OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Pl. Ofiar Getta 6, Rzeszów tel.(0-17) /43 Załącznik nr I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja pasów drogowych polegająca na nasadzeniu drzew i krzewów w pasach drogowych 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące realizacji i odbioru oraz pielęgnacji prac związanych z wykonaniem zadania pn. Rewitalizacja pasów drogowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnych z Tabelą lokalizacji nasadzeń wraz z zestawieniem gatunków roślin (Załącznik Nr II) 1.1. Zakres prac objętych Opisem przedmiotu zamówienia. Ustalenia zawarte w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia dotyczą wykonania nasadzeń zieleni w pasach drogowych i na zieleńcach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Rzeszów utrzymywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej: zakup i dostarczenie drzew, krzewów, sadzenie roślin, zakup i dostarczenie oraz rozłożenie kory, zakup i dostarczenie ziemi ogrodniczej Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia są zgodne z obowiązującymi normami. Drzewa: Forma naturalna (N) zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie przycięty na koronę i nie podkrzesywany, na którym są pędy boczne. Forma pienna (Pa) forma drzew wytworzona w szkółce z prostym pniem na wysokości od 1,60 m do 2,20m z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną, Forma pienna szczepiona na pniu forma drzewa wytworzona w szkółce z prostym pniem, szczepienie na wysokości właściwej dla gatunku i odmiany, z wyraźnie uformowaną koroną lub wyprowadzona koroną Forma krzewiasta forma wielopędowa, która została utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania pędów bocznych, nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową. Krzewy rozkrzewione, nie mniej niż 5 pędów, zdrewniałe rośliny, niewytwarzające pnia. Ich główne pędy powinny wyrastać nie wyżej niż 10 cm nad szyjkę korzeniową. Forma krzewiasta forma właściwa dla krzewów. 1

2 Bryła korzeniowa uformowana przez szkółkowanie, bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami roślin. Materiał roślinny wszystkie rośliny (drzewa liściaste, drzewa iglaste, krzewy liściaste, krzewy iglaste, byliny, trawy ozdobne), Rośliny formowane - krzewy, które są specjalnie przycinane w trakcie produkcji, w celu nadania im pożądanego kształtu, np.: kuli, stożka, bryły geometrycznej czy przestrzennej spirali. Do formowania używane są także czasami pręty, siatki lub inne elementy konstrukcyjne. Dla podtrzymania uzyskanego kształtu należy prowadzić regularną pielęgnację (cięcie). Podłoże grunt rodzimy lub nasypowy. Wysokość rośliny długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny. Szerokość rośliny odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. Obwód pnia drzewa mierzony od podłoża na wysokości 100 cm C- pojemnik okrągły np. C-3 pojemnik okrągły o pojemności 3 l Balot bryła korzeniowa zabezpieczona tkanina jutową ( ew. siatką stalową) 1.3. Ogólne wymagania dotyczące prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz zgodność z Opisem przedmiotu zamówienia i poleceniami Inspektora Nadzoru, 2. MATERIAŁY Materiały użyte do realizacji zadania mają spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta lub innym warunkom umownym. Do wykonania prac należy stosować następujące materiały: kora do ściółkowania (przekompostowana średniomielona sosnowa), woda do podlewania, drzewa liściaste krzewy iglaste, ziemia ogrodnicza workowana lub w balocie o określonym odczynie (ph) odpowiednim dla danego gatunku rośliny użyta do zaprawiania dołów (drzewa liściaste, krzewy iglaste), inne materiały niezbędne wynikłe z technologii wykonania robót. 3. SPRZĘT. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje uszkodzenia nawierzchni (płytki chodnikowe, nawierzchnia asfaltowa, itp.) wybudowanych ciągów pieszych przy zieleńcach i skwerach w pasie drogowym oraz istniejących trawników. Przewóz materiałów z i do wyznaczonego miejsca może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani nie pogorszy nawierzchni ciągów pieszych, dróg oraz istniejących trawników jak również nie uszkodzi i nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W przypadku braku możliwości przewożenia środkami transportowymi, przewóz materiałów należy 2

3 wykonać ręcznie np. taczkami. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie Opisem przedmiotu zamówienia i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do wykonania prac będących przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia należy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: beczka na wodę o pojemności od 2500 do 2800 l wyposażona w pompę do podawania wody narzędzia ręczne oraz inne wynikające z technologii wykonywanych prac. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. W czasie transportu materiał roślinny musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni, pnia, pędów. Rośliny w balocie muszą być tak zabezpieczone (opakowane), by ziemia wokół bryły korzeniowej nie uległa rozsypaniu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca wykonywania prac. Środki transportu samochód dostawczy do transportu drzew, krzewów. 5. WYKONANIE PRAC 5.1. Ogólne warunki wykonania prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wykonanie prac zgodnie z wytycznymi określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, załącznikach lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu prac zostaną, jeśli wymagał tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia prac przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów prac będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Opisie przedmiotu zamówienia, załącznikach, a także w normach i wytycznych. Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania podczas prac będą zgodne z postanowieniami Umowy, Opisem przedmiotu zamówienia i poleceniami Inspektora Nadzoru. 3

4 5.2. Warunki szczegółowe wykonania prac. Przy wyznaczaniu miejsc nasadzeń poszczególnych roślin należy się posługiwać: rozstawami podanymi dla każdego z gatunków roślin (drzewa liściaste, krzewy iglaste) i ilością sztuk roślin podanymi w Tabeli lokalizacji nasadzeń wraz z zestawieniem gatunków roślin (Załącznik Nr II) oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru, Wielkość dołu pod drzewa liściaste oraz krzewy iglaste należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej. Przyjmuje się, że wielkość dołu: szerokość i wysokość powinna być około 2 razy większa od bryły korzeniowej. Ściany i dno dołów powinny zostać spulchnione i w całości zaprawione ziemią ogrodniczą. Ziemia ogrodnicza użyta do zaprawy dołu musi mieć określony odczyn ph zalecany dla określonego gatunku rośliny. Ziemię sypiemy na dno dołu w warstwie nie mniejszej niż 10-15cm. Po umieszczeniu rośliny w dole wolne przestrzenie wypełniamy ziemią stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub (zalewamy) zamulamy wodą, a następnie wypełniamy pozostałą część dołu. Nie należy mocno ugniatać gleby wokół rośliny by nie uszkodzić systemu korzeniowego rośliny, Po nasadzeniu drzew liściastych należy uformować misę o średnicy 70 cm i wyłożyć misę korą sosnowa przekompostowaną o grubości warstwy 6 cm oraz wykonać palikowanie drzewa poprzez wbicie w podłoże 3 szt. palików drewnianych o wysokości 2,5-3,0 m i średnicy 6 cm. Paliki należy połączyć poprzeczkami drewnianymi za pomocą wkrętów do drewna oraz przyciąć na wysokość tuż pod koroną drzewa. Podczas palikowania drzew liściastych należy wykonać mocowanie pnia drzewa do palików za pomocą taśmy z polipropylenu o szerokości 25 mm, Po nasadzeniu krzewów iglastych należy uformować misę o średnicy 60 cm i wyłożyć misę korą sosnowa przekompostowaną o grubości warstwy 6 cm, Rośliny sadzimy na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. Bezpośrednio po posadzeniu obficie podlać wodą, a rośliny wymagające przycięcia należy przyciąć Program podejmowania innych działań. Oczyszczenie terenu pod nasadzenia z chwastów trwałych Posadzenie roślin zgodnie z Tabelą lokalizacji nasadzeń wraz z zestawieniem gatunków roślin (Załącznik Nr II) i zaleceniami Inspektora Nadzoru z wcześniejszym zaprawieniem dołów ziemia ogrodniczą. Ściółkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami mis korą sosnową przekompostowaną średniomieloną o grubości warstwy 6 cm Prowadzenie pielęgnacji nasadzonych roślin w następującym zakresie: podlewanie odchwaszczanie w obrębie misy z korą uzupełnianie brakującej kory 5.4. Wymagania dotyczące ziemi. Ziemia ogrodnicza workowana lub w balocie ma być użyta do wypełnienia głębokości dołów pod nasadzane drzewa i krzewy. Wykonawca zobowiązany jest przed zastosowaniem ziemi ogrodniczej sprawdzić odczyn gleby (ph) i zastosować odpowiednio do wymagań poszczególnych gatunków roślin. Ziemia ogrodnicza powinna charakteryzować się 4

5 odpowiednią granulacją, zawartością kompostu i składników pokarmowych (mikro i makroelementów) oraz substancji organicznych. Prawidłowy odczyn gleby powinien wahać się w granicach ph 4,5-6, Wymagania odnośnie sadzonek. Materiał roślinny (sadzonki) dostarczony powinien być zgodne z normą PN 87/R-67023, PN-87/R właściwie znaczony tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór jakości I, wysokość pnia, numer normy. Każdorazowo przed przystąpieniem do sadzenia należy uzyskać akceptację materiału roślinnego przez Inspektora Nadzoru. Sadzonki drzew liściastych muszą być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: wysokość (oraz szerokość) części nadziemnej u zastosowanych roślin, musi być zgodna z wymaganymi parametrami w załączniku nr II, obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm, musi być zgodny z wymaganymi parametrami w załączniku nr II, forma pienna (Pa), naturalna, zgodna z załącznikiem nr II, wysokość szczepienia zgodna z załącznikiem nr II, bryła korzeniowa w pojemniku lub w balocie zgodna z załącznikiem nr II, pąk szczytowy przewodnika prawidłowo uformowany, prosty przewodnik z równomiernie rozmieszczonymi pędami bocznymi korony przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, system korzeniowy ma być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych mają występować liczne korzenie drobne (boczne), u roślin sadzonych z bryłą korzeniową w balocie, bryła korzeniowa ma być prawidłowo uformowana przez szkółkowanie z przerastającymi ją korzeniami, nie uszkodzona, zabezpieczona odpowiednim materiałem (np. juta) i ściśle związana. korzenie częściowo odłamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, sadzonki zdrowe, bez objawów chorobowych i patogenów. Dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż 3 lata. Szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, materiał sadzeniowy musi każdorazowo zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed posadzeniem. Sadzonki krzewów iglastych muszą być prawidłowo rozkrzewione i uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 5

6 wysokość (oraz szerokość) części nadziemnej u zastosowanych roślin iglastych w zależności od gatunku i odmiany bryła korzeniowa w pojemnikach odpowiednio : C3, zgodnie z Załącznikiem nr II, sadzonki zdrowe bez objawów chorobowych i patogenów. Dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż 3 lata. Szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, materiał sadzeniowy musi każdorazowo zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed posadzeniem. Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne roślin części naziemnej i korzeni, odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, martwica i pęknięcia kory, uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, złamanie wierzchołka przewodnika u gatunków (odmian) o okółkowym układzie pędów bocznych oraz u modrzewia. złe szczepienie z jednostronnie uformowaną koroną, rozwidlenie dychotomiczne pnia drzewa (korony drzew dwu-pniowe), złe cięcia pielęgnacyjne (nie zabliźnione rany, widoczne wypróchnienia, radykalne skrócenie korony drzewa), brak widocznego regularnego szkółkowania koron drzew i krzewów, przesuszenie bryły korzeniowej, rozpadniecie się bryły korzeniowej Wymagania dotyczące sadzenia drzew liściastych, krzewów iglastych. Wymagania dotyczące sadzenia drzew liściastych, krzewów iglastych są następujące: termin sadzenia: dla gatunków produkowanych w pojemnikach przez cały sezon, dla roślin kopanych, balotowanych sezon wiosenny lub jesienny, przed wysadzeniem sadzonek należy oczyścić teren z chwastów trwałych, dołki pod drzewa liściaste, krzewy iglaste powinny być w całości zaprawione ziemią ogrodniczą o odpowiednim odczynie (ph) dla danego gatunku rośliny, do sadzenia należy szkółkowanych, użyć sadzonek drzew liściastych, krzewów iglastych rośliny po nasadzeniu należy obficie podlać, po nasadzeniu rośliny, które tego wymagają należy przyciąć, 6

7 pod drzewami i krzewami należy zastosować ściółkowanie misy korą przekompostowaną, średniomieloną sosnową o grubości 6 cm, ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być zgodna z Tabelą lokalizacji nasadzeń wraz z zestawieniem gatunków roślin (Załącznik Nr II) oraz ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, 5.7. Wymagania dotyczące użytych materiałów. Materiały: Kora sosnowa średniomielona przekompostowana. Należy przyjąć warstwę grubości 6 cm, 5.8. Wymagania dotyczące pielęgnacji roślin po posadzeniu. Podczas pielęgnacji należy wykonać następujące czynności: 1. podlewanie 2. odchwaszczanie w obrębie misy z korą 3. uzupełnianie brakującej kory 6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 6.1. Kontrola w trakcie prac. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych prac i użytych materiałów z Opisem przedmiotu zamówienia i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew liściastych, krzewów iglastych polega na sprawdzeniu: wielkości dołu pod drzewa liściaste i krzewy iglaste, zaprawy dołów ziemią ogrodniczą zgodności gatunków i odmian, ilości i rozstawy sadzonych roślin z załącznikiem nr II materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, części nadziemnej dotyczącej wielkości, pokroju, wieku, zgodności z normami, opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, odpowiednich terminów sadzenia, grubości warstwy kory sosnowej Kontrola w trakcie odbioru. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych prac i użytych materiałów z Opisem przedmiotu zamówienia i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola prac przy odbiorze posadzonych drzew liściastych, krzewów iglastych dotyczy: zgodności realizacji obsadzenia z wytycznymi Inspektora Nadzoru, zgodności ilości posadzonych gatunków i odmian drzew liściastych, krzewów iglastych z załącznikiem nr II jakości i parametrów posadzonego materiału roślinnego z załącznikiem nr II stanu zdrowotnego roślin, wielkości wykopanych dołów pod drzewa liściaste, krzewy iglaste, zaprawienia dołów ziemią ogrodniczą o określonym odczynie (ph) zalecanym dla określonego gatunku rośliny 7

8 jakości i parametrów materiałów dodatkowych (ziemia ogrodnicza, kora sosnowa średniomielona przekompostowana), grubości warstwy kory sosnowej. 7. OBMIAR PRAC Ogólne zasady obmiaru prac. Obmiar prac będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Obmiaru prac dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych prac i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem Jednostki obmiaru. szt.: drzew liściastych, krzewów iglastych, m²: ściółkowanie korą sosnową 8. ODBIÓR PRAC. W zależności od ustaleń Opisu przedmiotu zamówienia, prace podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: Etap I Odbiór nasadzeń roślin wraz z zastosowaniem elementów dodatkowych do 16 października 2017 r., Etap II (odbiór końcowy) Odbiór pielęgnacji nasadzonych roślin z etapu I od 17 października do 13 listopada 2017 r Odbiór prac związanych z nasadzeniami roślin. Zgłoszenie odbioru przez Wykonawcę nastąpi co najmniej 3 dni przed planowanym wykonaniem prac. Odbiorowi podlegają: jakość, parametry materiału roślinnego, ilość posadzonych roślin, sposób ich sadzenia oraz ilość i montaż elementów dodatkowych: zaprawienie dołów ziemią ogrodniczą, ściółkowanie korą sosnową Odbiór przedmiotu umowy Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu nasadzeń roślin wraz montażem elementów dodatkowych oraz pielęgnacji nasadzonych roślin po pisemnym zgłoszeniu przedmiotu odbioru najpóźniej na 3 dni robocze przed określonym w umowie terminem wykonania prac. Prace uznaje się za wykonane zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, jeżeli wszystkie pozycje z pkt.6. zostały wykonane prawidłowo. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne wymagania. Płatności będą dokonywane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie Płatności. Cena jednostkowa posadzenia 1 szt. drzewa liściastego obejmuje: 8

9 dostarczenie roślin, przygotowanie miejsc sadzenia, wykopanie dołów, zaprawienie dołów ziemią ogrodniczą, posadzenie roślin, podlanie, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi, wykonanie misy po nasadzeniu palikowanie drzewa - 3 szt. palików z poprzeczkami i wiązaniem taśmą. Cena jednostkowa posadzenia 1 szt. krzewu iglastego obejmuje: dostarczenie roślin, przygotowanie miejsc sadzenia, wykopanie dołka, zaprawienie dołów ziemią ogrodniczą, posadzenie roślin, podlanie, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi. rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi. Cena jednostkowa 1m² ściółkowania korą obejmuje : zakup i dostarczenie kory, ściółkowanie mis korą warstwa grubości 6 cm. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi Warunkami mi. PN-87/R Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. PN-87/R Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 9

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z nasadzeniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 2 Zieleń drogowa D-09.01.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO W KROMOŁOWIE BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ WRAZ Z SZAMBEM Inwestor: Lokalizacja: 1. Wstęp GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE KROMOŁÓW, OBRĘB BROŻEC

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja pasów drogowych

Rewitalizacja pasów drogowych Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów tel.(0-17) 748-37-43 Załącznik nr I Opis przedmiotu zamówienia przetarg nieograniczony pn : Rewitalizacja pasów drogowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE. kody CPV:

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE. kody CPV: SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE kody CPV: 45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW

DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW Załącznik Nr 1 DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW I. Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego: Dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67026:2002 i PN-R-67023:1987. Materiał dostarczony musi

Bardziej szczegółowo

NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ

NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ Załącznik nr 1 /2016 NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ Zadanie I NA TERENIE GMIN: Kostrzyn, Czerwonak, Pobiedziska, Kleszczewo, Swarzędz, Murowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NA WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI PRZYDROśNEJ W PASIE DROGOWYM DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH NA TERENIE DZIAŁANIA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W GNIEŹNIE CPV: 77.31.00.00-6 Usługi

Bardziej szczegółowo

Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z Zieleń drogowa projektowana

Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z - 09.01.01 Zieleń drogowa projektowana 149 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiOR Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa Nr./2011. Zawarta w dniu... pomiędzy

Załącznik nr 2. Umowa Nr./2011. Zawarta w dniu... pomiędzy Załącznik nr 2 Umowa Nr./2011 Zawarta w dniu... pomiędzy Zarządem Dróg i Zieleni w Pile z siedzibą: ul. gen. Władysława Andersa 10 64-920 Piła NIP 764-22-11-127 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń w strefie brzegowej stawów oraz ścieżek parkowych

Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń w strefie brzegowej stawów oraz ścieżek parkowych architektura krajobrazu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. obwód pnia cm mierzony na wysokości 1m,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. obwód pnia cm mierzony na wysokości 1m, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU ROŚLINNEGO Gatunki drzew: jarząb pospolity Fastigiata (26 szt.) forma kolumnowa, obwód pnia 12-14 cm mierzony na wysokości 1 m, wysokość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ OBIEKT: Teren przy budynku przy ul. Płk Dąbka 76, 78 ADRES: Elbląg, ul. Płk Dąbka 76, 78 INWESTOR: ESM SIELANKA ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZIELEŃ DROGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasadzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nasadzeń 90 szt. krzewów wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie kompleksów wojskowych w Kielcach.

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ CPV WSTĘP.

D ZIELEŃ CPV WSTĘP. D.10.00.00 ZIELEŃ CPV 45112710 1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot Specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. dotycząca nasadzeń

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. dotycząca nasadzeń Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca nasadzeń 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA STRONA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE...2 II. OPIS NASADZEŃ ZAMIENNYCH...3 III. OPIS PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZE ZDJĘCIAMI...4 IV. MATERIAŁ ROŚLINNY SPIS ILOŚCIOWY I WYMAGANIA...4 V.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania terenów zieleni w miejscowości Olsztyn. 2. Zamówienie obejmuje: a) Dostawę materiałów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

ROŚ ŚR Nysa, Zaproszenie do złożenia oferty. Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych.

ROŚ ŚR Nysa, Zaproszenie do złożenia oferty. Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych. ROŚ ŚR.7021.21.2014 Nysa, 2014 02 05 Zaproszenie do złożenia oferty Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych. W ofercie należy podać: 1. Cenę jednostkową brutto za

Bardziej szczegółowo

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew O ile nie zostało to określone szczegółowo w dokumentacji projektowej nasadzenia i pielęgnację drzew należy realizować stosując podane poniżej wytyczne 1) Materiał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław BETTULLA Anneet taa Brrooddaa Ul..Elbbl ląąsskkaa 1155 5544- -334411 Wrrooccł łaaw NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Strona 1

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Strona 1 D-09.00.00 D-09.01.01 ZIELEŃ ZIELEŃ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 186, Wrocław

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 186, Wrocław GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław Nasadzenia pnączy na ekranach akustycznych przy AOW A-8 część 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robótzwiązanych z

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 33

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 33 GDYNIA ETAP 1 33 D-01.02.01 PRZESADZENIE DRZEW 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni drogowej w ramach budowy drogi pożarowej

Bardziej szczegółowo

Katowice, grudzień 2016r.

Katowice, grudzień 2016r. FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 PROJEKT NASADZEŃ Inwestor/ Zleceniodawca Gmina Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400

Bardziej szczegółowo

SST- B07 ZIELEŃ SPIS TREŚCI

SST- B07 ZIELEŃ SPIS TREŚCI SST- B07 ZIELEŃ SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Materiały. 3. Sprzęt. 4. Transport. 5. Wykonanie robót. 6. Kontrola jakości robót. 7. Obmiar Robót. 8. Odbiór Robót. 9. Podstawa płatności. 10. Przepisy związane.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Nasadzenie drzew na przebudowanej ulicy Lubelskiej od ulicy Podwalnej do ulicy Szpitalnej Chełm sierpień 2009r. 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ KOTŁOWNI przy ul. Paderewskiego 18 w Pyskowicach Nr działki 23/1,39/1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 2 do OPZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT "Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych na terenie miasta Płocka w 2015 r. wraz z ich trzyletnią kompleksową pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

B.02 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWOW, PIELĘGNACJA:

B.02 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWOW, PIELĘGNACJA: B.02 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWOW, PIELĘGNACJA: l. WSTĘP: 1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z usunięciem drzew

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: NAZWA OPRACOWANIA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: NAZWA OPRACOWANIA INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław BETTULLA Anneet taa Brrooddaa Ul..Elbbl ląąsskkaa 1155 5544- -334411 Wrrooccł łaaw NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45112710-5 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.09.01.01 ZIELEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.09.01.01 ZIELEŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZIELEŃ STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pasów zieleni (trawników

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy Zał. nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy Opis prac składających się na przedmiot zamówienia Parametry materiału roślinnego użytego do nasadzeń oraz wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót 1.MATERIAŁY.

Bardziej szczegółowo

1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu Wykaz projektowanego materiału roślinnego Sadzenie roślin Ściółkowanie korą 4

1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu Wykaz projektowanego materiału roślinnego Sadzenie roślin Ściółkowanie korą 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SIENKIEWICZA TERENÓW ZIELENI NA UL. W BOCHNI Spis treści 1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu 2 2. Wykaz projektowanego materiału roślinnego 2 3. Sadzenie roślin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6 D-01. 02.01.

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej 1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej Drzewa należy przesadzić na teren dz. 59 i 64 AM-11 obręb Kowale przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu. Rośliny należy sadzić

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty DRUK ZP-04 Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa Nysa, dnia 03.03.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty (dostawy/usługi)* 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Gmina Nysa - Urząd

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO SST-06 NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW

ANEKS DO SST-06 NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót na potoku Kalinkanasadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1B/10 tel./fax 534-94-20 PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Nazwa inwestycji: Budowa przedłużenia ulicy Zielonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NASADZEŃ DRZEW

PROJEKT NASADZEŃ DRZEW PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ I TY. Wojciech Tkaczyk TEMAT ZAKRES OPRACOWANIA INWESTOR PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI. Warszawa, ul.

ZIELEŃ I TY. Wojciech Tkaczyk TEMAT ZAKRES OPRACOWANIA INWESTOR PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI. Warszawa, ul. ZIELEŃ I TY PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI Wojciech Tkaczyk Warszawa, ul. Nowomiejska 9 m5 TEMAT PRZEBUDOWA UL. GALLA ANONIMA W WARSZAWIE ZIELEŃ ZAKRES OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA l. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wycinka drzew, frezowanie pni przy drogach wojewódzkich wraz z ewentualnym nasadzeniem oraz pielęgnacja drzew na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich Zielona Góra INWESTOR: ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 5 do SIWZ Rodzaj robót: CPV 45112710-5 KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH RODZAJ OPRACOWANIA: "Projekt Ogrodu Roślin przy Ośrodku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.02 UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROŻNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.02 UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROŻNEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.02 UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROŻNEJ 2 Utrzymanie zieleni przydrożnej D-09.01.02 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D D-09.01.01 Zieleń drogowa 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Stadium dokumentacji: Projekt nasadzeń zamiennych za drzewa usuwane zgodnie z wnioskiem nr DO

METRYKA PROJEKTU. Stadium dokumentacji: Projekt nasadzeń zamiennych za drzewa usuwane zgodnie z wnioskiem nr DO P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01, REGON: 531297121 Tel: (77) 454-40-29,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. LEGNICKIEJ NA ODCINKU OD UL. RYBACKIEJ DO UL. POZNAŃSKIEJ W CELU WYZNACZENIA TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z WYNIESIENIAMI PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

Parametry materiału roślinnego użytego do nasadzeń oraz wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót

Parametry materiału roślinnego użytego do nasadzeń oraz wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót Parametry materiału roślinnego wykonania i odbioru robót 1.MATERIAŁY. 1.1. Ziemia urodzajna (do zaprawiania dołków pod nasadzenia oraz wymiany) Należy użyć ziemię urodzajną na bazie materiałów organicznych

Bardziej szczegółowo

Zadanie Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno.

Zadanie Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno. D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Zadanie Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno. 1.2. Przedmiot ST Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY )

D ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY ) ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY ) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA Zieleń drogowa 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z załoŝeniem

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA D 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-3 ZIELEŃ 46 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 48 1.1. Przedmiot SST... 48 1.2. Zakres stosowania... 48 1.3. Określenia podstawowe... 48 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 162 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-09.00 ZIELEŃ 162 163 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa inwestycji : Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa inwestycji : Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji : Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II Inwestor : Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZIELEŃ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pasów zieleni (trawników dywanowych) w związku z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE. Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich wraz z nasadzeniem na terenie RDW Zielona Góra

SPECYFIKACJE TECHNICZNE. Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich wraz z nasadzeniem na terenie RDW Zielona Góra SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich wraz z nasadzeniem na terenie RDW Zielona Góra INWESTOR: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Nowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ 41-200 Sosnowiec ul. Tatrzańska 6 NIP 644 311 18 71 tel.: 601 383 754 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zieleń

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zieleń SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zieleń SST 8.0 OBIEKT: Modernizacja świetlicy sołeckiej w Radzewicach obejmująca termomodernizację ścian zewnętrznych i dachu oraz zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Edukacyjny Owocowy Sad Miejski

Edukacyjny Owocowy Sad Miejski Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów tel.(0-17) 748-37-43 Załącznik Nr II Opis przedmiotu zamówienia zapytanie ofertowe pn : Edukacyjny Owocowy Sad Miejski 1. WSTĘP Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nr działek: 526, 404/2 i 2591/3 w Żninie URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE BURMISTRZ ŻNINA Żnin, ul. 700-lecia 39

PROJEKT BUDOWLANY. nr działek: 526, 404/2 i 2591/3 w Żninie URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE BURMISTRZ ŻNINA Żnin, ul. 700-lecia 39 PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot opracowania Projekt zieleni w ramach zadania: PROJEKT BUDOWLANY HALI SPORTOWEJ wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZIELENI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Część opisowa:... I. Podstawa opracowania projektu. II. Materiały wyjściowe do projektowania.

PROJEKT ZIELENI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Część opisowa:... I. Podstawa opracowania projektu. II. Materiały wyjściowe do projektowania. PROJEKT ZIELENI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa:... I. Podstawa opracowania projektu. II. Materiały wyjściowe do projektowania. III. Zakres inwestycji. IV. Teren lokalizacji inwestycji: 1. Położenie

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni w związku z

Bardziej szczegółowo

PLAN NASADZEŃ DRZEW. Rozpędziny Gmina Kwidzyn działki nr 109/1 obręb 0024 Rozpędziny. Branża. Zieleń. ul. Grudziądzka Kwidzyn

PLAN NASADZEŃ DRZEW. Rozpędziny Gmina Kwidzyn działki nr 109/1 obręb 0024 Rozpędziny. Branża. Zieleń. ul. Grudziądzka Kwidzyn ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C. KRYSTYNA I WIESŁAW ŁUSZYŃSCY ADRES: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ TEL/FAX: (056) 4638042 E-MAIL: biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Gminy Mosina

Budżet Obywatelski Gminy Mosina Budżet Obywatelski Gminy Mosina PRZYKŁADY - PROPOZYCJE Mosina czerwiec 2016 Ławka Wymiary: Wysokośd: 77cm Szerokośd: 58cm Długośd: 180cm Materiały: Podstawy żeliwne, lakierowane Drewno impregnowane, lakierobejca.

Bardziej szczegółowo

SP 84. im. Tadeusza kościuszki. ul. Św Szczepana Poznań

SP 84. im. Tadeusza kościuszki. ul. Św Szczepana Poznań 2010 Aneta Mikołajczyk INWESTOR: SP 84. im. Tadeusza kościuszki ul. Św Szczepana 3 61 465 Poznań PROJEKTANT: mgr inż. arch. kraj. Aneta Mikołajczyk [SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.09.01.01 581 582 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIELEŃ DROGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni drogowej w związku z przebudową nawierzchni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie urządzania zieleni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie urządzania zieleni wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie urządzania zieleni OBIEKT : Ulica Młodości od ul. Przyjaciół do ul. E. Marylskiego w Książenicach gmina Grodzisk Mazowiecki ADRES : Ulica Młodości w Książenicach

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budowa ciągów dróg z uzbrojeniem i infrastrukturą technicznąw osiedlu Górna-Kolejowa w Puławach

Obiekt: Budowa ciągów dróg z uzbrojeniem i infrastrukturą technicznąw osiedlu Górna-Kolejowa w Puławach 1 Przedsiębiorstwo Projektowo-Badawcze PROLAB tel./fax 081 5327403, 7428792; tel. kom. 0-602 247637; 0-602 443316 adres pocztowy : skr. poczt. nr 3, 20-834 Lublin 63 Pracownia : 20-024 Lublin ; ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../2011 (umowa o prace agrotechniczne)

UMOWA nr.../2011 (umowa o prace agrotechniczne) UMOWA nr.../2011 (umowa o prace agrotechniczne) Zawarta w dniu... w Toruniu pomiędzy: GMINĄ MIASTA TORUŃ z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (NIP: 879-000-10-14), reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) DZIAŁ - 45 - Roboty budowlane GRUPA ROBÓT - 451 - Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA Kwiecień 2016r. 125 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni w związku z

Bardziej szczegółowo

D 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA

D 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA D 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i

Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i Olsztyn Projekt nasadzeń kompensacyjnych Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu MZD/78/TP2/2006 data: VI 2006 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112730-1 Roboty w zakresie kałtowania zieleni ulicznej Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników

Bardziej szczegółowo

TOM 8.1 (BRANŻA PROJEKTOWANIE ZIELENI)

TOM 8.1 (BRANŻA PROJEKTOWANIE ZIELENI) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE, Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE. TOM 8.1 (BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Z.01. Nasadzenia drzew w ramach przebudowy ul. Marco Polo (dawna ul. Betonowa) we Wrocławiu. Wspólny Słownik Zamówień:

Z.01. Nasadzenia drzew w ramach przebudowy ul. Marco Polo (dawna ul. Betonowa) we Wrocławiu. Wspólny Słownik Zamówień: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z.01 Nasadzenia drzew w ramach przebudowy ul. Marco Polo (dawna ul. Betonowa) we Wrocławiu Wspólny Słownik Zamówień: Wycinka drzew kod CPV 451250110 Zabezpieczenie drzew

Bardziej szczegółowo

ST-97. Wycinka drzew i krzewów

ST-97. Wycinka drzew i krzewów ST-97. Wycinka drzew i krzewów 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę.

Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac

ZAŁĄCZNIK NR 8 Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac ZAŁĄCZNIK NR 8 Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac Nazwa wykonawcy:... Adres wykonawcy:.. Numer telefonu:..., numer fax-u..., e-mail... Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP Przedmiot SST

1. WSTĘP Przedmiot SST D.09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zieleni na Cmentarzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac

Załącznik nr 2. Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac Załącznik nr 2 Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac 1.OKRESLENIA PODSTAWOWE 1)Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Tereny zielone w Białymstoku odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz budową obiektów towarzyszących Lokalizacja: Białystok, ul. Marczukowska, dz.geod.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA Bydgoszcz 2016 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST ZT 04 ZIELEŃ CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST ZT 04 ZIELEŃ CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST ZT 04 ZIELEŃ CPV 45111200-5 PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO na terenie os. Batorego, ETAP III dz. nr ew. 154/7 cz., 155/11, 155/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA 128 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni w związku z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZIELEŃ ST-Z

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZIELEŃ ST-Z NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: APS 97 Bartosz Kozłowski 05-500 Piaseczno; ul. Powstańców Warszawy 16a/22 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZIELEŃ ST-Z Kod CPV 45112710-5 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ J.W. Działka nr ewid. 236/2 obręb 0005 Grzymałków

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ J.W. Działka nr ewid. 236/2 obręb 0005 Grzymałków BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W GRZYMAŁKOWIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ J.W. Działka nr ewid. 236/2 obręb 0005 Grzymałków (CPV

Bardziej szczegółowo