Zapytanie Ofertowe nr: SOCIALON 1/POIG 8.1/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe nr: SOCIALON 1/POIG 8.1/2014"

Transkrypt

1 Zapytanie Ofertowe nr: SOCIALON 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych dedykowanej dla branży motoryzacyjnej przez: Socialon Sp. z o.o. w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zapraszam Pan stwa do udziału w konkursie ofert, kto rego celem jest wyłonienie Wykonawcy realizującego usługi informatyczne w ramach w/w projektu. Warszawa, dnia 06 stycznia 2014r. 1

2 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: Socialon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: Zamawiającym lub SOCIALON) zaprasza do składania ofert na wykonanie/realizację następujących zadan : Część I: 1. Architektury serwisu; 2. Modułu Aplikacja mobilna. Część II: 1. Projektu graficznego serwisu; 2. Interfejsu strony gło wnej. Część III: 1. Hostingu serwisu; 2. Modułu Rejestracja i Logowanie Warsztaty ; 3. Modułu Rejestracja i Logowanie -Klienci Warsztato w ; 4. Modułu Generator Kampanii Promocyjnych ; 5. Modułu Klienci ; 6. Modułu Moje Konto ; 7. Modułu Ksiąz ka Serwisowa ; 8. Modułu Terminarz ; 9. Modułu Statystyki ; 10. Tłumaczenie i przygotowanie portalu w języku niemieckim. Dane Zamawiającego: Socialon Sp. z o.o. tel.: REGON: NIP:

3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamo wienia jest wykonanie prac zdefiniowanych powyz ej w Dziale I. Wskazane działania będą realizowane w siedmiu etapach, w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku. Projekt oferowany przez firmę Socialon Sp. z o.o. polega na stworzeniu i wdroz eniu na polski oraz niemiecki rynek innowacyjnej platformy umoz liwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych dedykowanych dla branz y motoryzacyjnej. E- usługa stanowiąca narzędzie online skierowana zostanie zaro wno do przedsiębiorstw, w tym szczego lnie warsztato w, jak i odbiorco w kon cowych, czyli kliento w tychz e firm. Dla przedsiębiorstw będzie to nowatorska platforma wpierająca budowanie relacji oraz działania marketingowe skierowane do kliento w. Dla odbiorco w kon cowych natomiast serwis stanowił będzie swego rodzaju program lojalnos ciowy czy newsletter uwzgledniający ich szczego łowe potrzeby. Oferta będzie bowiem obok informowania o akcjach promocyjnych, odnosic się ro wniez do rzeczywistego stanu samochodu uz ytkownika i jego potrzeb. S wiadczenie e-usługi będzie się odbywac poprzez platformę o nazwie PromoMoto (Zamawiający zastrzega moz liwos c zmiany nazwy platformy). Za pomocą oferowanej e-usługi uz ytkownik z branz y motoryzacyjnej będzie mo gł zaplanowac i przeprowadzic w sposo b kompleksowy działania promocyjne, dzięki kto rym zwiększy zadowolenie obecnych kliento w i pozyska nowych. Uz ytkownik kon cowy natomiast uzyska moz liwos c skorzystania z szeregu akcji promocyjnych oraz opiekę nad swoim samochodem ze strony danego przedsiębiorstwa w postaci przypomnien o koniecznos ci sprawdzenia odpowiednich częs ci np. na podstawie rzeczywistego przebiegu. Celem e-usługi będzie przeniesienie relacji B2C w branz y motoryzacyjnej na nowy zaawansowany technologicznie poziom - usprawniający proces komunikacji. Platforma udostępnia nowe moz liwos ci zarzadzania relacjami z klientami wysyłania komunikato w informacyjnych i promocyjnych. Z drugiej strony aplikacja umoz liwi klientom docelowym prowadzenie własnej ksiąz ki serwisowej, proste uzyskiwanie informacji i korzystanie z akcji marketingowych. Znaczny poziom wykorzystania aplikacji przyczyni się do polepszenia stanu 3

4 samochodo w kierowco w, gdyz promocyjne ceny spowodują częstsze serwisowanie. Szczego łowy zakres zamo wienia obejmuje przeprowadzenie następujących działan : ETAP I ( r r.) Zadanie nr 1: Zakup usługi polegającej na przygotowaniu architektury serwisu W ramach powyz szego zadania, Wykonawca będzie s wiadczyc usługi związane przede wszystkim z kompleksowym rozplanowaniem wszystkich zalez nos ci pomiędzy modułami serwisu, tak aby system był intuicyjny dla uz ytkownika i spełniał wszystkie załoz enia. W szczego lnos ci działanie to obejmie przygotowanie podstaw do realizacji projektu pod kątem informatycznym, rozplanowania rozkładu tres ci na wszystkich unikalnych podstronach aplikacji, analizę rozwiązan wspo łpracy z serwisami zewnętrznymi oraz analizę powiązan wszystkich moduło w we wspo lny system. Platforma PromoMoto, zawierająca powyz szy moduł, umoz liwi dodanie dostępu do zasobo w i logiki serwisu za pos rednictwem stworzonej w tym celu strony internetowej. Zadaniem Wykonawcy będzie skonstruowanie wyz ej wymienionego modułu, kto ry będzie podstawą prawidłowego funkcjonowania strony WWW aplikacji. Firma zainteresowana korzystaniem z platformy, po wejs ciu na stronę (Zamawiający nie wyklucza zmiany nazwy domeny), będzie mogła uzyskac najwaz niejsze informacje nt. charakterystyki aplikacji, jej funkcjonalnos ci oraz korzys ci, jakie płyną z jej uz ytkowania. Strona będzie zoptymalizowana pod kątem obsługi jej w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych oraz systemach komputerowych. Zadanie nr 2: Zakup usługi polegającej na przygotowaniu projektu graficznego Projekt graficzny aplikacji zostanie zlecony firmie interaktywnej specjalizującej się w przygotowywaniu serwiso w internetowych pod kątem optymalizacji graficznej. Zadaniem oferenta będzie przygotowanie aplikacji o grafice przyjaznej dla uz ytkownika, tzn. aplikacja 4

5 powinna byc zaprojektowana w sposo b intuicyjny, z przyjaznym i klarownym dla uz ytkownika interfejsem. Podstawowe funkcje powinny byc zamieszczone tak, aby były jak najbardziej czytelne i łatwe do odszukania. Zastosowanie takiego rozwiązania ułatwi uz ytkownikowi poruszanie się po ekranie aplikacji oraz wykonywanie poszczego lnych rucho w. W zalez nos ci od wybranego pakietu programu, w jego ramach kaz dy uz ytkownik będzie posiadał aktywne funkcje. Zadanie nr 3: Stworzenie interfejsu strony głównej W ramach powyz szego zadania, Wykonawca będzie zobligowany do stworzenia wyglądu gło wnej witryny serwisu, przygotowanej na podstawie wczes niejszego projektu graficznego. Strony internetowe nabrały ogromnego znaczenia w dzisiejszym s wiecie biznesu. W ostatnich latach witryny internetowe stały się wizyto wkami firm dlatego tez Oferent winien tak zaprojektowac stronę aby z aden z jej uz ytkowniko w nie miał problemu z nieprecyzyjną nawigacją czy niepoprawną architekturą informacji. Interfejsy aplikacji powinien byc intuicyjny, czyli zbudowane tak, aby obsługa nie wymagała od człowieka zagłębiania się w instrukcje czy tez nie wymagała specjalnych szkolen. Zadanie nr 4: Usługa hostingowa serwisu Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie działan hostingowych serwisu, kto re pozwolą na zwiększenie jego wydajnos ci. Ponadto, wszystkie moz liwe instalacje muszą znajdowac się poza gło wną siedzibą Zamawiającego, w celu umoz liwienia znacznej redukcji ponoszonych przez niego koszto w. Zadanie nr 5: Zakup modułu Rejestracja i Logowanie - Warsztaty 5

6 W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązanym do przygotowania aplikacji umoz liwiającej tworzenie kont uz ytkownikom biznesowym tj. firm z branz y motoryzacyjnej takich jak autoryzowane i nieautoryzowane serwisy samochodowe, a takz e sieci oraz niezalez ne warsztaty samochodowe. W ramach modułu Rejestracja i Logowanie Warsztaty powinien zostac ro wniez stworzony moduł odzyskiwania haseł. Proces rejestracji na stronie www w przypadku wersji testowej, jak i wersji pełnej powinien przebiegac bardzo podobnie, z wyjątkiem wyboru opcji wersja testowa lub pełna aplikacja. Uz ytkownik po wejs ciu na stronę www, po nacis nięciu opcji zarejestruj się winien zostac przeniesiony do formularza rejestracyjnego, w kto rym następnie wypełni pola na temat danych teleadresowych firmy oraz NIP. Po przejs ciu do kolejnej zakładki rejestracyjnej formularza, uz ytkownik zostanie poproszony o akceptację regulaminu serwisu oraz warunko w korzystania z aplikacji. Po akceptacji tej częs ci rejestracji, uz ytkownik powinien otrzymac na adres link weryfikujący, kto rego nacis niecie spowoduje aktywację konta aplikacji, w przypadku wersji testowej, uz ytkownik otrzyma z unikalnym hasłem i loginem dostępu. Jednakz e w przypadku pełnej wersji, zanim to nastąpi podmiot będzie zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej opłaty abonamentowej. Po zalogowaniu się do aplikacji, automatycznie powinien aktywowac się przewodnik po aplikacji z informacjami gdzie znajdują się dane funkcje oraz opcje, w jaki sposo b skonfigurowac aplikacje pod potrzeby danej firmy. Ponadto, w ramach konta biznesowego, system winien byc kompatybilny z takimi modułami jak: Generator Kampanii Promocyjnych; Klienci; Statystyki. Zadanie nr 6: Zakup modułu Rejestracja i Logowanie - Klienci Warsztatów W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązanym do przygotowania aplikacji umoz liwiającej tworzenie kont uz ytkownikom indywidulanym tj. uz ytkownikom kon cowym - 6

7 kierowcom i włas cicielom samochodo w. W ramach modułu Rejestracja i Logowanie Klienci Warsztato w powinien zostac ro wniez stworzony moduł odzyskiwania haseł. Uz ytkownik po wejs ciu na stronę www, po nacis nięciu opcji zarejestruj się winien zostac przeniesiony do formularza rejestracyjnego, w kto rym następnie wypełni pola na temat danych teleadresowych. Po przejs ciu do kolejnej zakładki rejestracyjnej formularza, uz ytkownik zostanie poproszony o akceptację regulaminu serwisu oraz warunko w korzystania z aplikacji. Po akceptacji tej częs ci rejestracji, uz ytkownik powinien otrzymac na adres link weryfikujący, kto rego nacis niecie spowoduje aktywację konta. Po zalogowaniu się do aplikacji, automatycznie powinien aktywowac się przewodnik po aplikacji z informacjami gdzie znajdują się dane funkcje oraz opcje, w jaki sposo b skonfigurowac aplikację. Ponadto, w ramach konta indywidualnego, system winien byc kompatybilny z takimi modułami jak: Terminarz; Aplikacja Mobilna; Ksiąz ka Serwisowa; Moje Konto. ETAP II ( r r.) Zadanie nr 1: Zakup modułu Generator Kampanii Promocyjnych Powyz szy moduł stanowic ma jeden z trzech gło wnych funkcjonalnos ci aplikacji. Generator Kampanii Promocyjnych ma za zadanie umoz liwic zaplanowanie okres lonej kampanii promocyjnej wysyłanej za pos rednictwem i, smso w lub bezpos rednio na aplikacje mobilną pobraną przez klienta. Powyz szy moduł winien byc tak skonstruowany, aby umoz liwiał uz ytkownikowi dostęp do juz gotowych szablono w kampanii promujących produkty/usługi dedykowane dla branz y motoryzacyjnej, w szczego lnos ci takich jak: wymiana i wywaz enie opon, wymiana s wiec czy tez badania okresowe, kto re po wprowadzeniu tres ci i zdjęc będą gotowe do wysyłki. Pro cz 7

8 tego moduł powinien ro wniez umoz liwiac uz ytkownikowi odgo rne ustalenie terminu wysyłania kampanii tak, aby uz ytkownik nie musiał podczas jej realizacji w z aden sposo b w nią ingerowac. Dodatkowo moduł powinien umoz liwiac wysyłanie ofert w sposo b spersonalizowany, bezpos rednio do wybranego klienta, dostosowaną do wczes niej wprowadzonych przez niego danych. Zadanie nr 2: Zakup modułu Klienci Moduł Klienci słuz yc ma do zarządzania klientami dla przedsiębiorstw w związku z czym winien byc zintegrowany z pozostałymi modułami aplikacji w tym w szczego lnos ci z modułem Generator Kampanii Promocyjnych oraz modułem Ksiąz ka Serwisowa. Powyz szy moduł powinien byc tak skonstruowany, aby umoz liwiał uz ytkownikowi przechowywanie kont poszczego lnych kliento w, za pos rednictwem, kto rych będzie miał moz liwos c nie tylko kierowania do nich indywidualnych komunikato w, ale ro wniez zarządzania usługami przypisanymi do danego klienta. Moduł ma ro wniez umoz liwiac uz ytkownikowi automatyczne wygenerowanie wiadomos ci z informacją o zakon czeniu prac i moz liwos ci odbioru samochodu lub o szacowanym terminie jego odbioru. Panel modułu w polu gło wnym zakładki powinien pokazywac listę uz ytkowniko w i samochodo w oraz rodzaj usług, kto re obecnie są do wykonania. W przypadku zapisania się klienta na daną usługę za pos rednictwem aplikacji pracownik nie powinien informacji tej wprowadzac do serwisu, a jedynie kliknąc odpowiednią ikonę odpowiadającą za rozpoczęcie usługi. Konto klienta winno gromadzic jego dane kontaktowe oraz historie usług. Ponadto, panel do zarzadzania klientami powinien odpowiadac za automatyczne monitorowanie i analizowanie zgromadzonych danych, a następnie wskazywanie pracownikowi warsztatu listy podmioto w, do kto rych warto wysłac, za pos rednictwem modułu Generator Kampanii Promocyjnej okres lone powiadomienie lub rabat na daną usługę, kto rej to klient kon cowy mo głby w najbliz szym czasie potrzebowac. Pro cz dedykowanych powiadomien moduł umoz liwiałby ro wniez wysyłanie komunikato w w postaci 8

9 masowej w formie zachęcenia do sprawdzenia samochodu przed wyjazdem wakacyjnym czy wymiany opon na zimowe w związku z prognozami zapowiadającymi zmianę pogody. Zadanie nr 3: Zakup modułu Moje Konto Zadaniem Wykonawcy będzie stworzenie powyz szego modułu, kto ry powinien umoz liwiac uz ytkownikowi otrzymywanie komunikato w promocyjnych, pobieranie kupono w oraz zarządzanie innymi działaniami. W ramach tego panelu wys wietlac się powinny dedykowane dla niego reklamy promujące innego typu usługi i produkty niz te oferowane przez warsztaty, związane jednakz e z branz ą np. ubezpieczenia, myjnie samochodowe, zapachy, gadz ety. Ponadto, w zakładce Moje Konto, klient powinien miec moz liwos c wyboru ofert firm, kto re chce otrzymywac. Zadanie nr 4: Usługa hostingowa serwisu Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie działan hostingowych serwisu, kto re pozwolą na zwiększenie jego wydajnos ci. Ponadto, wszystkie moz liwe instalacje muszą znajdowac się poza gło wną siedzibą Zamawiającego, w celu umoz liwienia znacznej redukcji ponoszonych przez niego koszto w. ETAP III ( r r.) Zadanie nr 1: Usługa hostingowa serwisu Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie działan hostingowych serwisu, kto re pozwolą na zwiększenie jego wydajnos ci. Ponadto, wszystkie moz liwe instalacje muszą 9

10 znajdowac się poza gło wną siedzibą Zamawiającego, w celu umoz liwienia znacznej redukcji ponoszonych przez niego koszto w. Zadanie nr 2: Zakup modułu Książka Serwisowa Do zadan Wykonawcy w tym zakresie będzie stworzenie modułu aplikacji PromoMoto umoz liwiającej zarządzanie własnym samochodem oraz przeglądanie statystyk generowanych na podstawie wprowadzonych danych. Wykonawca realizujący wyz ej wymieniony moduł powinien zadbac o to by wykonane usługi w warsztatach funkcjonujących w ramach platformy były do niej wprowadzane automatycznie przy ro wnoczesnej moz liwos ci samodzielnego wprowadzania danych na temat aktualnego stanu samochodu przez uz ytkownika. Dopiero w momencie udostępnienia wprowadzonych informacji przez uz ytkownika, dane te powinny pojawiac się w koncie klienta zakładu, z kto rego korzysta i byc aktualizowane. Funkcjonalnos c ta jest szczego lnie istotna gdyz dzięki jej prawidłowemu funkcjonowaniu klient będzie mo gł uzyskiwac bardziej dedykowane dla niego rabaty oraz informacje z przypomnieniami o koniecznos ci wykonania danej usługi. Ponadto moduł Ksiąz ki Serwisowej winien byc kompatybilny z modułem Statystki i umoz liwiac uz ytkownikowi aplikacji posiadanie indywidualnych statystyk odnoszących się do jego auta. Zadanie nr 3: Zakup modułu Terminarz W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania modułu w ramach kto rego dostępny będzie kalendarz online umoz liwiający klientom indywidualnym zapisanie się na wizytę w warsztacie. Wydatek umoz liwi stworzenie kalendarza online, dzięki kto remu klienci indywidualni będą mogli w szybki i łatwy sposo b zapisywac się na wizyty w warsztatach wykorzystując do 10

11 tego jedynie platformę lub aplikację mobilną. Moduł Terminarz powinien byc zatem tak skonstruowane by uz ytkownik, kto ry wybierze dany warsztat mo gł intuicyjnie poruszac się po kalendarzu, okres lając datę i godzinę dostępną w terminarzu by mo c zapisac się na wizytę. System winien przekazac od razu warsztatowi informację na temat pojazdu klienta (kto ry wprowadził je do swojej elektronicznej Ksiąz ki Serwisowej), tj. marka i model samochodu, przebieg km, ile minęło od ostatniej inspekcji. Zadanie nr 4: Zakup modułu Statystyki Zadaniem Wykonawcy w ramach danego działania informatycznego będzie stworzenie modułu Statystyki, kto ry umoz liwiac będzie automatyczne generowanie dla przedsiębiorstw raporto w ze statystykami z przeprowadzonych kampanii promocyjnych. Moduł ten winien byc tak skonstruowany by prezentował okres lone w czasie dane m.in. ilos c przeprowadzanych kampanii, ilos c wysłanych wiadomos ci, ilos c klikniętych linko w, efektywnos c przesłanych oferty itp. Moduł powinien dawac uz ytkownikowi moz liwos c generowania raporto w w częstotliwos ci opcjonalnie wybieranej przez uz ytkownika tj. codziennie, raz na tydzien lub raz na miesiąc. Dostęp do takiej funkcjonalnos ci powinien dawac uz ytkownikowi moz liwos c oceniania, kto ra z wybranych form promocji jest najskuteczniejsza oraz udostępniac informację na temat koszto w jednostkowych jakie ponio sł w procesie dotarcia do klienta. ETAP IV ( r r.) Zadanie nr 1: Usługa hostingowa serwisu Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie działan hostingowych serwisu, kto re pozwolą na zwiększenie jego wydajnos ci. Ponadto, wszystkie moz liwe instalacje muszą znajdowac się poza gło wną siedzibą Zamawiającego, w celu umoz liwienia znacznej redukcji ponoszonych przez niego koszto w. 11

12 Zadanie nr 2: Zakup usługi doradczej tłumaczenia i przygotowania portalu w języku niemieckim Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie profesjonalnego tłumaczenia na język niemiecki gotowego portalu, zgodnie ze specyfiką branz y motoryzacyjnej. Zadanie nr 3: Zakup modułu Aplikacja mobilna Zadaniem Wykonawcy w ramach danego działania informatycznego będzie stworzenie modułu Aplikacja mobilna, kto ra umoz liwiac będzie odbieranie oferty firmy, pobieranie kupono w oraz zapisywanie na wizytę w warsztacie. Aplikacja Mobilna powinna zostac przygotowana na takie platformy jak ios, Android oraz Windows Mobile. ETAP V ( r ) Zadanie nr 1: Usługa hostingowa serwisu Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie działan hostingowych serwisu, kto re pozwolą na zwiększenie jego wydajnos ci. Ponadto, wszystkie moz liwe instalacje muszą znajdowac się poza gło wną siedzibą Zamawiającego, w celu umoz liwienia znacznej redukcji ponoszonych przez niego koszto w. 12

13 III. ZAKRES OFERTY ORAZ KOMPLET DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOTARCZYĆ WYKONAWCA Oferta składana przez Wykonawcę na realizację prac szczegółowo opisanych w dziale II musi zawierać następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy, dane kontaktowe Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, cenę jednostkową za wykonanie opisanych w ofercie działań, skrócony opis posiadanych doświadczeń w zakresie działań opisanych w dziale II, oświadczenie Wykonawcy, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewni wykonanie opisanych w zapytaniu ofertowym prac w pełnym zakresie i terminie. Wymogi formalne oferty: oferta musi byc przygotowana w języku polskim; oferta powinna byc waz na przez okres 90 dni od daty zakon czenia składania ofert; cena usługi musi byc podana w złotych polskich (netto i brutto); dopuszcza się składania ofert częs ciowych; do oferty musi byc dołączone os wiadczenie Wykonawcy o braku powiązan osobowych i kapitałowych z Socialon Sp. z o.o.; *Oferenci mogą składac oferty na niniejsze zapytanie za pos rednictwem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. 13

14 IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. OTWARCIE OFERTY I WYBÓR WYKONAWCY 1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego (Warszawa, , ul. Nowogrodzka 31). 2. Termin składania ofert upływa w dniu 14 stycznia 2014 roku o godzinie Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. O terminie złożenia decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 3. Oferta wraz z załącznikami powinna znajdować się w kopercie zaadresowanej do siedziby zamawiającego wraz z dopiskiem wskazującym nazwę projektu wskazaną w zapytaniu ofertowym. 4. Otwarcia ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2014 roku o godzinie Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony w dniu 14 stycznia 2014 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z Oferentem, który zostanie wskazany jako Wykonawca. V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBY OCENY OFERTY Oferty złożone w terminie oraz spełniające opisane powyżej wymogi formalne i merytoryczne zostaną ocenione zgodnie ze wskazanymi poniżej wagami parametru oceny. L.p. Parametr Waga procentowa 1. Cena za wykonanie usługi 100% Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczego łowej oferty przedstawiającej ceny za wykonanie poszczego lnych moduło w wg. poniz szego wzoru: Ceny modułów w poszczególnych etapach Cena PLN [Netto] Cena PLN [Brutto] 14

15 I Etap - moduł II Etap Razem Cena - waga 100 % za całos c usługi obliczana będzie wg. wzoru: PK1= [CN/CR] x 100 PK1 ilos c punkto w przy proponowanej cenie, CN cena oferty najkorzystniejszej czyli najniz szej, CR cena oferty rozpatrywanej, VI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe, nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie, że każdy z Oferentów ma obowiązek traktować informacje dotyczące projektu, jego zakresu oraz faktu otrzymania zaproszenia do złożenia oferty i do udziału w postępowaniu jako poufne. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dodatkowych, istotnych z punktu widzenia Wykonawcy oświadczeń, zawiadomień, informacji lub dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem danych teleadresowych wskazany w dziale I. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, według wskazanych w niniejszym zapytaniu części. 5. Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie prawo dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia również w sytuacji, gdy 15

16 Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część Zamówienia. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, może otrzymać zaproszenie do negocjacji w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi. Przedmiotem negocjacji będzie określenie ostatecznego poziomu wynagrodzenia oraz czasu realizacji usług informatycznych określonych w przedmiocie zamówienia, a także formalnoprawnych warunków umowy na wykonanie prac. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wpisania do Umowy jaką zawrze z Oferentem wskazanym na Wykonawcę zapis, na podstawie którego będzie dokonywał akceptacji składu zespołu projektowego realizującego zlecenie, który zagwarantuje jego wykonanie zgodnie z Zamówieniem oraz wymogami realizowanego Projektu. 8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków finansowych oraz formalnoprawnych warunków Umowy, Zamawiający - z uwagi na niespełnienie się warunku o podpisaniu Umowy - zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji poszczególnych modułów przedstawionych w niniejszym zapytaniu jeżeli okaże się, że zmiany te są niezbędne z punktu widzenia efektywności realizacji Serwisu. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość renegocjowania warunków Umowy. a. Renegocjacja nastąpi, jeżeli wysokość świadczenia, termin, cena, miejsce wykonywania zlecenia okaże się nieodpowiednie do nowych potrzeb Zamawiającego, pojawienia się nowocześniejszych lub wydajniejszych rozwiązań technologicznych lub skuteczniejszych niż uprzednio założono rozwiązań informatycznych. b. Strony mają obowiązek podjęcia rokowań w razie zmiany okoliczności wskazanych w pkt. 2 w przeciągu tygodnia od pisemnego stwierdzenia ich wystąpienia przez Zamawiającego, przesłanego na adres Wykonawcy. c. Na drodze podjętych rokowań, strony złożą zgodne oświadczenie woli o treści dostosowanej do zaistniałych okoliczności w formie pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 16

17 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przystąpił do wykonania przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w dniu następującym po dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na okres realizacji projektu i będzie określała szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia wraz z jego ceną. Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane, po sporządzeniu stosownych protokołów odbioru potwierdzonych obustronnym podpisem. Warszawa, dnia 6 stycznia 2014r. 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 1 Miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY NR 1/POIG 8.1/2014 Dotyczący: Wykonania prac informatycznych składających się na budowę i utrzymanie platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych dedykowanej dla branży motoryzacyjnej. I. Dane oferenta: Nazwa firmy: Adres: Miejscowość: NIP: Osoba do kontaktu: Telefon kontaktowy: Fax: II. Oferta: W imieniu <nazwa firmy > składam ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 firmy Socialon Sp.zo.o na następujących warunkach 1 : CZĘŚĆ I: Nazwa zadania Cena netto (w zł) Cena brutto (w zł) ETAP I ( r r.) Zakup usługi polegającej na przygotowaniu architektury serwisu 1 Oferent proponuje cenę dla danego elementu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ocenione zostaną wyłącznie kompletne oferty tj. zawierające wyceny, dane teleadresowe Oferenta itp. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z umową o dofinansowanie nr Fundusze Europejskie

19 ETAP IV ( r r.) Zakup modułu Aplikacja Mobilna CZĘŚĆ II: Nazwa zadania Cena netto (w zł) Cena brutto (w zł) ETAP I ( r r.) Przygotowania projektu graficznego serwisu Stworzenie interfejsu strony głównej CZĘŚĆ III: Nazwa zadania Cena netto (w zł) Cena brutto (w zł) ETAP I ( r r.) Usługa hostingowa serwisu Zakup modułu Rejestracja i Logowanie - Warsztaty Zakup modułu Rejestracja i Logowanie - Klienci Warsztatów ETAP II ( r r.) Zakup modułu Generator Kampanii Promocyjnych Zakup modułu Klienci Zakup modułu Moje Konto Usługa hostingowa serwisu ETAP III ( r r.) Usługa hostingowa serwisu Zakup modułu Książka Serwisowa Zakup modułu Terminarz Zakup modułu Statystyki ETAP IV ( r r.) Usługa hostingowa serwisu Zakup usługi doradczej tłumaczenia i przygotowania portalu w języku niemieckim ETAP V ( r ) Usługa hostingowa serwisu RAZEM Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z umową o dofinansowanie nr Fundusze Europejskie

20 III. Skrócony opis posiadanych doświadczeń: <.> IV. Oświadczam, że: 1. Zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego 1/POIG 8.1/2014; 2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotowego zamówienia; 3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa firmy zapewni wykonanie opisanych w zapytaniu ofertowym prac w pełnym zakresie i w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym; 4. Będę ściśle współpracował z innymi wykonawcami realizującymi prace na rzecz firmy Socialon Sp.zo.o 5. W związku z ubieganiem się o realizację usług IT zawartych w zapytaniu ofertowym nr: 1/POIG 8.1/2014 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych dedykowanej dla branży motoryzacyjnej pragnę oświadczyć, iż firma <nazwa> nie jest powiązana osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, tj. z Socialon Sp.zo.o 6. Niniejsza oferta jest ważna do dnia <dd.mm.rrrr.> 7. Wyrażam zgodę na dokonanie przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia również w sytuacji, złożenia oferty na więcej niż jedną część Zamówienia. Z poważaniem, Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z umową o dofinansowanie nr Fundusze Europejskie

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014 Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego zarządzanie procesami biznesowymi między Wnioskodawcą - Spółką German

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo