inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) Informacje i formularze on-line: SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Instytut Techniki Budowlanej Adres pocztowy: ul. Filtrowa 1 Miejscowość: Warszawa Punkt kontaktowy: Instytut Techniki Budowlanej; ul. Filtrowa Warszawa, Kancelaria Główna pokój 27 Faks: Adresy internetowe (jeżeli dotyczy): Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel: , , Więcej informacji można uzyskać pod adresem: x jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: x jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: x jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa X Inne (proszę określić): Jednostka Badawczo- Rozwojowa Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja X Inne (proszę określić): prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających tak nie x 1

2 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiającą: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz cyfryzacja zasobów (wydawnictw, publikacji i produktów ITB) w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego realizowanego w ramach Projektu Rozwój infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki współfinansowanego z UE. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług (Wybrać wyłącznie jedną kategorię - roboty budowlane, dostawy lub usługi - która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi x Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Kategoria usług: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane nr 7 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik Udo dyrektywy 2004/18/WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Kod NUTS II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Główne miejsce realizacji dostawy Warszawa, ul. Filtrowa 1 Kod NUTS Zamówienia publicznego x Utworzenia Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej Główne miejsce świadczenia usług Kod NUTS P L II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: 2

3 Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, podać wyłącznie dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: lub Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia): II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(-ów) Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (lub zaprojektowanie i wykonanie) i wdrożenie oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) oraz cyfryzacja zasobów ITB. W skład ZSI wchodzi: 1. Oprogramowanie portalowe / system zarządzania treścią - oprogramowanie standardowe dla systemu portalowego 2. Specjalizowane oprogramowanie dla systemu portalowego dedykowane wortale tematyczne, podsystem obsługi klienta, forum dyskusyjne, porady ekspertów, newsletter, ankiety, mechanizm zdalnego, bezpiecznego połaczenia itp. 3. Specjalistyczne oprogramowanie dla systemu "System baza wiedzy i archiwum" jednolita baza danych (hurtownia danych) zintegrowana z systemem portalowym i elementami systemu workflow 4. Oprogramowanie biblioteczne do udostępniania zasobów - baza dla systemu dostępu do wydawnictw, publikacji i produktów ITB: a. aktualizacja oprogramowania Aleph do najnowszej wersji (min. 18), b. dostawa, instalacja i konfiguracja Moduł Zarządzania Zasobami Cyfrowymi ADAM (Aleph Digital Management Module), c. konfiguracja modułu księgarni elektronicznej, d. integracja całości oprogramowania z systemem portalowym. 5. System informatyczny pracy grupowej dla potrzeb naukowo badawczych (workflow) zapewniający wsparcie dla notacji BPMN (Bussiness Process Modeling Notation) wraz z integracją z systemem portalowym 6. Specjalistyczne oprogramowanie dla systemu "Zintegrowany system obsługi badań" dedykowane oprogramowanie wykonane w technologii klient-serwer na potrzeby obsługi zakładów i laboratoriów badawczych ITB 7. Mechanizm wsparcia systemu zarządzania jakością ISO:9001w oparciu o portal, hurtownię danych oraz elementy systemu workflow 8. Oprogramowanie do zarządzania projektami badawczymi oraz obsługi procesów logistycznych i koordynacji pracy między komórkami - system klasy ERP np. Microsoft Dynamics AX lub równoważny spełniający poniże wymagania: a. posiada moduły zarządzania kontaktami z klientem (CRM), finansami, kadry-płace, projektami, zasobami ludzkimi, a także raportowanie i analityka. b. aplikacja oraz architektura wykorzystująca jedną logikę biznesową, jedną bazę danych i jeden kod źródłowy. c. dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową, jako użytkownik systemu Windows lub z innej aplikacji za pomocą technologii COM. d. interfejs graficzny systemu zbliżony do oprogramowania pakietu Microsoft Office. e. możliwość współpracy z posiadaną przez Zamawiającego bazą danych Oracle f. możliwość migracji danych z systemu Navison XAL Concorde opartego o bazę danych Oracle (ver. 10) g. system musi posiadać własne języki programowania umożliwiające dowolną rozbudowę funkcjonalności modułów (na bazie C#, XML lub podobnych języków obiektowych czy strukturalnych) h. Zamawiający musi mieć możliwość dostępu do dokumentacji programistycznej systemu i. dla systemu musi być opracowany zbiór dobrych praktyk dotyczących wdrożenia i utrzymania j. system musi posiadać API umożliwiające integrację z innymi systemami k. moduł do obsługi finansów ma być dostosowany do zmian ustawodawczych w przedmiotowym zakresie oraz zgodny z ustawą o rachunkowości Oprogramowanie które jest niezbędne do wykonania zadania wraz z licencjami ważnymi bezterminowo powinno być dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować i wdrożyć całość przedmiotu zamówienia do końca 2012 roku. Wykonawca zapewni również wsparcie techniczne do końca 2017 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 3

4 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tak nie x tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części tak x nie II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych tak nie x II. 2) Wielkość lub zakres zamówienia II. 2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Szacunkowa wartość bez VAT: 2,0 mln Waluta: PLN Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) tak nie Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli są znane, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia): lub Rozpoczęcie // (dd/mm/rrrr) Zakończenie 31/12/2017 (dd/mm/rrrr) 4

5 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) na etapie składania ofert. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/ lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Zamawiający posiada środki na wykonanie niniejszego zamówienia w pochodzące z projektu współfinansowanego przez UE (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy) III.l.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) tak nie x Jeżeli tak, opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zwanej dalej ustawą ). 1. Dla udokumentowania braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 ustawy) Wykonawca załączy do Wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym (zwanego dalej Wnioskiem ) następujące dokumenty: 1.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 1.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 1.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 1.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 5

6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 1.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej nią 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dla udokumentowania że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, powinien on załączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym (zwanego dalej Wnioskiem ) poza dokumentami wymienionymi w punkcie III.2.3. ogłoszenia także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy. 3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 4.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt i pkt 1.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 4.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy. 4.3 Dokumenty, o których mowa w pkt i oraz pkt 4.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4.4 Dokument, o którym mowa w pkt 4.1.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 i 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 4.6 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę, z zastrzeżeniem oświadczenia o którym mowa w pkt 2, które powinno być złożone w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (wymagane poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu), za wyjątkiem 6

7 oświadczenia o którym mowa w pkt 2 oraz pełnomocnictw składanych wraz z Wnioskiem, które powinny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów polegających na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki szczegółowe określone w Sekcji III.2.3) ogłoszenia Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 9. Do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć ponadto: 9.1 pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 9.2 pełnomocnictwo do podpisania Wniosku, o ile prawo do podpisania Wniosku nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z Wnioskiem. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów: 1. Wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do Wykazu wykonanych zamówień należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w nim zamówienia zostały wykonane należycie. 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien zawierać krótki opis doświadczenia zawodowego. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): 1. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji systemów informatycznych 1.1. Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonał co najmniej 3 wdrożenia każdego z poniższych systemów informatycznych polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (bądź dostosowaniu do potrzeb użytkownika) aplikacji: - portal informacyjny dla minimum 300 użytkowników o wartości nie mniejszej niż PLN netto, - system workflow dla minimum 300 użytkowników o wartości nie mniejszej niż PLN netto, - system archiwum danych (hurtownia danych) o wartości nie mniejszej niż PLN netto, - oprogramowanie dedykowane wykonane w technologii klient-serwer zgodne z założeniami przekazanymi przez użytkownika o wartości nie mniejszej niż PLN netto - oprogramowanie biblioteczne Aleph w wersji co najmniej 16 o wartości nie mniejszej niż PLN netto, - system klasy ERP opisany w pkt. II o wartości nie mniejszej niż PLN netto Wykonawca powinien również wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonał 7

8 co najmniej 2 zamówienia polegające na cyfryzacji zasobów (skanowanie, OCR) w ilości nie mniejszej niż 2000 stron formatu A4. Wartości wdrożeń nie mogą być sumowane przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu wykazania spełniania warunków o których mowa powyżej. 2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w celu obsadzenia następujących funkcji: 1. Kierownik Projektu ERP (1 osoba) spełniający następujące wymagania: - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik projektu w branży IT. - posiada kwalifikacje w zakresie metodyki prowadzenia projektów, potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Foundation lub równoważnym. - kierował co najmniej 2 wdrożeniami systemu klasy ERP opisanego w pkt. II.1.5 pkt 8 2. Kierownik Projektu SI (1 osoba) spełniający następujące wymagania: - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik projektu w branży IT. - posiada kwalifikacje w zakresie metodyki prowadzenia projektów, potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Foundation lub równoważnym. - kierował co najmniej 2 wdrożeniami systemu typu workflow 3. Analityk ERP (1 osoba) spełniający następujące wymagania: - uczestniczył w co najmniej 2 wdrożeniach systemu klasy ERP opisanego w pkt. II.1.5 punkt 8 w charakterze analityka 4. Analityk SI (2 osoby) spełniający następujące wymagania: - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie analizy biznesowej w projektach informatycznych w oparciu w notację BPMN - uczestniczył w co najmniej 2 wdrożeniach systemu typu workflow w charakterze analityka 5. Architekt ERP (1 osoba) spełniająca następujące wymagania: - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów informatycznych typu: portale integracyjne, bazy danych, systemy CRM, SRM, ERP. - uczestniczył w co najmniej 2 wdrożeniach systemu klasy ERP opisanego w pkt. II.1.5. punkt 8 w charakterze architekta 6. Architekt SI (2 osoby) spełniająca następujące wymagania: - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów informatycznych typu: portale integracyjne, bazy danych, systemy CRM, SRM, ERP. - uczestniczył w co najmniej 2 wdrożeniach 8

9 systemu typu workflow w charakterze architekta 7. Programista ERP (2 osób) spełniająca następujące wymagania: - posiada znajomość programowania w języku XML, Java lub X++ - posiada znajomość programowania w środowisku Microsoft.Net - uczestniczył w co najmniej 2 wdrożeniach systemu klasy ERP opisanego w pkt. II.1.5 punkt 8 w charakterze programisty 8. Programista SI (4 osoby) spełniająca następujące wymagania: - posiada znajomość programowania w języku XML, Java lub C# - uczestniczył w co najmniej 2 wdrożeniach systemu typu workflow w charakterze programisty III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z tymi podmiotami stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował ww. zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. tak nie x Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu tak nie x Jeżeli tak, odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi tak x nie 9

10 SEKCJA IV: PROCEDURA IV. 1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani tak nie Jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w pkt VI.3) Informacje dodatkowe Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców 5 lub Przewidywana minimalna liczba oraz, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź równa 5, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego i dysponowania personelem zdolnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: 1. Doświadczenie (łącznie maksymalnie 20 pkt.): - Za wdrożenie systemu klasy ERP opisanego w pkt. II.1.5 pkt 8 w ilości większej niż 3 o wartości nie mniejszej niż zł każde 1 pkt. za każde takie wdrożenie, jednak nie więcej niż 5 pkt. - Za wdrożenie systemu typu workflow w ilości większej niż 3 o wartości nie mniejszej niż zł każde 1 pkt. za każde takie wdrożenie, jednak nie więcej niż 5 pkt. - Za wykonanie integracji systemów portalowego, ERP opisanego w pkt. II.1.5 pkt 8 oraz workflow 1 pkt. za każde takie wykonanie, jednak nie więcej niż 5 pkt. - Za zaprojektowanie, implementację i wdrożenie oprogramowania dedykowanego wykonanego w technologii klient-serwer zgodnego z założeniami przekazanymi przez użytkownika w ilości większej niż 3 o wartości nie mniejszej niż PLN netto każdy 1 pkt. za każde takie wdrożenie, jednak nie więcej niż 5 pkt. 2. Personel (łącznie maksymalnie 25 pkt.): - Kierownik Projektu ERP: a. za każdy rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym powyżej 5 lat 1 pkt, jednak nie więcej niż 2 punkty, b. za posiadanie certyfikatu PRINCE2 Practitioner lub równoważnego 1 pkt.. c. za zarządzanie więcej niż dwoma projektami mającymi w zakresie wdrożenie systemu klasy ERP opisanego w pkt. II.1.5 punkt 8 za każdy taki projekt 1 punkt, jednak nie więcej niż 3 punkty. - Analityk ERP: a. za udział w więcej niż w dwóch projektach mających na celu wdrożenie systemu klasy ERP opisanego w pkt. II w charakterze analityka za każdy taki projekt 1 punkt, jednak nie więcej niż 3 punkty 10

11 - Analityk SI a. za udział w więcej niż w dwóch projektach mających na celu wdrożenie systemu typu workflow w charakterze analityka za każdy taki projekt 1 punkt, jednak nie więcej niż 3 punkty - Architekt ERP: a. za udział w więcej niż w dwóch projektach mających na celu wdrożenie systemu klasy ERP opisanego w pkt. II w charakterze architekta za każdy taki projekt 1 punkt, jednak nie więcej niż 3 punkty, - Architekt SI: a. za udział w więcej niż w dwóch projektach mających na celu wdrożenie systemu typu workflow w charakterze architekta za każdy taki projekt 1 punkt, jednak nie więcej niż 3 punkty - Programista ERP: a. za udział w więcej niż w dwóch projektach mającymi w zakresie wdrożenie systemu systemu klasy ERP opisanego w pkt. II.1.5 punkt 8 za każdy taki projekt 1 punkt, jednak nie więcej niż 3 punkty - Programista SI: a. za udział w więcej niż w dwóch projektach mających na celu wdrożenie systemu typu workflow w charakterze programisty za każdy taki projekt 1 punkt, jednak nie więcej niż 3 punkty b. za znajomość języka i notacji BPEL (Bussiness Process Execution Langauge for Web Services) 1 punkt. W przypadku, gdy po zastosowaniu wyżej wymienionych ocen w zakresie doświadczenia zawodowego i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia nie będzie można dokonać zakwalifikowania 5 Wykonawców z uwagi na to, że dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze tych Wykonawców, u których łączna wartość wdrożeń systemów informatycznych wskazanych w Wykazie wykonanych wdrożeń i spełniających wymagania określone w sekcji III.2.3) ogłoszenia, będzie najwyższa. IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby tak nie omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) Najniższa cena lub Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie 11

12 Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) DO IT/2010 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia tak nie Jeżeli tak, Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: /S- z dnia // (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy) Numer ogłoszenia w Dz.U: /S- z dnia // (dd/mm/rrrr) Numer ogłoszenia w Dz.U: /S- z dnia // (dd/mm/rrrr) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem Dynamicznego Systemu Zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: // (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne nie Jeżeli tak, podać cenę (podać wyłącznie dane liczbowe): Warunki i sposób płatności: Waluta: tak IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 15/03/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli jest znana) (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: // (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Inne: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do : // (dd/mm/rrrr) lub Okres w miesiącach: lub dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 12

13 IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 15/03/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:30 Miejsce (jeżeli dotyczy): Warszawa, ul. Filtrowa 1 p. 149 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) tak nie SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) tak nie Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU / PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH tak nie Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, ul. Filtrowa 1, Kancelaria Główna pokój 27. Zamawiający zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. Zamawiający zaleca wykorzystanie do złożenia Wniosku formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu formularza pt. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykaz wykonanych zamówień oraz Wykaz osób, a także oświadczenie dotyczące art. 22 i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Adres internetowy (URL): Tel.: Faks: Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Adres internetowy (URL): Tel.: Faks: 13

14 VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie przysługuje wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Adres internetowy (URL): : Faks: VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 11/02/2010 (dd/mm/rrrr) 14

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Tarnowskie Góry: Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo