji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Simon A., Walczyk M., Sieci komórkowe GSM/GPRS Usługi i bezpieczeństwo, Wydawnictwo SYLAB, Warszawa Engst A., Fleishman G., Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik, Wydawnictwo Helion, Gliwice Jamalipour, Wireless Mobile Internet Architectures Protocols & Services, John Wiley & Sons Lee, Mobile Application, Prentice Hall, Imieliński T., Mobile Computing. KLUWER, Clark M., Wireless Access Networks. Wiley, Zalecana lista lektur uzupełniających: nie dotyczy 17. Metody nauczania: Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Uczestnictwo w zajęciach Zaliczenie końcowe Sprawozdania z laboratoriów Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Na indywidualnych zasadach ustalonych z prowadzącym 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

17 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bazy danych II 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Informatyka w Transporcie i Handlu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. mgr Lidia Rosicka wykładowca mgr Lidia Rosicka wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr Dariusz Barbucha wykładowca mgr Ireneusz Meyer 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza opisuje znaczenie pojęć, klient, serwer, serwer aplikacji, cienki, gruby klient opisuje strukturę dokumentu XML, cytuje proste przkłady Akademia Morska w Gdyni wskazuje różnice między aplikacją dwu i trójwarstwową opisuje cechy języków wyszukiwania w dokumentach i zbiorach dokumentów XML podaje przykłady systemów zrealizowanych w technologiach dwu i trzy warstwowych wskazuje różnice między bazą danych przechowującą standardowe treści, a bazą danych XML wymienia specyficzne własności bazy przechowującej dane multimedialne wskazuje rozszerzenia relacyjnych baz danych niezbędne do przechowywania i operowania na danych multimedialnych tłumaczy zasady działania dostępnych w Internecie aplikacji obsługujących dane multimedialne cytuje przykłady tranzakcji podaje przykłady i zapis tranzakcji w SQL objaśnia różnice w realizacji tranzakcji i ich konsekwencje w różnych SZBD wymienia i zna przeznaczenie serwerowych rozszerzeń SQL sprawnie posługuje się jezykiem SQL uzupełnia szablon skryptu o elementu odnoszące się do baz danych zapisuje w SZBD podane procedury serwerowe, wykorzystuje je w zapytaniach SQL podaje przykłady zastosowań perspektyw i procedur serwerowych Umiejętności odzwierciedla funkcje aplikacji w tranzakcje SQL samodzielnie pisze skrypty do komunikacji z bd tworzy proste procedury serwerowe i perspektywy proponuje użycie metod kontroli poprawności po stronie serwera lub klienta dostosowane do aktualnych potrzeb sugeruje bezpieczny poziom izolacji dla wykonywania proponowanych tranzakcji samodzielnie buduje składniki trójwarstwowej aplikacji tworzy zaawansowane procedury i perspektywy, wykorzystuje je w aplikacji przestrzega zasad uczciwości intelektualnej Kompetencje społeczne współpracuje w zespole na partnerskich zasadach wykazuje kreatywność w zespołowej pracy nad projektem 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i Przedmioty: Bazy danych I, Podstawy Internetu, Podstawy technologii internetowych dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst.

18 Akademia Morska w Gdyni strona: 11 1 Systemy Zarządzania Bazami Danych typu klient-serwer. Narzędzia rozszerzające podstawowy SQL po stronie serwera (perspektywy, funkcje serwerowe, wyzwalacze) Tranzakcje. Poziomy izolacji, właściwości ACID Trójwarstwowe aplikacje z bazą danych. Narzędzia do ich budowania: użycie HTML, php, java Bazy danych multimedialnych Język XML i jego zastosowanie do publikowania i wymiany danych w Internecie Formułowanie zapytań i definiowanie tabel rbd w srodowisku klient-serwer Używanie i definiowanie perspektyw, funkcji serwerowych i wyzwalaczy Obserwacje działania tranzakcji na różnych poziomach izolacji Tworzenie interfejsu użytkownika do bazy danych na serwerze Projekt zespołowy aplikacji trójwarstwowej, praktyczne wykonanie wybranych funkcji aplikacji (praca domowa) 0 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Connolly T.,Begg C., Systemy baz danych, RM, 2004 Kazienko P., Gwiazda K., XML na poważnie, Helion, Zalecana lista lektur uzupełniających: G. Malcolm, Programowanie Microsoft SQL Server 2000 z XML, Mikom, 2002 Perkins J., Postgresql, Mikom Metody nauczania: Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin testowy Egzamin końcowy Projekt Uczestnictwo w zajęciach Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: we własnym zakresie przy wykorzystaniu materiałów ćwiczeniowych dostępnych w systemie ilias, konsultacje z prowadzącym przedmiot w jego godzinach konsultacji 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak

19 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_28_2_5_5_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 5 8. Liczba punktów ECTS: 1 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr inż. Janusz Żółkiewicz wykładowca dr inż. Janusz Żółkiewicz 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Wymienia podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Akademia Morska w Gdyni Objaśnia podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Klasyfikuje pojęcia wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Definiuje podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Analizuje podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rozwija pojęcia wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rozróżnia - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, zagrożenia sieciowe, ustawodawstwo związane z bezpieczeństwem informacji, dane osobowe, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Umiejętności Porównuje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, zagrożenia sieciowe, ustawodawstwo związane z bezpieczeństwem informacji, dane osobowe, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Projektuje - w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte na wykładzie. Formułuje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rekomenduje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Wdraża- w oparciu o wiedzę zdobytą na wykładzie.

20 Akademia Morska w Gdyni strona: 12 Kompetencje społeczne Ma świadomość zdobytej wiedzy i umiejętności. Zadaje pytania, odpowiada na pytania, jest aktywny. Śledzi pracę grupy (zespołu). Postępuje zgodnie, jest kreatywny i pomysłowy - w odniesieniu do zdobytej wiedzy i umiejętności. Dyskutuje w celu lepszego zrozumienia, prowokuje dyskusje. Współpracuje z grupą (zespołem) w realizacji zadań, pomaga innym. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu + uczenie na odległość 12. Wymagania wstępne i Nie dotyczy dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Nie dotyczy Krytykuje, dokonuje ocen, podejmuje wyzwania, współpracuje - w zakresie wynikającym ze zdobytej wiedzy i umiejętności. Wyszukuje informacje (źródła) pogłębiające lub poszerzające zdobytą wiedzę. Modyfikuje, integruje, osądza, pracę grupy (zespołu), szanuje opinię innych. 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Pojęcia podstawowe: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, podmioty bezpieczeństwa, zagrożenia, standardy bezpieczeństwa, audyt bezpieczeństwa, pojęcie ryzyka i jego rodzaje Standardy bezpieczeństwa: TCSEC (ang.: Trusted Computer Security Evaluation Criteria Orange Book), ITSEC (ang.: Information Technology Security Evaluation Criteria), Polska Norma PN-I pt. Technika informatyczna. Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych. PN-ISO/IEC TR pt. `Techniki zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych`. Bezpieczeństwo systemu informacyjnego (SI); zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowo-sprzętowe), podmioty bezpieczeństwa informacyjnego w SI. Bezpieczeństwo baz danych i SZBD Zagrożenia sieciowe i ochrona sieciowa. Klasyfikacje zagrożeń sieciowych (np.: wg KG Policji oraz CERT). Istota hakingu i programów niszczących (np.: wirusy, itd.). Spam. Technologie ochrony sieciowej-zapory sieciowe. Zagrożenia w sieciach bezprzewodowych. 4 Ustawodawstwo związane z bezpieczeństwem informacji: Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Ustawa o podpisie elektronicznym, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo telekomunikacyjne. Informacja niejawna, tajna, tajemnice. Tajemnice państwowe, bankowe skarbowe, statystyczne. Istota danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych z roku Dane osobowe w handlu elektronicznym, ustawa z roku Przestępczość komputerowa. Istota i technologie audytu SI. 0 2 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Donald L. Pipkin. Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. WNT. Warszawa Janusz Żółkiewicz. Materiały do wykładu z Bezpieczeństwa Informacji. AM w Gdyni. Ilias. Gdynia Zalecana lista lektur uzupełniających: Strebe M. Bezpieczeństwo sieci. Mikom Fisher B. Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków. Barta J.,P. Figielski, R. Markiewicz. Ochrona danych osobowych. Zakamycze. Kraków Liderman K. Analiza ryzyka i ochrona informacji. MIKOM-PWN. Warszawa E. Schetina, K. Green, J. Carlson. Bezpieczeństwo w sieci. Helion. Gliwice D. Harley, R. Slade, U. E. Gattiker. Wirusy cała prawda. Wydawnictwo Translator. Warszawa J. Scambray, S. McClure, G. Kurtz. Hakerzy - cała prawda. Wydawnictwo Translator. Warszawa Metody nauczania: Studia niestacjonarne

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-30 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa 2. Kod przedmiotu: 4_6_28_2_5_4_257 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_256 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Inżynieria baz danych 2 Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2011-09-27 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Administracja morska 2. Kod przedmiotu: 4_6_18_3_5_3_254 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe Network programming PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Programowanie sieciowe Network programming PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Programowanie sieciowe Network programming Informatyka stacjonarne IO_04 Obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: II Semestr: II wykład, laboratorium W, L 4 ECTS I KARTA

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek:

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Forma studiów Informatyka Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje WWW i PHP Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-A-L-S14_pNadGenHRAKH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Bazy danych Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 64-4 _1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim BAZY DANYCH Nazwa w języku angielskim DATABASE SYSTEMS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Technologie i aplikacje mobilne Kod przedmiotu

Technologie i aplikacje mobilne Kod przedmiotu Technologie i aplikacje mobilne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie i aplikacje mobilne Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-TiAM Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie i inżynieria produkcji ogólnoakademicki 2/4 Specjalność Przedmiot oferowany w

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Dr Stanisław Szela. Dr Stanisław Szela

Dr Stanisław Szela. Dr Stanisław Szela (1) Nazwa przedmiotu Statystyka medyczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZAKŁAD ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA EUROPEJCZYK Kod Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-UML-W-S14_pNadGen5M44E Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Systemy mobilne i teleinformatyczne sieci bezprzewodowe 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) Nazwa modułu/ przedmiotu Tworzenie aplikacji i eksploatacja oprogramowania Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Matematyki Przedmioty:

Bardziej szczegółowo

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język Java i technologie Web Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JiTW Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Ogólne umiejętności posługiwania się komputerem

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Ogólne umiejętności posługiwania się komputerem WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku angielskim: Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Badania rynku na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Badania rynku na kierunku Zarządzanie Poznań, 1.10.2016 r Dr Grzegorz Paluszak OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Badania rynku na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Badania rynku 2. Kod modułu : 1 BRw

Bardziej szczegółowo

Techniki modelowania programów Kod przedmiotu

Techniki modelowania programów Kod przedmiotu Techniki modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-TMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Projektowanie aplikacji mobilnych

KARTA KURSU. Projektowanie aplikacji mobilnych KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Projektowanie aplikacji mobilnych Mobile application development Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Dariusz Pałka Zespół dydaktyczny: mgr Roman Czapla mgr Wojciech Nawalaniec

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB-1-104-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Wykorzystanie internetu w przedsiębiorstwie Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu

Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-NPAI Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne. Opis kursu (cele kształcenia) Aktualizacja 2015/2016 Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna w turystyce Information technology in tourism Kod Punktacja ECTS* 2

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG2_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. AG2_W02 Ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2018 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE APLIKACJI BAZODANOWYCH DATABASE APPLICATION PROGRAMMING Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Języki programowania Nazwa w języku angielskim Programming languages Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Informatyka - INF Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności)

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) KARTA KURSU (realizowanego w module ) PROSZĘ WPISAĆ NAZWĘ SPECJALNOŚCI Administracja systemami informatycznymi Nazwa Programowanie obiektowe 2 Nazwa w j. ang. Object Oriented Programming 2 Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo