REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 15, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS , kapitał zakładowy: zł, NIP (zwany dalej: Organizatorem ), będącego równocześnie przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 919 k.c. oraz art. 921 k.c. 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin"). 3. Konkurs będzie trwać od dnia 1 listopada 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku, tj. w tym terminie przyjmowane będą zgłoszenia udziału w Konkursie. 4. Konkurs organizowany jest w serwisie internetowym: appcup.samsung.pl (zwanym dalej: "Serwisem") i obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Celem Konkursu jest propagowanie tworzenia prac programów komputerowych w dwóch kategoriach: Gry i Aplikacje, dla urządzeń mobilnych Samsung (zwane dalej: Aplikacjami Mobilnymi ) oraz nagradzanie laureatów Konkursu za najlepsze wykonanie zadań konkursowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie. II. Uczestnicy Konkursu 6. Konkurs jest skierowany do nie prowadzących działalności gospodarczej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających polskie obywatelstwo. Osoby, które spełniają warunki określone w niniejszym Tytule II Regulaminu oraz przystąpią do Konkursu na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie poniżej, zwane będą dalej "Uczestnikami", a każde z osobna "Uczestnikiem". Dopuszcza się, aby w konkursie brały udział zespoły, składające się z maksymalnie trzech Uczestników, spełniających powyższe kryteria (zwane dalej Zespołami ). 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz inne osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także ich małżonkowie, wstępni, ani zstępni. Zgłoszenia powyższych osób nie będą brane pod uwagę. 8. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. 1

2 9. Uczestnik zgłaszający udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział. 10. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Udział w Konkursie jest dobrowolny. III. Warunki i zasady udziału w Konkursie 11. Aby przystąpić do Konkursu należy spełnić następujące warunki: a) stworzyć Aplikację Mobilną dla jednego z urządzeń Samsung, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w jednej z dwóch kategorii (Gry lub Aplikacje) działających po kontrolą systemu operacyjnego Android, którego opis zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z wymogami certyfikacyjnymi Samsung Apps, określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu; b) zgłosić stworzoną Aplikację Mobilną do umieszczenia w sklepie internetowym Samsung Apps (http://www.samsungapps.pl/) i doprowadzić do jej umieszczenia w sklepie internetowym Samsung Apps do dnia 31 marca Wymogi umieszczenia pracy w sklepie internetowym określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu; c) dokonać zgłoszenia stworzonej Aplikacji Mobilnej, o której mowa w pkt. 11a, za pośrednictwem strony do dnia 31 marca 2013 roku wskazując: nazwę, koncepcję, kategorię, opis, ID pracy w sklepie Samsung Apps, informację o pomyślnym zakończeniu procesu certyfikacji; d) wyrazić zgodę na wyłączne i bezpłatne udostępnienie Aplikacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej użytkownikom strony Samsung Apps przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu. 12. W celu udziału w Konkursie, w terminie trwania Konkursu określonym w pkt. 3 Regulaminu, należy zgłosić swój udział w Konkursie wypełniając elektroniczny formularz rejestracji uczestnictwa w Konkursie dostępny na stronie internetowej appcup.samsung.pl, w szczególności poprzez udostępnienie niezbędnych danych dotyczących Uczestnika, tj. imię, nazwisko, w przypadku Zespołów nazwę i pełny skład Zespołu, adres , datę urodzenia Uczestnika, numer telefonu, a także złożenie innych wymaganych oświadczeń, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów niezbędnych do realizacji Konkursu. Zgłoszenie do udziału w Konkursie powinno być wypełnione w sposób kompletny, zrozumiały i rzetelny. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z podaniem w Zgłoszeniu nieprawdziwych, niepełnych lub niekompletnych danych, skutkujących niemożliwością kontaktu i/lub przekazania nagrody. 13. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną Aplikację Mobilną w Konkursie, przy czym zgłoszenie każdej kolejnej pracy wymaga osobnego zgłoszenia. 2

3 14. W trakcie trwania Konkursu, zostaną zorganizowane przez Organizatora warsztaty dla uczestników Konkursu, podczas których Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji specjalistów Samsung. Warsztaty odbędą się w dniu 20 stycznia 2013 roku na terenie Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa. Wstęp na warsztaty będą mieli wyłącznie zaproszeni Uczestnicy. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w warsztatach, w tym koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Organizator nie zapewnia sprzętu komputerowego i elektronicznego do użytku Uczestników podczas warsztatów. 15. W celu wykonywania prac konkursowych, pięćdziesiąt pierwszych zarejestrowanych Uczestników (bądź Zespołów) będzie miało możliwość wziąć w użyczenie jedną sztukę sprzętu od Organizatora spośród następujących urządzeń: - tablet Samsung Galaxy Tab 2 7.0, - tablet Samsung Galaxy Tab , - tablet Samsung Galaxy Note 10.1, - telefon Samsung Galaxy Note, - telefon Samsung Galaxy Note II, - telefon Samsung Galaxy S III z tym zastrzeżeniem, że podczas rejestracji Uczestnik, Zespół, winien zgłosić, na jaki sprzęcie powstaje praca i wyłącznie ten sprzęt może być przedmiotem użyczenia. Użyczenie nastąpi dnia 20 stycznia 2013 roku, natomiast zwrot do dnia 31 marca 2013 na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Biorący w użyczenie ponosi wszelką odpowiedzialność za uszkodzenie (zawinione, czy niezawinione) użyczonego sprzętu. Warunkiem odbioru przez Uczestnika sprzętu do użyczenia jest jego obecność na warsztatach, o których mowa w pkt 14 Regulaminu. Wartość jednostkowa świadczenia, o którym mowa w pkt 15 wynosi 100 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt). 16. Nie będą brane pod uwagę zgłaszane Aplikacje Mobilne zawierające treści mogące naruszać dobre obyczaje, powszechnie przyjęte normy moralne, dobra osobiste innych osób lub mogące naruszać zasady porządku publicznego. 17. Każdy Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Aplikacja Mobilna - w tym wszystkie jej elementy, np. w postaci grafik, obrazów, dźwięków, animacji - zgłoszona do Konkursu będzie całkowicie oryginalna, jego autorstwa (bądź autorstwa Zespołu), nie będzie stanowić opracowań innych utworów i że nie zostały w niej wykorzysta ne jakiekolwiek inne utwory, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim. 18. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na 3

4 mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do jego pracy lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami. 19. Uczestnik ponosi wobec Organizatora oraz osób trzecich wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą, w przypadku, kiedy Aplikacja Mobilna zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu będzie naruszała prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste, majątkowe lub osobiste prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 20. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niezgodnych z wymogami o charakterze technicznym określonymi w Załącznikach 1, 2 i Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu prac już wcześniej rozpowszechnionych, przez inne sklepy lub witryny internetowe. 22. Zabronione jest zgłaszanie prac zawierających jakiekolwiek treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe, wulgarne lub sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Zabronione jest zgłaszanie prac naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich. IV. Przyznanie i wydanie Nagród 23. Organizator powoła Jury, składające się z 5 osób przedstawicieli Organizatora, które dokona wyboru najlepszych - w ocenie Jury - prac zgłoszonych do Konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 24. Spośród wszystkich zgłoszonych prawidłowo Aplikacji Mobilnych w obu kategoriach: Gry, Aplikacje, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie do Konkursu prac, Jury wybierze po pięć najlepszych Aplikacji Mobilnych z kategorii Gry i Aplikację, a Uczestnikom, których prace zostaną wybrane, przyznana zostanie nagroda zwana dalej Nagrodą w następujący sposób: a. za Aplikację Mobilną z kategorii Gry, która zajmie pierwsze miejsce Uczestnik, będący jej autorem otrzyma pierwszą Nagrodę - Trzymiesięczny Staż w R&D Samsung do wykorzystania 2013 albo 2014 roku w Polsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) brutto łączna wartość Nagrody wartości wynosi zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy pięćset) brutto, b. za Aplikację Mobilną z kategorii Gry, która zajmie drugie miejsce zajęcie drugiego miejsca Uczestnik, będący jej autorem otrzyma drugą Nagrodę - Trzymiesięczny Staż w R&D Samsung do wykorzystania 2013 albo 2014 roku oraz Samsung Galaxy S III o wartości zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy czterdzieści dziewięć) brutto, 4

5 c. za Aplikację Mobilną z kategorii Gry, która zajmie trzecie miejsce, Uczestnik, będący jej autorem otrzyma trzecią Nagrodę - Samsung Galaxy Note II o wartości 2749 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć) brutto, d. za Aplikację Mobilną z kategorii Gry, która zajmie czwarte miejsce, Uczestnik, będący jej autorem otrzyma czwartą Nagrodę Galaxy Note 10.1 o wartości 2699 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) brutto, e. za Aplikację Mobilną z kategorii Gry, która zajmie piąte miejsce, Uczestnik, będący jej autorem otrzyma Nagrodę Samsung Galaxy S III o wartości 2549 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) brutto, f. za Aplikację Mobilną z kategorii Aplikacje, która zajmie pierwsze miejsce Uczestnik, będący jej autorem otrzyma pierwszą Nagrodę - Trzymiesięczny Staż w R&D Samsung do wykorzystania 2013 albo 2014 roku w Polsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) brutto łączna wartość Nagrody wartości wynosi zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy pięćset) brutto, g. za Aplikację Mobilną z kategorii Aplikacje, która zajmie drugie miejsce zajęcie drugiego miejsca Uczestnik, będący jej autorem otrzyma drugą Nagrodę - Trzymiesięczny Staż w R&D Samsung do wykorzystania 2013 albo 2014 roku w Polsce oraz Samsung Galaxy S III o wartości zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy czterdzieści dziewięć) brutto, h. za Aplikację Mobilną z kategorii Aplikacje, która zajmie trzecie miejsce, Uczestnik, będący jej autorem otrzyma trzecią Nagrodę - Samsung Galaxy Note II o wartości 2749 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć) brutto, i. za Aplikację Mobilną z kategorii Aplikacje, która zajmie czwarte miejsce, Uczestnik, będący jej autorem otrzyma czwartą Nagrodę Galaxy Note 10.1 o wartości 2699 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) brutto, j. za Aplikację Mobilną z kategorii Aplikacje, która zajmie piąte miejsce, Uczestnik, będący jej autorem otrzyma Nagrodę Samsung Galaxy S III o wartości 2549 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) brutto. W przypadku uzyskania Nagrody za Aplikację Mobilną, której autorami był Zespół, Nagroda przysługuje wszystkim poszczególnym Uczestnikom Zespołu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania za Aplikację Mobilną Nagrody pieniężnej w wysokości zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), o której mowa w niniejszym punkcie lit. a i lit. f, której autorami był Zespół przedmiotowa Nagroda przysługuje Zespołowi i jej wartość będzie podzielona na poszczególnych członków danego Zespołu proporcjonalnie do ilości członków Zespołu w częściach równych. 5

6 Do Nagród w Konkursie Organizator ufunduje dodatkowe świadczenia pieniężne w wysokości 11,11% wartości nagrody (dalej Świadczenie Dodatkowe. Od łącznej wartości nagrody i Świadczenia Dodatkowego Organizator potrąci kwotę stanowiącą równowartość 10% ich wartości na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) i wpłaci na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. 25. Nagroda w Konkursie zostanie Uczestnikowi wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 26. Nagród rzeczowych nie można zamienić na ich równowartość pieniężną. 27. Lista zwycięzców Konkursu oraz nazwy zwycięskich prac zostaną opublikowane na stronie internetowej appcup.samsung.pl do dnia 30 kwietnia 2013 roku. 28. W przypadku wyboru pracy danego Uczestnika w Konkursie, Uczestnik ten zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość na wskazany podczas rejestracji udziału w Konkursie adres w ciągu 3 dni roboczych(wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) od dnia opublikowania listy zwycięzców. Warunkiem otrzymania przez wybranego Uczestnika Nagrody, po uzyskaniu informacji o wygranej, jest przesłanie przez Uczestnika do Organizatora w terminie 7 dni od uzyskania informacji o wygranej, według wyboru Organizatora: listem poleconym, em lub faksem (na wskazane przez Organizatora adres lub numer), wskazanych przez Organizatora uzupełniających danych dotyczących Uczestnika, w tym oprócz imienia i nazwiska oraz dokładnych danych identyfikacyjnych także: adresu do wysyłki nagrody rzeczowej. W przypadku braku kontaktu z Uczestnikiem pomimo podjęcia co najmniej 3 (trzech) prób kontaktu w ciągu 3 (trzech) dni roboczych(wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) albo w przypadku niespełnienia przez Uczestnika pozostałych warunków otrzymania Nagrody określonych w niniejszym punkcie powyżej, Organizator może zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do Nagrody, a następnie przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi albo zadecydować o innym przeznaczeniu Nagrody. Wydanie nagród nastąpi na uroczystej gali wręczenia nagród zorganizowanej w ciągu 30 dni od daty publikacji listy nagrodzonych. 29. Nagrody rzeczowe będą wydane na podstawie protokołu wydania Nagrody. 30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody w terminie, Organizator może zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do Nagrody, a następnie przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi albo zadecydować o innym przeznaczeniu Nagrody. 6

7 31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmiany innych danych osobowych, bez odpowiedniej aktualizacji tych danych doręczonej Organizatorowi. W wypadku niemożliwości skontaktowania się z Uczestnikiem z tego powodu, Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. 32. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do Nagrody, a Organizator Konkursu będzie uprawniony do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu, spełniającego określone w Regulaminie warunki niezbędne do otrzymania Nagrody. 33. W związku z uczestnictwem w Konkursie i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, o której mowa w pkt 11 lit. d, Organizator poza możliwością użyczenia sprzętu i możliwości uczestnictwa w warsztatach, o których mowa w pkt 15, będzie świadczył w okresie minimum dwa dni usługę promocyjną zamieszczonej Aplikacji Mobilnej na stronie (http://www.samsungapps.pl/). Wartość jednostkowa niniejszego świadczenia wynosi 100 zł (słownie złotych: sto) VI. Prawa autorskie 34. Zgłaszane przez Uczestników do Konkursu prace konkursowe muszą być oryginalnymi pracami, autorstwa tych Uczestników. Zgłaszając swoją pracę Uczestnik gwarantuje, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do Aplikacji Mobilnych, oraz że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń. 35. Autorskie prawa nagrodzonych w konkursie prac ( Utworów ), pozostają własnością ich autorów. Autorzy pracy udzielą jednakże Organizatorowi licencji wyłącznej do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania Utworu publicznego udostępniania Utworu w serwisie Samsung Apps w celu jego bezpłatnego pobrania do dnia 30 września 2013 roku przez użytkowników korzystających z Samsung Apps dedykowanego dla terytorium RP. 36. Licencja zostanie udzielona nieodpłatnie, w serwisie Samsung Apps, bez ograniczenia terytorium. Po 30 września 2013 roku autor zobowiązany jest do dalszego udostępnienia Aplikacji odpłatnie lub nieodpłatnie za pośrednictwem platformy zgodnego z zasadami korzystania z serwisu Samsung Apps na odrębnie ustalonych zasadach. 37. Nagrodzony Uczestnik zobowiązuje się nie publikować pracy nieodpłatnie w inny sposób niż poprzez sklep Samsung Apps do dnia 30 września 2013 roku. 7

8 38. Niezależnie od uznania nagrodzonej Aplikacji Mobilnej za Utwór, Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo do wykorzystania go w swojej działalności reklamowej i promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych. 39. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyłącznego autorstwa pracy konkursowej (Aplikacji Mobilnej) lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie dotyczących naruszenia ich praw, Uczestnik na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego wyłączne autorstwo pracy konkursowej (Aplikacji Mobilnej) oraz wszelkie konieczne zgody. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia takiej pracy z Konkursu, a w przypadku kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu Nagrody, Organizator ma prawo zdecydować o utracie prawa do Nagrody przez takiego Uczestnika, a następnie przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi albo zadecydować o innym przeznaczeniu Nagrody. VII. Odpowiedzialność 40. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu jakiejkolwiek Nagrody. 41. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osób trzecich w przypadku, jeżeli jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub rozporządzanie lub korzystanie z jego pracy w zakresie określonym w punktach Tytułu VI Regulaminu, będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania poczty, firm kurierskich, dostawców Internetu, banków lub operatorów telekomunikacyjnych, w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych. VIII. Reklamacje 43. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, listem poleconym wysłanym na adres Organizatora: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, Warszawa, z dopiskiem AppCup", w terminie do 14 dni od zdarzenia, którego 8

9 dotyczy reklamacja, lecz nie dłuższym niż 21 dni od zakończenia terminu trwania Konkursu określonego w pkt. 3 Regulaminu (liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje spóźnione lub otrzymane po dniu 30 marca 2013 roku nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie do 7 dni od dnia powzięcia decyzji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego lub wiadomości z odpowiedzią lub rozmowę telefoniczną z osobą zgłaszającą reklamację w tym terminie. IX. Ochrona danych osobowych 44. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia jego zwycięzców. Administratorem tych danych będzie Organizator, który w celu kontaktu z Uczestnikami Konkursu i pomocy przy tworzeniu Aplikacji Mobilnych powierzył na piśmie przetwarzanie danych osobowych APP AND ROLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 50 lok. 515 w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru Nagród, a także dokonania rozliczenia podatkowego, o którym mowa w pkt 24 i 25 Regulaminu. 45. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w formularzu zgłoszenia. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w zgłoszeniu Organizatorowi przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo do przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. 46. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, w przypadku nie dokonania aktualizacji danych osobowych przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany brakiem takiej aktualizacji, a w szczególności za niemożność wydania nagrody w Konkursie. X. Postanowienia końcowe 47. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej appcup.samsung.pl. 48. Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu. 9

10 49. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w granicach dozwolonych przepisami prawa. 50. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub wcześniejszego zakończenia konkursu bez podania przyczyn. 51. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Załącznik nr 1: Lista urządzeń, na których powinny działać aplikacje konkursowe. Załącznik nr 2: Specyfikacja wersji systemu Android Załącznik nr 3: Wymogi certyfikacyjne i zasady zamieszczania aplikacji w sklepie Samsung Apps Załącznik nr 1: 1. Samsung Galaxy SIII 2. Samsung Galaxy Note 3. Samsung Galaxy Note II 4. Samsung Galaxy Note Samsung Galaxy Tab Samsung Galaxy Tab Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 10

11 Gdy Twoja aplikacja jest już kompletna, następnym krokiem jest publikowanie aplikacji w Samsung Apps. Poniżej przybliżamy, proces rejestracji aplikacji w Sellers Office. 1. Wejdź na stronę Samsung Apps Seller Office [http://seller.samsungapps.com] Dostęp można uzyskać po wybraniu [Log Now] bądź po rejestracji swojego konta [Join Now]. Swoje konto możemy założyć jako Sprzedawca Prywatny [Private Seller] lub Przedsiębiorstwo [Corporate Seller]. Rejestracja nie jest skomplikowana i zajmuje kilka minut. 2. Zarejestruj swoją aplikację Opublikowanie aplikacji w Samsung Apps wymaga przejścia procesu rejestracji aplikacji w Sellers Office. Proces rejestracji składa się tylko z 4 etapów: Basic Information > Display Information > Final Review > Complete Basic Information: Uzupełnij następujące części: 1. Część Device: a. Select OS: zaznacz android b. Resolution(s): Zaznacz rozdzielczość urządzenia dla którego przygotowaliśmy aplikacje: np 720x1280px c. Search Results: wybierz odpowiednie urzadzenie Wave(WVGA) d. Content Type: zaznacz Native Application 2. Część Category: uzupełnij dopasowując do swojej aplikacji. Category: wybierz kategorię dla swojej aplikacji a. Age Restriction: wybierz wiek, dla którego odpowiednia jest aplikacja b. Runs Offilne: Zaznacz czy aplikacja wymaga połączenia intenretowego 3. Część Binary:. a. Wybierz Browse i wskaż plik aplikacji, który chcesz umieścić w Samsung Apps b. W wypadku aplikacji o bada, nie trzeba wprowadzać wersji aplikacji, informacja jest automatycznie pobierana z pliku manifest.xml 4. Część Sales:. Free: Zaznacz sposób dystrybucji aplikacji a. Zaznacz kraje, w których aplikacja ma być sprzedawana. Wybierz Check All jeśli chcesz aby aplikacja była dostępna na cały świat bądź Countries where application can be sold jeśli chcesz ograniczyć sprzedaż aplikacji do określonych krajów. b. Starts: zaznacz wybór domyśny Wybierz Next aby przejść do kolejnej strony Display Information Część Display to informacje, które chcesz, aby klienci dostrzegli: 1. Application Title: Wpisz nazwę aplikacji a następnie wybierz Check aby sprawdzić czy dana nazwa nie została już zajęta 2. Descpription: Wpisz opis aplikacji 3. Tags: uzupełnij tagi dla Twojej aplikacji aby można było ją łatwiej odszujać w Samsung Apps 4. Supported Languages: Zazncz języki wspierane przez aplikacje 5. Additional Languages: Wybierz język, jeśli chcesz dodać opis aplikacji w danym języku 6. Icon Image: wgraj ikonę Twojej aplikacji w rozdzielczości 135x135 w formaci jpg lub gif 11

12 7. Screenshoots: umieść zrzuty ekranowe Twojej aplikacji. Plik w rozdzielczości 480x800 w formacie jpg lub gif (zrzuty ekranowe w telefonie Wave robi się poprzez przytrzymanie środkowego klawisza [home] a następnie bocznego przycisku uruchamiającego telefon. 12

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Kup i wygraj zwrot kasy"

REGULAMIN KONKURSU. Kup i wygraj zwrot kasy REGULAMIN KONKURSU "Kup i wygraj zwrot kasy" I. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie pod nazwą "Kup i wygraj zwrot kasy" (dalej: "Konkurs") jest Focus Advantage Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy [Postanowienia ogólne] 1 1. [Program; Organizator] Organizatorem programu promocyjnego pod nazwą: STARTuj na zakupy zwanego dalej "Programem", jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY STAŁEGO PACJENTA EAU THERMALE AVENE XeraCalm A.D Zima 2016

REGULAMIN KARTY STAŁEGO PACJENTA EAU THERMALE AVENE XeraCalm A.D Zima 2016 REGULAMIN KARTY STAŁEGO PACJENTA EAU THERMALE AVENE XeraCalm A.D Zima 2016 I. Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w prowadzonym pod nazwą: Karta Stałego Pacjenta Eau Thermale Avene XeraCalm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA INNOWACYJNE APLIKACJE MOBILNE ROSSMOBILE_1.0

REGULAMIN KONKURSU NA INNOWACYJNE APLIKACJE MOBILNE ROSSMOBILE_1.0 REGULAMIN KONKURSU NA INNOWACYJNE APLIKACJE MOBILNE ROSSMOBILE_1.0 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu na innowacyjne aplikacje mobilne, zwanego dalej Konkursem, jest Rossmann SDP sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h

R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h M i ę d z y n a r o d o w e g o K o n k u r s u P i s a n i a L i s t ó w Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Eliminacji Krajowych Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs -Monolith (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Złap Najszybsze LTE (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Tuńczyk Princes na co dzień i od święta

REGULAMIN KONKURSU Tuńczyk Princes na co dzień i od święta REGULAMIN KONKURSU Tuńczyk Princes na co dzień i od święta I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Tuńczyk Princes na co dzień i od święta, określanego dalej jako Konkurs i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Promocja przedłużona

Promocja przedłużona Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Regulamin Konkursu Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień Regulamin Konkursu Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ), określa zasady konkursu plastycznego na projekt okolicznościowej kartki pocztowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gwiezdne niebo. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Gwiezdne niebo. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Gwiezdne niebo 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Gwiezdne niebo, zwanego dalej Konkursem jest GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Portret pamięciowy Grypy na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SAMSUNG NA GWIAZDKĘ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SAMSUNG NA GWIAZDKĘ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SAMSUNG NA GWIAZDKĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Samsung na gwiazdkę zwanego dalej w regulaminie Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KLUBU NAUCZYCIELA DOTYCZĄCY (dalej zwany: Regulaminem) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU KLUBU NAUCZYCIELA DOTYCZĄCY (dalej zwany: Regulaminem) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU KLUBU NAUCZYCIELA DOTYCZĄCY FILMU LISTY DO M.2 (dalej zwany: Regulaminem) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Cinema City Poland CC spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu " xapi IDEAS" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu  xapi IDEAS POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu " xapi IDEAS" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs " xapi IDEAS ", zwany dalej Konkursem. 2. Celem konkursu jest stworzenie pomysłu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Nagrody w dobrym smaku - Ankieta Magazyn, zwanego dalej Konkursem, jest Brainbow Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą!

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! Regulamin Zabawy (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki organizacji Zabawy, tryb powołania i pracy Komisji oraz zasady wyłonienia zwycięskich zdjęć. I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DARMOWE ŚWIĘTA Z FRISCO [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DARMOWE ŚWIĘTA Z FRISCO [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DARMOWE ŚWIĘTA Z FRISCO 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem Konkursu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot i Organizator Konkursu

1 Przedmiot i Organizator Konkursu Regulamin konkursu Jakie wrażenia robią na Tobie nowe wnętrza hotelu Novotel Warszawa Airport i dlaczego chciałbyś spędzić w nim weekend? Krótko uzasadnij. na Facebooku ( Regulamin ) 1 Przedmiot i Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP dla Ciebie 1 Organizator i uczestnicy sprzedaży premiowej 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa przedmiot i zasady uczestnictwa w akcji sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik jazdy próbne (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1

REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1 REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Organizator Konkursu 1 1. Organizatorem konkursu LATO Z PGE zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gotuj zdrowo z Rybką MiniMini (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Gotuj zdrowo z Rybką MiniMini (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Gotuj zdrowo z Rybką MiniMini (dalej Regulamin ) Artykuł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Gotuj zdrowo z Rybką MiniMini (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pomysł na 2 miliony. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pomysł na 2 miliony. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pomysł na 2 miliony 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w Konkursie Pomysł na 2 miliony, zwanym dalej Konkursem. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Uśmiech z okładki. 1 [Definicje]

Regulamin konkursu Uśmiech z okładki. 1 [Definicje] Regulamin konkursu Uśmiech z okładki 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Wykonawca - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie

REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie (dalej Konkurs ), jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA

REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA Organizatorem Konkursu dla Czytelników Bloga (dalej Konkurs ) jest Streetcom Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-724) przy ul. Wołodyjowskiego 83, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda. Artykuł 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda. Artykuł 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne i.organizatorem konkursu jest Winterpol Sp.z.o.o. z siedzibą we Dusznikach Zdrój, 57-340 ul. Zieleniec 72A, o numerze identyfikacji podatkowej 883-00-02-908,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas REGULAMIN KONKURSU local heroes xmas I Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs LOCAL HEROES XMAS, zwany dalej Konkursem. 2. Konkurs przeprowadza LOCAL

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Odbierz Prezent

Regulamin promocji. Odbierz Prezent Regulamin promocji Odbierz Prezent 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, posiadających dowolny model aparatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Clio Days

REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Clio Days (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Regulamin konkursu Airbnb 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamy Eura7, ul. Bojki 8/59, 30-611 Kraków, NIP: 679-234-67-91, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo