REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY"

Transkrypt

1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Sterniczej 131 lok.14, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON , kapitał zakładowy: 5.000,00 zł. 2. Regulamin zawiera zasady świadczenia przez AGM REALITY Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zm.). II. DEFINICJE 1. Abonament - opłata licencyjna (w przypadku korzystania z Usług uiszczana przez Partnera za możliwość korzystania z Usług przez czas oznaczony wybrany przez Partnera spośród okresów wyszczególnionych przez Usługodawcę w aktualnej ofercie. Wysokość Abonamentu wskazana jest w aktualnym cenniku Usługodawcy dostępnym w Serwisie. 2. Aplikacja ARGUIDO - innowacyjny przewodnik turystyczny w formie Aplikacji mobilnej przeznaczonej na urządzenia mobilne wyposażone w system Android i ios, która z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości umożliwia naniesienie na otaczający nas obraz świata realnego dowolnych obiektów, a także różnego rodzaju informacji czy animacji. Aplikacja ARGUIDO zarządzana za pośrednictwem Serwisu internetowego Partnerzy w ramach Pakietów uzyskują możliwość odpłatnego zamieszczania różnego rodzaju informacji w Aplikacji ARGUIDO, w tym Informacji handlowej. 3. Aplikacja mobilna (ang. mobile software / mobile application) oprogramowanie przeznaczone do instalacji w pamięci telefonu lub tabletu, obsługujące system Android lub ios, tworzone w ramach Platformy. 4. Dane Cyfrowe - dane, mapy i plany miast w postaci elektronicznej, pobierane przez Użytkownika/Partnera w ramach korzystania z Serwisu i Aplikacji ARGUIDO, przechowywane na serwerze Usługodawcy. 5. GPS (ang. Global Positioning System), system nawigacji satelitarnej pozwalające określić pozycję geograficzną 6. Hasło - indywidualne, poufne hasło proponowane przez Użytkownika/Partnera w procesie rejestracji, niezbędne do korzystania z Konta bezpłatnego przez użytkownika, czy do zakupu poszczególnych Pakietów w Serwisie przez Partnera. 7. Konto baza danych zawierająca informacje o Użytkownik/ Partnerze, w szczególności dane identyfikujące Użytkownika/Partnera 8. Konto bezpłatne baza danych zawierająca informacje o Użytkowniku, w szczególności dane identyfikujące Użytkownika oraz umożliwiająca korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu i Aplikacji ARGUIDO w zakresie węższym niż Partner opłacający dostęp do Pakietów. Otwarcie konta jest bezpłatne 9. Konto płatne baza danych zawierająca informacje o Partnerze, w szczególności dane identyfikujące Partnera oraz umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności Serwisu. Platformy i usług z nimi związanych w zakresie szerszym (w zależności od zakupionego i opłaconego Pakietu) niż Użytkownik posiadający Konto bezpłatne opłacający dostęp do Pakietów. Otwarcie konta wiąże się z koniecznością zakupu i opłacenia co najmniej jednego z oferowanych przez Usługodawcę Pakietów. 10. Informacja handlowa - informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub produktów Partnera, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą Środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. 1 S t r o n a

2 11. Login - unikalny identyfikator Użytkownika/Partnera, podawanego przez Użytkownika/Partnera w procesie rejestracji, służący do przyznawania oraz weryfikowania praw Partnera do korzystania z poszczególnych Usług. 12. Okres rozliczeniowy czas korzystania z Pakietu, za jaki naliczana jest pojedyncza opłata Abonamentowa; 13. Pakiet zbiór zróżnicowanych narzędzi i funkcjonalności Platformy oferowanych odpłatnie przez Usługodawcę dla Partnera, dostępnych poprzez Serwis w ramach korzystania z niego; 14. Partner podmiot będący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą, który w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa jest stroną umowy o korzystnie z serwisu i korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu; 15. Platforma - Internetowa platforma cyfrowa do budowy i zarządzania mobilnymi aplikacjami z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości bazującej na danych geolokalizacyjnych. Platforma umożliwia zarządzanie zakupionymi Pakietami usług. 16. Regulamin - niniejszy Regulamin 17. Serwis - internetowy serwis WWW prowadzony przez Usługodawcę, dostępny w domenie poświęcony Platformie i Aplikacji ARGUIDO oraz innym usługom Usługodawcy. Serwis umożliwiająca Użytkownikom/Partnerom rejestracje, logowanie, a także inne funkcjonalności, tj. zakup Pakietów, zarządzanie nabytymi Pakietami. 18. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 19. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych 20. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu stawy Prawo telekomunikacyjne. 21. Umowa o świadczenie usług - umowa zawarta przez Użytkownika/Partnera z Usługodawcą, której przedmiotem jest uzyskanie przez Użytkownika/Partnera możliwości korzystania z Usług Usługodawcy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, którego treść stanowi Umowę o świadczenie usług. 22. Usługodawca AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, świadcząca usługi związane z Platformą oraz Aplikacją ARGUIDO oraz innymi usługami, prowadząca internetowy Serwis o nazwie agmreality.pl poświęcony tym usługom, uprawniona do udzielania licencji na korzystanie z Serwisu, Platformy, Aplikacji ARGUIDO, Danych Cyfrowych 23. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników/Partnerów w ramach Serwisu, Platformy, Aplikacji Arguido w oparciu o Regulamin, których specyfikacja znajduje się w aktualnym cenniku Usługodawcy dostępnym w Serwisie. 24. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, będące upoważnionym dysponentem urządzenia mobilnego, na którym ma zostać zainstalowana Aplikacja ARGUIDO, która podczas instalacji dokonała akceptacji niniejszego Regulaminu. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA I ZASADY ORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY III. OGÓLNY OPIS USŁUG 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z treści przewodników turystycznych oraz innego rodzaju treści informacyjnych za pośrednictwem Serwisu oraz urządzeń mobilnych działającego w systemie telefonii komórkowej GSM, przy wykorzystaniu Aplikacji ARGUIDO oraz powiązanych z nią Usług i Danych Cyfrowych. Usługodawca umożliwia m.in. Użytkownikom umieszczania treści, plików i materiałów zawierających trasy GPS, komentarze, jak również pobieranie istniejący materiałów, w tym przewodników, kuponów rabatowych, tras innych 2 S t r o n a

3 Użytkowników. Szczegółowy zakres funkcjonalności udostępnianych Użytkownikowi zawarty jest w Serwisie. 2. Usługodawca umożliwi Partnerowi odpłatny dostęp (za pomocą Konta płatnego)do Usług oraz różnorakich funkcjonalności w ramach Platformy, Serwisu, Aplikacji ARGUIDO, od dodawania np. informacji handlowej o własnych punktach usługowych przy wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości, poprzez zarządzania on-line udostępnianą informacją, tworzenie kuponów rabatowych dla Użytkowników, aż po tworzenie własnych przewodników turystycznych jak Aplikacji mobilnych dla systemów operacyjnych ios i Android. Szczegółowy i aktualny zakres Pakietów opisany jest w Serwisie. IV. WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem obejmują: a) Komputer klasy PC, Mac lub inny kompatybilny wraz z niezbędnym oprogramowaniem, pozwalający na zalogowanie się i dalsze korzystanie z Serwisu; b) Poprawnie skonfigurowane łącze teleinformatyczne, pozwalające na swobodny dostęp do zasobów internetowych Serwisu; 2. Z Aplikacji ARGUIDO mogą korzystać wszyscy Użytkownicy/Partnerzy posługujący się urządzeniami mobilnych typu smartfon, spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją ze sklepu App Store, Google Play lub z Serwisu Usługodawcy i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym. W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji system teleinformatyczny urządzenia mobilnego musi spełniać następujące wymagania techniczne: a) Dla wersji aplikacji pobranej z App Store - ios w wersji minimum 6. b) Dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji urządzenie mobilne musi mieć zapewnione: a) aktywne połączenie internetowe, b) aktywną usługę GPS. 4. Aplikacja umożliwia integrację z kontem Użytkownika/Partnera na portalu społecznościowym Facebook, Integracja taka nie jest konieczna do korzystania z Aplikacji i pozostałych usług świadczonych za jej pośrednictwem. 5. Użytkownik/Partner może w każdym czasie ją zintegrować z własnym kontem na portalu społecznościowym, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również w każdym czasie może usunąć tę integrację. 6. Aplikacja ARGUIDO, zainstalowana w urządzeniu mobilnym komunikuje się z serwerem Usługodawcy z wykorzystaniem technologii teleinformatycznej, w celu pobierania z serwera pakietu zaktualizowanych Danych Cyfrowych niezbędnych do korzystania z Serwisu. Pobierane Dane Cyfrowe mogą zawierać m.in. aktualne informacje o trasach Użytkownika, promocje itp. 7. Użytkownik/Partner może korzystać z Aplikacji ARGUIDO oraz Danych Cyfrowych bez wykorzystania połączenia z odbiornikiem GPS, nie zezwalając na połączenie z odbiornikiem GPS podczas uruchamiania zainstalowanej Aplikacji. Korzystając z Aplikacji oraz Danych Cyfrowych w ten sposób, Użytkownik nie może skorzystać między innymi z niektórych funkcji Aplikacji ARGUIDO: 8. W celu zainstalowania Aplikacji ARGUIDO w telefonie komórkowym, Użytkownik pobiera ją z Apple Store, Google Play lub serwera Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu. Pobieranie Aplikacji może też obejmować automatyczne jednoczesne pobranie wraz z Aplikacją niektórych Danych Cyfrowych. Usługodawca informuje, iż pobieranie danych może się wiązać z opłatami naliczanymi poprzez operatorów GSM z usług których Użytkownik/Partner korzysta. 9. Usługodawca umożliwia Użytkownikom nieodpłatne korzystanie z Aplikacji ARGUIDO oraz funkcjonalności dostępnych w ramach Konta bezpłatnego 10. Usługodawca umożliwia Partnerom odpłatny dostęp do Usług za pomocą Serwisu, po uprzednim dokonaniu obowiązkowego procesu rejestracyjnego w Serwisie oraz zamówieniu odpowiedniego Pakietu i opłaceniu go. 11. Serwis oraz Aplikacja dostępna są w języku polskim i języku angielskim. 3 S t r o n a

4 12. Korzystanie z Platformy jest możliwe w oparciu o Serwis dostępny pod adresem lub o Aplikację ARGUIDO zainstalowaną w telefonie komórkowym działającym w sieci dowolnego operatora telefonii komórkowej GSM. V. Rejestracja, Zawarcie Umowy, Rozwiązanie Umowy 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom/Partnerom Regulamin przed zawarciem Umowy, a także umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Serwisu bądź Aplikacji ARGUIDO. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej. 3. Użytkownik i Partner zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji dokonanej podczas procesu rejestracji w Serwisie, niezbędnego do korzystania z Usług. 4. Dostęp do Aplikacji ARGUIDO zarówno dla Użytkownika, jak i Partnera jest bezpłatny. 5. Użytkownik uprawniony jest do założenia Konta Użytkownika, o charakterze bezpłatnym. Dostęp do Konta bezpłatnego Użytkownik uzyskuje z chwilą prawidłowego zakończenia procesu rejestracji w Serwisie. Użytkownik, zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, poprzez wpisanie w odpowiednich polach wymaganych danych, tj. Login oraz adres oraz dokonania akceptacji Regulaminu, Następnie należy Użytkownik musi dokonać aktywacji Konta bezpłatnego przez kliknięcie linku podanego w wiadomości e- mail przysłanej przez Usługodawcę na wskazany w formularzu adres . Użytkownikowi nie wolno korzystać z Hasła oraz Loginu innego Partnera oraz udostępniać swojego Hasła i Loginu innym osobom. Z chwilą dokonania rejestracji zawarta zostaje Umowa na czas nieoznaczony, którą Użytkownik może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez usunięcie Konta bezpłatnego. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik potwierdza iż: a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez wyjątków i zastrzeżeń, b) akceptuje fakt, iż wszelkie informacje i dane osobowe zamieszczane przez niego w Serwisie będą dostępne dla wszystkich podmiotów korzystających z Serwisu poza danymi takimi danymi, które Użytkownik uzna za poufne. 6. W celu skorzystania z Usług Partner zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury rejestracji, która obejmuje wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, poprzez wpisanie w odpowiednich polach wymaganych danych, akceptacji Regulaminu, dokonania wyboru Pakietu/ów oraz uiszczenia opłaty za wybrany Pakiet. 7. Formularz rejestracyjny wskazuje dane niezbędne do zawarcia Umowy dane obowiązkowe, m.in.: a) Nazwa firmy Partnera, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, b) Adres firmy Partnera, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, c) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Partnera, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 8. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej może dokonać osoba fizyczna, która jest należycie umocowana do dokonywania w imieniu reprezentowanej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Partnera w Serwisie. 9. Procedura rejestracyjna obejmuje złożenie przez Partnera oświadczenia o zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz wyrażeniu zgody bądź odmowie wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Informacji handlowych - newsletterów, poprzez wybranie właściwej opcji przy stosownych oświadczeniach zawartych w formularzu, a także przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 10. Partner wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza tym samym, że: a) Podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; b) Jest uprawniony do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; c) Podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich; d) Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać; 4 S t r o n a

5 11. Partnerowi nie wolno korzystać z Hasła oraz Loginu innego Partnera oraz udostępniać swojego Hasła i Loginu innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Hasła i Loginu osobom należycie umocowanym przez Partnera do działania w jego imieniu. 12. Po dokonaniu rejestracji, Partner otrzyma automatyczną informację zwrotną od Usługodawcy, potwierdzającą rejestrację oraz dane potrzebne do dostępu do Serwisu Partnera i korzystania z Usług. 13. Brak dokończenia przez Partnera rejestracji skutkuje odmową ze strony Usługodawcy świadczenia Usług, z uwagi na niemożność potwierdzenia tożsamości Partnera. 14. Złożenie zamówienia na wybrany Pakiet poprzez Panel Partnera i uiszczenie pełnej opłaty za wybrany Pakiet jest równoznaczne z zawarciem Umowy z Partnerem na warunkach określonych w Regulaminie na czas trwania Okresu Abonamentowego, o ile zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej, za wynagrodzeniem określonym w cenniku obowiązującym w momencie złożenia Zamówienia przez Partnera. 15. Umowa z Partnerem wygasa z upływem okresu, na który została zawarta. Jeżeli Umowa z Partnerem zawarta jest na okres dłuższy niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeżeli w momencie wypowiedzenia Umowy Partner posiada uprawnienia do korzystania z Pakietu może on z niego korzystać w dalszym ciągu przez okres objęty wykupionym Abonamentem na zasadach dotychczasowych. 16. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia usług w chwili rażącego naruszania postanowień Regulaminu, szczególnie w zakresie naruszania postanowień licencji, czy zakazów. 17. Dla skuteczności oświadczeń składanych drugiej Stronie dotyczących wypowiedzenia Umowy Strony przyjmują przesłanie stosownych, jednoznacznych oświadczeń na adres poczty elektronicznej lub pisemnie. 18. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca dokonuje niezwłocznej dezaktywacji Pakietu/ów udostępnionych Partnerowi, z zastrzeżeniem ust. 15 powyżej. VI. ZAKRES I CHARAKTER PAKIETÓW ORAZ ZASADY PŁATNOŚCI 1. Partner oświadcza, że akceptuje fakt, że dostęp do Usług jest odpłatny i że Usługi nie będą dostępne dla Partnera po upływie Okresu rozliczeniowego zakupionego przez niego Pakietu lub wygaśnięcia Umowy. 2. Dostęp do Usług następuje poprzez nabycie przez Partnera jednego z pośród oferowanych przez Usługodawcę odpłatnych Pakietów. 3. Pakiety różnią się pomiędzy sobą zakresem oferowanych Usług. Aktualna lista dostępnych Pakietów opisująca w szczególności zakres Usług, jak również Okresy rozliczeniowe, są dostępne na w Serwisie. Pakiety mogą być rozbudowywane poprzez dodawanie do ich pierwotnych postaci dodatkowych funkcjonalności. 4. Ceny Pakietów zamieszczone są przy opisach Pakietów w Serwisie, zawierają informację o podatku VAT i przedstawiane są w złotych polskich (PLN). Ceną ostateczną, będącą elementem Umowy jest cena Pakietu podana w chwili zamawiania Pakietu. Płatność za Pakiet pobierana jest z góry. 5. Wysokość ceny za Pakiet zależna jest od rozbudowania wybranego Pakietu. Aktualny i ostateczny cennik Pakietów jest umieszczony w Serwisie Usługodawcy. 6. Aktualizacja cennika Pakietów nie stanowi zmiany Regulaminu ani zmiany Umowy wiążącej Partnera z Usługodawcą. Zaktualizowane ceny obowiązują Partnera w przypadku zawierania kolejnej Umowy (zakupu i opłacenia kolejnego z Pakietów). Zmiana cennika Pakietów nie ma wpływu na ceny obowiązujące w chwili wprowadzenia zmiany Umowy. 7. Każdy Partner może zakupić inny Pakiet lub kilka Pakietów nawet jeśli poprzednio zakupiony Pakiet jest nadal aktywny. 8. Okres rozliczeniowy wcześniej zakupionej i aktywnej wersji Pakietu pozostaje bez zmian, a Okres rozliczeniowy później zakupionego Pakietu biegnie równolegle do wcześniej zakupionego Pakietu, od chwili dokonania zakupu 5 S t r o n a

6 9. Partner zobowiązany jest do wnoszenia opłat za zamówione Pakiety w wysokości zgodnej z treścią zawartej Umowy i aktualną ofertą Usługodawcy. 10. Podstawowy Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc, ale Okres rozliczeniowy poszczególne Pakiety może stanowić wielokrotność podstawowego Okresu rozliczeniowego. 11. Uiszczanie opłaty za wykupiony Pakiet/y odbywa się za pośrednictwem serwisu płatności internetowych "Dotpay". Płatności można dokonywać w formie przewidzianej przez serwis Dotpay. Usługodawca może umożliwić także inne sposoby uiszczania płatności z tytułu Abonamentu. 12. Serwis "Dotpay" jest prowadzony przez podmiot niezależny od Usługodawcy, na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie 13. Informacje na temat wpłat, regulamin serwisu rozliczeniowego Dotpay, szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa transakcji znajduje się w serwisie Dotpay. Dotpay odpowiada za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych przekazywanych mu przez Partnera w celu zrealizowania płatności za pośrednictwem Dotpay. 14. Realizacja zamówienia i udostępnienie Partnerowi Usług w ramach Pakietu następuje po opłaceniu przez Partnera zakupionego Pakietu. 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Pakietów, usuwania dotychczasowych Pakietów (bez uszczerbku dla praw nabytych przez Partnerów) oraz przeprowadzania akcji promocyjnych. Szczegółowe zasady akcji promocyjnych, w tym warunki uczestnictwa, okres obowiązywania dostępne są w Serwisie. Uprawnienia uczestnika danej akcji promocyjnej nie podlegają łączeniu z inną akcją promocyjną, organizowaną przez Usługodawcę, o ile Usługodawca nie postanowi inaczej. Korzystanie z akcji promocyjnych jest dobrowolne. Do praw i obowiązków uczestników akcji promocyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu. Zakończenie akcji promocyjnej nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników. VII. PUBLIKACJA TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW/PARTNERÓW 1. Publikując w Serwisie, Platformie, Aplikacji ARGUIDO, czy w Danych Cyfrowych wszelkie treści Użytkownik/Partner zgadza się na ich nieodpłatne udostępnianie innym Użytkownikom/Partnerom. 2. Umieszczając w serwisie wszelkie treści Użytkownik/Partner zachowuje do nich prawa autorskie i majątkowe, a Usługodawca otrzymuje do nich prawa na zasadzie licencji, sublicencji, zgód i zezwoleń, które to zasady dokładniej opisane zostały w dalszej części Regulaminu. 3. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia pod adresem Usługodawcy dotyczącego naruszenia praw autorskich określonych treści, Użytkownik/Partner będący autorem tych treści po tym jak zostanie zawiadomiony przez Usługodawcę, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz w przypadku odrzucania przez niego roszczeń wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a także zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia. W razie zasądzenia roszczeń od Usługodawcy Użytkownik/Partner zwróci Usługodawcy całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej. 4. Wszelkie licencje, sublicencje, zgody i zezwolenia nabywane są przez Usługodawcę w momencie umieszczenia przez Użytkownika/Partnera materiałów i treści w Serwisie/Aplikacji. Są one nieodpłatne oraz bezterminowe, tym samym nie wygasają po zawieszeniu konta Użytkownika/Partnera, czy też danych materiałów opublikowanych przez Użytkownika/Partnera oraz są ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 5. Udzielona Licencja z prawem sublicencji obejmuje następujące pola eksploatacji: c) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu, d) wydawania materiałów drukiem w dowolnej formie oraz na nośniku elektronicznym i optycznym, jego wprowadzania do obrotu bez ograniczenia liczby egzemplarzy we wszystkich językach i bez ograniczeń terytorialnych, 6 S t r o n a

7 e) wykorzystania materiałów na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt. 1-4 ustawy o prawie autorskim (w tym także zwielokrotniania i rozpowszechniania na wszelkich nośnikach magnetycznych), f) przedruku w całości lub części materiałów w prasie, broszurach, książkach wykorzystania w audycjach radiowych i telewizyjnych, g) rozpowszechniania materiałów lub ich części w sieciach komputerowych, w tym w Internecie wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, h) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, i) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, j) wykorzystywanie materiałów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, k) prawo do rozporządzania materiałami składającymi się na całość i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 6. Użytkownik/Partner poprzez umieszczenie danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika/Partnera udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych. Użytkownik pobierając trasę innego użytkownika, może ją wykorzystywać tylko do celów prywatnych. Użytkownik/Partner nie ma prawa ich rozpowszechniać, upubliczniać, wykorzystywać w celach komercyjnych bądź zarobkowych. 7. Użytkownik/Partner nie otrzymuje wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu, bądź Aplikacji, jak również za publikowane w nim materiały. 8. Użytkownik/Partner oświadcza, iż dysponuje w zakresie publikowanych treści oraz materiałów nie tylko majątkowymi prawami autorskimi, ale także prawami pokrewnymi i wszelkimi innymi oraz nie narusza swoim działaniem praw i dóbr osób trzecich. W przypadku naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkownika/Partnera, Usługodawca może zmodyfikować lub usunąć sporne materiały. Usługodawca ma także prawo modyfikowania lub usuwania treści oraz materiałów w momencie kiedy uzna takie działanie za słuszne, bez podania przyczyny. VIII. ZAKAZY 1. Zabronione jest umieszczanie w Platformie, Aplikacji ARGUIDO, Danych Cyfrowych: a) oprogramowania objętego prawami osób trzecich- bez właściwego upoważnienia; b) oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych; c) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych przy wykorzystaniu Usług; d) treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności; e) treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących 7 S t r o n a

8 przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.); f) danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób; 2. Nie wolno korzystać z rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w celach innych niż dotyczące Serwisu. 3. Zabronione jest umieszczanie znaków typu logo i innych znaków firmowych w każdym miejscu Serwisu za wyjątkiem Partnerów, którzy nabędą odpowiedni Pakiet. W przypadku chęci umieszczenia znaku firmowego lub logo potrzebna jest zgoda Usługodawcy. Serwis jednocześnie zastrzega sobie prawo do: usunięcia tego typu znaków bez informowania o tym Partnera. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do odstępstw od tego podpunktu Regulaminu. IX.LICENCJE 1. Skutki zawarcia Umowy równoznaczne są z udzieleniem przez Usługodawcę (jako Licencjodawcę) niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Usług (Serwisu, Platformy, Aplikacji ARGUIDO, dostępu do Danych Cyfrowych) za pomocą Serwisu lub Aplikacji ARGUIDO wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika (jako Licencjobiorcy) zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie, za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub urządzeń mobilnych, aplikacji. Uzyskanie przez Użytkownika licencji na korzystanie z Serwisu, Platformy, Aplikacji ARGUIDO i dostępu do Danych Cyfrowych następuje z chwilą zawarcia Umowy. Licencja, o której mowa w niniejszym ustępie, udzielana jest na czas nieoznaczony i jest udzielana na korzystanie z Aplikacji za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Licencja na korzystanie z Serwisu za pomocą Aplikacji jest bezpłatna. 2. Skutki zawarcia Umowy równoznaczne są z udzieleniem przez Usługodawcę (jako Licencjodawcę) niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Usług (Serwisu, Platformy, Aplikacji ARGUIDO, dostępu do Danych Cyfrowych) wyłącznie dla własnych potrzeb Partnera (jako Licencjobiorcy) zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie, w zakresie określonym w zależności od wybranego przez Partnera Pakietu, za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub urządzeń mobilnych, aplikacji. Licencja zostaje udzielona na czas określony obowiązywania Umowy o dostęp do Usług. Uzyskanie przez Partnera licencji na korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, Platformy, Aplikacji ARGUIDO, Danych Cyfrowych następuje z chwilą zawarcia Umowy. 3. Opłaty z tytułu udzielenia licencji Partnerowi określone są jako Abonament. Licencje udzielane są na wybrany przez Partnera czas oznaczony, obejmujący okres udostępnienia zamówionego i zakres opłaconego Pakietu. Okresy udostępnienia Pakietów, wskazane są w aktualnym cenniku Usługodawcy dostępnym w Serwisie. 4. Licencja upoważnia Użytkownika/Partnera do korzystania z darmowych Danych Cyfrowych za pomocą Aplikacji ARGUIDO, bez prawa do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji: a) Tymczasowe wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) jednego komputera w celach związanych z instalacją Aplikacji ARGUIDO oraz Danych Cyfrowych, b) Wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) jednego urządzenia mobilnego; c) Utrwalenie w pamięci urządzenia mobilnego; d) Tymczasowe zwielokrotnienie w urządzeniu mobilnym niezbędne do instalacji Aplikacji ARGUIDO oraz korzystania z niej i Danych Cyfrowych; 5. Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkowników/Partnerów związane z: a) Badaniem i testowaniem funkcjonowania Serwisu, Platformy, Aplikacji ARGUIDO i Danych Cyfrowych w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania; b) Samodzielną modyfikacją programistyczną Serwisu, Platformy, Aplikacji ARGUIDO i Danych Cyfrowych; c) Wyodrębnieniem jakichkolwiek Danych Cyfrowych oraz ich części składowych z Serwisu, Platformy, Aplikacji ARGUIDO, jak również wyodrębnieniem ich części składowych, a 8 S t r o n a

9 także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i deasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Serwisu, Platformy, bądź Aplikacji ARGUIDO; d) Uzyskiwaniem informacji w sposób inny niż od Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy, w celu uzyskania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Serwisu, Platformy, Aplikacji ARGUIDO lub Danych Cyfrowych; e) Pobieraniem Danych Cyfrowych z innego serwera aniżeli serwer Usługodawcy, f) Korzystaniem z Usług przy wykorzystaniu innej Aplikacji ARGUIDO niż ta, publikowana przez Usługodawcę we wskazanych kanałach (AppStore, Google Play, oraz strona Serwisu). 6. Korzystanie przez Użytkownika/Partnera z Danych Cyfrowych, pobranych z serwera Usługodawcy bez uprzedniego zawarcia Umowy, jest zabronione. 7. Naruszenie przez Użytkownika/Partnera zasad licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. X. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW/PARTNERÓW 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, z zastrzeżeniami wskazanymi w ustępach poniższych. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Serwisu, Platformy, Aplikacji ARGUIDO, czy uzupełnianiem Danych Cyfrowych. W miarę możliwości Usługodawca wykonywać będzie te prace w godzinach nocnych tj. pomiędzy godz. 23:00 a 5:00 rano. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu powiadamiania Użytkowników o planowanych czynnościach konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności, za pośrednictwem Serwisu. 3. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Aplikacji oraz stron Serwisu, Platformy, Aplikacji w tym do logo, a także do układu i kompozycji tych elementów, umieszczonych w Serwisie, Platformie, Aplikacji ARGUIDO, przysługują Usługodawcy, za wyjątkiem oznaczeń partnerów Usługodawcy. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za pisemną zgodą Usługodawcy. 4. Użytkownik ma możliwość zakończenia korzystania z Usług w każdej chwili. 5. Użytkownik/Partner nie posiada praw w zakresie prezentowania lub innego wykorzystywania Serwisu, Platformy, Aplikacji ARGUIDO czy zawartych w nich Danych Cyfrowych w celach komercyjnych za wyjątkiem ściśle określonych warunków opisanych w Regulaminie lub po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy. 6. W okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługodawca zapewnia Partnerom konsultacje w zakresie korzystania z Usług, w tym ich konfiguracji, a w szczególności w kwestii tworzenia własnych Aplikacji Mobilnych przez Partnerów posiadających dostęp do Pakietu posiadającego taką funkcjonalność. Konsultacje mogą być dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej , pod adresem Usługodawcy: XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Usługodawca i Użytkownik/Partner obowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody, którą druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. 2. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za: a) Jakiekolwiek szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników/Partnerów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa; b) zawartość kont oraz tras Użytkowników/Partnerów, ani za żadne pojawiające się na nich informacje i materiały publikowane przez Użytkowników/Partnerów i tym samym nie 9 S t r o n a

10 odpowiada także za jakiekolwiek straty czy też szkody wynikłe na skutek wykorzystania przez Użytkowników/Partnerów materiałów lub treści umieszczonych przy wykorzystaniu Usług. c) Utratę przez Użytkownika/Partnera jakichkolwiek danych podczas korzystania z Usług lub umieszczonych w Serwisie, Platformie, czy Aplikacji ARGUIDO, spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych oraz innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich); d) Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości Świadczenia Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: siły wyższej, działań i zaniechań osób trzecich, nieprawidłowego działania sprzętu, itp. Do okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zaliczyć można w szczególności: strajki, rozruchy, akty terroryzmu, ataki typu Denial-of-Service, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, tąpnięcia, huragany, wichury, zmiany organizacyjne operatorów sieci komórkowych GSM, nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieciach operatorów komórkowych GSM; e) Podanie przez Partnerów nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji, f) Szkody związane z utratą spodziewanych korzyści, przerwami w działalności przedsiębiorstwa, utratą informacji gospodarczych, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników/Partnerów z Usług, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa; g) Szkody związane z niepoprawnym działaniem Seriwsu, Platformy, Aplikacji ARGUIDO, błędami w Danych Cyfrowych lub błędami w odczycie Danych Cyfrowych, wynikającym z zainstalowania Aplikacji ARGUIDO niezgodnie ze wskazówkami Usługodawcy lub wynikającym z niezaimplementowania Usług oraz Danych Cyfrowych wymaganych do korzystania z Platformy; h) Szkody związane z nieprawidłowym działaniem Aplikacji ARGUIDO, błędami w Danych Cyfrowych lub błędami w odczycie Danych Cyfrowych, wynikającym z nieprawidłowego korzystania z urządzenia mobilnego Użytkownika/Partnera, jego wad fizycznych, uszkodzeń lub jego błędnego działania; i) Szkody związane w szczególności z utratą spodziewanych korzyści, przerwami w działalności przedsiębiorstwa i utratą informacji gospodarczych, powstałe w związku z niepoprawnym, nieprawidłowym lub błędnym odczytem Danych Cyfrowych lub błędami w Danych Cyfrowych, wynikającymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy. XII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika/Partnera niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (Umowy), które zostały podane w formularzu rejestracyjnym. 2. Użytkownik wysyłając Usługodawcy formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych w celach statystycznych, w celach rozliczeniowych oraz w celach związanych z realizacją na rzecz Użytkowników usług świadczonych przez Usługodawcę (w tym rozpatrywania reklamacji). 3. W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika Usługodawca stosuje unormowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 4. Użytkownik ma dostęp do treści swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich weryfikowania, poprawiania i usuwania. 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności, dostępna w Serwisie. XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Użytkownikowi/Partnerom przysługuje reklamacja w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę Usług. 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 10 S t r o n a

11 a) Oznaczenie Użytkownika/Partnera (imię i nazwisko lub firmę, dokładny adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego użyty podczas rejestracji w Serwisie; b) Przedmiot reklamacji; c) Opis okoliczności, uzasadniających reklamację. 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 5. Reklamacje należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub pisemnie składać listem poleconym wysłanym na adres biura: AGM REALITY Sp. z o.o., ul. Górczewska 200c lok 19, Warszawa, z dopiskiem Reklamacja AGM REALITY. 6. Usługodawca nie rozpozna reklamacji, która dotyczy całkowitego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, mających miejsce wcześniej niż na 30 dni przed zgłoszeniem reklamacji. 7. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni i udziela Użytkownikowi/Partnerowi odpowiedzi na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji lub w reklamacji albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy). Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie przesyłki przez Usługodawcę w placówce operatora publicznego oświadczenia przed jego upływem na adres Użytkownika/Partnera. W razie nieuwzględnienia reklamacji odpowiedź Usługodawcy wymaga uzasadnienia. 8. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w powyższym terminie uznaje się, że została ona uwzględniona. 9. Do okoliczności uzasadniających reklamację nie zalicza się zdarzeń, niezwiązanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę obowiązków wynikających z Regulaminu, a wskazanych w pkt. IX Regulaminu. Reklamacje wynikające z powyższych zdarzeń są niedopuszczalne i nie będą uwzględniane. XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Użytkownicy/Partnerzy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach w Serwisie wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty wejścia w życie poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami. Użytkownik który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 21 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu. 2. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa podlegają prawu polskiemu. 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Umowy zawartej pomiędzy Stronami podlegają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu. 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem.. 11 S t r o n a

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo