SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel , fax Nr postępowania: 40/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa oprogramowania komputerowego Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Opracowanie W imieniu Komisji Przetargowej Zatwierdzam. (podpis)... (podpis kierownika zamawiającego) Skierniewice, dnia r.

2 Spis treści 1. Zamawiający Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Podwykonawstwo Oferty częściowe Oferty wariantowe Zamówienia uzupełniające Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 10 jakie mają dostarczyć Wykonawcy Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wzór umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Załączniki

3 1. Zamawiający Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel , fax zwany dalej Zamawiającym. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku. 2. Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego realizowana w trzech pakietach szczegółowo określonych w opisie każdego pakietu: Pakiet nr 1 oprogramowanie systemowe do serwerów szt. 6 Oprogramowanie do wirtualizacji systemów operacyjnych Wymagania dla oprogramowania systemowego do serwerów: - oprogramowanie systemowe w architekturze x86 64-bit, instalowane i uruchamiane bezpośrednio na serwerach fizycznych. - przeznaczone do wirtualizacji systemów operacyjnych, celem uruchomienia wielu instancji różnych systemów operacyjnych jednocześnie na jednym serwerze fizycznym. - nieograniczona w czasie licencja przypisana do jednego fizycznego serwera bez względu na posiadaną przez niego ilość fizycznych procesorów i rdzeni, na nośniku CD lub DVD. - bezpłatna roczna gwarancja (12 miesięcy od daty dostarczenia, z możliwością odpłatnego odnowienia), która zapewnia utrzymanie aktualności posiadanego oprogramowania. zapewniająca otrzymywanie wszystkich upgradów i rozszerzeń pojawiających się oraz niezbędne informacje techniczne. Wymagana funkcjonalność: - Zgodność sprzętowa z IBM BladeCenter S wyposażonym w serwery H22 - Monitor maszyn wirtualnych (hypervisor) - Migracja aktywnych maszyn wirtualnych w obrębie grupy serwerów fizycznych - Kopie migawkowe maszyn wirtualnych - Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania (konsola) wieloserwerowym środowiskiem wirtualnym w wersji pod Windows i w Javie - Zarządzanie hostami za pomocą rozwiązań firm trzecich - Konwersja P2V i V2V - Wysoka dostępność (HA) - Dynamiczne zarządzanie pamięcią - Wbudowany wirtualny switch sieciowy - Monitorowanie wydajności i raportowanie - Automatyczne równoważenie obciążenia - Zarządzanie energią 3

4 - Kopie migawkowe pamięci operacyjnej maszyn wirtualnych - Dynamiczne dostarczanie systemów operacyjnych do maszyn wirtualnych - Delegacja uprawnień z podziałem na role administracyjne - Zaawansowana integracja z systemami pamięci masowych - Zarządzanie przez konsolę webową - Obsługa do 1TB RAM / host - Obsługa do 64 procesorów logicznych / host - Obsługa do 16 fizycznych interfejsów sieciowych / host - Integracja z Active Directory - Obsługa iscsi, NFS, SAS, FC - Obsługa VLAN, QoS, Multipathing - Obsługa boot owania FC/SAN (+multipathing) Limity wirtualnych urządzeń dla maszyny wirtualnej (wymagania minimalne) Linux Windows Ilość wirtualnych procesorów Ilość wirtualnych dysków 7 7 Ilość wirtualnych CD-ROM 1 1 Ilość wirtualnych kart sieciowych 7 7 Wspierane systemy operacyjne gościa (wymagania minimalne) Linux Windows 32-bit Debian Lenny 5.0 Debian Squeeze 6.0 (32 I 64-bit) Red Hat Enterprise Linux (3.6, 3.7, 3.8, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8) Red Hat Enterprise Linux (5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) CentOS (4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,6.0) Novell SUSE Linux Enterprise Server (9 SP1, 9 SP2, 9 SP3, 9 SP4, 10 SP1, 10 SP2, 10 SP3, 11, 11 SP1) Ubuntu Lucid Lunx (32 I 64-bit) 64 bit Red Hat Enterprise Linux (5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) CentOS (5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) Novell SUSE Linux Enterprise Server (10 SP1, 10 SP2, 10 SP3, 11, 11 SP1) 32-bit Windows Server 2003 / SBS (Web, Standard, Enterprise, SP0, SP1, SP2, R2) Windows Server 2008 (SP1, SP2) Windows Small Business Server (2003 SP1, SP2, R2) Windows Essential Business Server 2008 Windows XP (SP2, SP3) Windows 7 (SP1) 64 bit Windows Server 2003 (Standard, Enterprise, Datacenter, SP2) Windows Server 2008 (SP1, SP2, R2, R2 SP1, R2 SP2) Windows 7 (SP1) Pakiet nr 2 oprogramowanie Windows Serwer 2008 Standard i licencje klienckie Nieograniczona w czasie licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2008 Standard, SQL Server Standard Core 2012 i nieograniczone w czasie licencje klienckie na nośniku CD lub DVD. 4

5 1. Microsoft Windows Serwer 2008 R2 Standard EDU szt Licencje klienckie Microsoft Windows Serwer 2008 CAL EDU szt SQL Server Standard Core 2012 SNGL OLP 2Lic NL Acdmc CoreLic szt. 2 Pakiet nr 3 oprogramowanie centralnego systemu zarządzania infrastrukturą IT wraz z wdrożeniem i szkoleniami użytkowników Zintegrowany system do zarządzania infrastrukturą IT. Wymagania w stosunku do systemu zarządzania zasobami. A. Struktura systemu. A.1 Trójwarstwowa struktura aplikacji. A.2 Multiplatformowość obsługiwanych systemów. A.3 Transmisja danych. A.3.1 System samodzielnego nawiązywania połączeń z Serwerem Aplikacji przez Agentów. A.3.2 Pakietowa transmisja danych pomiędzy Agentem a Serwerem Aplikacji. A.3.3 Automatyczna aktualizacja wersji agenta. A.3.4 Prezentacja informacji o ostatniej aktywności Agenta w systemie. A.3.5 Szyfrowane połączenia Agent Serwer Aplikacji. A.3.6 Możliwość zdalnego zarządzania plikami konfiguracyjnymi Agentów. A.4 Interfejs. A.4.1 Wygląd w stylu Office A.4.2 Graficzny edytor raportów w stylu Office B. Praca z systemem. B.1 Dokumentacja. B.1.1 Instrukcja instalacji/aktualizacji systemu. B.1.2 Pomoc do systemu. B.1.3 FAQ. B.1.4 Multimedialne materiały szkoleniowe w języku polskim. B.1.5 System w pełni w języku polskim. B.1.6 Możliwość zmiany języka na angielski. B.2 Ergonomia pracy. B.2.1 Mechanizm dopasowania interfejsu konsoli. B.2.2 Nowoczesny, w pełni konfigurowalny interfejs styl Office 2007 dopasowujący się do aktualnie prezentowanych treści. B.2.3 System perspektyw i widoków umożliwienie zmiany układu okien przez użytkownika. B.2.4 Możliwość elastycznego przełączania się pomiędzy zasobami w trybie podglądu szczegółów zasobu. B.2.5 Menu kontekstowe użytkownika. B.2.6 Możliwość eksportu i importu parametrów konfiguracyjnych programu. B.2.7 Integracja z systemami zewnętrznymi (np. ERP, ServiceDesk, HelpDesk itp.). B Wywoływanie konsoli administracyjnej z innych systemów (np. ERP) oraz automatyczne wyświetlenie szczegółów zasobu wskazanego w innym systemie. B.3 Panel Administracyjny B.3.1 Możliwość tworzenia wielu paneli. B.3.2 Możliwość dowolnego nazywania paneli. 5

6 B.3.3 Możliwość tworzenia paneli prywatnych i publicznych. B.3.4 Możliwość konfiguracji widgetów. B.4 System praw dostępu do Konsoli administracyjnej. B.4.1 Definiowanie użytkowników systemu. B Użytkownik systemu nie jest tworzony na bazie danych tylko w bazie danych. B Możliwość zintegrowania kont użytkowników systemu z kontami użytkowników Active Directory oraz LDAP. B Możliwość automatycznego logowania do Konsoli Administracyjnej przez uwierzytelnienie Windows (Single Sign-On). B.4.2 Definiowanie ról użytkowników systemu, B Nadawanie uprawnień do zapisu, odczytu, zmiany, usuwania danych w systemie. C. Ewidencja zasobów IT. C.1 Możliwość ewidencji dowolnych zasobów ze szczególnym uwzględnieniem: C.1.1 Komputerów, Urządzeń sieciowych, Drukarek, Urządzeń mobilnych, Monitorów, Kart SIM, Modemów, Licencji na zakupione oprogramowanie, Faktur, Gwarancji, Umów, Pism, Pracowników, Usług, Aplikacji, Pojazdów, Innych rodzajów zasobów. C.2 Dodawanie, edycja, usuwanie, opisywanie zasobów. C.2.1 Szczegółowe opisy dopasowane do rodzaju zasobu. C Pola finansowe (cena zakupu, wartość rynkowa, cena wykupu, sposób finansowania, procent zużycia, planowane daty wymiany itp.). C.2.2 Szczegółowe informacje o lokalizacji zasobu. C.2.3 Elastyczność pracy: C Możliwość automatycznego klonowania zasobów wskazaną ilość razy; C Możliwość automatycznego grupowego dodawania zasobów; C Możliwość elastycznego dodawania zasobów w procesie tworzenia relacji; C.2.4 Definiowanie relacji w procesie tworzenia nowego zasobu. C.2.5 Mechanizm automatycznego numerowania zasobów. C Możliwość tworzenia dowolnych szablonów numeracji. C Możliwość tworzenia dowolnej liczby liczników. C Możliwość automatycznej numeracji przy tworzeniu nowego zasobu. C Możliwość automatycznej numeracji przy edycji zasobu. C Obsługa automatycznej numeracji przy edycji wielu zasobów. C.2.6 Możliwość elastycznego definiowania wielu własnych cech opisujących zasoby (np. waga komputera, kolor obudowy itp.). C.3 System wizualnej identyfikacji zgromadzonych zasobów(ikony). C.4 Możliwość opisywania zasobów przy pomocy załączników. C.5 Organizacja zasobów na schematach organizacyjnych. C.6 Grupowanie zasobów. C.7 Importowanie zasobów z usług katalogowych. C.7.1 Możliwość aktualizowania danych o pracownikach za pomocą usługi katalogowej. C Zmiany dotyczące pracownika zostaną zaktualizowane w bazie danych na podstawie aktualnych danych usługi katalogowej. C.7.2 Możliwość zarządzania kontami użytkowników usługi katalogowej. C Włączanie i wyłączanie kont użytkowników w usłudze katalogowej za pomocą konsoli systemu. 6

7 C Zmiana danych użytkowników w usłudze katalogowej za pomocą konsoli systemu. C.8 Importowanie zasobów z zewnętrznych systemów. C.8.1 Mechanizmy pozwalające na import zasobów z zewnętrznych systemów. C.8.2 Możliwość uzupełniania danych na podstawie zewnętrznych systemów. C.9 Relacje pomiędzy zasobami. C.9.1 Mechanizm tworzenia dowolnych relacji kierunkowych pomiędzy dowolnymi zasobami. C.9.2 Elastyczny mechanizm tworzenia własnych nazw relacji. C.9.3 Możliwość przenoszenia i kopiowania relacji pomiędzy zasobami. C.9.4 Możliwość zapisywania relacji czasowych. C.9.5 Możliwość automatycznego tworzenia wielu relacji do wielu zasobów. C.9.6 Możliwość przechodzenia pomiędzy zasobami na podstawie zdefiniowanych relacji. C.10 Mechanizm operowania na danych. C.10.1 Wyszukiwanie i filtrowanie informacji w oparciu o zapytania SQL. C.10.2 Sortowanie danych. C.11 Historia operacji/zmian wykonywanych na zasobach. C.11.1 Rejestrowanie zmian w zasobach. C.11.2 Rejestrowanie zmian w przypisanych relacjach. C.11.3 Rejestrowanie procesów importu danych z plików. C.12 Import danych z zewnętrznych źródeł. C.12.1 Możliwość importu danych z plików tekstowych. C.12.2 Możliwość importu relacji pomiędzy danymi. D. Ewidencja sieci IT. D.1 Skanowanie aktywne. D.2 Skanowanie za pomocą AD. D.3 Autoryzowanie urządzeń. D.4 Możliwość tworzenia zasobów na podstawie elementów sieciowych. D.5 System rozpoznawania zmian nazw komputerów. E. Audyt sprzętu, oprogramowania i danych. E.1 Audyty online/offline. E.2 Konfiguracja i parametryzacja zbieranych danych. E.2.1 Pełna informacja o nagłówku pliku (Producent, Nazwa produktu, Wersja produktu, Nazwa pliku, Wersja pliku, Ścieżka, Nazwa pliku na dysku, Rozmiar pliku, Opis pliku, Suma kontrolna, Komentarze, Rozszerzenie, Kategoria pliku, Prawa autorskie, Znaki towarowe, Data utworzenia, Data ostatniego zapisu, Data ostatniej próby dostępu). E.2.2 Możliwość definiowania masek skanowanych plików, w tym rozszerzeń. E.2.3 Filtr wielkości pliku np. mp3 > 1MB. E.2.4 Możliwość tworzenia kategorii plików. E.2.5 Pełna informacja o rejestrze systemu np. klucze instalacyjne programów, klucze uninstall programów itp. E.2.6 Możliwość określenia priorytetu skanowania. E Skanowanie komputera w chwili bezczynności komputera. E.3 Informacja o kluczach instalacyjnych oprogramowania. E.3.1 Możliwość odczytania kluczy instalacyjnych dla aplikacji, w tym (Microsoft Windows (95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/2008/Windows 7); Microsoft Office (2000/XP/2003/2007/2010); ACDSee (6/7/8/9); Alcohol 52/68/120%; Adobe Acrobat (6/7/8/9,X); Adobe Illustrator; Adobe Photoshop 7, CS; Adobe 7

8 Framemaker 10; Adobe Premiere CS5.5; Adobe Robohelp 9; Adobe Dreamweaver CS5.5; AutoCAD; Cyberlink PowerDVD; Crystal Reports; FinePrint; Macromedia Flash/Fireworks/ColdFusion/Dreamweaver/Contribute/FreeHand; Microsoft Exchange; Microsoft Money (2005/2006/2007); Microsoft Operations Manager; Microsoft SQL Server; Microsoft Virtual PC; Microsoft Virtual Server 2005; Microsoft Visual Studio (6/.NET 2003/2005/2008/2010); Microsoft Works; Nero; Norton Partition Magic; Registy Mechanic; Roxio Easy Media Creator; Sonic MyDVD; TuneUp Utilities (2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011); VmWare; WinImage; WinZip 6-15; ZoneAlarm; XmlSpy 2010, 2011; E.4 Audyt komponentów sprzętowych. E.4.1 Szczegółowa informacja o komponentach sprzętowych komputera, w szczególności: E Odczytywanie dokładnych parametrów płyty głównej (Producent, numer seryjny, wersja mostka północnego i południowego, ilość gniazd pamięci wraz z informacją o ich zajętości); E Kości pamięci RAM (z podaniem jednoznacznej specyfikacji kości, typu, numeru seryjnego oraz informacji o taktowaniu kości); E Sumarycznej ilości pamięci RAM komputera; E Procesorów (jednoznaczna identyfikacja procesora z podaniem informacji o ilości rdzeni i ilości wątków na rdzeń); E Monitorów podłączonych do komputera (ze wskazaniem producenta, modelu, numeru seryjnego, przekątnej ekranu); E Dysków twardych (z podaniem typu interfejsu, numeru seryjnego oraz informacji S.M.A.R.T.). E.5 Modyfikacja wyników skanowania. E.6 Skanowanie uprawnień użytkowników. E.6.1 Możliwość skanowania uprawnień użytkowników. E.6.2 Możliwość skanowania grup uprawnień użytkowników lokalnych komputerów. E.7 Mechanizmy grupowania, filtrowania, wyszukiwania itp. E.8 Integracja systemu z wyszukiwarką Google(np. wyszukiwanie opisów technicznych, specyfikacji, manuali). E.9 Klasyfikacja list zabronionego i dozwolonego oprogramowania. E.9.1 Możliwość klasyfikowania oprogramowania jako dozwolone lub zabronione na trzech poziomach (globalny, grupowy, indywidualny). E.9.2 Możliwość przypisywania oprogramowania do różnych list klasyfikacji. E.9.3 Możliwość przypisywania komputerów do list klasyfikacji. E.9.4 Automatyczne wskazywanie oprogramowania dozwolonego i zabronionego na komputerach. E.9.5 Konfigurowalne wyróżniki wizualne (kolory) oprogramowania dozwolonego i zabronionego. F. Identyfikacja Oprogramowania i rozliczenie licencji. F.1 Baza wzorców oprogramowania. F.1.1 Zdolność identyfikacji pojedynczego oprogramowania. F.1.2 Zdolność identyfikacji pakietów oprogramowania z uwzględnieniem instalacji cząstkowych. F Odróżnialność instalacji Pakietu Standard od Pakietu Professional. F.1.3 Wyróżnianie instalacji oprogramowania od kopii oprogramowania. F Wskazanie miejsca instalacji oprogramowania oraz miejsca powielenie tego samego oprogramowania na dysku. 8

9 F Szybkie wyszukiwanie kopii oprogramowania na wszystkich komputerach. F.1.4 Szczegółowe opisy oprogramowania uwzględniające różne przypadki licencjonowania: F Licencjonowanie na urządzenie, na serwer, licencji dostępowych, licencji zabezpieczonych kluczami sprzętowymi. F.1.5 Prezentacja informacji o ilości i dacie publikacji posiadanej bazy wzorców oprogramowania. F.2 Mechanizm zamawiania wzorców na oprogramowanie. F.2.1 Możliwość dokładnego opisu zamawianego wzorca z podaniem typu oprogramowania, nazwy, wersji i producenta oprogramowania. F.2.2 Możliwość określenia priorytetu realizacji zamawianego wzorca. F.2.3 Identyfikacja zamówień wzorców. F.3 Identyfikacja oprogramowania ze względu na: F.3.1 Typ oprogramowania, Producenta, Produkt, Wersję, Licencję, Rodzaj licencji. G. Monitoring. G.1 Monitorowanie logowania się na komputerach użytkowników komputerów. G.2 Monitorowanie zmian adresów IP komputera. G.3 Monitorowanie przypisania użytkowników lokalnych komputerów do adresów IP. G.4 Monitorowanie procesów aplikacji oraz przeglądanych stron www. H. Raportowanie. H.1 Raport rozliczenia licencji. H.1.1 Prezentacja informacji o zgodności zidentyfikowanego oprogramowania z zakupionymi licencjami. H.1.2 Automatyczne, inteligentne uwzględnianie i rozliczenie licencji typu Upgrade i Downgrade. H System obsługuje przypadki: zakupiłem licencje np. na Windows 7 a korzystam z Windows XP; zakupiłem licencję na Total Commander bez względu na wersję a zainstalowane mam różne wersje. H.1.3 Automatyczne, inteligentne uwzględnianie i rozliczanie licencji w przypadku kiedy oprogramowanie zostało zainstalowane na dwóch komputerach (stacjonarny i przenośny), gdzie użytkownikiem głównym jest ten sam pracownik. H.1.4 Automatyczne uwzględnianie komponentów oprogramowania. H System obsługuje przypadek: zainstalowałem system z dodatkowym oprogramowaniem w pakiecie a zakupiłem wyłącznie pakiet. H.1.5 System automatycznych komentarzy audytorów ułatwiający użytkownikowi interpretację wyników(np. szczegółowy opis rodzaju licencji na zidentyfikowane oprogramowanie). H.1.6 Automatyczne rozpoznanie licencji OEM związanych ze sprzętem. H.1.7 Wrażliwość systemu na przeterminowanie licencji. H Rozliczenie licencji nieuwzględniające przeterminowanych licencji na oprogramowanie. H Możliwość uwzględnienia przeterminowanych licencji oprogramowania w rozliczeniu licencji. H.1.8 Szczegółowa prezentacja pozycji rozliczenia w rozbiciu na komputer, ilość instalacji, kopii oprogramowania, przypisanych i wykorzystanych licencji. H.1.9 Możliwość dodawania tworzenia programu naprawczego w oparciu o notatki do pozycji rozliczenia z informacja o komputerach. H.1.10 Możliwość wykonywania próbnych rozliczeń licencji oprogramowania. 9

10 H.1.11 Możliwość automatycznego dodawania brakujących licencji. H.1.12 Zapisywanie rozliczenia licencji. H.2 Mechanizm tworzenia raportów. H.2.1 Wizualny edytor raportów dla danych dostępnych w systemie (nie wymagający żadnych dodatkowych licencji i nieograniczony liczbą użytkowników). H.2.2 Edytor źródeł danych w postaci skryptów C#. H.2.3 Możliwość definiowania dowolnych parametrów. H.2.4 Wygląd wzorowany na Office H.2.5 Brak konieczności zakupu dodatkowych licencji do pełnej obsługi raportów. H System tworzenia raportów bez względu na silnik bazy danych. H.2.6 Wizualny edytor raportów. H Możliwość definiowania własnych rodzajów wykresów. H Możliwość drukowania kodów kreskowych. H Możliwość drukowania dowolnych grafik. H Możliwość tworzenia tabel. H Możliwość tworzenia tabel przestawnych. H Możliwość tworzenia pól wyboru. H Podgląd HTML. H Możliwość tworzenia raportów z wykorzystaniem zewnętrznych baz danych. H Możliwość tworzenia raportów etykietowych (wsparcie dla etykiet: AOne, APLI, Devuauzet, ERO, Formtec, Herma, Hisago, Kokuyo, MACO/Wilson Jones standard, Zweckform, Herlitz). H.3 Raporty porównawcze audytów. H.3.1 Szczegółowa prezentacja wyników porównania audytów. H.3.2 Prezentacja wyników przed i po zmianie. H.3.3 Konfigurowalny zakres porównywanych danych. H.3.4 Możliwość porównania dwóch dowolnie wybranych audytów. H.3.5 Możliwość wydruku oraz eksportu szczegółowych wyników porównania. H.3.6 Informacja o zmianach w ilości plików na dysku a także o zmianach w nagłówku pliku. H.3.7 System eksportu dowolnego okna z danymi prezentowanego na ekranie do wielu formatów plików (między innymi PDF, XLS, XLSX, HTML, CSV i inne), H.4 Baza raportów w tym metryka komputerowa, karta ewidencyjna stanowiska pracy, etykiety kodów kreskowych, wzór karty przyjęcia środka trwałego, likwidacji oraz zmiany miejsca użytkowania. I. Narzędzia dystrybucji oprogramowania. I.1 Automatyczna aktualizacja Agenta systemu. I.2 Możliwość instalacji oprogramowania klienta na stacji roboczej niezintegrowanej z Active Directory. I.3 Możliwość automatycznej dystrybucji dowolnego oprogramowania. I.3.1 Cicha instalacja oprogramowania w pakietach msi. I.3.2 Cicha instalacja oprogramowania w pakietach exe. I.3.3 Możliwość automatycznej zdalnej, cichej instalacji, deinstalacji oraz aktualizacji oprogramowania na wybranych grupach komputerów. I.3.4 Możliwość dystrybucji oprogramowania do wybranych grup komputerów. I.4 Automatyczna pośrednia dystrybucja paczek instalacyjnych. I.4.1 Serwer główny do serwera oddziałowego, z serwera oddziałowego na komputery lokalne. I.4.2 Lista serwerów z paczkami instalacyjnymi. 10

11 I.5 Możliwość definiowania odrębnych poleceń dla procesów instalacji, deinstalacji oraz aktualizacji oprogramowania. I.6 Automatyczna obsługa przypadku. I.6.1 Automatycznie zainstaluj oprogramowanie A w wersji 9 na wszystkich komputerach gdzie występuje oprogramowanie A w wersji 8. I.6.2 Automatycznie odinstaluj na wszystkich komputerach oprogramowanie A w wersji 7. J. Helpdesk J.1 Możliwości zmiany interfejsu. J.2 Cykle życia (Workflow). J.2.1 Konfigurowalny workflow dla zgłoszeń. J.2.2 Konfigurowalny workflow dla wpisów do bazy wiedzy. J.2.3 Możliwość definiowania dowolnych nazwanych poziomów, przejść, akcji, ekranów, uprawnień. J.2.4 Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do węzłów workflow. J.3 Obsługa . J.3.1 Wysyłanie z systemu związane z workflow oraz zdarzeniami systemowymi. J.3.2 Automatyczne dodawanie komentarzy do zgłoszeń na podstawie przychodzących . J.3.3 Automatyczne dodawanie notatek do wpisów w bazie wiedzy na podstawie przychodzących . J.3.4 Automatyczne tworzenie zgłoszeń na podstawie przychodzących . J.3.5 Reguły odbioru wiadomości . J.3.6 Obsługa serwerów SMTP, POP, IMAP. J.4 Dane słownikowe. J.4.1 Możliwość definiowania i modyfikowania danych słownikowych. J.5 System uprawnień. J.5.1 Definiowanie użytkowników systemu. J.5.2 Użytkownik systemu tworzony w bazie danych. J.5.3 Definiowanie grup użytkowników systemu. J.5.4 Nadawanie uprawnień do zapisu, odczytu, zmiany, usuwania danych w systemie. J.5.5 Definiowanie dostępu do funkcji systemu. J.5.6 Polityka haseł. J.5.7 Definiowanie widoczności list użytkowników. J.6 Integracja z innymi systemami. J.6.1 Import pracowników z usług katalogowych: J Active Directory. J OpenLDAP. J.6.2 Zintegrowane logowanie do systemu. J.6.3 Import pracowników z systemu. J.6.4 Integracja incydentu z zasobem systemu. J.6.5 Możliwość wywołania konsoli systemu z wyświetleniem informacji o zasobie lub pracowniku. J.7 Konfiguracja powiadomień. J.7.1 Konfiguracja powiadomień związanych z działaniami na systemie. J.7.2 Możliwość zdefiniowania powiadomień dla twórcy, przypisanego operatora, wybranych użytkowników, wybranych grup użytkowników oraz dowolnych adresów . J.8 Ergonomia pracy. 11

12 J.8.1 Konsola WEB. J.8.2 Możliwość dopasowania wyglądu do standardu organizacji. J.8.3 Mechanizm wyszukiwania informacji w zdarzeniach i bazie wiedzy. J.8.4 Lista własnych zgłoszeń użytkownika. J.8.5 Lista wszystkich zgłoszeń. J.8.6 Stronicowanie prezentowanych danych tabelarycznych. J.8.7 Możliwość filtrowania danych tabelarycznych. J.8.8 Możliwość zapisywania filtrów danych tabelarycznych. J.8.9 Możliwość wyboru prezentowanych pól danych tabelarycznych (zgłoszenia i baza wiedzy). J.8.10 Możliwość podglądu danych teleadresowych użytkowników na różnych poziomach aplikacji. J.8.11 Historia operacji wykonywanych w systemie. J.8.12 Panel startowy programu J Szybki dostęp do zgłoszeń utworzonych lub przypisanych do zalogowanego użytkownika. J Szybki dostęp do zapisanych filtrów. J Szybki dostęp do aktywności użytkowników systemu. J.9 Ewidencjonowanie zgłoszeń incydentów. J.9.1 Możliwość rejestrowania dowolnych typów zdarzeń. J.9.2 Mechanizm klonowania zgłoszeń. J.9.3 Konfigurowalny cykl życia zgłoszenia. J.9.4 Konfiguracja wyglądu szablonów zgłoszeń. J.9.5 Przypisanie zgłoszenia do operatora. J.9.6 Statusy zgłoszeń. J.9.7 Dopisywanie komentarzy do zgłoszeń. J.9.8 Dopisywania notatek do zgłoszeń. J.9.9 Dodawanie załączników do zgłoszeń (wiele plików). J.9.10 Opisywanie zgłoszeń słowami kluczowymi. J.9.11 Zgłaszanie zdarzeń telefonicznie. J.9.12 Zgłaszanie zdarzeń przez Konsolę WEB J.9.13 Zgłaszanie zdarzeń przez . J.9.14 Integracja incydentu z zasobem systemu. J.10 Baza Wiedzy (KB). J.10.1 Typy wpisów do KB. J Publiczna, prywatna i administracyjna baza wiedzy. J Dostęp do publicznej bazy wiedzy bez konieczności logowania. J.10.2 Praca z wpisami. J Dodawanie wpisów do KB przez uprawnione osoby. J Mechanizm klonowania wpisów. J Konfigurowalny cykl życia wpisu do KB. J Dodawanie notatek do wpisów. J Edytor wpisu do KB ze wsparciem formatowania Wiki (prezentacja HTML). J Dodawanie załączników do wpisów KB. J Opisywanie wpisów słowami kluczowymi. K. Wdrożenie systemu. K.1 Zainstalowanie oprogramowania. K.2 Przygotowanie polisy do dystrybucji agentów. K.3 Skonfigurowanie systemu. 12

13 K.4 Stworzenie konta użytkownika w systemie. K.5 Szkolenie dla użytkowników systemu z zakresu obsługi oprogramowania przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego (min. 2 dni). L. Powdrożeniowe wsparcie techniczne L.1 Roczna polisa serwisowa (o charakterze odnawialnym) z gwarancją pracy na najnowszej wersji oprogramowania. L.2 Wsparcie techniczne w języku polskim (telefon, ). M. Liczba obsługiwanych stacji roboczych M.1 System dla 450 stacji roboczych Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Kod: Nazwa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Kod: Nazwa: Usługi dostaw oprogramowania Kod: Nazwa: Usługi wdrożenia oprogramowania 4. Podwykonawstwo Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om. 5. Oferty częściowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrany pakiet. 6. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 8. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do 30 listopada 2012 r. 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Warunek ten zostanie spełniony dla pakietu nr 3, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum dwie dostawy oprogramowania wraz z wdrożeniem o wartości nie 13

14 mniejszej niż ,-zł brutto każda w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - Warunek ten zostanie spełniony dla pakietu nr 1, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min 1 osobą inżyniera legitymującego się aktualnym certyfikatem technicznym w zakresie oferowanej technologii. - Warunek ten zostanie spełniony dla pakietu nr 3, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min 1 osobą specjalistą w zakresie wdrożeń oprogramowania. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 4. W przypadku składania ofert wspólnych warunki określone w pkt 1 ppkt a-d mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie. Warunek określony w pkt 2 musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia wyłącznie w oparciu o oświadczenia i dokumenty załączone do oferty, opisane w części 10 specyfikacji. Niespełnienie wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 1; 1.2. Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (dla pakietu nr 3 - minimum dwie dostawy oprogramowania wraz z wdrożeniem o wartości nie mniejszej niż ,-zł brutto każda) załącznik nr 3; 1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 4: 14

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 7 2014-02-27 11:26 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 42492-2014 z dnia 2014-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo