SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel , fax Nr postępowania: 40/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa oprogramowania komputerowego Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Opracowanie W imieniu Komisji Przetargowej Zatwierdzam. (podpis)... (podpis kierownika zamawiającego) Skierniewice, dnia r.

2 Spis treści 1. Zamawiający Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Podwykonawstwo Oferty częściowe Oferty wariantowe Zamówienia uzupełniające Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 10 jakie mają dostarczyć Wykonawcy Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wzór umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Załączniki

3 1. Zamawiający Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel , fax zwany dalej Zamawiającym. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku. 2. Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego realizowana w trzech pakietach szczegółowo określonych w opisie każdego pakietu: Pakiet nr 1 oprogramowanie systemowe do serwerów szt. 6 Oprogramowanie do wirtualizacji systemów operacyjnych Wymagania dla oprogramowania systemowego do serwerów: - oprogramowanie systemowe w architekturze x86 64-bit, instalowane i uruchamiane bezpośrednio na serwerach fizycznych. - przeznaczone do wirtualizacji systemów operacyjnych, celem uruchomienia wielu instancji różnych systemów operacyjnych jednocześnie na jednym serwerze fizycznym. - nieograniczona w czasie licencja przypisana do jednego fizycznego serwera bez względu na posiadaną przez niego ilość fizycznych procesorów i rdzeni, na nośniku CD lub DVD. - bezpłatna roczna gwarancja (12 miesięcy od daty dostarczenia, z możliwością odpłatnego odnowienia), która zapewnia utrzymanie aktualności posiadanego oprogramowania. zapewniająca otrzymywanie wszystkich upgradów i rozszerzeń pojawiających się oraz niezbędne informacje techniczne. Wymagana funkcjonalność: - Zgodność sprzętowa z IBM BladeCenter S wyposażonym w serwery H22 - Monitor maszyn wirtualnych (hypervisor) - Migracja aktywnych maszyn wirtualnych w obrębie grupy serwerów fizycznych - Kopie migawkowe maszyn wirtualnych - Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania (konsola) wieloserwerowym środowiskiem wirtualnym w wersji pod Windows i w Javie - Zarządzanie hostami za pomocą rozwiązań firm trzecich - Konwersja P2V i V2V - Wysoka dostępność (HA) - Dynamiczne zarządzanie pamięcią - Wbudowany wirtualny switch sieciowy - Monitorowanie wydajności i raportowanie - Automatyczne równoważenie obciążenia - Zarządzanie energią 3

4 - Kopie migawkowe pamięci operacyjnej maszyn wirtualnych - Dynamiczne dostarczanie systemów operacyjnych do maszyn wirtualnych - Delegacja uprawnień z podziałem na role administracyjne - Zaawansowana integracja z systemami pamięci masowych - Zarządzanie przez konsolę webową - Obsługa do 1TB RAM / host - Obsługa do 64 procesorów logicznych / host - Obsługa do 16 fizycznych interfejsów sieciowych / host - Integracja z Active Directory - Obsługa iscsi, NFS, SAS, FC - Obsługa VLAN, QoS, Multipathing - Obsługa boot owania FC/SAN (+multipathing) Limity wirtualnych urządzeń dla maszyny wirtualnej (wymagania minimalne) Linux Windows Ilość wirtualnych procesorów Ilość wirtualnych dysków 7 7 Ilość wirtualnych CD-ROM 1 1 Ilość wirtualnych kart sieciowych 7 7 Wspierane systemy operacyjne gościa (wymagania minimalne) Linux Windows 32-bit Debian Lenny 5.0 Debian Squeeze 6.0 (32 I 64-bit) Red Hat Enterprise Linux (3.6, 3.7, 3.8, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8) Red Hat Enterprise Linux (5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) CentOS (4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,6.0) Novell SUSE Linux Enterprise Server (9 SP1, 9 SP2, 9 SP3, 9 SP4, 10 SP1, 10 SP2, 10 SP3, 11, 11 SP1) Ubuntu Lucid Lunx (32 I 64-bit) 64 bit Red Hat Enterprise Linux (5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) CentOS (5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) Novell SUSE Linux Enterprise Server (10 SP1, 10 SP2, 10 SP3, 11, 11 SP1) 32-bit Windows Server 2003 / SBS (Web, Standard, Enterprise, SP0, SP1, SP2, R2) Windows Server 2008 (SP1, SP2) Windows Small Business Server (2003 SP1, SP2, R2) Windows Essential Business Server 2008 Windows XP (SP2, SP3) Windows 7 (SP1) 64 bit Windows Server 2003 (Standard, Enterprise, Datacenter, SP2) Windows Server 2008 (SP1, SP2, R2, R2 SP1, R2 SP2) Windows 7 (SP1) Pakiet nr 2 oprogramowanie Windows Serwer 2008 Standard i licencje klienckie Nieograniczona w czasie licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2008 Standard, SQL Server Standard Core 2012 i nieograniczone w czasie licencje klienckie na nośniku CD lub DVD. 4

5 1. Microsoft Windows Serwer 2008 R2 Standard EDU szt Licencje klienckie Microsoft Windows Serwer 2008 CAL EDU szt SQL Server Standard Core 2012 SNGL OLP 2Lic NL Acdmc CoreLic szt. 2 Pakiet nr 3 oprogramowanie centralnego systemu zarządzania infrastrukturą IT wraz z wdrożeniem i szkoleniami użytkowników Zintegrowany system do zarządzania infrastrukturą IT. Wymagania w stosunku do systemu zarządzania zasobami. A. Struktura systemu. A.1 Trójwarstwowa struktura aplikacji. A.2 Multiplatformowość obsługiwanych systemów. A.3 Transmisja danych. A.3.1 System samodzielnego nawiązywania połączeń z Serwerem Aplikacji przez Agentów. A.3.2 Pakietowa transmisja danych pomiędzy Agentem a Serwerem Aplikacji. A.3.3 Automatyczna aktualizacja wersji agenta. A.3.4 Prezentacja informacji o ostatniej aktywności Agenta w systemie. A.3.5 Szyfrowane połączenia Agent Serwer Aplikacji. A.3.6 Możliwość zdalnego zarządzania plikami konfiguracyjnymi Agentów. A.4 Interfejs. A.4.1 Wygląd w stylu Office A.4.2 Graficzny edytor raportów w stylu Office B. Praca z systemem. B.1 Dokumentacja. B.1.1 Instrukcja instalacji/aktualizacji systemu. B.1.2 Pomoc do systemu. B.1.3 FAQ. B.1.4 Multimedialne materiały szkoleniowe w języku polskim. B.1.5 System w pełni w języku polskim. B.1.6 Możliwość zmiany języka na angielski. B.2 Ergonomia pracy. B.2.1 Mechanizm dopasowania interfejsu konsoli. B.2.2 Nowoczesny, w pełni konfigurowalny interfejs styl Office 2007 dopasowujący się do aktualnie prezentowanych treści. B.2.3 System perspektyw i widoków umożliwienie zmiany układu okien przez użytkownika. B.2.4 Możliwość elastycznego przełączania się pomiędzy zasobami w trybie podglądu szczegółów zasobu. B.2.5 Menu kontekstowe użytkownika. B.2.6 Możliwość eksportu i importu parametrów konfiguracyjnych programu. B.2.7 Integracja z systemami zewnętrznymi (np. ERP, ServiceDesk, HelpDesk itp.). B Wywoływanie konsoli administracyjnej z innych systemów (np. ERP) oraz automatyczne wyświetlenie szczegółów zasobu wskazanego w innym systemie. B.3 Panel Administracyjny B.3.1 Możliwość tworzenia wielu paneli. B.3.2 Możliwość dowolnego nazywania paneli. 5

6 B.3.3 Możliwość tworzenia paneli prywatnych i publicznych. B.3.4 Możliwość konfiguracji widgetów. B.4 System praw dostępu do Konsoli administracyjnej. B.4.1 Definiowanie użytkowników systemu. B Użytkownik systemu nie jest tworzony na bazie danych tylko w bazie danych. B Możliwość zintegrowania kont użytkowników systemu z kontami użytkowników Active Directory oraz LDAP. B Możliwość automatycznego logowania do Konsoli Administracyjnej przez uwierzytelnienie Windows (Single Sign-On). B.4.2 Definiowanie ról użytkowników systemu, B Nadawanie uprawnień do zapisu, odczytu, zmiany, usuwania danych w systemie. C. Ewidencja zasobów IT. C.1 Możliwość ewidencji dowolnych zasobów ze szczególnym uwzględnieniem: C.1.1 Komputerów, Urządzeń sieciowych, Drukarek, Urządzeń mobilnych, Monitorów, Kart SIM, Modemów, Licencji na zakupione oprogramowanie, Faktur, Gwarancji, Umów, Pism, Pracowników, Usług, Aplikacji, Pojazdów, Innych rodzajów zasobów. C.2 Dodawanie, edycja, usuwanie, opisywanie zasobów. C.2.1 Szczegółowe opisy dopasowane do rodzaju zasobu. C Pola finansowe (cena zakupu, wartość rynkowa, cena wykupu, sposób finansowania, procent zużycia, planowane daty wymiany itp.). C.2.2 Szczegółowe informacje o lokalizacji zasobu. C.2.3 Elastyczność pracy: C Możliwość automatycznego klonowania zasobów wskazaną ilość razy; C Możliwość automatycznego grupowego dodawania zasobów; C Możliwość elastycznego dodawania zasobów w procesie tworzenia relacji; C.2.4 Definiowanie relacji w procesie tworzenia nowego zasobu. C.2.5 Mechanizm automatycznego numerowania zasobów. C Możliwość tworzenia dowolnych szablonów numeracji. C Możliwość tworzenia dowolnej liczby liczników. C Możliwość automatycznej numeracji przy tworzeniu nowego zasobu. C Możliwość automatycznej numeracji przy edycji zasobu. C Obsługa automatycznej numeracji przy edycji wielu zasobów. C.2.6 Możliwość elastycznego definiowania wielu własnych cech opisujących zasoby (np. waga komputera, kolor obudowy itp.). C.3 System wizualnej identyfikacji zgromadzonych zasobów(ikony). C.4 Możliwość opisywania zasobów przy pomocy załączników. C.5 Organizacja zasobów na schematach organizacyjnych. C.6 Grupowanie zasobów. C.7 Importowanie zasobów z usług katalogowych. C.7.1 Możliwość aktualizowania danych o pracownikach za pomocą usługi katalogowej. C Zmiany dotyczące pracownika zostaną zaktualizowane w bazie danych na podstawie aktualnych danych usługi katalogowej. C.7.2 Możliwość zarządzania kontami użytkowników usługi katalogowej. C Włączanie i wyłączanie kont użytkowników w usłudze katalogowej za pomocą konsoli systemu. 6

7 C Zmiana danych użytkowników w usłudze katalogowej za pomocą konsoli systemu. C.8 Importowanie zasobów z zewnętrznych systemów. C.8.1 Mechanizmy pozwalające na import zasobów z zewnętrznych systemów. C.8.2 Możliwość uzupełniania danych na podstawie zewnętrznych systemów. C.9 Relacje pomiędzy zasobami. C.9.1 Mechanizm tworzenia dowolnych relacji kierunkowych pomiędzy dowolnymi zasobami. C.9.2 Elastyczny mechanizm tworzenia własnych nazw relacji. C.9.3 Możliwość przenoszenia i kopiowania relacji pomiędzy zasobami. C.9.4 Możliwość zapisywania relacji czasowych. C.9.5 Możliwość automatycznego tworzenia wielu relacji do wielu zasobów. C.9.6 Możliwość przechodzenia pomiędzy zasobami na podstawie zdefiniowanych relacji. C.10 Mechanizm operowania na danych. C.10.1 Wyszukiwanie i filtrowanie informacji w oparciu o zapytania SQL. C.10.2 Sortowanie danych. C.11 Historia operacji/zmian wykonywanych na zasobach. C.11.1 Rejestrowanie zmian w zasobach. C.11.2 Rejestrowanie zmian w przypisanych relacjach. C.11.3 Rejestrowanie procesów importu danych z plików. C.12 Import danych z zewnętrznych źródeł. C.12.1 Możliwość importu danych z plików tekstowych. C.12.2 Możliwość importu relacji pomiędzy danymi. D. Ewidencja sieci IT. D.1 Skanowanie aktywne. D.2 Skanowanie za pomocą AD. D.3 Autoryzowanie urządzeń. D.4 Możliwość tworzenia zasobów na podstawie elementów sieciowych. D.5 System rozpoznawania zmian nazw komputerów. E. Audyt sprzętu, oprogramowania i danych. E.1 Audyty online/offline. E.2 Konfiguracja i parametryzacja zbieranych danych. E.2.1 Pełna informacja o nagłówku pliku (Producent, Nazwa produktu, Wersja produktu, Nazwa pliku, Wersja pliku, Ścieżka, Nazwa pliku na dysku, Rozmiar pliku, Opis pliku, Suma kontrolna, Komentarze, Rozszerzenie, Kategoria pliku, Prawa autorskie, Znaki towarowe, Data utworzenia, Data ostatniego zapisu, Data ostatniej próby dostępu). E.2.2 Możliwość definiowania masek skanowanych plików, w tym rozszerzeń. E.2.3 Filtr wielkości pliku np. mp3 > 1MB. E.2.4 Możliwość tworzenia kategorii plików. E.2.5 Pełna informacja o rejestrze systemu np. klucze instalacyjne programów, klucze uninstall programów itp. E.2.6 Możliwość określenia priorytetu skanowania. E Skanowanie komputera w chwili bezczynności komputera. E.3 Informacja o kluczach instalacyjnych oprogramowania. E.3.1 Możliwość odczytania kluczy instalacyjnych dla aplikacji, w tym (Microsoft Windows (95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/2008/Windows 7); Microsoft Office (2000/XP/2003/2007/2010); ACDSee (6/7/8/9); Alcohol 52/68/120%; Adobe Acrobat (6/7/8/9,X); Adobe Illustrator; Adobe Photoshop 7, CS; Adobe 7

8 Framemaker 10; Adobe Premiere CS5.5; Adobe Robohelp 9; Adobe Dreamweaver CS5.5; AutoCAD; Cyberlink PowerDVD; Crystal Reports; FinePrint; Macromedia Flash/Fireworks/ColdFusion/Dreamweaver/Contribute/FreeHand; Microsoft Exchange; Microsoft Money (2005/2006/2007); Microsoft Operations Manager; Microsoft SQL Server; Microsoft Virtual PC; Microsoft Virtual Server 2005; Microsoft Visual Studio (6/.NET 2003/2005/2008/2010); Microsoft Works; Nero; Norton Partition Magic; Registy Mechanic; Roxio Easy Media Creator; Sonic MyDVD; TuneUp Utilities (2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011); VmWare; WinImage; WinZip 6-15; ZoneAlarm; XmlSpy 2010, 2011; E.4 Audyt komponentów sprzętowych. E.4.1 Szczegółowa informacja o komponentach sprzętowych komputera, w szczególności: E Odczytywanie dokładnych parametrów płyty głównej (Producent, numer seryjny, wersja mostka północnego i południowego, ilość gniazd pamięci wraz z informacją o ich zajętości); E Kości pamięci RAM (z podaniem jednoznacznej specyfikacji kości, typu, numeru seryjnego oraz informacji o taktowaniu kości); E Sumarycznej ilości pamięci RAM komputera; E Procesorów (jednoznaczna identyfikacja procesora z podaniem informacji o ilości rdzeni i ilości wątków na rdzeń); E Monitorów podłączonych do komputera (ze wskazaniem producenta, modelu, numeru seryjnego, przekątnej ekranu); E Dysków twardych (z podaniem typu interfejsu, numeru seryjnego oraz informacji S.M.A.R.T.). E.5 Modyfikacja wyników skanowania. E.6 Skanowanie uprawnień użytkowników. E.6.1 Możliwość skanowania uprawnień użytkowników. E.6.2 Możliwość skanowania grup uprawnień użytkowników lokalnych komputerów. E.7 Mechanizmy grupowania, filtrowania, wyszukiwania itp. E.8 Integracja systemu z wyszukiwarką Google(np. wyszukiwanie opisów technicznych, specyfikacji, manuali). E.9 Klasyfikacja list zabronionego i dozwolonego oprogramowania. E.9.1 Możliwość klasyfikowania oprogramowania jako dozwolone lub zabronione na trzech poziomach (globalny, grupowy, indywidualny). E.9.2 Możliwość przypisywania oprogramowania do różnych list klasyfikacji. E.9.3 Możliwość przypisywania komputerów do list klasyfikacji. E.9.4 Automatyczne wskazywanie oprogramowania dozwolonego i zabronionego na komputerach. E.9.5 Konfigurowalne wyróżniki wizualne (kolory) oprogramowania dozwolonego i zabronionego. F. Identyfikacja Oprogramowania i rozliczenie licencji. F.1 Baza wzorców oprogramowania. F.1.1 Zdolność identyfikacji pojedynczego oprogramowania. F.1.2 Zdolność identyfikacji pakietów oprogramowania z uwzględnieniem instalacji cząstkowych. F Odróżnialność instalacji Pakietu Standard od Pakietu Professional. F.1.3 Wyróżnianie instalacji oprogramowania od kopii oprogramowania. F Wskazanie miejsca instalacji oprogramowania oraz miejsca powielenie tego samego oprogramowania na dysku. 8

9 F Szybkie wyszukiwanie kopii oprogramowania na wszystkich komputerach. F.1.4 Szczegółowe opisy oprogramowania uwzględniające różne przypadki licencjonowania: F Licencjonowanie na urządzenie, na serwer, licencji dostępowych, licencji zabezpieczonych kluczami sprzętowymi. F.1.5 Prezentacja informacji o ilości i dacie publikacji posiadanej bazy wzorców oprogramowania. F.2 Mechanizm zamawiania wzorców na oprogramowanie. F.2.1 Możliwość dokładnego opisu zamawianego wzorca z podaniem typu oprogramowania, nazwy, wersji i producenta oprogramowania. F.2.2 Możliwość określenia priorytetu realizacji zamawianego wzorca. F.2.3 Identyfikacja zamówień wzorców. F.3 Identyfikacja oprogramowania ze względu na: F.3.1 Typ oprogramowania, Producenta, Produkt, Wersję, Licencję, Rodzaj licencji. G. Monitoring. G.1 Monitorowanie logowania się na komputerach użytkowników komputerów. G.2 Monitorowanie zmian adresów IP komputera. G.3 Monitorowanie przypisania użytkowników lokalnych komputerów do adresów IP. G.4 Monitorowanie procesów aplikacji oraz przeglądanych stron www. H. Raportowanie. H.1 Raport rozliczenia licencji. H.1.1 Prezentacja informacji o zgodności zidentyfikowanego oprogramowania z zakupionymi licencjami. H.1.2 Automatyczne, inteligentne uwzględnianie i rozliczenie licencji typu Upgrade i Downgrade. H System obsługuje przypadki: zakupiłem licencje np. na Windows 7 a korzystam z Windows XP; zakupiłem licencję na Total Commander bez względu na wersję a zainstalowane mam różne wersje. H.1.3 Automatyczne, inteligentne uwzględnianie i rozliczanie licencji w przypadku kiedy oprogramowanie zostało zainstalowane na dwóch komputerach (stacjonarny i przenośny), gdzie użytkownikiem głównym jest ten sam pracownik. H.1.4 Automatyczne uwzględnianie komponentów oprogramowania. H System obsługuje przypadek: zainstalowałem system z dodatkowym oprogramowaniem w pakiecie a zakupiłem wyłącznie pakiet. H.1.5 System automatycznych komentarzy audytorów ułatwiający użytkownikowi interpretację wyników(np. szczegółowy opis rodzaju licencji na zidentyfikowane oprogramowanie). H.1.6 Automatyczne rozpoznanie licencji OEM związanych ze sprzętem. H.1.7 Wrażliwość systemu na przeterminowanie licencji. H Rozliczenie licencji nieuwzględniające przeterminowanych licencji na oprogramowanie. H Możliwość uwzględnienia przeterminowanych licencji oprogramowania w rozliczeniu licencji. H.1.8 Szczegółowa prezentacja pozycji rozliczenia w rozbiciu na komputer, ilość instalacji, kopii oprogramowania, przypisanych i wykorzystanych licencji. H.1.9 Możliwość dodawania tworzenia programu naprawczego w oparciu o notatki do pozycji rozliczenia z informacja o komputerach. H.1.10 Możliwość wykonywania próbnych rozliczeń licencji oprogramowania. 9

10 H.1.11 Możliwość automatycznego dodawania brakujących licencji. H.1.12 Zapisywanie rozliczenia licencji. H.2 Mechanizm tworzenia raportów. H.2.1 Wizualny edytor raportów dla danych dostępnych w systemie (nie wymagający żadnych dodatkowych licencji i nieograniczony liczbą użytkowników). H.2.2 Edytor źródeł danych w postaci skryptów C#. H.2.3 Możliwość definiowania dowolnych parametrów. H.2.4 Wygląd wzorowany na Office H.2.5 Brak konieczności zakupu dodatkowych licencji do pełnej obsługi raportów. H System tworzenia raportów bez względu na silnik bazy danych. H.2.6 Wizualny edytor raportów. H Możliwość definiowania własnych rodzajów wykresów. H Możliwość drukowania kodów kreskowych. H Możliwość drukowania dowolnych grafik. H Możliwość tworzenia tabel. H Możliwość tworzenia tabel przestawnych. H Możliwość tworzenia pól wyboru. H Podgląd HTML. H Możliwość tworzenia raportów z wykorzystaniem zewnętrznych baz danych. H Możliwość tworzenia raportów etykietowych (wsparcie dla etykiet: AOne, APLI, Devuauzet, ERO, Formtec, Herma, Hisago, Kokuyo, MACO/Wilson Jones standard, Zweckform, Herlitz). H.3 Raporty porównawcze audytów. H.3.1 Szczegółowa prezentacja wyników porównania audytów. H.3.2 Prezentacja wyników przed i po zmianie. H.3.3 Konfigurowalny zakres porównywanych danych. H.3.4 Możliwość porównania dwóch dowolnie wybranych audytów. H.3.5 Możliwość wydruku oraz eksportu szczegółowych wyników porównania. H.3.6 Informacja o zmianach w ilości plików na dysku a także o zmianach w nagłówku pliku. H.3.7 System eksportu dowolnego okna z danymi prezentowanego na ekranie do wielu formatów plików (między innymi PDF, XLS, XLSX, HTML, CSV i inne), H.4 Baza raportów w tym metryka komputerowa, karta ewidencyjna stanowiska pracy, etykiety kodów kreskowych, wzór karty przyjęcia środka trwałego, likwidacji oraz zmiany miejsca użytkowania. I. Narzędzia dystrybucji oprogramowania. I.1 Automatyczna aktualizacja Agenta systemu. I.2 Możliwość instalacji oprogramowania klienta na stacji roboczej niezintegrowanej z Active Directory. I.3 Możliwość automatycznej dystrybucji dowolnego oprogramowania. I.3.1 Cicha instalacja oprogramowania w pakietach msi. I.3.2 Cicha instalacja oprogramowania w pakietach exe. I.3.3 Możliwość automatycznej zdalnej, cichej instalacji, deinstalacji oraz aktualizacji oprogramowania na wybranych grupach komputerów. I.3.4 Możliwość dystrybucji oprogramowania do wybranych grup komputerów. I.4 Automatyczna pośrednia dystrybucja paczek instalacyjnych. I.4.1 Serwer główny do serwera oddziałowego, z serwera oddziałowego na komputery lokalne. I.4.2 Lista serwerów z paczkami instalacyjnymi. 10

11 I.5 Możliwość definiowania odrębnych poleceń dla procesów instalacji, deinstalacji oraz aktualizacji oprogramowania. I.6 Automatyczna obsługa przypadku. I.6.1 Automatycznie zainstaluj oprogramowanie A w wersji 9 na wszystkich komputerach gdzie występuje oprogramowanie A w wersji 8. I.6.2 Automatycznie odinstaluj na wszystkich komputerach oprogramowanie A w wersji 7. J. Helpdesk J.1 Możliwości zmiany interfejsu. J.2 Cykle życia (Workflow). J.2.1 Konfigurowalny workflow dla zgłoszeń. J.2.2 Konfigurowalny workflow dla wpisów do bazy wiedzy. J.2.3 Możliwość definiowania dowolnych nazwanych poziomów, przejść, akcji, ekranów, uprawnień. J.2.4 Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do węzłów workflow. J.3 Obsługa . J.3.1 Wysyłanie z systemu związane z workflow oraz zdarzeniami systemowymi. J.3.2 Automatyczne dodawanie komentarzy do zgłoszeń na podstawie przychodzących . J.3.3 Automatyczne dodawanie notatek do wpisów w bazie wiedzy na podstawie przychodzących . J.3.4 Automatyczne tworzenie zgłoszeń na podstawie przychodzących . J.3.5 Reguły odbioru wiadomości . J.3.6 Obsługa serwerów SMTP, POP, IMAP. J.4 Dane słownikowe. J.4.1 Możliwość definiowania i modyfikowania danych słownikowych. J.5 System uprawnień. J.5.1 Definiowanie użytkowników systemu. J.5.2 Użytkownik systemu tworzony w bazie danych. J.5.3 Definiowanie grup użytkowników systemu. J.5.4 Nadawanie uprawnień do zapisu, odczytu, zmiany, usuwania danych w systemie. J.5.5 Definiowanie dostępu do funkcji systemu. J.5.6 Polityka haseł. J.5.7 Definiowanie widoczności list użytkowników. J.6 Integracja z innymi systemami. J.6.1 Import pracowników z usług katalogowych: J Active Directory. J OpenLDAP. J.6.2 Zintegrowane logowanie do systemu. J.6.3 Import pracowników z systemu. J.6.4 Integracja incydentu z zasobem systemu. J.6.5 Możliwość wywołania konsoli systemu z wyświetleniem informacji o zasobie lub pracowniku. J.7 Konfiguracja powiadomień. J.7.1 Konfiguracja powiadomień związanych z działaniami na systemie. J.7.2 Możliwość zdefiniowania powiadomień dla twórcy, przypisanego operatora, wybranych użytkowników, wybranych grup użytkowników oraz dowolnych adresów . J.8 Ergonomia pracy. 11

12 J.8.1 Konsola WEB. J.8.2 Możliwość dopasowania wyglądu do standardu organizacji. J.8.3 Mechanizm wyszukiwania informacji w zdarzeniach i bazie wiedzy. J.8.4 Lista własnych zgłoszeń użytkownika. J.8.5 Lista wszystkich zgłoszeń. J.8.6 Stronicowanie prezentowanych danych tabelarycznych. J.8.7 Możliwość filtrowania danych tabelarycznych. J.8.8 Możliwość zapisywania filtrów danych tabelarycznych. J.8.9 Możliwość wyboru prezentowanych pól danych tabelarycznych (zgłoszenia i baza wiedzy). J.8.10 Możliwość podglądu danych teleadresowych użytkowników na różnych poziomach aplikacji. J.8.11 Historia operacji wykonywanych w systemie. J.8.12 Panel startowy programu J Szybki dostęp do zgłoszeń utworzonych lub przypisanych do zalogowanego użytkownika. J Szybki dostęp do zapisanych filtrów. J Szybki dostęp do aktywności użytkowników systemu. J.9 Ewidencjonowanie zgłoszeń incydentów. J.9.1 Możliwość rejestrowania dowolnych typów zdarzeń. J.9.2 Mechanizm klonowania zgłoszeń. J.9.3 Konfigurowalny cykl życia zgłoszenia. J.9.4 Konfiguracja wyglądu szablonów zgłoszeń. J.9.5 Przypisanie zgłoszenia do operatora. J.9.6 Statusy zgłoszeń. J.9.7 Dopisywanie komentarzy do zgłoszeń. J.9.8 Dopisywania notatek do zgłoszeń. J.9.9 Dodawanie załączników do zgłoszeń (wiele plików). J.9.10 Opisywanie zgłoszeń słowami kluczowymi. J.9.11 Zgłaszanie zdarzeń telefonicznie. J.9.12 Zgłaszanie zdarzeń przez Konsolę WEB J.9.13 Zgłaszanie zdarzeń przez . J.9.14 Integracja incydentu z zasobem systemu. J.10 Baza Wiedzy (KB). J.10.1 Typy wpisów do KB. J Publiczna, prywatna i administracyjna baza wiedzy. J Dostęp do publicznej bazy wiedzy bez konieczności logowania. J.10.2 Praca z wpisami. J Dodawanie wpisów do KB przez uprawnione osoby. J Mechanizm klonowania wpisów. J Konfigurowalny cykl życia wpisu do KB. J Dodawanie notatek do wpisów. J Edytor wpisu do KB ze wsparciem formatowania Wiki (prezentacja HTML). J Dodawanie załączników do wpisów KB. J Opisywanie wpisów słowami kluczowymi. K. Wdrożenie systemu. K.1 Zainstalowanie oprogramowania. K.2 Przygotowanie polisy do dystrybucji agentów. K.3 Skonfigurowanie systemu. 12

13 K.4 Stworzenie konta użytkownika w systemie. K.5 Szkolenie dla użytkowników systemu z zakresu obsługi oprogramowania przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego (min. 2 dni). L. Powdrożeniowe wsparcie techniczne L.1 Roczna polisa serwisowa (o charakterze odnawialnym) z gwarancją pracy na najnowszej wersji oprogramowania. L.2 Wsparcie techniczne w języku polskim (telefon, ). M. Liczba obsługiwanych stacji roboczych M.1 System dla 450 stacji roboczych Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Kod: Nazwa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Kod: Nazwa: Usługi dostaw oprogramowania Kod: Nazwa: Usługi wdrożenia oprogramowania 4. Podwykonawstwo Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om. 5. Oferty częściowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrany pakiet. 6. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 8. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do 30 listopada 2012 r. 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Warunek ten zostanie spełniony dla pakietu nr 3, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum dwie dostawy oprogramowania wraz z wdrożeniem o wartości nie 13

14 mniejszej niż ,-zł brutto każda w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - Warunek ten zostanie spełniony dla pakietu nr 1, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min 1 osobą inżyniera legitymującego się aktualnym certyfikatem technicznym w zakresie oferowanej technologii. - Warunek ten zostanie spełniony dla pakietu nr 3, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min 1 osobą specjalistą w zakresie wdrożeń oprogramowania. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 4. W przypadku składania ofert wspólnych warunki określone w pkt 1 ppkt a-d mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie. Warunek określony w pkt 2 musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia wyłącznie w oparciu o oświadczenia i dokumenty załączone do oferty, opisane w części 10 specyfikacji. Niespełnienie wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 1; 1.2. Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (dla pakietu nr 3 - minimum dwie dostawy oprogramowania wraz z wdrożeniem o wartości nie mniejszej niż ,-zł brutto każda) załącznik nr 3; 1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 4: 14

15 - dla pakietu nr 1 - min 1 osobą inżyniera legitymującego się aktualnym certyfikatem technicznym w zakresie oferowanej technologii, - dla pakietu nr 3 - min 1 osobą specjalisty w zakresie wdrożeń oprogramowania. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 2; 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz dokument potwierdzający, że Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta oprogramowania; 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potencjał innych podmiotów załączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, załączy także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pakt 2.1. i 2.2.; 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Ww. dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 6.1. Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy ci składają jedną ofertę, przy czym: - dokumenty wymienione w pkt 2.1. i 2.2. potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie, - pozostałe dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców 7. Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co 15

16 do jej prawidłowości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 11. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 10 jakie mają dostarczyć Wykonawcy Dokument/Oświadczenie na potwierdzenie Statusu Autoryzowanego przedstawiciela - dotyczy pakietu nr Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: - pisemnie na adres: Instytut Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa, Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji, Skierniewice, ul. Pomologiczna 18, - faksem na nr: , - drogą elektroniczną na adres 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Izabela Rutkowska lub Maria Kruszewska. 5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek o wyjaśnienie powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść pytań kierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami oraz ewentualne zmiany SIWZ będą zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ. 6. Zebrania z Wykonawcami nie przewiduje się. 13. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 14. Termin związania ofertą Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 15. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z formularzem Oferta stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ bez dokonywania zmian w jego treści. 2. Do oferty muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty wymienione w części 10 i 11 SIWZ, w tym formularze przygotowane przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 16

17 4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 5. Ofertę sporządza się w języku polskim czytelnym pismem ręcznym, maszynowym lub w postaci wydruku komputerowego. 6. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zszyta lub spięta w sposób trwały i posiadała ponumerowane strony (kartki). 7. Ofertę (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami) muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Ofertę może podpisać pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 8. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski. 10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny one być umieszczone w odrębnym pliku z oznaczeniem POUFNE. 11. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego: Instytut Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa ul. Pomologiczna 18 pok Skierniewice oraz oznaczone: OFERTA Dostawa oprogramowania Nie otwierać przed dniem r., godz Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały oznaczenie: Zmiana lub Wycofanie. 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w Instytucie Ogrodnictwa, Odział Sadownictwa, Skierniewice, ul. Pomologiczna 18 pok. nr Termin składania ofert upływa dnia r., godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r., godz w Instytucie Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa, Skierniewice ul. Pomologiczna 18, w pok. 27. Otwarcie ofert jest jawne. 17

18 17. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena oferty winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia tj. sprzedaż, dostarczenie, opłaty za przekazanie/udzielenie nieograniczonych w czasie licencji, wszelkie inne koszty oraz podatek VAT a dla pakietu nr 3 ponadto wdrożenie i szkolenie użytkowników a także roczną polisę serwisową. 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Zamawiający będzie oceniał oferty odrębnie dla każdego pakietu w skali od 0 do 100 punktów według następującego schematu: CENA (KOSZT) OFERTY 100% Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczonych matematycznie wg wzoru: cena najniższa ilość punktów = cena badana x 100 pkt Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy ofertę najkorzystniejszą. 19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 21. Wzór umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 18

19 Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tej ustawy. 23. Załączniki - Formularz OFERTA - Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 - Doświadczenie - Załącznik nr 4 - Wykaz osób - Załącznik do SIWZ - Wzór umowy dla pakietu nr 1 i 2 - Załącznik do SIWZ - Wzór umowy dla pakietu nr 3 19

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.insad.pl Nr postępowania: 25/ZP/2010 SPECYFIKACJA Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 16/ZP/2014 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 49/ZP/2014 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 56/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 5 2011-10-06 09:12 Wrocław: System informatyczny wspomagający przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych Numer ogłoszenia: 321710-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO i OPROGRAMOWANIA. ZP Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO i OPROGRAMOWANIA. ZP Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO i OPROGRAMOWANIA ZP-11-06-2010 Numer ogłoszenia: 180332-2010; data zamieszczenia: 23.06.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 13/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa bioreaktora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Rozszerzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa aparatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK Województwa Mazowieckiego, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa pulsoksymetru, elektrokardiografu i zestawu do 24 godzinnego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Leszno: D-242-1/14 Numer ogłoszenia: 62116-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Leszno: D-242-1/14 Numer ogłoszenia: 62116-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Leszno: D-242-1/14 Numer ogłoszenia: 62116-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.insad.pl Nr postępowania: 41/ZP/2010 SPECYFIKACJA Istotnych

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. ZP.272.GS.26.58.2014.AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 207 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30,

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30, Warszawa: Modernizacja serwerowni Głównego Inspektoratu Weterynarii Numer ogłoszenia: 156657-2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu NGO sprawne

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uzp.gov.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania Numer ogłoszenia: 290874-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 96574-2015; data zamieszczenia: 27.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 96574-2015; data zamieszczenia: 27.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/84/postepowania_wszczete.html. Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe, ul. Świerczewskiego 7,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe, ul. Świerczewskiego 7, Staszów: Wycena nieruchomości położonych w gminie Połaniec Numer ogłoszenia: 316897-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

oprogramowania: - ABBYY FineReader 10 Corporate Edition BOX - Upgrade 1 szt. - ABBYY FineReader

oprogramowania: - ABBYY FineReader 10 Corporate Edition BOX - Upgrade 1 szt. - ABBYY FineReader Strona 1 z 6 Gdańsk: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gdańskich Inwestycji Komunalnych Spółka z o.o. Numer ogłoszenia: 172367-2011; data zamieszczenia: 21.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2015 Wrocław: USŁUGA MIGRACJI DOMENY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 24.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Wykonanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego na potrzeby Centrum

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo