UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Drawska"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Drawska""

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Drawska" Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U.z 2015 r. poz. 774), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Ragą Miejską w Dobiegniewie, Radą Miejską w Drezdenku, Radą Gminy Stare Kurowo, Radą Miejską w Strzelcach Krajeńskich oraz Radą Gminy Zwierzyn, uchwala się, co następuje: Wyznacza się obszar chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Drawska", zwany dalej Obszarem", o całkowitej powierzchni ,92 ha, położony na terenie gminy Dobiegniew, gminy Drezdenko, gminy Stare Kurowo, gminy Strzelce Krajeńskie oraz gminy Zwierzyn w powiecie strzelecko-drezdeneckim w województwie lubuskim. Wykaz powierzchni Obszaru z podziałem administracyjnym określa załącznik nr 1 do uchwały. 2. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Obszaru określa załącznik nr 2 do uchwały. 3. Położenie Obszaru i jego granice oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały. 2. Czynna ochrona ekosystemów Obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych kompleksów leśnych Równiny Drawskiej Na terenie Obszaru zakazuje się: 1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 1

2 2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 3) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 5) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, nie obowiązuje na terenach, na których udokumentowano złoża kopalin. 4. Bezpośredni nadzór nad Obszarem sprawuje Zarząd Województwa Lubuskiego. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego. 6. Traci moc 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9, poz. 172 z późn. zm.). 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU Czesław Fiedorowicz Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 2

3 Uzasadnienie do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Drawska Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu zgodnie z art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego wyznaczonej części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, wynikające z potrzeb jego ochrony. Obszar chronionego krajobrazu zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar chronionego krajobrazu Puszcza Drawska utworzony został rozporządzeniem nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9, poz. 172), zmienionym rozporządzeniem nr 24/08 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 91, poz. 1373), rozporządzeniem nr 1/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 4, poz. 99). Następnie zgodnie z art. 21 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.), kompetencje związane z tworzeniem obszarów chronionego krajobrazu zostały przekazane sejmikowi województwa. Wobec powyższego ww. rozporządzenie nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu zmienione zostało uchwałą nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 113, poz. 1820), uchwałą nr XVII/157/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 98), uchwałą nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 2867), uchwałą nr XXXIX/457/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 1728) oraz uchwałą nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 564). Ponieważ zmiany wprowadzone na przełomie lat spowodowały nieczytelność treści rozporządzenia nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9, poz. 172 z późn. zm.), należało zweryfikować zapisy podjętych Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 3

4 rozporządzeń oraz uchwał i ujednolicić je. Wobec powyższego, niniejsza uchwała porządkuje granicę Obszaru poprzez dostosowanie jej głównie do granic działek ewidencyjnych. Załącznik nr 2 do niniejszego projektu uchwały zawiera opis tekstowy przebiegu granicy jak również wykaz współrzędnych punktów załamania granicy. Obszar chronionego krajobrazu Puszcza Drawska" obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych o nazwie Pojezierze Myśliborskie - Pojezierze Drawieńskie, Pojezierze Waleckie - Pojezierze Drawieńskie, Środkowa Dolina Noteci. Weryfikacja powierzchni oraz granic Obszaru wykonana została na podstawie cyfrowego systemu informatyzacji GIS. Przed przystąpieniem do wprowadzania zmian dotyczących uporządkowania granic Obszaru, zweryfikowania ustanowionych zakazów oraz odstępstw, w sytuacjach niejasnych dokonano terenowej lustracji i szczegółowej analizy pod kątem oceny ochrony krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, pełnionej funkcji korytarza ekologicznego oraz zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Stwierdzono, że w wyniku porządkowania granicy Obszaru nastąpiła zmiana jej powierzchni tj. zwiększenie o 4 068,92 ha. Wykaz powierzchni terenów objętych obszarem chronionego krajobrazu w myśl niniejszego projektu uchwały oraz powierzchni określonych w rozporządzeniu nr 3 Wojewody Lubuskiego z 2005 roku przedstawiono w poniższej tabeli. Lp. Gmina Powierzchnia (ha) było jest 1. Dobiegniew , ,80 3. Drezdenko 9 568, ,91 4. Strzelce Krajeńskie 889, ,20 5. Stare Kurowo 2 605, ,10 6. Zwierzyn 25,00 23,91 SUMA , ,92 Na podstawie art. 24 ust. 2 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody w 1 ust. 1 projektu uchwały, na terenie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Drawska obowiązywać będą następujące zakazy: - zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; - realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; - wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 4

5 - dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; - likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. Zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy o ochronie przyrody, kierując się konstytucyjną zasadą proporcjonalności, zawartą w art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) niniejszy projekt uchwały określa odstępstwa od zakazów, które wymieniono w 3 ust. 2 i ust. 3. W celu wyeliminowania ograniczeń możliwości rozwojowych gmin, wynikających z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadza się odstępstwo od zakazu "realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;"w odniesieniu do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odstępstwo określone w 3 ust. 3 projektu uchwały dotyczy zakazu"wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu"oraz"dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka"w stosunku do terenów, na których udokumentowano złoża kopalin. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym każde przedsięwzięcie polegające na wydobyciu kopalin na terenie obszaru chronionego krajobrazu poddawane jest ocenie oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353). Na wydobycie kopalin konieczne jest również uzyskanie decyzji administracyjnych wymaganych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.). Wprowadzenie więc zakazu wydobywania kopalin na terenach złóż udokumentowanych jest bezzasadne, ze względu na fakt, iż inne przepisy sprawę tę regulują. Ponadto należy zauważyć, że wydobycie kopalin wiąże się bezpośrednio z dokonywaniem zmian stosunków wodnych, wobec czego pozostawienie tego zakazu bez odstępstwa dotyczącego złóż udokumentowanych, w rezultacie mogłyby zablokować tego typu inwestycje. W załączniku nr 2 do niniejszego projektu uchwały przedstawiono wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Obszaru, z uwagi na ich dużą dokładność. Natomiast w załączniku nr 3 do Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 5

6 niniejszego projektu uchwały przedstawiono mapę topograficzną określającą położenie Obszaru i jego granice. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) projekt niniejszej uchwały wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz właściwą terytorialnie radą gminy tj. Radą Miejską w Dobiegniewie, Radą Miejską Drezdenko, Radą Miejską w Strzelcach Krajeńskich, Radą Gminy Zwierzyn, Radą Gminy Stare Kurowo. Zgodnie z powyższym pismem z dnia 10 stycznia 2017 r. znak: DW.II projekt niniejszej uchwały skierowano do stosownych uzgodnień. Uchwałą nr XXXVII/335/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Drezdenku, Uchwałą nr XXXI/165/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich, Uchwałą nr XXVII/154/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Dobiegniewie, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2017 r. znak: WPN-I KA1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, uzgodnili przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Drawska". Ponieważ Rada Gminy Stare Kurowo oraz Rada Gminy Zwierzyn w terminie określonym w art. 80a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) nie zajęły stanowiska w sprawie, rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym ww. organom pismem z dnia 10 stycznia 2017 r. znak: DW.II września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774). W art. 12 ust. 4 zachowała ona w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane przez wojewodów lub sejmiki województw na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 2 w brzmieniu nadanym tą ustawą. Wobec powyższego, realizując kompetencje wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, po uzgodnieniu z właściwymi organami administracji, podjęcie przez Sejmik Województwa Lubuskiego niniejszej uchwały jest uzasadnione. Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 6

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia r. Wykaz powierzchni Obszaru z podziałem administracyjnym Lp. Podział administracyjny Powiat Gmina Powierzchnia (ha) 1. Dobiegniew ,80 2. Drezdenko ,91 3. strzelecko-drezdenecki Stare Kurowo 2 324,10 4. Strzelce Krajeńskie 4 831,20 5. Zwierzyn 23,91 SUMA ,92 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia r. CZĘŚĆ I. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Obszaru Lp. X Y Lp. X Y Lp. X Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0777 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 8

9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5119 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 9

10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1085 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 10

11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2693 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 11

12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3000 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 12

13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9255 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 13

14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8200 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 14

15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2500 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 15

16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1400 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 16

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4600 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 17

18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4200 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 18

19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7300 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 19

20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6500 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 20

21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4200 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 21

22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5800 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 22

23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3100 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 23

24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4800 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 24

25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2900 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 25

26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4400 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 26

27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4800 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 27

28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3000 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 28

29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0800 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 29

30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8200 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 30

31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6500 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 31

32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7500 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 32

33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9000 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 33

34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1493 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 34

35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5034 Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 35

36 , , , , , , , , , , , , , ,3347 CZĘŚĆ II. Wykaz współrzędnych punktów załamania terenów wyłączonych z obszaru chronionego krajobrazu Puszcza Drawska" Lp. X Y nazwa obrębu Lp. X Y nazwa obrębu , ,3130 Stare Bielice , ,1100 m. Dobiegniew , ,6752 Stare Bielice , ,6400 m. Dobiegniew , ,3976 Stare Bielice , ,0700 m. Dobiegniew , ,6944 Stare Bielice , ,8200 m. Dobiegniew , ,5534 Stare Bielice , ,3100 m. Dobiegniew , ,5759 Stare Bielice , ,0900 m. Dobiegniew , ,2002 Stare Bielice , ,3856 m. Dobiegniew , ,8919 Stare Bielice , ,8127 m. Dobiegniew , ,5370 Stare Bielice , ,1417 m. Dobiegniew , ,8997 Stare Bielice , ,1972 m. Dobiegniew , ,0235 Stare Bielice , ,7486 m. Dobiegniew , ,2678 Stare Bielice , ,8003 m. Dobiegniew , ,7643 Stare Bielice , ,5640 m. Dobiegniew , ,5823 Stare Bielice , ,0995 m. Dobiegniew , ,8026 Stare Bielice , ,0570 m. Dobiegniew , ,1811 Stare Bielice , ,7448 m. Dobiegniew , ,3993 Stare Bielice , ,4886 m. Dobiegniew , ,8520 Stare Bielice , ,4761 m. Dobiegniew , ,6626 Stare Bielice , ,0823 m. Dobiegniew , ,9934 Stare Bielice , ,7591 m. Dobiegniew , ,0595 Stare Bielice , ,9826 m. Dobiegniew , ,9954 Stare Bielice , ,6640 m. Dobiegniew , ,5918 Stare Bielice , ,4428 m. Dobiegniew , ,4860 Stare Bielice , ,8260 m. Dobiegniew , ,6031 Stare Bielice , ,8828 m. Dobiegniew , ,9337 Stare Bielice , ,2824 m. Dobiegniew , ,2413 Stare Bielice , ,1340 m. Dobiegniew , ,4725 Stare Bielice , ,2329 m. Dobiegniew , ,5673 Stare Bielice , ,7162 m. Dobiegniew , ,3130 Stare Bielice , ,6227 m. Dobiegniew , ,3488 Klesno , ,9047 m. Dobiegniew , ,2241 Klesno , ,3135 m. Dobiegniew , ,4358 Klesno , ,1014 m. Dobiegniew , ,0892 Klesno , ,2895 m. Dobiegniew , ,1462 Klesno , ,7881 m. Dobiegniew , ,2581 Klesno , ,9099 m. Dobiegniew , ,7438 Klesno , ,8851 m. Dobiegniew , ,7986 Klesno , ,9344 m. Dobiegniew , ,0282 Klesno , ,7165 m. Dobiegniew , ,0408 Klesno , ,3472 m. Dobiegniew Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 36

37 , ,3488 Klesno , ,1966 m. Dobiegniew , ,1756 Drawiny , ,0534 m. Dobiegniew , ,5649 Drawiny , ,9118 m. Dobiegniew , ,7691 Drawiny , ,7960 m. Dobiegniew , ,6303 Drawiny , ,5164 m. Dobiegniew , ,5132 Drawiny , ,2648 m. Dobiegniew , ,3388 Drawiny , ,0371 m. Dobiegniew , ,4137 Drawiny , ,7028 m. Dobiegniew , ,7022 Drawiny , ,4597 m. Dobiegniew , ,5449 Drawiny , ,2168 m. Dobiegniew , ,9848 Drawiny , ,5808 m. Dobiegniew , ,8457 Drawiny , ,4724 m. Dobiegniew , ,2376 Drawiny , ,7444 m. Dobiegniew , ,3016 Drawiny , ,9236 m. Dobiegniew , ,3475 Drawiny , ,4146 m. Dobiegniew , ,9443 Drawiny , ,2946 m. Dobiegniew , ,0926 Drawiny , ,2651 m. Dobiegniew , ,0926 Drawiny , ,1056 m. Dobiegniew , ,5505 Drawiny , ,5246 m. Dobiegniew , ,7956 Drawiny , ,5630 m. Dobiegniew , ,7820 Drawiny , ,2768 m. Dobiegniew , ,7012 Drawiny , ,0099 m. Dobiegniew , ,0270 Drawiny , ,2543 m. Dobiegniew , ,0550 Drawiny , ,0393 m. Dobiegniew , ,8020 Drawiny , ,9545 m. Dobiegniew , ,2363 Drawiny , ,3995 m. Dobiegniew , ,8858 Drawiny , ,9370 m. Dobiegniew , ,6628 Drawiny , ,7945 m. Dobiegniew , ,9018 Drawiny , ,3883 m. Dobiegniew , ,1961 Drawiny , ,9509 m. Dobiegniew , ,9912 Drawiny , ,7831 m. Dobiegniew , ,2295 Drawiny , ,4833 m. Dobiegniew , ,7393 Drawiny , ,1653 m. Dobiegniew , ,0536 Drawiny , ,1501 m. Dobiegniew , ,4500 Drawiny , ,1945 m. Dobiegniew , ,1966 Drawiny , ,9283 m. Dobiegniew , ,1184 Drawiny , ,9131 m. Dobiegniew , ,0028 Drawiny , ,0342 m. Dobiegniew , ,1296 Drawiny , ,5066 m. Dobiegniew , ,0191 Drawiny , ,4912 m. Dobiegniew , ,7584 Drawiny , ,2846 m. Dobiegniew , ,1849 Drawiny , ,6079 m. Dobiegniew , ,7130 Drawiny , ,8165 m. Dobiegniew , ,3178 Drawiny , ,1598 m. Dobiegniew , ,7047 Drawiny , ,7723 m. Dobiegniew , ,0238 Drawiny , ,7572 m. Dobiegniew , ,2410 Drawiny , ,0087 m. Dobiegniew , ,2926 Drawiny , ,6269 m. Dobiegniew , ,7521 Drawiny , ,2986 m. Dobiegniew Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 37

38 , ,1756 Drawiny , ,2509 m. Dobiegniew , ,1340 Osiek , ,1919 m. Dobiegniew , ,2192 Osiek , ,9815 m. Dobiegniew , ,1747 Osiek , ,5760 m. Dobiegniew , ,2104 Osiek , ,8137 m. Dobiegniew , ,6221 Osiek , ,3605 m. Dobiegniew , ,6137 Osiek , ,4569 m. Dobiegniew , ,4428 Osiek , ,5093 m. Dobiegniew , ,3146 Osiek , ,0532 m. Dobiegniew , ,1332 Osiek , ,6209 m. Dobiegniew , ,9614 Osiek , ,2498 m. Dobiegniew , ,8336 Osiek , ,8788 m. Dobiegniew , ,7267 Osiek , ,1467 m. Dobiegniew , ,9298 Osiek , ,9956 m. Dobiegniew , ,2967 Osiek , ,5539 m. Dobiegniew , ,2327 Osiek , ,1030 m. Dobiegniew , ,0468 Osiek , ,8845 m. Dobiegniew , ,8300 Osiek , ,5078 m. Dobiegniew , ,4411 Osiek , ,3169 m. Dobiegniew , ,1333 Osiek , ,1308 m. Dobiegniew , ,8526 Osiek , ,4226 m. Dobiegniew , ,7338 Osiek , ,8518 m. Dobiegniew , ,5072 Osiek , ,7371 m. Dobiegniew , ,7875 Osiek , ,2307 m. Dobiegniew , ,6743 Osiek , ,2034 m. Dobiegniew , ,0725 Osiek , ,6967 m. Dobiegniew , ,4168 Osiek , ,3085 m. Dobiegniew , ,2730 Osiek , ,0031 m. Dobiegniew , ,3233 Osiek , ,0011 m. Dobiegniew , ,3294 Osiek , ,5190 m. Dobiegniew , ,4064 Osiek , ,7963 m. Dobiegniew , ,9739 Osiek , ,0800 m. Dobiegniew , ,3302 Osiek , ,4800 m. Dobiegniew , ,9899 Osiek , ,8600 m. Dobiegniew , ,1596 Osiek , ,2400 m. Dobiegniew , ,8204 Osiek , ,8300 m. Dobiegniew , ,2112 Osiek , ,0300 m. Dobiegniew , ,5798 Osiek , ,6000 m. Dobiegniew , ,4299 Osiek , ,7000 m. Dobiegniew , ,3970 Osiek , ,7400 m. Dobiegniew , ,5071 Osiek , ,1700 m. Dobiegniew , ,1080 Osiek , ,6000 m. Dobiegniew , ,3175 Osiek , ,2100 m. Dobiegniew , ,1340 Osiek , ,6600 m. Dobiegniew , ,4215 m. Dobiegniew , ,8800 m. Dobiegniew , ,1939 m. Dobiegniew , ,2700 m. Dobiegniew , ,2965 m. Dobiegniew , ,3700 m. Dobiegniew , ,8352 m. Dobiegniew , ,5400 m. Dobiegniew , ,6618 m. Dobiegniew , ,8200 m. Dobiegniew Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 38

39 , ,4499 m. Dobiegniew , ,1700 m. Dobiegniew , ,2797 m. Dobiegniew , ,8000 m. Dobiegniew , ,0933 m. Dobiegniew , ,4300 m. Dobiegniew , ,0655 m. Dobiegniew , ,0000 m. Dobiegniew , ,4349 m. Dobiegniew , ,8800 m. Dobiegniew , ,8873 m. Dobiegniew , ,1200 m. Dobiegniew , ,6600 m. Dobiegniew , ,7000 m. Dobiegniew , ,0014 m. Dobiegniew , ,0400 m. Dobiegniew , ,3062 m. Dobiegniew , ,7900 m. Dobiegniew , ,3767 m. Dobiegniew , ,0500 m. Dobiegniew , ,9117 m. Dobiegniew , ,6300 m. Dobiegniew , ,0637 m. Dobiegniew , ,6900 m. Dobiegniew , ,6478 m. Dobiegniew , ,3800 m. Dobiegniew , ,9551 m. Dobiegniew , ,8000 m. Dobiegniew , ,3470 m. Dobiegniew , ,9300 m. Dobiegniew , ,0600 m. Dobiegniew , ,9800 m. Dobiegniew , ,3321 m. Dobiegniew , ,5000 m. Dobiegniew , ,8343 m. Dobiegniew , ,3400 m. Dobiegniew , ,1999 m. Dobiegniew , ,4500 m. Dobiegniew , ,5497 m. Dobiegniew , ,8000 m. Dobiegniew , ,1437 m. Dobiegniew , ,4100 m. Dobiegniew , ,7896 m. Dobiegniew , ,7800 m. Dobiegniew , ,7213 m. Dobiegniew , ,5300 m. Dobiegniew , ,4440 m. Dobiegniew , ,2200 m. Dobiegniew , ,7749 m. Dobiegniew , ,8091 m. Dobiegniew , ,0585 m. Dobiegniew , ,1448 m. Dobiegniew , ,4727 m. Dobiegniew , ,0861 m. Dobiegniew , ,7985 m. Dobiegniew , ,9394 m. Dobiegniew , ,6588 m. Dobiegniew , ,0328 m. Dobiegniew , ,9168 m. Dobiegniew , ,1368 m. Dobiegniew , ,4379 m. Dobiegniew , ,7928 m. Dobiegniew , ,8989 m. Dobiegniew , ,6565 m. Dobiegniew , ,4100 m. Dobiegniew , ,0281 m. Dobiegniew , ,7000 m. Dobiegniew , ,3371 m. Dobiegniew , ,0700 m. Dobiegniew , ,1839 m. Dobiegniew , ,0700 m. Dobiegniew , ,3664 m. Dobiegniew , ,0300 m. Dobiegniew , ,4848 m. Dobiegniew , ,7900 m. Dobiegniew , ,8421 m. Dobiegniew , ,8100 m. Dobiegniew , ,3372 m. Dobiegniew , ,2800 m. Dobiegniew , ,3475 m. Dobiegniew , ,6800 m. Dobiegniew , ,2565 m. Dobiegniew , ,6800 m. Dobiegniew , ,2384 m. Dobiegniew , ,9400 m. Dobiegniew , ,3269 m. Dobiegniew , ,8500 m. Dobiegniew , ,9395 m. Dobiegniew , ,2200 m. Dobiegniew , ,6643 m. Dobiegniew , ,2900 m. Dobiegniew , ,1119 m. Dobiegniew , ,3500 m. Dobiegniew , ,6093 m. Dobiegniew , ,8200 m. Dobiegniew , ,3917 m. Dobiegniew , ,7200 m. Dobiegniew , ,3600 m. Dobiegniew Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 39

40 , ,0300 m. Dobiegniew , ,0055 m. Dobiegniew , ,7300 m. Dobiegniew , ,2735 m. Dobiegniew , ,9900 m. Dobiegniew , ,2500 m. Dobiegniew , ,7200 m. Dobiegniew , ,4315 m. Dobiegniew , ,8200 m. Dobiegniew , ,5147 m. Dobiegniew , ,4000 m. Dobiegniew , ,5479 m. Dobiegniew , ,1500 m. Dobiegniew , ,7300 m. Dobiegniew , ,4800 m. Dobiegniew , ,2679 m. Dobiegniew , ,5600 m. Dobiegniew , ,8896 m. Dobiegniew , ,8500 m. Dobiegniew , ,8647 m. Dobiegniew , ,6800 m. Dobiegniew , ,3437 m. Dobiegniew , ,5800 m. Dobiegniew , ,6395 m. Dobiegniew , ,5100 m. Dobiegniew , ,1407 m. Dobiegniew , ,3800 m. Dobiegniew , ,8612 m. Dobiegniew , ,8600 m. Dobiegniew , ,5658 m. Dobiegniew , ,8600 m. Dobiegniew , ,5176 m. Dobiegniew , ,4500 m. Dobiegniew , ,6181 m. Dobiegniew , ,5700 m. Dobiegniew , ,4608 m. Dobiegniew , ,9200 m. Dobiegniew , ,1253 m. Dobiegniew , ,0600 m. Dobiegniew , ,5016 m. Dobiegniew , ,0000 m. Dobiegniew , ,7946 m. Dobiegniew , ,6100 m. Dobiegniew , ,7472 m. Dobiegniew , ,7700 m. Dobiegniew , ,0503 m. Dobiegniew , ,3800 m. Dobiegniew , ,9503 m. Dobiegniew , ,9100 m. Dobiegniew , ,3313 m. Dobiegniew , ,0600 m. Dobiegniew , ,0024 m. Dobiegniew , ,4900 m. Dobiegniew , ,8928 m. Dobiegniew , ,3200 m. Dobiegniew , ,5908 m. Dobiegniew , ,1700 m. Dobiegniew , ,7446 m. Dobiegniew , ,7400 m. Dobiegniew , ,9661 m. Dobiegniew , ,1600 m. Dobiegniew , ,6865 m. Dobiegniew , ,6900 m. Dobiegniew , ,9188 m. Dobiegniew , ,5900 m. Dobiegniew , ,2656 m. Dobiegniew , ,0600 m. Dobiegniew , ,4288 m. Dobiegniew , ,0987 m. Dobiegniew , ,1895 m. Dobiegniew , ,9200 m. Dobiegniew , ,8195 m. Dobiegniew , ,5300 m. Dobiegniew , ,9642 m. Dobiegniew , ,5800 m. Dobiegniew , ,6453 m. Dobiegniew , ,7945 m. Dobiegniew , ,6638 m. Dobiegniew , ,5000 m. Dobiegniew , ,7949 m. Dobiegniew , ,1800 m. Dobiegniew , ,6429 m. Dobiegniew , ,6700 m. Dobiegniew , ,4867 m. Dobiegniew , ,3000 m. Dobiegniew , ,6554 m. Dobiegniew , ,5200 m. Dobiegniew , ,0267 m. Dobiegniew , ,2300 m. Dobiegniew , ,1287 m. Dobiegniew , ,7600 m. Dobiegniew , ,2804 m. Dobiegniew , ,3200 m. Dobiegniew , ,6143 m. Dobiegniew , ,5200 m. Dobiegniew , ,9666 m. Dobiegniew , ,6800 m. Dobiegniew , ,9719 m. Dobiegniew Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 40

41 , ,8200 m. Dobiegniew , ,2200 m. Dobiegniew , ,0400 m. Dobiegniew , ,5194 m. Dobiegniew , ,3300 m. Dobiegniew , ,9024 m. Dobiegniew , ,3600 m. Dobiegniew , ,4453 m. Dobiegniew , ,3700 m. Dobiegniew , ,1887 m. Dobiegniew , ,7300 m. Dobiegniew , ,6550 m. Dobiegniew , ,1600 m. Dobiegniew , ,2873 m. Dobiegniew , ,0700 m. Dobiegniew , ,1736 m. Dobiegniew , ,7600 m. Dobiegniew , ,5455 m. Dobiegniew , ,7400 m. Dobiegniew , ,9561 m. Dobiegniew , ,6300 m. Dobiegniew , ,5090 m. Dobiegniew , ,4100 m. Dobiegniew , ,7263 m. Dobiegniew , ,2300 m. Dobiegniew , ,7932 m. Dobiegniew , ,6800 m. Dobiegniew , ,6947 m. Dobiegniew , ,9500 m. Dobiegniew , ,5961 m. Dobiegniew , ,9600 m. Dobiegniew , ,9588 m. Dobiegniew , ,4900 m. Dobiegniew , ,3244 m. Dobiegniew , ,6525 m. Dobiegniew , ,4553 m. Dobiegniew , ,1205 m. Dobiegniew , ,2117 m. Dobiegniew , ,3997 m. Dobiegniew , ,4215 m. Dobiegniew , ,2065 m. Dobiegniew , ,5396 Słowin , ,1407 m. Dobiegniew , ,4146 Słowin , ,1751 m. Dobiegniew , ,3380 Słowin , ,6042 m. Dobiegniew , ,5235 Słowin , ,0044 m. Dobiegniew , ,5872 Słowin , ,1527 m. Dobiegniew , ,5868 Słowin , ,6619 m. Dobiegniew , ,5824 Słowin , ,7623 m. Dobiegniew , ,5396 Słowin , ,8122 m. Dobiegniew , ,9730 Radŕcin - hodowla , ,9992 m. Dobiegniew , ,6825 Radŕcin - hodowla , ,9319 m. Dobiegniew , ,7093 Radŕcin - hodowla , ,4147 m. Dobiegniew , ,8450 Radŕcin - hodowla , ,4700 m. Dobiegniew , ,4548 Radŕcin - hodowla , ,3500 m. Dobiegniew , ,7837 Radŕcin - hodowla , ,1300 m. Dobiegniew , ,4056 Radŕcin - hodowla , ,2300 m. Dobiegniew , ,2392 Radŕcin - hodowla , ,3900 m. Dobiegniew , ,4691 Radŕcin - hodowla , ,1500 m. Dobiegniew , ,3887 Radŕcin - hodowla , ,0200 m. Dobiegniew , ,6536 Radŕcin - hodowla , ,5800 m. Dobiegniew , ,7746 Radŕcin - hodowla , ,1800 m. Dobiegniew , ,1777 Radŕcin - hodowla , ,1500 m. Dobiegniew , ,3243 Radŕcin - hodowla , ,5300 m. Dobiegniew , ,3243 Radŕcin - hodowla , ,2600 m. Dobiegniew , ,9730 Radŕcin - hodowla , ,2800 m. Dobiegniew , ,3547 Turczyn , ,3800 m. Dobiegniew , ,3910 Turczyn , ,3200 m. Dobiegniew , ,9357 Turczyn , ,0600 m. Dobiegniew , ,5022 Turczyn , ,0100 m. Dobiegniew , ,8884 Turczyn Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 41

42 , ,1100 m. Dobiegniew , ,1719 Turczyn , ,3600 m. Dobiegniew , ,0138 Turczyn , ,4200 m. Dobiegniew , ,2742 Turczyn , ,7400 m. Dobiegniew , ,7338 Turczyn , ,7300 m. Dobiegniew , ,5117 Turczyn , ,9300 m. Dobiegniew , ,2031 Turczyn , ,0700 m. Dobiegniew , ,5660 Turczyn , ,7900 m. Dobiegniew , ,4755 Turczyn , ,1400 m. Dobiegniew , ,4402 Turczyn , ,6100 m. Dobiegniew , ,5341 Turczyn , ,7500 m. Dobiegniew , ,1143 Turczyn , ,3200 m. Dobiegniew , ,2686 Turczyn , ,8800 m. Dobiegniew , ,5272 Turczyn , ,7700 m. Dobiegniew , ,8037 Turczyn , ,1900 m. Dobiegniew , ,3547 Turczyn , ,5500 m. Dobiegniew , ,1600 Moczele , ,9600 m. Dobiegniew , ,3500 Moczele , ,3000 m. Dobiegniew , ,5400 Moczele , ,7100 m. Dobiegniew , ,7300 Moczele , ,6000 m. Dobiegniew , ,9200 Moczele , ,9800 m. Dobiegniew , ,1000 Moczele , ,0400 m. Dobiegniew , ,2900 Moczele , ,6900 m. Dobiegniew , ,4800 Moczele , ,6300 m. Dobiegniew , ,6700 Moczele , ,8600 m. Dobiegniew , ,8600 Moczele , ,9300 m. Dobiegniew , ,0500 Moczele , ,4900 m. Dobiegniew , ,2300 Moczele , ,3300 m. Dobiegniew , ,4200 Moczele , ,7000 m. Dobiegniew , ,6100 Moczele , ,4100 m. Dobiegniew , ,8000 Moczele , ,2300 m. Dobiegniew , ,9900 Moczele , ,9800 m. Dobiegniew , ,1800 Moczele , ,6500 m. Dobiegniew , ,3600 Moczele , ,1600 m. Dobiegniew , ,6100 Moczele , ,4000 m. Dobiegniew , ,1600 Moczele , ,3800 m. Dobiegniew , ,8300 Moczele , ,8500 m. Dobiegniew , ,4900 Moczele , ,2300 m. Dobiegniew , ,1600 Moczele , ,7800 m. Dobiegniew , ,8300 Moczele , ,3000 m. Dobiegniew , ,4900 Moczele , ,9000 m. Dobiegniew , ,1600 Moczele , ,3500 m. Dobiegniew , ,5700 Moczele , ,6700 m. Dobiegniew , ,0300 Moczele , ,8700 m. Dobiegniew , ,4800 Moczele , ,0000 m. Dobiegniew , ,9300 Moczele , ,1400 m. Dobiegniew , ,3800 Moczele , ,4600 m. Dobiegniew , ,8300 Moczele , ,6600 m. Dobiegniew , ,2800 Moczele , ,5400 m. Dobiegniew , ,7300 Moczele Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 42

43 , ,7400 m. Dobiegniew , ,1900 Moczele , ,1700 m. Dobiegniew , ,6400 Moczele , ,3900 m. Dobiegniew , ,0900 Moczele , ,0800 m. Dobiegniew , ,5400 Moczele , ,1700 m. Dobiegniew , ,9900 Moczele , ,5700 m. Dobiegniew , ,4400 Moczele , ,6300 m. Dobiegniew , ,8900 Moczele , ,3500 m. Dobiegniew , ,3500 Moczele , ,6900 m. Dobiegniew , ,8000 Moczele , ,1300 m. Dobiegniew , ,2400 Moczele , ,2200 m. Dobiegniew , ,4500 Moczele , ,3400 m. Dobiegniew , ,4800 Moczele , ,4400 m. Dobiegniew , ,5200 Moczele , ,5300 m. Dobiegniew , ,9600 Moczele , ,6400 m. Dobiegniew , ,2200 Moczele , ,7400 m. Dobiegniew , ,4700 Moczele , ,8400 m. Dobiegniew , ,7300 Moczele , ,9600 m. Dobiegniew , ,9900 Moczele , ,5100 m. Dobiegniew , ,4700 Moczele , ,6100 m. Dobiegniew , ,9900 Moczele , ,0300 m. Dobiegniew , ,1600 Moczele , ,7100 m. Dobiegniew , ,4571 Radęcin - centrum I , ,8900 m. Dobiegniew , ,1711 Radęcin - centrum I , ,9900 m. Dobiegniew , ,7850 Radęcin - centrum I , ,5900 m. Dobiegniew , ,6366 Radęcin - centrum I , ,0900 m. Dobiegniew , ,6831 Radęcin - centrum I , ,5500 m. Dobiegniew , ,3789 Radęcin - centrum I , ,2000 m. Dobiegniew , ,1387 Radęcin - centrum I , ,0000 m. Dobiegniew , ,3450 Radęcin - centrum I , ,0900 m. Dobiegniew , ,2011 Radęcin - centrum I , ,8400 m. Dobiegniew , ,4571 Radęcin - centrum I , ,7200 m. Dobiegniew , ,0641 Radęcin - centrum II , ,2600 m. Dobiegniew , ,7107 Radęcin - centrum II , ,4900 m. Dobiegniew , ,7351 Radęcin - centrum II , ,5700 m. Dobiegniew , ,6525 Radęcin - centrum II , ,9000 m. Dobiegniew , ,5012 Radęcin - centrum II , ,3400 m. Dobiegniew , ,9135 Radęcin - centrum II , ,5500 m. Dobiegniew , ,0453 Radęcin - centrum II , ,2500 m. Dobiegniew , ,8810 Radęcin - centrum II , ,8900 m. Dobiegniew , ,4420 Radęcin - centrum II , ,8100 m. Dobiegniew , ,0525 Radęcin - centrum II , ,5600 m. Dobiegniew , ,0641 Radęcin - centrum II Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 43

44 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia r. Mapa poglądowa obszaru chronionego krajobrazu "Puszcza Drawska" Id: 69CBB C-41FC-B1CD-47F0083A6577. Projekt Strona 44

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 1172 UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/244/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/244/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/244/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 2119 UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/247/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/247/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/247/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/250/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/250/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/250/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie

UCHWAŁA NR.../.../2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie UCHWAŁA NR.../.../2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/881 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR XLIX/881 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu UCHWAŁA NR XLIX/881 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno

UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/253/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/253/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/253/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Błędzianki

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Błędzianki UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Błędzianki Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r.

UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r. UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r.

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rogalińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Potoków Strzyża i Jasień Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/256/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

UCHWAŁA NR X/256/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego UCHWAŁA NR X/256/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 255 UCHWAŁA NR IV/59/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2576 UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia. w sprawie wyznaczenia Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia. w sprawie wyznaczenia Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie art. 9, art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/882/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR XLIX/882/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu UCHWAŁA NR XLIX/882/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY - jest obszarem chronionym ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 roku UCHWAŁA Nr XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r.

UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 3583 UCHWAŁA NR XXXVII/334/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Park Podworski w Wojanowie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA w sprawie użytków ekologicznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las PROJEKT UCHWAŁA NR. 2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia.. 2014 r. DRUK NR 710A Biuro Rady Miasta Zielona Góra Wpłynęło dnia: 2014-10-28 w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru.

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/999/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR XLVIII/999/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu UCHWAŁA NR XLVIII/999/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/729/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

UCHWAŁA Nr XXXVII/729/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka UCHWAŁA Nr XXXVII/729/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/149/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/149/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/149/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu,,puszcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia r. PROJEKT Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/654/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia... 2017 r. zmieniająca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Kraków, dnia 20 marca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/295/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Kraków, dnia 20 marca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/295/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 1190 UCHWAŁA NR XVIII/295/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. Mazow.08.194.7029 ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r. Uchwała Nr IX/79/07 Druk Nr B/94/07 w sprawie: utworzenia użytku ekologicznego Borawa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. Mazow.08.194.7025 ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 września 2015 r. Poz. 4721 Obwieszczenie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnejw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/729/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

UCHWAŁA NR XXXVII/729/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka UCHWAŁA NR XXXVII/729/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/242/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/242/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR X/242/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/787/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/787/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIV/787/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Jeleniowskiego Parku

Bardziej szczegółowo

3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona naturalnego zbiornika wodnego w obszarze wododziałowym, otoczonego drzewostanem. 7) wydobywania d

3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona naturalnego zbiornika wodnego w obszarze wododziałowym, otoczonego drzewostanem. 7) wydobywania d UCHWAŁA NR X/287/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczokrajobrazowych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu WyŜyny Miechowskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/597/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 września 2016 r.

Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/597/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz. 5872 UCHWAŁA NR XXII/597/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/225/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/225/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/225/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Na podstawie art. 23

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY GMINY SZCZYTNO. z dnia 18 lutego 2016 r.

Olsztyn, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY GMINY SZCZYTNO. z dnia 18 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1188 UCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY GMINY SZCZYTNO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/621/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/621/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/621/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust.

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia. 2016 r. w sprawie Radłowsko Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie art. 18 pkt

Bardziej szczegółowo

Nr XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Nr XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego Nr XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/288/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/288/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/288/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 90 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/.../14 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/.../14 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 października 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR XLVII/.../14 RADY GMINY SUWAŁKI w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/991/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 10 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/991/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XLVIII/991/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/622/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/622/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/622/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie art. 18 pkt 20, art.

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia roku

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia roku Załącznik nr 3 do uchwały nr 597/149/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR / /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia.. 2016 roku PROJEKT o zmianie uchwały Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia r. Druk Nr 103/15 Projekt Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/870/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Kielce, dnia 25 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/870/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 listopada 2014 r. Poz. 3146 UCHWAŁA NR XLIX/870/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/566/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r.

UCHWAŁA Nr XXXII/566/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. UCHWAŁA Nr XXXII/566/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczacej wyznaczenia Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze autostrady

Przyrodnicze autostrady Przyrodnicze autostrady Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej Obszar chronionego krajobrazu to kolejna forma ochrony przyrody, jaką można spotkać w Polsce. Obecnie w naszym kraju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/306/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 17 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/306/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 17 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/306/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 7 lipca 2009 r. UCHWAŁY RAD GMIN: użytku ekologicznego Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki...

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 7 lipca 2009 r. UCHWAŁY RAD GMIN: użytku ekologicznego Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki... 1758 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 lipca 2009 r. Nr 193 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1758 nr LVIII/1098/09 z dnia 27 maja 2009 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2573 UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych w miejscowości Otwock Wielki na terenie Gminy Karczew Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 5650 UCHWAŁA NR XXVI/111/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 roku Nr XLI/580/09

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 roku Nr XLI/580/09 UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 roku Nr XLI/580/09 w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Wijewo Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia roku

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia roku Załącznik nr 6 do uchwały nr 597/149/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR / /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia.. 2016 roku PROJEKT o zmianie uchwały Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/256/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/256/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2577 UCHWAŁA NR X/256/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 1950 UCHWAŁA NR XLVIII/997/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 1950 UCHWAŁA NR XLVIII/997/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 1950 UCHWAŁA NR XLVIII/997/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz Rozdział 1. Przepisy ogólne Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 23 listopada 2012 r. Poz. 1632 UCHWAŁA NR XXII/283/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 30 października 2012 r.

Opole, dnia 23 listopada 2012 r. Poz. 1632 UCHWAŁA NR XXII/283/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 30 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 23 listopada 2012 r. Poz. 1632 UCHWAŁA NR XXII/283/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. Nr 173. ekologicznego Zaułek"

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. Nr 173. ekologicznego Zaułek DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. Nr 173 TREŚĆ: Poz.: R O Z P O R ZĄDZENIA W O J E W O D Y W A R M IŃSKO-MAZURSKIEGO: 2514 Nr 87 z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

Ochrona i kształtowanie układów urbanistycznych i ruralistycznych w terenach nadrzecznych położonych w Obszarach Chronionego Krajobrazu,

Ochrona i kształtowanie układów urbanistycznych i ruralistycznych w terenach nadrzecznych położonych w Obszarach Chronionego Krajobrazu, Ochrona i kształtowanie układów urbanistycznych i ruralistycznych w terenach nadrzecznych położonych w Obszarach Chronionego Krajobrazu, na przykładzie wsi Spycimierz w gminie Uniejów, województwo łódzkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/998/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR XLVIII/998/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu UCHWAŁA NR XLVIII/998/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody.

2. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody. Stan prawny: na 13 września 2007 roku Tekst aktu: Dz. U. nr 92, poz. 880, zm. Dz. U. 2005, nr 113, poz. 954; nr 130, poz. 1087; Dz. U. 2007, nr 75, poz. 493. Wejście w życie: 1 maja 2004 r. z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008, zwanego dalej obszarem Natura 2000.

1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008, zwanego dalej obszarem Natura 2000. (wersja 29.01.2016) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia.r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/133/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 30 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/133/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 30 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/133/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/205/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. z dnia 26 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/205/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. z dnia 26 września 2011 r. UCHWAŁA NR XII/205/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/35/15 RADY GMINY WŁODAWA. z dnia 17 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/35/15 RADY GMINY WŁODAWA. z dnia 17 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1413 UCHWAŁA NR V/35/15 RADY GMINY WŁODAWA z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne W3

Planowanie przestrzenne W3 Planowanie przestrzenne W3 C.d. o planie zagospodarowania WLKP Subregion koniński Obszar problemowy, wyczerpujące się złoża węgla Powiat złotowski Potrzeba specjalnej polityki przestrzennej, podobnie jak

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz. U z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz. U z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz. U.04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2017 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla działek nr 61, 62, 63/4, 64, 70, 71, 72, 73, 74 oraz

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/208/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. z dnia 26 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/208/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. z dnia 26 września 2011 r. UCHWAŁA NR XII/208/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Nadgoplańskiemu Parkowi Tysiąclecia Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo