PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające"

Transkrypt

1 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów ECTS

2 Część II.A INFORMACJE O STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA II STOPNIA informacje uzupełniające na kierunku Informatyka (marzec 2012) została utworzona nowa specjalność InŜynieria Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Katalog ECTS Informatyka studia II stopnia (stacjonarne) 2

3 Program studiów (specjalność) Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Katalog ECTS Informatyka studia II stopnia (stacjonarne) 3

4 Informatyka Lp Nazwa przedmiotu ECTS studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) sem. 1 sem. 2 sem. 3 w c l p w c l p w c l p InŜynieria Systemów Informatycznych 8 Sieci neuronowe i nero-rozmyte 7 2 E 2 O 9 Projektowanie gier i mediów 6 1 O 2 O 1 O 10 Systemy informatyczne w zarządzaniu firmą 6 2 O 2 O 11 Sieci społecznościowe i systemy wieloagentowe 7 2 E 1 O 1 O 12 Równoległe i funkcyjne techniki programowania Projektowanie aplikacji na platformie Android 5 1 O 1 O 1 O 13 Systemy wideokonferencyjne i telefonii internetowej Systemy informacji przestrzennej 4 1 O 2 O Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 0p 16h / 26p 6h / 9p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny X E - egzamin X O - zaliczenie z oceną X BO - zaliczenie bez oceny

5 S Y S T E M Y W I D E O K O N F E R E N C Y JJ N E I T E L E F O N I I I N T E R N E T O W E JJ Język nauczania: Polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inŝ. Marcin Mrugalski Prowadzący: Dr inŝ. Marcin Mrugalski zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne W ykład Zal. na ocenę Laboratorium 30 2 Zal. na ocenę 4 CEL PRZEDMIOTU: - Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania konwergentnych sieci komputerowych umoŝliwiających prowadzenie transmisji wideokonferencyjnych oraz połączeń telefonii internetowej. - Zapoznanie studentów oraz ukształtowanie ich umiejętności z zakresu technologii VoIP. - Zapoznanie studentów oraz ukształtowanie ich umiejętności w zakresie stosowania mechanizmów zapewniania jakości usług w konwergentnych sieciach komputerowych. WYMAGANIA WSTĘPNE: - Sieci komputerowe I, Sieci komputerowe II ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: - Implementacja zaawansowanych mechanizmów routingu IP w sieciach korporacyjnych: Konfiguracja OSPF, EIGRP, IP SLA, BGP. Implementacja IPv6 w sieciach korporacyjnych. - Implementacja zaawansowanych metod przełączania w sieciach korporacyjnych: Implementacja i zarządzanie VLAN i STP w sieciach korporacyjnych. Konfiguracja przełączników do wsparcia przesyłania głosu. Minimalizacja utraty danych i usług w sieci korporacyjnej. Zapewnienie redundancji i niezawodności sieci korporacyjnej. - Systemy wideokonferencyjne i telefonia internetowa VoIP: Wprowadzenie do transmisji wideo i sieci VoIP. Ewolucja telefonii w przedsiębiorstwach. Wymagania stawione sieciom konwergentnym. - Implementacja Cisco VoIP: Digitalizacja i enkapsulacja wiadomości wideo i głosowych. Wymagania odnośnie przepustowości dla transmisji multimedialnych. Implementacja VoIP w sieciach korporacyjnych. - Wstęp do IP QoS: Klasyfikacja i markowanie ruchu sieciowego. Monitorowanie ruchu sieciowego przy uŝyciu narzędzia NBAR. Metody kolejkowania ruchu sieciowego WFQ,

6 CBWFQ, LLQ. Zapewnianie jakości usług w sieciach IP. Wybór i implementacja właściwych mechanizmów i modelu polityki QoS. - Implementacja modelu DiffServ QoS: Metody unikania zatorów w sieciach. Implementacja polityk ruchu i zapewnianie jakości usług w połączeniach WAN. Implementacja preklasyfikacji w sieciach VPN. WdraŜanie mechanizmów End-End QoS. - Implementacja Cisco AutoQoS: Konfiguracja i zarządzanie mechanizmami Cisco Auto QoS. Implementacja metod modelu DiffServ QoS w mechanizmie Cisco AutoQoS. Metody kształcenia: Wykład konwencjonalny, ćwiczenia laboratoryjne Efekty kształcenia: Student, który zaliczył przedmiot: Potrafi przedstawić protokoły oraz technologie stosowane w sieciach konwergentnych. Potrafi scharakteryzować systemy wideokonferencyjne oraz telefonii internetowej. Potrafi objaśnić mechanizmy funkcjonowania technologii VoIP. Potrafi objaśnić mechanizmy funkcjonowania i zastosować właściwe mechanizmy QoS. Jest zdolny do posługiwania się narzędziami umoŝliwiającymi analizę ruchu sieciowego. Potrafi dobierać i wdraŝać protokoły zapewniające odpowiedni poziom świadczenia usług wideokonferencyjnych i VoIP. Potrafi konfigurować mechanizmy QoS w sieciach konwergentnych. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Zaliczenie z formy wykład realizowane będzie w postaci testu z progami punktowymi. Zaliczenie z formy laboratorium realizowane będzie w postaci sprawdzianów. LITERATURA PODSTAWOWA: Bromirski M.: Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP, BTC, Wallingford T.: VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej, Helion, Vinod J.: Deploying QoS for Cisco IP and Next Generation Networks, Morgan Kaufmann, Ahmed. A., Madani H., Siddiqui T.: VoIP Performance Management and Optimization, Cisco Press, Wallace K.: Implementing Cisco Unified Communications Voice Over IP and QoS (CVOICE) Foundation Learning Guide, Cisco Press, Szigeti T., McMenamy K., Saville R., Glowacki A.: Cisco TelePresence Fundamentals, Cisco Press, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Kaza R., S. Asadullah: Cisco IP Telephony: Planning, Design, Implementation, Operation, and Optimization, Cisco, 2007 UWAGI: - Firestone S., Ramalingam T., Fry S.: Voice and video conferencing fundamentals, Cisco Press, Davidson J., Peters J.: Voice over IP podstawy, PWN, P R O JJ E K T O W AN I E AP L I K AC JJ I N A P L A T F O R M I E A N D R O I D Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr inŝ. Przemysław Jacewicz dr inŝ. Przemysław Jacewicz, Prowadzący: dr inŝ. Mariusz Jacyno, dr inŝ. BłaŜej Cichy 6

7 zajęć Liczb a godzi n w se mestr ze Liczb a godzi n w tyg odniu Seme str zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Test pod koniec semestru Laboratorium Ocena aplikacji wykonanych na ćwiczeniach Projekt 15 1 Ocena dokumentacji i wyników projektu 5 CEL PRZEDMIOTU: Cel: zapoznanie studentów z wymogami stawianymi aplikacjom na platformie Android i sposobami ich realizacji; ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie testowania aplikacji mobilnych, ich wdraŝania dla róŝnych wersji systemu, oraz publikowania w android Market. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowe umiejętność programowania na platformie android (Usługi w sieciach mobilnych) ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Projektowanie aplikacji mobilnych na platformę Android. Określanie moŝliwości zaspokojenia wymagań aplikacji. Przygotowywanie planów testowania na potrzeby kontroli jakości. Wybór systemu zarządzania kodem źródłowym. Stosowanie systemu numeracji wersji aplikacji. Projektowanie pod kątem rozszerzania i nanoszenia poprawek aplikacji. Projektowanie pod kątem moŝliwości współdziałania aplikacji. Testowanie aplikacji mobilnych na platformę Android. Projektowanie systemu rejestracji błędów na potrzeby programowania mobilnego. Zarządzanie środowiskiem testowym. Maksymalizacja pokrycia testów. Metody unikania błędów podczas testowania aplikacji. Usługi testowania aplikacji. Zagadnienia publikowania aplikacji. Przygotowanie kodu do utworzenia pakietu instalacyjnego. Generowanie pakietu aplikacji i jego podpisywanie. Testowanie publikowanej wersji pakietu aplikacji. Certyfikacja aplikacji na Androida. Wsparcie uŝytkownika końcowego aplikacji. Śledzenie i weryfikacja informacji o awariach. Testowanie aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń docelowych. 7

8 Metody kształcenia: wykład problemowy, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia praktyczne. Efekty kształcenia: Uczestnik potrafi wykonać aplikację mobilną dla platformy Android, przetestować ją i udostępnić na Android Market. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Ocena z wykładu odzwierciedla wynik testu z progami punktowymi rozwiązywanego pod koniec semestru. Ocena z laboratorium jest wyznaczana jako średnia ocen aplikacji wykonanych w trakcie ćwiczeń. Ocena z projektu jest wyznaczana na podstawie analizy dokumentacji i wyników projektu w postaci aplikacji. LITERATURA PODSTAWOWA: Shane Conder, Lauren Darcey: Android. Programowanie aplikacji na urządzenia przenośne. Helion, Warszawa, Ed Burnette: Hello, Android. Programowanie na platformę Google dla urządzeń mobilnych. Helion, Warszawa, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Sayed Hashimi, Satya Komatineni, Dave MacLean: Android 2. Tworzenie aplikacji. Helion, Warszawa, UWAGI: - P R O JJ E K T O W AN I E G I E R I M E D I Ó W Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr. hab. inŝ. Sławomir Nikiel, prof. UZ Prowadzący: dr. hab. inŝ. Sławomir Nikiel, prof. UZ, mgr inŝ. Paweł Filipczuk zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne 6 8

9 W ykład 15 1 Zaliczenie z oceną Laboratorium Zaliczenie z oceną Projekt 15 1 Zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Zapewnienie studentom wiedzy z obszaru projektowania i produkcji gier komputerowych lub mediów cyfrowych z uwzględnieniem współczesnych technologii oraz wymogów stawianych przez przemysł rozrywki elektronicznej. Ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie przygotowanie do pracy w charakterze projektanta gier i mediów cyfrowych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Grafika komputerowa ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Teoria gier (Game Study) Historia gier wideo. Typy i kategorie gier. Ewaluacja gier pod kątem technologii, narracji, grywalności i interakcji oraz estetyki. Demografia gier. Teoria mediów cyfrowych (Digital Media Study) Animacje komputerowe i efekty wizualne (VFX). Ewaluacja mediów pod kątem technologii, narracji oraz estetyki. Teoria projektowania gier (Game Design Theory) Zasady i metodologie produkcji gier. Koncepcja gry (mechanika, zasady gry, modelowanie świata). Ekonomia gier (symulacje, zasady grywalności, nagrody i kary dla gracza, złoŝoność gry, interakcje i budowanie doświadczenia gracza). Narracja cyfrowa (Digital Storytelling) Narracja linearna i nielinearna. Skrypty scenariusze. Zasady dramaturgii cyfrowej. Budowanie postaci. Programowanie gier (Game Programming) Fizyka w grach, środowiska produkcji gier, reprezentacja danych, sztuczna inteligencja NPC (Non Playable Characters). Projektowanie assetów (Game Art. & Audio) - Projektowanie wizualne elementów składowych gry komputerowej lub animacji komputerowej. Projektowanie ścieŝki dźwiękowej i elementów dźwiękowych. Projektowanie poziomów (Level Design) Projektowanie stylistyczne świata wirtualnego- poziomu gry lub scenografii filmu/animacji. Dokumentacja projektu (Document Creation Portfolio) opracowanie dokumentu zawierającego koncepcję gry/animacji, scenariusz, opis i ilustracje assetów, opis i ilustracje scenografii, opis wybranego środowiska realizacji projektu, opis formatu danych/komponentów kodu, demografia uŝytkowników, porównanie z podobnymi produkcjami, zgrubne oszacowanie budŝetu komercyjnego projektu. Prototyp(Game Creation) (Film Production)- opracowanie fragmentu gry lub animacji komputerowej. Ewaluacja prototypu. Metody kształcenia: Wykład konwencjonalny oparty na pozycjach literatury podstawowej, a takŝe rozszerzone o aktualne informacje z dziedziny projektowania gier oraz mediów cyfrowych (materiały własne prowadzącego). Ćwiczenia laboratoryjne na których studenci otrzymują zadania, które mogą być wykonane w zadanym czasie. Zadania laboratoryjne obejmują projektowanie i obsługę mediów (assetów), uŝytkowanie aplikacji programowych oraz środowisk programowania gier. Projekt obejmuje wykonanie prototypowej aplikacji gry komputerowej lub animacji komputerowej zrealizowanych w wybranym środowisku, dostarczonych wraz z pełną dokumentacją. Projekty powinny być realizowane w zespole. Projekty są poddane konsultacjom z prowadzącym zajęcia. Efekty kształcenia: Studenci znają podstawowe wymagania przemysłu gier komputerowych i mediów cyfrowych stawiane potencjalnym pracownikom. Posiadają podstawowe umiejętności pozwalające na spełnienie standardów oczekiwanych procesie produkcji gier i efektów wizualnych (VFX). Studenci są w stanie wykorzystać wiedzę i umiejętności w praktycznych projektach. Potencjalni pracodawcy mają zaufanie do wiedzy i kompetencji absolwentów zaczynających pracę w przemyśle rozrywki elektronicznej. Potrafi zaprojektować grę komputerową lub animację komputerową zgodnie z zasadami tworzenia tego typu mediów 9

10 Potrafi wykorzystać zaawansowane funkcje/moŝliwości narzędzi słuŝących do przygotowania gier i mediów cyfrowych Potrafi dokonać recenzji produkcji gier lub mediów (krytycznie ocenić jej treść, sposób przygotowania i jakość techniczną) Potrafi zaplanować i zrealizować napięty harmonogram wieloetapowych prac projektowych WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego. Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji wszystkich zadań laboratoryjnych. Ocena końcowa jest średnią uzyskanych ocen cząstkowych (z kaŝdego ćwiczenia laboratoryjnego). Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny za wykonanie prototypowej aplikacji gry komputerowej lub animacji komputerowej zrealizowanych w wybranym środowisku, dostarczonych wraz z pełną dokumentacją. LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Rucker R.: Software Engineering and Computer Games, Addison Wiley, Fox B.: Game Interface Design, Thomson, Freeman D.: Creating Emotion in Games: The Craft and Art of Emotioneering New Riders Publishing, 2003 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 4. Manninem T. et al: Game Production Process a Preliminary Study, Ludocraft- ELIAS Project 5. Morrison M.: Teach Yourself Game Programming, Sams Publishing, Flemming B., Dobbs D.: Animacja cyfrowych twarzy, Helion, 2002 UWAGI: Studenci wykorzystują na zajęciach laboratoryjnych przykładowe materiały otrzymane od prowadzącego. Korzystają takŝe ze źródeł internetowych. Tematyka zajęć jest w miarę moŝliwości konsultowana z przedstawicielami przemysłu gier komputerowych i mediów cyfrowych w celu uaktualnienia treści programowych i ich dostosowania do wymogów rynku pracy. R Ó W N O L E G Ł E I F U N K C Y JJ N E T E C H N I K I P R O G R A M O W A N I A Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr inŝ. Marek Sawerwain Prowadzący: dr inŝ. Marek Sawerwain zajęć Liczb Liczb a a godzi godzi n n w sem w tyg estrze odniu Seme str zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 zaliczenie na ocenę Laboratorium zaliczenie na ocenę 5 Projekt 15 1 zaliczenie na ocenę 10

11 CEL PRZEDMIOTU: Cel: - zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami o równoległych i funkcyjnych technikach programowania - ukształtowanie wśród studentów zrozumienia i świadomości roli równoległych technik programowania a takŝe uwypuklenia zwiększającej się roli programowania funkcyjnego - nauka podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia programów równoległych w systemach wieloprocesorowych opartych o tradycyjne uniwersalne procesory (CPU) a takŝe o graficzne wieloprocesorowe układy ogólnego zastosowania (GPU) - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie paradygmatu programowania funkcyjnego, a w szczególności roli funkcji i rekurencji, programowania bez efektów ubocznych oraz nabycie umiejętności uŝywania techniki obliczeń leniwych WYMAGANIA WSTĘPNE: Metody programowania, Algorytmy i struktury danych, Teoretyczne podstawy informatyki, Logika dla informatyków ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Tematy poruszane w ramach przedmiotu równoległe oraz funkcyjne techniki programowania : równoległy model obliczeniowy, klasy złoŝoności obliczeń równoległych, dostępne narzędzia pomagające realizować programy działające w środowiskach równoległych, CUDA, OpenCL, rodzaje prymitywnych operacji równoległe, zaleŝność i podział danych, modele równoległych środowisk wykonawczych dla CPU oraz GPU, podstawowe konstrukcje funkcyjnego języka programowania na przykładzie języków OCaml, F#, Scala, typy danych, wyjątki, pojęcie obiektu, funkcje wyŝszego rzędu, model obliczeń programów funkcyjnych (w postaci uproszczonego opisu operacyjnego), system typów oraz leniwe obliczenia, konstrukcje imperatywne w programowaniu funkcyjnym. Metody kształcenia: Metody kształcenia dla przedmiotu równoległe oraz funkcyjne techniki programowania są następujące: wykład konwencjonalny, ćwiczenia laboratoryjne, projektu tworzenie aplikacji wykorzystującej techniki programowania równoległego oraz funkcyjnego, konsultacje. Efekty kształcenia: Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są następujące: modele programowania równoległego oraz prymitywne operacje równoległe, znajomość istniejących narzędzie wspomagających tworzenie aplikacji równoległych, klasy złoŝoności obliczeń równoległych, paradygmat programowania funkcyjnego, model programowania funkcyjnego, znajomość pojęcia funkcji pierwszej klasy, znajomość pojęcia typu i własności system typów w językach funkcyjnych rola i sposób korzystania z leniwych obliczeń, znajomość konstrukcji imperatywnych w językach funkcyjnych. 11

12 Umiejętność rozwiązywania problemów obliczeniowych przy wykorzystaniu technik programowania równoległego na współczesnych systemach wielordzeniowych opartych o tradycyjne procesory bądź graficzne procesory uniwersalnego zastosowania. Praktyczna znajomość podstaw programowania funkcyjnego., umiejętność pisania programów zgodnych z paradygmatem funkcyjnym. świadomość poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, a takŝe zrozumienie perspektyw rozwoju technik programowania równoległego i funkcyjnego co bezpośrednio przenosi się na konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych umiejętność pracy w zespole nad rozwiązywaniem postawionego zadania w postaci implementacji aplikacji realizującej postawione zadania. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Ocena za wykład jest wystawiana na podstawie pisemnego sprawdzianu wiedzy, który odbędzie się na ostatnim wykładzie. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych wystawiana jest jako średnia z ocen za sprawdziany bądź prace/zadania indywidualne zlecane przez osobę prowadzącą laboratorium. Ocena za projekt jest dokonywana na podstawie przygotowanego pisemnego (moŝe być takŝe w formie elektronicznej) sprawozdania dotyczącego realizowanego projektu. LITERATURA PODSTAWOWA: R.Pickering, Foundations of F#, Apress,USA, C. Smith, Programming F#, O'Reilly Media, Inc.,Sebastopol, USA, J. Sanders, E. Kandrot, CUDA w przykładach. Wprowadzenie do ogólnego programowania procesorów GPU, Helion, 2012, J. Sanders, E. Kandrot, CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming, Addison-Wesley Professional, 2010 B. Gaster, L. Howes, D. R. Kaeli, P. Mistry, D. Schaa,Heterogeneous Computing with OpenCL, Morgan Kaufmann, P. Pacheco, An Introduction to Parallel Programming, Morgan Kaufmann, Z. Czech, Wprowadzenie do obliczeń równoległych, Wydawnictwo Naukowe PWN, M. Herlihy, N. Shavit, Sztuka programowania wieloprocesorowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: S. Thomspon, Haskell - The Craft of Functional Programming, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. Boston, MA, USA, 1999 J. Harrop, F# for Scientists, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jerseym USA, D. Syme, A. Granicz, A. Cisternino, Expert F# 2.0, Apress, USA, R. Farber, CUDA Application Design and Development, Morgan Kaufmann, Wen-mei W. Hwu, eds, GPU Computing Gems, Emerald Edition and Jade Edition, Morgan Kaufmann, UWAGI: - S I E C I S P O Ł E C Z N O Ś C I O W E I S Y S T E M Y W I E L O A G E N E T O W E Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr inŝ. Mariusz Jacyno Prowadzący: dr inŝ. Mariusz Jacyno 12

13 zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 egzamin Laboratorium zaliczenie na ocenę 7 Projekt 15 1 zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Cel: -zapoznanie studentów z genezą, architekturą oraz właściwościami sieci społecznościowych - poruszenie tematyki złoŝoności w kontekście sieci społecznościowych oraz problematyki związanej z efektywnym ich zarządzaniem - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie projektowania oraz zarządzania sieciami społeczonściowymi wykorzystując do tego celu systemy wieloagentowe oraz sieci semantyczne WYMAGANIA WSTĘPNE: - umiejętność programowania - znajomość języka XML lub HTML ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: - sieci społecznościowe, systemy wieloagentowe, sieci semantyczne, języki ontologii, rozproszona inteligencja, Metody kształcenia: - wykład konwencjonalny, - ćwiczenia laboratoryjne, - metoda projektu, Efekty kształcenia: Posiada ogólną wiedzę z zakresu genezy, struktury oraz właściwości sieci społecznościowych. Potrafi rozróŝnić rodzaje sieci społecznościowych oraz ich zastosowanie. Potrafi scharakteryzować sieć społecznościową jako system złoŝony oraz przedstawić właściwości wynikające z jego złoŝoności. Rozumie potrzebę efektywnego zarządzania sieciami społecznościowymi oraz techniki umoŝliwiające osiągniecie tego celu. Potrafi opisać architekturę, działanie oraz cechy systemu wieloagentowego oraz jego składowych (agentów). Rozumie w jaki sposób systemy wieloagentowe mogą wspomóc zarządzanie oraz uŝytkowanie sieci społecznościowych. Posiada wiedzę na temat sieci semantycznych oraz potrafi wyjaśnić ich zastosowanie w zarządzaniu sieciami społecznościowymi. Potrafi opisać informacje za pomocą języków ontologii oraz dokonać analizy tak opisanych danych wykorzystując silniki inferencji. Potrafi wykorzystać zaawansowane funkcje/moŝliwości narzędzi słuŝących do modelowania systemów wieloagentowych, struktur sieci semantycznych oraz analizy danych zawartych w tych sieciach. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Potrafi stworzyć dokumentację końcową projektu opisującą sposób podejścia do realizacji wybranego zagadnienia oraz analizę otrzymanych rezultatów. Potrafi zaplanować i zrealizować napięty harmonogram wieloetapowych prac projektowych w zespole. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: W ramach zaliczenia przedmiotu studenci są oceniani na podstawie: 13

14 Projektu własnego projekt weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności. Projekt powinien zawierać: modelowanie wybranego problemu wraz z interpretacją uzyskanych wyników. Egzaminu mającego charakter pisemny polegający na przetestowaniu osiągniętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy (pytania teoretyczne do 5 pytań) i umiejętności (3 zadania).. Posiada ogólną wiedzę z zakresu genezy, struktury oraz właściwości sieci społecznościowych. Potrafi rozróŝnić rodzaje sieci społecznościowych oraz ich zastosowanie. Potrafi scharakteryzować sieć społecznościową jako system złoŝony oraz przedstawić właściwości wynikające z jego złoŝoności Rozumie potrzebę efektywnego zarządzania sieciami społecznościowymi oraz techniki umoŝliwiające osiagniecie tego celu. Potrafi opisać architekturę, działanie oraz cechy systemu wieloagentowego oraz jego składowych (agentów). Rozumie w jaki sposób systemy wieloagentowe mogą wspomóc zarządzanie oraz uŝytkowanie sieci społecznościowych. Posiada wiedzę na temat sieci semantycznych oraz potrafi wyjaśnić ich zastosowanie w zarządzaniu sieciami społecznościowymi. Potrafi opisać informacje za pomocą języków ontologii oraz dokonać analizy tak opisanych danych wykorzystując silniki inferencji. Potrafi wykorzystać zaawansowane funkcje/moŝliwości narzędzi słuŝacych do modelowania systemów wieloagentowych, struktur sieci semantycznych oraz analizy danych zawartych w tych sieciach. Potrafi połączyć teoretyczną wiedzę przekazaną w trakcie wykladów oraz techniki i narzędzia omawiane w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych w celu realizacji spójnego całościowo projektu na temat wybranego zagdnienia. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Potrafi stworzyć dokumentację końcową projektu opisującą sposób podejscia do realizacji wybranego zagadnienia oraz analizę otrzymanych rezultatów. Potrafi zaplanować i zrealizować napięty harmonogram wieloetapowych prac projektowych w zespole. LITERATURA PODSTAWOWA: Michael Wooldridge, An Introduction to MultiAgent Systems - Second Edition, 2009 Duncan J. Watts, Six degrees: the science of a connected age, 2003 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Dean Allemang, James Hendler, Semantic Web for the Working Ontologist, Second Edition: Effective Modelling in RDFS and OWL, 2011 Albert Laszlo Barabasi, Linked: How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life, 2002 S Y S T E M Y I N F O R M A C JJ I P R Z E S T R Z E N N E JJ (( G I S )) Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inŝ. Marek Kowal Prowadzący: Dr inŝ. Marek Kowal 14

15 zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 zaliczenie z oceną Laboratorium 30 2 zaliczenie z oceną Projekt Studia niestacjonarne 4 W ykład 9 1 zaliczenie z oceną Laboratorium 18 2 zaliczenie z oceną Projekt CEL PRZEDMIOTU: - zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania systemów informacji przestrzennej - ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia systemów informacji przestrzennej - zapoznanie studentów z metodami analizy danych przestrzennych WYMAGANIA WSTĘPNE: - grafika komputerowa ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: - Podstawy Systemów Informacji Przestrzennej (SIP). Historia rozwoju SIP. Główne zastosowania SIP. Definicje pojęć związanych z układami współrzędnych kartograficznych. Układy współrzędnych kartograficznych obowiązujące w Polsce. Mapa cyfrowa. Źródła danych dla SIP. Typy obiektów geograficznych. Oprogramowanie dla SIP. - Modele danych w SIP. Dane przestrzenne dyskretne i ciągłe. Dokładność danych przestrzennych. Reprezentacja danych przestrzennych za pomocą grafiki rastrowej, wektorowej, rastrowo-wektorowej. Dane opisujące cechy ilościowe lub jakościowe obiektów geograficznych. Transformacja z danych rastrowych do wektorowych. Warstwowa reprezentacja danych. - Architektura SIP. Wprowadzanie i weryfikacja danych wejściowych. Bazy danych przestrzennych. Projektowanie baz danych przestrzennych. Systemy zarządzania bazami danych przestrzennych. Przetwarzanie danych przestrzennych. Wyprowadzanie i obrazowanie danych przestrzennych. Prezentacja danych przestrzennych w Internecie i na urządzeniach mobilnych. Planowanie i architektury SIP. - Analizy przestrzenne. Próbkowanie danych przestrzennych. Geostatystyka. Analizy sieciowe. Znajdowanie optymalnej drogi. ZaleŜności i interakcje przestrzenne. Interpolacja przestrzenna. Regresja przestrzenna. Interakcja przestrzenna. Symulacja przestrzenna - automaty komórkowe. Metody kształcenia: - wykład konwencjonalny, - ćwiczenia laboratoryjne, Efekty kształcenia: Potrafi wymienić i scharakteryzować poszczególne moduły informatyczne, z których zbudowane są Systemy Informacji Przestrzennej. Zna modele danych stosowanych w Systemach Informacji Przestrzennej i potrafi je rozróŝnić oraz scharakteryzować. Potrafi wymienić i zdefiniować metody analizy danych przestrzennych. Potrafi wprowadzać i wyprowadzać dane przestrzenne z baz danych przestrzennych. Potrafi zaplanować i utworzyć bazę danych przestrzennych. Posiada umiejętność 15

16 zarządzania danymi przestrzennymi i ich transformacją. Potrafi stosować metody analizy danych przestrzennych i interpretować ich wyniki. Potrafi opisać i objaśnić metody obrazowania danych przestrzennych i wyników analiz danych przestrzennych. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Potrafi wymienić i scharakteryzować poszczególne moduły informatyczne, z których zbudowane są Systemy Informacji Przestrzennej Zna modele danych stosowanych w Systemach Informacji Przestrzennej i potrafi je rozróŝnić oraz scharakteryzować Potrafi wymienić i zdefiniować metody analizy danych przestrzennych Potrafi wprowadzać i wyprowadzać dane przestrzenne z baz danych przestrzennych Potrafi zaplanować i utworzyć bazę danych przestrzennych Posiada umiejętność zarządzania danymi przestrzennymi i ich transformacją Potrafi stosować metody analizy danych przestrzennych i interpretować ich wyniki Potrafi opisać i objaśnić metody obrazowania danych przestrzennych i wyników analiz danych przestrzennych LITERATURA PODSTAWOWA: Bielecka E.: Systemy Informacji Geograficznej teoria i zastosowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2006 Myrda G., Litwin L.: Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.: GIS. Teoria i praktyka, PWN, Davis D.: GIS dla kaŝdego, PWN, Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: GIS. Obszary zastosowań, PWN, Tomilson R.: RozwaŜania o GIS - Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedŝerów, ESRI Press, Suchecki B.: Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Warszawa, C.H. BECK, Urbański J.: GIS w badaniach przyrodniczych, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Bivand R.S., Pebesma E.J., Gómez-Rubio V.: Applied Spatial Data Analysis with R, Springer, Kolvoord R., Keranen K.: Making Spatial Decisions Using GIS, A Workbook, ESRI, UWAGI: - S Y S T E M Y I N F O R M A T Y C Z N E W Z A R Z Ą D Z A N I U F I R M Ą Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inŝ. Marek Kowal Prowadzący: Dr inŝ. Marek Kowal 16

17 zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 zaliczenie z oceną 6 Laboratorium 30 2 zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: - zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania systemów ERP oraz metodami wdraŝania takich systemów w przedsiębiorstwie - ukształtowanie umiejętności z zakresu planowania i budowania systemów analitycznych - zapoznanie studentów z metodami eksploracji danych biznesowych WYMAGANIA WSTĘPNE: - bazy danych ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: - Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning). Architektura systemów ERP. Charakterystyka modułów funkcjonalnych systemów ERP. Dobre praktyki biznesowe w systemach ERP. Metody wdraŝania systemów ERP. Przegląd i charakterystyka popularnych systemów ERP obecnych na polskim rynku IT. - Systemy analityczne. Źródła danych. Integracja danych.. Przegląd i charakterystyka typowych operacji przekształcania danych. Planowanie i Implementacja procesów transformacji danych. Gromadzenie danych w hurtowniach danych, podejście znormalizowane i wielowymiarowe. Planowanie i implementacja struktur wielowymiarowych. Prezentacja wyników analiz w postaci raportów. - Eksploracja danych. Czyszczenie danych poprzez odkrywanie danych odstających i brakujących. Metody odkrywania reguł asocjacji i sekwencji z wykorzystaniem algorytmu Apriori, Frequent Pattern Growth, Generalized Sequential Pattern, PrefixSpan. Klasteryzacja danych z wykorzystaniem algorytmów hierarchicznych i iteracyjno-optymalizacyjnych. Klasyfikacja danych z wykorzystaniem algotymu k-najbliŝszych sąsiadów, drzew decyzyjnych i naiwnego klasyfikatora bayesowskiego. Analiza szeregów czasowych. z wykorzystaniem modeli parametrycznych. Przegląd systemów informatycznych wspierających eksplorację danych Metody kształcenia: - wykład konwencjonalny, - ćwiczenia laboratoryjne, Efekty kształcenia: Potrafi wymienić i scharakteryzować poszczególne moduły informatyczne, z których zbudowane są systemy ERP. Zna metody i etapy wdraŝania systemów ERP w przedsiębiorstwie. Zna architekturę systemu analitycznego i potrafi scharakteryzować poszczególne elementy takiego systemu. Potrafi stosować typowe operacje transformacji danych. Potrafi zaplanować i zbudować wielowymiarową kostkę danych w oparciu o schemat gwiazdy i płatka śniegu. Potrafi przedstawić wyniki analizy danych w postaci raportu. Potrafi wymienić i zdefiniować metody eksploracji danych z zakresu odkrywania reguł asocjacji i sekwencji, klasteryzacji, klasyfikacji i analizy szeregów czasowych. Posiada umiejętność stosowania poznanych metod eksploracji danych dla danych biznesowych. 17

18 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Potrafi wymienić i scharakteryzować poszczególne moduły informatyczne, z których zbudowane są systemy ERP Zna metody i etapy wdraŝania systemów ERP w przedsiębiorstwie Zna architekturę systemu analitycznego i potrafi scharakteryzować poszczególne elementy takiego systemu Potrafi stosować typowe operacje transformacji danych Potrafi zaplanować i zbudować wielowymiarową kostkę danych w oparciu o schemat gwiazdy i płatka śniegu Potrafi przedstawić wyniki analizy danych w postaci raportu Potrafi wymienić i zdefiniować metody eksploracji danych z zakresu odkrywania reguł asocjacji i sekwencji, klasteryzacji, klasyfikacji i analizy szeregów czasowych. Posiada umiejętność stosowania poznanych metod eksploracji danych dla danych biznesowych LITERATURA PODSTAWOWA: Auksztol J., Balwierz P., Chomuszko M..: SAP. Zrozumieć system ERP, Warszawa, PWN, Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H.: Zintegrowane systemy informatyczne. Dobre praktyki wdroŝeń, Warszawa, PWN, Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdraŝanie, Difin, Januszewski A.: Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1: Zintegrowane systemy transakcyjne, Warszawa, PWN, Januszewski A.: Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania tom 2, Warszawa, PWN, Larose T. D.: Odkrywanie wiedzy z danych, Warszawa, PWN, Surma J.: Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Warszawa, PWN, Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y., Vassiliadis P.: Hurtownie danych. Podstawy organizacji i funkcjonowania., WAiP, Larose D. T.: Metody i modele eksploracji danych, Warszawa, PWN, Pelikant A.: Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania, Helion, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Kimball R., Ross M.: The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition), Wiley, Todman C: Projektowanie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), WNT, Markov Z., Larose D.T.: Eksploracja zasobów internetowych, Warszawa, PWN, 2009 UWAGI: - 18

Projektowanie aplikacji na platformie Android Kod przedmiotu

Projektowanie aplikacji na platformie Android Kod przedmiotu Projektowanie aplikacji na platformie Android - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projektowanie aplikacji na platformie Android Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-PAPA Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Technologie GIS - opis przedmiotu

Technologie GIS - opis przedmiotu Technologie GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie GIS Kod przedmiotu 06.9-WZ-BezD-TGIS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe / Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - opis przedmiotu

Hurtownie danych - opis przedmiotu Hurtownie danych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Hurtownie danych Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-HD Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu Testowanie systemów informatycznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu 06.0-WI-INFP-TSI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/201 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Technologie i aplikacje mobilne Kod przedmiotu

Technologie i aplikacje mobilne Kod przedmiotu Technologie i aplikacje mobilne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie i aplikacje mobilne Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-TiAM Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. 2. Kod przedmiotu: ZSI

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. 2. Kod przedmiotu: ZSI (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/17 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język Java i technologie Web Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JiTW Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe Expert systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia.

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Inżynieria systemów mobilnych

Inżynieria systemów mobilnych Przedmiot: Rok: 3 Inżynieria systemów mobilnych Semestr: VI Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyczne Systemy Zarządzania IT Management Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów:

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Przedmiot: Programowanie aplikacji Rok: 4 Semestr: 7 Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 4 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów II - opis przedmiotu

Architektura komputerów II - opis przedmiotu Architektura komputerów II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Architektura komputerów II Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-AK-II Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Aplikacje dla urządzń mobilnych Kod przedmiotu

Aplikacje dla urządzń mobilnych Kod przedmiotu Aplikacje dla urządzń mobilnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje dla urządzń mobilnych Kod przedmiotu 11.9-WE-INFD-AUM Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE ROZPROSZONE I RÓWNOLEGŁE Distributed and parallel programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Internet przedmiotów - opis przedmiotu

Internet przedmiotów - opis przedmiotu Internet przedmiotów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Internet przedmiotów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-IP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu 06.0-WE-ED-MPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Techniki multimedialne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RIA-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO INFORMATYKI. SYLABUS A. Informacje ogólne

WSTĘP DO INFORMATYKI. SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu WSTĘP DO INFORMATYKI. SYLABUS A. Informacje

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-SIZP Wydział

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych Kod przedmiotu

Programowanie urządzeń mobilnych Kod przedmiotu Programowanie urządzeń mobilnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Programowanie urządzeń mobilnych Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PUM Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa : Kierunek: Informatyka Rodzaj : obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Internet Application Development

Bardziej szczegółowo

NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:

NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Silniki graficzne i sztuczna inteligencja Kod przedmiotu: GSO_23 Rodzaj przedmiotu: obieralny Specjalność: Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej Wydział: Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP MK-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP MK-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Komputerowe wspomaganie decyzji Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-2-403-MK-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Marketing Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Techniki modelowania programów Kod przedmiotu

Techniki modelowania programów Kod przedmiotu Techniki modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-TMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Technologie mobilne - opis przedmiotu

Technologie mobilne - opis przedmiotu Technologie mobilne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie mobilne Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-TME-L-S14_pNadGen04ZZM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu

Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-NPAI Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu

Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-BDEK Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-UML-W-S14_pNadGen5M44E Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2013-2017 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w Javie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Integracja sieci komputerowych D1_4. The integration of computer networks

KARTA PRZEDMIOTU. Integracja sieci komputerowych D1_4. The integration of computer networks KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

Analiza i wizualizacja danych Data analysis and visualization

Analiza i wizualizacja danych Data analysis and visualization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11 Gry społecznościowe wykład 0 Joanna Kołodziejczyk 24 lutego 2017 Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego 2017 1 / 11 Program przedmiotu Dwie formy zajęć: 1 Wykład studia stacjonarne (15h) 2

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunku podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe Network programming PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Programowanie sieciowe Network programming PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Programowanie sieciowe Network programming Informatyka stacjonarne IO_04 Obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: II Semestr: II wykład, laboratorium W, L 4 ECTS I KARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE WSPÓŁBIEŻNE I ROZPROSZONE I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat architektur systemów równoległych i rozproszonych,

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji Optimization methods Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ć

Metody optymalizacji Optimization methods Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ć Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści dodatkowych Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Metody Optimization methods Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploracja Danych Nazwa w języku angielskim: Data Mining Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA I STATYSTYKA Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s16-2012IWBIAS Pozycja planu: D16 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi II 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Języki programowania Nazwa w języku angielskim Programming languages Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Informatyka - INF Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 5 36-0_1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu Zarządzanie projektami - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-ZP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Cel 1 Zapoznanie studentów z architekturami i platformami mobilnymi

KARTA PRZEDMIOTU. Cel 1 Zapoznanie studentów z architekturami i platformami mobilnymi KARTA PRZEDMIOTU 1 Informacje o przedmiocie Nazwa przedmiotu Programowanie aplikacji mobilnych Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim Mobile Applications Programming Kod przedmiotu Kategoria przedmiotu :

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje WWW i PHP Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-A-L-S14_pNadGenHRAKH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE APLIKACJI RÓWNOLEGŁYCH I ROZPROSZONYCH Programming parallel and distributed applications Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Infor.003_pNadGenE34J2 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Technologie sieciowe nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj

Bardziej szczegółowo