DA.III Zielona Góra, WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)"

Transkrypt

1 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/ , fax +48 /68/ DA.III Zielona Góra, Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie roli Wykonawcy prac związanych z inwestycją pn.: Lubuski e-urząd. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego w dniach r., r. i r. pytań do SIWZ (faksem), udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie 1: Dotyczy zapisu znajdującego się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 2: Serwer str. 57: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie producenta oferowanego serwera oraz str. 60: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenia producenta lub Wykonawcy o spełnieniu wskazanego wymagania. Prosimy o potwierdzenie interpretacji Wykonawcy, iż Zamawiający oczekuje poprzez powyższe zapisy dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy lub Producenta zaoferowanego w ofercie serwera. Tak, Zamawiający oczekuje poprzez powyższe zapisy dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy lub Producenta zaoferowanego w ofercie serwera. Pytanie 2: Prosimy również o potwierdzenie, iż w sytuacji oczekiwań Zamawiającego dotyczących oświadczeń związanych ze sprzętem, Zamawiający każdorazowo zaakceptuje w ofercie oświadczenia Wykonawcy lub Producenta sprzętu. Tak, Zamawiający potwierdza, iż w sytuacji oczekiwań Zamawiającego dotyczących oświadczeń związanych ze sprzętem, Zamawiający każdorazowo zaakceptuje w ofercie oświadczenia Wykonawcy lub Producenta sprzętu. Pytanie 3: Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w Zadaniu nr 8: CALL Windows Serwer 200SR2 wymaga dostarczenia 3300 licencji dostępowych. W związku z tym, że producent licencji dostępowych CALL do Microsoft Windows Serwer 2008R2 rozróżnia dwa rodzaje licencjonowania mianowicie: a) Microsoft Windows Serwer Device CALL (licencja na konkretne urządzenie) oraz

2 b) Microsoft Windows Serwer User CALL (licencja na konkretnego użytkownika) Prosimy o doszczegółowienie, który rodzaj licencjonowania Zamawiający oczekuje w ofercie. Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje w ofercie Microsoft Windows Serwer User Call. Ze względu na konieczność użyczenia na okres 5 lat oprogramowania Windows Server CAL przez Urząd Marszałkowski Partnerom Projektu, zaoferowany model licencyjny musi zapewniać możliwość sublicencjonowania na rzecz jednostek stowarzyszonych, zgodnie z zapisami załącznik nr 1 pkt. IX Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie 4: Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w Zadaniu nr 2: Serwer wymaga dostarczenia dysku twardego SATA o pojemności min. 1 TB, obr./min., hot-plug, fot-swap. Informujemy Zamawiającego, iż obecnie na rynku polskim -żaden producent nie oferuje dysków SATA o pojemności 1TB i obr./min. Dostępne dyski oferowane przez wszystkich producentów to dyski SATA o pojemności 1TB i 7200 obr./min. Prosimy o informację, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i poprawny wymóg wskazany w tym zakresie nie powinien brzmieć: 1 dysk SATA o pojemności min. 1TB, 7200 orb./min., hot-plug, hot-swap Tak, Zamawiający wyjaśnia, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i poprawny wymóg wskazany w tym zakresie powinien brzmieć: 1 dysk SATA o pojemności min. 1TB, 7200 obr./min., hot-plug, hotswap. Zamawiający zmianę wprowadza odrębnym pismem. Pytanie nr 5: System musi umożliwiać wiązanie rodzajów pism z rodzajami spraw (i odwrotnie) w celu zwiększenia ergonomii pracy użytkowników, poprzez inteligentne ograniczanie listy rodzajów udostępnianych użytkownikowi w kontekście wybranych wcześniej danych (np. ograniczenie listy rodzajów pism w kontekście rodzaju sprawy, w której tworzone jest pismo)". Czy zamawiający pod pojęciem rodzaj pisma" rozumie meta daną nr 7 zastawu A załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych? (Dz.U. z 2011, Nr14, poz, 67). Jeżeli nie to wnosimy o precyzyjne opisanie pojęcie zastosowanego w treści przedmiotowego wymagania. Czy przez pojęcie rodzaj sprawy" zamawiający rozumie nr kategorii z JRWA opisanego w Rozporządzeniu Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 20lir. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych? (Dz.U. z 2011, Nr14, poz. 67)? Jeżeli nie to wnosimy o precyzyjne opisanie pojęcie zastosowanego w treści przedmiotowego wymagania. Tak, Zamawiający pod pojęciem rodzaj pisma" rozumie meta daną nr 7 zastawu A załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Tak, Zamawiający przez pojęcie rodzaj sprawy" rozumie nr kategorii z JRWA opisanego w Rozporządzeniu Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 20lir. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011, Nrl4, poz. 67). Pytanie nr 6: Załącznik nr 01 do OPZ Zadanie nr 1: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów część wymaganie o treści: System musi umożliwiać również przeglądanie spraw obowiązujących w danym dniu w przeszłości"

3 Wnosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób SEOD miałby realizować ww. wymaganie? Zamawiający wyjaśnia, że wymaga, aby system posiadał możliwość wglądu do spraw zakończonych lub przeniesionych do archiwum. Pytanie nr 7: Załącznik nr 01 do OPZ Zadanie nr 1: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów część wymaganie o treści: System musi posiadać możliwość współpracy z edytorem Microsoft Office w wersji 2003 lub nowszej w zakresie podglądu i tworzenia pism wychodzących". Wnosimy o dokładne wyspecyfikowanie zakresu współpracy edytora Microsoft Office System Elektronicznego Obiegu Dokumentów? Zgodnie z zasadą konkurencyjności i neutralności technologicznej wnosimy o dopuszczenie edytora Open Source - Librę Office lub wykreślenie edytora Microsoft Office System, jako jedynego dopuszczonego rozwiązania technologicznego. W ramach projektu Lubuski e-urząd dla Partnerów Projektu zostało zakupione oprogramowanie Microsoft Office W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby pisma wychodzące były tworzone w formacie umożliwiającym edycję i odczytywanie ich w powyższym oprogramowaniu. Pytanie nr 8: System musi umożliwiać przeniesienie wszystkich pism i spraw znajdujących się w danej komórce na inną komórkę" Wymaganie przeniesienia System Elektronicznego Obiegu Dokumentów pism i spraw w komórce jest niezgodnie z przepisami 64 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 i stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych? (Dz.U. z 2011, Nr14, poz. 67). Czynności przeniesienia dokonuje urzędnik zakładając nowe akta sprawy. Wnosimy o usunięcie wymagania. W związku z częstymi zmianami organizacyjnymi w urzędzie Zamawiający wymaga aby w module konfiguracji struktury organizacyjnej była możliwość przenoszenia spraw między komórkami, tzn. w momencie przeniesienia wydziału do innego departamentu, wszystkie pisma i sprawy przechodzą razem z wydziałem do nowego miejsca w strukturze organizacyjnej. Pytanie nr 9: Załącznik nr 01 do OPZ Zadanie nr I: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów część wymaganie o treści: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w których mechanizmy procedur WorkFlow oraz formularzy elektronicznych są na stałe modelowane w kodzie wdrażanego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów." Wnosimy o doprecyzowanie, jakich konkretnie rozwiązań nie dopuszcza zamawiający? Co oznacza wyrażenie:...są na stałe modelowane w kodzie wdrażanego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów? Zamawiający wymaga, aby system posiadał funkcjonalność modelowania i zarządzania procesami w sposób umożliwiający tworzenie nowych i modyfikację istniejących procesów przez pracowników Zamawiającego. Funkcjonalność modułu edytora formularzy będzie pozwalać na tworzenie nowych

4 i edycję istniejących formularzy elektronicznych. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym procesy WorkFlow i formularze elektroniczne są na stałe wpisane w kodzie ESOD i nie ma możliwości edycji ich przez pracowników Zamawiającego. Pytanie nr 10: System musi umożliwiać rejestrację pism wpływających do urzędu. Użytkownik musi mieć możliwość podania takich atrybutów pisma jak: temat pisma, znak nadany przez instytucję zewnętrzną, daty wpływu, temat pisma, liczba załączników. System musi pozwalać na klasyfikację korespondencji zgodnie z właściwością. W celu uniknięcia nadużyć System musi automatycznie zapisywać datę rejestracji pisma na podstawie daty systemowej bez możliwości modyfikacji. W przypadku pism pochodzących z formularzy elektronicznych pobranych z elektronicznej skrzynki podawczej data rejestracji powinna być tworzona na podstawie daty pobranej z dokumentu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)". Na czym ma polegać.. klasyfikacja korespondencji zgodnie z właściwością" i przez kogo ma być wykonywana - przez system czy przez użytkownika? Klasyfikacja korespondencji zgodnie z właściwością ma polegać na możliwości przekierowania pisma przez użytkownika (kancelista) do właściwego departamentu odpowiedzialnego za realizację danej sprawy. Pytanie nr 11: System musi umożliwić szybką rejestrację pism polegającą na podaniu tylko podstawowych danych (adresat, liczba załączników) zakończoną automatycznym nadaniem numeru kancelaryjnego. System musi pozwolić na wykonanie pozostałych czynności związanych z rejestracją pisma w późniejszym czasie lub przez innego użytkownika" Podane podstawowe dane wymagają wpisania przy rejestracji przesyłki wpływającej wszystkich danych adresata (metadane nr 1 - do 2h oraz 11 czyli 13 informacji - zob. Załącznik nr 1 do instrukcji kancelaryjnej zestaw A) co nie jest szybkim sposobem rejestracji przesyłki wpływającej. Czy zamawiający dopuści w celu rejestracji wpisanie przynajmniej jednej z metadanych wymienionych w Załączniku nr 1 do instrukcji kancelaryjnej zestaw A)? Zamawiający wymaga w celu szybkiej rejestracji wpisanie przynajmniej: 1a lub 1b oraz 2a, 2b, 2c, 2d, 2e oraz 11 z metadanych wymienionych w Załączniku nr 1 do instrukcji kancelaryjnej zestaw A. Pytanie nr 12: System SEOD musi wspomagać obsługę Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru (ZPO) w zakresie rejestracji i znakowania kodem kreskowym. System SEOD musi rejestrować Zwrotne Potwierdzenie Odbioru (ZPO), jako załącznik do korespondencji, której dotyczy. Jeżeli przesyłka zawiera wiele dokumentów, to w systemie SEOD musi być dostępna informacja o ZPO z poziomu każdego dokumentu zawartego w przesyłce zbiorczej." ZPO dotyczy przesyłki a nie dokumentów. Jedna przesyłka może zawierać wiele dokumentów (np. pismo i załączniki) ale jest doręczana do jednego adresata. Jeden adresat może otrzymać wiele przesyłek. Dlatego wnosimy o zmianę treści wymagania z:...musi być dostępna informacja o ZPO z poziomu każdego dokumentu zawartego w przesyłce zbiorczej" na...musi być dostępna informacja o ZPO z poziomu każdej przesyłki.

5 Zamawiający wymaga, że w przypadku, jeżeli jedna przesyłka zbiorcza zawiera dokumenty w kilku sprawach do jednego adresata, to w systemie SEOD musi być funkcjonalność umożliwiająca podłączenie ZPO do każdej ze spraw. Pytanie nr 13: System musi pozwalać na anulowanie pism do czasu, gdy nie została na jego podstawie założona już sprawa" Co oznacza czynność anulowania pism, gdyż Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych? (Dz.U. z 2011, Nr14, poz. 67) nie przewiduje ww. czynności kancelaryjnej. Wnosimy o dokładne opisanie sposobu działania ww. czynności na pismach (opisanie zmian statusów pisma, terminów odpowiedzi, metadanych oraz jakich pism dotyczy tj. wewnętrznych przesyłek wpływających wychodzących)? Przez anulowanie pisma Zamawiający rozumie funkcjonalność systemu, pozwalającą na zakańczanie pism bez rozpatrzenia. System musi umożliwiać oznaczanie pism tzw. swobodnych bez konieczności rejestracji sprawy. Pytanie nr 14: Czy Zamawiający może podać dokładną wartość budżetu przewidywanego na realizację zamówienia? Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość zamówienia (netto) określona z należytą starannością wynosi: ,42 zł. Pytanie nr 15: Treść SIWZ: W celu obniżenia kosztów związanych z komunikacją pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na czas realizacji Umowy 2 aparaty telefonii komórkowej GSM. Czy Zamawiający zgadza się na zablokowanie wysokopłatnych SMS-cW i MMS-ów, połączeń na różnego typu serwisy informacyjne, konkursowe, rozrywkowe dostępne pod numerami wysokopłatnymi oraz połączeń międzynarodowych? Zamawiający zgadza się na zablokowanie wysokopłatnych SMS-cW i MMS-ów, połączeń na różnego typu serwisy informacyjne, konkursowe, rozrywkowe dostępne pod numerami wysokopłatnymi oraz połączeń międzynarodowych. Pytanie nr 16: Czy wobec faktu, ze złącza PCI nie są stosowane we współczesnych serwerach, Zamawiający zrezygnuje z wymogu tego złącza? Nie, Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Pytanie nr 17: Czy wobec faktu, ze napędy DDS są przestarzałą Zamawiający zgodzi się na zastosowanie napędów LTO? Zamawiający zgadza się na zastosowanie napędów LTO.

6 W przypadku zastosowania napędu LTO, Zamawiający wymaga dostarczenia 1 kartridża czyszczącego do napędu LTO oraz 7 kartridży typu LTO5 (możliwość zapisania 160GB skompresowanych danych). Zamawiający odrębnym pismem wprowadza zmianę. Pytanie nr 18: Czy wobec faktu, że serwer będzie wyposażony w kartę zdalnego zarządzania poprzez którą można monitorować stan serwera, Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyświetlacza LCD do diagnostyki? Nie, Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Pytanie 19: Dotyczy zapisu znajdującego się załączniku nr 10 Wykaz procedur Workflow str. 1. Zamawiający wskazał: ( ) Do zadań Wykonawcy należy opracowanie zgodnie z opisem przedmotu zamówienia 20 formularzy wybranych przez Zamawiającego w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej z listy poniżej ( ) Prosimy o potwierdzenie interpretacji Wykonawcy, iż Zamawiający oczekuje poprzez powyższe zapisy opracowanie w ramach realizacji zamówienia łącznej liczby 20 formularzy? Dotyczy zapisu znajdującego się w załączniku 10 Wykaz Procedur WorkFlow str 2. Zamawiający wskazał: ( ) Do zadań Wykonawcy należy opracowanie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 20 procedur WorkFlow wybranych przez Zamawiającego w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej dla Formularzy, które zostały opracowane przez Generalnego Wykonawcę Projektu Lubuski e-urząd lub wskazanych w punkcie 1. Poniżej znajduje się lista formularzy opracowanych przez Generalnego Wykonawcę Projektu Lubuski e-urząd. ( ) Tak, Zamawiający oczekuje opracowania w ramach realizacji zamówienia łącznej liczby 20 formularzy. Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie interpretacji Wykonawcy, iż Zamawiający oczekuje poprzez powyższe zapisy opracowanie w ramach realizacji zamówienia łącznej liczby 20 procedur WorkFlow? Tak, Zamawiający oczekuje opracowania w ramach realizacji zamówienia łącznej liczby 20 procedur WorkFlow. Pytanie 21: Załącznik nr 01 do OPZ Zadanie nr l: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów część System musi udostępniać zestaw raportów niezbędnych do pracy urzędu. Użytkownik musi mieć możliwość określenia podstawowych parametrów raportów (np. okres za jaki raport będzie generowany, sposób sortowania itp.). System musi umożliwiać wygenerowanie co najmniej następujących raportów: Pocztowa książka nadawcza Raport dekretacji Raport z książki doręczeń Raport pism przychodzących Raport pism przychodzących przekazanych Raport pism wychodzących Raporty przeznaczone dla kierownika (w tym statystyka, sprawy nieodebrane, sprawy przeterminowane, sprawy w toku, sprawy zakończone, pisma nieodebrane i pisma odebrane)

7 Rejestr zwrotów Spis spraw" Prosimy o doprecyzowanie, jakie dane ma zwierać raport Raport pism przychodzących przekazanych". Czy przez pisma przekazane zamawiający rozumie wszystkie pisma przekazane z kancelarii do innych użytkowników lub na inne stanowiska? Raport pism przychodzących przekazanych musi zawierać, co najmniej takie dane jak: data wpłynięcia pisma, data przekazania pisma, trybu procedowania sprawy, na kogo został pismo przekazane, adresat pisma. Tak przez pisma przekazane Zamawiający rozumie wszystkie pisma przekazane z kancelarii na inne stanowiska. Pytanie 22: System musi umożliwiać określanie zakresu dostępu do dokumentów tajnych oraz określanie poziomu dostępu do teczek" Czy System Elektronicznego Obiegu Dokumentów będzie przetwarzał informacje niejawne zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH? Jeżeli tak to wnosimy o potwierdzenie, że zamawiający zgodnie z art. 48. Ww ustawy nie będzie wymagał od wykonawcy udziału w procedurze akredytacji systemu teleinformatycznego u każdego z Partnerów w środowisku, którego będzie funkcjonował SEOD. Czy zamawiający potwierdza, że u każdego z partnerów zastosował środki ochrony elektromagnetycznej przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej poufne". Zamawiający informuje, że System Elektronicznego Obiegu Dokumentów nie będzie przetwarzał informacji niejawnych. Pytanie 23: Załącznik nr 01 do OPZ Zadanie nr 1: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów część wymaganie o treści: Dla osób fizycznych musi istnieć możliwość wydruku zakresu przetwarzanych danych osobowych przetwarzanych w systemie SEOD zgodnie z wytycznymi GIODO w tym zakresie." Zgodnie z wytycznymi GIODO zakresu przetwarzanych danych osobowych przetwarzanych w systemie SEOD wyznacza kierownik jednostki zgodnie z przyjętą polityka bezpieczeństwa. Czy poprzez możliwość wydruku zakresu przetwarzanych danych osobowych" zamawiający rozumie zakres uprawnień użytkowników do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w SEOD? Poprzez możliwość wydruku zakresu przetwarzanych danych osobowych Zamawiający rozumie możliwość wydruku kategorii przetwarzanych danych (tzn. co najmniej zakres metadanych wymienionych w Załączniku nr 1 do instrukcji kancelaryjnej zestaw A, NIP, PESEL). Pytanie 24: Załącznik nr 01 do OPZ Zadanie nr 1: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów część wymaganie o treści: W jakim systemie tradycyjnym" czy EZD" zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów

8 akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych? (Dz.U. z 2011, Nr 14, poz. 67) będą wdrażane Systemy Elektronicznego Obiegu Dokumentów u każdego z Partnerów? Systemy Elektronicznego Obiegu Dokumentów docelowo będą używane w systemie EZD. Na etapie analizy przedwdrożeniowej, każdy z Partnerów Projektu określi w jakim systemie ESOD będzie wdrażany. Pytanie 25: Załącznik nr 01 do OPZ Zadanie nr 1: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów część wymaganie o treści: i System SEOD musi posiadać wbudowany faks-serwer umożliwiający zarejestrowanie wpływającego faksu, wysyłanie korespondencji za pomocą faksu, powiadamianie nadawcy o terminie i statusie wysłanego faksu lub związanych z nim problemów, usuwanie faksów niepodlegających rejestracji." Czy jako wbudowany faks-serwer" należy rozumieć zewnętrzne urządzenie teleinformatyczne komunikujące się z SEOD za pomocą standardowych protokołów komunikacyjnych? Zamawiający wymaga, aby System Elektronicznego Obiegu Dokumentów posiadał wbudowanego klienta faksu. Pytanie 26: System SEOD musi umożliwiać rejestrację wielu dokumentów z jednej przesyłki wpływającej (koperta zawierająca wiele dokumentów od tego samego nadawcy) poprzez możliwość wykorzystania w sposób automatyczny całego zestawu danych z rejestracji poprzedniego pisma." Wnosimy o wyszczególnienie danych wchodzących w skład całego zestawu danych z rejestracji poprzedniego pisma". W skład całego zestawu danych z rejestracji poprzedniego pisma wchodzi zakres metadanych wymienionych w Załączniku nr 1 do instrukcji kancelaryjnej zestaw A 1,2,4,15 oraz tryb postępowania. Pytanie 27: Załącznik nr 01 do OP2 Zadanie nr 1: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów cześć wymaganie o treści: System musi umożliwiać oznaczanie pism swobodnych jako załatwione bez konieczności rejestracji sprawy. Możliwość obsługi pism swobodnych powinna być konfigurowalna z możliwością wyłączenia jej przez Administratora systemu" Co zamawiający rozumie przez pojęcie pism swobodnych"? Ww. pojęcie nie występuje w Rozporządzeniu Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011, Nr 14, poz. 67). Wnosimy o doprecyzowanie pojęcia przez odniesienie do pojęć używanych w ww. rozporządzeniu. Przez pojęcie pismo swobodne Zamawiający rozumie pismo nietworzące akt sprawy (tzn. różnego rodzaju reklamy, zaproszenia, ulotki itp.). Pytanie 28: System musi automatycznie ustawiać stan sprawy na podstawie akcji wykonywanych przez użytkownika. Dla każdego ze stanów sprawy, Administrator może określić dowolną liczbę statusów,

9 które mogą zostać wybrane przez użytkownika. System musi posiadać interfejsy umożliwiające eksport informacji o stanach i statusach spraw do Regionalnej Platformy Komunikacji Elektronicznej (Cyfrowy Urząd). System musi być również wyposażony w możliwość eksportu informacji o stanach i statusach spraw do BIP wdrożonego w ramach projektu Lubuski e-urząd". Wnosimy o wyspecyfikowanie wszystkich akcji wykonywanych przez użytkownika wraz z podaniem odpowiadających im statusów spraw, tak aby System Elektronicznego Obiegu Dokumentów mógł automatycznie zmieniać stan sprawy. Powyższa informacja jest konieczna do oszacowania ceny oferty. Zamawiający wymaga, aby system posiadał funkcjonalność automatycznego nadawania statusów sprawom, odpowiednio do działań użytkowników. Minimalny zakres statusów spraw: 1. Wprowadzona - po zaakceptowaniu formularza przez użytkownika i zarejestrowaniu w Systemie. 2. Wysłana - po wysłaniu zgłoszenia do jednostki. 3. Przyjęta - po przyjęciu formularza przez jednostkę. 4. Zarejestrowana - po zarejestrowaniu spawy na podstawie formularza. 5. W toku - po rozpoczęciu rozpatrywania sprawy. 6. Niekompletny wniosek - sprawa przetwarzana, dla której konieczne jest dostarczenie brakujących dokumentów. 7. Zawieszona - zawieszone postepowanie w sprawie. 8. Zakończona - po zakończeniu rozpatrywania sprawy. 9. Anulowana - sprawa została anulowana. 10.Bez rozpoznania - jeżeli wnioskodawca w ustawowym terminie nie dostarczy wymaganych dokumentów, które są niezbędne do rozpatrzenia sprawy, bądź nie rozpatrzenie sprawy z innych powodów. 11.Do przekazania innej jednostce - w przypadku, gdy jedna jednostka, do której pierwotnie skierowano sprawę zwróci ją do systemu. Pytanie 29: Załącznik m 01 do OPZ Zadanie nr 1: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów część wymaganie o treści:, System musi umożliwiać wybranie trybu procedowania sprawy na podstawie trybów zdefiniowanych przez Administratora. Wybór trybu musi powodować ustawienie daty przypomnienia o kończącym się terminie obsługi sprawy oraz daty rozpatrzenia sprawy" Co zamawiający rozumie pod pojęciem "tryb procedowania sprawy. Prosimy o podanie przykładów trybów. Czy definicja trybu procedowania sprawy wiąże się z obowiązkowym ustawieniem d!a danego trybu terminów sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U Nr 30 poz. 168 z późn. zm.)? Przez tryb procedowania sprawy Zamawiający rozumie rodzaj trybu postępowania przy załatwianiu danej sprawy na podstawie rodzaju dokumentu wpływającego (typu pisma), np. skarga, wniosek, udzielanie informacji publicznej, wpis na listę wyborców itp.). Zamawiający potwierdza, że trybu procedowania sprawy wiąże się z obowiązkowym ustawieniem dla danego trybu terminów załatwienia sprawy zgodnie z KPA. Pytanie 30: Wymagania funkcjonalne w zakresie integracji z Regionalną Platformą Komunikacji Elektronicznej (Cyfrowy Urząd)". Czy Partnerzy będą korzystali wyłącznie ze skrzynek podawczych na Regionalnej Platformie Komunikacji Elektronicznej - Cyfrowy Urząd" czy też zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez

10 Partnerów ESP zlokalizowanych na epuap? Czy doręczanie dokumentów elektronicznych przez ESOD będzie dotyczyć wymiany dokumentów elektronicznych z platformą epuap? Partnerzy Projektu Lubuski e-urząd korzystają zarówno ze skrzynek podawczych na platformie Regionalnej Platformy Elektronicznej Cyfrowy Urząd jak również na platformie epuap. Regionalna Platforma Elektroniczna Cyfrowy Urząd jest zintegrowana z platformą epuap. Doręczanie dokumentów elektronicznych przez ESOD będzie dotyczyć wymiany dokumentów z platformą epuap poprzez platformę Cyfrowy Urząd. Pytanie 31: Treść SIWZ; Wprowadzenie 20 procesów (procedur WorkFlow) obsługiwanych przez System Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wprowadzenie dla każdego z Partnerów wybranych przez niego 10 procedur. Czy ww. pojęcia 20 procesów" i 10 procedur" są ze sobą tożsame? Ile łącznie procesów (procedur) ma być wprowadzone do obiegu dokumentów przez Wykonawcę, co Zamawiający rozumie przez wprowadzenie u każdego z partnerów 10 procedur (procesów)? Zamawiający wyjaśnia, że powyższe pojęcia są tożsame. Zamawiający wymaga opracowania łącznie 20 procedur, ale dla każdego Partnera Projektu musi być wprowadzone wybrane przez niego 10 procedur do SEOD z 20 opracowanych ogółem. Pytanie 32: W związku z tym, że Zamawiający z zadaniu nr 4 Pamięć RAM do serwerów blade wymaga dostarczenia 18 szt. pamięci RAM 16 GB (1x16GB), ECC do serwerów typu blade Fujitsu Primergy BX924S2 otrzymaliśmy informację od Producenta, że w/w pamięci zostały wycofane z produkcji i co za tym idzie z oficjalnego kanału sprzedaży w grudniu 2012 r. i nie jest możliwe ich zaoferowanie i dostarczenie przez jakiekolwiek Wykonawcę, nie jest możliwe również zaoferowanie Państwu żadnego zamiennika - z uwagi na fakt, iż nie są one certyfikowane przez Producenta i nie gwarantują właściwej pracy urządzeń - a co za tym idzie czy Zamawiający usunie zapis o dostawie w/w pamięci w ramach tego zamówienia publicznego, gdyż nie jest możliwe zaoferowanie tych pamięci przez jakiegokolwiek Wykonawcę? Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oferty, w której ilość pamięci będzie określona, jako 36 szt. pamięci RAM 8 GB (1x8GB), ECC do serwerów blade Fujitsu Primergy BX924S2. Zamawiający zmianę wprowadza odrębnym pismem. Pytanie nr 33: W Opisie Przedmiotu Zamówienia, w części dotyczącej serwera, zamawiający wyspecyfikował ilość i rodzaj dysków. Dysk o pojemności 1TB, interfejsie SATA i prędkości obrotowej obr./min nie istnieje na rynku. Prosimy o zmianę OPZ z: 1 dysk SATA o pojemności min. 1TB, obr./min., hotpiug, hot-swap;" na: 1 dysk SATA o pojemności min. 1TB, 7200 obr./min., hot-plug, hot-swap;" lub wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania innej konfiguracji spełniającej ten wymóg, np.: 2 dyski SAS o pojemności min. 600GB, obr./min., hot-plug, hot-swap; Udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 4.

11 Pytanie nr 34: Czy zamawiający dopuści zastąpienie przestarzałego, powolnego i zawodnego napędu DDS, nowoczesnym, szybkim i niezwadzonym napędem RDX z zachowaniem pozostałych wymagań odnośnie pojemności? Zamawiający zgadza się na zastosowanie napędów LTO. Zamawiający wprowadza zmianę odrębnym pismem. Pytanie nr 35: Załącznik nr 1 do SIWZ, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie nr 2: Serwer, Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia W treści wymagań znajduje się wymóg dotyczący dysków twardych: 1 dysk SATA o pojemności min. 1TB, obr./min., hot-pług, hot-swap'\ w ocenie Wykonawcy nie ma dysków twardych w technologi SATA o pojemności 1TB pracujących z prędkością obr/min. Dyski SATA pracują z prędkością 7200 obr./min, Prosimy o wprowadzanie stosownej zmiany treści zapisów SIWZ. Jednocześnie podnosimy kwestię ilości dysków w serwerach. Zgodnie z wymaganiami Zamawiający oczekuje aby zaoferowane rozwiązanie zawierało kontroler macierzowy obsługujący technologię RAID zwiększającą bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych. Z drugiej zaś strony Zamawiający zamawia tylko po jednym dysku twardym na system operacyjny oraz składowanie danych. W ocenie Wykonawcy powinny być w serwerze zainstalowane co najmniej po 2 dyski danego typu (wielkości). Udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 4. Odnośnie dysków Zamawiający wprowadza zmiany dotyczące ilości. Zamawiający wymaga po dwie sztuki każdego dysku. Zmianę wprowadza się odrębnym pismem. Pytanie nr 36: Załącznik nr 1 do SiWZ, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie nr 4: Pamięć RAM do serwerów blade, Warunki serwisu gwarancyjnego Zamawiający wymaga aby pamięć RAM do serwerów posiadała minimalnie 60 miesięcy gwarancji realizowanej w serwisie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Producent serwerów Primergy BX924S2 tj. firma Fujitsu nie oferuje dostawy samych pamięci objętych 60 miesięczną gwarancją producenta. Standardowa gwarancja na pamięć wynosi 12 miesięcy. Możliwym jest rozszerzenie tego okresu poprzez objęcie ich gwarancją serwera, w którym są zainstalowane. Dotyczy to wszystkich komponentów /opcji dokupywanych do tych serwerów. Prosimy o wprowadzenie odpowiednich modyfikacji treści ŚIWZ. Z uwagi na ww. zmiany treści SIWZ wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert. Zamawiający wprowadza zmiany dot. gwarancji min. 12 miesięcy odrębnym pismem, przedłuża się termin składania ofert do dn do godz. 12:00. Pytanie nr 37: Załącznik nr 1 do SIWZ, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie nr 1: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Specyfikacja techniczna/funkcjonalna Przedmiotu Zamówienia Według zawartości karty produktu Wykonawca zadania System Elektronicznego Obiegu Dokumentów" uzyska sublicencję na korzystanie z usług Regionalnej Platformy Komunikacji Elektronicznej w celu opracowywania i zamieszczenia formularzy do obsługi procedur administracyjnych. W ocenie Wykonawcy Zamawiający tj. Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze nie posiada licencji umożliwiającej mu udzielania sublicencji podmiotom komercyjnym.

12 Zgodnie z treścią Załącznika nr 9 do SIWZ Zamawiającemu udzielono niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz niezbędnego do jego działania Oprogramowanie Narzędziowe, Licencja została udzielona na czas nieokreślony dla nieograniczonej liczby urzędników, administratorów z prawem udzielania dalszych licencji na warunkach określonych w Umowie wyłącznie na terytorium województwa Lubuskiego w stosunku do Partnerów Projektu, Partnerom Projektu, podległym ich jednostek organizacyjnych oraz innych Organów administracji publicznej. Prosimy o udzielenia wyjaśnień oraz wprowadzenia odpowiednich zmiany w treści SIWZ r. Zamawiający wykreśla zapis Wykonawca zadania System Elektronicznego Obiegu Dokumentów uzyska sublicencję na korzystanie z usług Regionalnej Platformy Komunikacji Elektronicznej w celu opracowywania i zamieszczenia formularzy do obsługi procedur administracyjnych. Zmianę Zamawiający wprowadza odrębnym pismem.

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.1.4.2011 Zielona Góra, 3 października 2011r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DA.III.272.1.4.2011 Zielona Góra, 3 października 2011r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.1.4.2011 Zielona Góra, 3 października 2011r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Działając

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Pelplinie

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ I E-USŁUG DLA KLIENTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ I E-USŁUG DLA KLIENTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE Wyszków, dnia 16-11-2011r ZP. 271. 33. 2011. 133 Wykonawcy (wszyscy) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ I E-USŁUG DLA KLIENTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Postępowanie z dokumentem elektronicznym w urzędzie w świetle ustawy o zmianie ustawy informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Krzysztof Lange Bariera dla e- administracji

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

Pleszew, dn. 09. 07. 2010r

Pleszew, dn. 09. 07. 2010r Pleszew, dn. 09. 07. 2010r Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Dostawę i wdrożenie oprogramowania administracyjnego w ramach projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Szablony pism dla pism wychodzących. 1. Dodano możliwość tworzenia gotowych wzorów dokumentów dla pism wychodzących

Szablony pism dla pism wychodzących. 1. Dodano możliwość tworzenia gotowych wzorów dokumentów dla pism wychodzących Lista Zmian do 6.3 Lista Zmian do 6.3 1. Szablony pism dla pism wychodzących. 2. Kreator przenoszenia osób 3. Podpowiadanie istniejących adresatów. 4. Mail dla wszystkich użytkowników. 5. Mail dla kancelarii

Bardziej szczegółowo

Opole, AG HS

Opole, AG HS Opole, 2014-12-05 AG.272.22.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. nazwę Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego wzniesienie opłaty za usługę w postaci

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r.

Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r. OG-3501-5/12 Warszawa dn. 25.05.2012r. Do Wykonawców W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego OG-3501-5/12 na Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

oddala protest w całości

oddala protest w całości RZECZPOSPOLITA POLSKA DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2007 r. BDG-III-3820-24/07 B3System Spółka Akcyjna ul. Puławska 352A 02-819 WARSZAWA dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

listowych o wadze do g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2015 roku.

listowych o wadze do g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2015 roku. W dniu 16 grudnia 2014 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania odnośnie drugiego przetargu nieograniczonego prowadzony na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Radom Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 Przedmiot Warszawa,dnia 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA 21 NrV/... 201Ę-04-23 /14 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Do Uczestników postępowania

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Do Uczestników postępowania BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, dnia 14 października 2015 r. BDG WZP.261.26.2015 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania?

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania? Znak WAG II 2910-16/PII/08 Kraków 01.12.2008r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r. KANCLERZ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZK-3-198/15 ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Szkole

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-03-15 15:37 Zielona Góra: Rozbudowa istniejących w JST Systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów z podziałem na trzy zadania. Numer ogłoszenia: 105778-2013; data zamieszczenia: 15.03.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2)

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Zielona Góra: Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II Numer ogłoszenia: 273551-2012; data zamieszczenia: 28.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79 Niemce: Usługi pocztowe i kurierskie w Gminie Niemce

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Wierzyca, Ul. Zblewska 18, 83-200 Starogard Gdański, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Wierzyca, Ul. Zblewska 18, 83-200 Starogard Gdański, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorskie.eu/pl/bip/zwiazki_gmin/zwiazek_gmin_wierzyca/zwiazek_gmin_wierzyca Starogard Gdański:

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców Wydział Informatyki Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, www.pkn.pl tel. 22 556 76 48, fax: 22 556 78 61, e-mail: wifsekr@pkn.pl Warszawa, 2014-06-03 WIF-2121-37/2014 Do

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego - serwerów dla aplikacji i bazy danych dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach w ramach projektu pn. Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe Rzeszów, dnia 11.09.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Betad-Leasing Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 64 35-113 Rzeszów II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

~ w rodz. III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia punkt 3. Wymagania do SEOD

~ w rodz. III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia punkt 3. Wymagania do SEOD Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. nr 113 poz 759 z póżn. zmian.) Zamawiający zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza FlowER & eboi Agenda Flower Cyfrowy Urząd eboi Serwer wiadomości SCS Administracja SCS Warianty wdrożenia systemu Cele istnienia FlowER

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl 1 z 7 2015-06-03 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu EZD w Urzędzie Gminy w Stężycy 2. Zamówienie obejmie w szczególności: 1) Wdrożenie systemu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym

Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym Jakub Rzymowski - 1- Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym Jakub Rzymowski dr. n. prawnych www.prawokomputerowe.pl rzym@prawokomputerowe.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP 1. Architektura Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) 1.1. Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax. 0-41 344 52 65 Znak: DOA.III.272.1.63.2012 Kielce, dn. 30 października 2012 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) musi być systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/zamowienia 1 z 7 2015-10-23 13:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/zamowienia Warszawa: Wsparcie zadań administracyjnych dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej Podstawowe funkcje elektronicznej skrzynki podawczej 1. Możliwość składania do urzędu podań w formie elektronicznej (zarówno w postaci przygotowanych przez

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Administracja. FlowER Urząd System Obiegu Dokumentów i Realizacji Spraw BIATEL SA. I n t e g r a t o r T e l e i n f o r m a t y c z n y

Nowoczesna Administracja. FlowER Urząd System Obiegu Dokumentów i Realizacji Spraw BIATEL SA. I n t e g r a t o r T e l e i n f o r m a t y c z n y Nowoczesna Administracja FlowER Urząd System Obiegu Dokumentów i Realizacji Spraw BIATEL SA I n t e g r a t o r T e l e i n f o r m a t y c z n y FlowER Urząd FlowER to system umożliwiający automatyzację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Godziny pracy: Strona internetowa: rubryka Ogłoszenia/Zamówienia do 30 tys. euro NIP:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Godziny pracy: Strona internetowa:  rubryka Ogłoszenia/Zamówienia do 30 tys. euro NIP: CUPT/DO/OZ//43/1/AB/16 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa Tel.: (0-22) 262 05 00 Faks: (0-22) 262 05 01 e-mail: zampub@cupt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo