Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Anna Szel¹gowska* Anna Szel¹gowska Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Wstêp Wspó³czesne miasta to têtni¹ce yciem jednostki terytorialne wspomagane w istotnym stopniu innowacyjnymi technologiami. Kluczowym czynnikiem w obecnym rozwoju obszarów miejskich jest zastosowanie sieci tzw. drugiej generacji (WEB 2.0). Niniejszy artyku³ ma na celu zaprezentowanie istoty miasta 2.0, analizê zjawisk i procesów wystêpuj¹cych we wspó³czesnych miastach funkcjonuj¹cych w oparciu o sieæ drugiej generacji oraz przedstawienie wp³ywu stosowania innowacji technologicznych na jakoœæ ycia mieszkañców miast 2.0. Realizacja tego celu odbêdzie siê za pomoc¹ metody syntezy logicznej, metody analizy i krytyki Ÿród³owej oraz studium przypadków. 1. Etapy politycznej komunikacji Komunikacja na szczeblu w³adze miasta mieszkañcy przybiera coraz bardziej rozbudowane formy wspó³pracy. Wymiana informacji miêdzy tymi dwoma ogniwami ma s³u yæ godzeniu rozbie nych opinii i stanowisk, a w konsekwencji poszukiwaniu optymalnych rozwi¹zañ. J. G. Blumler oraz D. Kavanagh wyró nili trzy g³ówne fazy rozwoju politycznej komunikacji [Blumler, Kavanagh, 1999, s. 213]. W pierwszej fazie polityczna komunikacja podporz¹dkowana by³a silnym wp³ywom w³adz, instytucji politycznych i partii, które stosowa³y najprostsze papierowo-radiowe formy przekazu swoich treœci otoczeniu zewnêtrznemu. Telewizja, jako medium drugiej politycznej komunikacji, zdynamizowa³a przekaz informacji, umo liwiaj¹c coraz szybszy dostêp do aktualnych informacji. Wspó³czesny rozwój miejskich innowacji technologicznych nie móg³by siê odbywaæ bez Internetu, zaliczanego do mediów trzeciej politycznej komunikacji. J. G. Blumler w swych rozwa aniach posun¹³ siê dalej, wyró niaj¹c czwart¹ fazê komunikacji spo³ecznej, któr¹ nazwa³ odœrodkow¹ dywersyfikacj¹ (centrifugal diversification) [Blumler, 2013]. * Dr hab., prof. nadz., Kolegium Nauk o Przedsiêbiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zak³ad Inwestycji i Nieruchomoœci, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie, al. Niepodleg³oœci 162, Warszawa,

2 408 Anna Szel¹gowska O ile trzy pierwsze fazy przyjmowa³y strukturê piramidaln¹ (gdzie spo³eczeñstwo pozostawa³o biernym odbiorc¹ treœci), o tyle w czwartej fazie mamy do czynienia z ci¹gle rozszerzaj¹cym siê rozproszeniem i wykorzystaniem funkcji Internetu, skutkuj¹cym aktywnym i jednoczeœnie oddolnym udzia³em mieszkañców w yciu spo³eczno-gospodarczym. To w³aœnie ta czwarta faza jest platform¹ stwarzaj¹c¹ jeszcze wiêksze mo - liwoœci wyra ania opinii i wymiany pogl¹dów na temat dzia³añ w³adz lokalnych, regionalnych czy krajowych i ich wp³ywu na jakoœæ ycia mieszkañców. Cech¹ charakterystyczn¹ tej czwartej fazy jest przeniesienie interpersonalnej komunikacji politycznej na poziom mieszkañców, którzy w coraz wiêkszym stopniu partycypuj¹ w podejmowaniu strategicznych decyzji o dzia³aniach w³adz lokalnych i ich skutkach dla lokalnej spo³ecznoœci. W dobie tak rozwiniêtych innowacji technologicznych tradycyjne funkcje polityków i decydentów zaczynaj¹ powoli traciæ na znaczeniu ze wzglêdu na rosn¹c¹ si³ê g³osu mieszkañców-internautów, którzy nie boj¹ siê g³oœno formu³owaæ krytyki i przyjmowaæ postawê wysoce roszczeniow¹ wzglêdem lokalnych w³adz. W ostatnich kilkunastu latach zauwa alny jest coraz wiêkszy dobór form politycznej komunikacji i stosowanych mediów, który w zdecydowany sposób przekszta³ca siê z autorytarnego i paternalistycznego podejœcia pionowego do podejœcia dialogu horyzontalnego, w którym wszyscy uczestnicy procesu komunikowania decyduj¹ o sposobie, miejscu i czasie konsumpcji przekazu medialnego. 2. Sieæ tzw. drugiej generacji Spo³eczeñstwo internetowe odgrywa kluczow¹ rolê w rozwoju miast. Usprawnia proces komunikacji nie tylko miêdzy w³adzami lokalnymi a mieszkañcami miast, ale tak e miêdzy samymi mieszkañcami-u ytkownikami Internetu, którzy wspó³pracuj¹c miêdzy sob¹, generuj¹c cyfrowe treœci, wykorzystuj¹c spo³eczne sieci internetowe oraz wiele dostêpnych interaktywnych platform wymiany danych, wspó³tworz¹ ycie miast. Ca³okszta³t takich dzia³añ, okreœlanych jako Web 2.0, oznacza charakterystyczne dla internautów przejœcie od sieci tylko do odczytu (Web 1.0), do sieci, w której u ytkownicy aktywnie korzystaj¹ z mediów i wype³niaj¹ je w³asnymi treœciami. Pojêcie Web 2.0 zosta³o po raz pierwszy sformu³owane w 1999 roku przez D. DiNucci [1999, s. 32]. Okreœlenie Web 2.0 zosta³o nastêpnie upowszechnione przez T. O Reillyego podczas serii konferencji zorganizowanych przez firmy O Reilly Media i Media- Live International w 2004 roku [O Reilly, 2004].

3 Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce 409 Koncepcja Web 2.0 zmieni³a dotychczasowy paradygmat interakcji i integracji miêdzy w³aœcicielami serwisów internetowych a ich u ytkownikami, daj¹c tym drugim mo liwoœæ samodzielnego tworzenia treœci, które de facto s¹ moderowane (przyk³adem jest m.in. Wikipedia, Digg.com Flickr.com, Wykop.pl itp.). Koncepcja Web 2.0 charakteryzuje spo³ecznoœci internetowe, podejmuj¹ce dyskusje zwi¹zane tematycznie z zainteresowaniami cz³onków grup (np. ekologia, rewitalizacja, transport miejski), organizuj¹ce wspólne dzia³ania poza sieci¹ internetow¹ (np. konsultacje spo³eczne, sprz¹tanie w czynie spo³ecznym zapuszczonych ulic, zbiórki na rzecz schronisk dla zwierz¹t, paczki œwi¹tecznej pomocy), bêd¹ce miejscem wsparcia innych cz³onków (np. osób uzale nionych, ofiar przemocy, osób nieporadnych yciowo) i dzielenia siê wiedz¹ (np. blogosfery). Wed³ug A. Tarabasz koncepcjê Web 2.0 nale y traktowaæ jako zmodyfikowany sposób wykorzystania rozwijaj¹cych siê i ulepszanych zasobów oraz jako wspó³kreowan¹ platformê pozwalaj¹c¹ na cyfrow¹ samoekspresjê [Tarabasz, 2013, s. 273]. Jak zauwa a M. Majorek, Web 2.0 oznacza technologiczne innowacje, które przyczyniaj¹ siê do coraz bardziej kooperacyjnego charakteru Internetu, gdzie spo³eczeñstwo mo e wspó³dzia³aæ w takim samym stopniu jak konsumowaæ [Majorek, 2010, s. 136]. Oznacza to, e koncepcja Web 2.0 umo liwiaj¹ca tworzenie wielkich projektów zwi¹zanych m.in. z miastem, wspó³aran owanych przez spo³eczeñstwo internetowe, przek³ada siê pozytywnie na zaanga owanie wiêkszej ni dotychczas grupy mieszkañców w ycie miasta oraz ich wspó³pracê z w³adzami miast. Z drugiej strony, uwzglêdniaj¹c kwestiê zarz¹dzania informacj¹, jaka w modelu Web 2.0 jest przekazywana do tzw. chmury informacyjnej (cloud computing), gdzie trudno jest zidentyfikowaæ autora treœci i ich pochodzenie, pojawia siê problem zastosowania optymalnych algorytmów wykorzystuj¹cych najlepsze rozwi¹zania, jakie oferuje Web 2.0. W tym celu niezbêdne jest wzbogacenie koncepcji Web 2.0 o tzw. architekturê SOA (Service Oriented Architecture), które ³¹cznie daj¹ w³adzom miast potê ne narzêdzie zarz¹dzania wiedz¹. Obecnie mówi siê ju o koncepcji Web 3.0 bazuj¹cej na sieci semantycznej (Semantic Web), w której dotychczasowy system wyszukiwania okreœlonej frazy zostaje zast¹piony wyszukiwaniem semantycznym i wyszukiwaniem mowy potocznej, by tekst by³ faktycznie rozumiany przez odbiorcê. Kolejnym etapem rozwoju innowacji technologicznych ma byæ koncepcja Web 4.0, w której inteligentna sieæ (Intelligent Web), zwana Meta Sieci¹ (Meta Web), bêdzie funkcjonowaæ jako sztuczna inteligencja, scalaj¹c cz³o-

4 410 Anna Szel¹gowska wieka z innowacyjn¹ technologi¹, umo liwiaj¹c zdaln¹ realizacjê wiêkszoœci czynnoœci za pomoc¹ potêgi ludzkiej podœwiadomoœci. 3. Web 2.0 i jej wykorzystanie w koncepcji miast 2.0 We wspó³czesnym rozwoju miast zasadnicze znaczenie odgrywa wp³yw stosowanych nowych narzêdzi i technik komunikacyjnych na porz¹dek spo³eczny i spo³eczne formy organizacyjne oraz sposoby organizacji i zarz¹dzania miastem. Coraz czêœciej miasta przypominaj¹ sieciowe systemy informatyczne. Miejska infrastruktura cyfrowa staje siê coraz bardziej funkcjonalna i u yteczna zarówno dla w³adz lokalnych, jak i dla samych mieszkañców miast. Wykorzystanie dostêpnych narzêdzi komunikacji internetowej w planowaniu przestrzennym i zarz¹dzaniu miastem stanowi fundament koncepcji miasta 2.0, które jest integralnie zwi¹zane z wykorzystaniem koncepcji Web 2.0, dziêki czemu mieszkañcy maj¹ mo liwoœæ bezpoœredniego wspó³tworzenia i partycypowania w tworzeniu miast i ich poszczególnych czêœci sk³adowych. Celem idei miasto 2.0 jest uczynienie miasta bardziej funkcjonalnym, przyjaznym, skoncentrowanie siê na problemie kongestii, zanieczyszczenia œrodowiska, nieefektywnego transportu, rosn¹cego ubóstwa, pog³êbiaj¹cych siê ró nic spo³ecznych, niewystarczaj¹cych powierzchni zielonych i zmianie œwiadomoœci mieszkañców w zakresie jakoœci ycia w mieœcie. Innymi s³owy miasto 2.0 to miasto wspó³tworzone przez jego mieszkañców przy wsparciu nowoczesnych technologii, nowoczesnego designu i jeszcze bardziej nowatorskiego podejœcia w³adz samorz¹dowych do tego, czego chc¹ i o co wnioskuj¹ jego mieszkañcy. Koncepcja ta s³u y poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak nale y budowaæ zrównowa one, têtni¹ce yciem i prawid³owo funkcjonuj¹ce miasto. Cech¹ charakterystyczn¹ miasta 2.0 jest kreatywne wykorzystanie innowacyjnych technologii cyfrowych s³u ¹ce podniesieniu efektywnoœci standardowych rozwi¹zañ w obszarze monitoringu, diagnostyki, tworzenia us³ug publicznych i zarz¹dzania nimi. Aktywny udzia³ mieszkañców w tworzeniu miast ma skutkowaæ doskonalsz¹ wiedz¹ o funkcjonowaniu miast w czasie i przestrzeni, o rosn¹cych potrzebach mieszkañców, o wystêpuj¹cych konfliktach w przestrzeni miejskiej, postrzeganiu jakoœci ycia w mieœcie i sposobach ich poprawy. Miasto 2.0 jest zatem miastem otwartym, elastycznym i demokratycznym. W tradycyjnym procesie zarz¹dzania miastem mamy do czynienia z podejœciem top-down, w którym wizja rozwoju miasta i jego

5 Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce 411 strategia jest odgórnie ustalana przez w³adze samorz¹dowe i narzucana mieszkañcom miasta. Zawodnoœci¹ tego rozwi¹zania by³ brak dostatecznej wiedzy o faktycznych potrzebach miasta i jego mieszkañców. St¹d te nieodzowne staje siê wykorzystanie w procesie zarz¹dzania miastem podejœcia bottom-up, w którym obywatele maj¹ prawo wspó³decydowaæ o kszta³cie przestrzeni miejskiej i realizowanych w przestrzeni czasowej strategii rozwoju miast. Ka de miasto funkcjonuje w okreœlonej przestrzeni. Zgodnie z definicj¹ podan¹ przez The European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City, Part I General Provisions Article 1 Right to the city miasto to wspólna przestrzeñ nale ¹ca do ludnoœci j¹ zamieszkuj¹cej maj¹ca prawo do zagwarantowania jej warunków spe³nienia potrzeb politycznych, spo³ecznych i ekologicznych i jednoczeœnie zobowi¹zuj¹ca do solidarnoœci. Z kolei Z. Paszkowski traktuje miasto jako twór przestrzenno-spo³eczny o wysokiej z³o onoœci, powsta³y w okreœlonych warunkach politycznych, spo³ecznych i ekonomicznych, w konkretnej przestrzeni. Miasto to zurbanizowana przestrzeñ, która by³a tworzona w sposób nierównomierny w czasie, na okreœlonej przestrzeni, ulegaj¹c procesom rozwoju, przekszta³ceñ i degradacji. Miasto stanowi wyraz przestrzenny zrealizowanych idei i podjêtych decyzji w zakresie urbanistycznym i spo³ecznym. Miasto jest odzwierciedleniem dzia³ania si³ rynkowych w czasie i przestrzeni, w której s¹ zapisane zarówno okresy gospodarczego wzrostu, jak i kryzysów gospodarczych i politycznych. Miasto jako przestrzeñ spo³eczno-kulturowa jest miejscem wymiany myœli i rozwoju cywilizacyjnego, odzwierciedlaj¹cym d¹ enia, aspiracje i kulturê jego mieszkañców [Paszkowski, 2011, s ]. To w³aœnie rozwój cywilizacyjny nierozerwalnie zwi¹zany z rozwojem technologicznym, a tym samym z rozwojem cyfrowym, determinuje wspó³czesny paradygmat zarz¹dzania miastem. Wed³ug Z. Zuziaka miasto jest otwart¹ struktur¹ osadnicz¹, w której ustawicznie dokonuj¹ siê zmiany, polegaj¹ce na konfigurowaniu indywidualnych i zinstytucjonalizowanych strategii rozwoju ró nych form ycia spo³ecznego, odpowiadaj¹cych im procesów i form przestrzennych oraz œrodowisk, z którymi te zmiany mo na logicznie powi¹zaæ [Zuziak, 2008, s. 28]. Tym samym zmiany podyktowane s¹ rozwojem innowacji technologicznych i wykorzystaniem koncepcji Web 2.0 w polityce miejskiej i realizowanych strategiach rozwoju miast. Ju M. Weber traktowa³ miasto jako fuzjê trzech definiuj¹cych go uk³adów, do których zalicza³ rynek,

6 412 Anna Szel¹gowska centrum administracyjno-polityczne i zbiorowoœæ miejsk¹ [Weber, 1921]. Wskazywa³ on na si³ê oddzia³ywania spo³eczeñstwa w yciu miasta. Kilkadziesi¹t lat póÿniej œwiat jest œwiadkiem tworzenia siê w przestrzeni wirtualnej spo³ecznej wiêzi mieszkañców miast, integruj¹cych siê wspólnot, identyfikuj¹cych siê z miastem i wspólnie dzia³aj¹cych dla dobra ogó³u. Ta swoista integracja w wirtualnym œwiecie przenosi siê do œwiata rzeczywistego, uwypuklaj¹c wspó³czesn¹ rolê kapita³u spo³ecznego tkwi¹cego w mieszkañcach miast 2.0. Aktywne uczestnictwo mieszkañców miast w wirtualnej i pozawirtualnej sieci spo³ecznych stosunków przyczynia siê do wzrostu wspó³pracy miêdzyludzkiej opartej na zaufaniu, lojalnoœci, wzajemnej konkurencji, aspiracji i d¹ eniu do poprawy jakoœci ycia w œrodowisku miejskim. 4. Praktyczne zastosowanie koncepcji Web 2.0 we wspó³czesnych miastach Na pocz¹tku 2012 roku w Stanach Zjednoczonych odby³o siê robocze spotkanie pod nazw¹ City 2.0 Wish Brainstorm, którego efektem by³o stworzenie crowdsourcingowej strony internetowej TheCity2.org poœwiêconej wymianie doœwiadczeñ, narzêdzi oraz danych s³u ¹cych poprawie jakoœci ycia w miastach. Podstawow¹ funkcj¹ tej strony internetowej jest wspó³praca miêdzy ekspertami, firmami, organizacjami, mieszkañcami i w³adzami miast. Celem tej dynamicznie rozwijaj¹cej siê inicjatywy jest stworzenie otwartej sieci specjalistów z ca³ego œwiata, dziel¹cych siê dobrymi pomys³ami na wykorzystanie innowacyjnych technologii i us³ug w stworzeniu miasta 2.0. Koncepcja miast 2.0 upowszechnia siê na œwiecie w coraz wiêkszym stopniu. Wzrost dostêpnoœci us³ug internetowych sprzyja wdra aniu innowacyjnych rozwi¹zañ w zarz¹dzaniu miastami na skalê globaln¹. Wyzwaniem dla lokalnych w³adz jest monitorowanie wszelkich trudnoœci napotykanych lub zg³aszanych przez mieszkañców i poszukiwanie narzêdzi, które przyczyni¹ siê do rozwi¹zania powsta³ych problemów na obszarze miast. Kluczowym czynnikiem w rozwoju miast 2.0, poza spo- ³ecznoœci¹ sieciow¹, jest geoinformacja rozumiana jako cyfrowy system informacji s³u ¹cy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz przedstawiania danych przestrzennych, którego podstawow¹ funkcj¹ jest wspomaganie procesu decyzyjnego. W ramach systemu geoinformacji najczêœciej stosowanymi narzêdziami s¹ geoankiety oraz geodyskusje. Geoankiety s¹ to interaktywne mapy pozwalaj¹ce pozyskaæ informacjê

7 Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce 413 przestrzenn¹ bezpoœrednio od mieszkañców miast o ich codziennych œcie kach ycia, o sposobie, formie i czasie ich podró y, o postrzeganiu przez nich poszczególnych obszarów miast lub konkretnych miejsc, o ich preferencjach w zakresie oczekiwanych zmian dla zagospodarowania danej przestrzeni itp. Geoankiety s¹ stosowane wówczas, gdy nie ma jeszcze przed³o onych do publicznej debaty propozycji rozwi¹zañ, jakie miasto zamierza wdro yæ w najbli szej przysz³oœci. Przyk³adem takiej geoankiety jest Licz na zieleñ (www.licznazielen.pl), w której mieszkañcy Krakowa, Warszawy, Poznania oraz odzi zaznaczali w okresie marzec maj 2014 roku atrakcyjne dla nich zielone miejsca i trasy, w których spêdzaj¹ czas wolny, inne walory otoczenia podnosz¹ce wartoœæ danego miejsca dla mieszkañców oraz miejsca, które wymagaj¹ uzupe³nienia zieleni¹ miejsk¹ lub jej wiêkszej pielêgnacji. Jeœli natomiast miasto przedstawi³o spo³eczeñstwu do spo³ecznych konsultacji propozycje pewnych rozwi¹zañ, wówczas wykorzystuje siê geodyskusje. Narzêdzie to równie bazuje na interaktywnej mapie, na której s¹ umieszczane bezpoœrednio zg³oszenia internautów. Dok³adniej rzecz ujmuj¹c, ka dy element dyskusji jest przypisany do konkretnego miejsca w przestrzeni miejskiej. Przyk³adem stosowania takich rozwi¹zañ jest kanadyjski ArgooMap oraz brytyjski CitySandbox. Umo liwiaj¹ one u ytkownikom zaznaczenie na interaktywnej mapie okreœlonego punktu, zadanie pytania, wskazanie istniej¹cego problemu lub zaproponowanie w³asnych rozwi¹zañ. Zarówno geodyskusje, jak i geoankiety s¹ stosowane w celu poprawy jakoœci ycia w mieœcie oraz minimalizacji konfliktów w miejskiej przestrzeni publicznej. Informacje pozyskane z geoankiet i geodyskusji s¹ bezpoœrednio przekazywane do miejskich baz danych i geoportali. Przyk³adem takich geoportali miejskich jest m.in. geoportal miasta Cieszyna (najbardziej rozbudowany tematycznie), geoportal miasta Siemianowice Œl¹skie, geoportal miasta Ruda Œl¹ska, geoportal miasta Œwiêtoch³owice, geoportal miasta Przemyœl, geoportal miasta Tarnobrzeg. Wszystkie te geoportale bazuj¹ na systemie informacji przestrzennej (w skrócie: GIS Geographic Information System), dziêki któremu mo na wprowadzaæ dane, zarz¹dzaæ danymi, przetwarzaæ je oraz udostêpniaæ. System informacji przestrzennej coraz czêœciej jest uzupe³niany przez szereg aplikacji dedykowanych na potrzeby zbierania informacji od mieszkañców miast. Dzieje siê to nie tylko za pomoc¹ tradycyjnych komputerów, ale coraz czêœciej za pomoc¹ tabletów i smartfonów. Mobilne miejskie przewodniki dostêpne w formie darmowych aplikacji do œci¹g-

8 414 Anna Szel¹gowska niêcia z Google Play i AppStore stanowi¹ tzw. must have ka dego miasta 2.0. Coraz czêœciej aplikacje dla mieszkañców tworzone s¹ przez samych mieszkañców, czego przyk³adem jest aplikacja Street Bump Boston, dziêki której mo na zg³osiæ ubytki w nawierzchni jezdni, koleiny, niezabezpieczone lub niebezpieczne dla kierowców studzienki kanalizacyjne itp. Wiele podobnych aplikacji pozwala mieszkañcom na zrobienie zdjêcia takim dziurom w nawierzchni i przes³ania ich na konkretny numer urzêdu miasta (np. Analogiczne rozwi¹zanie jest dostêpne w Belgii, Grecji, Holandii, Niemczech i Zjednoczonym Królestwie poprzez aplikacjê FixMyStreet umo liwiaj¹c¹ obywatelom powiadamianie samorz¹du lokalnego lub innej odpowiedzialnej instytucji o wybojach, uszkodzonym oœwietleniu ulicznym i podobnych problemach na ulicach i drogach. Podobne rozwi¹zanie jest dostêpne w Warszawie, która oferuje mieszkañcom aplikacjê mobiln¹ Warszawa Aplikacja ta umo liwia w trzech krokach wys³anie do urzêdu miasta zg³oszenia interwencyjnego (np. informacja o dziurze w nawierzchni jezdni, zepsutym sygnalizatorze, powalonym drzewie, nielegalnym wysypisku œmieci, graffiti itp.). Wystarczy zrobiæ zdjêcie, wskazaæ miejsce zdarzenia i dodaæ jego opis. Po wys³aniu zg³oszenia mieszkañcy otrzymuj¹ potwierdzenie. Zg³oszenia trafiaj¹ do miejskiego centrum kontaktu Warszawa 19115, sk¹d s¹ przekazywane do realizacji. Poza projektem Warszawa 19115, nazwanym opcj¹ Skar siê i narzekaj, w stolicy dzia³a tak e projekt Doradzaj i komentuj w ramach akcji Zmieniamy Warszawê, projekt Wybieraj i dzia³aj zwi¹zany z wprowadzeniem bud etu partycypacyjnego oraz projekt Projektuj i zmieniaj obejmuj¹cy swym obszarem tematycznym zmiany dotychczasowego wizerunku stolicy. Inicjatywy bud etu obywatelskiego s³u ¹ zwiêkszeniu udzia³u obywateli w procesie optymalnego zagospodarowania pieniêdzy podatników z bud etu miasta. Przyk³adowo w odzi przyjêto, e projekty obywateli przyjmowane do realizacji nie mog¹ kosztowaæ miasto wiêcej ni 2 mln z³, a pomys³odawca musi przekonaæ do pomys³u minimum 15 osób. W ramach takich inicjatyw powstaj¹ m.in. miejskie farmy, otwarte si³ownie na œwie ym powietrzu, rowery dostêpne dla mieszkañców czy te szybki transport miejski. Oczywiœcie stopieñ zaanga owania mieszkañców w poprawê jakoœci ycia w mieœcie zale y nie tylko od samych rozwi¹zañ komputerowych, ale tak e od dostêpnoœci danych, na podstawie których mo na tworzyæ szereg obywatelskich aplikacji. Przyk³adem kraju, który w najwiêkszym

9 Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce 415 stopniu dzieli siê publicznymi danymi ze swymi obywatelami, jest Finlandia. Miasto dostarcza obywatelom surowych danych, jednak jest otwarte na wspó³pracê, umo liwia u ycie tych danych do tworzenia mobilnych spo³ecznych aplikacji i mo liwie jak najszerszego ich u ycia we wszystkich sferach ycia zarówno obywatelskiego, jak i biznesowego. Z tego te wzglêdu stopieñ zaanga owania Finów w dzia³ania na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i pañstwowym jest o wiele wiêkszy ni Polaków. Jednak e w wielu miastach na œwiecie dostêp do takich danych nadal jest utrudniony, st¹d te czêstokroæ to sami mieszkañcy musz¹ dostarczyæ pewnych danych, aby mog³a powstaæ interaktywna mapa potrzeb mieszkañców miast. Od 2012 roku w ró nych polskich miastach s¹ prowadzone warsztaty maj¹ce na celu wypracowanie rozwi¹zañ, które pomog¹ skutecznie wdra aæ internetowe narzêdzia naprawcze w miastach. Przyk³ady takich narzêdzi to NaprawmyTo! (http://naprawmyto.pl), Interwencje Poznañ (https://www.um.poznan.pl/mim/forms/sm_zgloszenia.html) i Mapa Porz¹dku w Gdañsku (http://mapa.gdansk.gda.pl/mp/). Portal NaprawmyTo! wg stanu na 31 grudnia 2014 r. dzia³a³ w 12 gminach, u ytkownicy zg³osili ponad 22 tys. alertów, z czego naprawionych zosta³o ponad 11 tys. Z kolei Interwencje Poznañ to aplikacja mobilna urzêdu miasta Poznania, zintegrowana z wykorzystywanym od kilku lat internetowym systemem zg³aszania interwencji do s³u b. Us³uga umo liwia wykonywanie zg³oszeñ w 7 kategoriach tematycznych podzielonych na 18 tematów. U ytkownicy aplikacji mog¹ swoje zg³oszenia uzupe³niæ o zdjêcie wykonane przy pomocy urz¹dzenia mobilnego oraz zaznaczyæ na cyfrowym planie miasta. Ponadto podczas dodawania zg³oszenia u ytkownik mo e dodaæ do informacji wspó³rzêdne GPS opisywanego miejsca. System umo liwia równie identyfikacjê miejsca poprzez automatyczne przypisanie najbli - szego punktu adresowego. Mapa Porz¹dku Miasta Gdañska ma na celu zwiêkszenie efektywnoœci dzia³añ zmierzaj¹cych do utrzymania czystoœci i porz¹dku na obszarze Gdañska poprzez zwiêkszenie przep³ywu informacji miêdzy jednostkami administracyjnymi miasta, w³aœcicielami i zarz¹dcami okreœlonych terenów. Ponadto aplikacja ta s³u y aktywizacji gdañszczan poprzez umo liwienie im ³atwego przekazywania informacji o lokalizacji zauwa onych nieprawid³owoœci. U ytkownicy maj¹ do wyboru zg³oszenie zdarzenia spoœród jedenastu typów: dewastacja, zaœmiecanie, graffiti, oblodzenie, zalegaj¹cy œnieg, bezpañski pies, dzikie zwierzê, dziura

10 416 Anna Szel¹gowska w jezdni, nieprawid³owo zaparkowane auto, zniszczony znak drogowy lub inne utrudnienie. Po wskazaniu lokalizacji zdarzenia i jego opisu informacja jest przesy³ana do w³aœciwych s³u b odpowiedzialnych za realizacjê zg³oszenia. W po³owie 2011 roku w ramach projektu SUNSET w czterech krajach rozpoczê³y siê prace nad aplikacj¹ TripZoom (http://www.tripzoom.eu), która ma zmniejszaæ korki uliczne, zwiêkszaæ bezpieczeñstwo, chroniæ œrodowisko i poprawiaæ samopoczucie mieszkañców europejskich. W ramach projektu s¹ prowadzone badania pilota owe w holenderskim Enschede, szwedzkim Gothenburgu i brytyjskim Leeds. Aplikacja powsta³a w ramach wspó³pracy opartej na wymianie informacji podró nych i dostarczaniu pozytywnych bodÿców do inteligentnego wyboru przejazdu podró nym, zarz¹dom dróg i innym podmiotom zaanga owanym w infrastrukturê miejsk¹. Aplikacja w zindywidualizowany sposób informuje o alternatywnych formach transportu, umo liwia podró nym optymalizowanie trasy przejazdu, informuje podró nych o sposobie minimalizowania wp³ywu mobilnoœci na œrodowisko (œlad CO 2 ) oraz pozwala ustawiæ i monitorowaæ indywidualne cele podró y dotycz¹ce zwiêkszenia bezpieczeñstwa osobistego, skrócenia czasu podró y i jej kosztów, podniesienia komfortu i polepszenia stanu zdrowia (liczba spalonych kalorii przez podró nego). Na œwiecie czêsto s¹ wykorzystywane interaktywne aplikacje informuj¹ce o rozk³adach jazdy autobusów miejskich, które pozwalaj¹ mieszkañcom optymalnie zarz¹dzaæ swoim czasem, nie trac¹c go na zbyt d³ugie oczekiwanie na przystankach autobusowych (przyk³adem jest nowojorski MTA Bus Time). Interesuj¹cym rozwi¹zaniem, które umo liwia walkê w³adz miasta z problemem pozostawionych w parkach psich odchodów, jest aplikacja Terra Poo WiFi wdro ona w 2012 roku w Mexico City. W³aœciciel psa za wrzucenie psich odchodów do specjalnego pojemnika uzyskuje kod do darmowego dostêpu do WiFi na danym obszarze. D³ugoœæ czasu darmowego dostêpu jest uzale niona od wagi psich odchodów wyœwietlanej na danym pojemniku. Równie praktyczne aplikacje dla samych mieszkañców polskich miast to np. Z³ap Taxi, która umo liwia zamówienie taksówki bez koniecznoœci dzwonienia. Aplikacja obejmuje 413 korporacji w 82 miastach. Oprócz zamówienia taksówki aplikacja, na podstawie cennika, oblicza odleg³oœæ oraz koszt trasy. Innym przyk³adem aplikacji dla w³aœcicieli pojazdów jest Korkosfera, lokalizuj¹ca korki nie tylko w miastach, ale tak-

11 Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce 417 e na trasach. Aplikacja ta umo liwia monitorowanie bie ¹cej sytuacji na drogach, informuje o remontach i budowach na trasie. Jest tak e wyposa ona w funkcjê wyszukiwania obiektów (np. bankomaty), miejsc (hotele, restauracje), a tak e pozwala œledziæ wydarzenia w naszej okolicy. Korkosfera informuje równie o obowi¹zuj¹cym ograniczeniu prêdkoœci, pozwala wyszukiwaæ wybrane adresy oraz odbieraæ i zg³aszaæ ostrze enia radia CB. U ytkownicy mog¹ tak e skorzystaæ z porównywarki cen paliwa. Popularna jest tak e aplikacja mobilet umo liwiaj¹ca kupno za pomoc¹ smartfonu biletów na autobusy, tramwaje, metro, a od 1 marca 2014 tak e komunikacjê dalekobie n¹. Ponadto aplikacja ta umo liwia op³acenie czasu postoju na p³atnych parkingach. Aplikacja ta swoim zasiêgiem obejmuje ponad 100 miast w Polsce. W lutym 2014 roku Urz¹d Miasta Legnicy (jako pierwszy) wdro y³ dla mieszkañców komunikator SISMS, dziêki któremu mo na otrzymywaæ informacje o tym, co siê dzieje w mieœcie, wzbogacone dodatkowo plikami multimedialnymi (np. zdjêcia, filmy, pliki audio tzw. SMS Cloud). Aplikacja przesy³a komunikaty (co wa ne bez spamu) podzielone na trzy kategorie: wiadomoœci na szarym tle to informacje (np. zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne, koncerty, imprezy sportowe, informacje o terminach sk³adania wniosków i dokumentów lub op³at, bezp³atnych badaniach lekarskich i szczepieniach, zbiórkach odpadów wielkogabarytowych, przypomnienia o odœnie aniu posesji lub usuwaniu sopli z dachów itp.); wiadomoœci na ó³tym tle to ostrze enia (np. przed groÿnymi zjawiskami pogodowymi, ostrze enia przed niebezpiecznymi warunkami na drogach, zakaz wstêpu do lasu, zakaz wypalania traw, informowanie o awariach wodoci¹gowych, gazowych, pr¹du elektrycznego, remontach i blokadach dróg), wiadomoœci na czerwonym tle to alarmy (np. alarm o ewakuacji z powodu nadchodz¹cej powodzi). Wa ne miejsce w procesie tworzenia tego rodzaju aplikacji odgrywa hackathon (zwany w Polsce równie : hakaton), podczas którego uczestnicy, z regu³y w ci¹gu doby, realizuj¹ innowacyjne pomys³y na prototypy aplikacji internetowych lub mobilnych, które wykorzystuj¹c dane publiczne (Open Data/API), u³atwi¹ w przysz³oœci ycie mieszkañcom miasta. Podczas takich imprez spotkaj¹ siê najlepsi programiœci, hackerzy i eksperci, tworz¹c aplikacje obywatelskie rozwi¹zuj¹ce realne problemy

12 418 Anna Szel¹gowska danego miasta. Podczas hackathonów istnieje mo liwoœæ skorzystania z pomocy ekspertów od innowacji technologicznych i urzêdników miejskich dysponuj¹cych odpowiedni¹ wiedz¹ w danym temacie. Przyk³adem rozwi¹zañ crowdsourcingowych projektów obywatelskich zrealizowanych na œwiecie w ramach inicjatywy hackathon s¹ m.in.: Mojepanstwo.pl otwarta baza danych publicznych w Polsce, której celem jest zwiêkszenie zaanga owania obywateli w sprawy publiczne, OpenIdeo.com platforma spo³eczna zorientowana na wspólne rozwi¹zywanie problemów poprzez wzajemne inspirowanie siê i pomaganie, TheCivicCrowd.org gdzie s¹ omawiane inicjatywy maj¹ce na celu poprawê ycia spo³eczeñstwa, w celu merytorycznego wsparcia pomys³ów, ChicagoLobbyist.org strona publikuj¹ca informacje o lobbistach w Chicago (USA), CorruptUA.org ukraiñska mapa antykorupcyjna; obywatele mog¹ raportowaæ o przypadkach korupcji (³apówki, przekrêty, itd.), Ipaidabribe.com (zap³aci³em ³apówkê) indyjski serwis, pozwalaj¹cy raportowaæ o wymuszaniu ³apówek, Clearstreets.org (czyste ulice) obywatelski serwis do monitorowania odœnie ania ulic przez s³u by miasta Chicago (USA). Reasumuj¹c, wspó³czesne miasta 2.0 wykorzystuj¹ dostêpne rozwi¹zania rewolucji cyfrowej tak e do konsultacji spo³ecznych, np. w zakresie bud etu partycypacyjnego, rewitalizacji dzielnic, ulic lub kamienic, zwiêkszenia terenów zielonych, przekszta³cenia przeznaczenia okreœlonych obiektów na inne cele u ytecznoœci publicznej i wielu innych dzia- ³añ, których celem jest poprawa jakoœci ycia w mieœcie. Spo³eczeñstwo staje siê zatem aktywnym uczestnikiem ycia politycznego i spo³ecznego. Zakoñczenie Wspó³czesne miasta 2.0 rozwijaj¹ siê w oparciu o idee i rozwi¹zania koncepcji Web 2.0, s³u ¹ce wielostronnej komunikacji zwi¹zanej z podejmowaniem decyzji wa nych dla miast. Miasto 2.0 to zrównowa one miasto przysz³oœci, w którym ludzie bêd¹ mogli yæ harmonijnie z poszanowaniem œrodowiska, ³¹cz¹c œrodowisko zurbanizowane ze œrodowiskiem przyrodniczym, przy mniejszym stopniu zu ycia energii tradycyjnej i wiêkszym wykorzystaniu energii odnawialnej, jednoczesnym wzroœcie gospodarczym oraz poprawie jakoœci ycia jego mieszkañców.

13 Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce 419 Jest to idea, która przy wykorzystaniu rewolucji cyfrowej ³¹czy w sobie zarz¹dzanie œrodowiskiem w miastach, zrównowa ony rozwój transportu, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego. W dobie szybko postêpuj¹cej urbanizacji dbanie o jakoœæ ycia mieszkañców i przysz³oœæ naszej planety staje siê wyzwaniem dla miast 2.0 czyli miast zrównowa onych, pe³nych ycia, bezpiecznych, prawid³owo funkcjonuj¹cych, optymalnie dostosowanych do potrzeb wszystkich mieszkañców bez wzglêdu na poziom ich zamo noœci. Literatura 1. Blumler J. G., Kavanagh D. (1999), The Third Age of Political Communication: Influence and Features, Political Commmunication, Vol. 16, No Blumler J. G. (2013), The Fourth Age of Political Communication, 12 September, dostêp dnia DiNucci D. (1999), Fragmented Future, Print Magazine, No Majorek M. (2010), Nowa jakoœæ medialnych kampanii wyborczych na przyk³adzie amerykañskich kandydatów do urzêdu prezydenta w pierwszej dekadzie XXI wieku, w: Du Vall M., Walecka-Rynduch A., Stare i nowe media w kontekœcie kampanii politycznych i sprawowania w³adzy, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków. 5. O Reilly T. (2004), What is Web 2.0?, what-is-web-20.html, dostêp dnia Paszkowski Z. (2011), Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego zwi¹zki z urbanistyk¹ wspó³czesn¹, Universitas, Kraków. 7. Tarabiasz A. (2013), Marketing w dobie Web x.0 a wykorzystanie social media przez najwiêksze banki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. 8. The European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City. 9. Weber M. (1921), The City, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 10. Zuziak Z. (2008), O to samoœci urbanistyki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. Streszczenie Celem artyku³u jest zaprezentowanie idei miast 2.0, która rozwija siê dziêki rewolucji cyfrowej i zastosowaniu innowacji technologicznych we wspó³czesnym zarz¹dzaniu miastem. Opracowanie porusza kwestie etapów politycznej komunikacji, roli Internetu i koncepcji Web 2.0 w tworzeniu miast 2.0 oraz przed-

14 420 Anna Szel¹gowska stawia praktyczne przyk³ady dzia³añ wykorzystuj¹cych rozwój innowacji technologicznych w Polsce i na œwiecie. S³owa kluczowe miasto 2.0, innowacje w miastach Cities 2.0 in contemporary economy (Summary) The aim of this article is to present the idea of the city 2.0, which is developing thanks to digital revolution and implementation of technological innovations in the contemporary city management. The paper raises important issues of political communication phases, the role of Internet and Web 2.0 in the city 2.0 creation process. Additionally the paper indicates the practice of implementation innovative solutions in the Polish cities and in the world. Keywords city 2.0, innovations in cities

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE. z dnia 12 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnobród Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07 1 Wprowadzenie.................................. 1 2 Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych..................... 7 2.1 Teorie naukowe a problemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin określa zasady korzystania z usługi Wezwij PZU Pomoc ( Usługa ) świadczonej przez PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 00-133 Warszawa, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Doświadczenia projektu Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Małgorzata Lublińska Warszawa, 19 czerwca 2012 roku Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Europejska

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji Ustawa o rewitalizacji W przypadku ubiegania się beneficjentów o wsparcie FUE wystarczy przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o Wytyczne (okres przejściowy wskazany w ustawie o rewitalizacji mija

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Dane i polityka oparta na danych znaczenie i narz dzia analityczne dla JST

Dane i polityka oparta na danych znaczenie i narz dzia analityczne dla JST Inspiracje dla rozwoju lokalnego Dane i polityka oparta na danych znaczenie i narz dzia analityczne dla JST dr Dominik Batorski 11-03-2015 Rewolucja cyfrowa jak rewolucja przemys owa Rewolucja cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Jak będą nas kusić producenci w nieodległej przyszłości? dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 28 września 2015 Zmiany w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK 2009/2010 CEL OGÓLNY : wdraŝanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umoŝliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Łukasz Franek Politechnika Krakowska Projekt CiViTAS CARAVEL

Łukasz Franek Politechnika Krakowska Projekt CiViTAS CARAVEL Łukasz Franek Politechnika Krakowska Projekt CiViTAS CARAVEL Dlaczego warto promować transport zbiorowy? Ponieważ wciąż kojarzy nam się bardziej z tym 8 wrzesień 2007 2 niż z tym 8 wrzesień 2007 3 Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 12:36:56 Numer KRS: 0000378829

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 12:36:56 Numer KRS: 0000378829 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 12:36:56 Numer KRS: 0000378829 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2015

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2015 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2015 RODZAJ WNIOSKODAWCY: A. Organizacja pozarządowa lub inny uprawiony podmiot Część I: Dane Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online.

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online. Ochronainformacji.pl zaprasza na XIII edycję konferencji z cyklu Składowanie i archiwizacja backup online dokumentów elektronicznych Data: 3 grudnia 2009 r. Miejsce: Warszawa Backup, chociaż jest czynnością

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo