REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 15, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS , kapitał zakładowy: zł, NIP (zwany dalej: Organizatorem ), będącego równocześnie przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 919 k.c. oraz art. 921 k.c. 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin"). 3. Konkurs będzie trwać od dnia 1 listopada 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku, tj. w tym terminie przyjmowane będą zgłoszenia udziału w Konkursie. 4. Konkurs organizowany jest w serwisie internetowym: appcup.samsung.pl (zwanym dalej: "Serwisem") i obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Celem Konkursu jest propagowanie tworzenia prac programów komputerowych w dwóch kategoriach: Gry i Aplikacje, dla urządzeń mobilnych Samsung (zwane dalej: Aplikacjami Mobilnymi ) oraz nagradzanie laureatów Konkursu za najlepsze wykonanie zadań konkursowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie. II. Uczestnicy Konkursu 6. Konkurs jest skierowany do nie prowadzących działalności gospodarczej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających polskie obywatelstwo. Osoby, które spełniają warunki określone w niniejszym Tytule II Regulaminu oraz przystąpią do Konkursu na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie poniżej, zwane będą dalej "Uczestnikami", a każde z osobna "Uczestnikiem". Dopuszcza się, aby w konkursie brały udział zespoły, składające się z maksymalnie trzech Uczestników, spełniających powyższe kryteria (zwane dalej Zespołami ). 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz inne osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także ich małżonkowie, wstępni, ani zstępni. Zgłoszenia powyższych osób nie będą brane pod uwagę. 8. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. 1

2 9. Uczestnik zgłaszający udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział. 10. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Udział w Konkursie jest dobrowolny. III. Warunki i zasady udziału w Konkursie 11. Aby przystąpić do Konkursu należy spełnić następujące warunki: a) stworzyć Aplikację Mobilną dla jednego z urządzeń Samsung, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w jednej z dwóch kategorii (Gry lub Aplikacje) działających po kontrolą systemu operacyjnego Android, którego opis zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z wymogami certyfikacyjnymi Samsung Apps, określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu; b) zgłosić stworzoną Aplikację Mobilną do umieszczenia w sklepie internetowym Samsung Apps (http://www.samsungapps.pl/) i doprowadzić do jej umieszczenia w sklepie internetowym Samsung Apps do dnia 31 marca Wymogi umieszczenia pracy w sklepie internetowym określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu; c) dokonać zgłoszenia stworzonej Aplikacji Mobilnej, o której mowa w pkt. 11a, za pośrednictwem strony do dnia 31 marca 2013 roku wskazując: nazwę, koncepcję, kategorię, opis, ID pracy w sklepie Samsung Apps, informację o pomyślnym zakończeniu procesu certyfikacji; d) wyrazić zgodę na wyłączne i bezpłatne udostępnienie Aplikacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej użytkownikom strony Samsung Apps przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu. 12. W celu udziału w Konkursie, w terminie trwania Konkursu określonym w pkt. 3 Regulaminu, należy zgłosić swój udział w Konkursie wypełniając elektroniczny formularz rejestracji uczestnictwa w Konkursie dostępny na stronie internetowej appcup.samsung.pl, w szczególności poprzez udostępnienie niezbędnych danych dotyczących Uczestnika, tj. imię, nazwisko, w przypadku Zespołów nazwę i pełny skład Zespołu, adres , datę urodzenia Uczestnika, numer telefonu, a także złożenie innych wymaganych oświadczeń, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów niezbędnych do realizacji Konkursu. Zgłoszenie do udziału w Konkursie powinno być wypełnione w sposób kompletny, zrozumiały i rzetelny. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z podaniem w Zgłoszeniu nieprawdziwych, niepełnych lub niekompletnych danych, skutkujących niemożliwością kontaktu i/lub przekazania nagrody. 13. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną Aplikację Mobilną w Konkursie, przy czym zgłoszenie każdej kolejnej pracy wymaga osobnego zgłoszenia. 2

3 14. W trakcie trwania Konkursu, zostaną zorganizowane przez Organizatora warsztaty dla uczestników Konkursu, podczas których Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji specjalistów Samsung. Warsztaty odbędą się w dniu 20 stycznia 2013 roku na terenie Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa. Wstęp na warsztaty będą mieli wyłącznie zaproszeni Uczestnicy. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w warsztatach, w tym koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Organizator nie zapewnia sprzętu komputerowego i elektronicznego do użytku Uczestników podczas warsztatów. 15. W celu wykonywania prac konkursowych, pięćdziesiąt pierwszych zarejestrowanych Uczestników (bądź Zespołów) będzie miało możliwość wziąć w użyczenie jedną sztukę sprzętu od Organizatora spośród następujących urządzeń: - tablet Samsung Galaxy Tab 2 7.0, - tablet Samsung Galaxy Tab , - tablet Samsung Galaxy Note 10.1, - telefon Samsung Galaxy Note, - telefon Samsung Galaxy Note II, - telefon Samsung Galaxy S III z tym zastrzeżeniem, że podczas rejestracji Uczestnik, Zespół, winien zgłosić, na jaki sprzęcie powstaje praca i wyłącznie ten sprzęt może być przedmiotem użyczenia. Użyczenie nastąpi dnia 20 stycznia 2013 roku, natomiast zwrot do dnia 31 marca 2013 na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Biorący w użyczenie ponosi wszelką odpowiedzialność za uszkodzenie (zawinione, czy niezawinione) użyczonego sprzętu. Warunkiem odbioru przez Uczestnika sprzętu do użyczenia jest jego obecność na warsztatach, o których mowa w pkt 14 Regulaminu. Wartość jednostkowa świadczenia, o którym mowa w pkt 15 wynosi 100 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt). 16. Nie będą brane pod uwagę zgłaszane Aplikacje Mobilne zawierające treści mogące naruszać dobre obyczaje, powszechnie przyjęte normy moralne, dobra osobiste innych osób lub mogące naruszać zasady porządku publicznego. 17. Każdy Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Aplikacja Mobilna - w tym wszystkie jej elementy, np. w postaci grafik, obrazów, dźwięków, animacji - zgłoszona do Konkursu będzie całkowicie oryginalna, jego autorstwa (bądź autorstwa Zespołu), nie będzie stanowić opracowań innych utworów i że nie zostały w niej wykorzysta ne jakiekolwiek inne utwory, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim. 18. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na 3

4 mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do jego pracy lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami. 19. Uczestnik ponosi wobec Organizatora oraz osób trzecich wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą, w przypadku, kiedy Aplikacja Mobilna zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu będzie naruszała prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste, majątkowe lub osobiste prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 20. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niezgodnych z wymogami o charakterze technicznym określonymi w Załącznikach 1, 2 i Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu prac już wcześniej rozpowszechnionych, przez inne sklepy lub witryny internetowe. 22. Zabronione jest zgłaszanie prac zawierających jakiekolwiek treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe, wulgarne lub sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Zabronione jest zgłaszanie prac naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich. IV. Przyznanie i wydanie Nagród 23. Organizator powoła Jury, składające się z 5 osób przedstawicieli Organizatora, które dokona wyboru najlepszych - w ocenie Jury - prac zgłoszonych do Konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 24. Spośród wszystkich zgłoszonych prawidłowo Aplikacji Mobilnych w obu kategoriach: Gry, Aplikacje, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie do Konkursu prac, Jury wybierze po pięć najlepszych Aplikacji Mobilnych z kategorii Gry i Aplikację, a Uczestnikom, których prace zostaną wybrane, przyznana zostanie nagroda zwana dalej Nagrodą w następujący sposób: a. za Aplikację Mobilną z kategorii Gry, która zajmie pierwsze miejsce Uczestnik, będący jej autorem otrzyma pierwszą Nagrodę - Trzymiesięczny Staż w R&D Samsung do wykorzystania 2013 albo 2014 roku w Polsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) brutto łączna wartość Nagrody wartości wynosi zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy pięćset) brutto, b. za Aplikację Mobilną z kategorii Gry, która zajmie drugie miejsce zajęcie drugiego miejsca Uczestnik, będący jej autorem otrzyma drugą Nagrodę - Trzymiesięczny Staż w R&D Samsung do wykorzystania 2013 albo 2014 roku oraz Samsung Galaxy S III o wartości zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy czterdzieści dziewięć) brutto, 4

5 c. za Aplikację Mobilną z kategorii Gry, która zajmie trzecie miejsce, Uczestnik, będący jej autorem otrzyma trzecią Nagrodę - Samsung Galaxy Note II o wartości 2749 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć) brutto, d. za Aplikację Mobilną z kategorii Gry, która zajmie czwarte miejsce, Uczestnik, będący jej autorem otrzyma czwartą Nagrodę Galaxy Note 10.1 o wartości 2699 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) brutto, e. za Aplikację Mobilną z kategorii Gry, która zajmie piąte miejsce, Uczestnik, będący jej autorem otrzyma Nagrodę Samsung Galaxy S III o wartości 2549 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) brutto, f. za Aplikację Mobilną z kategorii Aplikacje, która zajmie pierwsze miejsce Uczestnik, będący jej autorem otrzyma pierwszą Nagrodę - Trzymiesięczny Staż w R&D Samsung do wykorzystania 2013 albo 2014 roku w Polsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) brutto łączna wartość Nagrody wartości wynosi zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy pięćset) brutto, g. za Aplikację Mobilną z kategorii Aplikacje, która zajmie drugie miejsce zajęcie drugiego miejsca Uczestnik, będący jej autorem otrzyma drugą Nagrodę - Trzymiesięczny Staż w R&D Samsung do wykorzystania 2013 albo 2014 roku w Polsce oraz Samsung Galaxy S III o wartości zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy czterdzieści dziewięć) brutto, h. za Aplikację Mobilną z kategorii Aplikacje, która zajmie trzecie miejsce, Uczestnik, będący jej autorem otrzyma trzecią Nagrodę - Samsung Galaxy Note II o wartości 2749 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć) brutto, i. za Aplikację Mobilną z kategorii Aplikacje, która zajmie czwarte miejsce, Uczestnik, będący jej autorem otrzyma czwartą Nagrodę Galaxy Note 10.1 o wartości 2699 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) brutto, j. za Aplikację Mobilną z kategorii Aplikacje, która zajmie piąte miejsce, Uczestnik, będący jej autorem otrzyma Nagrodę Samsung Galaxy S III o wartości 2549 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) brutto. W przypadku uzyskania Nagrody za Aplikację Mobilną, której autorami był Zespół, Nagroda przysługuje wszystkim poszczególnym Uczestnikom Zespołu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania za Aplikację Mobilną Nagrody pieniężnej w wysokości zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), o której mowa w niniejszym punkcie lit. a i lit. f, której autorami był Zespół przedmiotowa Nagroda przysługuje Zespołowi i jej wartość będzie podzielona na poszczególnych członków danego Zespołu proporcjonalnie do ilości członków Zespołu w częściach równych. 5

6 Do Nagród w Konkursie Organizator ufunduje dodatkowe świadczenia pieniężne w wysokości 11,11% wartości nagrody (dalej Świadczenie Dodatkowe. Od łącznej wartości nagrody i Świadczenia Dodatkowego Organizator potrąci kwotę stanowiącą równowartość 10% ich wartości na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) i wpłaci na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. 25. Nagroda w Konkursie zostanie Uczestnikowi wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 26. Nagród rzeczowych nie można zamienić na ich równowartość pieniężną. 27. Lista zwycięzców Konkursu oraz nazwy zwycięskich prac zostaną opublikowane na stronie internetowej appcup.samsung.pl do dnia 30 kwietnia 2013 roku. 28. W przypadku wyboru pracy danego Uczestnika w Konkursie, Uczestnik ten zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość na wskazany podczas rejestracji udziału w Konkursie adres w ciągu 3 dni roboczych(wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) od dnia opublikowania listy zwycięzców. Warunkiem otrzymania przez wybranego Uczestnika Nagrody, po uzyskaniu informacji o wygranej, jest przesłanie przez Uczestnika do Organizatora w terminie 7 dni od uzyskania informacji o wygranej, według wyboru Organizatora: listem poleconym, em lub faksem (na wskazane przez Organizatora adres lub numer), wskazanych przez Organizatora uzupełniających danych dotyczących Uczestnika, w tym oprócz imienia i nazwiska oraz dokładnych danych identyfikacyjnych także: adresu do wysyłki nagrody rzeczowej. W przypadku braku kontaktu z Uczestnikiem pomimo podjęcia co najmniej 3 (trzech) prób kontaktu w ciągu 3 (trzech) dni roboczych(wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) albo w przypadku niespełnienia przez Uczestnika pozostałych warunków otrzymania Nagrody określonych w niniejszym punkcie powyżej, Organizator może zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do Nagrody, a następnie przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi albo zadecydować o innym przeznaczeniu Nagrody. Wydanie nagród nastąpi na uroczystej gali wręczenia nagród zorganizowanej w ciągu 30 dni od daty publikacji listy nagrodzonych. 29. Nagrody rzeczowe będą wydane na podstawie protokołu wydania Nagrody. 30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody w terminie, Organizator może zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do Nagrody, a następnie przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi albo zadecydować o innym przeznaczeniu Nagrody. 6

7 31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmiany innych danych osobowych, bez odpowiedniej aktualizacji tych danych doręczonej Organizatorowi. W wypadku niemożliwości skontaktowania się z Uczestnikiem z tego powodu, Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. 32. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do Nagrody, a Organizator Konkursu będzie uprawniony do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu, spełniającego określone w Regulaminie warunki niezbędne do otrzymania Nagrody. 33. W związku z uczestnictwem w Konkursie i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, o której mowa w pkt 11 lit. d, Organizator poza możliwością użyczenia sprzętu i możliwości uczestnictwa w warsztatach, o których mowa w pkt 15, będzie świadczył w okresie minimum dwa dni usługę promocyjną zamieszczonej Aplikacji Mobilnej na stronie (http://www.samsungapps.pl/). Wartość jednostkowa niniejszego świadczenia wynosi 100 zł (słownie złotych: sto) VI. Prawa autorskie 34. Zgłaszane przez Uczestników do Konkursu prace konkursowe muszą być oryginalnymi pracami, autorstwa tych Uczestników. Zgłaszając swoją pracę Uczestnik gwarantuje, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do Aplikacji Mobilnych, oraz że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń. 35. Autorskie prawa nagrodzonych w konkursie prac ( Utworów ), pozostają własnością ich autorów. Autorzy pracy udzielą jednakże Organizatorowi licencji wyłącznej do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania Utworu publicznego udostępniania Utworu w serwisie Samsung Apps w celu jego bezpłatnego pobrania do dnia 30 września 2013 roku przez użytkowników korzystających z Samsung Apps dedykowanego dla terytorium RP. 36. Licencja zostanie udzielona nieodpłatnie, w serwisie Samsung Apps, bez ograniczenia terytorium. Po 30 września 2013 roku autor zobowiązany jest do dalszego udostępnienia Aplikacji odpłatnie lub nieodpłatnie za pośrednictwem platformy zgodnego z zasadami korzystania z serwisu Samsung Apps na odrębnie ustalonych zasadach. 37. Nagrodzony Uczestnik zobowiązuje się nie publikować pracy nieodpłatnie w inny sposób niż poprzez sklep Samsung Apps do dnia 30 września 2013 roku. 7

8 38. Niezależnie od uznania nagrodzonej Aplikacji Mobilnej za Utwór, Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo do wykorzystania go w swojej działalności reklamowej i promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych. 39. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyłącznego autorstwa pracy konkursowej (Aplikacji Mobilnej) lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie dotyczących naruszenia ich praw, Uczestnik na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego wyłączne autorstwo pracy konkursowej (Aplikacji Mobilnej) oraz wszelkie konieczne zgody. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia takiej pracy z Konkursu, a w przypadku kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu Nagrody, Organizator ma prawo zdecydować o utracie prawa do Nagrody przez takiego Uczestnika, a następnie przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi albo zadecydować o innym przeznaczeniu Nagrody. VII. Odpowiedzialność 40. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu jakiejkolwiek Nagrody. 41. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osób trzecich w przypadku, jeżeli jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub rozporządzanie lub korzystanie z jego pracy w zakresie określonym w punktach Tytułu VI Regulaminu, będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania poczty, firm kurierskich, dostawców Internetu, banków lub operatorów telekomunikacyjnych, w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych. VIII. Reklamacje 43. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, listem poleconym wysłanym na adres Organizatora: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, Warszawa, z dopiskiem AppCup", w terminie do 14 dni od zdarzenia, którego 8

9 dotyczy reklamacja, lecz nie dłuższym niż 21 dni od zakończenia terminu trwania Konkursu określonego w pkt. 3 Regulaminu (liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje spóźnione lub otrzymane po dniu 30 marca 2013 roku nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie do 7 dni od dnia powzięcia decyzji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego lub wiadomości z odpowiedzią lub rozmowę telefoniczną z osobą zgłaszającą reklamację w tym terminie. IX. Ochrona danych osobowych 44. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia jego zwycięzców. Administratorem tych danych będzie Organizator, który w celu kontaktu z Uczestnikami Konkursu i pomocy przy tworzeniu Aplikacji Mobilnych powierzył na piśmie przetwarzanie danych osobowych APP AND ROLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 50 lok. 515 w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru Nagród, a także dokonania rozliczenia podatkowego, o którym mowa w pkt 24 i 25 Regulaminu. 45. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w formularzu zgłoszenia. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w zgłoszeniu Organizatorowi przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo do przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. 46. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, w przypadku nie dokonania aktualizacji danych osobowych przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany brakiem takiej aktualizacji, a w szczególności za niemożność wydania nagrody w Konkursie. X. Postanowienia końcowe 47. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej appcup.samsung.pl. 48. Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu. 9

10 49. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w granicach dozwolonych przepisami prawa. 50. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub wcześniejszego zakończenia konkursu bez podania przyczyn. 51. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Załącznik nr 1: Lista urządzeń, na których powinny działać aplikacje konkursowe. Załącznik nr 2: Specyfikacja wersji systemu Android Załącznik nr 3: Wymogi certyfikacyjne i zasady zamieszczania aplikacji w sklepie Samsung Apps Załącznik nr 1: 1. Samsung Galaxy SIII 2. Samsung Galaxy Note 3. Samsung Galaxy Note II 4. Samsung Galaxy Note Samsung Galaxy Tab Samsung Galaxy Tab Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 10

11 Gdy Twoja aplikacja jest już kompletna, następnym krokiem jest publikowanie aplikacji w Samsung Apps. Poniżej przybliżamy, proces rejestracji aplikacji w Sellers Office. 1. Wejdź na stronę Samsung Apps Seller Office [http://seller.samsungapps.com] Dostęp można uzyskać po wybraniu [Log Now] bądź po rejestracji swojego konta [Join Now]. Swoje konto możemy założyć jako Sprzedawca Prywatny [Private Seller] lub Przedsiębiorstwo [Corporate Seller]. Rejestracja nie jest skomplikowana i zajmuje kilka minut. 2. Zarejestruj swoją aplikację Opublikowanie aplikacji w Samsung Apps wymaga przejścia procesu rejestracji aplikacji w Sellers Office. Proces rejestracji składa się tylko z 4 etapów: Basic Information > Display Information > Final Review > Complete Basic Information: Uzupełnij następujące części: 1. Część Device: a. Select OS: zaznacz android b. Resolution(s): Zaznacz rozdzielczość urządzenia dla którego przygotowaliśmy aplikacje: np 720x1280px c. Search Results: wybierz odpowiednie urzadzenie Wave(WVGA) d. Content Type: zaznacz Native Application 2. Część Category: uzupełnij dopasowując do swojej aplikacji. Category: wybierz kategorię dla swojej aplikacji a. Age Restriction: wybierz wiek, dla którego odpowiednia jest aplikacja b. Runs Offilne: Zaznacz czy aplikacja wymaga połączenia intenretowego 3. Część Binary:. a. Wybierz Browse i wskaż plik aplikacji, który chcesz umieścić w Samsung Apps b. W wypadku aplikacji o bada, nie trzeba wprowadzać wersji aplikacji, informacja jest automatycznie pobierana z pliku manifest.xml 4. Część Sales:. Free: Zaznacz sposób dystrybucji aplikacji a. Zaznacz kraje, w których aplikacja ma być sprzedawana. Wybierz Check All jeśli chcesz aby aplikacja była dostępna na cały świat bądź Countries where application can be sold jeśli chcesz ograniczyć sprzedaż aplikacji do określonych krajów. b. Starts: zaznacz wybór domyśny Wybierz Next aby przejść do kolejnej strony Display Information Część Display to informacje, które chcesz, aby klienci dostrzegli: 1. Application Title: Wpisz nazwę aplikacji a następnie wybierz Check aby sprawdzić czy dana nazwa nie została już zajęta 2. Descpription: Wpisz opis aplikacji 3. Tags: uzupełnij tagi dla Twojej aplikacji aby można było ją łatwiej odszujać w Samsung Apps 4. Supported Languages: Zazncz języki wspierane przez aplikacje 5. Additional Languages: Wybierz język, jeśli chcesz dodać opis aplikacji w danym języku 6. Icon Image: wgraj ikonę Twojej aplikacji w rozdzielczości 135x135 w formaci jpg lub gif 11

12 7. Screenshoots: umieść zrzuty ekranowe Twojej aplikacji. Plik w rozdzielczości 480x800 w formacie jpg lub gif (zrzuty ekranowe w telefonie Wave robi się poprzez przytrzymanie środkowego klawisza [home] a następnie bocznego przycisku uruchamiającego telefon. 12

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo